W&stcï's Chr. Geref Onderwijzers bijeen WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1939 TWEEDE BLAD PAG. 5 De nieuwe Ernst Casimir-kazerne te Roermond is gisteren officieel iri gebruik genomen. Een overzicht van de plechtigheid Z.KJiPrins Bernhard maakte gisterenvoor het eerst sedert 'de geboorte vart H.K.H Prinses Irene, een autotochtje in de omgeving van paleis Soestdijk. De. Prins verlaat den paleistuin In het Vondelpark te Amsterdam werden gisteravond vreugdevuren en fakkels ontstoken in verband met de geboorte van. H.K.H. Prinses Irene. De Engelsche koninklijke [amïlïe vracht een bezoek aari net jongenskamp op het landgoed Abergeldie in Schotland. Spontaan werd ingestemd met het lied „Under the Spreading Chestnut Tree" en de daarmee gepaard gaande gebaren Een moeilijk karwei was het transport van een electrischen 'driewagen-trein, bestemd voor 'de Spoorwegtentoonstelling te Amstera dam, dat gistèravond plaats vond voor het Haarlemmermeer station naar het Frederiksplein. Op een enkele plaats bezweek het plaveisel onder den zwaren druk. „Goede tucht eischt van den opvoeder liefde, zelfver loochening, gebed" ZWOLLE, 9 Augustus. „In dezen tijd van groote spanning, met zijn vele vra gen en schier onoplosbare problemen, verdient de opvoeding van het kind onze bijzondere belangstelling", aldus Ds. L. K 1 e i s e n in zijn referaat over »H».t kind en de tucht", heden uitge sproken op de jaarvergadering van de Vereeniging voor Chr. Geref. School onderwijs", Het kind, zoo vervolgde Ds. Kleisen, vraagt onze leiding en de tuchteloosheid oer jeugd is een verschijnsel, dat vooral nu onze aandacht behoort te hebben. De oor zaken van de. tuchteloosheid van'de jeugd zijn gebrek aan gehoorzaamheid en ver werping van Gods geboden. Een slappe op voeding, een leiding zonder tucht is verder felijk voor het kind. Bij een goede opvoe ding kan de tucht niet worden gemist. Doch 0! zijn tucht en vrijheid tegengestelde be grippen, toch sluit de tucht de vrijheid niet -it. De tucht in verband met de opvoeding van het kind mag niet worden vereenzel vigd met de krijgstucht Immers, in het 'oger moet een mindere een meerdere on voorwaardelijk gehoorzamen. Maar in de opvoeding van het kind beteekent tucht ge bondenheid aan de leiding of vermaning an den opvoeder. Hier mag geen slaafsche gehoorzaamheid worden gevraagd, want een kind mag nooit een willoos werktuig van den opvoeder worden. De groote moei lijkheid bij de handhaving van de tucht is, 0 hoeverre het kind moet worden vrijge ven en in hoeverre het moet worden ge- 'onden. De opvoeder moet het kind wijzen op Gods wet. Het kind is niet een rein schepseltje, zooals de moderne opvoeder beweert Het is in zonden ontvangen en geboren, en dus =jireken wij tot het kind van zonde en schuld en wijzen het op Christus als den srvuller der wet en den Verlosser van indaren. Voorts is er onderscheid tusschen tucht en straf. Tucht ziet op de doorloopende lei- ding van het kind. Niet het subjectieve kome hier op den voorgrond. Bij een Chris- 1'lijken opvoeder staan wet. en tucht in hauw verband tot elkaar. God is onze wetgever. Die alles schiep cm Zijns Zelfs wil. Het kind moet z'n zon- den kennen. Het moet voor God leeren i'Jkken. het moet worden opgevoed voorde uwigheid en iedere opvoeder is aan God -rantwoording schuldig. RESTAURANT DES D^UX ClEF? PORTE DE NAMUR BRUSSEL restaurant a la carte KOUD BUFFET ct MATIGE PRIJZEN ICRecU Wij spreken dus niet van „de majesteit van het kind" en zien ook niet den staat als het hoogste goed. De gevolgen van zulk een opvoeding zijn ontzettend. Doch een goede tucht eischt van den opvoeder: lief de, zelfverloochening en vooral gebed. Tucht zonder liefde staat gelijk met ty- rannie. Wijst het kind op de volmaakte ge hoorzaamheid van Jezus, want een kind moet zich vrijwillig stellen onder de tucht, en alleen wanneer het niet wil luisteren, kan dwang gebruikt worden. Iedere opvoeder moet goed beseffen, dat hij op dit terrein een medewerker Gods is. Naarmate hij zijn verantwoordelijkheid kent, heeft hij Gods hulp en leiding van noode. Heeft