et rapport over de Reorganisatie „VEDEHA" C, LI ND ZOON WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1939 J. I EERSTE BLAD PAG. 3 Alg. Synode Ned. Herv. Kerk )tie voorstellen ingediend en verworpen^ 10." (sA ch tt i en 05 vover het ont\v< fuunft inzichten jjrecht te doen 3.11 hij naar het ii tting. De President ciscïent de zitting en gaat voor in gebed. De worden gelezen tn vastgesteld. •15 De President stelt aan de orde de l'32°jbehandeling der Reorganisatie. Hij be- voo te lezen het voorstel van de ieva :ommissie van rapport van 1938, „om ontwerP '38 niet vast te stellen, ee«naar te besluiten, de zaak der reor- ^Jjganisatie over te brengen bij dc Syn. uil lommisie, opdat deze in overleg vmet d'e gezamenlijke kerkelijke hoog- eeraren beraadslage, wat te doen zij, overn de in de consideration d'er kerk 00 tover het ontwerp '38 tot uiting gebrach- nschen tot haar doen konven". Daarna verwijst in dc bijlage opgenomene, dat de resultaten van dien arbeid wejmbevat. uzjA De zes kerkelijke hoogleeraren, waaraan Hèegevoegd waren Prof. H. J. A a 1 cl SP Ds K. H. E. Gravemeije r, hadden ojiet tot een voorstel kunnen geraken. «wGemeenschappelijk rapport iJer zes hoogleeraren de zes hoogleeraren (Prof. Aaklers, orff. Sevenster, Beiikelbach van den Spren- Q^el, Haitjefma.Seiniiriclink) was ingekomen uufn gemeenschappelijk rapport, waaraan volgende wordt ontleend: Aangenomen _?*tag worden, dat een groote meerderheid Jenscht, dat de organisatie der kerk een Oudere worde, en zij in overeenstemming 4.2(orde gebracht omet het presbyteriale Sy- 8.3bdale karakter van deze, opdat het gevoe- ai der kerk beter tot uitdrukking kunne 30-cxmen, en bezwaren tegen de richtige ver- gj JffiUing van haar roeping worden weggieno- i.3(ien. Op deze punten zal wellicht eien meer- muterheid te vinden zijn to. van bepaalde 'ke«eglementswijzigingen. Ten einde op dat .unit de praealabele zekerheid te verkrijgen 5 geen nutteloos werk te doen, zou de aan de Syn. •Commissie willen darstellen, dat deze zich wtende tot de Synode met het verzoek, om een eeunige wijziging van Reglementen voor te te»reiden, of te doen voorbereiden, de organisatie der kerk in haar nojhcel, d.w.z. van de kerkeraden af tot de tenjg. Synode toe, op bevredigende wijze geregeld. Dij bevredigen worde ge acht aan velerlei en niet in de laats! laats aan e,en zoodanige regeling, al aarbij de kerk kan voldoen aan haar roe- ?€1tng om niet, zooals art. 11 van het Alg. 'caSgl. het uitdrukt „haar leer te han 5ns!iï", d.w.z. deze buiten! functie en or riderd te laten, zonder mogelijkheid van eroep, persoonlijk en ambtelijk, op hei Foord van God, "clock veeleer om de zorg èor de Belijdenis der kerk te behartigen 1 dien zin, dat de Belijdenis der kerk, deze in haar Belijdenisschriften is itgedrukt, slechts kan .worden gehand- aafd onder voorbehoud van bovengenoemd sroep. Daarbij zouden ook in de plaats an vaste besturen, vergaderingen mbtsdragers moeten komen. Hierbij us vóór alles eien betere organisatie der erk worden voorbereid, zonder vooruit te ;rijpen op hetgeen de kerk, eienmaal onder leze nieuwe organisatie levend, en zich lerkelij'k beradend, t.a. van den inhoud I »n haai' belijdenis zou besluiten. De com- f nissie epreeklt tien slotte hierbij met na- ^iruik de overtuiging uit, dat, gelijk het ïoofd der Kerk, Jezus Christus, ook zijn ootichaam, de kerk, niet op de aarde is ge- elftomen om te verdierven, maar om te be- Hiouden. Het is derhalve niet te doen <xm gewelddadige uitdrijving van de vertegen- e&oordigers van welke richting ook, maar het heilig houder» van de Boodschap moties Door Prof. d e V rij o r was een aparte 'rief toegevoegd, waarin hij zijn bezwaren egeil boviengjcnoemd voorstel uiteenzet, iijn jbezwiaar gaat tegen de woorden: „zcm- ler vooruit te grijpen op hetgeien de kerk pn aanziien van haar Belijdenis zou beslui- Deze woorden, en ook de eenige re els vroeger voorkomende woorden: „Zon ar mogelijkheid' van beroep.... op het Foord van God", leggen het meest den na- Iruk op de aangenomen waarschijnlijkheid