lüruuir jCriïtódjr Uuuriuit Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Jhr. DE GEER Zuster Boonstra op Soestdijk gearriveerd HOTEL HOF VAN HOLLAND Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2271Q (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6769 VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang abbertentiepröjen: Van I tot 5 regels1.177, Elke regel meer0-22'/» Ingezonden Mededeeljngen van 1-5 regels 230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'f bureau xwonlt berekend qjo Kabinetsformateur Naar een onlogische oplossing der crisis Juist toen de eerste editie van ons blad van de pers kwam. ontvingen we het vol gende bericht van den Regeeringspers- dienst: „H.M. de Koningin heeft heden ochtend ten paleize Soestdijk in audiëntie ontvangen den Minister van Staat, Jhr Mr D. J. De Geer en hem de opdracht ge geven tot vorming van een kabinet. Jhr de Geer heeft verzocht deze op dracht in beraad te mogen houden''. Om de beteekenis van deze mededee- ling verstaan, moeten we enkele ge deelten herhalen van het artikel, dat wij hedenmorgen schreven en dat in de eerste editie van onze bladen is opgenomen, „Donderdagmorgen in de vroegte reeds ïs Jhr. de Geer naar den Ruigenhoek gegaan. Veler opinie ook de onze ;was, dat de Koningin hem zou uitnoodi- gen de vorming van een ministerie te be- had verlaten, moet hij aan een persverte genwoordiger hebben verklaard „geen op dracht tot vorming van een kabinet te heb ben". Wat beteekende dat nu weer? Was hem die opdracht wèl aangeboden en had hij direct bedankt? Was hem enkel advies gevraagd? Of en men dacht aan 1926. toen Jhr. de Geer zijn intermezzo-kabinet Vormde, zonder dat iemand het wist - 'is er nog éen derde mogelijkheid? Was de ,heer de Geer zoo weinig zeker van zijn zaak, dat hij de Koningin geantwoord heeft: „Ik wil mijn voelhorens wel eens uitsteken of ik eenige kans van slagen zie en bij een volgend bezoek rapport uit brengen''? Dit zou een ietwat verwrongen methode zijn, maar de situatie is nu eenmaal moei lijk. In elk geval, de laatste veronderstel ling schijnt door het verdere verloop der dingen bevestigd te worden. Voor zoover bekend was de gang van zaken aldus, dat Mr. de Geer na zijn bezoek aan de Koningin, minister van Lidth de Jeude op diens departement heeft opgezocht en langdurig met hem gesproken heeft. En natuurlijk niet over het aanleggen van een polderweg of het maken van een brug. Vervolgens heeft de heer de Geer een onderhoud van niet minder dan twee uur gehad met Mr. Joekes, voorzitter van de vrijzinnig-democratische Kamerfractie. Daarop volgde een bezoek van drie kwar tier aan zijn partijgenoot, minister van Boeyen op diens departement. Allicht is ook daar over de crisis gesproken. Met deze conferenties was de dag nog hiet gevuld, 's Avonds kwam het sociaal democratische Kamerlid, Dr. van den Tempel, bij den heer de Geer op visite en bleef daar anderhalf uur. Desgevraagd verklaarde de heer v. d. Tempel aan een redacteur van de roode pers, dat men ge sproken had over de Kabinetsformatie. Dat zal wel waar zijn! Toen de bespre king bij Jhr. de Geer ten einde was, begaf de heer v. d. Tempel zich per taxi naar den heer J. W. Albarda, fractie-voorzitter der sociaal-democraten Tot zoover het onlogisch verloop. Onlogisch verloop! We kunnen het niet anders zien. Van een verrassende wending willen we echter niet spreken. Van meet af leefde bij velen de gedachte: tot de vorming van een rood-roomsch-rose kabinet zal het zoo gemakkelijk niet komen. Dit staat vast, het geroep in de Roomsch-Katholieke pers om een nationaal ministerie bewijst ten duide lijkste dat men de normale consekwentie