JHriiun? £cihsci)t GTmirant Het drama van den hutkoffer Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Abonnementsprijs: Ier kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten ftr week0.18 Vbor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bj dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a cL Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 NO. 6777 MAANDAG 14 AUGUSTUS 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang ®rt)trttntieprü5tn: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer0J22'lt gezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 4 (MO „ANDERE TIJDEN, ANDERE ZEDEN" Ons Christelijk weekblad voor Oost-Indië „de Banier" vestigde de aandacht op het .volgende. Het Indische dagblad „De Locomotief' herplaatste een artikel uit dezelfde krant uit het jaar 1S71 en schreef er boven: „An dere tijden, andere zeden". Men kon daar in het volgende lezen: „Reeds sedert eenige weken is men in een der drukste straten der stad bezig aan een paar huizen vert.mmeringen te doen, die natuurlijk door het aanhou dend geklop zeer hinderlijk zijn voor de buren. Even natuurlijk is het, dat nie mand zich daarover beklaagt. Maar j.l. Zondag, onder de godsdienstoefening in de Protestantsche kerk, kwam een poli- ciedienaar den timmerl.eden bevel geven om hun werk te staken. Dit is een weinig al te arbitrair. Wanneer men in het vervullen van wat men als zijn godsdienstplichten be schouwt, door getimmer van buren ge hinderd wordt, dan moet men maar een meer geisoleerde plaats zoeken voor die vervulling, waar die buren niet hin deren. Maar moet daarom de buurman worden belet zijn werlc te doen en heeft de po- licie het recht om dit te doen staken? Met evenveel recht zou een niet kerk gaand buurman zich over het gezang in de kerk kunnen beklagen, dat hem hin dert in het verrichten zijner werkzaam heden en de hulp der policie inroepen om dat gezang te doen staken." Men lette vooral op de middenmoot van 'dit citaat Daar zou heel wat over te zeg gen zijn, als men denkt aan concentratie kampen; dienaars des Woords, die afgezet worden en bedehuizen, welke men ver bouwt tot bioscopen of zoo iets. Doch dit niet alleen. Een vrijzinnige in onze dagen zal zich niet bij de politie be klagen over het kerkgezang; in dat opzicht geldt waarlijk: andere tijden, andere zeden. Maar in het wezen der zaak wijst men ook nu nog de Kerk een geïsoleerde plaats aan; op maatschappelijk en staatkundig erf zal zij zwijgen. Zóó was het in 1871, zoo is het nu en zoo zal het in 1971 zijn. En toch wordt van ons gevraagd het licht Tan Gods Woord niet onder de korenmaat, maar op den kande laar te plaatsen. Om alle terrein des levens te verlichten. DE TEGENSTAND BLIJFT 1 Een leerling van de openbare school, die I „edele, karaktervolle menschen" kweekt, thans liberaal Kamerlid, veroorloofde zich onlangs met ongepaste vrijmoedigheid op een vergadering in Leeuwarden te beweren, dat de bijzondere school in strijd is met de radio-rede van de Koningin over „geeste lijke en moreele herbewapening." Origineel was deze vondst niet en daarom kunnen wij ze met stilzwijgen voorbij gaan. I Maar we vragen aandacht voor wat deze spreker verder voor kwaad van de Christe lijke School durfde zeggen. Hij zou er vrede mee hebben, wanneer de ouders hun kinde ren naar die school zonden om „opgeleid te worden in het geloof", maar j men stuurt zijn kinderen naar de bijzon dere school, omdat deze in een nieuw j gebouw gevestigd is, of omdat de afstand tot de openbare school zoo groot is, of omdat een familielid zitting heeft in het schoolbestuur, of omdat het kind op de openbare school is blijven zitten, omdat het daar niet met juf of de meester kon opschieten en meer van die zaken. Daar voor behoeft men geen respect te heb ben; dergelijke motieven brengen het principieele karakter van een school in 1 opspraak. Dat laatste onderschrijven wij ten volle- IVoor dergelijke motieven kan men geen res pect hebben. Alleen maar, hoe weet men zoo