NELSON WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1939 TWEEDE BLAD PAG. 6 ,'C STADSNIEUWS De Oranje-kleurige zeelt Visscherslatijn bleek waarheid te zijn Op den dag van de geboorte van ons Prinsesje Irene maakten wij melding van een merkwaardig verhaal, dat een Leidsche visscher ons kwam doen over de wonderbaarlijke vangst van een oranje-kleurige zeelt juist op het tijd stip dat kanonschoten en sirenegeloei de geboorte van de jongste oranje telg aankondigden. Uit de wijze waar op wij deze mededeeling verwerkten bleek, dat wij haar met een korreltje zout namen. Laat nu echter toch deze merkwaardige vangst inderdaad hebben plaats gehadl De beroepsvisscher' G. Williams uit Oegst- geest trof inderdaad bij het lichten van een zijner fuiken op dien gedenkwaardigen morgen een zeelt van bijzondere kleur, n.l. goudgeel, met op den rug en de kop een oranjestreep. De gewone zeelt heeft een donkere kleur en in zijn 50-jarige visschers practijk had Williams nog nimmer een gelijke visoh aangetroffen. Zoodoende kwam hét plannetje bij hem op de visch aan het Prinselijk paar aan te bieden. Hij stelde zich in verbinding met den loco-burgemeester, den heer E. van Eg- mond, die onmiddellijk zijn volle medewer king verleende en, om den juiste naam van de visch vast te atellen, zich in verbinding stelde met het Rijksmuseum van Natuur lijke Historie alhier. Men stelde daar een onderzoek in en hier uit bleek, dat de gevangen visch inderdaad een zeelt en wel een goudzeelt is, die in Ne derland niet of althans zeer sporadisch voorkomt en volgens de Duitsche literatuur alleen in Duitschland geteeld wordt De loco-burgemeester, met deze wetenschap ge wapend, stelde zich telefonisch in verbin ding met den particulieren secretaris van den Prins, Jhr Dedel, die het plan om den visch aan het Prinselijk paar te schenken zeer op prijs stelde, doch in overweging gaf de zeelt af te staan voor studiedoelein den aan het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie. Hiermee kon de heer Williams zich vereenigen en zoo is de merkwaardige oranjevisch gisteren naar het museum ge bracht. Uit dezen gang van zaken moge blijken, dat wij de fantasie der visschers ditmaal hebben overschat en dat visscherslatijn wel degelijk waarheid kan bevatten. CAFE-RESTAURANT DEN HOUT Bel aangewezen ad re* voor Uw maaltijden GROOTE EN KLEINE ZALEN VOOR GEZELSCHAPPEN Nationale Wandeltochten In verband met de blijde gebeurtenis in ons Prinselijk gezin zal de Leidsche Wan- delsportvereeniging Zaterdag een wandel tocht organiseeren over een afstand van 20 K.M. rondom de stad Leiden. Het comité van aanbeveling, onder voor zitterschap van burgemeester van de Sande Bakhuyzen, wekt ieder op aan deze mar- schen deel te nemen. De deelnemers ontvangen een speciaal .voor deze gelegenheid vervaardigde me daille. „Eensgezindheid" viert feest Ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene zal hedenavond door het be stuur der Buurtvereen. „Eensgezindheid" aan de kinderen der leden, beschuit met oranje-muisjes worden uitgereikt. Van 8 tot 10.30 uur zal hedenavond een muziekgezelschap volksliederen en pittige marschmuziek ten gehoore brengen, op ver schillende punten in de buurt. Verder zal te 9.15 uur een optocht met muziek, fakkels en lampions worden gehouden, door kinde ren en volwassenen. Een ieder zorge van een lampion voorzien te zijn. Het bestuur hoopt op medewerking van alle buurtbewo ners. Zomertuinfeest Westerkwartier Do speeltuinvereen. „Westerkwartier" '(Haagweg) zal Zaterdag a.s. een groot zo mertuinfeest in den speeltuin hoyden. Na een muzikalen rondgang worden verschil lende spelen gehouden, terwijl een tooneel- stukje door meisjes opgevoerd zal worden. .Voorts zal een optocht met versierde fiet sen, steps en andere voertuigen worden ge houden. Plantsoenconcert Morgen zal de Harmonie-kapel „T. en D.'