Jlir umr gtitetift (SLmraat ONS NIEUWE MINISTERIE Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het Tweede Kabinet-De Geer DOELEN HOTEL abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaafsefi waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zendi"g4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/2 cl 'Pzetj ;t ei erde) Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 No. 6774 DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang 3ifotrttntieprij?tn: Van I tot 3 regels I.17'/i Elke regel meer032'It Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 i (Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 De Sociaal-Democraten doen hun intrede Dezt ot Het was 28 Juni, toen het vierde Kabi- net-Colijn zijn loop had volbracht. Wij hebben toen en daarna niet geaarzeld hierover onze groote teleurstelling uit te spreken. Toen en ook nu nog was ons oordeel, dat de meeningsverschillen waren te overbruggen. Thans vooral leeft deze gedachte nog sterk bij ons wanneer wij acht slaan op de samenstel ling van het nieuwe Kabinet, en op wat van dit Ministerie zal zijn te verwach- lbee ten. Méér dan één fout is gemaakt vóói n, en in de crisis-periode door overigens me waarlijk zeer knappe koppen van onder- na; scheiden richting. Niet anders is bij men- ian. schen mogelijk. Gedane zaken nemen *enl echter geen keer. Voor de tweede maal zal de heer D e nj Geerde plaats innemen van den heer Colijn. In 1926, toen Minister Colijn aftrad na verwerping door de Tweedp Kamer van den post voor het gezant schap bij het Vaticaan, volgde Jhr De Geer hem als formateur op. Thans zal desgelijks geschieden. Toen hebben mr ine, De Geer en de zijnen de eindstreep ge haald. Ook n u verwachten wij dit. Het, moi zij het slechts op een vaag program aan 2J; elkaar geklonken negental, zal alles op alles zetten, om tot 1941 de zaken gaan nas de te houden. Indien iemand, dan is jhr De Geer daarvoor de man, en wat kun- nen de roomsch-katholieken en de Di sociaal-democraten anders doen, dan naai 'hem daarin zoo krachtig mogelijk stek( steunen. Voor de roomsch-katholieken I zal de samenstelling zeker geen onver- erks} deelde vreugde beteekenen, doch hier- ïn J over straks nader. Het Kabinet zal bestaan uit tien per sonen, wijl aan het bestaan van het i Departement van Algemeene Zaken een cind 2a' worden gemaakt. De samenstel- 4 si ling zal aldus zijn: twee roomsch-katho- ha lieken, de heeren W elter en Steen- 8 sl berghe; twee christelijk-historischen, vóé 'de heeren De Geer en Van Boeyen; twee sociaal-democraten, de heeren Albarda en Van den T e m- p e 1één anti-revolutionair, prof. mr. Gerbandyéén vrijzinnig-demo craat, de heer Bolkestein; één vrij zinnige, de heer Van Kleffens; en één kleurlooze, luit.-kolonel D ij x- hoorn. Van het vierde Kabinet-Colijn komen óver drie ministers, de heeren Van Boeyen, Steen berghe en W e 1- t e r. De meest markante figuren, die het 0 meest te midden van het strijdgewoel 3 stonden, de heeren Colijn, Goseling, Romme en De Wilde, keeren niet terug G in de ministersbank. Zal dit het einde van hun ministersloopbaan betee kenen? Niemand weet dit, doch de tijd gaat snel, en tegelijk vliegt het men- schenleven voort. Hoofd voor hoofd hadden wij het gaarne anders gezien. ,Toen mr Goseling bij de kwestie-Oss van alle zijden aangevallen werd, spra ken wij de hoop uit, dat niet ontijdig een eind behoefde te worden gemaakt aan zijn korte departementale loopbaan. In het nieuwe ministerie ontving ook hij geen !Xt plaats. ne 1 Het komt ons voor, dat het Kabinet over knappe menschen beschikt, althans 1 in het algemeen, en mogen de meesten I een broer dood hebben aan de zooge- ag I naamde aanpassingspolitiek, wel zullen zij beproeven zich over en weer aan te I passen onder de daarvoor zoo uitermate geschikte leiding van den formateur. Een kunstig staaltje hiervan is reeds Vertoond. De heer De Geer was het roe rend eens met de finantieele politiek van Dr Colijn. Niemand neemt aan, dat hij deze opvatting een-twee-drie vaarwel heeft gezegd. 