het kind straf verdiend, dan moet de roede niet uit wraak, maar in liefde worden gebezigd. Een onderwijzer heeft wel het recht een kind lichamelijk te kastijden, maar doet toch beter, de lichamelijke tuchtiging aan de ouders over te laten. De leiding van het kind stelt aan de ouders en opvoeders eischen van Gods vrucht en zedelijkheid, van wijsheid en tact. Onze tijd is zeer moeilijk voor de jeugd. Laat ieder, die aan het kind leiding heeft te geven, dit beseffen!' Dan zal hij niet al leen voor maar ook met het kind tot God bidden. Zonder deu zegen des Heeren kan niets, met den zegen van boven alles bereikt worden. In de morgenrergadering kwamen voorts verschillende huishoudelijke zaken aan de orde, zooals jaarverslagen, bestuursverkie zingen en voorstellen. Na de pauze, waarin aan de koffietafel werd aangezeten, sprak de heer J. v. d. Wee rdvan Enschedé, over het onderwerp „Onderwijsvernieuwing". Referaat over Onderwijsvernieuwing Nieuws valt er over het onderwerp niet meer te zeggen, aldus spr., nu het op alle mogelijke onderwijs-vergaderingen al be sproken is en in de pers „verslagen". Lec tuur over het onderwerp is voorts te kust en te keur verkrijgbaar. De vele klachten, die over het lager or derwijs geuit worden, wijzen we voor een groot gedeelte af, vooral als ze voortvloeien uit de geconstateerde afwezigheid van pa rate kennis bij leerlingen, die de school verlaten of deze reeds lang verlaten heb ben. Het aantal vakken is te groot: tien vak ken, enkele nog weer onderverdeeld, uit do wet op het L. O., benevens de speciale vak ken voor de Chr. school, om te verwachten, dat 13- i 13-jarigen in doorsnee aan alle raak gestelde eischen zullen voldoen. Men vergeet, dat het percent begaafden onder de menschheid betrekkelijk klein is. Er wordt met onderwijsvernieuwing te veel gesold. Toch moet erkend worden, dat op vele punten het onderwijs van de prak tijk afweek. Geen nieuwe klacht is dit, reeds jaren was liet zoo. Veel scholen wa ren daaraan reeds tegemoet gekomen. De eischen, die het voortgezet onderwijs stelde, beletten helaas afdoende verandering. Rekenen was al zeer onpractisch. Neder- Iandsch mag en moet alleen besnoeid wor den, voorzoover het „grammatica" betreft. INDISCHE UITRUSTINGEN HEERENKLEEDING NAAR MAAT STEMMERIK C° LAAN VAN MEERDER VOORT 66 DEN HAAG EIGEN ZAAK SOERABA1A GEMBLONGAN. (Reel.) Lezen moet het hoofdvak worden. Stil-lezen is naast het oude luid-lezen voor vele scho len juist geen nieuws. Het luid-lezen mag vooral ook niet stiefmoederlijk bedeeld wor den. Men denke aan het Bijbellezen in de gezinnen o.a. Bij de vakken aardrijkskun de, geschiedenis, natuurkunde, kan heel wat rompslomp vervallen. Minder kaart kennis, meer kennis van in- en uitvoerpro- ducten; minder jaartallen, meer inzicht ii Gods leiding, enz. Onderwijsvernieuwing moet bestaan in een vrijer lesrooster en een dito Icarpl; De sub§idieerende staat, die recht heeft op controle, schenke minder gebondenheid als van inspect! e-wege reeds meermalen te constateeren valt Die vrijheid moet gepaard gaan met steeds meer onderling overleg van het per soneel. We hebben noodig menschen met groot verantwoordelijkheidsgevoel. Onze school zal als opleidingsschool het voortgezet onderwijs minder dienstig zijn. Daarvoor moeten maatregelen getrof fen worden, afhankelijk van het getal. Het zevende leerjaar eischt aparte verzorging. Men rekene echter met den overgang aan het einde van elk zesde leerjaar naar H.B.S. U.L.O., Ambachts-, Huishoudschool. Eindelijk: naast het onderwijs of er vóór, eischt ook de opvoeding herziening. Gere gelder, misschien strenger tucht der ouders; handhaving, geen uitbreiding het tuchtrecht der onderwijzers. VLUCHTELINGENSTROOM UIT DUITSCHLAND BLIJFT AANHOUDEN OLDENZAAL, 9 Augustus. Naast de con tingenten Joorlsche kinderen uit Duitseh- tand en Tsjecho-Slowakije, die op geregelde lijden de grens Dasseeren. verlaten ook tien tallen oudere vluchtelingen het rijk. Met den D-lrein passeeren dagelijks tusschen de veertig en vijftig, doch ook wel eens meer dan tachtig emigranten, zoowel Joden