fan hervorming der Belijdenósgesohrif- en. Z.i. hebben allen, die nu een eeuw ge treden hebben voor Reorganisatie, niet lat allereerst bedoeld, maar allereerst de landhaving der Belijdenisschriften, waar- ïee zij bedoelden de quintessence der Be- lenisschriften die naar hun overtuiging Kir de predikanten van eenige theol. ihtingjen in de Ned. Herv. Kerk niet werd 'erkondigd. Wie dus Reorganisatie zegt in ten zin, zooals historisch de strijders hier- oor dit. woord bedoeldei), moet weten, •t de Belijdenisschriften 4 priori norim zul- inen zijn bij de samenkomsten der ambts- Iragers. De kern dier belijdenisschriften eeft de demarcatielijn aan, die de twee irjroo1c fracties in do Ned. Herv. Kerk :nksheidt. De slapende belijdenisschriften oocten wakker worden gemaakt, niet jjm te hooren: „ge zijt geantiqueerd", maar m t« gaan spreken: „dit is conform deze Wijdend ssch rif ten, en dat nietf*. Het der Ned. Herv. Kerk, zooals dit a de Belijdenis klinkt, moet a priori in de samenkomsten beaamd worden. Met „hand- heeft de kerk nooit primair ketter- acht bedoeld. Wel kenit de H. S. echter ook le woorden: „Ik ben niet gekomen om te bflengen, maar het zwaard", en let anathema over hen, die een evangelie ferkondlgeni, „buiiten hetgeen wij u ver kondigd hebben". Hij bedoelt dus geens- ins de zaak der reorganisatie te remmen, naar ze te bnengen op het centrale :-hint. n Van Ds Gravemeijar was insgelijks ten aparte nota ingekomen. Zijn eerste be- jttvaar tegen het rapport der zes is, dat let voorstel in strijd is met de considera ties, waaruit duidelijk gebleken is, dat een meerderheid een niet nader bepaal- je reorganisatie wcnscht, maar tevens, dat leze meerderheid het ontwerp '38 stellig jleeft verworpen. Daarnaast zijn de formu lering cn do daarin vastgelegde opvattin- Jen en beginselen voor hem onaanvaard baar. Zeer velien haddenl juist bezwaar, dait Ito belijdenis de nieuwe kerkorde betrok ken werd. Volgens hem kan op grond van de consideraties ook zoo maar nriet worden aangenomen, dat een groote meerderheid wensclvt, dat de organisaties der kerk in overeenstemming worde gebracht met het presbyt. synod, karakter der kerk, al acht hij persoonlijk dit laatste wenschelijk. Dooi het ontwerp.'38 werd overschatting van het ambt bevorderd. Niet de ambtsdragers maken uit, wat de waarheid is, maar Gods Woord is de waarheid. Daarom kan hij niet aanvaarden de woorden: „opdat het gevoe len dei' kerk beter tot uiting kunne ko men". De voorgestelde richtlijnen zijn in strijd met wat de voonmannien der reorga nisatie steeds hebben nagestreefd. Hij ie het daarin met Prof. de Vrijer eens. Het gaat hem niet om uitzetten. Evenmin als Hoedemaker, die ernstig waarschuwde, dat een oeiitrumv-partij de uitersten van links en rechts zou afsnijden. Maar toch kan met het aangehaalde woord van Christus niet worden volstaan. Om mensdhenzielen te be houden, heeft Christus dwalingen verwor pen. Dit sluit gelijkstelling van allerlei menschelij'ke meeningen vit. Als zijn diepe overtuiging spreekt hij uit, dat het ontwerp „Groote Synode" van '27 wel niet d e re organisatie brengt, waarop wij biddend-! hopen, maar voldoet aan het verlangen van velen in de kerk. Met -het aanvaarden van dit ontwerp wordt een eerste stap ge zet op den weg, om te komen tot losmaking van de strakke bestuursbandlen, waarin dc kerk gebonden ligt. Later (wanneer blijkt, dat velen bezwaar hebben zich te binden aan het ontwerp '27) stelt hij voor, dat de Synode een commissie benoemde die een voorstel voorbereide, om te komen tot een Groote Synode, opdat deze breedere vertegenwoordiging der kern op den weg van reorganisatie zal kunnen voortgaan. De Synodale Commissie heeft deze rapporten besproken, daarna ge stemd over de voorstellen van de zes hoogleeraaren en van Ds. Gravemeyer (Prof. de Vrijer diende geen voorstel in). Voor het eerste verklaarden zich 4 leden, tegen 4. Voor het tweede verklaarden zich 3 leden, tegen 5. Dit verslag ligt ter t vergadering. Bovendi- voorstel, door Dr. Oo dus luidende: De Syn teerend, op