|ltrtmie $>iïtórtjr (üeurant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De S.D.A.P. gaat zich verklaren Tekort bij Mendelssohn van f 5,7 millioen FIRMA D. KATZ Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zon-'- mu.,, NO. 6778 Bureau: Breestrait 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 DINSDAG 15 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang abtoertentitprijjen: Van 1 tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer 0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Met Dr van Dijk een uitmuntend minister heengegaan Hulde voor een, die men noode ziet gaan De militaire medewerker van <^e r.k. „Maasbode" wijdt een artikel aan het heengaan van Z.Exc. Dr J. J. C. van D ij k als Minister van Defensie. Daarin schrijft Al wie minister Van Dijk kende, ver wachtte wel, dat hij zi.h met groote voortvarendheid en met nog grootere eigen werkkracht aan zijn reuzentaak, een nieuwe weermacht te vormen, zou wijden, doch laat ons terstond verklaren, dat het door dezen minister gedurende zijn ruim tweejarige ambtsperiode tot stand gebrachte, alle verwachtingen verre overtreft. En dat had dadellijk een gevolg van het allergrootste gewicht. De onver flauwde werkkracht, die yeroorzaakte dat de eene maatregel den anderen soms met verbluffende snelheid opvolgde, maakte, dat de geest in de weermacht uit het stadium van doffe berusting opsteeg tot een peil van groote energie en werk lust. Men wilde als het ware den minister in werkzaamheid niets toegeven en ontstond er een opgewekte wijze van nen en vooral een moed om verantwoor delijkheid te dragen, die niet alleen uiter mate weldadig aandeden, maar de minister bovendien niet missen kon, wilde hij zijn programma op dergelijke verbluffend snelle wijze kunnen afwerken. Dit neemt echter niet weg, dat de stimulans tot dien verheffenden geest in de weermacht ge heel op rekening van den minister moet gebracht worden. Na een vrij uitvoerige opsomming van de verbeteringen, door Dr van Dijk tot stand gebracht, eindigt de schrijver: Nogmaals vooropstellende, dat wij slechts hoofdzaken vermeldden en zelfs over de marine niet spraken, zal toch iedereen duidelijk inzien, dat hier in twee jaren tijd een reuzen arbeid is verricht en dat het geen ijdele klanken zijn, als wij zeggen, dat de naam van minister Van Dijk met gulden letters in de geschied- boeken van de Nederlandsche defensie zal vermeld worden. Het geheele Nederlandsche volk zal dezen minister dankbaar zijn, maar uiter aard geldt dat op de allereerste plaats voor hen, die tot de weermacht behooren en aan wien hy werklust en ideaal heeft teruggegeven. Sleohts stelt men zich na al het voor gaande natuurlijk deze vraag: „Was het nu heslist onmogelijk om zoo'n minister voor volk en weermacht te behoudenT Maar dat is politiek en dus voor den militairen medewerker verboden terrein. Wij in de weermacht gedenken onzen afgetreden minister met grooten eerbied, met groote dankbaarheid en ook met warme toegenegenheid. Moge hij nog lang getuige zijn van den verderen uitbouw van zijn meesterwerk. Interessante oudheidkundige .vondsten Een correspondent van de „Locomotief' te Bodjonegoro schrijft: Circa drie jaren terug werden in het hucht Kanten van deze Poengan, in het district Kalitidoe (Bodjonegoro) oude Ka- Jang-graven ontdekt. Deze vondst dankt men aan den thans in het Madioensche wonen den boscharchitect Soepardi, wiens liefde voor en kennis van dit onderdeel der oud heidkunde in den kring„der boschopzichters en architecten genoeg bekend is. Na een kort tijdsverloop van deze drie jaren schijnen er weer oudheidkundige vondsten te zijn gedaan, thans in Zuid- Toeban, vlak na de noordelijke grens van het regentschap Bodjonegoro, n.