Iliruuie griitëcfa (fumrani Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken VLAGGEN :abo- nementsprijS: ietal f ee n Per kv. irtaal in Leiden en in pTaatsef) te s waar een agentschap gevestigd is 235 krin? I Franco per post 2.35 portokosten cou|j Per week - 0.18 J veli b Voor het Buitenland bij wekelijksche ;n SPJ «ending4.50 •rarmj ft B'i dagclijksche zending. w».5.50 .uxen [j Alles bij vooruitbetaling I Losse ummers 5 ct. met 2 77» ct. NO. 6773 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang 9&b£rtcntteprtj?en: Van I tot 5 regels1.177» Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 ""s De Kabinetscrisis w.. Het at ital aangezochte persopen ia lie blijft stijgen tbak 1 Het nog maar steeds gemakkelijker 5n het 1 ven iets af te breken dan op te bouwen Nog steeds gelooven wij, dat 3 dien Mr. Romme niet zijn scherp af wijzend briefje had geschreven aan Dr. Coliin. de crisis bezworen had kunnen .worden. Thans zullen mr. Romme's plan ten inzake de bestrijding der jeugdwerk van I loosheid zeker niet ongewijzigd er of i-oortgang hebben. Evenwel zoowel mr. levoll Romme ils Dr. Colijn vielen als slacht- derlj offers der eenmaal ontketende crisis. Eén mdel uur van onbedachtzaamheid of wel van slijfhoofdigheid eke ri vooraanstaande personen, aan ven .wie Jhr. De Geer ministerszetels wenscht aan te -'den, indien er overeenstemming ïr<*®4 is in de >pvattingen, stijgt nog voortdu- >lksa rend, m ar ook komt er steeds meer Oost, teekenin Het is nu duidelijk, dat de iet 0 anti-revc utionairen en de liberalen over teve« alge -ieen afwijzend staan tegen zit- mr ting nemen" in het nieuwe Kabinet. Nie mand leze hieruit, dat er afspraken zijn "3-251 aakt russchen deze twee groepen. De ■i anti-revolutionaire partij heeft nu al enkele t. i tallen jaren de zwaarste lasten gedrage: en wanneer haar voormannen na een 1 tze zonder eind en na vreemde |w .voorstel 1 g van zaken onbegeerd zijn ooor Kamerfracties, welke over een 115 groot a. tal zetels beschikken, welnu, J dan kan de anti-revolutionaire partij ook in eventueel isolement zeer 4-^3 goed de ndsbelangen behartigen. Want, dat de a. i-revolutionaire partij het lands- jjj lang to achter stellen bij het partij dag: ^e' 'n st"j^ met haar géheele ge- S« ScJhieden De beste mannen hebben J steeds de moeilijkste posten bezet zonder kie;ersvrees. T,e lib1 alen schijnen afzijdig te willen RUS ven, ïdat zij vreezen, dat Jhr, de E er aan de sociaal-democraten huns n_" er overwegenden invloed zal toe- kennen '"at zou er dan van de zooge naamde eede basis overblijven? Een sterk t nsoh-rood smaldeel en een xn« christe ïistorisch formateur omdat dit tha'den roomsch-katholieken ge- i S wenscht oorkomt. Het is bekend, dat ,vaa r.k. de sterk gewerkt is in de rich ting van den heer De Geer als forma teur. Voor roomsch-rood met een kleinen ,oeE yrijzinniq 'emocratisahen bijwagen waren *Jj [velen da doodsbenauwd. Geen wonder, 'adien ma de principieele bestrijding van fow de socia :ische opvattingen nog eens lati gijp na en. Fhans li ebben de heeren Jhr. Lidth de Jeu de, liberaal; en C. W. I Bodenhausen, liberaal, heden nog r mi ister a het vijfde Kabinet-Colijn, voor de r bedankt. Hoe het mogelijk Ware ge' tst dezen minister van Finan ciën van et eene kabinet in het andere te doen o -rgaan. zal wel een onopgelost E1 raadsel l ven. Er zijn trouwens zeer vele raadsels op te lossen. Verder heeft de formateur nog con tact gezocht met P r o f. M r. P. S. G e r- "1 brandy, anti-revolutionair. Diens be- sluit ven amen wij nog niet. Prof. iW o 11 j e r loopt nog wat in en f f (volgens de laatste berichten, irci Inmiddc' heeft ook de directeur van Uv' Ket Kabin- der Koningin, Jhr. mr. G. C. lent W, Tets van Goudriaan, met x kt den formateur gesproken. Wellicht be- hel teekent dat, dat nu spoedig Hare Maje- 1 VB steit een abinet kan worden aangebo- oste len, dan v. »1, dat Jhr. de Geer van ver- ?E i&re pogin en afziet. 