gtotedp GLmmut Kabinetscrisis en weekstaat Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche Bij dagelijksche zending5.50 Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met zondagsblad 77. ci. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6767 WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1939 20e Jaargang attortentieprifan: Van 1 tot 5 regels 1.17 Elke regel meer 0.22'/» Ingezonden Mededeeüngeti van 1—5 regels 2.3Ö Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan l Bureau wordt berekend 0.10 PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTI ÊN ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden Japansche troepen trekken terug uit Midden-China Is er verband met den internationalen toestand? Vergeefsche luchtaanvallen op Tsjoeng King Naar Reuter uit Tsjoeng King meldt, trekken de Japansche troepen thans groote schaal terug uit Midden-China, het bizonder uit het dal van den Jang Tse. In Chineesche kringen geeft zulks aanleiding tot velerlei gissingen. Een woordvoerder van het Chineesche leger verklaart, dat de Japanners met hun actie in het Z. W.-deel van de provincie Honan beoogen hun terugtocht in midden. .China te dekken. Onlangs zijn twee Japansche divisies naar het gebied van den Yang Tse bij Poekau, tegenover Nanking, gezonden, vanwaar zij per trein, naar men gelooft, naar Mandsjoekwo, zijn doorgereisd, Deze troepen hebben de beschikking over zwaar geschut. Ook wordt volgens den woordvoerder melding gemaakt van belangrijke troepen bewegingen naar Zuid-China. Deze troe. penbewegingen zouden ten nauwste ver band kunnen houden met den gespannen internationalen toestand. Hevige regens hebben de operaties in Z.O. China tot stilstand gebracht Het schijn dat de Chineesche aanvallen op de JaPa" eche flanken er succesrijk zijn geweest en de Japansche pogingen, de Chineesche strijd krachten in de bergen van Taa Hong te ver- nietitren, hebben doen mislukken. Het Chineesche persbureau meldt, dat ae hoofdstad Tsjoeng King gisteren twee keer bij maanlicht is gebombardeerd. De eerste groep van negen toestellen, doorbrak een cordon van Chineesche jachtvhegtuigen en heeft ongeveer 50 bomimen op de stad laten vallen. De aanvallers moesten wegens het hevige vuur der Chineesche batterijen snel weer verdwijnen. De tweede groep van negen vliegtuigen is tr niet in geslaagd, boven Tsjoeng King te komen. Wel heeft deze groep overhaast Ce bommenrekken geledigd en willekeurig bom men laten vallen boven de voorsteden van Tsjoeng King. Slechts op éen plaats ont- Btond brand, hoewel een groot aantal brand bommen werd uitgestrooid. Het vuur was zelfs reeds geblusobt vooi het signaal werd gegeven, dat de vijand ver dwenen was. Gisteren is ook Kweilin, ae hoofds.ad der prov Kwangsi, gebombardeerd. Hier werden meer dan tien huizen verwoest en een paar menschen gedood. Volgens statistieken van het Chineesche leger zijn bij de gevechten in de tweede helft van Juli 13.694 Japansche officieren en minderen gedood cn 52 anderen gevangen genomen In het geheel zijn 358 gevechten geleverd. Tot den buit behoorden 231 paarrten, 489 geweren, 53 stuks veldgeschut en 24.303 ipa- troonbanden. De Japanners moeten hun zwaarste verliezen hebben geleden aan het front, dat zich uitstrekt van Tsjahar via Hoepei en Tsjantoeng naar Kiangsoe, De Britsch-Japansche verhoudingen Naar de diplomatieke medewerker Van Reuter meent te weten, is men te Tokio no? niet tot een beslissing gekomen met betrek king tot de uitlevering der vier Chineezen, die de hand zouden hebben gehad' in den moord op een Chinecschen ambtenaar te Tientsin. Wederom is thans een rapport iyan Craigie te Londen ontvangen. Op de vraag of, met het oog op de over eenkomst van Tokio, de regeering nog voor nemens is, de Chineesche valuta te steunen, heeft Simon in het Lagerhuis verklaard, dat deze overeenkomst geen wijziging in houdt van het standpunt der