ï. in het boschplaatsje Parengan, circa li K.M. noord waarts gelegen van de stad Bodjonegoro. Bovengenoemde vondsten, welker waarde en belangrijkheid pas later beoordeeld kun nen worden, wanneer reeds overleg met den Oudheidkundigen Dienst zal zijn ge pleegd, waren door de vinders in alle on kundigheid gedaan. Het huis van den assistent-wedono van bovengenoemd onderdistrict, M. Soejono, wordt aan de oostzijde begrensd door een ongeveer 25 meter hoogen heuvel, waarvan de inhoud naar het schijnt bijna geheel uit steen bestaat. Genoemde bestuursambtenaar nu wilde dit niet-alledaagscli (bezit aanvan kelijk productief maken, waarom hij zich dan ook zonder bedenken met een aanne mer verbond, die alle voor den eventueelen bouw van bruggen, huizen e.d. bruikbara steenen tegen een overeengekomen prijs uit genoemden heuvel zou moeten halen. Toen men voldoende diepte had bereikt en de eerste steenen opgediept waren, kwa men tegelijk hiermede vele vreemdsoortige steenen voorwerpen te voorschijn, welker vorm geheel verschilde van die der andere opgenaaide steenen. Zoo werden er vele gril lig gevormde kalksteenaohtige voorwerpen uit den grond opgegraven, aan welke wij .verschillende primitieve gebruiksvoorwerpen konden herkennen, zooals messen bijlen Jansen, speerpunten, zwaarden wajangpop pen en andere dingen. Het vliegongeluk in Ned. Indië Aneta meldt uit Sc rabaja: De naam van den bij het vliegongeluknabij de Mapia- eilanden omgekomen luitenant-ter-zee 2e klasse is J. H G e e r 1 i n g s. Deze naam is in een eerder bericht weg gelaten, teneinde de marine-autoriteiten in de gelegenheid te stellen, de familieleden van öen overledene met het ongeluk op de hoogte te brengen. K. Vorrink over „Nieuwe pers pectieven voor de Neder landsche politiek" De ministers Albarda en v. d. Tempel spreken te Amsterdam AMSTERDAM, 15 Aug. De federatie Am sterdam der S.D.A.P. belegde Maandag avond in de groote zaal van het Concert gebouw en in Krasnapolsky vergaderingen ter gelegenheid van de intrede van sociaal democraten in de regeering. Beide vergade- ringen waren zeer druk bezocht. Zoowel in Krasnapolsky als in het Con certgebouw voerden de beide sociaal-demo cratische ministers Z. Exc. ir J. W. A 1 b a r- d a en Z. Exc. dr J. van den Tempel het woord. In 't Concertgebouw sprak eerst de voor zitter van de S.D.A.P., de heer K. Vor rink over „Nieuwe perspectieven voor de Nederlandsche politiek". Wij mogen consta- teeren, dat het politieke leven in Nederland onder dr Colijn is vastgeloopen, aldus spr. Tn ons allen leeft de wensch, dat de coalitie politiek nu voor goed begraven moge zijn. Een opbouwende welvaartspol itiek moet worden gevoerd. Na den wereldoorlog is de menschheid er niet in geslaagd om vrede en welvaart te oi-ganiseeren. Er is echter een arbeidersklasse opgekomen, die weigert het slachtoffer te worden van het gevoerde wanbeheer. Uitvoerig besprak de heer Vor rink de door minister Colijn gevoer&e poli tiek van aanpassing en bezuiniging. In het vierde kabinet Colijn kwam de breuk ten gevolge van innerlijke verdeeldheid. Thans heeft onze partij haar plaats ingenomen in het nieuwe ministerie, zij is volkomen ge reed. verantwoordelijkheid te dragen geheel ons Nedèrlandsche volk, Partij en vakbeweging waren volkom" een in het besluit om deel te nemen s de regeering. In de afgeloopen weken is Nederland aan een groot gevaar ontsnapt, n.l. aan dat van het zich breed maken van een bijgeloof: de onmisbaarheid heer Colijn. Nu is aan dat bijgeloof een einde gekomen, de coalitie-politiek is aan haar eigen onwaarachtigheid- ten gronde gegaan. Moge zij nooit uit haar asch her rijzen, riep spr. uit. Thans, zoo besloot spr., hebben wij er be hoefte aan ons vertrouwen uit te spreken Albarda en