\ 's avonds te 8 uur precies, onder leiding van den heer H. J. A. Bokhove. het concert in het Plantsoen (Musis Sacrum) verzorgen. Het programma luidt als volgt: 1 Prins Eitel-Friedrich, marsch H. L. Blankenburg 2 Lustspiel overture, Keler Bela 3 Kaizer Walzer, Joh. Strauss 4 Daar komen ze aan, marschen potpourri Adr. Maas 5 Koning Voetbal, marpch W. Schootemeijer 6 Le Calif de Bagdad, ouverture Roildieu 7 Espana, wals Waldteufel 8 Une Soirée d'Automne aux Ardennes A Govaart 9 Marsch Final WATERPOLO De Zijl naar Waddinxveen Gisteravond trokken twee zeventallen van de Zijl naar Waddinxveen om de Gouwe te bekampen. De eerste wedstrijd ging tegen Gouwe II en hoewel De Zijl een jonge com binatie op de been bracht bleken de Leidc- naren toch te sterk en een 5O-overwinning was het eindresultaat. Het eerste zevental van de Zijl (met 3 in vallers) beknmpte daarna Gouwe I. Het spel stond niet op hoog peil en aangezien de Zijl slecht combineerde, baarde het geen verwondering, dot de Gouwe de leiding wist te neinen. Tupii Zijp wegens liggen bin nen 2 m liin ii >Tt water werd gezonden, wisten de i n hun numerieke meer derheid doelpunt om te zetten en daar u .'.ijl-voorlioede eenige opgelegde kansen hopeloos om zeep bracht, bleef de stand tot kort voor het einde ongewijzigd, totdat Key eindelijk den gelijkmaker wist te scorep, zoodat «net 1—flL het einde kwam. Voor het Mercurius-examen Engelsche Handelscorrespondentie slaagden mej. D. Williams en de heer L. J. F. van Leeuwen, leerlingen van den heer J. C. Stafleu. ZWEVEND BOVEN T WATER Gisteravond is bij de losplaats der firma v. d. Schuit, op de Haven een groote trac tor met oplegger van de Zuiderzee-expres, die men aan het opladen was, door zijn remmen geschoten, waardoor het svaarte gedeeltelijk boven water kwam te hangen. Met behulp van een motorboot is de wagen, na eenige uren zwaar werk, uit zijn gevaar lijke positie bevrijd. WATERTEMPERATUUR Zweminrichting „De Zijl" 18^ gr C. Kamer van Koophandel Handelsregister Wijziging. A. Klootwijk en Zoon, Lei den, Utr. Jaa.gpad 44, reparaties van ma chinerieën, enz. Bovengenoemde zaak is met ingang van 1 Jan. 1938 omgezet in een ven nootschap onder firma onder den naam: fa. A. Klootwijk Zoon (B.P.). Venn.: L. Klootwijk en H. J. Grotenbuis, Leiden. Soort van bedrijf: machinefabriek en tedh. exper tise-bureau. Meelfabriek Koechlin N.V., Leiden, Oos terkerkstraat. Procuratie verleend aan: A. Winkel, Den Haag; J. L. v. d. Bos, Den Haag; en H. J. de Koster, Wassenaar (B.P.). H. J. Grotenbuis, Leiden, Hooge Rijn dijk 12, makelaar in machinerieën en meta len; expertise, taxatie, assurantiën. Boven genoemde zaak is met ingang van 1 Jan. 1938 ondergebracht in de zaak: A. Klootwijk Zoon. „Opticus", Leiden, Breestraat 118, win kel in optische artikelen. De zaak wordt per 15 Augustus 1939 verplaatst naar Den Haag, Jan'astraat 275. J. H. Schaart, Katwijk, Sluisweg 60b. Rijiwielfabriek en handel in rijwielen, moto ren. driewielers, naaimachines, wasebma- dhines en electrotedhnische artikelen. De zaak is omgezet <in een naamlooze vennoot schap: „J. H Schaart's Handelmaatschappij N.V.1' (Ned. Sfcrct.: 22 Juni 1939, nr. 120/892). Dir.: J. H. Sdhaart, Katwijk. Gebr. Zaalberg, Leiden, Nieuwe Rijn 24. Haarden, kachels, verlichting en huishou delijke artikelen, kinderwagens, enz. Er ls een filiaal gevestigd te Leiden, Haarlem merstraat 36, dd. 29 Juli 1939, onder den naam ..Electra". Café „Markbzicht", Leiden, Lammer markt 11. Overl. edg.: J. Kossen, dd. 1 Aug. 1939. BURGERLIJKE STAND BEVALLEN; "W Gordijn—Plenesnan dr M EradesVrjj dr A S< Ikke lorum- -v d Meö se M H H PolaneDe Jongr zn M E Verhoog: M F On viceKasteel dr Egmondv d Sohrier zn A SmitBreebaart zn H B Vosse—Wezenberg dr A v Ofw^g<r —Verhagen dr M Vink—Neuerberg dr Ti d LindeBliJleven dr J de Nobel—v Ctos r dr D v d Water—Sohalkee dr A C Kluvei Poeellejoo dr C E Zitmanv d Linden c S J C Kouwerihovenv d Boocn dr R C' TervoorenVarion zn A A de LangeVer schoor zn J GusseklooNagtegacJ OVERLEDEN: Th J SprulJt zn. 16 jrj A Schoenmaker ongeh man, 46 J; H Z1rkz« 40 jr: S Bink wed van A Verbiest 74 Jr; JAW Janssen wedr. 74 jr; M M Bergman ongeh 73 Jr. UIT DEN OMTREK ALFEN AAN DEN RIJN BURGERWACHTAVOND KRING „DE RIJN" In de feestelijk versierde bovenzaal vnn