van het conflict in de Tweede Kamer zoo ver mogelijk wilde verschuiven. Het be vreemdt ons niet. De moed der R.K. pers om de „verplichtingen" op zich te nemen, vindt geen weerklank bij de R.K. bevol king. Die stellige indruk krijgen we tel kens. Maar het zou onlogisch zijn als Jhr de Geer zich thans zou laten vinden een z.g. extra-parlementair intermezzo-Kabi net te vormen. Op het in het negatieve zoo positieve Kamervotum past geen ander ministerie, dan gevormd door een Roomsch-Katholiek leider en bestaande •lit aanhangers van drie oppositie-partijen, adien men althans de kleine groepjes weren wil. „De weg is vrij", zeggen wij met de roode pers, zij het met ietwat an der accent. Waarom is aan Dr Deckers of des noods aan Mr van Schaik niet positief verzocht een kabinet te vormen? Dit lag in de rede. En elk verwringen der poli tieke situatie leidt tot grooter kwaad. Eerlijk gezegd, weten wij met al deze dingen geen raad. Ten opzichte van veel tasten we in het duister: doch voorzoover we het kunnen zien, moeten we spreken van een onlogisch verloop". Dit alles schreven we hedenmorgen en om twee redenen moeten we het thans herhalen. In de eerste plaats om een geregeld Een gedeelte van den optocht die op het Generaal Appèl vari de N.C.R.V. na het historiespel langs de tribunes trok. De regen was wel spelbreker, doch de parapluies waren mee genomen. verhaal te geven van hetgeen aan deze opdrachtgeving is voorafgegaan. In de tweede plaats, omdat wij hiermee in het kort onze meening over het optre den van Jhr de Geer als Kabinetsforma teur hebben gezegd. De lezer heeft slechts wat wij veronderstellenderwijze schreven in de stellende trap over te brengen. Want de heer de Geer heeft thans de opdracht ontvangen en schijnt van slagen zeker te zijn, anders had hij hedenmorgen de op dracht niet in beraad genomen. De leider der Christelijk-historisclje Ka merfractie. die zich met de zijnen tegen de motie-Deckers verklaarde, en dus de zijde van Dr Colijn koos, zal nu als heelmeester optreden. Hoe en op welke wijze? Door gestalte en kleur te geven aan het streven der oppositie? Dat is ondenkbaar. Dus, door een brug te slaan tusschen de twee standpunten, welke tot het. conflict leid den! Doch iedereen voelt hoe dan alles wringt. Zeker, onlangs heeft de heer de Geer verklaard, dat de tegenstelling min der groot is, dan het uiterlijk scheen en de Roomsch-Katholieke fractie zal in de handen klappen, dat ze ontkomen is aan de consekwentie, welke haar pers in dui delijke bewoordingen heeft gesteld en aanvaard. Maar onlogisch blijft de op lossing. Jhr de Geer denkt „een" Kabinet te vormen. Officieel zullen de sociaal-demo craten er misschien buiten blijven staan, want de formateur confereerde wèl met Mr Joekes voor de vrijzinnig-democraten, doch niet met Ir Albarda, leider der soc.- dem. fractie. Zal deze laatste met eenige tegemoetkomingen genoegen nemen en loyale steun willen verleenen? Het is tot niets dienstig reeds nu in verdere speculaties te vervallen; doch onze conclusie blijft: deze oplossing is on logisch en past niet op het Kamervotum, dat de laatste crisis veroorzaakte. Als de gelegenheid het toelaat, zullen we dit morgen nader belichten. P.T.T.