van den Tempel, twee mannen, die een leven van strijd ten bate van de partij achter zich hebben (applaus). De S.D. ministers spreken Na de pauze spraken de beide sociaal democratische ministers. De minister van Sociale Zaken, Z.E.xc. Dr J. van den Tempel sprak een kort woord. Wij zullen vanavond niet spreken over het te voeren ï-egeeringsbeleid. Wel wil ik spreken over het aanvaarden van de ministerzetels en de beteekenis daarvan. Bij de eerste besprekingen dron gen twee punten naar voren. Het aanvaar den was slechts onder bepaalde voorwaar den mogelijk. Diep gevoelden wij de histo rische beteekenis van het oogenblik zouden tekort zijn geschoten wanneer wij onder redelijke voorwaarden de regeerings- zetels niet hadden aanvaard, te meer daar de toestanden in Europa, met een brandend fascisme voor de poorten, zoo moeilijk zijn. Wij staan voor tot het uiterste gespannen politieke verhoudingen in een gestoord we- ■eldhuishouden. Wij beleven een crisis van alle zedelijke waarden, doch in toenemende mate is in ons volk het besef doorgedrongen wat op het spel- staat. Het beseft, dat het zijn weg door de moeilijkheden moet banen zouden wij dan terzijde gaan staan? Neen, wij zullen onze taak voor het Neder landsche volk zoo goed mogelijk vervullen. Wij willen de werkloosheid te lijf. Met be hulp van allen in den lande van goeden wille willen wij dat monster bestrijden. Uit drukkelijk constateerde spr., dat het niet dc schuld van de s.d. is, dat de basis van dit kabinet niet nog breeder is. De minister van Waterstaat, Ir J. W. A 1- barda zeide in zeker opzicht te zijn geko men om afscheid te nemen, omdat hij niet langer afgevaardigde in het parlement is. Spr. dankte voor het herhaaldelijk geschon ken vertrouwen Er is thans reden tot blijdschap. De weg tot verdere en betere politieke verhoudingen is geopend. Onze plaats in het politieke leven van Nederland is zeer verbeterd. Rechtop en met opgeheven hoofd, met de geheele partij in vol vertrouwen achter ons, hebben wij onze ministerzetels ingenomen. Hulde wil ik brengen, zeide spr. voor de breede opvattingen, waarvan H. M. de Ko- ingin bewijs heeft gegeven (applaus). Hulde bracht spr. ook aan den formateur in het huidige kabinet. Wij, van den Tempel en ik, aldus spr.. zullen ons best doen. Dag en nacht zal het lot van onze werkloozen ons voor oogen staan en wij zullen alles in het werk stellen om dat lot te verbeteren. heeft, en noj minder een, dat de massa interesseert. Waartegenover de sociaal- politieke vraa'stukken van overwegenden en dringenden aard zijn. Samenwerkiig met de sociaal-democra ten in den oivang als waarvan een roomsch-rood-r-se ministerie de uitdruk king zou zijn, 2>u de roomsche conserva tieven in oDstoid brengen; de religieuze eenheid zou de politieke scheuring niet kunnen beletten De r.k. kapitalist^ zijn niet zoo gemakk-hjk te lijmen als de r.k. arbeiders. De Limburger loerier, het r.k. blad met den grootsten lezcskring, heeft het rond uit gezegd: „De EK. Staatspartij zou een zoodanige plotse-nge koersverandering niet kunnen verdrgen". Het arbeidersbelng vroeg dringend om die samenwerking, maar het partijbelang verzette er zich tegn. En dat verzet héét het gewonnen. De machtspositie 'er r.k. is in het ka binet-De Geer tegenver die in het 4e kabinet-Colijn gehalveerd. Het vierspan is een tweespan gewrden en het zijn de in r.k. kring meest veheerlijkte ministers, Goseling en Romme, ;ie men heeft laten vallen. Romme is veiftvenen. Welter is Inderdaad, de gevar-n voor de R.K. Staatspartij moeten wé heel groot zijn geweest, om haar direct machtspositie in die mate prijs te doen geven. Men moet wel weinig vertrouwen hebben in de hechtheid van het portigebouw, om zóó voor de consequente vax eigen optreden terug te deinzen. De R.K. in de S.D.