grond var feiten inzonderheid geschiedenis der laats; organisatie der Herv. kerk, die alle op clen voorgrond tredende -ichtingen bevredigt, niet kan worden tot stand gebracht; als haar overtuiging uitsprekend, dat het de roeping der Herv. Kerk is haar vigeerende, haar van hoogerhand opgelegde, organisa tie te reorganiseeren en daardoor in over eenstemming te brengen met haar eigen wezen als Kerk van Christus, als Prot. en Geref. Kerk, besluit een Reorganisatie- Commissie te benoemen die tot taak heeft, rekening houdend met het historisch ge- wordene, uitgaande van het' rapport der zes hoogleeraaren op blz. 175 en 176 der Bij lagen dezes jaars, acht gevend op de be schouwingen geuit in het schrijven van Prof. Dr de Vrijer blz. 177 en 178, een kerkorde te ontwerpen, die in overeenstem ming is met het wezen der Ned. Herv. Kerk, gelijk dit ligt uitgedrukt in de Drie Form, van Eenigheid en in de Dienstboeken der kerk en dit ontwerp in te dienen in de Sy node van 1940". Bespreking der voorstellen De pres. brengt de versohillende voorstel len in bespreking. Dr. Oorthuys licht zijn voorstel nader toe. In de stukken der Syn. Commissie is geen voorstel, daarom heeft hij vrijmoedigheid een voorstel in te die nen. Teveel is gezien naar alle richtingen en groepen, die voor elkaar plaats moesten maken in de kerk; daarom moesten de po gingen mislukken. Eén ding wil God niet en kan Hij niet willen, dat het evangelie en wat niet het evangelie is, gelijk recht in de kerk zouden hebben. Zijn eerste alinea trekt hij terug, opdat die geen struikelblok worde. Hij licht nader de uitdrukking „re kening houdend met het historisch gewor- dene" toe (verband met de Hervorming, met de ontwerpen der laatste 10 jaren, met het ontwerp der laatste commissie). De kerk moet tevens zijn zooals het genade- hart van Christus, dat den tollenaar zoekt, maar ook belijnd, zooals Christus zegt: .Niemand komt tot den Vader dan door Mij". Prof. de Vrijer zegt dat zijn brief alleen verklaarbaar is uit de notulen der gehou den commissievergaderingen; anders is hij eigenaardig. Een eigen voorstel diende hij niet in, omdat hij van harte voor het ont werp '38 was. Tegenover het voorstel-Grave- meijer zegt iliij, dat hem een groote of kleine Synode gelijk is, het gaat hem om een Sy node van een b e 1 ij d e n d e kerk. In den strijd am reorganisatie in de vorige eeuw heeft altijd voorop gestaan: de kerk heeft belijdenis. De verschillende richtingen kunnen geen gesprek voeren op de basis "an legimiteit van alle opvattingen. Hij is oor de motie-Oorthuys. Prof. K o r f f wil het rapport der meer derheidscommissie aanbevelen. De meer derheid der kerk wil geen leertuchtelijk toegespitste reorganisatie. Het verlangen naar reorganisatie is er, maar niet naar een nader-bepaalde; hij meent wel te mogen zeggen: naar een presbyt. syn. reorganisa tie. Eerst heeft hij gepleit voor gelijke re organisatie, maar hij heeft zich vereenigd met het gevoelen der anderen, al aanvaardt hij niet b.v. de ambtenleer van art. 5 van het ontwerp-'38. Hij wil geen reorganisatie met leertuchtclijke bedoelingen. Het gesprek moet een gesprek zijn. De slotzin van het rapport heeft de bedoeling om leertucht te weren. Als hij zijn persoonlijke meening zou uitspreken, dan is hij maar een heel gematigd voorstander; het liefst zou hij 10 jaar over reorganisatie willen zwijgen. Hij is tegen het voorstel-Oorthuys. De secretaris is een voorstander van re organisatie; maar men wil teveel tegelijk. Men moet in kleine stappen voortgaan, zoo als bij liet beklimmen van een berg. Daar om adviseert hij tc beginnen met een groote Synode, dio dan verder de reorganisatie- vraag uitwerken kan. De vice-president begint met zijn groote teleurstelling uit te spreken. Dp commissie der hoogleeraren heeft het niet eens kun nen worden. De Syn. Commissie heeft niet tot een eenparig voorstel kunnen komen. Er is geen voorstel van haar. Wat er is, is alleen een verslag van het negatieve resul taat. We kunnen nu twee dingen doen: een punt zetten of voortgaan. Het