fUrtttsr £>iitsdjr Veilig Verkeer Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten week0 |s Voor het Buitenland bij wekelijksche 4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/;ct dl „De onbewaakte overweg". Ziedaa de angstaanjagende kop, dien we telken weer in het opschrift van een der vel berichten in ons blad kunnen lezen e die een felle aanklacht bevat tegen ee te onzaliger ure ingevoerd bezuiniging* besluit bij de Nederlandsche Spoo: wegen. Dat besluit heeft reeds velen het leve gekost. En hoevelen zullen nog volger In nog geen week tijd werden zes pe' sonen door den trein gegrepen en gr dood. In, welgeteld, tachtig dage moesten nabestaanden rouw ckage over vijftien slachtoffers van den bnbi waakten overweg. En hoevelen zijn niet, dje nauw den dood ontkwamr doch zwaar gewond opgenomen werd' en hun leven lang ongelukkig zulk blijven? Bedroevende feiten, die naar I schijnt de directie der spoorwegen Z' nog niet in al de ellende, welke ze mh. den, weet te realiseeren. Duizenden mannen loopen werkl rond en moeten het brood der geme schap eten, terwijl ze, o zoo gaarne, brood door eerlijken arbeid willen ve dienen. Hier, bij den onbewaakten ove weg, is gelegenheid te over om nuttig', arbeid in dienst van de gemeenschap verrichten. En deze gelegenheid wor niet benut. Integendeel, men waagt mei schenlevens aan, in dit geval, te ver doorgedreven streven naar bezuiniging. st-' De nieuwe directeur van de spoorwe- ls! gen, Dr Goudriaan, die al zoo goed heeft a; getoond dat hij een nieuwen geest tracht te brengen in het machtig verkeersor- ■n gaan, waarvan hij de leiding verkreeg, ;n mag ook oq den onbewaakten overweg sti zijn aandacht wel eens vestigen. Wij °d| twijfelen nipt of ook bij hem heeft een 18 menschenleven meer waarde, dan eenige ie' duizenden guldens, "j De „onbewaakte overweg" moet zijn r.jj bloedige beeekenis verliezen. Dat eischt de eerbied, dien we moeten hebben voor st] het leven vin een mensch. Men komt er an| niet af doo: te zeggen, dat er geen geld voor het bewaken van de overwegen is. Alleen het argument, dat er geen men- j schen voor te vinden zijn, zou aanvaard j kunnen wo-den, maar ook dan nog zijn ayj er door ce vernuftige techniek uit te voeren micüelen, die het mogelijk maken het groote gevaar van de onbewaakte overwegen te verminderen. En moolt het budget van de spoorwe gen al te avaar belast worden, is er niet een vrij gnot overschot van de wegen belasting, «ie automobielbezitters moeten opbrengen? En zijn het niet bijna altijd auto- en m>torrijders, die als slachtoffer vallen? Ir de eerste vijftien jaren van de belastinj op auto's en motoren bleef van het ojgebrachte bedrag 31 millioen gulden ongebruikt en de K.N.A.C. be rekende, dit van 1935 tot 1951 nog 232 millioen gilden ongebruikt zou blijven voor het coel, waarvoor feitelijk de be lasting is ingevoerd, verbetering van wegen. Kaï het bewaken van spoorweg overgangen niet tot de wegenverbetering gerekend worden? Het argument, dat dan ook andejen van dit geld zouden profi teered kin moeilijk aanvaard worden. Ook de aangelegde wegen worden door anderen dan automobilisten en motor rijders gabruikt. We veten het wel, de toename van het sne verkeer, het groeiend aantal automobilisten, het a.h.w. vertrouwd ra- ;acüj ken met den dood door een verkeers- -,j™i ongeval, zijn ook machtige factoren bij Bo| het probleem van den verkeersmoloch. Iisgd Doch waar deze moloch met inensche- Berl lijke middelen bezworen kan worden, is jnisj het eisch deze middelen te gebruiken. jyJ Daarom is het ook goed, dat de ver bad keersregelen op de