-pers Het oud-Kamerlid Vliegen zet de hou ding der s.d. in De Voorwaarts heel nuchter als volgt uiteen: De R.K. Staatspartij is geen sociaal- politieke eenheid. Ze is in dit opzicht zoo heterogeen als maar kan. En de werk zaamheid, die thaas van ieder kabinet wordt verwacht, ligt op dèt terrein. Alleen op dat terrein liggen ook de wenschen, die in de S.D.A.P. en in de r.k. arbeiders massa leven. Op religieus gebied, waarop de r.k. wèl een eenheid vormen, is in Nederland geen enkel vraagstuk van eenige beteekenis aan de orde. Ten minste geen waar de wetgever mee te maken BLERICK, 15 Aug. Gisteimiddag om streeks twee uur is een ernsti; ongeluk ge beurd in de slagerij van den leer H. alhier. Diens 7-jarig zoontje was met ven vriendje, den S-jarigen v F. uit Vmlo. ir. den winkel aan het spelen. Op een gegevai oogenblik maakte de kleine zich miester ,-ah het vei- ligheidsslach tapparaat. lat hij op zijn vriendje richtte. Het waprn ging af en ver wondde het jongetpe v. I. ernstig aan het hoofd. In zorgwekkenden oestand werd het jongetje naar het ziekenhiis te Venb over gebracht, waar onmiddellijt operatief werd ingegrepen. „HET WONDER VAN DE KERK VAN CHRISTUS" De conferentie te Adelboden ADELBODEN, 14 Augustus. De derde Zendingsstudie-conferentie van 1939 is gis teravond in Adelboden aangevangen, ir samenwerking met de Bazelsche Zending in Adelboden. Onder den indruk van de overweldigend mooie natuur werden we bij aankomst Za terdagavond allerhartelijkst ;n het Kulm- hotel ontvangen door e'en secretaris vat den Zendingsstudieraad, Ds Boi6sevaii. De vermoeide reizigers sommigen had den meer dan 24 uren aaneen gei-eisd werden onthaald op thee en gebak, een attentie van de Evangelische Kerk in Adel boden. Heel de Kerk hier leeft mee en is zeer verheugd', dat de HoKandsrhe Zeil dingsvrienden gezamenlijk met hen hun conferentie houden. Zondagmorgen was er een kerkdienst in het vriendelijke dorpskerkje, dat versierd was met oranje-bloemen Dr K o e c h 11 ti, voorzitter van de Bazelsche Zending, leidde den morgendienst. Pfarrer Wildi. de plaatselijke predi kant. deelde ons mede. dat heel de Ge meente zou meewerken, om ons dien Zon dagmiddag een Zendingsfecst te bei'eiden op een hoogen Alp in de omgeving. Na een schitterenden tocht langs steile bergpaden kwamen allen, ook de oudere dames, behouden boven. Vele Zwitsersche gemeenteleden waren er reeds. Het werd een indrukwekkende middag, daar op di-11 hoogen Alp, waar vele zendelingen, zomve; Zwitsersche als Hollandschc, hebben ecv sproken. Pfr. Wild! had heel zijn gemeente gemobi liseerd. Een muziekkorps speelde, een zang koor zong, en we werden onthaald op broodjes en thee. Gisteravond ving de eigenlijke ronferen tie aan. We werden begroef door eenige Zwitsersche sprekers. Daarna hield de voorzitter der conferentie, Ds M. J C. Vis- ser van Rotterdam, zijn toespraak. Zijn onderwerp was: „Die Aufgabe der Kirche". Hij verplaatste ons in gedachten op c>n Olijfberg, waar Jezus en Zijn discipelen voor het laatst tezamen waren. Hier was de Kerk met haar Heer temidden van een ITem hatende wereld, terwijl zij Hem toch zoo noodig had. En hier gal Hij aan Zijn Voorloopige surséaire van betaling verleerd Totalc pasiva f 217.8 ndllioen totale activa f 212.1 nvllioen Definitieve beslissing 30 Nov. a.s. De Amsterdamsche Rechtbank hieft gister voorloopige surséance van betalng ver leend aan Mendelssohn en Co. te Ansterdam De rechtbank benoemde tot bevindvoer- ders mr M. van Regteren Alten a, advocaat en procureur te Amsteidam, A. Pierson te Baarn, firmant van tfe firma Pierson en Co., bankiers te Amsterlam en A. W. A. Meyer, procuratiehouler der firma Hope en Co. te Amsterdam. De