eerste zou hij yreeselijk vinden. De roep om reorganisatie klinkt al meer door. En het is ongehoord, lat de kerk zoo lang de belijdenisvraag on- langeroerd liet. Hij ziet geen anderen weg dan oen commissie, al laat dit hem eigen lijk onbevredigd. Want dit beteekent weer uitstel. En de wereld is in nood. En ons volk eveneens. En cie kerk is niet bij nachte leiding daarin te geven. Op de ^randende vragen geeft zij geen antwoord, naar zwijgt. En de wereld zal niet wach- tm, terwijl wij blijven discussieeren. Hij Vndt het voorstel-Oorthuys uitnemend. Dit g«at uit van het rapport der commissie van ze?; maar dit rapport is (gezien vooral de ndulen) een compromis. Daarom heeft de bref van Prof. de Vrijer ook recht van be stan. Het ging den voorstanders der rcor- gaiisatie in de eerste plaats niet om her- vomiing der belijdenis, maar om handha ving handhaving in Geref. zin (art. 7 Ncd. Geloofsbelijdenis). Ds. Blommaert merkt op, dat het niet erom gaat, wat de kerk leert, maar wat zt doet. We weten niet, welke kerke lijke verrassingen we nog beleven zullen. Hij wijs', naar Frankrijk, waar de kerk eerst gescheurd is en daarna zich weer ver eenigd heeft. Hij stelt voor voorloopig de zaak te laten rusten en over 10 jaar weer eens sam;n te komen De heei Hardenberg verklaart zich tegen het voorstel-Oorthuys, hoewel de laat ste zinsnede hem wel aantrekt. Aan de or ganisatie moet niet veranderd; aan de class, vergaderingen moet niet meer macht worden gegeven. Het meest lacht hem toe een Synode met 6 leden vermeerderd. Ds. var. Zwet ziet als de groote vraag: wat nu t» doen? Onbelijnd vindt hij al de voorstellen. Tegen een groote Synode heeft hij het bezwaar, dat hoe meer menschen er zijn, hoe meer er gepraat wordt. Aan Dr. Oorthuys vraagt hij: hebben de vroegere ontwerpen niet hetzelfde bedoeld? Hij is voor het voorstel van de kerkelijke hoog leeraars. Ds. Hoekstra heeft zijn aarzeling om te spreken overwonnen, omdat het gaat om de kerk. De groote vraag is niet, wat wij willen, maar wat de kerk is naar haar is dc boodschapper van de bood- God haar in Christus ^toebe- eeft. De vraag is niet, waf wij t God en Christus, maar wat Hij de menschen. Elk lichaam moe» i'orpen aan zijn hoofd. Hij haal aan van Ds. Hans. dat het gee zaamhekl van tegen Prof. Korff op, dat hij dwaalt, wan neer hij meent, dat de meerderheid geen leertuolitelijke reorganisatie wilde. Velen verwierpen het ontwerp 1938, omdat ze dat el wilden, maar in veel scherper zin dan het ontwerp aangaf. Aan Ds Boer vraagt hij: Wanneer de kerk door ongeloof een erkeerden weg ingeslagen is, zou ze dan niet terug mogen gaan? Wanneer Elia in ongeloof weggevlucht is, zegt God: Ge moet terug. Hij acht diens exegese ver werpelijk. Ds Boer heeft door zijn voorstel het eind zijn eigen woord onderstebo ven geworpen. Voorstellen verworpen Daarna volgen de stemmingen: in de eerste plaats die over het voorstel-Oorthuys Het voorstel Oorthuys wordt verworpen met 12 stemmen tegen 7. Vóór stemden: Ds de Bruijn, Karres, Oorthuys, Hoekstra, Stelma, Addink en de heer Prisse, tegen de heer de Roon Swaan, Ds Boer, de heer Har denberg, Ds v. d. Kieboom, Dr v. Weeda, Ds v. Zwet, de heer Wolffensperger, de heer Bolt, Ds Bruch Cleveringa, Boonstra, de heer Fetlaar, Ds Blommaerls, Prof de Vrijer adviseerde vóór; Prof. Korff en de secr. tegen. Het voorstel der 6 hoogleeraren wordt daarna verworpen met 17 tegen 2 stemmen. Alleen Dr Weeda en Ds van Zwet stemden voor, Prof. Korff adviseerde voor. Het voorstel Ds Gravemeyer wordt daar na verworpen met 10 tegen 9 stemmen. Vóór waren Ds de Bruijn Karres, de heer da Roon Swaan, Ds Boer, Dr Oorthuys, Ds Hoekstra, Steema, de heer Prisse, Ds Ad dink. De secr. adviseerde vóór. Tegen wa ren: de heer Hardenberg, Ds v. d. Kieboom, Dr Weeda. Ds v. Zwet, de heer Wolffen sperger, Ds Bruch Cleveringa, Ds Boonstra, de heer Bolt, de lieer Fetlaar en Ds Blom- maerts, Tegen adviseerde Prof. Korff, Prof. de Vrijer blanco. Rapporten over andere element gebracht, waartoe de Synode zich in '81 niet bevoegd verklaarde. Daarom is haar aanklacht onbillijk. De commisie stgjt voor, om het ten vorige jare afgewezen con cept aan een commissie uit de Synode toe te vertrouwen, die in overleg met de quaes torencommissie, en zoo zij het noodig oor deelt, na juridisch advies te hebben inge wonnen, onderzocht, in welken vorm de hoofdgedachte van het concept aan een vol gende Synode kan worden aangeboden als een concept-reglement voor Class, en Prov. Wed.