Hotel „De Vergulde Wagen" is gisteravond een Burgerwachtavond gehouden van den Kring „De Rijn",, waarbij aangesloten zijn de Burgerwachten van Boskoop, Waddinx veen, Reeuwijk, Woubrugge, Bodegraven en Alphen. Het hoofddoel, waarvoor deze avond was belegd, was de uitreiking van de prijzen genomen bij de schietwedstrijden onlangs in onze gemeente gehouden. De samen komst werd o.a. ook bijgewoond door bur gemeester C o 1 ij n. Na een openingswoord van den Voorzit ter van de Schietcommissie werden 2 cou pletten van het Wilhelmus gezongen waar bij gelijktijdig een keurig tableau voorge steld werd. Hierna volgde de prijsuitreiking welke geschiedde door den Voorzitter van den Kring, burgemeester Mr Dr E. P. Verkerk van Boskoop. Deze wekte eerst op heel ori- gineele wijze de aangesloten vereenigingen op den Landdag te Wassenaar op 9 Septem ber a.s. bij te wonen. De uitslag van de schietwedstrijden heb ben we enkele weken terug geplaatst. Aan de betrokken vereenigingen en personen werden de prijzen uitgereikt. De hoofdprij zen werden gewonnen door Boskoop en Bo degraven van welke beide vereenigingen een afgevaardigde sprak, die dank brach ten aan den heer J. O ver du in Jz. uit Alphen die op uitstekende wijze de wed strijden en ook deren avond organiseerde. Als spreker zou optreden de heer H. Dekker, hoofdbestuurslid. Deze was ver hinderd en in zijn plaats hield Ds Dron- t Geref. Pred. te Woubrugge een op wekkende rede. Deze ontleende de titel voor zijn rede uit het programma waar stond „Opnieuw te ge tuigen van onze trouw aan Vorstenhuis en Vaderland". Spr. wees er eerst op hoe dit noodig is uit den kring van de Burgerwachten. Bij het publiek leeft nog veel de meening dat de Burgerwacht uitsluitend een schietverceni- ging is. Dat is echter geen goede karakteri- seering. Om dat te bewijzen moeten we te rug naar den na-oorlogschen toestand. Dan kunnen we de Burgerwacht op de juiste waarde schatten. In de na-oorlogsche jaren werd ook ons volk beroerd door den revolu tie-geest. Maar toen is ook de burgerwacht opgekomen. En men heeft in die spannen de dagen uitgesproken dat men de histori sche verbinding tusschcn Vorstenhuis en Vaderland wilde handhaven. Want in ons Vorstenhuis wordt de Nederlandsche een heid gesymboliseerd en het waarborgt onze vrijheden. Vooral de jongeren moeten zich hier steeds rekenschap van geven. En daar om moet telkens die hernieuwde belofte van trouw afgelegd worden. De burgenvacht is nut als het leger. Het leger staat onder het gezag. Dat is plicht. De Burgenvacht stelt zich om het gezag. Steunt dat gezag vrijwillig maar heeft juist daarom de dure plicht paraat te zijn. Daarom moet men niet alleen komen om te schieten, maar zich geven aan al het werk, mee doen aan alle oefeningen. De trouw moet zich ook weerspiegelen in het gewone leven. Tenslotte stond spr. stil bij den naam van onze jongste Prinses: Irene, vrede! Dat kan alleen als het gezag gehandhaafd blijft Het is de wensch van onze Prinses Juliana om straks als vredes-vorstin te regeeren. De Burgerwacht stelt zich om den Oranjeboom om aan dat doel mede te werken. En moge dan God Zijn zegen blijven geven aan het verbond tusschen Oranje en Nederland! Op verzoek van Spr. werden hierna drie hoera's op de jongste Prinses uitgebracht waarna een spontaan applaus volgde op de mooie rede. Na de pauze werd nog een keurig tableau uitgevoerd waarbij Mej. Truus Saton een fijne solo zong. We vermelden voorts dat de avond op de bekende voortreffelijke wijze afgewisseld werd met muziek van de heeren Koren en v. d. Stoel. De avond werd met een slotwoord door den heer Overduin gesloten. Ongetwijfeld kan deze met voldoening op zijn vele werk terugzien. RIJWIEL GESTOLEN De heer H. v. d. S. kwam gisteren tot de minder aangename ontdekking, dat zijn rij wiel, dat enkele oogenblikken voor een si garenwinkel in de Van Mandersloostraat stond, bij zijn terugkomst was verdwenen. HIJ BESTAL ZIJN COLLEGA'S Door den boerenarbeider K. werd Zondag j.l. bij de politie aangifte gedaan dat een portemonnaie met 11 gulden, hem