schuloeischers zullen op Donderlag November te twaalf uur in de raadlamer de derde kamer der rechtbank wirden gehoord, teneinde nader te beslissen ov*r de definitieve verleening van de surséance van betaling. De voorloopige surséance van betaling is verleend met Ingang van heden. Op den staat van baten en lasten der firma Mendelssohn en Co. komen de vol gende posten voor: Baten a, goud en coupons 216.719 Debiteuren 26.860.151 Debiteuren in vreemde valuta 30.051.li0 Buitenl. schatkistbiljetten 20.050.90 Fondsen 9S.S29.S0) Nog te ontvangen fondsen13.359.19'. Deelnemingen 7.033.322 Syndicaatrekeningen 14.611.520 Onroerende goederen Totaal 212.173.8 Crediteuren in guldens 64.577.955 Crediteuren in vreemde valuta 57.515.811 Consortiale crediteuren 95.742.53S Nog niet betaalde cheques17.083 Totaal 217.853.3: is een tekort va Groote omvang der activa en passiva Reeds een vluchtieen blik op hovenstaanden slaat van Activa en Passiva doet zien welke groote bedragen met deze voorloopige sur séance van betaling zijn gemoeid Het totaal beloopt meer dan f 200 millioen. hetgeen wel in zeer sterke tegenstelling staat met het eigen geplaatste kapitaal van de firma van slechts f 6.2 millioen, dat men als ver loren kan beschouwen. Men kan veilig aan nemen, dat de firma in den loop der jaren te veel hooi op haar vork heeft genomen en dat tenslotte de ongezonde financieele structuur haar noodlottig is geworden. Op zich zelf beschouwd lijkt, vergeleken bij den omvang der engagementen, het te kort van f 5,6 millioen niet. groot. Doch het zal er thans allereerst om gaan, wat de werkelijke waarde der activa zal zijn, wan neer zij eventueel moeten worden gelikwi- ceerd. Een verkorte staat van activa en passiva laat uiteraard nog ruimte open voor allerlei vragen, waarop geen afdoende ant woord is te geven. Bovendien zal pas de ■volledige opgave van debiteuren en crediteuren een beter inzicht in den aard n?r transacties van de firma kunnen geven, uok is ce verhouding van preferente en niet-preferente vorderingen nog niet hekend, zoodat een definitief oordeel over de decon fiture van Mendelssohn en Co. nog aller minst is te geven. De onverteerbare emisie-restanten Op den verkorten staat van Activa trekken vooral de aandacht de posten „Buitenland- sclie Schatkistbiljetten ad f 20 millioen en „Fondsen ad f 9S.8 millioen. Vermoedelijk vertegenwoordigen deze bedragen voor een groot deel de Fransche schatkistbiljetten en ooligaties, die Mendelssohn hier te lande nee.t geëmitteerd doch waarmee zij is blij ven zitten. Uiteraard heeft de firma niet zelf be- gehikt over de middelen om de genoemde bedragen te financieren. Daar de opbrengst der leeningen vermoedelijk reeds aan de Fransche Regeering is betaald, rnoet Men delssohn elders gelden hebben opgenomen teneinde aan haar verplichtingen te kun nen voldoen. In dit verband trekt de aan dacht de post Consortiale Crediteuren ad f Jo,7 millioen, welke vermoedelijk grooten- oeels bestaat uit schulden aangegaan ten behoeve van we financiering der onverteer de emissie-restanten. Hetzelfde geldt voor de posten „Crediteu ren in guldens" ad f 64.5 millioen en „Cre diteuren in vreemde valuta" ad f 57,5 mil- 'I0fn- Vooral het laatste bedrag wijst er op, 1 va!utatransacties van de firma Men delssohn zeer groot zijn geweest. De kaspo- si tie van 2 ton toont aan, d<at deze zeer krap geworden was en dat men pas op het alerlaatste oogenblik surseance van beta ling heeft aangevraagd. De deelnemingen worden verantwoord niet een bedrag van f 7 millioen. Wellicht zijn hieronder opgenomen een post aandeo- en Ned. Handel Mij., waarmee de firma '»'rij nauwe relaties onderhield De syndi caatrekening ad f 14 millioen vertegen- woon f'icrt waarschijnlijk de vorderingen