Slimme £r iitsdjr ounuit "tSw HALT. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken WEEST OP UW HOEDE! voos WIELRIJDERS.- gtomnemtntsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaafsefi waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling - Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) NO. 6775 VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1939 Postbox 20 - Postgiro 58936 20e Jaargang 9bt)ertentieprij)en: Van I tot 5 regels1.17*/» Elke regel meer0.22'It Ingezonden Mededeeüngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 De werkloosheidsbestrijding moet den goeden kant uit J Dit waarschuwend woord moet met ernst fo nadruk gericht worden tot het Nederland- (che volk en met name tot hen. die op ienigerlei wijze betrokken zijn of belang ,|ebben bij maatregelen, welke onder het ^Departement van Sociale Zaken ressorteeren. Immers in dit opzicht zijn gedurende de JBtste weken mededeelingen en beschou- 1 linden in een deel der Nederlandsche pers (erschenen, wj' met volkomen recht Jen meest volstrekten zin van het woord als absoluut onjuist" moeten worden gebrand merkt. We denken daarbij niet in de eerste plaats jan de roode volksvoorlichting, welke sinds kng in hooge mate tendentieus en onbillijk ■as in haar oordeel over het beleid vai krip kabinet, met name ten opzichte tijn werkloosheidspolitiek, welke door de tatholieke pers tot op het oogenblik, dat t ingebeelde suprematie der Katholieke olitiek zich zag ontgaan, als „zegenrijk" Vruchtbaar" werd geroemd. Toch hunkerden deze roode heeren naar de laatste weken niet moede werden wenden naar een politiek samengaan (et hen, die in hun sociaal waardeerings- "irdeel mijlen ver van hen af stonden Lpraken de soc.-dem. niet steeds van eei mzalige en bekrompen werkloosheidspoli van het vorige kabinet? en in allerlei igrijke punten van economisch beleid in tegenvoeters zijn. Politiek is soms een ïderldjk ding! Waar we ditmaal voornamelijk aan dachten de Roomsch-Katholieke pers. Alsof er touwtje getrokken was, kon men daar een oogenblik, dat de Katholieke zich den weg tot verdere samenwerking het kabinet, waarvan -ze deel uitmaakten, afgesneden, de „bewering" zien Afschijnen, dat Dr. Colijn en zijn medestan- 'Vs „een principieele wending in de werkloos- Sdsbestrijding" beoogden. Die zou minder artsch worden dan voorheen en de weg van zuiniging en aanpassing zou hun ideaal kunnen ons dan ook begrijpen en hebben er lof voor dat Mr. de Geer te iteren in de conferentie der dhr. Hist, lie terstond stelling koos tegen dit gedoe Jsschien school daarin zelfs een lies voor ^pele personen in den kring zijner geest- ■anten, die schijnen te hunkeren naar inniger samenwerking met R. Katholie- sociaal-democraten. .fterecht heeft de heer die Geer er te nteren op gewezen, dat van en ombuigen van de alge- 'meene lijn der werkloosheidn bestrijding geen sprake (is), tfn nog veel minder van een c>ppoffering der werkloos- itf-heids bestrijding aan de de- ens ie." ten aanzien van deze twee geen 1 onderschikking, van primair en indair, maar wel van nevenschikking, genoemde onderdeelen van de Regee- lak zijn primair en staan naast elkaar, zullen beide tot hun recht komen, dan :n ze worden uitgewerkt in goed har- verband met de financiën. Wie de in de war stuurt, deze beschouwt «en zaak, die altijd met leenen, inflatie devaluatie wel terecht kan komen, speelt orJ hoog en voor de toekomst van ons volk t<f gevaarlijk spel. Men doet goed daarvoor pogen niet te sluiten, a «defensie, werkloosheid en financiën mogen hetj aan elkaar worden opgeofferd); elk be- IfjF zÜn gerechte deel te ontvangen. was het standpunt van het vorig o^inet, gelijk het naar buiten steeds is dltedigd. Voor de