toebe- hoorende, was gestolen. K. is werkzaam bij den landbouwer V. in wijk Hoorn. Voor het werk in het land trok hij een ander cos- tuum aan op een zolder boven de schuur bij de boerenwoning, waar dan zijn broek met de portemonnaie achterbleef. Het is de politie gelukt klaartieid in deze zaak te brengen. Als verdachte werd aan gehouden den H. werkzaam bij een buur man, eveneens landbouwer. Deze heeft be kend de diefstal te hebben gepleegd. Terwijl K. naar het land was,, heeft hij bij zijn eigen baas een ladder genomen en is via een luik op den zolder gekomen waar hij de portemonaie van zijn collega ar beider heeft ontvreemd. Het geld werd er uit gehaald en de portemonnaie met een steen in de sloot geworpen. Het is de poli- tie ge ukt na lang visschen de portemon naie te vinden. Dat men met de aanhouding van den H. een goeden slag heeft geslagen blijkt wel hieruit dat deze heeft bekend zich vorig jaar aan een dergelijk geval te hebben schuldig gemaakt. Toen werd door een an deren arbeider die eveneens bij V, werk zaam is geweest van een dergelijken dief stal aangifte gedaan, KATWIJK AAN ZEE OR GELBESPELING Hedenavond geeft de heer T. Zweers, een orgelbespeling in de Geref. Kerk. Medewer king verleenen mej. Riek Meijering (alt) en de heer Henri Welboren (bas). Aanvang half negen. V.V.V. STRANDFEESTEN Gister werden de strandfeesten .voortge zet. Voor het zakloopen werden de volgende prijzen toegekend: meisjes van 8—9 jaar: 1. Ansje Kolthof, 2. Margje Groenewoud, 3. Beppie van Bos; 2. jongens van 89 jaar: Dolf Tuin, 2. Dolf Woupie, 3. Bob van Bee- len, 4. Hans Lok; meisjes van 1011 jaar: 1. Jobs Borlefs, 2. Tiene Rijnders, 3. Diena v. d. Bosch, 4. Willy Jenzcn; jongens 10—11 jaar: 1. Wim Kalkman, 2. Hans Chauderom, 3. Theo Meijer; meisjes 1213 j.: 1. Trijntje Bergman, 2. Dirkje Parlevliet; jongens 12— 13 jaar: Theo Wastrok, 2 Corn. v. d. Scheft. Ringrijden met karren: meisjes 1012 j.: 1. Adrie Kievit, 2. Tinie Groot, 3. Jannie Lammers; jongens 10—13 j.: 1. P. S. Bolt, 2. C. van Aaken, 3. Bob Bras; meisjes 1315 jaar: 1. Henny Lammens, 2. Nelly v. d. Haspel, 3. Dirk Parlevliet, 4. Ina Wiersma; jongens 14 jaar en ouder: 1. Corn. v. d. Horst. 2. Benno Broekhuizen, 3. A. Kiers, 4. Bob Bras. 's Avonds werd onder enorme belangstel ling een stoelendans gehouden. De U. N. I zette hierbij haar beste beentje voor. Niet minder dan 250 deelnemers(sters) hadden zich aangemeld! 1ste groep 10 jaar: 1. Lida Mandersloot, 2. Jannie Boot, 3. Gerra Jansen; 2de groep 13 en 14 jaar: 1. Miep Schols, 2. Dorkje Kloos, 3. Henk Bent; voor deze groep waren 6 prijzen beschikbaar ge steld; 3de groep 912 jaar: 1. Wimpje v. d. Plas, 2. Willy Jansen, 3. H. v. d. Plas. Voor deze groep waren 12 prijzen beschikbaar ge steld. BOOG WATER Donderdag 9 Aug. vin. 10.30 u., n.m. 22.55 U. LEIDSCHENDAM Met de C.B.T.B. op stap Naar de Wieringermeer Het bestuur van den C.B.T3. heeft voor leden, vrouwen en vrienden een excursie georganiseerd naar de Wieringermeer. Deze zal gehouden worden op Dinsdlag 15 Augustus a.s. Ziehier het uitlokkende programma: Afrit des morgens h a 1 f 7 aan de Damtaan, hoek Ali. De todht gaat over Voorschoten en deelnemers, die ten Noorden van de Damlaan wonen, kunnen dus onderweg instappen. Over Amsterdam reist men door de Beemster en Schermer naar de Wieringermeer, waar enkele bedrijven bezichtigd worden. Om 12 uur wordt een koude l-unch gebruikt in Hotel Middenrneer. Dat wil zeggen, dat wie vóór 12 uur hongerig vreest te worden, wat teer kost op den weg gelieve mee te brengen. Nadat om 3 uur thee gedronken is, staat om uur in Alkmaar een warme maaltijd gereed. Terug reist men speciaal ten believe van de dames over Bergen, Schoorl en andere plaatsen in het mooie duinlandschap. De kosten bedragen al met al f 5.per persoon, zoodat men voor f 10.met vrouw of verloofde een praohttocht kan maken. Ook vrienden, geen leden van den C.B.T.B., zijn met hun dames hartelijk welkom. Men kan zich tot 12 Augustus melden bij den secretaris, den heer S. P. Visser, Pr. Hen driklaan 5. AL TE HARDHANDIG Zondagavond klom