JMetwr* Crtïtsdjf (üotmuit Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ;De Kabinetscrisis FIRMA D. KATZ JUtjonntmentsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaatseft waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j et. gfifotrtentiEprij?tn: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer0.22' Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'l bureau wordt berekend0.10 NO. 6772 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 DINSDAG 8 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang De bezwaren stapelen zich op Het gaat met de oplossing van de Ka binetscrisis niet van een leien dakje. In- tegendeel, de situatie wordt ingewikkelder. De eene partij wil niet meedoen en de ander is niet tevreden met het toegedachte deel. Terwijl de „verklaring" van Jhr de Geer nog steeds „in wijde kringen aan stoot geeft". Zooals wij reeds voorspelden, hebben de heeren Van Dijk en Terpstra aan den formateur meegedeeld, dat zij in de tegenwoordige omstandigheden geen portefeuille kunnen aanvaarden. Dat beteekent dus, als Jhr de Geer doorzet, een versmalling van de door hem begeerde breede basis. Doch dit niet alleen. Want deze afwij zing der anti-revolutionnairen kan betee- kenen, dat nu ook minister Van Lidth de Jeude, met wien de formateur gisteravond opnieuw gedurende een uur overleg heeft gepleegd, niet bereid zal zijn tot toetre- ding. Immers de liberalen hebben zich, ge lijk bekend is. op het standpunt gesteld, dat aan dit kabinet steun zouden moeten 1 verleenen alle partijen, welke tegen de motie-Deckers hebben gestemd. Uiteraard zullen echter, zoo verluidt thans van libe rale zijde, de inhoud van het program en de personen der andere aangezochte mi nisters uiteindelijk den doorslag moeten geven. Er is echter meer. Jhr de Geer heeft gisteravond aan het departement van Bin- nenlandsche Zaken (dat gister als confe- ,i rentie-oord dienst deed) een bespreking gehad met Mr A. M. J o e k e s, den voorzitter van de Vrijzinnig-Democrati- sche fractie der Tweede Kamer. Voorts moet de formateur zich ook in verbinding gesteld hebben met Mr O \i d [(hoewel deze uitstedig is) over den post van minister van financiën, en er verluid- de. dat Mr Oud hier niet geheel afwijzend tegenover stond. In dit verband moeten wij er echter op wijzen, dat het weekblad der vrijzinnig democraten de vorige week schreef, dat een Kabinet, bestaande uit 5 Roomsch- Katholieken, 4 sociaal-democraten en 2 Vrijzinnig-democraten voor de partij niet aanvaardbaar is. Deze wil een kabinet op breede basis. Pas nadat alle mogelijkheden daar toe zijn uitgeput, kan de vraag van deel neming aan 'n beperkter partijenkabinet aan de orde komen. Een beslissing over een zoodanig kabinet zal zeker niet wor den genomen zonder dat het advies van den Partijraad is ingewonnen. Op deze manier kan de crisis nog wel eenige dagen slepende blijven. Ook de sociaal-democraten maken het den formateur niet gemakkelijk. Nog gis teravond schreef de heer Albarda in de roode pers over de „verklaring" van jhr de Geer: Dat een kabinetsformateur zulk een misgreep beging, is een unicum in onze staatkundige geschiedenis. Maar hij voegt er aan toe, dat „dit kwetsend oordeel'' uitgesproken is „over een drietal partijen, die in het be lang des lands haar parlementaire plicht hebben gedaan en van welke voor- zoover mij bekend is niet is gebleken, dat zij voor de consekwenties daarvan terugdeinzen". Nu heeft gisteren ook de heer Albarda een onderhoud met den formateur gehad en van dezen ongetwijfeld geëischt, dat minstens twee sociaal-democraten in het Kabinet opgenomen zouden worden. Im mers, in de roode pers kon men gister avond lezen: Wil het de sociaal-democratie moge lijk zijn, aan dit of aan een ander kabi net haar medewerking te verleenen, dan moet zii door aantal en politiek gezag van haar mannen in het ministerie vol doenden invloed kunnen uitoefenen op dit bestuursbeleid. Dat is vrij duidelijk. De sociaal-demo cratie wil niet per gratie in het bewind op genomen worden, doch met volle rechten. Zij is niet bang voor de consekwenties van het Kamervotum, waarvoor Mr de Geer de Roomsch-Katholieken bewaren wil. Volledigheidshalve moet aan dit over zicht nog toegevoegd worden, dat de for mateur nu Dr van Dijk bedankt heeft voor Defensie blijkbaar heeft aangezocht den luit.