regeering ter. aanzien van de wenscheliikheid, dat de Chi neesche valuta stabiel b'ijft in liet belang van Engeland en de andere landen, die aan zienlijke financieele en handelsbelangen m Ch'na hebben, De passages uit Chamberlains lagcrhuis- rede, welke op don toestand in het verre Oosten betrekking hebben, zouden opgeni men zijn in een uitvoerige verklaring, waarin nog eens een uiteenzetting wor^'t geseven van de Britsche politiek ten aan zien van China, welke aan den Britschcn ambassadeur gezonden is, ter overhandi ging aan de Chineesche regeering te Jsoeng King. ONGEKENDE VACANTIE-DRUKTE OP TEXEL DEN BURG, 2 Aug. Op het eiland Texel vertoeven thans zooveel personen als er nimmer te voren zijn geweest. De bevolking, groot S000 zielen, is sedert Zaterdag bijna verdubbeld. Alleen 1800 kamipeervergunnin gen zijn reeds uitgegeven voor kampeeren Verschillende hotels en pensions, alsmede clubhuizen hebben voor tfeze en de volgen de week tal van aanvragen om peneion moeten weigeren. Niet alleen bij strand en zee, doch op zeer veel boerderijen over ge heel Texel zijn vacanticgangers in pension. BOERDERIJ DOOR BLIKSEM GETROFFEN EN AFGEBRAND ZUIDWOLDE, 2 Aug. Bij het zware on weer dat vanmorgen tusschen zeven en acht uur hoven stad en provincie Gronin gen woedde, is de alleenstaande kapitale boerderij, bewoond door de familie J. Slop sema te Zuidwolde, gemeente Bedum, door het hemelvuur getroffen en totaal afge brand. De bewoners konden zich redden. Van den inboedel is niets behouden. Verze kering dekt de schade.- De naderende blijde gebeurtenis Vijftig veldwachters te Soestdijk aangekomen Dr. Colijn logeert in het Badhotel BAARN, 2 Augustus. Rond het paleis Soestdijk begint nu toch langzamerhand eenige spanning te komen, naoat het lang stil is gebleven. De vele pensiongasten en kampeerders, die thans Baarn en Soest be volken, houden zich geregeld in de nabijheid van het paleis Soestdijk op, in de hoop iets nieuws te zien, een hoop, waarin zij noch tans voorloopig beschaamd worden. In het paleis heerscht dezelfde kalme rust van altijd en niets wijst er nog op de nade rende blijde gebeurtenis of het moest zijn, c.at de behandelende geneesheer zich van tijd tot tijd op Soestdijk laat zien. Verschillende journalisten hebben, zooals gemeld, hun intrek in het Badhotel of in ho tel Trier genomen en ook de buitenlandsche pers is sedert Zondag vertegenwoordigo. In hotel Trier is thans een tijdelijk telefoonkan toor gevestigd, waar twee telefonisten de 9 lijnen bedienen, waarmede dit bijkantoor met de centrale te Amsterdam is verbonden. Gister is het eerste gedeelte van het deta chement rijksveldwacht, bestaande uit 50 man, te Soestdijk aangekomen en zijn gis termiddag te 3 uur officieel geïnstalleerd. Nadat de brigadecommandant van Lingen de troepen aan den districtscommandant had gepresenteerd, verzocht laatstgenoemde aan oen fungeerenden directeur de man schappen te inspecteeren, waaraan deze vol- Vervolgens hield de districts-c'omandant voor de manschappen een toespraak, waar bij hij hen op hun moeilijke taak wees en het voor de troep een eer noemde voor deze functie te zijn aangewezen. Gistermorgen zijn te Baarn vier stukken geschut aangekomen van de veldartillerie, welke zijn opgesteld in het Oranjepark en die tezamen de batterij vormen, welke bij geboorte van een prins of een prinsesje saluutschoten zal lossen. De batterij staat onder commando van kapitein Nijnat- ten van de veldartillerie te Harderwijk. Gister is ook dr. Colijn met zijn echtge- noote in het badhotel te Baarn aangekomen. De heer en mevrouw Colijn zullen daar een paar dagen verblijf houden. Lijk aangespoeld te Wijk aan Zee WIJK AAN ZEE, 2 Aug. Gisteravond tusschen half acht en acht uur, is aan het strand 500 meter benoorden cie Noorderpier, nog op het grondgebied der gem. Velsen, het lijk aangespoeld van een naar schatting dertigjarigen visschersman. Het