JRruwr £rihsd|r (fTouratit RENE EMMA ELISABETH LEIDEN IN F iiawrrfirn heeft Prins Bernhard ;„aangif* e v* r'v'i ml wwt VLAGGE Z TERDAG s AUGUSTl -<5 uïco per post t3s (mmaik r week0.18 J» icr het Buitenland bij we- -:sche zending 4.50 j dagelijkschf idin» 550 A1 bij it uitbetaling N jjsc nurt-v-ets 5 ct. met Zondagsblad 7'/» Ct i de Dê lijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6 7 71 MAANDAG 7 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang .Tötuttntirprirjtn: l u* S regels U7'/i Elk J tmrr 022'/i Ingezonden Medeceeuifto vin I—O .Kii 2J0 Elke f««l neer045 -en aan 1 fc -"?i loo noemden Prinses Juliana en 4rt- Bernhard hun tweede kind rol- 3n gaan door ueriLu.. Herauten faan I P r-upt te negen uur verschenen voor ii c mi itehuis op het Rapenburg drie herai paard, waar de loco-burgemeester. Tepe, dc gem.-sccrctarie, mr dr C. ;trijen, leden van bet bestuur der -Commissie en verschillende ge- i ambtenaren hun komst afwa< 8>herauten staken de trompet, waarna de "Ie een oorkond-e van den volgen-den Inhoud voorlas: Burg?rs van Leiden, luistert aandachtig Hf.u-1. is geboren een Prinses van Oranje Nr- Prinsos van Lippe Biesterfeld, van Prinses Juliana, Louise, Emma, fi .ri Wilhelmina, Prinses wan Oranje- S v Hertogin van Mecklenburg, Prinses ■an ppe Biesterfeld en Z.K.H. Prins Bern i ',eopold Frederik Everlvard Julius r -t Karei Godfried Pieter, Prins der Ne- i. inden, Prins van Lippe Biesterfeld. de Koningin. I Leve Prinses Juliana. Leve Prins Bernhard. j Leve de Prinses. H-1 samengestroomde publiek hief een i: 1 gejuich aan. Mi Tepe sprak een kort dankwoord r-.o: et brengen dezer tijding, waarnaar ir tad met zooveel spanning heeft uit- I..,. De herauten trokken daarna vercJei kn alom in de stad de blijde mare kond te kien. Het waren tweemaal drie herauten, tl. twee wachtmeesters en vier manschap- Ka \an het 6e R.V.A. Overal trokken zij goote massa's publiek. b evleugelde boodschap Voordat deze aankondiging plaats bad, l>onden twee jeugdige leöen van „De •riucevlag" een korf met twee postduiven. Se i i de vroegte de blijde tijding aan hun oc- naar Leiden hadden overgebracht. Mr poe nam deze tijding van de gevleugelde 1 schappers in ontvangst, lliet Leicsdhe Politie-muziekgeizelschap rol: ven negen uur door de Leidsche strn- m speelde vroolijke marschmuziek, ai'mede de -feestvreugde in niet geringe late verhoogend. merkwaardig verhaal 1 lidden van de drukte kwam er een Bi- -riie visscher op ons kantoor, om een vaardig verhaal te vertellen. Hij was s orgen in óe buurt van de "Warmoncier- met de fuik aan het visschen. Juist 9'i I- n de fabriekssirenes haar vrougde- gestaakt, toen hij in de fuik iets -achtigs zag schemeren. Hij dacht r dat het sinnasappelenschillen waren, aar toen de fuik boven water kwam. et' er zich een prachtige fet-gekleurde •ar e-zeelt in te bevinden. Dat !lvad hij nog y meegemaakt. Hij wist niet eens, dat oranje-zeelten bestonden. Ilij veronder- thiii wel. dat wij dit verhaal niet zouden en, maar wij konden do zeelt daar en a gaan bekijken, bij die-en-die en zijn a-a was zoo-en-zoo. Wij hebben hem ver sed, dat \issclipr< weliswaar ongelooflik ?t de waarheid konden haspelen, maar t we hem natuurlijk dadelijk geloofden, e hebben hem ook gevraagd" of