-kolonel van den generalen staf A. Q. H. Dijxhoorn, chef der afdeeling generale staf van het departement van Defensie, met wien hij hedenmiddag een conferentie heeft gehad, welke ongeveer anderhalf uur duurde. Wij schreven reeds, dat Mr Patijn niet erop gebrand is om de portefeuille van Buitenlandsche Zaken te blijven beheeren en voor hem zou Mr van Kleffens dan in de plaats komen. Een enkel blad heeft nog hooren ver luiden, dat indien de pogingen van Mr de Geer zouden slagen hoe dan ook de volgende week de Tweede Kamer zou De Kabinetscrisis in de pers In hooge mate misplaatst De roode pers vindt het „een misselijk teeken", dat de roomsch-katholieke bladen vrede of meer dan dat hebben met jhr De Geer als Kabinetsformateur; hij stemde immers tegen de motie-Deckers en hij zei het later nog eens heel duidelijk: Neen, dat hij niet tot de parlementaire meerderheid wil worden gerekend, heeft De Geer zelf nog eens op schier verbijs terende wijze doen uitkomen. De ver klaring. die hij Vrijdag heeft afgelegd, moet in hooge mate misplaatst worden genoemd. Als de heer De Geer er op uit is een breede samenwerking tot stand te brengen, ondanks de bezwaren, die de voorstanders van de motie-Deckers tegen zijn figuur moeten gevoelen, dan ver wacht men van hem iets anders dan een onnoodigen uitval naar die menschen, op wier medewerking hij tegelijkertijd een beroep doet. Wij zien niet over het hoofd, dat de hatelijkste passages uit de verklaring van den kabinetsformateur aan een ander adres waren gericht. Waar hij zich laatdunkend uitlaat over „politieke sport", die haar „charme" moge hebben, keert hij zich tegen die anti-revolutionairen en liberalen, die bij voorbaat „oppositie" hebben aangekon digd en de meerderheid van 27 Juli de zaak alleen willen laten opknappen, in de verwachten, dat het zou misloopen. Doch deze strekking doet onze ergenis over deze verklaring niet verdwijnen. De nestor van de Eerste Kamer overleden 's-GRAVENHAGE, 8 Aug. In den nacht van Zondag op Maandag is tij dens zijn vacantie in Interlaken over leden jhr mr A. F. O. van Sassevan Ysselt, de nestor van de Eerste Ka mer en voorzitter .van den Hoogen Raad van Adel. De heer van Sass van Ysselt bereikte den leeftijd van jaar. Hij is 20 April 1852 te Waalwijk geboren. Na gymnasium 's-Hertogenbosch te hebben doorloopen studeerde hij in de rechten aan TItrechtsche Univer siteit, waar hij in 1876 promoveerde tot doctor in het Romeinsch en hedendaagsch recht. Achtereenvolgens was hij advocaat er procureur en kantonrechter-plaatsvervan- ger te 's-Hertogenbosch, daarna rechter te Roermond en in Den Bosch, waarna hij raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogen bosch werd. Van dit college was hij later vice-president en tenslote van 19241933 president Ook was de heer van Sasse van Ysselt lid van den gemeenteraad in 's-Hertogen bosch, van Provinciale Staten van Noord- Brabant en van de Tweede Kamer. In 1929 deed hij zijn intrede in de Eerste Kamer voor de R.K. Staatspartij. Van dit college heeft hij tot zijn dood deel uitgemaakt Herhaaldelijk verving hij als oudste lid den voorzitter. Bij zijn medeleden genoot hij groote achting. In 's-Hertogenbosch heeft hij een zeer voorname rol in het stedelijk leven gespeeld, ook na beëindiging van zijn rechterlijke