$Lmwe Crihsdjf (üourant A van Cr Zestigduizend N.C.R.V.-ers op het Generaal Appèl Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Grootsche demonstratie in het Feijenoordstadion te Rotterdam Intocht der tienduizenden Openingsrede van Mr A. van der Deure De Kabinetscrisis VLAGGEN Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cL Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 N°. 6768 DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang aWjcrttntiepriften: Van I BI 3 regels•-**'/• Ellie regel meer0J2'li Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2-30 Elke regel meer0-45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekendf 0*1® 900 turners vormen de N.C. R. V.-vlag Rotterdam, Donderdag Als iets onvergetelijk zal blijven in de geschiedenis van den Omroep met den Bijbel in Nederland, dan is het wel de schoone, indrukwekkende inzet van het Generaal Appèl van de Ned. Chr. Radio Vereeniging, welke vandaag in het Feijenoord-Stadion te Rotterdam is gehouden. Neen, nu eens geen loeiende menigte „langs het lijntje", geen door het spel opgezweepte hartstochten, ook geën Zondagsonthei- liging, maar het eendrachtig Psalmgezang van een schare van welhaast zestigduizend N.C.R.V.-ers, begeleid door 1500 muzikanten, groote luidklokken en het carillon van den Cuneratoren uit Rhenen. Een grootschen indruk maakte Eet zoo goed als uitver kochte Stadion. Ordelijk verliep de intocht der tienduizen den, toegestroomd uit alle oordfen van het land, vlot verliep ook het met zorg samengestelde programma, waarvan in de morgenuren een kleurige demonstratie van 900 gymnas ten wel de hoofdmoot uitmaakte. Enthousiast en blij hoorde men zingen de klanken van het N.G.R.V.-lied, imponeerend was het spreekkoor van 60.000 stemmen, onvergetelijk ook dit s a m e n zingen van ons volkslied, het aloude Wilhelmus 1 Waarlijk, ondanks minder gunstigt weervoorspellingen, is het Generaal Appèl van de N.C.R.V. schitterend ge slaagd. Het is geworden een geweldige demonstratie, een vurig pleidooi voor den Omroep met den Bijbel. Een dag van bezieling en warm enthousiasme, van echt Christelijke feestvreugde, een in ons land in dezen vorm nooit geziene gebeurtenis! Reeds in den tvroegen morgen is de op- marsch van het N.C.R.V.-leger naqr het Rot- teróamsche Feijenoordstadion begonnen. Deze opmarsch was in één woord overwel digend. Toen wij omstreeks negen uur het bruggencomplex over de rivier passeerden, eag men reeds overal langs den weg de groepjes menschen, van lunchpakket en regenjas voorzien naar het Stadion optrek ken. En naarmate men het Stadion naderde, werd de menschenstroom compacter en dichter. De Bilt heeft gisterenavond geen prettig weerbericht el-oor den aether gezonden hort en goed kwam het neer op: regen buien. Maar den laatsten tijd heeft de natuur meermalen de wetenschap be schaamd, en daarom was aller hoop. -lat ook ditmaal een lekker zonnetje door het sombere wolkendek zou heenbreken. Wel dreigde het af en toe even. Men voelde een spatie, maar daar bleef het c-an ook voorals nog bu. Rondom het Stadion Om negen uur vanmorgen werd het Sta dion opengesteld en vanaf dat moment is een eindclooze stroom N.CR.V.'ers de loket ten gepasseerd. Op het naburig Station re den de extra-treinen af en aan. Precies cup tijd. Daar mankeerde niets aan! Om 9.13 uur liep de eerste extra-trein uit Arnhem bin nen. Kort d-aarop volgden met de regelmaat van een klok Je andere. In totaal 21 stuks uit alle oorden van het land. Hulde aan de Spoorwegen, dat alles zoo vlot verliep. Wat zat de stemming er al dadelijk goed int Vroolijk stemmengegons allerwege, hoorn- en trompetgeschal, vaandels, vlaggen en banieren, marschmuziek, aan- en afrij dende trams, het maakte alles een over weldigenden indruk. En daartusschen door hoorde men telkens weer het zingen van het N.C.R.V.-liec!, dat prachtige gedicht van Leo Lens: Door het luchtruim heen Klinkt Gods lof alléén; Zingt Zijn Naam ter eer. Prijst den Heer. Tot in 't verste oord, Wordt van Zuid tot Noord Klokgelui gehoord. Looft den Heer. En het refrein: Op dan Ghrist'nen, op met ons ten strijde, Draagt het woord- van 't Evangelie mee. Werft ons leden, sterkt met uw gebeden. Steunt den arbeid van d'N.CR.V. En wat al bonte mengeling in deze men- schenzec! Daar zien wij de schilderachtige Zeeuwsche kleederdracht, daar zijn de Spi kenburgers en de Volendammers, en óók de stoere Friezen! En dit kleurenspel maakt met de N.GR.V.