wegen en straten de aandacht hebben van de overheid. We piao ontkennen niet de groote moeilijkheden, die een voldoende controle op het uit voeren van die verkeersregelen met zich 'ted meebrengen. Toch zou het van beteeke- nis zijn voor de veiligheid van alle weg gebruikers, dat deze controle goed zou Worden uitgevoerd en zich niet alleen bepaalde tot het soms een plagerig ka rakter benaderend controleeren van rij bewijzen en wegenkaarten. Al valt er verbetering te bespeuren, toch is er nog heel wat te doen om de weggebruikers (niet alleen de auto- en motorrijders, doch ook en niet het minst r de fietsers en wandelaars) op te voeden St. .i tot goede welgemanierde weggebruikers. Daarvoor is toezicht noodig. Toezicht, dat niet enkel bestraft, doch ook onderwijst, en zoo veel goeds kan stichten. Vooral op drukke dagen als allerlei „ééndagsrijders" hun „kun sten" vertoonen tot gevaar voor anderen. Zóó kan het verkeer, dat thans als een Moloch velen verslindt, in noede banen geleid worden en kunnen bij de vele en tjroote voordeelen, die hec heeft, de na- deelen tot een minimum beperkt blijven, j Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 20e Jaargang 0Brt)ertentitprij?en: Van I tot 5 ttgtlsW'/i Elke regel meer032'', Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels2-30 Elke regel meer/0-45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Kleurecht WaSchecht Het betere genre sctort Bij al'e goede manufacturenzaken "erkeersongevallen de eerste helft van 1939 e«r hoogeie cijlers dan vorig jaar De voorloopige gegevens betreffende de rkeersongevallen over Juni, zooals ver- •ekt door het Centraal Bureau voor de itistiek toonen wederom een ongunstig eld, al is de relatieve toeneming van het ntal ongevallen ten opzichte van vorig ir niet zoo sterk als in de vorige maand, irijft de K.N.A.C )e cijfers voor het eerste halfjaar van Uo'J als volgt (tusschen haakjes de overeen- listige cijfers van vorig jaar). ernstig gewond gedood 42 (52) 46 (39) 43 ,42) aal voor deel van jaar; 331 (317) 326 (306) 314 (287) 361 (331) 413 1348) 500 (387) 452 (384) 2366 (2043) PONTIER KARREMAN makelaars in assu r anti n ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Bijzonderheden over de moeilijkhe den bij Mendelssohn en Co. Onder de crediteuren bevinden zich verscheidene Nederlandsche bankinstellingen. Militaire overeenkomst tusschen Ja pan en de as-mogendheden verwacht. Burckhardt legt verklaring af inzake Danzig. Ernstig vliegongeluk in Denemarken. ER IS WAT VERANDERD, EN TOCH HOE VREEMD! Wij namen eergisteren een artikel op, waarin het historisch verloop werd ge schetst van den overgang der eertijds marxistische socialisten tot de ministera belen van heden. Elke stap in de richting van cte verloochening van den klassenstrijd met zijn wijsgeerigen ondergrond, is ook ons liever dan het afzakken naar het com munisme. Men vergête echter niet, dat van een openlijk verloochenen nog geen sprake ie. Is het opportunisme, is het vrees voor het dreigend nationaai-socialisme, of is het 't begin van een doorzettende bekeering tot een vooruitstrevende vrijzinnige partij? De tijd zal het leeren. Maar hoe vreemd is alles nog. Dinsdag avond hielden de Amsterdamsche sociaal- cemocraten een jubel-avond. Wij kunnen erin komen, dat deze gehouden werd. En het moet gezegd, dat de nieuwe Ministers redevoeringen hielden met méér nationa- listischen, dan klassenstrijd-inslag. Er werd spijt uitgesproken, dat niet alle groote par tijen eensgezind achter het nieuwe Kabinet stonden en hulde gebracht aan de Koningin, hoewel de heer Vliegen in zijn