loopbaan. Sinds 1934 is hij voor zitter van den Hoogen Raad van Adel. Van zijn publicaties kunnen genoemd worden: „Het recht van voorpoting op den kant der openbare wegen in de Meierij van s-Hertogenbosch" (1894). „De voorname Bossche huizen" in drie deelen (1910—1915) en verschillende oudheidkundige bijdragen in uitgaven van het Provinciaal Genoot schap van K. en W. in Noord-Brabant. De begrafenis van het stoffelijk overschot zal Vrijdag 11 Augustus te Orthen ge schieden. Het Hoog Militair Gerechtshof 125 jaar s-GRAVENHAGE, 8 Augustus. Op 17 Oct a.s. zal het 125 jaar geleden zijn, dat de toenmalige president van het Hooggerechts hof der Vereen. Nederlanden, Mr. C. F. van M a a n e n. namens den souvereinen vorst het hoog Militair Gerechtshof te Utrecht installeerde. Dit college, dat sinds 1925 te 's-Gravenha- ge is gevestigd, is de hoogste instantie voor de militaire rechtspraak en behandelt de appelzaken van de in eersten aanleg voor den krijgsraad te 's-Hertopenbosch en den zeekrijgsraad te Willemsoord aangebrachte strafzaken. Voor hoofd-, opper- en vlagofficieren ls het hoog Militair Gerechtshof de eerste en eeni ge instantie. Het ligt in de bedoeling ter herdenking van bet 125-jarig bestaan, een plechtige openbare zitting van het hoog Militair Ge rechtshof te houden. worden bijeengeroepen om gelegenheid te geven voor het afleggen van en het debat over een regeeringsverklaring. Mocht dit werkelijk het geval zijn, dan kan de Kamer wel bijeen blijven tot eind Augustus. Indien men tenminste alle duis tere piroten wil ophelderen; want op dit moment ligt het nog volkomen in het duis ter welk pad de Kabinetsformateur wil in slaan. Reeds oppert men de gedachte, dat hij de moeilijke vraagstukken voorloopig ter zijde wil leggen of commissoriaal maken. Dat is ook een „oplossing". Familiedrama in Vlagtwedde Jongeman doodt zijn aanstaanden schoonvader VLAGTWEDDE, 8 Augustus. Alhier is een 66-jarige man tijdens een familietwist door zijn aanstaanden schoonzoon gewurgd. Om streeks negen uur ontstond ruzie in het gezin van den 66-jarigen R. Zuurman alhier. Van de familie waren de man, de vrouw, een dochter en haar verloofde thuis. Zuurman greep tijdens den twist een mes en achtervolgde hiermede zijn vrouw en dochter. De 21-jarige verloofde van het meisje, af komstig uit Groningen, wilde tusschenbeide komen en greep den man bij de keel, waarbij hij het slachtoffer wurgde. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen. Een geneesheer kon slechts den dood constateeren. De dader heeft zich hier op onmiddellijk bij de politie aangemeld en is in arrest gesteld. Het lijk is in beslag ge nomen. Een drieling geboren te Gorssel Samen wegen de kinderen 13Va pond GORSSEL, 8 Aug. Gistermiddag heeft mevr. Breusteden—Limbeek te Gorssel het leven geschonken aan een drieling, twee meisjes en een jongen. Het gewicht van de meisjes bedraagt 4 pond en dat van den jon gen 5Vi pond. JONGETJE DOODGEREDEN BLEISWIJK, 8 Augustus. Op het kruis punt KruiswegZoetermeer is gisteravond oretreeks zes uur het 4-jarig zoontje dM heer C. Molenaar bij het oversteken van den weg door een bestelwagen van den heer G. H. aangereden en onmiddellijk gedood. Door de politie is de wagen in b genomen om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak. GELIJK MET HET PRINSESJE GEBOREN Verschillende babies zijn ongeveer op het zelfde tijdstip als het Prinsesje Irene ge boren. Zoo zag in het gezin van den heer M. de Laat in de gemeente Den Dungen nabij 's-Hertogenbosch een meisje op dat tijdstip het levenslicht. Dit is de negende dochter van dè familie De Laat. Te Helmond is eveneens op denzelfden tijd een zoon bij de familie Stiphout ge boren. Een bijzonder geval was het te Rott dam. Daar werd in het gezin van den heer G. J. Briaire, kapitein van de sleepboot „Leo