21 Juli schreef H e t V o 1 k van de sociaal-democraten nog, toe jhr De Geer, op de conferentie te Lunte- ien sprekende, zich had vereen zelvigd met den koer s-C o 1 ij n. De werkloosheidspolitiek van het Kabi net-Colijn werd tegelijk door Het iVolk volstrekt onvoldo'e n'd'e genoemd. Het getuigt waarlijk van diplomatie de heeren Albarda en Van den 'Tempel bereid te vinden desondanks met hem in zee te gaan. Niet anders geldt ten opzichte van de roomsch- katholieken, die wilden staan en vallen met dr. Romme's opvattingen als mini mum. Men had de zijde der armsten ge kozen, luidde het. Nu is het mogelijk, dat de onderlinge afspraak zoo vaag is gesteld, dat de sterksten in het Kabinet straks zouden kunnen gaan beoroeven hier en daar flinke punten 00 de i te plaatsen, waarbij de heeren De Geer cn Albarda wel de voornaamste tegenspelers zullen zijn, doch voorlcopry gevoelt het negental wel •Vast aan elkaar geklonken te zitten. Met een variatie op een woord van wijlen Mr. Heemskerk kunnen zij zeggen: „Wij zitten hier nu eenmaal met elkaar". Inderdaad, het feit alléén, dat er een compromis is getroffen met de scherpste bestrijders der finantieele opvattingen van Dr Colijn, waarvan de heer De Geer voorstander was, is een resultaat, het welk niet valt weg te cijferen, en het welk ons met groote belangstelling doet uitzien naar de ontvouwing van het werkprogram. De knappe staatsman met diplomatieke gaven, vol waardeering voor andereT opvattingen, zonder veel gevaar door abruptheid soms eigenschap van op zichzelf veel sterkere figuren ietwat verrassend te koersen, heeft de roomsch- katholieken, die hem zelf naar vore- schoven uit politieke overwegingen, de winst ontnomen, welke in de ineenstor ting van het Kabinet-Colijn had kunnen schuilen. Immers vier katholieke ministers zetelden naast Dr Colijn, en op wat voor departementen; thans zijn er slechts twee. Evenredigheid, ook in de bezetting van hooge posten, kan een groot goed zijn in het parlementaire leven, waarvoor het nuttig is te ijveren. Dit hebben onze roomsch-katholieke mede burgers de laatste decennia dan ook te recht met kracht gedaan, en de anti revolutionairen stonden hun daarin bij, zeer kameraadschappelijk zelfs. Schijnbaar had de heer De Geer de bedoeling den sociaal-democraten één zetel aan te bieden. Dit is geweigerd. Men stond op twee en verkreeg ze. Nu is het in het politieke leven meestal zoo, dat scherpe figuren den weg banen, doch dat de soepeler leiders de zetels ontvan gen. Zoo behooren de heeren Albarda en Va n den Tempel tot de best ge- schikten. Dat de heer Albarda, de politieke leider der zijnen, genoe gen neèmt met de functie van Water staat, en zoo terugkeert tot zijn uitgangs punt, het ingenieursvak, wijst er, dunkt ons, op, dat de sociaal-democraten dit maal, coüte que coüte, voor ministrabel wilden worden aangezien. Aan Jhr D e Geers naam zal dus het feit verbonden kunnen worden, dat voor het eerst in c land socialistische ministe plaats nemen ineen niet- socialistisch ministe r i' waarover in den loop der jaren in de s.d.a.p.-kringen heel wat is te doen ge weest. Inmiddels moet nog afgewacht wor den, hoe de socialistische beweging politieke partij en vakbeweging, trouw opgevoed in de leer van den klassen strijd .hierop zal reageeren. Is men zoo ver, dat ook het tweede been wordt overgeplaatst naar het niet-klassenstrijd- ka-mp? Al is er veel gewijzigd, vóór nau- elijks zes jaren ging de opvoeding daar 'nog een geheel andere richting uit. Doch laat ons hopen en zien! In allen gevalle zullen de sociaal-democraten van A1- barda en Van den T empel daden verwachten. Ten slotte over de anti-revolutionairen nog iets. Hoezeer ook wij gelooven, dat de tijd mildere denkbeelden over en weer zal doen geboren worden, kunnen zij het met de zuiverheid van het parlementaire stelsel niet overeenbrengen mede te ken aan de samenstelling van dit Minis terie, waarvan de geboorte heenwijst naar een weinig roemrijke bladzijde uit de staatkundige geschiedenis. Op dit blad staat vermeld, hoe een meerderheid een Kabinet deed vallen, hetwelk goed recht was, doch daarna de gevolgen der daad niet wilde aanvaarden. Hierdoor kreeg alles zulk een persoonlijk stempel. Zoo hebben wij veel méér bewonde ring voor de houding der heeren V D ij k, T e r p s t r a en W o 11 j e r, dan voor die van Prof. Gerbrandy. Na tuurlijk, ook de laatste is vrij man, doch, hoe zeer een politieke groep fouten en foutjes kan maken, zoo lang mogelijk be hoort men als trouwe mannen naast elkaar te staan. Slechts wanneer het geweten af wijking voorschrijft, is deze geoorloofd. Alléén