toekomst is het het eenig juiste. Alle uitgaven r< oren dan ook verantwoord te zijn. Geen pilling mag plaats hebben, scherpe con- ,.'aI 1 is noodig. Ontstane uitwassen mogen worden bestendigd, ook niet ter wille degenen, die er ten onrechte door wer- bevoordeeld. En zeker mogen we niet tot het uiterste geperfectioneerde orga- e en administratie honderdduizenden en oenen in wezen verspillen aan niet on lijdelijke zaken, zulks tot schade van de zelf en van degenen, die werkelijk nood en. de werkloosheidsbestrijding hoogst Êelijke uitwassen waren' ontstaan en raar dreigde bovendien jtaarlijks vele aen te gaan besteden aan een doel, (n zich zelf onwezenlijk was, is de laatste èn uit publicaties van volkomen bevoeg- rfjde onweerlegbaar gebleken en het land - er slechts voordeel van hebben, dat nog tijdig zij het helaas nog niet ineen is ingezien. de heer de Geer dan ook zegt, dat remier en zijn medestanders" het voor erkloosheidsbestrijding beschikbare geld willen plaatsen „dan onder het tieren lie uitwassen mogelijk was", is dat eer irijving, welke volkomen met de waar in overstemming is. Met ombuigen var Igemeene lijn, met bezuinigen en aan- n heeft dit niets van doen. Het is toch oei/aal, dat de steunregeling verworden soort lappendeken, zonder eenigen jen haar toepassing het mogelijk maakt, jesteunden met hun totale inkomsten ver boven die der werkenden, ter- een beleid, dat het parasiteeren lichaam der maatschappij zeer in de hand werkte. Wie uitwassen, d.i. vergroeiingen, welke niet in de bedoeling hebben gelegen, weg neemt, aanvaardt een politieke zakelijkheid, waarmee ieder redelijk oordeelend en v, denkend mensch het eens kan zijn. Met actionairen teruggang" heeft dit niets van doen en het door velen onbegrepen woord: deflatie- politiek is hier in geen enkel opzicht Wie excessen verwijdert uit een organisme, is er_ niet van te beschuldigen, dat hij beteringen ongedaan maakt en in wezen aantast. Moéten we er thans nog een weidschen, kostbaren, socialen jeugddienst op na gaan houden met 150 in den lande verspreide agentschappen We hebben er uit den aard der zaak geen bezwaar tegen, dat via de b e s 1 organen onderzocht wordt van welke kwali teit de nog bestaande jeugdige werkloozen zijn. Evenzeer zouden we wenschen, dat ten aanzien van de oudere werkloozen werd na gegaan hoevelen nog terecht in het cijfer worden meegeteld met inachtneming een normale arbeidsreserve, waarop onder alle omstandigheden te rekenen valt. Ook hebben wij er zeker geen bedenking tegen, indien door een krachtige bevordering van het vakonderwijs het tekort bij de jeugd aan arbeidslust en vakbekwaamheid worden omgezet in kwalitatieve en kwanti tatieve verbetering. Voorts nemen we als vanzelfsprekend aan, dat de Rijksdienst voor die werkverruiming de begunstigden kunnen in de uitvoering het tempo van de toekenning der bijdragen op geen stukken na bijhouden zijn acti viteit zal voortzetten. Een „kloek program" ter bestrijding de werkloosheid en haar gevolgen is, dunkt ons, zeer wel mogelijk, ook al onthoudt men zich van onbezonnenheden en noodelooze nuttelooze gelduitgeverij Zeker zal dat geen program zijn in den geest van dat hetwelk het N.V.V. dézer dagen wereldkundig maakte en dat volkomen in den stijl was van de hoogdravende, irreëele plannen; -welke van diezelfde en geestver wante zijde reeds meermalen bij allerlei ge legenheden zijn gepubliceerd. Men durfde spreken van een „bescheiden daling der werkloosheidscijfers". Hier werd de waarheid in ernstige mate geweld aange daan, nog ernstiger zelfs dan velen weten, omdat nu reeds vaststaat, dat de komende gegevens nog weer belangrijk gunstiger zullen zijn, dan die we laatstelijk onder de oogen hebben gehad. Op