Jan" het tweede kind. een meisje, geboren. Maar het meest merkwaardige is wel, dat het eerste kind van den heer B., het vorige jaar werd geboren op 31 Januari, toen was het een jongen. Beide kinderen zijn dus op denzelfden diag geboren als de beide Prin sesjes Beatrix en Irene. Een gelijk geval deed zicih voor te Roo sendaal in het gezin van den landbouwer De KeizerVeraart. Daar werd Zaterdag het zevende en verleden jaar 31 Januari het zesde kind geboren. JONGETJE VERDRONKEN TE SCHIEDAM SCHIEDAM, 8 Augustus. Gisteravond om streeks 9 uur heeft de politie uit hat" water langs de Zijlstraat het lijkje opgehi3^W den 4-j. B. H., wonende in die straat. Het kind werd om ongeveer half zes reeds door de moeder vermist. Tevoren had een oudere zuster haar broertje nog in de straat zien spelen. Het vermoeden rees, dat het kind spelenderwijs te water was geraakt, ei politie begon dan ook met dreggen. Het re sultaat was, dot men het lijkje van den jongen ophaalde. Het stoffelijk overschot naar de ouderlijke woning vervoerd. De vliegboot Cabotavan de Im perial Airwayswelke den Engelschen luchtdienst over den Atlantischen Oceaan zal openen, ondergaat de finishing touch. Windhoos boven Nieuw Weerdinge Groote schade aangericht Muren van boerderijen bezweken NIEUW WEERDINGE, 8 Aug. Tij dens een onweersbui, welke zich gis ter omstreeks het middaguur boven Nieuw Weerdinge ontlastte, heeft een windhoos aldaar vtrij aanzienlijke schade aangericht. Het eerst vielen de c'cmenten aan op de door de gezinnen F. Niemeyer en J. B. v. d. Aa be.\oonde en aan den heer A. Houwing toebehoorende boerderijen aan den Roswinkelerweg. De muren beizweken voor een ge deelte onder den diruk van den wind. De noordelijke muur stortte in, doch gelukkig bleven de woonvertrekken aanvankelijk intact, zoodat zich geen persoonlijke ongelukken voordeden!. De beide gezinnen moesten evenwel hun woning ontruimen. Aan het z.g. Streek je werden de boerde rijen van de gezinnen J. Keizer en B. Ho- gen'kamp van hun dakpannen beroofd. En kele vruchtboomen nabij de woning van den heer Hogenka/mp werden ontworteld en een eindweegs door den wind meege voerd. De hoos passeerde daarop het Hoofd kanaal en nam een aohtei de woning van het gezin J. de Roo te Ter Apel-West staand kippenhok met vijftig kippen mede. Over een afstand van enkele honderden meters werden het pluimvee en de brok stukken van het hok verspreid. De wervelwind trok eenige kilometers verder, het in schooven te velde staande koren boog door de lucht meevoerend3. Vaak op 600 k 700 M. van htm oorspronke lijke plaats werden zij neergeworpen. Door dat de hoos grootendeels haar weg naai door de akkers, werden geen verdere wo ningen ga troffen. Persoonlijke ongelukken bleven uit. De veldgewaseen in de baan van den wind werden geheel vernield. Over de ge heel e lengte is b.v. een 6t.rook aardappelen, ter breedte van omstreeks 20 M., platgesla gen, alsof men een zware rol er over heen had getrokken. De eigenaren der verwoeste boerderijen zijn voor het grootste gedi tegen stormschade verzekerd. Vrouw met een revolver neergeschoten Slachtoffer om het leven gekomen DRIEL (gem. Heteren), 8 Aug. Gister middag heeft de 40-jarige ongehuwde beider H. v. W., een moordaanslag ge pleegd op de ongeveer 35-jarige echtge noote van den heer J. D., met welke vrouu hij eenigen tijd omgang heeft gehad. Gistermiddag, toen de vrouw alleen thuis was, begaf de man zich naar haar woning, waar eerst eenigj woorden werden gewisseld. Plotseling haalde de man een revolver te voorschijn en loste hij eenige echoten. De dader begaf zich daarna naar de politie om zich aan te geven. Het slacht ofefr leefde nog even, doch overleed kort na den moordaanslag. Na een voorloopig verhoor is de dader ter besohikking van dien officier van justitie gesteld. PAPENDRECHT, 