precies, dat de bizondere school op .wijze bevolkt wordt? Ons is b.v. van nabij het geval bekend, dat ouders, die aan de Christelijke School de voorkeur geven, doch het met hun doopbe lofte niet al te nauw nemen, hun kinderen .van de bizondere naar de openbare school lieten overschrijven enkel en alleen, omdat bij de laatste een mooie, afgesloten speel plaats is, waar de kinderen zich zonder levensgevaar kunnen vermaken, terwijl de bizondere School aan een druk, nauw straatje ligt, geheel ingesloten tusschen de huizen. Heeft de liberale spreker nu geen j respect voor de motieven, welke deze ouders I leiden bij hun keuze voor de openbare School? En dan nog iets. Meent het liberale Ka merlid tu werkelijk, dat ons land thans be zaaid zoi zijn met bijzondere, zoo Roomsch- Katholiele als Protestantsch-Christelijke Scholen, als de ouders op de aangegeven omstandigheden hadden gelet? Hij is overi- gens oud genoeg om te weten, dat er eer tijd was, v>en het bijzondere onderwijs zich met armeijke gebouwen moest behelpen; toen het g?en eer was bestuurslid van een Christelijkt School te zijn en toen de open bare Schoo'. in vele dorpen de eenige waar men lot „edele, karaktervolle i schen" opgevoed kon worden. Blijkbaar ieeft men op sommige van die scholen het geheugen te weinig geoefend, dat Brandend vliegtuig veilig geland tiDe landing was een wonder Twee Engelsche piloten hebben op 1000 meter hoogte boven Frankrijk een heldhaftigen strijd gevoerd om hun in brand geraakte machine aan den grond te brengen. Acht minuten hebben zij in de cabine gevochten ;n een verstikkenden rook, met verschroeid gelaat en geblaker de handen. En zij hebben gewonnen en het leven van dertien menschen gered. Ook voor de negen passagiers, onder wie een paartje cp de huwelijksreis, zijn het vreeselijike minuten geweest. Zij zagen de vlammen tegen de -uiten lekken, voelden de verzengende hitte uit den cockpit en hoorden den steward, die hun op rustigen too.* vertelde, dat zij zoo vlug mogelijk uit het toestel moesten springen als het eenmaal was geland. De gezagvoerder, kapitein P r o w s e, draaide de machine met haar kop in den wind en joeg naar beneden met een snel heid van 200 k.m. per uur. in de richting van de vlieghaven Luxeuil in Oost-Frank rijk. Het toestel raakte den grond: door de te groote snelheid werd het landingsgestel vernield, doch de machine kantelde niet en kwam even later met een schok tot staan. De negen passagiers, dooreengeworpen in de cabine, hadden hun tegenwoordigheid van geest geen oogenblik verloren. Zij wis ten allen buiten het toestel te komen, ge volgd door den steward en den marconist. De beide piloten kropen als katten over de brandende vleugels, sprongen op den grond renden achter de anderen aan, weg van de brandende hel achter hen. Tien secon den later konden zij de machine niet meer zien, zóó hoog sloegen de vlammen op; na twee minuten was er van het machtige toestel slechts een rookende en smeulende noop verwrongen ijzer. over. Geen enkele passagier had ernstige ver wondingen opgeloopen; slechts vertoonden sommigen shock-verschijnselen. De eerste- officler, Whincop, was er minder goed af gekomen. Hij had zware brandwonden aan armen en beenen. Onder de gelukkige geredden bevond zich een bekend Engelsoh specialist, dr. A H. Douthwalte, die met zijn vrouw op weg was naar St Moritz. „De landing was een wonder", zoo ver telde hij aan den correspondent van de „Daily Express". „Wij waren gewaarschuwd, dat wij te Luxeuil zouden dalen in plaats van naar Bazel door te vliegen, omdat er een lek in de benzineleiding was. De piloot riep ons door de microhxm toe. dat wij een „ru we landing" zouden krijgen. Wij waren nog steeds op een hoogte van eer dan 1000 meter, toen de vlammen plot seling uit den voorkant van het vliegtuig schoten. Dat zal ongeveer elf uur zijn ge weest. Eensklaps een ruk, we voelden, dat liet vliegtuig draaide en naar beneden ging, met groote snelheid. De steward verzocht ons kalm te blijven en ledereen