datzelfde als „kloek" aangeduide pro gram kwam behalve een aantal maatregelen, waarmede vele tientallen nieuwe millioenen els blijvende uitgaven gemoeid zouden zijn ook voor „verkorting van werktijd". Er zijn misschien gevallen, waarin daarover te spreken valt, maar het proclameeren dien eisoh als politiek-sociale leus in algemeen, schijnt ons, zelfs van de zijde het N.V.V., niet geheel en al onbedenkelijk. Immers is het nog slechts luttele weken ge leden, dat onder mede-verantwoordelijkheid van den voorzitter van het N.V.V. te Genève besloten werd „verkorting van werktijd" var de agenda af te voeren, omdat in dezen bij zonderen tijd aan nationale verwezenlijking er van niet te denken valt! Staan we hier niet voor een geval van ernstige demagogie? IJdel is het van N.V.V.-programs maat schappelijke uitredding te hopen. Het kwaad zit heel wat dieper dan men 'het zijde in den regel pleegt te peilen. We betreuren den gang van zaken, welke geleid heeft tot het optreden van een kabinet, waarin een beteekenende volksgroep ont breekt. Den loop van zaken hebben we voor het oogenblik te aanvaarden, ook al hadden we dien ten slotte gaarne anders gezien. Wat we ten slotte nog wensohen kunnen is, dat het optreden van het nieuwe kabinet in opbouwenden zin zal plaats vinden, rekening houdende met de buitengewone omstandig heden waaronder we leven en die thans bin nenslands nog een accent er bij gekregen hebben. Het uiten van een enkelen wensoh hebben we ons tevens veroorloofd, als een bescheiden bijdrage tot het pogen om van het geval waarvoor we staan het beste te maken, het geen onder dit zakenkabinet of program- ministerie mogelijk is. Een partij, die gou vernementeel pleegt te zijn, kan trouwens moeilijk anders handelen. >rl de staat bov an dager ndi e verbet uitzicht ■ettelijk 1 pleit niet voor gezonden socialen zin, l't geschil niet terstond overbrugd is en worden en een der partijen voortdu- getracht hee.t met halfslachtigheid o-lel mcêalijk van den veroordeelden toe- M te redden. r.| is geen gezonde sociale politiek, maar Ernstige aanrijding Motorrijder reed plotseling den weg op OVERSCHIE. 11 Augustus. Gisteravond kwart voor elf reed de 39-jarige bestuurder van een personenauto, de vertegenwoordiger A. P. T. uit Schiebroek, met zijn auto met twee inzittenden, naar Katwijk, met een ma tigen gang langs den Rijksweg bij Overschie. Bii de buitenplaats „De Tempel" vilde een motorrijder, die op de parkeerstrook had ge staan plotseling den weg oprijden. Ofschoon de bestuurder van de auto nog trachtte naar links uit te wiiken. kon hij een aanrijding niet meer voorkomen De motorrijder, de 21- jarige J. A. N. de K. uit Rotterdam, raakte met ziin elleboog het rechterportier en sloeg met den motor en de duorijdster mej. J. v O., mede uit Rotterdam, op den grond. Dr. Roest Crollius verleende de eerste hulp en constateerde bii den motorrijder een ge compliceerde linkerbeenbreuk en een linker schouderbreuk en bii de dame schaafwond- jes. De motorrijder is per Roode Kruis-auto in zeer ernstigen toestand naar het St. Francis- cus Gasthuis te Rotterdam vervoerd. Voor het behoud van het linkerbeen wordt ernstig gevreesd. De ministers van het vijfde Kabinet- Colijn hebben gisteren afscheid genomen van hun departementen. Toen de oud. premier het departement van Algemeene Zaken. Kneuterdijk 20, verliet, stond een groote schare belangstellenden buiten te wachten en juichte den afgetreden minis ter-president hartelijk toe. 