Ilicuuir Criïiscljr (ïourattt EEN PRINSESJE GEBOREN Prinses Juliana schonk het leven aan haar tweede Dochter Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Moeder en kind maken het uitstekend Weer jubelt Nederland! Abonnementsprijs Per kwartaal in Leiden en in plaalsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a ct. NO. 6770 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang Aöbertentieprij?en Van I tot 5 regels I.17'/t Elke regel meer0.227» ngezonden Mededeeljnger» van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau "N wordt berekend 0.10 SOESTDIJK, 5 AUGUSTUS 1939 Het bericht, dat heel Nederland met zooveel spanning heeft tegemoet gezien, is thans gekomen. Prinses Juliana heeft vannacht om 1.09 het leven geschonken aan Haar tweede kind, wederom een dochtertje. Groot is de vreugde, door deze blijde tijding bij heel het Nederlandsche volk gewekt. En uit vele harten rijst de bede tot God: „Wil Gij het wél maken met Moeder en kind. Geef Gij een voorspoedig herstel voor onze Prinses, een gezegenden groei voor het jonge Oranje-kind" Het paleis Soestdijk, dat al zoo vaak In het centrum der belangstelling van de Nederlandsche bevolking gestaan heeft. Nu er weer een Prinsenkind geboren is, gaan de gedachten van welhaast iederen Nederlander uit naa" dit verblijf. aankondigend, de kerkklokken en de carillons mengen hun plechtige of jube lende klokkeklanken in het vreugdekoor, dat over Nederland zingt, en het volk gaat in blijde stemming door de straten en langs de wegen, het aloude Oranje op de borst. Een groote verbroedering is ontstaan, rijk en arm, oud en jong maken zich met elkaar op om feest te vieren; zij zien elkaar met vroolijke gezichten aan, ze vormen spontaan optochten en zij, stijve Nederlanders, kennen zichzelf niet meer. Zij feliciteeren elkaar zoo maar op straat, alsof in hun eigen familie een kleine geboren was. Alsof? Weineen, het is ook zoo. Tezamen vormen zij immers het groote, Nederlandsche gezin, dat van dag tot dag, van uur tot uur heeft meegeleefd met Prinses Juliana, toen Zij dit jonge leven in zich droeg. Zouden zij dan ook niet allen tesamen vroolijk zijn, nu het Prinsesje Beatrix, dat reeds alle harten gestolen heeft, een zusje kreeg? Zoo viert Nederland weer het feest van de geboorte van een Koningskind, op een even uitbundige wijze als anderhalf jaar geleden. Het feestkleed siert weer stad en land, blijde scharen vullen straks weer de kerkgebouwen, om een drachtig God te danken voor den zegen, die Hij ons Prinselijk gezin, onze Landsvorstin en daarmede ons heele volk heeft willen schenken. o o Juichend klinken de feesttonen in steden en dorpen, in uitbundigen viaggetooi uit zich de vreugde en op stralende gezichten alom leest men blijdschap: Prinses Juliana heeft ten tweeden male het leven geschonken aan een dochter! Hoe is er de laatste maanden weer meegeleefd met de Prinselijke Moeder in het witte paleis te Soestdijk, met welk een spanning is deze dag verbeid. Het is waar: in veler harten leefde de stille hoop, dat dit maal een Prins geboren zou worden, een Kroonprins van Oranje. Doch nu ten tweeden male een dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard het levenslicht aanschouwde, is de vreugde er toch zeker niet minder om. De spanning van den laatsten tijd ontlaadt zich thans in een vreugde zonder grenzen, die bruisend over de lage landen bij de zee gaat. Eén danktoon, één jubeltoon weerklinkt nu alom: onze Prinselijke familie heeft een tweede dochter, onze Koningin is nu Grootmoeder van twee kleindochters, het Nederlandsche volk verheugt zich in het kostelijk bezit van twee kleine Prinsesjes. En temidden van deze vreugdeklanken gaat uit vele harten een stil gebed tot den Hemelschen Vader, die het al bestiert, of Hij het wél wil maken met dit jonge Prinsesje, of Hij dit jonge, ontluikende leven met Zijn zorg wil koesteren en de Moeder nabij wil zijn in deze dagen. Wéér daveren vreugdeschoten op tallooze plaatsen in den lande, naar oude traditie de geboorte van een Koningskind

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1