- en Waezenbeurzen en ten tweede er op aan te dringen, dat de quaestoren-com missie alsnog gehoor geve aan het verzoek der Synode om een enquete te houden. De conclusie wordt aanvaard. Tevens wordt besloten in verband met het feit, dat een Class. Wed.Beurs is opgeheven, en ten opzichte van een andere dergelijke plannen bestaan, aan de Class, Besturen van Am sterdam en Haarlem op te dragen, een on derzoek in te stellen naar deze zaken en het rapport aan de Synode over te brengen- Daarna opheffing der zitting. NED. HERV. KERK Bedankt: Voor Vollenihove (toez.) J. A. Tammens te Parrega c.a. GEREF. KERKEN Tweetal: Te Serooskerke, H. de Jong te Hoek v. Holland en H. J. Riphagen te Schoonebeek. Beroepen: Te Largeslag, aand. W. Vreugdenhil te Rotterdam. GHR. GEREF. KERK A a n ge n o me n: Naar Murmerwoude, cand. C. J. Th. Sobening te Groningen. Bedankt: Voor Wormerveer, cand. C. J. Bh. Sobening te Groningen. DOOPSGEZ. BROEDERSCHAP Beroepen: Te Workum, A. H. van Drooge, prop. te Deventer. Een compleet kerkboek belijden v, tus Zijn F' De heé2 Syn.- Conn tot één vo als hoofde, - en niet als nooiaaoei uat de Kerk een klaa- geluid geven zal. Het Woord van God en d: belijdenis moet op den voorgrond staan. Van een kerk, die tegelijk „ja" en „neen" zegt, gaat geen kracht uit. Hij is voor het voorstel-Oorthuys. Ds. Van den Kieboom verklaart, dat hij vroeger meer open stond voor de reor ganisatie, maar sedert '38 veranderd is. Hij zal tegen het voorstel-Oorthuys stemmen, op grond van wat hij ziet als de werking van den H. Geest: In veel opzichten is er een verblijdende verandering. In deze po gingen ziet hij niet het heil van de Kerk, maar haar verderf. We moeten niet op al te menschelijke wijze de dingen ineens forceeren, maar in het geloof wachten. Ds. Boonstra zegt, dat indien reorga nisatie plaats vond, de Kerk toch niet op de groote vragen een afdoend antwoord zou kunnen geven. Het spijt hem, dat het voor stel der zes een meeningsverschil in zioh draagt. Het zegt dat de consideratiers een niet nader bepaalde reorganisatie willen, maar toch ligt er een tendens in naar het ontwerp '38. De commissie heeft dus niet voldaan aan haar opdracht. Daarom is hij er tegen, evenals tegen dat van Dr. Oort huys. Het voorstel Gravemeijer heeft al leen zijn sympathie; maar 't meest sluit hij zich aan bij Prof. Korff. We zijn bezig naar elkaar toe te gaan. Dat zei hij in '29. Zoo is het nu nog veel meer. Wat onmogelijk is bij de menschen, is mogelijk bij God. Ds. Stelma spreekt uit, dat het voor stel Oorthuys zich aansluit bij wat ter tafel ligt. ,,Ja" en „neen" kunnen niet naast el kaar worden geduld. Rust is fataal, dus moeten we doorwerken. Erg is, wanneer iemand zich in zijn leven misgaat, het is misschien nog erger, wanneer iemand in de leer, in de boodschap van Christus, zich misgaat. Ds. Boer begint met de woorden voor tc lezen, die Dr. Oorthuys verleden jaar sprak in de Synode, waarin deze wees op clen tocht van Israël naar het beloofde land en het moeten-blijven in de woestijn, om zijns ongeloofs wil. Ilij vraagt aan Dr. Oort huys: Iloe staat het daarmee nu, wanneer deze nieuwe voorstellen weer in de verga deringen komen? God heeft door de ver werping van het ontwerp '38 gesproken. Dat is Zijn toelating en leiding geweest. Uit Num. 14 leest hij voor, hoe Israël toch het beloofde land wilde binnendringen, maar Mozes vraagt: „Waarom overtreedt ge 's Heeren bevel?" Is het een daad van ge loof of ongeloof, waarmee ge met deze nieuwe voorstellen komt, en het oordeel doorbreken wilt, dat God uitsprak in de verwerping. We moeten nu rusten, maar ui de spanning