't Viel op. dat Dr Colijn in zeer opgewekte stemming Gedeelte van voorgevel ingestort Arbeider door gesteente getroffen en gewond EDE, 11 Aug. Gister in den namiddag Is bij het verrichten van herstelwerkzaamhe den aan den voorgevel van het Vereni gingsgebouw „Ons Huis" een gedeelte van den voorgevel ingestort De ongeveer 30- jarige arbeider H. Brouwer uit Lunteren werd door het vallend gesteente getroffen. Hij brak eenige ribben en een arm en is naar het ziekenhuis te Arnhem overge bracht De oorzaak van het instorten kon nog niet worden vastgesteld. Alle voor zorgsmaatregelen waren genomen. De houwpolitie stelt een onderzoek in. Motor botste tegen een boom Twee militairen gewond ZEVENBERGEN, 11 Aug. Alhier had een ernstig motorongeluk plaats. Twee mili tairen, zekere Z. uit Vaals, en zekere A. uit 's Hertogenbosch, alhier ingekwartierd, den op het kruispunt StationstraatMero- destraat met een dienstmotor uit de bocht. De machine kwam tegen een boom aan en beide militairen werden met kracht van oen motor geslingerd en bleven in zorgwekken- den toestand op den straatweg liggen. De beide hier wonende geneesheeren, door vlug toegeschoten personen gewaar schuwd, waren spoedig ter plaatse. Beide militairen werden naar het R.K. Gasthuis in de Doelstraat vervoerd. De bestuurder Z. bleek er het ergst aan toe. Deze had zware inwendige kneuzingen opgeloopen en een arm gebroken. Hem werden de laatste H.H. Sacramenten der stervenden toegediend. A had, zoover kon worden geconstateerd een hersenschudding opgeloopen. Tegen den morgen is Z. overgebracht naar het St. Ig- •natiusziekenhuis te Breda. De motor reed met een betrekkelijke snel heid. De oorzaak moet vermoedelijk worden toegeschreven aan onbekendheid ter plaatse BE-EEDIGING TWEEDE LUITENANTS Bij het Indische leger NIJMEGEN, 11 Aug. Gistermiddag zijn in de Prins Hendrik-kazerne van de Koloniale Reserve te Nijmegen 47 nieaw-benotmóe tweede luitenants bij het Koninklijk Nederl. Indische Leger beëedigd. De plechtigheid werd opgeluisterd dooc het muziekcorps van een drr g, ensbataljons ;n afdceiing der Koloniale Reserve, ou der bevel van kapitein A. L. Nouwens. Vóór de beéaciging hield de commandant in de Koloniale Reserve, luitenant-kolonel J. S1 a g t e r, een begro.-tingsrede tot de militaire en burgerlijke autoriteiten onder wie ziah twee Oost-Indische vorsten bevon den; majoor E. Engles, hoofd der afdeelirg Indisch onderwijs bij de K. M. A. en enkele leeraren der K. M. A Luitenant-adjudant C. de Jonr las de of- ficieele benoemingsbesluiten voor, waarna de corpscommandant de jonge officieren een treffende rede toesprak. De officie legden daarop den eed af op het vaan del. Nadat de commandant een driewerf hoera op H. M. de Koningin had uitgebracht, besloot het Koninklijk Muziekcorps de plechtigheid met het spelen van het „Wil helmus". REKENKAMER uit '6 lands dienst verleend. Lugubere ontdekking van bramenzoekers Verminkt vrouwenlijk in koffer gestopt BARNEVELD, 11 Aug. Bramenzoe kers hebben gisteren te circa 12 uur op den berm van den grooten verkeersweg AmersfoortApeldoorn nabij Ter- schuur een afschuwelijke vondst ge daan. Zij stuitten op hun speurtocht door de struiken op een koffer en toen zij dezen openden vonden zij het deerlijk verminkte lichaam van een vrouw, waar aan hoofd en ledematen ontbraken. Het lijk was in verregaanden staat van ont binding. De doodelijk ontstelde bramen zoekers kooplui, die op weg wj naar de markt in Barneveld en hun dorst met de bramen langs den weg wilden lesschen waarschuwden onmidellijk den burgemeester van Barneveld, den heer J. Westrik, die zich, vergezeld van den gemeenteveldwachter, en van een majoor der rijksveldwacht, naar de op gegeven plaats begaf om het eerste on derzoek te leiden. Ook werd het parket te Utrecht van de vreeselijke vondst kennis gesteld. De subst. officier, jhr mr J. E. W. Twiss Quarles v. Ufford, heeft zich direct naar Barneveld begeven. De koffer met zijn verschrikkelijke inhoud is naar Utrecht opgezonden. 