8 Aug. Gistermiddag omstreeks kwart over vijf is de motorrijder F. S i g t e r m a n s uit Dordrecht in de bocht van het Westeinde bij het inhalen van een autobus in botsing gekomen met een uit de tegengestelde richting komende personen auto. De motorrijder werd ernstig gewond en overleed op weg naar het ziekenhuis te Dordrecht. Een vriend van S.. die op de duo was gezeten, kwam met den schrik vrij. Alg. Synode Ned. Herv. Kerk KUNSTMATIGE GEBOORTE BEPERKING MET ERNST GADEGESLAGEN De zeventiende zitting. De Pres. opent de vergadering, leest 1 Cor. 3 en gaat voor in gebed. Daarna heeft vaststelling der notulen en aanvulling der agenda plaats. Namens de Commissie voor de Stukken rap'porteert de heer Prisse over een schrij ven van het Comité tot bevordering van het Stichten van Herv. gemeenten in den Z.O. hoek van Drente, waarin gevraagd wordt: le de in de laatste jaren toegepaste vermin dering van steun aan de Evangelisaties uit de Syn. Fondsen te niet te doen en 2e zoo spoedig mogelijk over te gaan tot de Stich ting van zelfstandige gemeenten. Gedacht wordt aan posten als Barger Oosterveen en Emmer Erfscheiderveen. De Commissie stelt voor ten opzichte van 1 deze vraag onder de aandacht van de Syn. Commissie te brengen, opdat die rekening houde met dat verzoek en ten opzichte v 2. er on te wijzen, dat de regels tot v> tiging van een nieuwe gemeente aangegev zijn in de reglementen en uit te spreken, dat de Synode alle belangstelling aal geven dit arbeidsveld. In de discussie wordt er op gewezen, dat hier wel zoo groot mogelijke steun verleend mag worden, daar anders de inwoners hier aan allerlei secten en kerken toevallen. In bovengenoemden geest zal worden geant woord. Ds Ter Haar rapporteert over een schrij ven van Prof. Berkelbach van den Sprenkel, waarin hij bericht, dat hij gaarne aanvaardt de uitnoodiging om de Synode der Prot. Kerk in Indië bij te wonen en waarin hij verzoekt de opdracht te mogen ontvangen le een rap port te maken over de verhouding van de Herv. Kerk in Nederland en de Prot. Kerk in Indië in de huidige situatie, en 2e een rapport over de verhouding van de opleiding van predikanten der Ned. Herv. Kerk alhier en de opleiding aan de Hoogere TheoL School te Batavia van predikanten voor de verschillende Indische Kerken. De Commissie voor de Stukken stelt voor met grooten dank dit aanbod te aanvaarden, en hem deze opdracht te verleenen. Aldus goedgevonden. De heer De Roon Swaan brengt namens dezelfde commissie rapport uit over een verzoek der Class, vergadering van Nijme gen dat een andere en betere controle van den quaestor-generaal op de class, quaesto ren ingevoerd worde en daaraan een wet tige grondslag gegeven worde. De sedert kort ingevoerde regeling, waarbij de door den kerkeraad geteekende staten worden gezon den aan den praeses van het class, bestuur, wordt ondoelmatig en omslachtig genoemd. De commissie verklaarde zich tegen dit verzoek. De ingevoerde controle is niet slachtig, noch ondoeltreffend, en vergeleken bij vroeger, een belangrijke vooruitgang. Dus acht zij het onnoodig, om een wettigen grondslag te scheppen voor het gevraagde. Conform besloten. Dezelfde rapporteert daarna over schrijven van de classis Emmen, waarin deze haar bevreemding uitdrukt over de wijze, waarop de Synode het tekort van den vroegeren quaestor generaal heeft gedekt, zonder daarbij de instemming der kerk te vragen. Het advies der Commissie luidt, dat de Alg. Synode dezes jaars uitspreke, dat de Synode van haar recht het tekort te dek ken op de wijze, waarop dit geschied is, na rijp beraad, en naar haar beste weten heeft gebruik gemaakt. Ook dit advies wordt aan vaard. Vervolgens rapporteert dezelfde over een motie van de clnssis Dokkum, waarin deze, vernomen hebbende de malversatiën, door den vorigen quaestor generaal