-vlaggentooi van het Sta dion, het stedelijk groen witgroen en het oranje van het Koningshuis een zoo machti gen indruk, dat men er sprakeloos van wordt. Doch de tijd gaat voort, en ookde menschenstroom. Het is tien uur en no, maar steeds komen ze aanrukken. Allen kennen maar één doel, zoo spoedig moge lijk op de plaats van bestemming zijn! Nu, dat gaat al heel gemakkelijk Dank zij de prachtige organisatie vindt ieder dadelijk het trappenhuis, waar men naar boven moet om zich te installeeren. Bij de Bruggen Om het Feijenoord Stadion te bereiken moet men de Maasbruggen passeeren, ten minste alles wat uit het Noorden komt. Die hadden dus, behalve de toch al ge weldige drukte van 't dagelijksch verkeer, de honderd-en autobussen. particuliere auto's, fietsen en wat voor verkeersmidde len al niet, te verwerken. Men moet het gezien hebben om het zich voor te kunnen stellen. De politie had zeer uitgebreide maatre gelen getroffen. De brug werd slechts twee maal geopend van 9.03 tot 9.19 en van 10.33 tot 10.53. Dit was per radio omgeroepen, dus alle deelnemers konden weten hoe laat zo „over de brug moesten komen." Dit, en tal van verkeersmaatregelen door de politie genomen, maakte, dat alles gere geld liep. Langzaam kroop het verkeer er over, maar van ernstige opstopping bleek in de morgenuren niets. Een lange file moest wel eens ettelijke minuten wachten, maar kwam er. De trams volgden elkander in een snel tempo op. Alle wagens, ook die van lijn 2, 3 en 9, die den normalen dienst naar Vreewijk en Charlois onderhield-en, deden het Stadion aan, dus allen die op de tram naar „Zuid" stapten, hadden het juist. Men vergiste zich niet. De „brug der zuchten" gaf geen aanlei ding tot extra zuchten. Het Generaal Appèl vangt aan Om elf uur is dan eindelijk het oogen- blik aangebroken, waarnaar duizenden de laatste maanden met zooveel spanning hebben uitgezien. Het Generaal Appèl vangt aan. De eerste saluutschoten daveren in het rond. Dan volgt het tijdsein van de N. C. R. V., gegeven door de luidklokken, die in het stadion zijn opgesteld. De heer D. Pereboom verstrekt thans, duidelijk voor iedereen verstaan baar, enkele landdagmededeelingen en dan zet men zich tot samenzang. Machtig weerklinkt uit het Stadion op Psalm 32 6. het bekende vers: „Rechtvaardig volk, verhef Uw blijde klanken". Eerst wat aarzelend, dan al forscher en blijmoedi ger weerklinkt de zang. die begeleid wordt door de groote luidklokken, het groote carillon en de 1500 muzikanten die op het veld staan opgesteld. Daarna sprak de Voorzitter van de N.C.R.V., mr. AvdDeurete Benne- kom de openingsrede uit. Openingsrede Mr, v. d. Deure Spr. heet de aanwezigen hartelijk wel kom, nu de leden der N.C.R.V. zijn saam- gekomen om te manifesteeren voor het goed recht van den Nationalen Christelijken Om roep, omdat door deze demonstratie aan vriend en tegenstander wordt getoond hoe zeer door het contact voor den microfoon een blijvende band tusschen de leden van de N.C.R.V. is ontstaan. Een bijzonder woord van welkom werd gericht tot de sprekers, minister H. van B o e y e n, den heer J. Schouten en Prof. Stegenga. De Ministers Colijn en van Dijk hadden op het laatste oogenblik bericht van verhin dering gezonden. Op deze herdenkingssamenkomst, zoo er volgde spr., de ongetwijfeld de grootste christelijke vergadering is, welke ooit in Nederland werd belegd, meende spreker in het kort een terugblik te moeten geven -ver de vijftien jaren die aan dit jubileum ooraf gingen. Niemand van de oprichters had in 1924 vermoed, dat toen de grondslag werd gelegd voor een organisatie, die in zoo korten tijd de grootste Giristeiijke ver eeniging in ons vaderland zou worden. Ge memoreerd werd. hoe de N.C.R.V. in de eerste jaren alleen de beschikk ng had over den Woensdagavond van acht tot tien: hoe later bij de ingebruikname van den Huizer zender een rechtmatig aandeel in den zend tijd werd verkregen en hoe de feestelijke opening van den Huizerzender te H i 1 v e r- s u m, verschillende vooraanstaanden, als Minister van der Vegte, Minister Heemskerk. Minister Ruys de Be- renbrouck en pastoor