bleef op zijn stoel, voorbereid op het ergste. Beneden konden wij op het vliegveld men schen heen en weer zien hollen". „De piloten hielden zich kranig," vertel de mevrouw Douthwalte; zij trachtten de ruiten stuk te slaan, doch dit mislukte, Ik dacht ieder oopenblik, dat de machine zou ontploffen. Wij hadden geen parachu tes, doch wij zouden toch niet hebben ge weten, hoe wij ze moesten gebruiken. Toen kwam de landing en enkele seconden later was alles voorbij." en dit allemaal vergeten heeft. Wij zullen echter niet vergeten, dat er blijkbaar in de' mentaliteit van yele tegen standers der bizondere school sedert het begin dezer eeuw nog heel weinig ver anderd is. Koffer met kleeren van de vermoorde vrouw gevonden Onderzoek naar anderen koffer te Enschede AMSTERDAM, 14 Aug. De recherche heeft Zaterdag met groote kracht en met succes het onderzoek voortgezet in de ge ruchtmakende moordzaak, in verband waar mede hofhieestcr Korens In Indië is ge arresteerd, daar hij er van wordt verdacht zijn vrouw, die te Amsterdam woonde, op afschuwelijke wijze te hebben gedood daarna een deel van haar lijk in een kofier te hebben verborgen. Er zijn begrijpelijkerwijze nog vele punten die nader onderzocht moesten worden: de Amsterdamsche justitie en politie hielden zich nog pas ruim 24 uur met dit gelukkig Nederland weinig voorkomende misdrijf bezig en in dat korte tijdsbestek is reeds de vermoedelijke dader gearresteerd in onze koloniën en zijn reeds vele bewijsgronden door de justitie en politie bijeengebracht. In den middag zijn deze bewijzen nog ver sterkt De recherche ontdekte, dat de hof meester op 30 Juni dus zes dagen nadat hij den rit met den tot voor enkele 1 nog zoo geheimzinnigen koffer met den luguberen inhoud maakte een handkof fer met vrouwenkleren door een kruier; naar het station heeft laten brengen. Op zijn bevel werd de koffer in het bag depót van het C.S. afgegeven. Deze koffefc is in beslag genomen en bevindt zich thans^ op het politiebureau aan de Pieter Aertsz- straat. Hij bevat een belangrijk d<eel van de garderobe van de vrouw. Er wordt onderzoek door dr van Ledden Hulsebosch ingesteld, of er zich misschien bloedvlek ken op de kleeren bevinden. Dit wegbren gen van de kleeren is in tegenspraak met de verklaring, die de verdachte ongeveer een week voor den 30en Juni heeft afge legd, tegenover zijn schoonzuster, die naar Jeanne, verdachte's vrouw, vroeg. Tegen haar immers had hij gezegd: „Mijn vrouw is er van door met een anderen man, en ik wil haar nooit meer zien. Ik weet ook niet, waar ze is". Toch brengt hij ruim een week later een knf'er met kleeren van de vrouw naar het bagagedepót van het C.S. De zuster herkende den inhoud als eigen dommen van verd's vrouw. Voorts speurde de politie de auto op, die verdachte had gehuurd bij een narage in Amsterdam-Zuid. Het is een kleine vier- persoons gesloten wagen, waarmede de hut Koffer is vervoerd. Men kende verd. bij de garage wel en had er g°en bezwaar tegen hem een auto te verhuren, zonder chauf feur. In de correspondentiemappen bevond zich nog het door den hofmee6:er ondortee- kende huurcontract Hij heeft de auto aen paar dagen in gebruik gehad. In verband met de viering van het eeuwfeest der Nederlandsche Spoor wegen in September is men te Am sterdam reeds begonnen met den aanleg der feestverlichting op eenige grachten. De werkzaamheden op de Heerengracht. In de afgeloopen zeven weken is 'twagen tje natuurlijk herhaaldelijk gebruikt en schoongemaakt, doch het wordt thans door dr van LecMen Hulsebosch onderzocht Voorts is het nog gelukt een deel van den inboedel te rechercheeren bij een r.n kooper in de buurt van verdachte's huis in de Pijnackerstraat. Onder die opgespooide meubelen en stof'eering bevindt zich een karpet, waarop zich groote vlekken bevin den. Waarschijnlijk zijn dit bloedvlekk-n, het karpet heeft namelijk geiegcil in de zijkamer, waarvan de vloer eveneens bloed vlekken vertoont. Op de andere teruggevon den meubelen is geen spoor