gelaat was geschonden, waardoor het slachtoffer van do zee niet te herkennen viel. Het lijk was ge kleed, doch de kleeding droeg geen ken- teekenen. Uit de bretels maakt men op, óat men vermoedelijk met een Nederlander te doen heeft PROFESSOR FREUD ERNSTIG ZIEK LONDEN, 2 Aug. De „Daily Herald" meldt dat prof. Sigmund F r e u d, die het vorig jaar als politieke vluchteling naar Enge land is gekomen, in zijn woning te Hamp- stead ernstig ziek ligt Freud is thans 83 De Kabinetscrisis Mr van Schaik naar H.M. de Koningin 's-GRAVENHAGE, 2 Augustus. Mr. J. R. H. van Schaik, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft zich hedenochtend naar H.M. de Koningin op den Ruigenhoek begeven. JOODSCHE KINDEREN OP DOORREIS NAAR ENGELAND OLDENZAAL, 2 Aug. Met een D-trein arriveerde gistermiddag te 16.50 uur aan 't station alhier, opnieuw een transport van 146 Joodsche kinderen uit Praag, op door reis naar Engeland. Door een der dames van het Centrale Vluchtelingencomité werden de kinderen van Bentheim gehaald Nadat hun op het station Oldenzaal door dames van 't Vluch telingencomité ververschingen waren aange boden, werd de reis met den D-trein van 17.30 naar Hoek van Holland voortgezet. Vandaar zouden de kinderen naar Enge land oversteken. Goudvoorraad onveranderd gebleven Eenige afgifte van gouden Munt Gouden tientjes op f 13.10 In den loop van de vorige week is de va lutamarkt geheel beheerscht geweest door de binnenlandsche politiek. In het begin van de week schoot meer en meer de ge dachte wortel, dat het Parlement het vijfde kabinet-Colijn een goede kans zou geven. Aangezien ook in het buitenland niets schokkends voorviel, bleven de koersver schillen uiterst beperkt. Het aspect veranderde intusschcn snel, toen Donderdagavond kwart over vijf be kend werd, dat de R.K. motie van wantrou wen tegen het nieuwe Kabinet zou worden aangenomen. Zoowel ponden als dollars trokken sterk aan, ponden kwamen op f 8.808.81 (na tevoren tegen 8.74Vg--8.76 verhandeld te zijn), terwijl dollars opliepen an 1.S7 tot f 1.88*4. Spoedig werd evenwel bekend, dat ook iu het Egalisatiefonds alles in het werk zou stellen om den gulden tegen eiken spe culatieven aanval fe verdedigen Naar men ■eet is de laatste maanden tijdens zware internationale spanningen het Fonds steeds bereid geweest od koers van f 1.88% dollars af. te geven, hetgeen overeenkomt met een depreciatiepercentage van den gulden niet 22 Toen Vrijdag j.l. bekend werd. dat het Egalisatiefonds ook thans het vaste voorne had op dit niveau den gulden te ver dedigen. werkte dit zeer geruststellend op de markt, en dadelijk trad eenige ontspan ning in. De koers van den dollar liep terug tot f 1.881.88*4, op welk peil de koers zich ongeveer heeft weten te handhaven, terwijl het pond zich voornamelijk op een peil van ca. 881% heeft bewogen. Aan de krachtige houding van het Neder- landscbe Egalisatiefonds is het r.«v getwijfeld te danken, dat in de afgeloopen week de Nederlandsche Bank geen goud heeft behoeven af te staan. De voorraad is blijkens de zoo juist gepubliceerde week staat onveranderd gebleven op f 1129 miï- Stijgentle goudprijs Intusschen heeft in verband met de vas tere koersen ook de goudprijs in ons land c-en vastere tendenz aan den dag gelegd. Goudharen noteerden gister f 2106 k f 2107 tegen f 2090 enkele weken geleden. Ook voor gouden munten is de belangstelling gestegen. Zoo trok het de aandacht, dat gis ter de Nederlandsche Bank haar afgifteprijs voor gouden tientjes verhoogde van f 13 tot f 13.10. Pas vorige week werd een prijs van f 13 bereikt Uit de nieuwe weekstaat per 31 Juli blijkt inmiddels, dat de afgifte van gouden tien tjes nog zeer beperkt is geweest. De ver mindering van muntgoud blijkt niet meer dan f 80.000 bedragen te hebben. Voor het overige valt van de nieuwe weekstaat weinig te vermelden. De Kabi netscrisis heeft dus, zooals men ziet, tot