als anderen, de Nederlandsche grens. De mees ten van hen schepen zich te Hoek van Hol land in, om over te steken naar Engeland, doch er zijn ook vluchtelingen voor Noord en Zuid-Amerika bij. ROTTERDAM LLOYD RAPIDE AMSTERDAM, 9 Aug. De Rotterdam Lloyd Rapide, rijdende in aansluiting op het d.d. 9 dezer te Marseille verwacht wordende mailschip ..Slamat" zal Donderdag 10 Aug. a.s. om 6.16 uur te Roosendaal, 7.10 uur te Rotterdam D.P. en om 7.33 uur te Den Haag H.S. aankomen De Rotterdam Lloyd Rapide, rijdende in aansluiting op het d.d 11 dezer van Marseil le vertrekkende mailschip „Baloeran", zal Donderdag 10 Augustus a.s. om 15.S6 uur van Den Haag H.S. 10 20 uur van Rotter dam D.P. en om L.I7 uur >an Roosendaal vertrekken WERKLOOZE ONDERWIJZERS Conferentie op Woudschoten Woudschot en, Dinsdagavond Opnieuw riep ■'e Groote Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeres sen haar werklooze jonge leden bijeen om samen te confereeren i ver de benauwende impasse, waarin deze groote groep jonge menschen 'geraakte. De Conferentie is zeer druk bezocht (Woudschoten is geheel volgeboekt) en deze groote opkomst is de juiste hulde aan het treflijk initiatief van het Hoofdbestuur. De heer. P. van Aal ten te Arnhem, voor- zitter der vereeniging, opende de eerste samenkomst met het voorlezen van Jona 2. Wij zijn hier bijeen, aldus vervolgde spr. als menschen in den druk. Zooals Jona een mènsch in druk was. Maar Jona begon met te danken i n de visch. Zoo moeten ook danken kunnen voor de bevrijding is vol bracht. Want het probleem, dat ons hier bracht is nog niet opgelost. Integendeel, het wordt steeds ingewikkelder. Moar toch heb ben we de zekerheid: God geeft uitkomst. Hij zal het wel maken. Dit weten geeft het probleem een gansch' ander karakter. Wij mogen dit zeggen, omdat de Schrift het zegt. Omdat ons Godzelf het zegt. Daarom is spr. begonnen met te danken. Nu zijn we met vertrouwen alleen niet klaar. Bidden zonder werken lijkt op profa natie. Het Hoofdbestuur deed het afgeloopen jaar wat het kon, het was zich bewust, dat deze kwestie iets is. waarmee men voortdu rend bezig moet zijn. Het is een taak God. Daarom bleef het H.B. aankloppen bij de regeering. Deze zag geen mogelijkheid. Nu is 't eenvoudig de regeering in gebreke te stellen. Maar wij moeten ons oordeel ver houden en beseffen, dat de regeering een verantwoordelijkheid draagt, die wij niet overnemen kunnen en willen. Maar daarom is het begrijpelijk, dat het H.B. met vreugde de regeer ingsverklaring van het nu weer demissionaire kabinet begroette. En waar juist voor dat kabinet de nadruk viel op de financiën is er alle reden te verwachten, dat toch iets gaat komen. Daarvoor zijn we dankbaar. Het ideaal zou zijn,- dat onze vrije school de consequenties trok van haar vrijheid en dat de christen-ouders mèt de christen- onderwijzers zorgden voor de arbeidslooze jongeren en de niet voldoende bezette scho len. Maar wij zijn ingeloopen sinds 1920. Daarom is regeeringshulp noodig. Intusschen is er iets veranderd in de moeilijkheden rondom de Kweekelingen met akte. De eerste opzet was: het helpen vai jongere collega's. Nu gaat het er om de school te helpen in het tekort aan leer krachten. Allerlei bijkomstigheden maken de zaak nog ingewikkelder. Men vraagt stopzetting der opleiding. Deze oplossing is wel al te simplistisch. Onze overheid heeft niet het recht aan de ouders te verbieden hun kindexen te laten worden wat zij wenschen Bij sluiting van de kweek scholen zou de vrije opleiding onmiddellijk ,'n gang gaan. In een gezonde maatschappij echter is een streven de zieke plekken weg te snijden. Er zijn nu al kweekscholen die smeeken om leerlingen. Men heeft ook de mogelijkheid geopend van een jeugdsalaris. De onderwijzerspositie mag echter niet worden teruggedrukt in het maatschappelijk leven. Het gevaar is groot dat het jeugdsalaris zich consolideert en aller toekomst op lager niveau komt. Zoo staat het ook met de rechtspositie van de kw. m. a. Dit crisisgeval mag nooit door consolidatie normaal geval worden. We moeten er aan vasthouden diat de