'ieker mag niet verzwegen "worden, dat de vo irzitter der R.K. Staatspartij, Bell mr. I J erschuur.in het maand blad deze; partij, een breed artikel schreef van veel meer welwillende strek- )R king, dan tot dusver in de rJc. bladen in t a'gemeen werd opgemerkt. Ach! waar- ingi thans pas? „Eenmaal opgeroepen lees 1 heeft men niet zoo spoedig weer - -nder bec ang", zegt mr. Verschuur. ;'wa ;ndercaacl (westies om en tusschen Asj b derven zoo veel in het leven, tUS c" verwij ren wat in den gronid der aar behoort. Afbreken gaat ert£ steeds gemakkelijker dan opbouwen. Dit blijkt dag,- ks duidelijker in deze ziph anti r°ortsleeT c- de crisis. En hoe zal straks genl de rondedi is van het nieuwe Kabinet oen ijn rondom de heete brij? Laat ons het ICh beste hopen, Naar wij vernemen, zou het )NN program ze r vaag zijn. Dit vergroot de an'en van de sterkste figuren. In fle-ekchap -rijn nu eenmaal altijd sterke cn minder s'erke personen, De Kabinetsformateur Jhr Mr D. J. de Geer had gisteren een bespreking met Prof. Dr R. H. Woltjer van Amsterdam. Prof. Woltjer wordt door een journalist aangesproken. m >01 SS 'Er PRINS NHOOFD TE ROTTERDAM Hf denraorp ;n is te Rotterdam aanbesteed ven uw on van een kademuur ter leng- w t. iter, met bijkomende werken, M uaii do i ade Westzijde. !:]l "3 insciirijvingen. Laagste in- 0' N.V_ Heuvels Hoiit.hnnrloi °n N.V. Heuvels Houthandel en - »'jf te Rotterdam voor f35.945 e eea na d laagste inschrijver was L Zoe- MBffpeK te Brielle, jroor f 36.300, De Kabinetsformatie Heden confereerde Jhr de Geer met verschillende heeren 's-GRAVENHAGE, 9 Augustus. Van morgen heeft de kabinetsformateur, Jhr. Mr. D. J. de Geer, in de vergaderzaal van het departement van Binnenland- sche Zaken, een bespreking gehad met een aantal personen, met wie hij in de afgeloopen week in verband met de ka binetsformatie, contact heeft gehad. Wij zagen achtereenvolgens naar binnen gaan de heeren H. van Boeyen, minister van Binnenlandsche Zaken, Ir. J. W. A 1 b a r d a, overste A. G. H. D ij x- hoorn, Dr. J. van den Tempel, Mr. E. N. van Kleffens, Ch. J. I. M. Welter, Mr. M. P. L. Steen berg h e en Prof. Dr. R. H. W o 11 j e r. Tevens ging naar binnen Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, die verklaarde te komen voor een radiobespreking. Voorts ging naar binnen Mr. H. A 1 b a r d a, ad ministrateur, hoofd der afdeeling geld wezen van het Departement van Finan ciën. De heer Mr. Albarda verliet voor half elf het Departement van Binnen landsche Zaken, en wilde zich niet uit laten over de hem gestelde vraag, of in hem een toekomstig minister moest wor den gezien. „Wij spreken elkaar later zeide hij. Ook Prof. Woltjer verliet te kwart over tien wederom het deoarte- ment. Men meldt ons uit Sprang (N.-Br.): Terwijl de 50-jarige opperman W. Kruif C.Zn. bezig was met het sloopen van het aohterhuis van de woning van wijlen Dr. Porreman viel plotseling de muur in, waar door hij bedolven werd onder de brokken steen. Een dokter was spoedig aanwezig, aie een ernstige beenbreuk, een verbrijzelde kaak, een diepe hoofdwonde en een hersen schudding constateerde. Overbrenging naar het ziekenhuis te 's Bosch bleek noodig. DWAAS GEBRUIK Wat vroeger in vele streken gewoonte was, handhaaft zich thans nog in enkele provincies, met name in de zuidelijke: de overheid houdt nog officieel rekening met het bestaan van de kermis. Zoo kon men dezer dagen in een Roomsch