dusverre gcringen invloed uitgeoefend. Blijk baar wacht men eerst eens af, hoe de op lossing van de crisis er uit zal zien Het passeeren van den ultimo had tot ge volg dat de circulatie toenam met f 28,3 millioen en de rekening cou- rantsaldi van anderen daalden met f 2S millioen tot f 327 millioen. Misschien zou men achter deze vermindering do in vloed van politieke factoren willen zoeken, doch het merlsjvaardige is. dat ook vorig jaar Augustus een overeenkomstige ver mindering van de saldi van anderen in trad. Het saldo van het Rijk is gestegen met f 1,8 tot f 45,5 millioen. Op de geld- en discontomarkt is de Kabi netscrisis slechts in geringe mate tot uitine gekomen. Op de geldmarkt waren de omzetten gering. De prolongatiekoers bleef ongewijzigd. Op de discontomarkt trad eenige terughoudendheid in. Practisch kwam in het beeld van de markt geen wij ziging, daar het niet mogelijk was tot za ken te komen. Op het iets verhoogde ni veau werd nl. geen materiaal op korten ter- De poppen race welke gistermiddag op Woudestein te Rotterdam gehou den werd tijdens de feesten van den Nationalen Bond het Mobilisatie- kruis. ERNSTIG HONGAARSCH-ROEMEENSCH GRENSINCIDENT .Verkeer op de boven-Theiss als twistappel Roemenië breekt hangende onderhandelingen af Sinds eenige dagen hadden er in Sinaja (Roemenië). Hongaarsch-Roemeensche be sprekingen plaats over een nieuwe scheep vaartconventie voor de boven-Theiss, vvelke rivier, sinds Hongarije sub-Karpa- usch Rusland heeft bezet, tusschen beide landen de grensscheiding vormt. Volgens een officeele Roemeensche le zing nu zouden Hongaarsche vlotten gis ternacht ondanks het bestaande verbod hebben getracht, deze rivier te bevaren. Zij werden door de Roemeensche grens wachten gesommeerd, naar den oever te komen. Toen aan dit bevel geen gehoor werd gegeven, openden de grenswachten het vuur, waarop de Hongaarsche wach ten antwoordden. Deze schietpartij duurde volgens het Roemeensche communiqué tot 's morgens zes uur. Van het aantal slachtoffers wordt geen melding gemaakt. In verband met deze ernstige incidenten heeft Roemenië de te Sinaja plaats heb bende onderhandelingen met Hongarije afgebroken. Het incident, dat daartoe aanleiding gaf, vormt het laatste uit een geheele reeks van Roemeensch-Hongaarsche grensincidenten, welke zich voortdurend hebben voorgedaan, sedert dit gedeelte van het voormalige Tsje- ahoslowaaksche grondgebied in Hongaarsche handen is gevallen. Vanaf dien tijd was ook de scheepvaart op de boven-Theiss of Tissa, gelijk c'.e Roemenen haar noemen, ge staakt. in afwachting van een nieuwe rege ling, welke de oude overeenkomst met Tsjechotfowakije zou vervangen. Volgens de officieele Roemeensche lezing zouden de incidenten zijn voorgevallen bij het oeverdorp Teceulmic, de Hongaren spre ken van Tecso, De Hongaarsche vlotters zouden op aanstichting van de Hongaarsche autoriteiten hun pogingen, om de Theiss te bevaren, hebben hernieuwd, ondanks het verbod, dat de Roemeensche autoriteiten ter stond na de Hongaarsche bezetting van Sub-Karpathisch Rusland hadden uitgevaar digd. Tenslotte wordt in het communiqué nog medegedeeld, dat als gevolg van dit inci dent, de Roemeensch-Hongaarsche onder handelingen, welke sinds eenigen tijd in Sinaja gevoerd werden tot regeling van de scheepvaart op de Tissa, en welke op ver schillende irtinten tot een accoord geleid hadden, zijn gestaakt en dat ook de genomen besluiten zijn opgeschort. Van Semi-officieele Roemeensche zijde wordt verklaard, dat de Hongaarsche autori teiten, die deze illegale vaarten aanmoedigen en steunen, verantwoordelijk zijn voor het ir-cident. Een Hongaarsche lezing BOEDAPEST, 1 Augustus. (HAVAS). Om trent het grensincident, dat zich den afge loopen nacht heeft voorgedaan aan de grens van Roemenië en Hongarije, meldt het Hon gaarsche telegraafagentschap het volgende: Vannacht heeft zich opnieuw een