des geloofs. We zijn beslo ten onder den toorn Gods, dien we niet moeten doorbreken. Met beving wil hij den eersten stap doen, en de hand uitstrekken naar het voorstel Groote Synode. Dc heer Wolffensperger ziet in het voorstel-Oorthuys een herhaling van het ontwerp 1938. Daarom zal het geen beter succes hebben. Het gevolg zal zijn een cen trumpartij, die de uitersten van links cn rechts afsnijden zal. Er verandert veel ten goede. Het moest zoo zijn, dat zij, die Chris tus niet als Heiland belijden, geen ambt mochten beklecden. Het is nu niet Gods tijd Wanneer het zijn tijd is, zal God openbaren De heer de Roon Swaan is het in be ginsel met Dr Oorthuys eens, maar vreest denzelfden strijd. We moeten de zaak niet laten rusten: dat zou een eigenaardigen in druk in de kerk maken. Hij wil in étappes afleggen den weg naar het doel. Dr Oorthuys, antwoordend, merkt Namens de commissie voor de stukken rapporteerde Ds Bruch. Clever" gens over een schrijven van di raad betreffende de approbatie roep van Ds Senlyn naar Ca had de aandacht van dezen R ken, dat het Clasicaal Bestuu lem dit beroep geapprobeerd ha predikant met de prerrÉebetalj Pensioenfonds ten a£ht«- was,' band hiermecü^ een premievri; gegeven was. Gewezen werd belang van art 66a. 4e lid v°' ziCil lklëir dachte, dat ?n is, geen 1. De com- standpunt r^kennend vond :lt ze tal nestuur c.c tiiei u u m i en en indien de Synode hiermede niet accoord gaat, den Pensioenraad te berichten, dat bij gebleken achterstand van 1 jaar. geen Premievrije polis moet afgegeven worden. De eerste conclusie wordt aangenomen; de tweede vervalt hiermede. Wel wordt beslo ten, den Pensioenraad erop te wijzen, dat krachtens art. 37 al. 2 van het Regl. op het Pensioenfonds, in dat geval geen Premie- vrije polis mag worden verleend. Dezelfde brengt rapport uit over een schrij ven van het Prov. Kerkbestuur van Zuid- Holland, meedeelend, dat dit Bestuur ter oore is gekomen, dat te Blokland onder de gemeente Zevenhoven, diaconiefondsen zijn, die beheerd worden, en welker beheerders weigeren rekening en verantwoording te doen aan den kerkeraad. Hoe moet worden gehandeld? Uit een onderzoek is gebleken, dat het vroeger fondsen waren voor alle ge zindten. waar de R.K. later uitgekocht zijn. Het is onmogelijk gebleken, tot klaarheid te komen, of dit werkelijk diaconiefondsen zijn. De commissie, uitsprekend, dat klaar heid wel gewenscht is in dezen, stelt vpor te berichten dat de Syn. zich niet bevoegd acht te oordeelen in dezen. Aldus besloten. Dezelfde rapporteert daarna over 'n schrij ven van hetzelfde Prov. Kerkbestuur, mee deelend het. verdwijnen van een Wed.- en Weezen beurs, in den Ring Noordwijk, en de vraag bevattend, wat hem in dezen te doen staat. Uit de weinige mededeelingen van notulen uit vroeger jaren blijkt, dat het geen beurs was, uitgaande van den Ring. De commissie, oordeelend dat do beurs het eigendom was van leden van den Ring (en van weduwen), die naar welgevallen erover konden beschikken, oordeelend, dat niet gebleken was. dat één der belangheb benden was benadeeld, stelt voor te schrij ven aan het Prov. Kerkbestuur van Zuid- Holland, dat geen nadere maatregelen te treffen zijn; cn aan alle Prov. Kerkbesturen, om nauwlettend toe te zien op alle Wed.- en Weezenbeurzen binnen hun ressort. Dr. Oorthuys rapporteert ten slotte over een schrijven van de Quaestoren-com missie over het verzoek, haar door de Syno de van '3S gedaan, om een enquête in te stellen, of het voor die commissie ontwor pen Reglement (of een gewijzigd) door de Besturen of ledenvergaderingen van de ver schillende Beurzen zou worden aanvaard. In dit schrijven wordt melding gemaakt, dat uit niets gebleken is. wat de motieven van de afwijzing in '38 door Synode waren Beschouwde de Synode de beurzen als par ticuliere vereenigingen? In'79 had de Syno de uitgesproken wel bevoegd te zijn. het toezicht te regelen, en had ze een reglement vastgesteld. Stelt de Synode van nu de rechtszekerheid van meer dan een halve eeuw twijfelachtig, en handhaaft ze toch do