Katholiek orgaan voor Overheidspersoneel lezen, dat het bestuur der afdeeling Tilburg zich tot Burgemeester en Wethouders ge wend had met de lastige vraag: hoe zal, nu de kermis op andere dagen gehouden wordt, het thans gaan met het kermisverlof? Het college begreep onmiddellijk de moei lijke situatie, waarin de vakorganisatie ver keerde en antwoordde, dat op 7, 8 en 9 Augustus buitengewoon kermisverlof zou worden gegeven met behoud van loon. Het afdeelingsbestuur haastte zich natuurlijk het blijde nieuws aan de leden mee te deelen. Het is toch wel een dwaas gebruik, in dien niet erger, dat hiermee gehandhaafd wordt. Eigenlijk bevreemdt het, dat voor die dagen geen dubbel loon wordt uitgekeerd, want als de kermis het weekloon verslindt en waarvoor dient anders een kermis? waarvan moet het gezin dan de andere da gen leven? Van wat men bij bakker, krui denier enz. op de pof haalt? Ook nog om een andere reden is handha ving van deze middeleeuwsche gewoonte af te keuren. Wanneer in een overwegend Roomsch-Kalholieke gemeente een raadslid aan den burgemeester vraagt, waarom tel kens kermisvermakelijkheden worden toe gestaan, dan luidt het antwoord, dat Roomsch-Katholieken in dit opzicht „rui mer opvattingen" huldigen dan protestant- sche Christenen. Dit moge waar zijn, men verliest daarbij toch uit het oog, dat niet alleen deze groep het kermiszwijn wil weren, maar dat ook anderen de ontaarding der kermis zoo ern stig achten, dat zij om allerlei redenen dit kwaad willen tegengaan. Nog dwazer en onbehoorlijker wordt het echter, wanneer de overheid de kermis of ficieel als feestdagen gaat beschouwen en de minderheid onder de burgerij dwingt zich hiernaar te schikken. Het ware tewen- schen, dat de oogen meer open gingen voor deze inconsekwentie; doch het zou nog be ter zijn, als de overheid losbandigheid en geldverspilling niet in de hand werkte. Dat kan haar taak niet zijn. OUDE HEER VERDRONKEN PIJNACKER, 9 Aug. De 78-jarige T. uit de Katwijksche Buurt, die bij familie te Zoeter- meer op bezoek was, is Maandagnacht door de duisternis misleid in een voor het huis liggende sloot geraakt en verdronken. Het lijk werd Dinsdagmorgen eerst ontdekt TUBBERGEN, 9 Aug. Gistermiddag reed 3 molenaar B. J. Olde Hampsink met zijn vrachtauto achteruit. Daarbij is helaas zijn driejarig dochtertje onder een der wielen gekomen. Het kind werd op slag gedood. Officieren en manschappen van de Marinekazerne te Amsterdam maak ten gisteren een feestmarsch door de hoofdstad met medewerking van het muziekkorps van Hr Ms Flottielje leider „Tromp". De troep passeert de Haarlemmerpoort Geref. Vereen, voor Drankbestrijding De negen-en«dertigste jaarvergadering Onder presidium van ds. J. v. H e r k s e n, Geref. predikant te Ermelo, is heden in het gebouw der C.J.M.V. te Ermelo de 39e alge- meene vergadering gehouden van de Geref. Vereeniging voor Drankbestrijding. De voorzitter opende hedenmorgen om half elf de vergadering met het doen zingen van 'Ps. 105 2 en 3 het lezen van 1 Kon. 19 1— 18 en gebed. Hierna hield hij de Openingsrede die ditmaal tot titel droeg: „Gelóóven en strijden". Spr. ving zijn openingswoord aan met de opmerking dat er toch wel een ge weldige tegenstelling ligt tusschen het jubel lied, waarmede deze vergadering werd ge opend en het Schriftgedeelte dat daarna werd voorgelezen. Ginds: de juichende Psalmist, zingende van de alvermogende kracht des Heeren, Die in daden van heil Zijn volk nabij was en trouw Zijn verlossingen zond. Hier: een gebroken krachtmensch, een moedelooze profeet, een néér-geslagen strij der, die nu wel alle courage mist, niet verder kan in gebondenheid van vrees, en die nog slechts één begeerte