Roe- meensch-Hongaarsch grensincident voorge daan. Een Hongaarsche grensv-acht werd hierby gewond. Tot zeven uur 's morgens hebben Roe meensche soldaten met hun geweren en machinegewer n geschoten in de riohting Tecso, een plaatsje, waar zich de Hongaar sche bruggewacht bevindt. Genoemd agentschap voegt hieraan nog toe, dat de Roemenen een batterij, welke gericht is op het dorp Tecso, hebben opge steld. De Hongaarsche regeering heeft voorge steld, een gemengde militaire commissie ter plaatse een onderzoek te doen instellen naar de verantwoordelijkheid en tot het herstel len van den normalen toestand in het dal Th«5c*. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT 'Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken Oproep aan studenten, in militairen dienst UTRECHT, 2 Aug. Naar aanleiding van de nadeelen voor studeerenden voortvloeiende uit de B(uitengewone) O(proep) Uitwendi ge) V(eiligheid) poogt de raad van Neder landsche studenten faculteiten, optredende namens alle facultaire organisaties in Ne derland, alvorens hij daadwerkelijke stap pen ter verlichting van deze lasten zal kun nen ondernemen, allereerst het aantal der studenten na te gaan, door dezen dienst in hun universitaire belangen in ernstige mate getroffen. De raad, het groote belang van deze zaak beseffend heeft mede in overleg met de senaten der rijks-universiteiten en hooge- scholen gemeend niet beter het univer sitair belang te kunnen dienen dan ter ver krijging van de -noodige gegevens inzake het aantal der „slachtoffers", dezen oproep in zoo ruim mogelijken kring te doen publi- ceeren. Hij verzoekt daartoe alle belanghebbenden zich met een verzoek, eventueele bijzonder heden bevattend, ten spoedigste te willen richten tot den abactis: Maliebaan 11, te Utrecht. Autobotsing met doodelijken afloop WASSENAAR, 2 Aug. Gisteravond om ongeveer half elf heeft op den rijksstraat weg te Wassenaar ter hoogte van de Hout laan, zich een ernstig ongeluk voorgedaan. Langs de rechterzijde van den weg stond een vrachtauto, beladen met aardappelen, geparkeerd. De bestuurder, P. J. D. uit Rotterdam, bevond zich juist onder den auto, om een band af te nemen, toen uit de richting Leiden een auto, bestuurd door den heer H. J. N. uit Overschie, met groote snelheid naderde en tegen den vrachtauto botste. D. wist zich op het laatste moment nog in veiligheid te stellen en bleef onge deerd. 7 k 8 meter voorbij den vrachtauto kwam de personenauto omgeslagen tot stilstand. De echtgenoote van den bestuurder, de 47- jarige P. J. N.van O. werd uit den auto geslingerd en was op slag dood. De bestuur der kreeg glasscherven in het oog en zijn 16-jarige dochter brak het linkerdijbeen. De vierde inzittende, de 16-jarige Engelsche logé B. N. uit Londen, kwam met eenige schaafwonden en den schrik vrij. Een strijdlustige buurtvereeniging Zes dames en heeren, leden van een buurtvereeniging in den Haag, maakten dezer dagen een uitstapje naar Rotterdam. Zij bezochten daar eenige café's en tegen middernacht was het gezelschap in een luidruchtige stemméng. In den laatsten trein naar den Haag konden de passagiers van de pret mee genieten. Een der reizigers in dezen trein nam wat al te nauwkeurig notitie van een dames-lid der buurtvereeniging. althans naar den zin van den voorzitter, die den passagier in den kraag vatte. Een algemeene vechtpartij was het gevolg, waarbij enkele personen ook de conducteur licht gewond werden. Te Delft werd het gezelschap uit den wa gen gezet; maar op het perron werd hard nekkig doorgevochten. Zelfs toen de mili taire politie er aan te pas kwam, wisten de feestgangers nog van geen ophouden. Tenslotte echter werd het bestuur van de buurtvereeniging naar het bureau van po litie in.Delft overgebracht, waar het gratis logies werd aangeboden. KRANSLEGGING BIJ HET WONTTMENT VAN WIJLEN KONINGIN EMMA BAARN, 2 Aug. Hedenochtend hebben eenige organisaties