zóó kan blijvende invloed in het parlementaire leven worden uitgeoefend. Natuurlijk zal Mr. Gerbrandy wor den uitgespeeld tegen zijn politieke vrien den. Hij, de vooruitstrevende, tegenover -de rest. De anti-revolutionaire Kamerfractie wij bepalen ons nu even tot de Tweede Kamer, waar alles zich heeft afgespeeld krijgt nu een belangrijke taak. Het spreekt vanzelf, dat het Kabinet-D e Geer niet als een viiandelijke instelling zal worden beschouwd. De eerbied voor den formateur, welke dagteekent van vóór vele tientallen jaren, verbiedt dat reeds. Twee R.K., twee Soc. Dem., twee Chr. Hist., een Anti Rev., een Vrijzinnige, een Vrijz. Dem. en een kleurlooze Minister Gistermiddag is Jhr Mr D. J. de Geer gereed gekomen met het vormen van een nieuw Kabinet, 's Mid dags om drie uur is hij op het Paleis Noordeinde door H.M. de Koningin ontvangen en heelt daarbij Hare Majesteit de volgende Ministers voorgedragen Voor Buitenlandsche Zaken, Mr E. N. van Kleffens, administrateur, chef der afdeeling diplomatieke zaken van het Departement van Buitenlandsche Zaken (Vrijzinnig). Justitie: Dr P. S. Gerbrandy, Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (Anti Revolutionair). Binnenlandsche Zaken: H. van Boeyen, Minister van Binnenlandsche Zaken (Chr. Hist.) Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: G. Bolkestein, oud-Inspecteur van het Middelbaar Onder wijs (Vrijz. Dem.) Financiën en Algemeene Zaken ad intirim, de Minister van Staat Jhr Mr D. J. de Geer, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Chr. Hist.) Defensie de Luitenant-Kolonel van den Generalen Staf A. Q. H. D ij x h o o r n (kleurloos). Waterstaat: Ir J. W. Albarda Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Soc. Dem.) Economische Zaken: Mr M. P. L. Steen berghe, oud Minister van Economische Zaken (R.K.) Sociale Zaken Dr J. van den Tempel, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal (Soc. Dem.) Koloniën: Ch. J. I. M. W e 11 e r, oud-Minister van Koloniën (R.K.) A. Q. H. Dijxhoorn Mr E. N. van Kleffens Ir J. W. Albarda Dr J. van den Tempel Ook hebben wij althans geen enkele anti pathie tegen wien van de Ministers ook. De anti-revolutionair is van huis uit con stitutioneel. Het land m o et geregeerd worden. Het Kabinet zal op de daden wor den beoordeeld. Hoe meer het gesteund kan worden, omdat het bv. een goede d e- fensie-, financieele of werk loosheidspolitiek voert, hoe aan genamer het ons zal zijn. Is het noodig, dan zal onze pers critiek, opbouwende critiek doen hooren. Dat de taak der anti-revolutionaire Ka merfractie veel zwaarder is geworden spreekt vanzelf. Goede werkverdeeling is vereischt. Er zijn voldoende krachten bij, om te voor komen, dat een paar alle werk gaan richten. Een goed parlementair stelsel is niet denkbaar zonder dat er, bij bepaalde zaken of wetsontwerpen, een loyale oppo sitie aanwezig is. Nu hebben vooral de roomsch-katholieken in hun geschriften altijd grooten eerbied getoond voor de stoerheid der anti-revolutionaire bevolking. Zoo zal, wijl een loyale oppositie de hand having der volksrechten kan bevorderen, het velen naasten vrienden van het Minis terie toch waarschijnlijk onbewust goed doen te weten, dat de anti-revolutionairen bij tijd en gelegenheid niet zullen aarzelen als Harer Majesteits loyale oppositie op te treden. Zóó lang stonden onze mannen op de zwaarste posten. Het landsbelang behoeft zeker niet alleen schade te ontvangen van wat nu staat te geschieden. De Anti-Re volutionaire Partij worde weer Zichzelf. En dat zal te gemakkelijker vallen, wijl principieele politiek, gelijk de rechterzijde deze vaak voerde, voorloopig zoo goed als itgesloten zal zijn. De Anti-Revolutionairen echter ontvan gen nu de gewenschte gelegenheid zich onderling te bezinnen over den eisch der beginselen. Hierbij kan het veld zeer ruim worden genomen. Bij de Overheidsfinan- tiën behoeft niet meer zoo eenzijdig ver- 'ijld te worden. Er zal voor ons wel ge legenheid zijn hierop dikwijls terug te komen, VRÜ.NDEN VAN SONNE VANCK Het Verbond „Vrienden van Sonnevanck' hoopt 16 Augustus op het terrein van hel sanatorium te Harderwijk te vergaderen. Beha've de huishoudelijke aangelegenheden staan op de agenda een toespraak van Geneesheer-Directeur, Dr. D. Bergsma een slotwoord van Ds. C J. Sikkel te Am sterdam. AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl. Holl. Ontbijt vanaf-f f— Rustige sfeer In het centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 HET LOO Hotel „de Keizerskroon" (,,R6ge") Rustig familiehotel. Modern comfort. Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Paleis „Het Loo". Hotel ITT MAN N NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Penslonsprljs Voorseizoen 5.— VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. kam., pr. tuin en boomg. - Lift Tel. 38 Garage vrij - Pens. 1 3.75 - Hoogs, v.af f 4.- T rompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telef. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend TIENTSINS FINANCIEELE VRAAGSTUKKEN Fransche- en Amerikaansche stappen te Tokio TOKIO, 10 Aug. (Reuter). De Fran sche zaakgelastigd heeft, naar verluidt, gisteren bij het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken stappen gedaan om er op te wijzen, dat Frankrijk met Enge land gemeenschappelijke belangen heeft bij de financieele vraagstukken te Tientsin welke betrekking hebben op den Chinee- schen dollar en de zilvervoorraden in de Britsche concessie. De zaakgelastigde heeft, naar verklaard wordt, de Japansche regeering verzocht, deze gemeenschap van belangen te erken nen. Voorts meent men te weten, dat de Amerikaansche zaakgelastigde reeds Dins dag soortgelijke stappen heeft onderno men. Naar de „Asahi Sjimboen" meldt, heeft het Japansche ministerie van buiten landsche zaken deze Fransche- en Ame rikaansche vertoogen, als zijnde „onrede lijk van de hand gewezen en verklaard, vastbesloten te zijn. evenals tot dusver, al leen met Engeland te onderhandelen. DE BRITSCHE LUCHT- MACHT-OEFENINGEN Ernstige ongevallen te betreuren De groote oefeningen der Engelsche luchtmacht, welke gedurende de laatste dagen zijn gehouden, hebben reeds vier dooden en één lichtgewonde geëischt. Bo vendien heeft een bommenwerper bij Thet- ford een val gemaakt waardoor het toestel werd vernield; de vijf inzittenden konden zich redden met de parachute. Vermist wordt een Wellington-bom menwerper met vijf man aan boord. Er gaan geruchten dat deze machine buiten de kust van Essex in zee zou zijn gestort, j VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Het nieuwe Kabinet-De Geer. De Eerste Kamer nam het wetsontwerp tot wijziging van de Dienstplichtwet aan. De negentiende zitting van de Alg. Synode der Ned. Hexv. Kerk. Te Zwolle vergaderden de Chr. Gere formeerde onderwijzers. De Geref. vereeniging voor drankbestrij-i ding vergaderde te Ermelo. Oud-Kwomingtangleider tracht nieuwe tweedracht in China te zaaien. King Hall opent perscampagne in Danzig. Ongelukken bij de Engelsche lucht- vlootmanoeuvres. LATER OPKLAREND W eerverwachting: Aanvanke lijk betrokken tot zwaarbewolkt met eenige plaatselijk regen of motregen. Later opklarend en iets warmer. Meest matige zuidwestelijke tot zuidelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 761.6. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 19.4 C. FIETSERS LICHT OP 11 Aug. Van 'sav. 9,04 u. tot 'smorg. 5,07 u Een prachtige kar, die FISK SAFTI-FLIGHT T lü D E L IJ K 15,%' KORTING voor REINIGEN van HEERENCOSTUMES en JASSEN PALTH E 1NIVA TANDPASTA VOLLEDIGE EN ONVER- ZWAKTE HANDHAVING ZELFSTANDIGHEIDS. POLITIEK Een verklaring van den heer De Geer 's GRAVENHAGE. 10 Aug. Wij heb ben den kabinetsformateur gevraagd of het voornemen bestaat in de Kamer een re- geeringsverklaring af te leggen. De heer de Geer antwoordde ontken nend. Aangaande de plannen voor de toekomst meende hij zich op dit oogenblik te moe ten bepalen tot de verklaring, dat de zelf- standigheidspolitiek. zooals die tot dusver door ons land gevoerd is. onder het nieu we kabinet volledig en onverzwakt zal worden gehandhaafd. De nieuwe ministers beëedigd Portefeuille vanmiddag overgedragen s-GRAVENHAGE, 10 Aug. De beëediging van de nieuwe ministers is hedenmorgen t0 elf uur op het Paleis Socstdijk geschied. Het Koninklijk Besiuit met hun benoeming zal vandaag in de Staatcourant verschijnen De portefeuilles zijn in den loop van den namiddag overgedrngen, behalve die van Buitenlandsche Zaken. De heer Patijn zal morgen van zijn vn- cantie lerugkeeren. De scheidende ministers hebben heden af scheid genomen van hun departementen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1