op deelnemers van nog niet tot afwikkeling ge komen svndieaten. De post onroerende goederen zal we! be -Latten de bezittingen in Amsterdam on Frankrijk. Een vraag van groot belang is thans, tegen welken koers de Fransche waar den in den verkorten staat zijn opgeno men. Zekerheid hieromtrent bestaat niet. In elk geval zal hiervan afhangen of straks de afwikkeling der zaken geen ernstige verliezen zal opleveren, dan wel of deze binnen beperkte gren zen gehouden kunnen worden. Pa6 later zal il*an ook blijken of het thans opge geven tekort van f 5,7 millioen niet ge flatteerd is geweest DE TOESTAND VAN DE PRINSESSEN UITSTEKEND Prinses Juliana mocht gister het bed verlaten Men meldt ons van officieele zijde, dat het met den gezondheidstoe stand van H.K.H. Prinses Juliana en de jonge Prinses Irene steeds goed blijft gaan.. H.K.H. Prinses Juliana heeft gisteren reeds ge durende korten tijd het bed mogen verlaten. Kerk de taak, om door de kracht van d< Heiligen Geest Zijn getuigen te zijn tot aan het uiterste der aarde. Ook nu, evenals toen, staan wij met onze opdracht temidden van grocte. Hem vijan dige, machten en stroomingen. Na de con ferentie in Tambaram is het wel duidelijk gew orden, dat het heidendom sterker groeit dan het Christendom. Hoe heeft de Kerk haar taak uitgevoerd Hoe is het nu? Jezus zei tot hen. die tot Hem gekomen waren: „Gij zijt het zout der aarde". Maar wat, als öe Kerk haar taak niet verstaat, als het zout smakeloos is ge worden? De Kerk past nederigheid, oot moed, schuldbesef. Doch dit atles geldt ook ieder van ons persoonlijk. Waar is vaak do ijver, de geestdrift, de liefde voor het Ko ninkrijk van Jezus Christu6. Laat ons lecren, eiken dag opnieuw, te leven van de genade Gods en bezield door Zijn Geest mede-arbeiders te zijn aan de komst van Zijn Koninkrijk. Met deze bezielende rede is de conferen tie aangevangen. De 156 deelnemers komen eiken morgen samen in het kleine dorpskerkje, waar ge sproken wordt over de Wereldzendingscon ferentie in Tambaran, met als hoofdthema: „Het wonder van d'e Kerk van Christus in de wereld der volkeren". ONDERWIJS Chr. H.B.S. te Solo geopend (Per vliegmail). Donderdag 3 Augr werd te Solo de nieuwe Christelijke H.B.S. geopend. Z. H. de Soesoehoenan en Z. H. de Mangkoenagoro waren met groot gevolg mede tegenwoordig; even eens de gouverneur. De openingsrede werd gehouden door Dr. H. A. van A n d e 1, van Solo. Nadat deze den gouverneur en de beide zelfbestuurdors, alsmede de vele andere gasten had verwel komd, zeide hij o.m.; „De opening van deze H.B.S. is de vervulling van een reeds vroe ger nagestreefd ideaal. Vóór meer dan '0 jaar word een zwrakke poging gedaan, die, ondanks den steun van de hoogste autoritei ten. niet slaagde. Thans zeggen wij, geluk kig dat het toen niet geslaagd is, want de tijd was daarvoor nog niet rijp. Het goede tijdstip schijnt nu aangebroken. De veie scholen op Westerschen grondslag waarbor gen een voldoenden toeloop van leerlingen. En het Christelijk onderwijs wordt zoo al gemeen gewaardeerd, dat het Christelijk karakter van onze H.B.S. eerder een aan beveling dan een verhindering voor <10 ouders zal zijn. Veis moeilijkheden deden zich op onzen weg reeds voor. De voorziening aan onder wijzend personeel, de zware geldelijke las ten om een niet-gesubsidieerde H.B.S. te onderhouden, en veie meer, hebben ons wel met zorg vervuld, doch niet doen vertragen. Zonder de hulp van de Christelijks kweek school, die bereid bleek tot uitwisseling van leerkrachten, zouden wij niet hebben kun nen slagen. En de directeur van onderwijs verleende op grond van leerplan, lesrooster en personeelsbezetting „gelijkstelling" met de gouvernements-H.B.S.. zoodat de leerliu- gen van onze H.B.S. zonder eenig examen naar gouvernements-H.B.S.