een krans gehecht aan het monument van wijlen Koningin Emma, nu vandaag de geboortedag van deze vorstin' wordt herdacht. Ook vele particulieren ga zen uiting aan hun gevoelens voor de rorstin, door bloemen aan den voet van het monument te leggen Een gevaarlijke toestand De jeugdwerkloosheid staat op d-t oogen- obk weer in het midden der belangstelling, doch op eenigszins andere wijze dan een paar jaar geleden. Het blijft wei duidelijk dat ook dit potje twee ooren heeft Eener- eijds betoogt mep soms mft politiek sar casme dat er geen sprake meer is van iwerklooze jongeren; anderzijds schetst men de gevaarlijke situatie, gelijk nog pas in de Vrij z.-D emoe ra a t geschiedde, al dus: Ook in de Twentscihe Textielbedrijven vertoont zich het paradoxale verschijn sel. dat er een pebrek bestaat aan jeug dige werkkrachten, in d e mate zelfs dat vrouwelijke hulpkrachten in het geweer moeten worden geroepen om dnt va cuum aan te vullen. Het verderf 1 Ijke van de huidige s tuatie is daarbij, dat de jongeren opgeroepen worden en tege lijkertijd de mededecling ontvingen, dat erop dienen te rekenen na een arbeids- lermijn van 5 A 6 jaren wederom ontsla gen te zullen worden. Zeer terecht wijst de heer Posthumus er dan ook op dat 'n toestand als de geschetste slechts betee- kont een verplaatsing der werkloosheid, welke mede den blik op het geheele pro bleem uitermate vertroebelt. Inderdaad maakte de geschetste toestand een zui vere beooordeekng der werkloosheids cijfers al zeer moeilijk 1 VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Kabinetscrisis en de weekstaat van de Nederlandsche Bank. De twaalfde zitting van de Algemene Synode der Ned. Herv. Kerk. Tusschen Den Bosch en Tilburg is een taxi tegen een boom gereden, waarbij vier personen zijn gewond. De Bond vai a Chr. Geref. Jongelings Vereenigingen houdt te Utrecht de jaar-r vergadering. Te Soestdijk heeft Dr Colijn zijn intrek genomen in het Badhotel. Japansche terugtocht gesignaleerd in Midden-China. Ernstige HongaarschRoemeensche grensincidenten aan de Theiss. Engeland zorgt voor benzine- en olie voorraden. BUIIG WEER Weerverwachting: Regen buien met kans op onweer. Tijdelijk op klarend, weinig verandering in tempera tuur, meest matige westelijke tot zuid westelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 763.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 17.0 C. 3 Aug. Zon op 5.23 uur, onder 8.48 uur 3 Aug. Maan op nm. 9,37 u. ond. vm. 8,51 u FIETSERS LICHT OP 3 Aug. Van 'sav. 9,18 u. tot 'smorg. 4,55 u WAT DOET GE LIEVERt Dnor noi toch ln 20 Jaar bet 1 geheel ai betalenl ge hypotheek-rente VERITEX VOLKSGASMASKERS VERITEX N.V. Mussert èn Moskou Telkens hooren wij zeggen: Mussert óf Moskou. Natuurlijk weten we beter, zegt de Christen- Democraat: Wij zeggen: Mussert noch Moskou. Geen van beiden! Maar daar willen we 't nu niet over hebben. Wij willen ditmaal eens aan- toonen, dat de leuze: Mussert en Moskou minder dwaas is. dan velen denken. Bij de Statenverkiezing in 1935 haalde de N.S.B. in de gemeente Lochein 509 stemmen; de Comm. Partij 153. Bij de Raadsverkiezingen in dat jaar deed do N.S.B. niet mee, maar de communisten kregen plotseling 249 stemmen en daar door een Raadszetel. Bij de Statenverkiezingen in April 1939 kreeg de N.S.B. 253 stemmen; de Comm. Partij 142. Maar bij de Raadsver kiezingen van dit jaar, waaraan de N.S.B. weer niet mee deed, klom do Comm. Partij tot 282 stemmen. Wat blijkt dus? De communisten hebben in Iochem eon vaste aanhang van ongeveer 150 st. Indien de N.S.B. aan een verkiezing niet meedoet, stijgt hun aantal stem men plotseling tot ongeveer het dub bele. Het is dns duidelijk, dat de com munistische Raadszetel telkenmale door N S B. hulp veroverd wordt Dat zijn de vaste hulptroepen van de Comm. Partij. Het is dus Mussert en Moskou! Broederlijk samenwerkend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1