de zeel' rvalligerwijze geen rood-wit-blauw n bad, maar dat was niet het gevai. Daarna heeft hij zijn belooning gekregen, int al is het een leugen, dan is het toch o origineele. Je moet er maar op komen. ma«*>m elf uur heeft rrirti Bernharc bchand, gedaan van de gebooilc van kantoor a deze aldaar De 2e briefpost t ling zullen te Leiden terwege blijven. In de openstelling van dc. telefoondienst der kantoren word? ziging gebracht. De postagentschappen en de daarmede erbonden telegraaf- en telefoonstations zullen om 12 uur voor alle diensten geslo ten zijn. Busrechthouders kunnen na 12 uur hun correspondentie afhalen aan de achter- zijde van het kantoor, ingang door de poort ,aan de Boommarkt. Groote stukken en groote hoeveelheden drukwerk alsmede tc verzenden aangetcekende en expresse-stuk ken kunnen na 12 uur (aangeteekende stuk ken tot 19 u. 30) eveneens aan de achter zijde van het kantoor ter post worden be zorgd. (Gedeeltelijk gecorrigeerd.) De dagindeeling voor Maandag 5 uur v.m.: Hengel wedstrijden in het Rijn- en Schiekanaal. 1012 uur: R o 1 s c h a a ts e nw e d str ij- d e n op de Doezastraat. 1 uur: P u i z 1 e-w edstrijden voor wie lrij ders(sters) vanaf Oud-Hortuszicht. 1.30, 3.30 en 5.30 uur: Kinderfeest in de Stadsgehoorzaal, r: Gecostumeerde voetbal wedstrijd op het terrein aan den Zoeterwoudschen Singel. Op verschillende tijdstippen in den middag: Vendelz waaien op verschillende punten van de Nationale herdenkings avond in de Stadsgehoorzaal ir: Concert op de Beestenmark4 met gelegenheid tot hossen en dansen. Zijne uk!,1-* Hoogheid Zijn? er a.-.rl mij vertoond E 'er is geschied in tege- v d van Hendrikus Colip i ze\g jaren, minister van staat, ü-jp'stcr v.m alcu-meene zaken, .vo- Je - Gr.-» cn jonkheer ''erts v.m >1 .Aland, oud t van Hare Ma- Koningin, tninisi van ce-president van den Raad Sta:e.•tonende te 'f renhage. iervan Is deze acte •velke overenkomstig de ■maakt. 2.30 t DE FOF MAJEUR EN DE PERS £-111 ie grammen Dankbaar voor de opnieuw geschonken fen aan Vorstenhuis en Volk biedt de i lsohe C-hr. Oranje Vereeniging eerbiedig Br gelukwenschcn aan, aldus telegrafeer de Leidsche Chr. Oranjevereeniging naar istdijk en de Vereen. „Koninginnedag" d het volgende telegram: Vereen. Ko- ginnedag te Leiden wenscht Uwe Kon. tgheden en Uwe Kon. Familie eerbiedig ak met geboorte van Pri Oude Vest vlagt 'e Buurtcommissie Oude Vest-Oude Sin heeft, door de medewerking van de fa. .ntz daartoe in staat gesteld, de bruggen 1 groote vlaggen versierd indeldefilé 'anavond wordt in ónze stad het vaan lefilé gehouden. De vercenigingen ver- tken te 8.15 uur van de Kaasmarkt en n de volgende route: Kaasmarkt, Hooi- ïht. Nieuwe Rijn, Karnemelksbrug, instraat, Rapenbrug (langs Gemeente O, Breestraat, Breestraat terug, Kor enburg, Princessekade, Haarlemmer- it, Pelikaanstraat, Kaasmarkt. programma van den onalcn Feestdag pmderheden over het programma van ndag kan men overal op de bulletins e stad lezen. Men verzocht omtrent de pillende feestelijkheden nog het vol e te willen mededeelen. 