-subsidie van f 700.000 voor de K.L.M. De P.T.T. zal, naar de N.R.C. verneemt, gedurende vijf achtereenvolgende jaren 700.000 per jaar, te betalen in vier drie- maandelijksche termijnen, uitkeeren aan de K. L. M. Als tegenprestatie zal de K. L. M. er zorg voor dragen, dat zoodra de technische en andere moeilijkheden overwonnen zijn, zij de vluchten naar en van Indië tot ongeveer 2% dag zal bekorten. De K. L .M. kan deze 700.000 per jaar boven de Rijkssubsidie eventueel gebruiken om tot snellere afschrijving van het thans dienst zijnde materiaal te geraken. Tengevolge van deze vergoeding zal het voor de K.L.M. financieel mogelijk zijn om het postvervoer naar Indië te versnellen. De P.T.T. hoopt de 700.000 rendabel te kunnen maken door toeneming van de ter verzending aangeboden luchtpost als gevolg van den versnelden dienst. AMSTERDAM, 4 Augustus. In verband met het relletje van Vrijdagavond op de Rozengracht, waarbij politieke tegenstan ders een colporteur van „Volk en Vader land" hebben mishandeld, heeft de politie van het bureau Marnixstraat een 34-jarigen en 18-jarigen man aangehouden en op het bureau ingesloten. Zij zullen voor den officier van justitie worden geleid. Verdere arrestaties in deze zaak i:jn nog te wachten CENTRALE VOOR WERKLOOZENZORG De Centrale voor Werkloozenzorg, secre tariaat Stadhouderslaan 43—45 te Utrecht, deelt ons het volgende mede: De werkkampen te Ommen en C h a a m. uitgaande van de Centrale, zijn 31 Juli j.l. opengesteld voor een aantal jeugdige werlt- loozen van 16 tot en met 24 jaar van Prot. Chr. huize. Er is nog een beperkt aantal plaaisen be schikbaar, waarvoor jeugdige werkloozen zich via de plaatselijke afdeelingen of recht streeks bij bovengenoemd secretariaat kun nen opgeven. Bij voorkeur worden jeugdige werkloozen geplaatst, die in aanmerking wenochen te komen voor het volgen van een schipperscursus en 'n melkerscursus, welke beide cursussen tegen November a.s. weder om zullen aanvangen. Meerdere uitvoerige inlichtingen over het volgen van deze cursussen worden gaarne door de Centrale voor Werkloozenzorg te Utrecht verstrekt, Ook Dr. de Groot thans ten paleize Hoe de berichtgeving geregeld is Zuster Trijntje Boonstra, die als kraamverpleegster zal dienst doen op het paleis Soestdijk, evenals bij de geboorte van Prinses Beatrix, is gisteravond omstreeks elf uur op Soestdijk gearriveerd per hofauto. Haar komst was nog volkomen on verwachts. Tot zes uur had zij nog in het ziekenhuis dienst gedaan. Ook Dr. J. de Groot heeft gis teren zijn intrek in het paleis ge nomen. JAVA-HOTEL „Cramers Java Dependance" SOESTDIJK. Aan hoofdweg A'dam-Amersfoort, tfn. 2038. Modern comfort - Indische sfeer - bungalows Langer verblijf spec. red. Week-end tariev. RESTAURANT Hilversum Tel. 6113 NIEUW RESTAURANT NIEUW INGERICHT CAFé GROOTE ZALEN HET LOO Hotel „de Keizerskroon" („Rage") Rustig familiehotel. Modern comfort. Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Paleis „Het Loo". Hotel ITTM AN N NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Pensionsprijs Voorseizoen 5.— Hoogseizoen 5.50 en 6.- Grooten Tuin met aüweather Tennisbanen VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSE'N" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. kam., pr. tuin en boomg. - Lift Tel. 3S Garage vrij Pens. 3.75 - Hoogs, v.af 4.- Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telef. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend OOSTERBEEK Hotel „DREYER00RD" - Telef. 5046 Prettig familie-hotel. Centr. verw. K. en w. str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken. Pensionprijs vanaf 4.— tot 5.—. DOMBURG Hotel de l'EUROPE TELEFOON 1 doorverb. Het gezellige Familiehotel met gerenomeerde Kenken. Stroomend kond en warm water op alle kamers. Badkamers. Voor- en na seizoen v.af 4.—. Hoofdseizoen v.af 5.