de 14-jarige G. uit de Veenestraat op een muurtje van een in aan bouw ziind pand in die straat. Dit was waar schijnlijk niet naar den zin van den in de zelfde straat wonenden betonwerker Van B., die den jongen op zoodanige wijze verwij derde, dat de knaap kwam te vallen en op een partij steenen terecht kwam, waardoor zijn lendenspieren zijn gescheurd. Dr Reyers heeft den knaap onder behan deling genomen, terwijl bij de Rijkspolitie een klacht tegen Van B. is ingediend. ZILVEREN JUBILEUM Zaterdag herdacht de heer N. Goemans, wonende Veenestraat. het feit, dat hij 25 jaar geleden als chauffeur in dienst is geko men bü de graanmaalderij ,,'t Hert" van de firma N. Blonk Zn. De jubilaris werd des ochtends bezocht door twee van de firman ten, die hem met een hartelijk woord een en veloppe met inhoud overhandigden. Des mid dags kwamen zoowel het administratief als het fabriekspersoneel den jubilaris compli menteeren. NOORDWIJK OPBRENGST COLLECTE De Simavicollecte bracht in deze gemeen te de som van f 318.14 op. VAN DEN BERGHSTICHTING Gisteravond brachten eenige autobussen met kinderen van deze stichting, natuurlijk onder leiding van het personeel, een bezoek aan Den Haag, om zich daar te verlustigen in hetgeen als extra bewonderenswaardig wordt geboden in verband met de vreugde om de jongste telg van het Koninklijk Huis. Het spreekt vanzelf dat deze verras sing wel in staat was onder de stichtings bevolking een spontaan enthousiasme te verwekken. OEGSTGEEST FEEST AAN DE MORSCH Al was het een dag later, ook de Morsch- bewoners hebben op waardige wijze het heugelijke feit herdacht, dat wederom een prinsesje is geboren. Op het plein voor de Chr. school werd een concert gegeven door de R.K. Muziek- vereeniging „Triumph" o.l.v. den heer Corn de Haan. De wethouder de heer T. v. Egmond heeft hierbij een toespraak gehouden, waar bij hij zich speciaal richtte tot de jeugd, en wees op de vreugde dié heerscht in de ge zinnen, wanneer een zusje of broertje wordt geboren. Zoo ook in het prinselijk gezin. Ook daar kent men 't geluk en den zegen van het ouderschap. Spr. wees vervolgens op de uitspraak van H.M. de Koningin „Christus voor alles" daarmede te kennen gevend, dat allen die gelooven, dit als hun lijfspreuk zullen maken. Spr. schetste vervolgens de schoone be- teekenis van speciaal de twee eerste namen der jonggeborene: IreneVrede. Is er iets, waar de wereld meer dan ooit behoef te aan heeft in dezen tijd van oorlogsdrei ging? De tweede naam Emma, welke herin neringen roept deze naam, speciaal bij de ouders, wakker. Spr. besloot zijn korte toespraak met een driewerf hoera op H.M. de Koningin en het Prinselijk Gezin, waarmede allen instemde. Nadat het concert was beëindigd werd nog een lampionoptocht gehouden. Hier mede was de vroolijkheïd nog niet beëin digd, want opnieuw ging „Triumph" con certeeren, en spoedig danste jong en oud mede. „Meester" van Noord heeft nog een korte toespraak gehouden. Ook hij gaf uiting van de vreugde die er heerschte. Tenslotte dankte spr. de muziek' voor de bereidwilligheid om naar de Morsch te komen, en besloot zijn woorden met een driewerf hoera. RIJNSBURG 10-JARIG BESTAAN WONINGBOUWVER. „SPINOZA" Gisteravond kwam de woningbouwvereen. „Sipinoaa" in feestelijke samenkomst bijeen in „Flora", ter herdenking van het 10-jarig bestaan. Na een openingswoord van den voorzitter van de feestcommissie kreeg de voorzitter der Vereen., Dr. G. J. R ij k m a n s, gelegen heid tot het houden van zijn herdenkings rede. Hij releveerde in het kort de geschiede nis nan de Vereen, vanaf haar oprichting. Van het eerste bestuur heeft nu nog alleen de heer K. Zandbeden zitting. 