Perquin aan wezig waren, die nu reeds werden afgeroe pen van hun post. Aangehaald werd de behandeling van de Radiowet en het daarop ingediende amen dement van Minister van D ij k, waarbij de instelling van den Radioraad werd opgeno- Een uitvloeisel van die Radiowet was in 1930, de zendtijdregeling van Minister Reymer, een ministerieel besluit dat, dank zij de agitatie daartegen door de zus tervereniging ontwikkeld, een deining in ons vaderland deed ontstaan, grooter dan eenig ander besluit dat inzake den omroep ooit. werd genomen. In dit Zendtijdenbesluit werd het goed recht van den Christelijken Omroep officieel vastgelegd. Het Neder- landsche sfelsel heeft zich sedertdien in ons vaderland ingeburgerd. Een enkel woord werd gewijd aan den Landdag te Apeldoorn. De Hervormde Radio Omroep. De laatste twee jaar werd de N.C.R.V. in beweging gebracht door de actie voor een eigen Hervormden Radio-Omroep. Dank zij het nersoonlijk ingrijpen van Minister van Boeyen is een regeling getroffen, waarbij geheel voldaan wordt aan de principieele eischen, welke aangaande die uitzendingen aan Hervormde en Gereformeerde zijde worden gesteld. De Voorzitter sprak verder 'n weemoedig woord van waardeering voor de medewer kers, welke aan de N.C.R.V. door den dood ontvielen, te weten Ds. van Leeuwen, Prof. van Veldhuizen, Ds. Wal lie n en de heer van Renssen. Groote plannen. Vooruitziende, gewaagde spreker van de groote plannen welke op uitvoering wach ten, te weten de Nederlandsche wereld omroep, welke door de regeering noodzake lijk wordt geacht, waarbij ook de niet-geor- ganiseerden zullen worden verplicht, aan den omroep bij te dragen. Spreker wekte daarom alle aanwezigen op, zoowel zij die in het Stadion aanwezig waren, als zij, welke voor hun toestellen luisterden, om mede te werken .opdat de N.C.R.V. bij die regeling de omroep zij van alle orthodox protestanten in ons vaderland. Nu éénmaal de regeling is gekozen, dal de orthodox-protestanten gezamenlijk nun eigen omroep hebben, is het ons ailer plicht als christenen te ijveren voor éénheid. Voor het Bestuur is d e plicht om te streven naar absolute eerlijkheid en strikte recht- 'aardighcid, voor de leden om in eigen kring te komen tot onderlinge waardeering n samenwerking, om op die wijze de bede an onzen Heiland tot de éénheid van Zijn olk in vervulling te brengen. Met een krachtig woord om het vaandel van de N.C.R.V. trouw te blijven, verklaarde de Voorzitter den Landdag voor geopend. Onmiddellijk daarna zette de vergadering het N.C.R.V.-lied in, dat begeleid werd door het carrillon en het versterkt N.C.1..V.- orkest. Zie voor vervolg, elders in dit blad) IN AANRAKING MET STROOMDRAAD NAALDWIJK, 3 Augustus. Bij werkzaam heden aan een schakelkast van het elec- trisch licht aan den Maasdijk onder deze gemeente is de hulpmonteur C. A. Boeterse met het hoofd met een onder een stroom 220 volt staande draad in aanraking ge komen. Een voorbijganger trof hem in N»- wusteloozen toestand aan. Met brandwon den aan hoofd en ai-men en met een her •enschudding werd de getroffene naar l.et vijkgebouw van het Groene Kruis vervoerd. VOOR SLECHTS I'/, CENT noodlg om de zo annonce uitgeknipt In open envelop els drukwerk een ons op te zen den. ontvangt U uitvoerige brochures over het HERSTEL van uw HAARGROEI V.nmIA U» «aam aa adrat ep da ach<artl]da dar Or. H. NAMNUtG's PW*. Fabriek N.V„ OEN HAAG Toen gistermorgen Mr. J. R. H. van Schaik, voorzitter der Tweede Kamer, andermaal by de Koningin ont boden werd, was de algemeene opinie, dat hem een opdracht tot Kabinetsvor ming verleend was. De dag van giste ren bracht echter geen uitsluitsel. Op dit oogenblik weten wij nog niet wat de bedoeling van dit hernieuwde bezoek was. Heeft Mr. Van Schaik de op dracht bij voorbaat beleefdelijk afge wezen (doch waarom zou deze aan hem en niet aan Dr. D e c k e rs verstrekt zijn?) of heeft hij slechts een tweede advies uitgebracht? Dat laatste is natuurlijk ook zeer goed mogelijk, vooral omdat later op den dag ook Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, vice-president van den Raad van State voor de tweede maal op den Ruigenhoek ontboden is. Echter is na hem baron deVosvan Steenwijk, voorzitter van de Eerste Kamer en deswege ook één van de of- ficieele