-en kunnen over gaan. De directeur van onderwijs stond ook toe, dat buiten bezwaar van den lande liet H.B.S.personeel als overtollige (niet-gesub sidieerde) leerkachten aan de kweekschool en de Christelijke Mulo werd benoemd. Voor deze welwillende medewerking van den directeur van onderwijs en van de kweek school betuigen wij gaarne openlijk onzen 'epgevoelden dank". ^Vervolgens installeerde spreker Dr. H. Kroes kamp als dirceteur en met hem de overige leerkrachten. De gouverneur voerde het woord mede namens de beide zelfbestuurders en wensahte school en leer krachten van harte alle goeds. BENOEMINGEN CHR. ONDERWIJS De heer K. Bossenbroek is benoemd tot onderwijzer aan de Funenschool aan de Zeeburgerstraat te Amsterdam. Aan de Chr. Meisjesschool, Koninginne gracht 35. te 's-G ra ven ha ge. is be noemd als kweekeling met acte mejuffrouw L. Los, thans als zoodanig werkzaam aan de Chr. N»t. Emmaschool te Voorburg. Examens Staatsexamen. Amers foort Na voortgre- et examen slaagden nog voor diploma A. de ceren: Tl>. Rlenku. J. H. Loorbach. J. W. Star enburg: en Q. G. den Hollander de heeren: E. Bi 't Gob (gem Houton): P. Doorenbos Blba: F M. A. J. de Graaf. SchaUk; J W. Groeneveld. K. Hsdkma, W(1nal- VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen In de electrische centrale te Amsterdam heeft brand gewoed. De opening van de Chr. H.B.S. te Solo. Uiteenzettingen van SD.A.P.-voorman nen over de Nederlandsche politiek De zendingsconferentie te Adelboden in Zwitserland. Aan de firma Mendelssohn en Co is voorloopig surséance van betaling ver leend. Het tekort bedraagt 5.7 millioen. Gestolen schilderij uit Louvre-Museum te Parijs is terecht. In het vraagstuk Danzig wordt naar een compromis gezocht. VRIJ WARM Weerverwachting: Droog; koude nacht; plaatselijke ochtendmist; overdag helder tot lichtbewolkt; vrij warm; meest zwakke veranderlijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaaL. 771.6. "HERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 18.6 C. FIETSERS LICHT OP 16 Aug. Van 's av. 8.54 u. tot 's morg. 5.16 u KUNST IN KERAMIEK >wt beuwwBrk, dan tuin an hat btnnanhuU. Dat m«< BETER AARDEWERK Dat Is BROUWER'S AARDEWERK N.V. BROUWER'S AARDEWERK .VREDELUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN- 3CFE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. 'Red komenf^CW' S' Z,°h torU8r8retrokken niet verheldaondemjja. Den Haig. Voor akte ivo'reneren w 1 c&nd., die werd or do akte N 1 (natuurkunde on mecha- werden geëx. 3 cand. Gesl.: P. Elffera, Gouda er. P. XL C. Gabriel Weert. .Votarlnnt. D en Haag Geal. voor deel I. de ter T. P. C. Stuyt te Castrlcum. Het verdrinkingsgeval te Zoetermeer Enkele bladen hebben gisteren gemeld dat het verdrinkingsgeval van den 78-jarige B. Tilburg, die Dinsdagmorgen j.l. in een sloot aan de Bloiswijkweg te Zoeter meer werd gevonden, vermoedelijk het gc- ;olg van een misdrijf zou zijn. Dit vermoe den vond zijn oorzaak in het feit dat dc man in een Café aldaar een briefje van f 100 zou hebben gewisseld, terwijl er slechts f 1 op hem werd bevonden toen hij verd opgehaald. De politie achtte het van /oldoende belang om een nauwgezet onder zoek in le stellen. Hierbij is vast komen te staan dat er geen enkele aanwijzing is te vinden welke het vermoeden van een mis drijf wettigt. Wel heeft men vas? k.innen "tellen dat hij een briefje van f 1h0 ,eeft rewisseld, doch eveneens waar dit gold is gehleven. Gezien deze gegevens arhite de Officier van Justitie geen verdere termen aanwezig om het onderzoek voort te zetten. Alle overige geruchten rondom dit geval kunnen dus naar het rijk der fabelen wor den venvezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1