'or Jen „Groeten Hengehvcdstrijd" is de ts van samenkomst aan ile Wilhel- ibrug, Hooge Rijndijk om 1.30 vóórmid- Aanvang van den wedstrijd 5 uur pre- R o 1 s ch a a t se n we d s t rijd zal aden worden op de Doezastraat van 10 2 uur vóórmiddag. Hardrijden voor ,ns van 8 tot 12 jaar. Hardrijden voor es van 8 tot 12 jaar. Hardrijden voor !hs van 12 tot 16 jaar. Hardrijden voor Naar een regeling in het huur autobedrijf Een commissie voor het Rijnland Op verzoek van de ondernemers in het Imuran to- en taxi-bedrijf in Leiden en om liggende gemeenten tracht de B.B.N. sinds eenigen tijd een regeling, o.a. met betrek king tot de tarieven, tot stand te brengen, die naar men hoopt zal leiden tot verbete ring van de bedrijfsresultaten, die thans geenszins gunstig genoemd kunnen worden. Hiertoe is contact gezocht met de onder nemers, die een commissie hebben benoemd, waarin zitting hebben genomen de heeren: II. Borgerding.J. F..Dee, L L. de Groot, P. de Jong, W. Iverkhoff, Ch. Tekamp, en G Werkhoven, allen ondernemers uit de ge meente Leiden. Deze commissie is aangevuld met onder nemers uit de randgemeenten, n.l. de hee ren: B. Huisman, Leiderdorp, A. P. van Nieuwkoop, Oegstgeest, S. M. Poot, Valken burg Z.-IL, J. L. Cras, Voorschoten, H. G. van Dijk, Warmond en F. C. Hol, Zoeter- woude. Dc commissie zal zich in het bijzonder bezighouden met het ontwerpen van eon un:forme tariefregeling voor het Rijnland, en in verband daarmede trachten samen werking van de Leidsche ondernemers met die in dc aanliggende gemeenten tot stand te brengen. Op 21 Augustus zal de commissie, die on der leiding van den B.B.N. reeds vruchtba ren voorbereidenden arbeid hooit verricht, opnieuw bijeen komen. It uit Toen *eaéerli»«j4 verklaring wordt (gekecud r de Ge or Vrijdag terugge .n Soestdijk heeft hij de veil - ,'.g afgelegd: Kamervotum van Donderdag ik als een ernstig- miajpee; heb mijn land le lief om h» misgreep begingen, op te jar- consekweut.e, die ik op d k. èn u't nationaal, èn uit inter tit Gii pai" nt of als p< REDEN TO T VOLLE TEVREDENHEID Toestand van Prins- Juliana en de jonjj^ebort-io avond het volgende c<imni j i«é u-ig-'L en: S TDIJK, 5 Au: stus. De toesta:-. van Prinse* Julia»-. z 's die van de "gge' i Pnn i fc alle r en tot volle te redeiiheid gr ver. (w. g.) Dr. J. DE GROOT. Remmen waren niet in orde Dame gedood ongeluk onder Naa BUSSUM, 7 August ut-, Gist -ivg kort nabij de Meersieee geluk gebeurd, dn leven heeft gekost. Uit de richting Amsterdam personenauto uit RoMeniam. Di was nog si de Veil-.., steeg wilde »id- To- Jit de Ver! 2de Ft rit l; betrei ting tijen - van zijn wagen niet gt j i, waren. Hij wierp het stuur om oi -ge kv» ---i toen op a« linkerhelft van den v in botsing met een motorfiets, gereden doe den heer Horrée, uit Rotterdam, die uit ei richting Amersf-vort kv.-ono. Het motorrijwt werd g-.-ueel vernield De duo-passagier een Eugelsche dame, die bij den heer Ho rée logeerde, sloeg door dc voorruit van <1 auto. Met een hcdelhosisfractuur bleef Toer hÜ consekwei feit, dat r, 'i 'n %an personenauto utt g hebben I bekwamen geen letsel de auto in v- ™yoli"hebben I 1-ekwmriti a e nkelijke" r' Naarden hoeft die denkelijk is, als ze den h toeschijnt te besluiten. Na rijn verklaring kan Geer aan het uoor hem te v- net geen ander karakter mee; van c-rn poging tot he Pel wraakte misgreep van Ivmd Wa Le;- d schuilt i zeker tolkskraat (rad. le heer Dt men kabi- k.): wie wc: "iijk