aangelrofien. De politie verzegelde de deur van verd's woning in de Pijnackerstraat. Voor het huis een politiepost geplaatst. Begrijpelijkerwijze werd het vreeselijke nieuws in de buurt - druk besproken. De vrouw stond in de omgeving goed bekend. Zij verdiende er wat bij a!s werkster. Tegen een van de werkgeefsters van de vrouw zou de verdachte toen men kwam infor- meeren, waarom zij niet op haar werk kwam gezegd hebben, dat de vrouw ziek De arrestatie van Korens te Semarang. BATAVIA, 14 Aug. (Aneta). Omtrent de arrestatie van Korens valt nog het vol gend mede te deelen: De lastgeving tot 't erzekerde bewaring stellen van verd. Korens, kwam hier Zaterdag aan. De o'fi cier van Justitie te Batavia vergewiste zich eerst of de Johan de Witt op d"e kustreis (de reis van Batavia naar Semarang en Soerabaja langs de noordkust van Java. op welke reis vrijwel geen passagiers aan boord zijn). Het bleek hem dat het schip Zaterdagmiddag tegen twee uur te Sema rang zou aankomen, waarop hij de last geving doorzond aan den o'ficier van Justi tie te Semarang, die onverwijld maatrege.- len nam. Korens bevindt zich thans in hechtenis Hem >e een voorloopig verhoor fgenomen. Korens zal per eerstvolgende gelegenheid, onder geleide, naar Nederland worden overgebracht Onderzoek naar tweeden koffer DEVENTER, 14 Augustus. De politie te Deventer stelt in verband met het drama ^yan den hutkoffer thans een onderzoek in lar een tweeden koffer, cteiar verdachte K. mige weken geleden in Deventer is ge weest, met een auto, waarin zich twee kof fers bevonden zouden hebben. Op 't oogen blik is dit onderzoek nog zonder resultaat Zaterdagmiddag zijn nog familieleden in K. te Deventer gehoord. Nog meer bewijzen De mazen van het net van bewijzen, dat de justitie en de politie binnen 'een etmaal spanden om den verdachten hofmeester, worden steeds nauwer. Wederom zijn nieu- en zeer bezwarende omstandigheden aan het licht gekomen. Zooals wij Zaterdag schreven, hielp een buurman van K. hem op 24 Juni met het naar beneden brengen van een zwaren hut koffer (waarschijnlijk dezelfde, die ver leden week Donderdag onder de gem. Bar- neveld werd gevonden). Met dezen koffer vertrok verdachte in een huurauto naar Deventer. Het staat thans vast, dat hij niet met den hutkoffer in Deventer is aangekomen, Wel had hij twee kleine bruinleeren kof fertjes bij zich. Hij zal dus tegenover de justitie in de eerste plaats moeten kunnen verklaren, waar de groote groene hutkof fer is gebleven, waarmede hij uit Amster dam is vertrokken. Kort na het vinden van den koffer met zijn luguberen inhoud is op het lijkgedeei- te sectie verricht. Vandaag zou dr. Hulst uit Leiden opnieuw sectie verrichten. Aan hankelijk maakte hij uit collegiale o\ wegingen bezwaren, doch op aandrang van de justitie, die zijn groote ervaringen op het gebied van de sectie in crimineele za ken kent, is hij gezwicht. Voorts zijn bij opkoopers nog enkele kleeden, w.o. een d'ivankleed in beslag ge nomen, waarop groote vlekken waar schijnlijk bloedvlekken voorkomen. O >k zouden buren in den naoht van 23 op 24 Juni een gil hebben gehoord in de woning in K. BATAVIA, 14 Aug. Een redacteur van Aneta vernam van enkele opvarenden van de „Johan de Witt" bijzonderheden de gedragingen van den gearresteerden K. tijdens zijn laatste reis. Hoewel, zoo zeidc nien, de arrestatie, welke Zaterdagmiddag, onmiddellijk na aankomst van het schip op de reede te Samarang, geschiedde, alle stilte plaats vond', meenden velen toch dat op deze reis zich enkele bijzon derheden hadden voorgedaan, waardoor ia: gearresteerde den indruk g-if op deze rei. uiet normaal te zijn. De eerste afwijkingen vertoonden zioi reeds tijdens de laatste dagen van de vori Ke thuisreis van de „Johan de Witt". K. had zich toen over familiemoeilijkheden uitgelaten. De „Johan de Witt" kwam op de vorige thuisreis Donderdag 22 Juni te Amsterdam 1. K had den volgenden dag vrij, doch Zaterdag 24 Juni moest hij een rondgang aan boord van de „Oranje" meemaken. Hij