over hield „Het is genoeg, Heere, neem nu mijn ziel!" Dat contrast is zeer typeerend voor ons, aldus spr., als Christen-drankbestrijders. Wij kennen eenerzijds de jubel over Gods groote en heilrijke daden. Was Hij het niet, Die ondanks de dreiging der tijden bij den vrede bewaarde? Was Hij het niet Die ons volk verblijdde in en met ons Vorstenhuis, andermaal blijdschap gaf en het leven onzer Prinses bewaarde onder de schaduw van Zijn hand? Was Hij het niet Die onze vereeniging met en naast vele zustervereenigingen haar plaats in ons volksleven deed behouden ondanks onze vele tekortkomingen het werk tegen het Alcoholisme in Woord en daad stil deed voortgaan? Het „Looft den Heere" van den 105en psalm lift héél dicht bij ons hart dezen morgen, nu wij onder zoovele gunstbewijzen van Zijnentwege elkander de schoone, vriendelijke, actieve Gruno's veste mogen ontmoeten. En toch: ik vrees, dat dat einder e, dat woord van dien knock-out geslagen Eli a n6g dichter bij onze ziel komt. Onze actie gaat zulken zwaren gang. Ons ledental slonk de laatste, jaren; óók dit jaar. Een greep moedeloosheid greep de overgeblevenen De menschen der Gereformeerde gezindheid laten zich niet mobiliseeren tegen het Alco holisme; men gunt ons, aldus spr., ónze zienswijze, maar leeft zélf aan de tievraag of men wat doen moet tegen dit volksgevaar, voorbij. De breede massa neemt ons standpunt voor kennisgeving aan en keert tot de orde van den dag. Is het niet beter de actie maar op te geven? Doen niet wèl, aldus spr., het Eliawoord tot het onze te maken: „Het is genoeg"? Neen, drie werf neen! Elia had geen gelijk, omdat hij den Heere van den 105en psalm vergat en niet gelóófde. Tot dat geloof werd hij terug geroepen door de Godsopenbaring op den Horeb, waar hij gevonden werd door Hem, Die ziet in stormwind noch in aardbeving noch in vuur, maar in het suizelen zachte koelte, Zijn heilswerk dóórzet, ook als Zijn helden wankelen. Elia moet gelooven: uitgaan boven zichzelf en boven de menschen, die tegenwerken: hij moet gelóóven en in geloof strijden. Hij moet Ps. 105 zingen vertrouwen op des Heeren Woord. Zoo ook wij, aldus spr. De tegenslag zij in Gods hand het middel om ons onzen strijd méér te doen zien als een geloofsstrijd. Dan weten wij onze actie, hoe ook genegeerd en overbodig geacht. Gods werk ei geloof houden wij vol, hetzij dan met veel of met weinigen. De Heere laat niet varen, het werk Zijner handen. En Zijn strekte is door het geloof alléén onze kracht. Ons samenzijn, zoo besloot spr., sterke in dat geloof en doe ons strijden, volhardend strijden in Zijn Naam! Spr. richtte hierna een woord van welkom tot de afgevaardigden inzonderheid tot de vertegenwoordigers van zusterorganisaties. Nadat enkele mededeelingen waren gedaar kwamen de jaarverslagen aan de orde var penningm., de heeren J. F e it s m van IJmuiden en J. O. Els hout van Apel doorn. Ze werden bereids in het Maandblad der vereeniging opgenomen, terwijl een uittreksel uit hebben gepubliceerd. De verslagen werden goedgekeurd, de penning meester van zijn beheer gedechargeerd begrooting vastgesteld met een eindcijfer van f 4962.50. Het aftredend lid van het hoofdbestuur, de heer J. Feitsma van IJmuiden, werd bij acclamatie herkozen, in verband waarmede r z i 11 e r tot hem een vriendelijk woord richtte. Een voorstel-Leeuwarden om voortaan de algemeene vergadering om de twee jaar te houden werd na bestrijding door het hoofd bestuur verworpen. Een ander voorstel-Leeuwarden, uitspre kende de wenschelijkheid een nieuwe bro chure uit te geven zal door het hoofdbestuur ernstige overweging genomen worden. Besloten werd de jaarvergadering-1940 als de vereeniging haar 