's Middags nog hebben jhr mr J. E. W. Twiss Quarles van Ufford en de burgemees ter van Barneveld een onderzoek ingesteld. Zij maakten bij het onderzoek gebruik van een politiehond, aangezien het vermoeden bestond, dat in den omtrek het hoofd e' ledematen begraven zouden liggen. Er werd evenwel niets gevonden. Men acht de mo gelijkheid niet uitgesloten, dat de koffer met het stoffelijk overschot der vtouw reeds eenigen tyd in het struikgewas heeft ge legen. DE BRITSCH-JAPANSCHE BESPREKINGEN Komt er nog resultaat Het officieele Japansche bericht, dat de vertegenwoordigers van het Japan sche leger ter BritschJapansche confe rentie van plan zijn Tokio te verlaten, is te Londen ontvangen, waar men in ver band hiermede de Britsche politiek moet bepalen. In Britsche kringen te Tokio wordt beweerd, dat de verklaring van Kato niet onverwacht is gekomen, gezien het feit, dat de letgerautoriteiten niet ge wend zijn aan de diplomatieke proce dure. De Engelschen gelooven evenwel, dat de legerafgevaardigden voor een bepaalden tijd nog in Tokio zullen willen blijven, indien de nieuwe instructies uit Londen een voortzetting der besprekin gen mogelijk maken. De Japansche diplomaten trachten met alle middelen een afbreken der onderhan delingen te voorkomen, doch zij zullen waarschijnlijk niet in 6taat zijn, het onge duld van het leger geheel te onderdrukken. Een afbreken van de besprekingen zou on getwijfeld de positie van het leger verster ken, welks leiders een krachtiger Europee- sche politiek wenschen. Majoor Akira Moeto zal waarschijnlijk Maandag naar Tientsin vertrekken, onge acht de verdere ontwikkeling. Hij moet na melijk tegenwoordig zijn bij de installatie van den nieuwen stafchef aldaar. Men zegt, dat de militaire afgevaardigden, die ver trokken zijn, eventueel met spoed per vlieg tuig teruggehaald kunnen worden, indien 't Britsche antwoord vertrouwen wekt DUITSCH-ITALIAANSCHE ONTMOETING TE SALZBURG Ciano en Ribbentrop gaan confereeren De Italiaansche minister van bui- tenlandsche zaken, Ciano, is gis teravond, vergezeld van verscheiden hooge functionarissen, naar Salz burg gereisd, om aldaar een ontmoe ting te hebben met den Duitschen minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop. De Duitsche ambassadeur te Rome, Von Mackensen. en de Italiaansche ambassadeur te Berlijn, A 11 o 1 i c o, zullen eveneens te Salzburg aanwezig zijn. In sommige kringen te Rome ge looft men, volgens Reuter, dat deze bijeenkomst te Salzburg o.a. beoogt, aan de democratieën den indruk te geven van de wenschelijkheid een conferentie bijeen te roepen, hetgeen te verkiezen is boven het door on verzettelijkheid onvermijdelijk maken van een oorlog. G a y d a, de directeur van de Giornale d'Italia schrijft, dat de aanstaande ontmoe ting tussohen Von Ribbentrop en Ciano be antwoordt aan de natuurlijke ontwikkeling van het bondgenootschap van Italië en Duitschland en ook overeenkomt met her. gewicht van het oogenblik in verband' met den toestand in Europa, die geladen is me; gebeurtenissen en vraagstukken. Het oogen blik aldus de Giornale is zeer moei lijk, want de omsingelingspolitiek, door En geland, Frankrijk en de Vereenigde Staten toegepast tegen Duitschland, Italië en Japan maakt een voortdurende verdediging noo dig, te meer, waar deze ipolitiek zich in Oost-Europa heeft geopenbaard door een onrust zaaien en een oorlogszuchtigen geest. Het blad voegt hieraan toe, dat de beide ministers van Buitenl. Zaken natuurlijk den toestand van Europa en dien in de rest van ce wereld, daarbij inbegrepen het Verre Oosten, zullen bestudeeren. De ontmoeting te Salzburg zal dus bevestigen, dat de soli dariteit tusschen Duitschland