was dn? laatste, die op dien morgen, met een roodbetraand gezicht, aan boor! erschpen. Aan anderen deelde hij mede, dat zijn vrouw was wegeloopen. waarvan hij erg onder den indruk scheen. Later maakte K„ die zijn werkzaamhc den aan boord steeds nauwgezet vervuide, den proefvaart van de „Oranje" mede. Op dezen toch dronk hij veel en vertelde 0.1 dat hij in de drie dagen voor het vertrek an de „Oranje" zijn bed niet had gezien n steeds aan de boemel was geweest Tijdens den proeftocht legde hij herhaalde lijk groote afwezigheid- aan den dag. Op 5 Juli verrtok de „Johan de Witt" weer op de uitreis. Nabij IJmuiden maakte een vqn de op varenden, die zieh in de hut van K. Y vond, de opmerking, dat er zon'n lijklucht hing. K. antwoordde hierop, dat zoo iets wel eens meer voorkwam, en dat de zaak wel in orde zou zijn. Deze opvarende hal toen alleen aan een dooie rat gedacht, doch nu er positieve berichten ontbreken over het al dan niet vinden van de lede maten van het slachtoffer, schoot hem dit incident te binnen. Tijdens de geheele re's van de „Johan de Witt" heeft K. zwaar gedronken Steeds zocht hij het gezelschap van anderen, door des avonds laat in ue rooksalon te blij ven, iets wat hij te voren nimmer deed. Trof men hem alleen aan dan zat hij som- voor zich uit te staren of keek angstig zich heen. Dit wa^ vóór dat nog iets omtrent het gebeurde bekend was. Een van de opvarenden ontlokte dit de opmerking, dat K. zulk een vreemd tvpe was. Zeker is het, dat K op deze reis door zijn 'ele drinken en ook in andere opzichten, -en opvallenden indruk mankte. Behalve >ver het wegloopen van zijn vrouw l'et hij zioh echter nergens over uit. Een cynisch en wreed mensch SEMARANG, 14 Aug. (Aneta). De ge arresteerde K., die hofmeester 3e klasse was aan boord van de „Johan de Wittmaakte bij zijn arrestatie door den chef van de re cherche oen zeer cynischen indruk. Klaar blijkelijk had de mededceling van hef overlijden en later van den mcord op zijn echtgenoote, geen indruk op hem gemaakt. Ook de daarop volgende mededeeling, n.l dat togen hem een bevel tot arrestatie be stond, ontving hij koel. Toen de chef der recherche uit het hu«s van bewaring vertrok, zeide verdachtp nog,* cat het ergste wel het verlies van zijn he trekking was. De chef der recherche deelde hem hierop mede, dat, indien hij onschuldig erd bevonden, van een verlies van betrek king geen sprake was. Bij het verhoor door den officier van justitie en door den chef van de recherche gaf verdachte tegenstrijdige verklaringen Hij zeide onschuldig le zijn. Zondagochtend heeft de chef der recher che het personeel van de „Johan de Witt" gehoord. Dit personeel was algemeen van indruk, dat de gearresteerde een cynisch en wreed mensch was. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Nadere bizonderheden over de arres tatie van den man, die verdacht wordt van moord op de vrouw wier lijk in een kof-* fer is gevonden. Namens den minister is aan hem die het beste middenstandsexamen gedaan heeft, een medaille uitgereikt. De laatste zitting van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. Ernstig spoorwegongeluk in den Noord-Amerikaanschen staat Nevada De „Relazioni Internazionali" over Danzig. Vermoedelijk zijn de Britsch-Japansche besprekingen mislukt. Brand in Spaansche Universiteitsstad verwoest historisch archief. Onze Zuiderzeewerken Een spannende rsportage van de Engelsche Radio De Britsche radio-omroep heeft een ^ge breide reportage in den vorm van een hoor spel over onze Zuiderzee-werken uitgezon den. Een groot aantal personen heeft aan de samenstelling hiervan meegewerkt en ieder, die naar de niet alleen spannende maar ook uitnemend gedocumenteerde uitzending heeft geluisterd, moet wel onder den indruk zijn gekomen van de geweldige beteekenis van dit zonder ophef verrichte titanenwerk in den strijd van het Nederlandsche volk tegen zijn „age-old ennemy: the Sca". Bijzonder opvallend is ,dat de Britsche ingenieur, die in deze reportage aan het woord