b> iddelen wil in? De k kabinet vim breed «en op ?malle basi Zij zijn, rekening \oeiighcden, die m stand te doen va»- h l kabinctsformal Maar zij behoeve alles te laten toevr- Ook van den he- zich een dergelijk laten welgevallen. Dc instantie di h t, heelt ernstig on-lcr het Caudi.io - r> De Geere uit -ó neergezet te rr. mi met hot vertw -ken n in gegeven iden i tcriaa-' liever .:en same elling dan met de go- here id af- juk '<>or r- •e maken n of zij - des hee- INSTITUUT PONT Voor de gehouden examens te Den Haag slaagden de volgende leerlingen voor: Machineschrijven (blind- en rhvthmisch t>pen): Mej. van Heurn, Mej. J. van Hou ten, Mej. Groene veld. Mej. R. Lancel; de heeren Ligtvoet, Hartkamp, Bauta, allen te Leiden; Mej. J. van dc Hoeven en N. Plaat- |wer te Noord wijk; Mej. N. van Egmond te Oegstgeest; de heeren Meyer en A. van de Oever te Katwijk aan Zee. Stenograf e (130 lettergr.): Mej. T. Brons. eJ. R- Lancel. Mej. C. Wesdorp. Mej. B. de Jongh, Mej. G. Timmeirnans, Mej. A Breebaart. allen te Leiden; Mej. F. Smit en J. Bauma te Wassenaar; Mej. X. Piaatser te Noordwijk. Ned. Handelscorrespondentie: Mej A. Breebaart, Oegstgeest en Mej. S. Bergshoeff te Alfen a. d. Rijn. Boekhouden: Mej. A. Immink te Leiden: de heeren Faassen en Borel Rinkes te Was senaar; mej. S. Bergshoeff te Alfen a. d. Rijn. Duitsrhe Handelscorrespondentie: (Mer- curius-diploma): Mej. J. Boot en de heer Witlof Keus, be den uit Alfen n. d. Rijn. Allen zijn leerlingen van het Instituut Pont, Breestraat 89a, alhier. BURGERLIJKE STAND OXDERTROTTWD; J J Junker 29 Jr en A B Gottmer 35 jr. BEVALLEXW v Weizen—v Veen zn J Link—Gordün dr S A Wakkade Graaf zn J G HeümanBeSjk z:n J H H Bernard—v d dr MB Heemskerkvd Hulst dr teenvoordenWassenaar dr -A Oor-Tas zn E KoenekoopBek zn. OVERLEDEN: j den Duik man 42 ir H B Roobol dr i jr K Kederpelt wed van A Ver meulen 67 jr H Barendse w-edr 84 Jr. Itlderheld verelscht v Na mrl(jk Is d c hr Dc Geer eens verhoudin- het Kamer- hoe degenen. UIT DEN OMTREK ALFEN AAN DEN RIJN ONS KONINKLIJK KIND GEBOREN Half Alphen was nog onder de wol toen dc kerkklokken in onze gemeente reeds haai vreugde uitzongen over het geboren Ko ningskind. Vlugger verschenen, men zag spoedig glun-, dere gezichten. Het was geen feest, maar en heerschte toch een feeststemming. Vanavond wordt een jeugdoptocht gehou den. Aan het einde van den tocht worden® 'oor het Raadhuis door de laatste groepen 'olksdansen uitgevowd. Maandagavond volkszang op het Tons samtplein. •heid der lv ordelijkheid althans een «lang i NOODWEER BOVEN Tot gisteraivond toe meen te van noodweer, zooais uu plaatsen cenield. gespaard gebleven Omstreeks 8 „ur kwamen van verschil, JÉ lende kanten echter inkUwarte wolkenmas sa s oireelten. welke zich ontlast heilrben boven onze gemeente. Hevig onweer en lichten, gepaard met ge weldigen slageregen, gaven in onze gemeen te een angstig half uur. Voorzoover bekend hadden geen ongelukken plaats. Wel raak-Cfrfl ten op verschillende plaatsen de afvoerbui- Zeu M00ü ot wator verstopt, waardoor ver schillende straten blank kwamen te staan. MOTORRIJDER GEVALLEN Gistermorgen is de motorrijder J. van Ge- meren uit onze gemeente met zijn motor over den kop geslagen op den Stecktenvesr Hij bekwam hierbij vrij ernstige verwon dingen aan het hoofd. Na bij omwonenden te zijn binnengebracht verleende Dr. H. medi- *rhe hutp. vvaarna hij naar zijn woning aan i de Van Dijkstraat is vervoerd. Het ongeval werd veroorzaakt doordat v z,J,n aandacht meer besteedde aan het afbreken van de spoorbrug over den Rijn dan aan den weg. wijl hij den in de Majollastichti nomen CO. ROLE-BEAMB TE UTT DIESEL TREIN GE V'ALL F. 