—. Eig. A. MEYER, Chef de Cuisine. Evenals dit in Januari van het vorig jaar het geval is geweest, zullen er straks vour de verspreiding van het heuglijke bericht, dat op het paleis- Soestdijk -een prinsje of prinsesje geboren is, slechts enkele secon den noodig zijn. De Telexnetten die daar voor dienst doen, zijn thans door de zorgen van de P.T.T. gereed gemaakt, het J N.P. heeft zijn post te Baarn betrokken en alles is nu klaar om de blijde mare uit te dragen. Bij de distributie van het geboorte-bericht kunnen drie fasen worden onderscheiden. In de eerste plaats is er een directe tel', fonische verbinding van het paleis Soestdijk naar het tijdelijk kantoortje van het A.N.P in het Badhotel te Baarn, in de bekende „Telexkamer". Zoodra daar het 'bericht ontvangen wordt behoeven slechts enkele handles te worden omgeschakeld en A.N.P.-Baam staat tege lijkertijd in Telexverbinding met: a. het hoofdkantoor van het A.N.P. te Am sterdam en het bijkantoor te Den Haag; b. de 82 dagbladen, die op het A.N.P.- Telexnet zijn aangesloten, benevens den Regeeringspersdienst en het Departement van Defensie; c. de 5 kazernes, die tijdelijk op dat net mede aangesloten zijn, opdat de comman danten van de saluut-batterijen weten, wan neer zij het eerste-saluut-schot kunnen lossen; d. oe werkkamer der journalisten in hotel Trier te Baarn en e. de Nederlandsche omroepvereenigingen. Want ook voor de journalisten, die in Baarn op het geboortebericht wachten, en voor de omroepvereenigingen zijn tijdelijke Tolexlijnen aangelegd. Al deze instanties krijgen dus op hetzelf de oogenblik het bericht door. De derde fase van de distributie van bericht sluit daarbij aan: Het hoofdkantoor van het A.N.P. geeft aan het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam het teeken, dat de gereedliggende telegram men, bestemd voor de bladen, die niet op het Telexnet zijn aangesloten (de kleinere nieuwsbladen) en voor de buitenlandsche persbureaux verzonden kunnen worden. De vuurmonden der saluut-batterijen branden los. Het departement van buitenlandsche zaken (geïnformeerd door den Regeerings persdienst) verzendt de gereedliggende tele grammen waarin aan de diplomatieke ver tegenwoordigers van Nederland in liet bui tenland de heuglijke tijding wordt mede gedeeld. De omroep staakt het gewone program ma en roept de blijde mare om. De couranten maken het nieuws be kend. De buitenlandsche journalisten in Baarn komen in actie en dragen het bericht telefonisch of telegrafisch uit. Naar de Overzeesche Gewesten Een enkel woord nog over de uitzending ran het bericht naar de Nederlandsche Overzeesche Gewesten. Tusschen het hoofd kantoor van het A.N.P. en de Radio-sein- z-aal van het telegraafkantoor te Amster dam is een extra-telefoonlijn gelegd. Zoodra A.N.P.-Amsterdam het bericht op de Telex ziet verschijnen, wordt dit over die lijn door- ■w*-;even aan een redacteur van het A.N.P. het telegraafkantoor, die dan onmiddei- [k een code-telegram afgeeft, om naar metïi te Batavia tc seinen. De code dient om aan dat telegram een authentiek karak ter te geven, als „sein" voor het afvuren der saluutschoten in Nederlandsch-Indic cn het begin der feestelijkheden aldaar. Bij de geboorte van Prinses Beatrix, toen eenzelfde werkwijze is gevolgd, was het be richt in Indië zoo snel bekend, dat het ge- Jukwenschtelegram van den gouverneur- generaal het eerste was, dat op het paleis Soestdijk binnenkwam. Tegelijkertijd geeft de A.N.P.-redactour op het telegraafkantoor telegrammen af, be stemd voor Suriname en Curasao. Het spreekt van zelf, dat ook de Phohi onmiddellijk door het A.N.P. te Amsterdam met het bericht in kennis wordt gesteld, om dit uit te roepen in haar radio-uitzendingen oor Oost- en Wcst-Indië. HELMOND. 