reglementen? Hoe bedenkelijk het besluit der Synode was, blijkt hieruit, dat reeds een beurs opgeheven is, en ten opzichte van andere plannen bestaan, ze op te heffen. Erger is: dat in '36 op de basis van de rechtsvisie van '79 de Suppletiebeurs opge bouwd is. Zoolang de Synode niet klaar haar standpunt uiteenzet, kan de commis sie niet tot de enquête overgaan. De commissie voor de stukken acht de aanklacht der quaestoren-commissie ernstig. Ze heeft de acta van '79'81 nagegaan. De Synode heeft uitgesproken in '79 bevoegd te zijn, regelen te troffen. Al zijn het particu liere vereenigingen (cn zoo was het oor deel) dat doet niets ervan af, dat ze toch toezicht mag houden, omdat het kerkelijke vereenigingen zijn. De quaestoren-commis sie heeft in haar concept echter een nieuw TE AALST it te zijn geweest kan beroepmverk te Aalst Kt woid-jn. Door de col- 1, kerkvoogden en nota- •n een voorstel van den aanvaarden. riGING, INTREDE iondag 6 Aug. bevestigd K. Kuijvenhoven van t-redicatie over Jes. 40 1 2, deed Ds. E. J. Wassink des middags zijn intrede bij de Geref. Keirk te Nieuw- leusen waarbij hij >et woord) bediende uit Neb. 8 6 en 7. Ouderling Siefers sprak nar ons- kerkeraad en gemeente, Ds. Broek Roelofs v. Vroomshoop namens Classis Om men, Ds. Kroes v. Dalfsen namens genabuur- de kerken. Toegezongen werd Ps. 1343. Burgemeester Bax vertegenwoordigde B. en W. van Nieuwleusen. 50STE CENTRALE DIACONALE CONFERENTIE Op Woensdag 13 Sept. zal in Krasnapolsky te Amsterdam de 50ste Centrale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken wor den gehouden. Op deze conferentie zullen verschillende vragen van diaconieën worden behandeld, terwijl Dr. J. Hoek te 's-Gravenhage in de morgenvergadering een rede zal houden over: Onze conferentie in het goud. Dr. C. B o u m a te 's-Gravenhage refereert over; Rijkdom en armoede onder N.-Testamenti- sche belichting. Dinsdag 12 September 's avonds 8 uur zal in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam een dankstond gehouden worden waarin voor hoopt te^ gaan Ds. T. Ferwerdia te Amsterdam. gx-i CHRISTELIJKE INSTELLINGEN V ertrouwensadressen ten dienste van Stichtingen van Barmhartigheid. Zieken huizen. Sanatoria. Instellingen. Tehuizen CENTPALE YEPVVAPMING^? <f*Éb?AD,ATW KETELS VOLAUTOMATISCHE KOLENVERGASSERS EN KETELS. Alle voordeelen v. volautomatisch stoken SS} ZUINIGER dan SS'f.s Binnen één dag aan te brengen bij alle bestaande en in bedrijf zijnde installaties. Laag in prijs. Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen bij: BUREAU VOOR WARMTETECHNIEK „V E D E H A" Jac. de Graefflaan 27, DEN HAAG, Telefoon 333777. Naamlooze Vennootschap ACOBINE-HOLL AND1A" V.H. MERKX BOERBOOM CENTRALE VERWARMING Ook automatische stookinrichtingen NIJMEGEN - TILBURG - ZWOLLE TEIEF 22197 - TEL 2579 - TEL «369 Keizersgracht 563 Centrum Tel 41154 31369 Amsterdam Alle Effectenzaken. Administratie van Vermogens. Verzekeringen ONDERWIJS Examens Elbergrcn; E. H. v. Middendorp, B&rneveld. Den Haag. Geel. de heoren J. Dam. "Waeee-e naar; H. v. d. Assem en B. v. Beek, Sohevenin- gen; E. Klootwijk, Den Haas. Groningen. Gesl. de heeren A. Blok, Coe- vorden; A. R. Dijkema, Groningen. Afgew. 6. Haarlem. Gesl. de heer C. B. Termaat, Alkmaar. Roermond. Gee-l. de dames W. J. J. M. Franssen Kerkrade; G. C. Gevaerde, Brussum, de heeren A. J. Janseen. Banholt: A. J. Kort- ooms, Deurne en G. J. A. Nottelm&n, Reuver» dam; J. Heijc\ Den Haag: J. v. d. Steeg. R'dam J. Stehouwer, H. I. Ambacht; de dames A- A* Breed veld, Haarlem: H. M. v. d. Dun gen, A. J. Maris, A'dam; F. J. M. van der Ploeg te Maastricht.; de heeren E. Alsema, Oldehoven Losser; M. den Hollander Oostkapelle; J» A. Bikker. Hei- en Boeikop; J. H. de Bruijn, Oostra, GorredIJk: A. de Roos. Bolstward; K« A- Waterval, Maastricht; A. J. H. Th. Huls in 't Veld, Sbeenwükenwold en M. M. y. d. Sluijs, Bergenthelm. Engelnch L.O. Utrecht GeeL de daaneei J. Appel, Gouda; A. C. Budelman, Hilversumj H. M. ter Beek. Enschede; J. M. D. Regüen, Bergen; B. S. Carlier. Heerlen; H. M. G..J00s- ten. Vemlo. W. Slerkstra