'J EN GEDOOD NIJKERK, 7 Aug. het station Nijkerk controle-beambte te imorgen omstreeks Icrd meter icar J. v. -!. B icht bij de NmI landsche Spoorwegen, door tot nu - ..Lv kende oorzaak u:i der seltrein Ai* .-rt- foort—Zwolle gevallen. De ongelukkige die een veertigtal meters werd &eegesi«urd moet op slag gedood zijn. ichter van het gebeurde Doodelijk verkeers ongeluk bij Dordrecht Motorrijder rijdt in volle vaart tegen vrachtauto DORDRECHT, 7 Aug. Hedenmorgen 7.15 uur is op den nieuwen Rijksweg van Wil- lecnsdorp naar Dordrecht da motonjder J van Hasp .ren, uit Breda, in volle vaart op »en hem tegemoetrijdende vrachtauto ge reden, waardoor rijn hoofd gedeeltelijk werd verbrijzeld en gedeeltelijk van <3e romp gerukt Hij was op slag dood De v(jf inzittenden van de vrachtauto kwamen er zonder noemenswaardig letsel at. Een hen krr-og blessures aar Do vrachtauto k loot te staan. De oorzaak van dit vreeset ermordelijk, dat de motorr - s van den weg hcrfi zijn kop rijfele: jr van de WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM -O. D I ie stookinrichtingen Tabak Taconis - Leeuwarden VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bl: De aangitfte van de gei >rte va: jonge Prinses. De feestelijkheden In o land en el Jhr de Geer confereert ca wersch de personen. Het verkeer veroorzaakt weer ve lende ongelukken. Twee ernstige spoorwegongeluk^ Engeland. Dan rig doet concessie !n de do kwestie. Op de Jangtse zijn twre Britsche pen door Japansch bombardement -irschalk Smigly Rydz over het zigsche tagstuk. AAN ONZE POST-ABONN Door het vervallen van de a> oestellingen op den dag van b zullen meerdere abonné's jd niet op tijd ontvangen. DE ADMINISTR^ BETROKKEN TOT ZWAAR BEWO Weerverwachtin g: Bet tot zwaarbewolkt. Morgen ecnige of motregen. Meest ruatige zuidêl: zuidwestelijke wind. Weinig verai in temperatuur. aardappelziekte In het etmaal van '$3 .x>nds 3 ut 1 Augustus is in Groningen de wws hei-* kritiek .ewecat vc-o»- aet optre. aarda ppeLa BAROMETERSTAND Stand vanmorgen fcalftwaylf: 75€ t4w b«hcwfr kq zje at Wfl «li loten «milt 9*cor lot«r - ofc hq -.H don wei E- h, n»di enorMê kocH, IO« óimf, cTS MASS GlETW In alle malen (N«d«rL Fakrik STANDAARDVl compleet met s'ok en beveelirin v. prima k.vallteil cheeps f r% wollen vlaggendoek Franco halt gele ORANJE ROOD-WIT I N.V. HANDELSCOMPAGNIE. BOOMPJES 65 Tel '.200 (f> NV CHEMISCHE FABRIE „VELADA delft. Pabriek en Rantoor: Delf TeleitM OSa TECHNISCHE- LN NCBEEPSV Vloeibaar Alu PAF-APYR" Biaodwexende nu 8 tb. ea CelL Lakken QUo OP denzelfden dag als 1 prinsesje geboren Het schijnt, dat te Ih.arn ^elioorte-aangifte gedaan geboorten wi-rd nirt» vcmoinrn. Desa tweede jonggeborene. Ge ra long kwart \oor zeven hel licht. Ho' 1$ de toon van een mach de groote vaart, die op bet oogen'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1