is, erkent, dat hij, die meende tot de knapsten te behooren, verbaasd en verwon derd gestaan heeft tegenover de prestaties van de Holandsche collega's, die niet alleen ingenieurs maar tevens zeelieden zijn, zooals hij zegt Het karakter van den ge voerden strijd tegen de machtige natuurkrachten krijgt bijzonderen klemtoon als een voorstelling wordt gegeven van de dichting van „the gat", dat door de getijstroomingen tot 17 M diepte is uitgeschuurd en dat men nog tracht dicht te krijgen vóór een door de weersta tions aangekondigde storm den in aanleg zijnden afsluitdijk heeft bereikt. Natuurlijk wordt ook het blijde moment van het dichten ran de Vlieter, waarmee het geweldige werk voltooid werd, weerge geven. De aanneming van Minister Lely's wets ontwerp in de Tweede Kamer is in de inlei ding verwerkt en wordt nog eens aan het einde als „stem uit het verleden" ten too- neele gevoerd, teneinde te doen uitkomen in welken geest 't werk is en wordt verricht om tevens het motto van de uitzending tos te lichten: „How can I distinguish a people that lives? A people that lives builds for its future". De muzikale omlijsting is het oude Wil helmus. Meeleven in Luxemburg Met onze blijde gebeurtenis Een onzer correspondenten, die juist op Óen geboortedatum van Prinses Irene met een gezelschap per auto naar Luxemburg vertrok, schrijft ons hoe in België Luxemburg de met een oranje-lint gesierde auto werd begroet Er werd overal gewuifd en geïnformeerd, en niét alleen door Hol landers. Overtuigend bleek hoe hartelijk met ons Vorstenhuis wordt meegeleefd. Doordat Luxemburg dezelfde driekleur heeft als Holland, was de overeenkomst in de vorige week wel zeer opvallend en men moest zich soms eens afvragen of men in een met vlaggen getooid stadje van Neder land óan wel 200 K.M. over de grens ver toefde. In een bouwput verdronken 's-GRAVENHAGE, 14 Aug. Een 4-jarig knaapje, J. K. uit de Soesterbergstraat, 1 Zaterdagochtend niet eenige vriendjes die straat aan het spelen. Ongelukkigerwijs kwam hij in een bouwput te vallen, waarin water stond. De jongen verdronk en de Ge neeskundige Dienst vervoerde het lijkje naat.het Gemeentelijk ziekenhuis aan den Zuidwal. GOED WEER W eerverwachting: Licht tot halfbewolkt. Droog weer behoudens in het oosten eenige kans op onweer. Aan vankelijk zelfde temperatuur als gisteren* later iets warmer. Zwakke veranderlijke wind, aanvankelijk uit noordelijke rich tingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 769.9. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 17.6 C. 15 Aug. Zon op 5.42 uur, onder 8.26 uur 15 Aug. Maan op vm. 6.13 u. ond. nm. 8,06 U 15 Aug. Nieuwe Maan FIETSERS LICHT OP 15 Aug. Van 'sav. 8,56 u. tot 'smorg. 5.14 u Wedértondieh» outonoblllit«w verzekeren zich kal veiligs! I» eigen lood. En ol» U dóór ka* N.V. BETONBOUW v.h. Fa. Kool en Wildeboer Fabriek en Kantooi HOOGKERK (Gron.) Telefoon 1766 Bijkantoor DEVENTER, TeleL 3865 Uitvoering van Beton-, Utiliteits-, Burger en Waterbouwwerken. Groote voor raden Betonartikelen, ook met asphalt geïmpregneerd ol gepenetreerd tegen agressieve invloeden. BETON EMAILLE en ARTILUX- MATERIAAL voor munrbepleistering en gevclstukken. Lezers van dit blad, laat het U niet weer houden, ook eens bij ons aan te vragen. Steeds wordt door ons geleverd door het geheele land. (Reel) WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM. C. Brandbluschapparaten 's-GRlAVBNHAGE14 Aug. De Minister van Defensie heeft in den loop van dezen dog de autoriteiten en commandanten, die recht streeks onder hem ressorteeren, ontvangen. Tevens ontving de minister don garnizoens commandant van 's-Gravenhage, de voorzit ters van het georganiseerd overleg van zee- en landmacht, schout bij nacht Gregory en den heer Van Ginkel, oud-secretaris-generaai van het departement, den adviseur onder wijszaken der Koninklijke Marine, vice- admiraal Jhr. Schorer, alsmede den staats raad gep. luitenant-generaal Muller Massis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1