40-jarig bestaan vieren mag. in Amsterdam te houden. Nadat enkele afgevaardigden van bevrien de organisaties een woord van sympathie gelukwens ch gesproken hadden werd de morgenvergadering gesloten en vereenigde zich aan een gemeenschappelijken kof fietafel. In de middagvergadering trad als referent op Ds. D. v. D ij k, Geref. predikant te Gro ningen en lid van het hoofdbestuur, met het onderwerp: „Niet door kracht, noch door geweld", waarvan we morgen verslag geven. Ter gelegenheid van deze algemeene ver gadering had de Groninger afdeeling gister avond een begroetinvssamenkomst belegd onder leiding van ds. D. v D ij k. Medewer king verleenden het muziekcorps „Sempre Crescendo" en de heer Hein Kray, sneltee- kenaar te Assen. Er was ruim gelegenheid tot onderlinge kennismaking. NIEUW PLAATJES VERHAAL van G. TH. ROTMAN Het plaat jesverhaal „Kwiebus Kwast" is afgeloopen. Gelukkig kwam alles nog goed terecht. Even was 'k heusch bang, dat 't hoofd van die arme Kwiebus onder de valbijl zou terecht komen. Brrrr, je moet er niet aan denken. En welk verhaal krijgen we nu? hoor 'k al vragen. 'k Heb goed nieuws, jongens en meisjes! Meneer Rotman zal weer voor ons teekenen en vertellen. Onderwerp: „Jantje Kruizemunt krijgt 'n erfenis." We beginnen er vandaag mee. „Spreker en onderwerp beloven veel", lees je wel eens op een aan maning om een vergadering bij te PROV. STATEN VAN ZUID-HOLLAND In de plaats van Jhr. Ir. 0. C. A. van Lidth de Jeude. die door zijn benoeming tot Minister van Waterstaat heeft opgehouden lid te zijn van de Prov. Staten van Zuid- Holland, is als zoodanig benoemd verklaard l d« heer F. L. van der Leeuw te Den Haag. Als je „spreker"' in „teekenaar" verandert, weet je precies hoe ik er over denk. 't Wordt mooi, spannend en dramatisch. Gaat dat zien!! ADMINISTRATIEGEBOUW ARTILLERiE-iNRICHTINGEN Thans een aannemelijke oplossing Ruil met een Haagsche firma Thans heeft de minister van Defensie ten vervolge op de beantwoording van vragen van den heer Duymaer van Twist betref fende den stand van zaken ten aanzien van den bouw van een administratie-gebouw Voor de artillerie-inrichtingen te 's-Graven- hage nadere mededeelingen gedaan. Thans kan worden medegedeeld, dat een aannemelijke oplossing als volgt is kregen: Met een groote maatschappij te 's-Gra ven h a g e, welke over een ruim kantoor complex beschikt, is overeenstemming be reikt omtrent het huren van een centraal administratiegebouw voor de artillerie inrichtingen. Bedoelde maatschappij zal aan de ge meente 's Gravenhage verzoeken om eigendom te mogen venverven het terrein aan het Lyceumplein om daarop voor haar rekening en te haren dienste een kantoor gebouw te stichten overeenkomstig de ont werpen der artilerie-inrichtingen en neemt tegen den kostenden prijs in eigendom al hetgeen door de artillerie-inrichtingen reeds hieraan werd besteed. Zij neemt (behoudens na'dere wettelijke goedkeuring) eveneens tegen den kostenden prijs in eigendom over de beide perceelen in de Willemstraat, welke waren aangekocht voor garage, wasch- en werkplaats automobielen en dienstwoningen. De artillerie-inrichtingen huren met gang van 1 Januari 1941 het thans bij deze maatschappij in gebruik zijnde complex kantoorgebouwen. Hierin kunnen worden ondergebracht de administratieve organen van de artillerie-inrichtingen, welke thans over vijf gebouwen verspreid zijn. Het regeeringscommissariaat. enz. er. dere organen van het departement van de fensie kunnen in bedoeld complex niet wor den ondergebracht en blijven derhalve op huurgebouwei. aangewezen. Het gemeentebestuur heeft in beginsel geen bezwaren tegen overdracht aan ge noemde maatschappij van het aan