Voor waart s-artikel, hetwelk wij gisteren over namen, weer direct het breekijzer beproef de te stooten in de R.K. Staatspartij. Tot zoover was alles in overeenstemming met het vooropgezette doel van hem, die het Kabinet formeeren mocht Maar dan kwam het vreemde. Er werd gezongen, natuurlijk! Maar op deze bijeenkomst, waar een hang werd beluisterd naar het na tionale, klonk niet helderop het n a- t ion ale volkslied bij u i t n e m e n d'- h e i dj het lied, waarin Oranje zich uitstort tegenover God en vaderlahd, ons schitterend Wilhelmus, doch de Internationale, waarbij de vuisten gebald werden, en waar aan ook Ministers meededen. Hoe vreemd is dat alles nog! EEN PROFETISCHE BLIK De heer J. R. Snoeck Henkemans, wethouder van Den Haag, jarenlang Kamer lid, verheugt zich in het Christclijk-Histo- risch weekblad Koningin en Vader land zeer over het slagen van Jhr de Geer. Van de deelneming der sociaal-demo craten heet het onder meer: Dc Geer waagde den stap. Waarom zouden tienduizenden Nederlanders, die mede van harte het „Wilhelmus" zingen en goed en bloed willen geven voor de verdediging van het Vaderland, uitgeslo ten blijven van de nationale samenwer king? Het verwijt, Öat zij te kort scho ten in waardeering van het Huis van Oranje en in de erkenning van de be teeken is van het werkkapitaal naast de waarde van den arbeid, betreft toch een vroegere periode? Alleen reeds voor deze daad, waardoor aan een periode van bur- gerstrijd een einde komt, verdient de heer De Geer den dank van zijn volk. Dit lijkt ons meer profetie, dan beleefde werkelijkheid. Op geen enkele sociaal-demo cratische vergadering werd tot dusver het Wilhelmus gezongen. Wij willen thans, in den tijd van verbroedering, niet onaange naam zijn aan hen, die, tot voor kort, er heel anders over dachten, en herinneren aan de tientallen jaren, gedurende welke socialisten den mond gesloten hielden bij het zingen van het volkslied. Over het alge meen behoort dat gelukkig tot het verleden. Maar de heer Snoeck Henkemans is te optimistisch. Zie, wat op den feestavond te Amsterdam geschiedde. Daar nam de „Inter nationale" de plaats in van de Nationale De dooppiecnugheid van Prinses Irene Zoo mogelijk in September in de Nieuwe Kerk tt Amsterdam SOESTDIJK, 16 Aug. Het ligt in het voornemen van H. H. K. K. H. H. Prinses Juliana en Prins Bernhard, dat de doopplechtigheid van Prinses Irene zoo mogelijk in de maand September in de Nieuwe Kerk te Amster dam zal plaats hebben. Economische oriëntatie in den N.O.-Polder Commissie zal dit vraagstuk onderzoeken Naar wij vernemen, heeft zich in verband met de behoefte van het Provinciaal Be stuur aan voorlichting nopens de vraag, hoe de N.CL-polder zich t.z.t. in economisch op zicht zal oriënteeren. een commissie vormd. welke dit vraagstuk zal onderzoe ken en daaromtrent zelfstandig een rap port zal uitbrengen. Bij dit onderzoek zal het bovenal gaan om een objectieve beantwoording van de vraag, op welke wijze in de behoeften van de bewoners van den polder en hun bedrij zal moeten worden voorzien, alsmede de aanschaffing van benoodigdheden en de af zet van producten zal geschieden. De commissie, welke haar werkzaamhe den reeds heeft aangevangen, bestaat uit ertegenwoordigers van de onderscheidene landbouworganisaties in Overijssel, de Ka mers van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe, noordelijk Overijssel en Salland, alsmede van het Economisch Technologisch Instituut Overijssel, de Streekplancommis sie en de Scheepvaart. Zij staat onder voor zitterschap van den heer J. W a r n e r. voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor noordelijk Overijssel, ter wijl de heer mr. M. V e e n e k 1 a a s, leider van het Economisch Technologisch Insti tuut Overijssel, met het secretariaat is be- HET ONGELUK MET DE DORNIER BATAVIA, 16 Aug. (Ancta) Omtrent den toestand van de gewonden bij het ongeluk met de Dornier vliegboot wordt vernomen, dat deze bevredigend is. De matroos Van den Heuvel cn de matroos-telegrafist Grave werden Der vliegtuig naar Ambon overge bracht. Do overige gewonden zullen even eens per vliegtuig worden vervoerd. en werden de vuisten gebald. Ook wij haken naar het oogenblik, waarop des heeren Henkemans profetie werkelijk heid zal zijn geworden Maar nu moet ook hij het nog niet mooier voortellen dan het is. Daar schiet niemand mee op en het nog gevaarlijk ook. Dan volgt zoo licht teleurstelling. Of moeten nu ineens Ho stellingen, welke vroeger wérden ingenomen tegenover de volgelingen van den k'assenstrijd. worden overgegeven? Verbro, ring, uw beteckenis is toch niet slapheid? Zullen Japanneezen ook Honkong blokkeeren? HONGKONG. 16 Aug. (Reuter) Een detachement van 500 Japansche manschap pen heeft vanmiddag Tsjoemtsjoen bezet, is opgetrokken tot 20 yards afstand van de brug over de rivier die de grens vormt, en heeft aldaar de Japansche vlag ge- De Japanscte- en Britsche troepen staan thans, sechts gescheiden door de brug, tegenover elkander. De toestand is Waarnemers gelooven, dat deze Japan sche actie boogt voorbereidingen te tref fen voor eei blokkade van Hongkong, gelijk aan di van de Britsche concessie in Tientsin. Tsjang Eai Sjek verlaat Tsjoenkhg Bombardementen noopten tot evacuatie TOKIO, IC Augustus. Volgens den cor responded van dg „Asahi" te Sjanghai,, gaat maaschóJk Tsjang Kai Sjek zijn hoofdstad te Tsjoengking verlaten en ver plaatst hi zijn hoofdkwartier 180 mijl ver der landvaarts naar Kiating aan de oevers van de Yangtzoe-rivier. In naam blijft Tsjoenkng de hoofdstad van China, doch zal nog slechts een gedeelte van de mili taire o/erheid overblijven. De civiele gterinjsbureaux worden verplaatst naar Loetsjiu, tusschen Kiating en Tsjoengking. De hffhaalde Japansche luchtaanvallen op Tsjoeïking hadden reeds sinds lang een ver- p'aatiing dringend noozakelijk gemaakt. Kiiting heet een aangename stad, die ge- ir.aklelijk verdedigd kan worden. Een tem pel ian den voet van een berj heeft Tsjang Kai Sjek tot zijn ambtswoning oor zooveel uit de dagbladberichten kon den opgemaakt, waren 12 dooden het olg van onverwachts (.verstekende voet- gers, 8 van spelende kinderen up den /eg en li van onverwachts rste^pade 'rijders, terwijl 3 dooden vielen op den jewaakten overweg en twee personen onder trams geraa ten. Drankmisbruik ver oorzaakte 4 dooden. Van de tallof/ze andere oorzaken van dno- dclüke ongevallen mogen ter leering de olgende worden genoemd: klimmen op rij dende auto's, onverwachts uit de file rijden, te veel links rijden, springen van banden, slippen, gevaarlijke wijze van laden, ver keerd den bocht nemen, geen voorrang geven, rijden op stilstaande voertuigen, enz., enz. Kortom gebrek aan voorzichtigheid, beleefd heid, verkeersdiscipline en kennis der ver keersregels, alsmede in enkele gvallen, als bijv. die der onbewaakte overwegen, van on- oldocnde aanpassing van verkeerssituaties tan de gewijzigde omstandigheden. Er vait zoowol voor de weggebruikers als voor de Overheid in Nederland nog zeer veel tc ver beteren. DROOG EN VRIJ WARM Weerverwachting: Des nachts iets minder koud; plaatselijk ochtendmist; overdag licht tot halfbewolkt; droog wij warm weer; meest zwakke veranderlijke THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 18.6 C. FIETSERS LICHT OP 17 Aug. Zon op 5.46 uur, onder 8.21 uur Personenauto met slechte remmen reed tandem aan Drie personen ernstig gewond AMSTERDAM, 16 Augustus. Gisteravond omstreeks half negen heeft zich op de Wees- perzijde, ter hoogte van de Duivendrecht- sche brug, een verkeersongeluk voorgedaan, waarbij drie tandemrijders ernstige kwetsu ren hebben opgeloopen. Het ongeveer 50-jarige echtpaar Van Rooy, uit Nigtévecht, wilde, gezeten op een landem. den rijweg oversteken in de richting Diemcn. Op den bagagedrager reed de 14-jarige dochter van het echtpaar mede. Op het moment van oversteken naderde een personenauto, welke eveneens in de richting Dienion reed. De heer Van Rooy, die voorop de tandem had plaats genomen, weifelde even, hetgeen hem noodlottig is geworden. De auto reed de tandem aan, tengevolge waai-van het drietal tegen den straatweg werd gesmakt. De heer Van Rooy liep hierbij een hersen schudding en een wonde boven het rechter oog op, terwijl zijn echtgenoote een schedel- basisfractuur kreeg en het 14-jarig meisje een wonde in de buik en een arm fractuur De drie slachtoffers, van wie vooral moe der en dochter er ernstig aan toe waren, werden, nadat een geneesheer uit Diemen de eerste hulp had verleend, naar het Onze Lieve Vrouwegasthuis vervoerd en aldaar ter verpleging opgenomen. Bij het onderzoek, dat de politie na hel ongeluk heeft ingesteld, bleek, dat de rem men van de auto niet in orde waren, wes halve de wagen in beslag is genomen. Samenwerking Amsterdamsche- en Rotterdamsche Bank Gelijk bekend, hebben de hoofdbesturen der vier organisaties van kantoor- en han delsbedienden, kort na de publicatie van liet communiqué betreffende de voorgenomen samenwerking tusschen de Amsterdamschc- en Rotterdamsche Bank, zich met het oog op de bediendenbelangen, welke hierbij in hét geding zijn, tot de directies de-zer beide in stellingen gewend met het verzoek om een onderhoud. Door de directie van de Rotterdamsche Bank zijn de vertegenwoordigers der be diendenorganisaties op 9 Augustus j.l. In conferentie ontvangen. Uiteraard droeg de/.e bespreking een informatief karakter, terwijl van de zijde der directie nog geen delinitieve mededeelingen konden worden gedaan, aan gezien de samenwerking tusschen beide in stellingen eerst op 1 Januari 1940 baar be slag krijgt, aangenomen dat de desbetreffen de algenieene vergaderingen van aandeel houders hieraan haar goedkeuring hechten. Hoewel dus. omtrent hetgeen in de naastf toekomst ten aanzien van de personeelen dezer beide instellingen zal gobeuren. nog niet3 met ze"kerheid valt te zeggen, hebben de hoofdbesturen mede op grond van het geen in het verleden bij de Rotterdamsche Bank bij inkrimping der personeelsformatie is geschied den indruk, dat er ten behoe ve van personeelleden, die tengevolge van de gewijzigde situatie zullen worden ontsla gen, getracht zal worden door het treffen van een financieele regeling een overbrug ging te verkrijgen van de periode gedurende welke zij tengevolge van bet ontslag zonder .inkomsten zullen zijn. VER1TEX VOLKSGASMASKERS Rljkikcui CmptMi f 3.50 VERITEX N.V. 'Jïï Auto tegen boom gereden door „snijden" Twee der inzittenden ernstia gewond STEENWIJK. 