gepleegd, haar afkeuring uitspreekt over de gebrekki ge controle door Je bevoegde autoriteiten uitgeoefend. Voorgesteld wordt: dit schrij ven voor kennisgeving aan te nemen. Aldus besloten. Ds van den Kieboom brengt rapport uit, namens dezelfde commissie, over een schrij ven van kerkvisitatoren van de provincie Utrecht, waarin gewezen wordt op het ver minderend aantal doopelingen in verschil lende gemeenten. Verschillende voorbeelden worden genoemd. Op de vraag bij de kerk visitatie gesteld, of algemeen de Doop wordt begeerd, wordt telkens „ja" geantwoord. Waarom is het aantal gedoopten dan zoo ge ring? Omdat zoo weinig kinderen geboren worden. Kerkvisitatoren slaan met groote bezorgdheid dit verschijnsel der kunst matige geboortebeperking gade, waaruit VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De viering van den nationalen feestdag. Te Driel heeft een arbeider een vrouw met een revolver doodgeschoten. Te Gorssel is een drieling geboren. Te Vlagtwedde heeft een jongeman zijn aanstaanden schoonvader gedood. Een windhoos teistert Oost-Drente. Vorderen de voorbereidingen voor een Japansch-Duitsch-Italiaansch militair ver bond? Het vraagstuk Danzig opnieuw rijp voor besprekingen. ZWAAR BEWOLKT W eerverwachting: Meest zwaar bewolkt, nu en dan eenige regen. Zwakke tot matige zuidelijke tot weste lijke wind, weinig verandering in tem peratuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 756.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 18.0 C. FIETSERS LICHT OP 9 Aug. Van 'sav. 9,07 u tot 'smorg. 5,04 u Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 178 EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 nur. (Reel.) SCHEVENINGEN LUNCH DINER SOUPER RESTAURANT SEINPOST CHITTERENDE ZEETERRASSEN TEL.'55371 Red schade voor de volkskracht in Nederland, voor ziel en lichaam der gehuwden voort vloeien. Er ontspint zich met betrekking tot dit punt een ernstige discussie. De Synode toont zich diep onder den indruk van den ernst van de vraag. Gewezen wordt op de vele problemen, die hiermee samenhangen en de verschillende standpunten door Chris ten-medici ingenomen; alsook op het getui genis door de Eng. kerk in dezen gegeven. De aandacht wordt er ook op gevestigd, hoe door deze Synode geen leeruitspraak mrag worden gedaan en ook hier weer de roep tot reorganisatie doorklinkt. Overeenkomstig de conclusie van het rap port zal aan de kerkvisitatoren woéden ge meld, dat de Synode het vraagstuk der ge boortebeperking met bijzondere zorg in haar overwegingen heeft opgenomen en zij de kerkvisitatoren raadt dit onderwem aan de kerkeraden, als een belangrijk onderdeel der zielszorg toe te vertrouwen. Namens de oommissie ad hoe rapporteert Ds Karres over een verzoek van het class, bestuw van Dokkum om herziening van een besluit in hooger beroet) van de Synodus oontracta. De conclusie van het rapport wordt aangehouden. Daarna sluiting der zitting en verdnging van de vergadering tot Dinsdag 10 uur. VECHTPARTIJ OM EEN MEISJE TE NIEUW AMSTERDAM Jongeman ernstig gewond door messteek NIEUW AMSTERDAM, 8 Aug. Gisteravond te ongeveer twaalf uur, na afloop van de feestelijkheden, kregen twee jongemannen ruzie om een meisje. Daarbij stak een zekere P. uit Nieuw Amsterdam den 23-jarigen W, Jonker uit Stieltjeskanaal met <*n mes in den rug waardoor hij zeer ernstig werd gewond. Het slachtoffer is per auto naar zijn wo ning vervoerd ,waar zijn toestand hedenmor gen nog zeer ernstig was. SCHIERMONNIKOOG 8 Aug dag te ongeveer twaalf uur i- boot uit Stroobos met nan h veer 125 personen, die een Schiermonnikoog mankten, hui geul geraakt en op hot Wn. grond geloopen. Pogingen dn.»r Zoutkamp, om de boot vlot to lukten niet - Vanmiddng zou men npniov Ly hoog water de boot vlot te I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1