30 Juli 1929 werd de Vereeniging opgericht. Haar voor zitter was toen J. A. Verkuyl, die de Veree- niging tot 1932 als zoodanig heeft gediend. De volkshuisvesting was slecht, de huren waren hoog en de minst draagkrachtigen konden geen goede woningen bekomen. Dat er groote belangstelling bestond i-oor deze zaak bleek al op de eerste vergadering, die door pl.m. 100 personen bezocht werd. Op i Junari 1930 werden de statuten en iict reglement goedgekeurd, zoodat de Vereeni ging kon beginnen. Het eerste plan werd 4 Aug. 1930 goedge keurd. Toestemming werd verleend tot den bouw van 16 woningen. Benoodigd was een kapitaal van f 57.000. Deze woningen verre zen aan de Burgemeester Meyboomstraat. De algemeene achteruitgang in 1932 werk te ook zeer vertragend op de plannen van Spinoza". Bij het tweede bouwplan wilde men 48 woningen bouwen. Een gewijzigd bouwplan werd tenslotte door den Raad goedgekeurd, nadat men medewerking had verkregen van het departement. 15 Oct. 1937 werden de wo ningen feestelijk in gebruik genomen. Het nog steeds heerschende woninggebrek maakte het noodzakelijk dat „Spinoza" in 193S met een volgend plan kwam van 42 woningen. Dit werd onmiddellijk door den Raad en het Rijk goedgekeurd. Het benoo- digde kapitaal hiervoor bedraagt f 133.000. Bijna zonder bijdrage van Rijk en Gemeen te kan dit plan worden uitgevoerd. De ont werper van al deze plannen is de beer A. van der Heijden. Zijn medewerking wordt op hoogen prijs gesteld. De 'heer K. v. Zandbergen, secretaris der Vereeniging, vroeg even het woord. Hij rele veerde in het kort, hoe Dr. G. J. Rijkmans vanaf 28 Dec. 1932 de zeer gewaardeerde, actieve voorzitter der Vereeniging ls. Hierna voerde nog het woord de heer De Jong, ivian Leiden, die de hartelijke geluk- wenschen overbracht van de naburige ver eenigingen. Een overvloed van bloemstuk ken was binnengekomen. Dc avond werd verder in feeststemming doorgebracht. De voordrachtkunstenaar Mr. Johnny en de accordeon-solist Jack Miller wisten er de stemming in te houden. De loco-burgemeester, de heer v. d. Vijver, die niet eerder aanwezig kon zijn, sprak la ter op den avond de Vereeniging toe, waar bij hij dank bracht voor hpt goede werk door haar iverricht. VA! KENRURG NED. HERV. KERK De heer P. Postmus hee. i ikiic.-ining tot notabel aangenomen. De verschillende collecten over de maand Juli bedroegen voor de Diaconie f 90.39, Kerk f 124 24, in houd bussen f 20.03 en de maandelijksche collecte f20.31. BESCHERM UW CONSTITUTIE BRANDWEEROEFENING Onder leiding van commandant van Iter- son hield de vrijw. brandweer een oefening. De bedoeling is, dergelijke oefeningen zoo dikwijls te herhalen, tot het geheele perso neel met de bediening der motoren ver trouwd is. BURGEMEESTER MET VACANTIE De burgemeester vertoeft wegens vacan- tie .voor 14 dagen buiten de gemeente. VOORSCHOTEN BENOEMD B. en W. hebben tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school alhier be noemd den heer A. C. Schutte te Purme- rend. AANRIJDING Gisteravond omstreeks 7 uur fietste de in ons dorp vertoevende Amerikaansche zen deling C. E. Meyes, op den Veurschenweg. Ter hoogte van de Papelaan is hij aangere den door een achter hem komende autobus. De heer Meyes kwam met den schrik vrij hoewel zijn fiets vernield werd. De chauf feur van de autobus reed zonder stoppen verder. Omstanders konden aan de politie het nummer van de auto opgeven. DAMWEDSTRIJD De uitslagen van de wedstrijden voor het persoonlijk kampioenschap van de Damver- eeniging Beatrix, waren ajs volgt: Eerste tiental: G. van BemmelenP. Nap 20 H. van DuivenvoordeO. Rijsdijk 20 Th. Kooijman—P. Nap 2—0 A. WittemanL. Witteman 2—0 G. van BemmelenL. Witteman 20 L. de HollanderC J. v. d. Nouweland 2—0 Tweede tiental: A. v. d. Krogt—W. Krogt N. DuivenvoordeAdr. Mens H. KooijmanAdr. Mens WOUBRUGGE 2-0 a-o 2—0 AFBRAAK EN HERBOUW Aan den "heer Van G. te Hoogmade is door het Gemeentebestuur vergunning verleend om zijn woning te sloopen en daarvoor in de plaats te bouwen een woning annex verlof B. ER MOETEN WONINGEN GEBOUWD Gebrek aan goede woningen te Hoogmade doet zich steeds meer gevoelen, zoodat ver betering op korten termijn zeer gewenscht is. Het Gemeentebestuur is in deze richting reeds werkzaam en is bereid geldelijke of fers te brengen, waarom dan ook de ge ruchten als zou door de gemeente geen Vol doende medewerking op dit terrein worden verleend van allen grond ontbflood zijn. Mede wegens dit gebrek is aan den bewoner