de artil lerie-inrichtingen in koop gegeven terrein aan het Lyceumplein. Bij deze oplossing wordt de schade van het rijk beperkt tot enkele relatief geringe aan aannemers uit te keeren vergoedingen wegens het stopzetten der werkzaamheden vanaf 3 Mei jl L- verband met deze. voor 's rijks finan- cieele belangen aannemelijke oplossing heb ben de artillerie-inrichtingen met 's minis ters goedkeuring een bindende overeen komst aangegaan met de maatschappij be treffende vorenbedoelde overneming en huur. met dien verstande, dat deze perfect za' zijn geworden, wanneer de maatschappij den eigendom van de terreinen aan het Ly ceumplein heeft verworven, voor wat be treft den verkoop van de perceelen aan de Willemstraat, wanneer de goedkeuring den wetgever daartoe is verkregen. Korte Eerste Kamer-vergadering Na de woorden, welke gesproken werden bij gelegenh'id van de geboorte van Prinses Irene en ter nagedachtenis van Jhr van Sasse van IJsselt, heeft de Eerste Kamer gistermiddag, nagenoeg zonder bespreking, enkele wetsontwerpen aanvaard. Het had er eerst iets van weg, alsof Minister van oen Bussche. die met de ministers Colijn, Damme cn de Yischer present was, nog even bij een koloniaal onderwerp het woord zou moeten voeren, maar de spreker, de heer V ij I b r i e f (s.d.) zeide, in deze omstandigheden het kabinet is immers demissionair —het maken van opmerkingen nog even te willen uit stellen, al twijfelde hij niet aan de bekwaam heden van den bewinosman. Ook werd een naturalisatie-vooretel aanvaard, als gewoon- lijk met de nab.-r.-j tegen. Heden komt de wnziging van de Dienstplicht aan de orde. alsmede andere onderwerpen van militairen aard, die wellicht meer bespreking zullen vragen. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Op de Algemeene Synode der Ned* Herv. Kerk is de reorganisatie besproken.. De pogingen van Jhr de Geer tot het formeeren van een kabinet. Op Woudschoten is een drukbezochte conferentie gehouden van onderwijzers die geen werk hebben. De Gereformeerde vereen, voor drank* bestrijding hield te Ermelo de 39ste alge meene vergadering. Te Zwolle hield de Vereen, voor Chr« Geref. Schoolonderwijs haar jaarverga dering. Engelsche civiele luchtvaart heeft tekort aan materiaal. Forster voert wederom besprekingen met Hitier. NU EN DAN REGEN W eerverwachting: Zwaarbe wolkt tot betro' Jcen, nu en dan eenige regen, weinig verandering in tempera tuur. Zwakke tot matige zuidelijke tot westelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 759.9. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 17.6 C. FIETSERS LICHT OP 10 Aug. Van 'sav. 9,06 u. tot 'smorg. 5,06 u UITKNIPPEN Ter herinnering aan de Blijde Gebeurtenis geven wij aan ieder die in Augustus deze annonce tegelijk met zijn aangiftebiljet inlevert 15 Korting op de cursusgelden. R E SA - ARNHEM (Bekende schriftelijke cursus) Opleiding voor alle officiële examens. Prospectus proefles gratis op aanvraag. (Reel V VERITEX VOLKSGASMASKERS VERITEX N.V. in alle maten (NederL Fabrikaat) STANDAARDVLAG compleet met stok en bevestigingsplaat v. prima kwaliteit scheeps- -f O f* e wollen vlaggendoek Franco hals geleverd ORANJE ROOD-WIT-BLAUW N.V. HANDELSCOMPAGNIE, R'dam BOOMPJES 65 Tel.24200 (5 lijnen) KAN MAAK DE BESTE ZIJN N.V. „TWEN TOL" - DEVENTER (Reel.) ZIEK KIND PER REDDINGBOOT VAN SCHIERMONNIKOOG NAAR LEEUWAR DEN VERVOERD SCHIERMONNIKOOG. 9 Aug R-.n kind .an een familie uit Leeuwarden, welke ti|- delijk in Schiermonnikoog woont, was ern stig ziek on moest gisteravond naar Leeu warden worden overgebracht. Met de red dingboot Insuhnde heeft men den patiënt naar den vasten wal gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1