adviseurs, niet andermaal ge hoord. Natuurlijk wordt er veel gegist. De groote onbekende heeft voor alles een aannemelijke, vaak zelfs een voor de hand liggende verklaring. Het heeft geen nut ons daarin te verdiepen. En het behoeft misschien ook niet. Want thans komt het bericht dat Jhr. Mr. D. J. de Geer zich hedenmorgen te kwart over negen naar de Koningin be geven heeft. - Met welk doel? Laat ons even wach ten op het volgend bericht. Drie dooden, twee levens gevaarlijk gewonden bij auto-ongeluk Vreeselijk ongeluk bij Etten en Leur Linkerkant van de bus geheel opengescheurd ETTEN EN LEUR, 3 Aug. Een zeer ernstig autobus-ongeluk heeft zich van ochtend in de vroegte voorgedaan onder de gemeente Etten en Leur. Drie meisjes werden daarbij op slag gedood en twee andere inzittenden levensgevaarlijk ge wond. Omstreeks vijf uur reed op den rijks weg BredaEtten een autobus van de B.B.A. met achttien meisjes, die werk zaam zijn op de Hero-fabrieken te Breda. De autobus kwam uit de richting Etten. Van den tegenovergestelden kant na derde een vrachtauto. Door nog niet bekende oorzaak reed laatstgenoemde wagen op de bus in. De chauffeur trachtte nog uit te wijken, hetgeen echter niet gelukte. De gevolgen waren verschrikkelijk. Dc autobus werd aan den linkerkant geheel opengescheurd, waardoor de linkerhei f van den wagen totaal werd vernield. Drie der meisjes werden onmiddelli'V gedood. Het zijn de 17-jarige A n t o n i a R ij s d ij k, de 17-jarige Cornelia van Toorn en de 20-jarige Ann V u g h t, allen uit Oudenbosch. Dc 18-jarige Anna de Rooy en de 20- jariqe Cornelia Timmermans, beiden eveneens uit Oudenbosch, werden zeer ernstig gewond. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp Ingeroepen en de geneesheeren Mol en SCHOENEN Het betere merkt VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Het generaal appèl van de Ned. Chr. Radio Vereeniging in het Feyenoord- Stadion te Rotterdam. De dertiende zitting van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. De Bondsdag van de Chr. Geref. jonge-* lingen te Utrecht De jaarlijksche algemeene vergadering van de Chr. Geref. Zondagsschoolver-* eeniging. Het Engelsche lagerhuis gaat morgen op reces. Weer Britsche protesten te Tokio in zake anti-Britsche agitatie in China. Duitschland herdenkt den wereldoor-* log met legerorders. REGEN EN KANS OP ONWEER Weerverwachting: Plaatselijk regen met kans op onweer, betrokken tot zwaar of half bewolkt, eenige stijging van temperatuur, zwakke tot matige zuid westelijke tot zuidoostelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 758.6. THERBOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 16.2 C. ln alle maten (NederL Fabrikaat) STANDAARDVLAG compleet met stok en bevestigingsplaat v. prima kwaliteit scheeps- f* g wollen vlaggendoek Franco huis geleverd ORANJE ROOD-WIT-BLAUW N.V. HANDELSCOMPAGNIE, R'dam BOOMPJES 65 Tel.24200 (5 lijnen) (Reci.) T IJ D E L IJ K 15% KORTING voor REINIGEN van HEERENCOSTÜMES en JASSEN PALTH E Ingwersen Co Keizersgracht 382 Amsterdam Belast zich met de altvoering van Effectenorders, het Incas- seeren van Coupons en hol nazien van Lotingen. TeL 32121 en 33879, onder Beursttjd 31207 (Reel.) Hoek uit Etten waren spoedig ter plaatse. Zij konden bij eerstgenoemde meisjes slechts den dood constateeren. Aan de twee zwaar gewonde meisjes werd geneeskundige hulp verleend, waarna zij per ziekenauto naar het St. Ignatius-ziekenhuis te Breda zijn overge- racht. Haar toestand is levensgevaarlijk. ZU hebben o.m. een beenbreuk, een armbreuk en ernstige hoofdwonden opgeloopen. Het stoffelijk overschot der drie slachtoffers werd naar het gasthuis te Etten vervoerd. De overige dertien meisjes kwamen met den schrik vrij. Zij waren echter geheel van streek en zijn met taxi's naar haar woningen in Oud-Gastel en Oudenbosch overgebracht. De marechaussee en de gemeente-politie uit Etten, evenals de burgemeester de heer H. A. Hamilton, waren op het terrein van het ongeluk aanwezig. Een onderzoek naar de schuldvraag wordt ingesteld. De bestuur der van de bus werd niet gewond. Hü was zoo overstuur dat hij nog niet gehoord kon worden. De chauffeur van de vrachtauto bleef eveneens ongedeerd. De wagen werd licht beschadigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1