van een onbewoonbaar verklaarde woning uit stel tot ontruiming verleend tot 1 Mei 1940. VOORRAADVORMING Ten einde de inwoners meer vertrouwd te maken met de door de Regeering gewensch- te voorraadvoi'ming, heeft het Gemeente bestuur aan een groot aantal gezinnen hét boekje „Hamsteren en Hamsteren. Een raad aan de Ned. Huisvrouw" gratis toegezonden. De voor eventueele mobilisatie ingeslagen goederen zullen niet in beslag worden ge nomen Mocht zulks onverhoopt toch noo dig Wijken, dan zal schadevergoeding -wor den betaald WACHTTIJD Het Gemeentebestuur heeft besloten om voor de pasgehuwde en van elders komende kleine tuinders, die zich rvoor steun aanmel den eenzelfde gedragslijn te volgen als geldt voor werkloozen. Alvorens dus tuin derssteun aan deze gezinnen wordt verleend moet eerst eenzeflfde wachttijd worden ge maakt. BURGELIJKE STANDEN - C M van tSeyn—Balm dr JA nWolff zn E Warmerdam—Tim- :n J PhilippoNunnink dr r— M P 372; van Rijnzaterwoude C. de AVagenaj Vr. koop 372 Vertrokken: naar Alphen a. d. Rüa A Fe(j: nr Woubrugjge N. Kroon; nr H'meer H Vlasera; nr Velsen- N Kolün RIJNSBURG Ondertrouwd: W Klok 24 jr en M de Mooy 22 jr J v Starkenburg 41 jr en E Ravensber6en 34 Jr G v d Mejj 24 jr N Ouwersloot 22 jr C A Kooijman 2 L v Delft 23 jr G Passchler 30 Ji Durleux 25 jr Gehuwd; P Lindhout 25 Jr en N Alberts 22 jr Oveleden: Conelia Oudshoorn 74 jr. VALKENBURG Bevallen: M Starvd Nagekomen marktberichten ROTTERDAM 9 AUGUSTUS MEEL. Inlandsche tarwebloem f 12.75 kg: franco bakkerij Ro Patenten 65 KUAMNGSCHEVEEU, 9 Aug;. Aanvoeren e: prUzen: 8 kleinezomerzalmen. fl1.40; 1 ISn Jacobszalm, 85ct, beide per pond. driei'i.ften f j.202.80. per lOOkc. 3.SO per IfO krop; kroten 4060 ct, bospeen 2 50 4 :0 perlOO bos; peen per kist 3060 ct, SCn KV EN ING EN, 9 Aug. Van de harlngvis- scherü kwamen binnen. GDY 32. W. den Heyer, zondervangst. De vangst, zllnde 25 last haring, la In Gdynia (Polen) gelost. SCHERPESZEEL, o Augustus. Eieren Aan gevoerd 490090 stuks. Prllzen: witte f 4.15-4.25, bruine f 4 304.50, honeieren f22.75, eend oleren £2.90.Hasdel vlug. Het nieuwe Kabinet Naar we thans vernemen zal dit als volgt zijn samengesteld: Jhr. Mr. D. J. de Geer, Minister-president Financiën en Algem. Zaken ad interim; Mr. E. N. van Kleffens, Buitenlandsche Zaken; Dr. J. v. d. Tempel, Sociale Zaken; A. Q. H. Dijxhoorn, Defensie; Mr. M. P. L. Steenberghe, Econ. Zaken; H. van Boeyen, Binnenlandsohe Zaken; Chr. J. I. M. Welters, Koloniën; Ir. J. W. Albarda, Waterstaat; Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, Justitie; G. Bolkestein, Onderwijs, Kunsten en W etenschappen. Morgen hopen we nader op de samen stelling van dit kabinet terug te komen, Motortrein op stootblok gebotst Acht gewonden, drie ernstig GOUDA, 9 Aug. Bij het binnenrijden van het stations-emplacement te Gouda is hedenmorgen een motortrein uit Lei den tegen een stootblok gebotst. Hierbij zijn van de veertien reizigers acht ge- wond, waarvan drie min of meer ern- stig. r~ Bij het afremmen van de snelheid van tien||/| motortrein no. 3810, die om 10.32 uur inj J Gouda aankomt, werkten de remmen nor-Ld maal, maar door nog niet bekende oorzjialr gleed de trein door, met het gevolg, dat hij//j met een vaart van ca. 25 km tegen het stootblok aan het einde van het kopspoor^M waar de lijn uit Leiden eindigt, reed. Do passagiers hadden allen hun zitplaav sen reeds verlaten en stonden klaar om u te stappen. Dit verklaart, dat bij betrekke lijk geringe materieele 6Chade zooveel per. sonen letsel kregen. De reizigers werden al' len omver geworpen en kwamen op dert grond of tegen den houten opstand in deif wagen terecht Het bleek, dat van de veert si tien reizigers er acht gewond waren, vieibg dames, drie heeren en een jongen. Dr J. Gj., W. F. Bik, heeft op het stationsbureau waarl heen zij waren gebracht, medische hulp vep leend' en hen voor zoover noodig verbonden^ Gemeentelijk RadiodistributieHe'drijf WOENSDAG 9 AUGUSTUS lot Programma 3: 8 Keulen; 10.20 Parös Radioji.,. 