16 Augustus. Gisteren is op den Meppelerweg alhier een auto uit Arnhem, welke op weg was naar V k u m, met groote snelheid tegen een boom gereden, waarbij twee van de inzittenden ernstig werden gewond. De auto. welke bestuurd werd door den heer Draaisma uit Arnhem, wilde een rechts van den weg stilstaande vrachtauto passeeren np het moment, dat van de te gengestelde zijde een vrachtauto naderde. De heer Draaisma kon met zijn wagen nog juist tusschen de beide wagens door ma noeuvreeren, doch doordat hij te scherD naar rechts uithaalde, sloeg zijn auto tegen een boom. In de auto zaten behalve de bestuurder, mevr. Draisma. haar 30-jarige zoon en 25- jarige dochter en een logeetje. De laatste drie liepen slechts schaafwonden op De heer en mevrouw Draaisma waren er evenwel slechter aan toe. Beiden kregen verwondingen aan het hoofd en moesten in ernstigen toestand naar het ziekenhuis te heerenveen worden overgebracht MINISTER VAN BOEYEN NAAR HET BUITENLAND 's-GRAVENAGF., 16 Aug. De minister Rinnenlandsche Zaken, de heer H. 1 B o e y e n. is voor eenige dagen met verlof naar het buitenland vertrokken. Hofmeester K. blijft ontkennen Op 3 September gaat hij naar Nederland SEMARANG, 16 Aug. (Aneta/A.N.P.). Dc gearresteerde in de koffenr.ooró-affaire, hof meester K., blijijft ontkennen. Bij zijn ver hoor doet hij een omstandig verhaal van de wijze, waarop hij zijn verlof van 9 dagen in Nederland heeft doorgebracht, waarbij hij echter de kardinale punten omzeilt De gearresteerde zal met de „Marnix van St. Aldegonde" naar Nederland worden overgebracht, onder geleide van den hoofd agent der veldpolitie te Oengaran, J. J Roose. De „Marnix van St Aldegonde" ver dekt op 3 September van Soma rang. Eer dere overbrenging is niet mogelijk, aange zien de „Indrapocra" reed9 is volgeooekt, en het daarop volgende schip een vrachtboot is. dat geen aceomodatie beeft voor het ver voer van gevangenen Baders waagden zich te ver in zee Rotterdammer om het leven gekomen WASSENAAR, 16 Aug. Omstreeks 3 uur gistermiddag bemerkten eenige menschen op het strand alhier, dat twee personen zich te ver in zee hadden gewaagd en in gevaar verkeerden. Kort daarop ging de reddings brigade in zee, teneinde het tweetal op het strand terug te brengen. Men wist het tien jarig dochtertje van de familie C. uit 's-Gravenhage in bewusteloozen toestand op te pikken, doch haar oom, de 27-jarige M., uit Rotterdam, in wiens gezelschap zij ver toefde. kon men niet ontdekken. Met vliegtuigen van Ypenburg. welker as sistentie werd verzocht, werd de omgeving afgezocht, doch men heeft M. niet ge\onden, zoodat als vaststaand moet worden aangeno men, dat de man verdronken is. Nadat een geneesheer met behulp van een zuurstofapparaat en het toepassen van kunstmatige ademhaling de levensgeesten bij hot meisje had opgewekt, werd het kind per ziekenauto naar liet ziekenhuis aan bet Westeinde te 's-Gravenhage vervoerd, en aldaar ter observatie opgenomen. Belangrijke archaeologische vondst te Lunteren Prae-historische graven ontdekt LUNTEREN. 16 Aug. Op terreinen ioe- behoorende aan notaris Dinger te Lun teren zijn door de Gebr. De Ruiter prae-historische graven ontdekt, waaruit men belangrijke gegevens hoopt te vinden betreffende de vroege perioden van bewo ning van ons vaderland. Dr. F. C Bursch. conservator van het rijksmu seum voor oudheden te Leiden, zal deze graven deskundig onderzoeken en bloot leggen. Een twaalftal arbeiders onder zijn leiding is met de afgravings-werkzaam- heden aangevangen. Waarschijnlijk zal over veertien dagen de arbeid zoover ge vorderd zijn, dat het publiek kan worden toegelaten. OUDE MUNTEN GEVONDEN WAGENBERG. 16 Aug. Bij cl. „prui- mingswerken van de op 30 Juli door blik seminslag afgebrande boerderij van de fa milie Van Schendel werd in den grond een urn gevonden met ongeveer 100 munten uit de 14e en 17de eeuw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1