kw. m. a. voorbijgaande verschijning is. Spr. denkt aan het woord van een Duitsch Christelijk Vraagt Uw Winkelier zingg-kaas de beste Goudsiroop 1813 - De Wasscherij met 'n meer dan 100-jarige ervaring - 1939 Stoomwasscherij N.V. Delftsche v.h. A. VAN OSSSLEN Oostsingel 151—152, DELFT, TeL No. 166 onderwijzer toen daar de Vereeniging Christelijke Onderwijzers verboden werd: „Nu pas kunnen we laten zien wat we per soonlijk waard zijn." Het Christendom onzen tijd lijkt vaak weinig overeenkomst te hebben met de schildering der Evangeliën. Het is gemakkelijk Christelijk onderwijzer te zijn. Té gemakkelijk. God leert ons nu het aanvaarden in ontbering lijden en wachten en juist in den druk zal het openbaar worden of het christen-zijn niet maar een mooi kleed is voor de wereld. Mogen jullie je gedragen weten door de kracht die de wereld over wint ook de moeilijkheden van de kw. m. a. Een warm applaus dankte spreker en een geanimeerde discussie besloot de middag zitting. In de avondvergadering refereerde de heer N. de Jong Ezn., directeur der vereeniging over „Momenten uit het leven van de Groote". In een boeiende causerie gaf hij eenkleurrijk beeld van de historie der ver eeniging die in strijd en zegen parallel loopt met de roemrijke geschiedenis van de vrije School met den Bijbel. NAAMGENOOTJE VAN DE PRINSES Bij het echtpaar Dullaart. Richard Hol straat te Vlaardineen, werd Zaterdag j.l. een dochtertje geboren, dat de namen van het Prinsesje zal dragen: Irene Emma Eli sabeth. DE KAMPEERREIS VAN DE „TARAKAN" AMSTERDAM. 9 Aug. De Stoomvaart-Mij „Nederland" deel* mede: Dinsdagmorgen zes uur is de .,Tnra.<an" tc Fjaerland aangeko men. Het weer is fraai en de stemming aan boord uitstekend, ROFFELRIJMEN MISKENDE IJVER Toen de Coloradokever Vreetzaam was gearriveerd Is er in de buurt van Utrecht Een tragedie gepasseerd: Meester Joris, onderwijzer, Tuinbouwleeraar bovendien. Had terstond de komst des kevers Als een groot gevaar doorzien. Daarom had hij zulk een ondier Zij 't een dóód dan opgedaan. Dat hij als schrikwekkend monster Thuis had in een fleschje staan. Op een morgen komt een jongen Met een doosje in papier: MeesterI 'n Coloradokeverl Vader heeft er thuis nog viérl" Meester schrikt zich haast een hoedje. Hij vertrouwt z'n oogen niet. Als hij daar zoo'n mormel, lévend. Voor z'n bloote kijkers ziet. Thuis vijf kilometer verder Heeft hij 't monster-monster staan Hij belt opl en tegen tienen Voert de bus zijn kever aan. En jawel hoor: 't is hem sprekendl Dushij 't raadhuis opgebeld En dan dringend „W ageningen" 't Angstverwekkend feit verteld. Zoo. nu kan de heele omtrek Met bekwame spoed ontsmet En... misschien wordt Meester Joris Eervol in de krant gezetl Als de morgenschooltijd om is Gaat hij op de fiets direct Naar den vader van den jongen. Naar de vindplaats van 't insect. Vader blijkt niet thuis te wezen. Maar mama weet ook wel raad En vier welgeschapen kevers Houdt zij voor zijn aangelaat. „Waar precies zijn ze gevonden?" Vraagt de meester wat gejacht. „Tja. dat weet ik niet, want vader Heeft z' uit Frankrijk meegebrachtl''a Meester kreeg een duchtig standje 's Middags op 't gemeentehuis. En een stuk illusie armer Kwam hij tegen vijven thuis (Nadruk verboden.) LEO LENS. KOSTBARE BIJBEL TERUGGEVONDEN De leider voor bibliotheken en archieven heeft onder het puin van ae universiteits- wijk i* Madrid de eerste West-Gothisciie bijbel van Alcaia teruggevonden, welke een der waardevolste bezittingen was van de Universite tsbiblinthcek vóór he« uit breken van den burgeroorlog. Het in var kensleer gebonden kostbare boekdeel was met andere waardevolle boeken gebruikt als afweer tegen de koge'.e der belegeraars, De bijbel bevindt zich in halfverbranden en verscheurden toestand Van den kostba ren pand die uit de 16e eeuw stamt en het wapen draagt van kardinaal Cisneius. is slechts een zwartgebrand stukje over gebleven De bijbel zelf is uit de tiende eeuw en bevat 329 perkamenten vellen, in drie kolommen beschreven in West-Go thifich handschrift

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 5