ICerkrade: d« hee-i ren J. Berits. R'dam; P. B. C. Buye, Amsterr-. J. Gerritsen, Apeldoor T>"*- c. de Kam, Rotterdai itra, Marum: H. T. v. d. Koppel, Den W. M. Martens Boxmeer; T. J. van ^..anach L. O. Utrecht Gesl. de dames A. de Goede, Zaandam: O. M. L. Bruis. Rindrwijk; J. M. van Rijssel: St Oedenrode; M. J. v. d. Steen, St Oedenrode; de heeren P. van Haarea Delft; A. C. Haeck, Rijsoord: P. Hartog, te Zaandam; C. Haverhals, Delft; Th. N. A. v. d. Maat-, Beverwijk: K. van Meurs, Eindhoven: A. Poneln, Santpoort; H. M. M. Stax. Den J. Visser den Haag; A. W. Wagner, BH..,ierdam; P. tJ. Bessems. Cadiier en Keer; L, J. Doihmen. Merkelbeek; W. Th. Fleuren. Groesbeek; J. J. Hendriks, Tubbergen; L. vai Herksen, Lu»: J. Klo: Maassen v. d Maden, 's Groningen; W. Nijverdai; K. L W. v. d. uwa.u.011, o ^u^.'hendrlkskindercn; J. W. de Ma ree.' Aardenburg! J. A. Maasar, Roosen daal; A. G. C. Rouschop. Bergen JU). elakennU L.O. Den H a g. Gesl. dft P. de Waard. Barn e veld; J. C. Vossen, Winterswijk; P. Verbiest Abbenbroek; A. Warneke Noordwijk aan Zee; A. J. Vermaas. Gouda; K. P. H. Ververgaart. Tegelen: B. G. Tukkens, Heerlen; M. Vlnke: Hoofdplaat: G. Verloop. Bedam: J. van Veenen; Klazlnaveen; A. Verbeek, R'dam. Afgew. 6 cand. Handenarbeid. Haarlem. Ge»sl. de dames M. A. Burger. Beverwijk; A Dlrkse, I. A FriJ- dal. W. Hoek, S. de Jong cn M. C. Schweitzer, Amsterdam; A M. van Dijk. D, J. Wierda; H. A H. Witkamp, Haarlem; H. P. Elchhorn, Naardcn; S. G. M. Ducassen, do Bilt e if Haag. GeeL HL.* Hl - mechanlka) F. Ch. Broers en W. F. G. Nleuwmoyer, Dien Haag. Gesl. voor de aJcte Ne (schilderijen) do hee ren W. R. Bloembergen, te Doesburg; A. G. van Esch, Vuglit; H. D. M. van RoKum, Rot terdam; H. Ververs, idem; e Oldeboorn (Fr.) Geisl. voor de akte N 2b (Hln teekenen. hand- teekenen en technisch schetsen) de heeren; J. B. M. van Rooy. te St Michielsgestel; J. G. Sambeek. Hillegensfcerg en H. H. Schumacher. Heerlen. Gesl. voor de akte N XI (UJnteekenen. hand- teekenen en technisch teekenen aan meisjes scholen) de dames; H. Smits, A'dam en M. G. van der Wal, Zaandam. De examens voor de akten Ne, Nf, Nm, N II A N II B. N X. N XI en voor dc getuig schriften 38, le lid der Nljverheldsonderwija- wet, behoorendo bij deze akten, zUn hiermode aigeloopen. Notnrlnnt. Den Haag. Gesl. deel I de heer H. van Es, Utrecht; deol II, de heer 'P. C. de Raadt, IJsselmonde. W. H. de Wit, LAND- EN TUINBOUW Bloembollen naar Amerika Grootere afname De Holland—Amerika- en de Black Dia mond-lijn, die ieder jaar het grootste deel van den Nederlandsclien bloeml»ollenexport naar dc Vereenigde Staten verschepen, heb ben medegedeeld dat hun bloemioollenladin-' gen in 1939 waarschijnlijk 15 procent meer zullen bedragen dan die in 1938. Het betreft ongeveer 115.OO0.00O bollen ter waarde van 5.750.000 dollar. Vooral de narcissen bollen zullen door gemakkelijker invoeibepalingen in belangrijker mate worden geïmporteerd. De schepen hebben een speciaal ventilatiesysteem voor het ver voeren van bollen. De V. S. zijn (na En^,), de tweede afnemer van Nedcrlandsche bloemtollen. Men ziet in dezen sterk ver hoogden invoer voor een groot deel het ge volg van zending Nederlandsche bollen door de bollenkweekers aan de wereld-ten toonstelling, die, toen zij in bloei stonden, de algemeene aandacht en bewondering hebben getrokken. Officieele berichten LEGER EN VLOOT Bevorderd zijn tot offlcler-vllcger 2c kl.. de officieren-vlieger 3e kl. R. F. H. Schmidt en J. F. C. M. v. d. Bogaard. Bevorderd en a-ngörteld zijn bij den genees kundigen dlenct der landmacht, tot dlrlgeerend officier van gezondheid 3e kldo officieren van gezondheid le kl. W. F. Warffenius. J. G. Wydieks en W. J. SoheffelaAr, allen van den geneeskundigen dlenet d«r landmacht «rleend uil den militairen Joor J H. yaan, van het dienst aan den res.rr 12e reg. In an tor Ic. De achou/t-blj-nnch vol onthoven van do betrt Hoogore Marino Krijgsschool te Den Haag, A. L Helfrioh La eer-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 3