4 Augustus. Gistermiddag is onder de gemeente M ierlo, nabij de brug over het Eindhovensch kanaal, een 15-jarig meisje, dat aan den kant van den provin cialen weg HelmondEindhoven met nog enkele andere meisjes liep, door een mili taire vrachtauto uit Eindhoven aangere den. Het meisje was op sla^ dood. Begrafenis Mr. L. M. de Jong Schouwenburg AMSTERDAM, 4 Aug. Op „Zorgvlied" is gistermiddag onder veel belangstelling ten grave gedragen het stoffelijk hulsel van Mr L. M. de Jong Schouwenburg, in leven bekend assuradeur, oud-lid van de Provinciale Staten van Noordholland, ouder ling van de Ned. Herv. Gemeente en be stuurslid van belangrijke vereenigingen en corporaties. Van de talrijke aanwezigen uit officieele, kerkelijke, politieke en andere kringen, w.o. velen uit de assurantiebranche, noemen wy den Commissaris der Koningin in Noord- holland, Mr Dr. A. baron Roall; den bur-r gemeester van Amsterdam. Dr W. de Vlugt; Mr A. Bruch, lid van Gedep. Staten van Noordholland; Mr G, P. Has pels, burgemeester van Nieuwer-Amstel. De assuradeur herdacht Zestien sprekers voerden in de aula het woord. De heer Penning sprak namens de directie der Brandwaarborg-Mij de Jong Co. Hij bracht in herinnering, dat de overledene bijna een halve eeuw als direc teur heeft gefungeerd. Voor het personeel der maatschappij trad naar voren de heer van der Waay. Hij schetste den ontslapene als welwillend, vriendelijk leider, die met zyn personeel meeleefde. De heer Jan ter Meulen, vice-voor- zitter van de Vereeniging van Brandassura deuren, sprak" namens deze vereeniging en de heer K. L o t s y namens den Ned. Bond van Brandassuradeuren. Daarna huldigde Mr Chr P. van Eeghen, vice-voorzitter van de K. v. K., het heengegane lid der Ka mer om zijn goede oud-Hollandsche eigen schappen: rechtschapenheid en bedacht zaamheid. Bewogen herdacht de heer J. ter Haar J r, lid van d.e Eerste Kamer en oud-Sta tenlid, zijn „ouden, trouwen vriend Max". Het verlies heeft de familie en zijn vrienden diep getroffen. Spr. gewaagde van de 40- jarige werkzaamheid van den ontslapene op kerkelijk, maatschappelijk en politiek gebied, waar hij groote gaven van hoofd en hart ontplooide. Zware slagen troffen hem, hij is er niet onder bezweken. Zijn geloof en Godsvertrouwen, voor velen beschamend, schonken hem hiertoe de kracht. Van de C.-'H. Unie, vervolgde spr., was Mr de Jong Sohouwenburg een der aller beste leden, voor welker beginselen hy veel heeft gedaan, ook als vicevoorzitter van den Kamerkring Amsterdam. Circa 35 jaren was hij Statenlid en als zoodanig bemind en geacht bij vriend en tegenstander; oud- voorzftter van de Prot. Ohr. Statenfractie en in deze functie vaak woordvoerder van A.R. en C.H. Hij was een sieraad der Staten. Wij, zijn vrienden, besloot spr., zullen hem mis sen, maar wij wenschen te berusten, gelijk hij dat in- zyn leven zoo kon. Hierna spraken nog Mr J. G. de Hoop S c h e f fe r, voorzitter van den Raad van Toezicht van de Spaarbank /oor de stad Amsterdam; de vice-voorziter van de Ver eeniging tot Werkverschaffing aan hulp behoevende blinden, de heer H. W. van Marle; de heer A. J. da Cost a; de heer G. C. Harrenstein, namens de Chr. Jongemannenvereen. „Excelsior" en de A.M. VJ.; Ds Klein Wassink namens het Zuiderzeefonds der Ned. Herv. Kerk; Ir H. Voorham voor het Comité van Vrienden tot restauratie der Oude Kerk; de heer C. G o r dij n Jr, commandant van de brand weer, voor het Brandweerfonds; Jhr Ir S. van Citters namens commissarissen van de Brandwaarborg-Mij de Jong Co. Ds A. G. A. van Hoogenhuyze ver tolkte de gevoelens van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam. Ten slotte heeft Ds J. C.. Koningsberger nog gesproken uit naam van den Chr. Werkmansbond en de Herv. Kweekschool. Een miniatuur-woning voor Prinses Beatrix Prinses Beatrix krijgt In den tuin van het Paleis