12.05 Radio PTT N; 12.20 Brussel VI; 2.20 Keu-»0, len; 3.20 London Reg; 4.20 Keulen; 5.20 Brussel|an Fr; 6.20 Brussel VI; 7.05 Brussel Fr; 7 20 Brusija sel VI; 7.36 Keulen: 8.50 Partfe Radio; 10.20 Br. c VI; 10.30 Brussel Fr; 11 Keulen ^Programma 4: 8 Brussel VI; 9.20 GRD of dlr; DONDERDAG 10 AUGUSTUS C Programma 3: 8 Keulen; 10.20 Parös Radio; 12.30 Brussel VI; 2J20 Keulen; 3.20 Diversen:. - 4.20 Keulen; 5.20 Parijs Radio; 6.05 Radio PTT?8 N; 6.20 London Reg; 6.50 Brussel Fr; 7.20 Brua*10' sel VI; 7.60 Keulen; 10.20 Brussel VI; 10 3d Praag of div Programma 4: 8 Brussel VI; 9.20 Radio PTT*1: N; 10.10 Diversen; 10.35 London R; IZ.óff ■DroU-*^ wich; 1.40 London Reg; 2.35 Droltwldh; 9.50'. 1 Brussel Fr; 10.50 Droltwich fló 119' SCHEVENINGEN, 9 Aug. PrUzen: tarbt f80Cc 100; griet f6080; tong f70170: middel schol 13.4018.90; kleine £5.4011.60; scha; 3.40—4.60: bot £3.90—8.9.9 \'t Met versohe visch waren hedenochtend aan rl de markt 35 kustvlsscbers met tezamen f 1980 teonmins:. t 203, VL 50, VL 47 en VL 180. VLAARDIXGEN, 9 Aug. (Officieel marktbe* richt). Aangekomen 1 schip met 28 last. Prö« zen: maatjesharing, groen. £1819.50, idem ge- woon f 10.8014.30, export f 13.3014.20. volle haring zuid £14.9015.30, steurharing 20.50, PRAAIRAPPORT SCHEVENINGEN, 9 Aug. Door Hr. Ms. Nau tilus zün de volgende schepen gepraaid: SCH 180 60 kantjes. SCH 97 30 k., SCH 89 40 k., k.. SCH 89 2 k., STH 50 4 k., STH 66 80 k.. SCH 3 78 225 k.. SCH 261 55 k SCH 35 15 k.. SCH 95 3 50 k., SCH 328 120 k., 9CH 101 120 k., SCH 25-5 130 k.. SCH2S5 187 k„ KW £5 26 k.. KAV 57 40 1, k.. KW 160 106 k.. KW 3 104 k.. KW 22 71 k., 1 KAV 140 20 k„ KW 123 60 k.. KW 129 50 k., 8 KW 158 20 k., KW 79 4 k., ICW 173 40 k„ KAV 43 3 k., KAV 42 7 lc., KW 134 20 k* AO, 70 7 k., ATL 208 4 k., MA 5 38 lc., Delfin 21 240 lc. (uit de halve vleet): SCH 6G 4 k.; SCH '1 SCH 103 1 lc.; SH 134 15 lc.: SH 135 3 k.: SCH 89 17 k.: SCH 3 4 2 44» k.; SCH 196 30 k. (uit de halve vleet): SCH 361 15 k., SCH 159 10 k.; SCH 443 35 k.. SCH 79 5 k.: SCH 261 1 k.; SCH 121 12 k.; SCH 333 35 k.: SCH 332 5 k.: SCH 285 17 k.: SCH 247 4 k.; SCH 133 1 k.: SCH lil 40 k. (nog 40 netten halen): SCH 223 125 k. aan boord: SCH 161 gisteren 40k.; GDY 26S 28 k.; GDY 262 20 k.: GDY 189 12k.; VL 70 25 k.: VL 195 34 k.: AO, 121 10 k.: \"L 114 40 k.: VL. 16 65 k.VL 86 30 k.; ATL204 gisteren 15# k.; KAV 151 14 k.: KAV 97 10 k.: KAV 127 2 k.r KW 158 7 k.: KAV 42 10 k.;: KW 2 8 k KAV 124 17 k KW135 10 k.: KAV 43 14 lc.; KW 44 1 k.: KW 176 1 k.: KW 26 3 k.; KW 32 4 k.; KAV 20 12 k.; KW 40 17 lc. PMVlUEN, 9 Aug. De prüzen waren heden als volgt: tarbot 6085 ct. tong f4).951.60, heilbot fl.ïb alles per kg.: griet £16—34. zet- schol 1 14—26.50. kleine schol £815. bot £6.60 —16. schar f 3 40—8, tongschar f 15—24. poon tjes fl.ro— 2 20. gr. middel schlevlsch f 13.50— 19.50. lil. midd. schelvlsch f 8.60—13.50, kleine schelvlöch 1 4.90—7.30, gullen £5—14. kleine gullen f'.70—8. wijting £1.90—3. m»ki»el £5.40 —1060. kleir.middel heek 12.50—13.50. kleine hoek f (U-O—7.50, alles per 50 kg.: kabeljauw 38—70 per 12b leg.: vleet 2.20—2.45 leng 60 ct, koolvisch 3545 ct, alles per stuk: steur haring f"!—22; versche haring 6—8 30, per kist «tn 50 hg. Aanvoer afslag 1024 lclsten versche haring, 45 kant les steurharing. ZAVIJN1JRECHT. 9 Aug. (GroCntenvelllng). Prllzen: roode aalbessen £9—12. aardappelen (blauwplt) f2.40—3, eigenheimers f 2.20—2.50, andUvie f-0.70—1.50. augurken f 1217.bloem- kool le srt f610.80. 2e srt £1.505. druiven £17—19, greene savoye kool 2.803.30, witte komkommers f 12, groene komkommer» 12 10. kropsla f 2 3.60. kroten per 100 bos 50—60 ct. netircloencn £6—9, oranje an»- mtsmt loenen £8—14, pieterselie £0.30—1. pof teleln 5 60 -'. pr^i f 1.30—2. pronkboonen £3.10—4 pru'nien f 1525. raharber f 1 50—X roode kool per 102 kS f 1—2.10. selderij 411 ct. staaksuikerboonen 1 12.30—14.80. staaksnU- boonen 7.50—10.50, stamsuikerboonen f C 50— 9. toir.at.-n per 100 pond £2—2.80. DuitscM boonen f 6 60—7.80. uien f 3.604. wortelen 2.50—3.50, breekpeen £0.901.60, waspeeB

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 6