en Italië steeds tegenwoordig en actief is en bereid zich door positieve daden te manifesteeren. Dr F. Mannheimer f Bankier, die zeer op den voorgrond trad In den leeftijd van 48 jaar is te Parijs overleden de bekende bankier, Dr F. Mann heimer, beheerend vennoot van Mendels sohn en Co. N.V. te Amsterdam. De thans overledene is gedurende de laatste jaren als bankier wel zeer op den voorgrond getre den. Gedurende de na-oorlogsjaren heeft hij zich ontwikkeld tot een internationaal fi nancier bij uitnemendheid, die vooral ge durende het laatste decennium als zoodanig groote vermaardheid Geboren te Frankfort, begaf hij zich reeds op jeugdigen leeftijd naar het buitenland. Vóór den wereldoorlog was hij als arbitra- geant werkzaam aan de Banque Internatio nale de Sint Petersburg te Parijs, aan welke werkzaamheden in 1914 een einde kwam. De heer Mannheimer begaf zich in datzelfde jaar nog naar Amsterdam, opdracht van de Kriegsmetall-Zentrale te Berlijn. Het zal in die dagen wel niet des heeren Mannheimers bedoeling hebben gelegen, zich blijvend te Amsterdam te ves tigen. Doch de feitelijke ontwikkeling heeft hem tenslotte toch aan Amsterdam gebon den, waar hij in het internationale karakter en de vele potenties van dit financierings centrum een carrière voor zich zag liggen, zooals slechts weinigen is toebedeeld. Na de Kriegsmetall-Zentrale legde de Deutsche Reichsbank beslag op den nog jongen Mannheimer en benoemde zij hem tot haar Amsterdamschen agent In het jaar 1920 was de heer Mannheimer een der stichters van het Amsterdamsche Bankiers huis Mendelssohn en Co., in welks verband hij zich ten volle ontwikkelde tot een ban kier en financier van internationale ver maardheid, wiens kwaliteiten algemeen de aandacht trokken. Gedurende de na-oorlogs jaren, doch vooral sedert de crisis van 1929, werd Amsterdam door toedoen van den beer Mannheimer een internationaal finan cieringscentrum van groote beteekenis. Voor het groote publiek heeft de naam Fritz Mannheimer eerst meer bekendheid gekregen, toen er eenige jaren geleden van zekere zijde een actie tegen zijn naturalisa- ie werd gevoerd. AMSTERDAM, 11 Aug. Naar wij ver nemen, heeft de firma Mendelssohn en Co. Amsterdam, vandaag bij de recht bank te Amsterdam Eindelijk zullen twee van de vier wrakke bruggen te Pekela in den Provincialen verkeersweg StadskanaalWinschoten door nieuwe vervangen worden. Dat het hoog tijd wordt bewijst bovenstaand voor zich zelf sprekend plaatje. Twee ernstige verkeersongevallen te Groningen GRONINGEN, 11 Augustus. Gisteren In den vooravond zijn alhier twee ernstige ver keersongevallen gebeurd. Om half zes is aan de Winsahoterkade de krantenlooper D. L. uit Groningen, die per rijwiel den weg overstak, door een vierwie lige vrachtauto aangereden. De man liep een hersenschudding, een armfractuur en een ernstige hoofdwonde op. Hij is naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. Om zeven uur reed de 25-jarige ge huwde wielrijder P. Veenstra uit Hoog kerk, van Groningen naar huis. Achter hem reed een vrachtauto. Van de andere zijde naderde een wielrijder, een kennis van Veen stra. V. wilde zijn vriend tegemoet rijden en stak den weg over. Hij werd gegrepen door de achter hem riidende auto en door de voorruit geslingerd. Met een hersenschudding werd hij in ernstieen toestand naar het Aca demisch Ziekenhuis vervoerd. De auto werd aan de voorzijde vernield. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De twintigste zitting van de Alg. Sy-i node der Ned. Herv. Kerk. Bij Barneveld hebben bramenplukkers een lijk gevonden. De groot-bankier Dr F. Mannheimer, is gisteren overleden. Gouwleider Förster spreekt te Danzig. Ciano en von Ribbentrop confereeren te Salzburg. Franco thans Spaansch dictator. REGENBUIEN W eerverwachting: Regen buien, gedeeltelijk bewolkt, weinig ver andering in temperatuur, zwakke tot matige zuidwestelijke tot westelijke wind. AARDAPPELZIEKTE In het etmaal van 's avonds 9 tot 's avonds 10 Augustus is in Groningen de weersgesteld heid kritiek geweest voor het optreden van aardappelziekte. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 762.6. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 16.8 C. 12 Aug. Zon op 5.37 uur, onder 8.32 uur 12 Aug. Maan op vm. 2.18 u., ond. nm. 6,16 u FIETSERS LICHT OP 12 Aug. Van 'sav. 9,02 u. tot 'smorg. 5,09 u KLEIN BEELD VERGROOTINGEN 5 X 8 cM. 7.5 ct. - 8/10 cM. 10 ct. FOTO SCHAAP C» Rokin 106 AMSTERDAM (RecIJ Geboorte-feest in Chamonix Spontane uiting van Oranjevreugde Men schrijft ons uit Chamonix: Toen vorige week Zaterdag alhier de tij ding van de geboorte van een Prinsesje bekend werd, liepen in zeer korten tijd alle aanwezige Hollanders in vroolijke stemming met Oranje op de borst. In de avonduren slierden vele Holiandsche jongelui arm in arm de straten door, luide de vaderlandsche liederen zingende. Tenslotte streken ze neer in een restaurant in het centrum, om gezamenlijk Ranja te drinken. Eén der aan wezigen zette zich aan de piano en speelde het Wilhelmus, dat door ieder uit volle borst werd meegezongen. Al dadelijk had zich ook een comité ge vormd, dat tot alle in Chamonix logeerende Hollanders de uitnoodiging richtte, deel te willen nemen aan een feestdiner, dat Dins dag 8 Augustus in hotel Majestic zou wor den aangericht. Ook hebben de Holiandsche kolonies en 't gemeentebestuur van Chamonix een feest dag georganiseerd op Woensdag 9 Augustus. Het f eestprogram luidde: 9 u. 30. Saluut aan de Holiandsche vlag. 10 u. Kerkdienst in de Protestantsche en Roomsch-kathalieke kerk. 11.15 u. Het neerleggen van bloemen bij het oorlogsmonument. 3 u. Het aanbieden van eerewijn en het houden van een causerie over de reis van H. M. de Koningin te Chamonix. Dit laatste heeft plaats gehad op het station „Les Glaciers". Dit is ge'egen op de Aiguille du Midi, een druk bezocht punt. Voor deze gelegenheid werd op deze baan reductie gegven. Ernstig ongeluk onder Lent Twee kinderen ernstig gewond NIJMEGEN, 11 Aug. Op den weg Nijmegen Arnhem onder Lent is een ernstig ongeluk gebeurd, waarvan twee kinderen het slacht offer werden. De bode R. uit Eist moest te Nijmegen eenige pakjes'afgeven. Intusschen waren de 7-jarige W. P. van der A. en diens 13-jarig zusje op den wagen geklommen en meegere den, zonder dat de bode het wist. Onderweg. iaby Het Witte Huis, is het ventje van den vagen gevallen en werdd daarbij zeer ern stig gewond. Het kreeg een schedelbasisfrac- tuur. Het zusje is later van angst van den vagen gesprongen en liep een ernstige hersen schudding en een beenbreuk op. De slachtoffers werden ter plaatse behandeld door mevrouw De Boer uit Eist en Dr. Fikema uit Nijmegen Zü zyn naar het Canisius-ziekenhuis vervoerd. Was hun toestand gisteravond niet zonder levensgevaar, vanochtend is er een lichte ver betering ingetreden. Men hoopt de kinderen het leven te kunen behouden. De bode had het ongeluk niet bemerkt en is naar Eist door gereden. Het auto-ongeluk op den weg van ArnhemEde Tweede slachtoffer overleden NUMEGEN, 17 Aug. Naar wy' verncn-.on is ■t tweede slachtoffer, de 8-jarige G. van Sand uit Nymegen, die in den nacht van Vrijdag j.l. zwaar gewond werd bij de auto botsing op den weg EdeArnhem tusschen een vrachtauto uit Nymegen en een uit Am- terdam, aan dc gevolgen overleden. Up toestand van het derde slachtoffer, den heer K. uit Nymegen, is nog steeds zeer ernstig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1