te Soestdijk een eigen miniatuur woning, waarin zij heerlijk kan spelen. De gelden daarvoor zijn bijeengebracht door een comité in Wcst-Indië. Het ontwerp voor dit huisje is gemaakt door den Amsterdamschen architect ir J. de Bie Leuveling Tjecnk, ede een landelijk en pittoresk gebouwtje heeft ontworpen, dat een zeer rustieken indruk zal maken onder het zware geboomte van den prachtigen tuin van het paleis te Soestdijk. Het huisje zal bestaan uit een groot vertrek, dat wordt ingericht als speelkamer voor het Prinsesje met kleine kindermeubeltjes en alles wai daarbij behoort, zooals miniatuur tafelgerei ander speelgoed. In het vertrek wordt ook een haard ge plaatst voor de verwarming, zoodat het Prinsesje ook in de wintermaanden van haar huisje gebruik zal kunnen maken. Naast dit vertrek is een keukentje ontwor pen, waarin een echt fornuis 6taat van klein formaat en dat voorts wordt uitge rust met een complete keukeninrichting, eveneens in miniatuur. Zoodra de verwachte blijde gebeurtenis voorbij is. zal met den bouw van dit huisje worden begonnen cn men verwacht, dat het dan na ongeveer anderhalve maand gereed De bouw ervan is opgedragen aan dte N.V. T. van Hoogevest te Amersfoort DAKBEVESTIGINGSARTIKELEK Draad. Draadnagels. Puntdraad. Tacks [(Reel.)' VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Het generaal appèl van de N.C.R.V. te Rotterdam. De Geref. Zendingsbond heeft een Zendingsdag gehouden in het Rijsen-« burgsche bosch. Halifax in het Hoogerhuis over Enge- lands politiek. Stakingsonlusten in den Amerikaan^ schen staat Colorado. Noord-China wordt door over stroom In- gen bedreigd. Cursussen voor militairen vinden veel waardeering Thans Is er een begin mee gemaakt Sedert eenigen tijd is het bureau voor ontwikkeling en ontspanning van het alge meen hoofdkwartier te den Haag, onder lei ding van den kapitein van den generalen 6taf J. D. S. Paters, bezig met de organi- STIJGENDE TEMPERATUUR Weerverwachting: Verder stij gende temperatuur, plaatselijk regen met kans op onweer, later opklarend, zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. AARDAPPELZIEKTE In het etmaal van 's avonds 2 tot 's avonds 3 Augustus is in Friesland de weersgesteld heid kritiek geweest voor het optreden van aardappelziekte. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 758.3. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half *waalf 18.6 C. FIETSERS LICHT OP 5 Aug. Van 's av. 9,15 u. tot *s morg. 4,58 u KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kle ren daarom steeds W. L. D. SCHOENEN Basalti netegels ln alle kleuren. TROTTOIRBANDEN, enj. N.V. HOLLANDSCHE BASALTINE TEGELFABRIEK - ROTTERDAM FOTO SCHAAP Co. AMSTERDAM ROKIN 106 MOOIERE AFDRUKKEN 6x9 4 ets. satie van cursussen in verschillende garni zoensplaatsen. Het enthousiasme, vooral voor de cursus sen in do verschillende praktijkvakken, zoo als boekhouden, handelsrekenen, handels correspondentie ook in vreemde talen landbouw, tuinbouw, enz., schijnt buitenge woon groot te zijn. De luitenant-generaal, chef van den ge neralen staf. heeft aan do verschillende korpscommendanten een rondschrijven ge richt, waarin op de wcnschelijkheid van het organiseeren van dergelijke cursussen wordt gewezen. Als gevolg hiervan zijn reeds in een aantal plaatsen officieren aan gewezen, die zich met het ontwikkelings werk zullen belasten. De leerstof en de methode van het insti tuut voor individueel onderwijs zijn gericht op de zelf-werkzaamheio van den leerling en de scholing van het zelfstandig denken. In de meeste gevallen werkt men met dezo stof volgens de Dalton-methode.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1