IKtruue geil&ct)t CTourant n Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De Kabinetscrisis FIRMA D. KATZ Sbonnemtntsprijö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevesligd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0 18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse num-r-rs 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cf. No. 6766 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 DINSDAG 1 AUGUSTUS 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang abbertentiepripat: Van I tot 3 regels 1.17'/* Elke regel meer0.22'/j Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Naar het conferentie-oord. Volgens getalsterkte worden blijkbaar de fractie-leiders opgeroepen om de Koningin van advies te dienen bij de oplossing der latente Kabinetscrisis. Gisteren zijn de 1 zitters der drie grootste fracties op den Ru.'- genihoek ontvangen. Eerst Mr. Dr. L. N. Deckers van de Roomsoh-Katholieke frac. tie, de man met de grootste verplichting en de grootste verantwoordelijkheid. Zijn derhoud met de Koningin duurde ruim één uur. Onmiddellijk na hem verscheen Ir, J. W. Albarda voor de Soc.-Dfem. fractie. Ook zijn bezoek duurde ongeveer één uur. Tenslotte volgde om bijna zes uur nog de heer J. Schouten voor de Anti-Rev. fractie, die eveneens een uur op deii Rui- genhoek verbleef. Het is te verwachten, dat heden de leiders der andere groepen, n.l. van de Chr. histo- tisohe, vrijz.-democratische en liberale frac ties een bezoek aan het politieke oonferen- tie-oord zullen brengen. Dat de besprekingen niet pro forma ge houden worden, mag men"gerust met stel ligheid aannemen. De lange duur van he' onderhoud wijst daarop. Blijkbaar gaat H.M. diep op de kwesties in, want in ge sprekken van een uur en langer kan breed voerig over de politieke omstandigheden ge handeld worden. Toch valt oi. het resultaat wel te voor spellen, althans in eerste instantie. Vrij zeker zal een der R.K. voormannen, w sohijnlijk Dr. Deckers, uitgenoodigd 1 den een kabinet-te vormen. Duidelijk blijkt uit de R.K. pers, die weer tamelijk een stemmig is, dat de nieuwe formateur zal pogen een kabinet op vrij breede basis te vormen, dat men dan gaarne met het etiket „nationaal" zal willen versieren. Van te voren staat echter wel vast, dat van anti- rev. zijde zich niemand beschikbaar zal stel len. omdat het regeeringsprogram lijnrecht moet ingaan tegen de voornemens, welke Dr. C 0 lij n koesterde en die tot het huidige conflict leidden. Zelfs in de roode pers is een beroep gedaan hoe is het mogelijk? op Dr van Dijk om zijn mooie taak tot verdediging van ops land, voort te zetten, maar dat zal wel tevergeefs zijn. Ook niet te verwachten, dat de liberalen één of meer ministers zullen leveren. Met de Chr.-Historische groep staat het eenigszins anders. Zeer duidelijk blijkt er een tegenstelling te bestaan tusschen de Kamerfractie, welke zonder reserve Jhr. d e Geer blijkt te volgen en de redactie van „de Nederlander". En het is duidelijk, dat men van die zijde medewerking verwacht: rnen noemde zelfs namen. Mocht deze poging niet slagen, dan zal de formateur naar alle waarschijnlijkheid trachten een kabinet te vormen, dat steunt op de drie R's: Roomsch-Katholieken. Roode Sociaal-democraten en Rose Vrijzinnig-de mocraten. Dat men het gemakkelijk eens zal worden over een program, waarin nog iets meer moet staan dan „welvaartspolitiek" met leeningsgeld, is niet aan te nemen; maar men zal het aan zijn prestige verplicht zijn om de consekwenties te aanvaarden. Wij zien al hoe de aanstaande ministers van economische zaken zich om den for mateur verdringen, maar er moeten ook mannen zijn voor de andere portefeuilles. Er zal heel wat wederzij dsche inschikkelijk heid noodig zjjn om het schip van staat te bemannen en wjj gelooven nog steeds, dat de (r.k.) „Residentiebode", die een rood- roomsch Kabinet een ramp voor Nederland zou achten; meer instemming in de eigen gelederen vindt dan men uit de andere r.k. bladen zou afleiden. Echter, thans behoort men door te zetten. Nu nog te gaan lijmen er. krammen kan geen baat brengen. Als tegenspraak met loopende geruchten, deelt de roode pers mee, dat. wat de sociaal-democraten betreft „er geen overleg is gepleegd met katho lieke leiders over den inhoud van de motie, noch over de Tiouding, die men zou aan nemen nódh over de consekwenties. die de goedkeuring van een motie met zioh zou brengen. Sleohts heeft de sociaal-democra tische fractieleider zich vergewist öf de katholieken van de Kamer een uitspraak zouden vragen, Ware dit niet het geval ge weest, dan had de fractie der S.D.A.P. zelf zulk een stap kunnen overwegen." Er was dus een verstandhouding; er is overleg gepleegd en dit staat ook vast nog vóór Dr Colijn gesproken had. Reeds des morgens was alles in kannen en kruiken. Welnu, men schenke ons volk thans klaren Voor een rijdende autobus gevallen en ernstig gewond GELEEN, 1 Augustus. Gistermiddag is op den Rijksweg alhier de 11-jarige J. A. K. met zijn rijwiel gevallen. Op hetzelfde ooginblik kwam een autobus van „De .Valk" te Valkenburg voorbij, welke voor den knaap niet meer kon uitwijken en hem overreed. Met zware verwondingen aan hoofd en borst werd hij opgenomen en naar het hospitaal te Sittard vervoerd. Zijn tr 6tand is hopeloos. Den chauffeur treft geen échuld. TERECHT GEPASSEERD „Vooral na des avonds zeven uur, ls internationaal telefoneeren niet duur". Zohder ons het auteursrecht voor te be houden en zonder op honorarium aan te dringen zij deze slagzin het Hoofdbestuur der P.T.T. aangeboden om er reclame mee te maken. Dit hoofdbestuur verstaat zijn tijd en taak. Wie nog smalend zou durven spreken over „Tante Pos", moet zelf voor achterlijk aangezien worden. Alles gaat even vlot en vlug èn goedkoop. Telefoneeren is duur, zei men vroeger niet zonder reden. Thans adverteert ja! ad verteertde P.T.T. in sommige groote bladen een sappig, geïllustreerd verhaal van 288 dure regels, waarin meegedeeld wordt, dat men, vooral 's avonds na 7 uur een internationaal telefoongesprek kan voeren voor een luttel bedrag. Dót is zaken doen! Voorzoover wij kunnen nagaan, is deze advertentie niet aangeboden aan de Protes- tantsch-Christelijke dagbladen, zelf niet aan de grootste daarvan. Men zou daarop te recht critiek kunnen uitoefenen. Een staatsbedrijf dient ook bij zijn reclame rekening te houden met de onderscheiden volksgroepen. Of meent de P.T.T. enkel maar abonné's te hebben in bepaalde kringen? Toch schreven we hierboven, zij het ook met een tikje sarcasme: „terecht gepas seerd". Want een geestig vertelseltje met ccn smakelijk prentje is in ons blad wel op zijn plaats, maar de advertentie, zooals deze elders geplaatst is, zou door onze admini stratie niet ongewijzigd aanvaard zijn. Men weet het: ook dan moet er keur zijn, al gelden hier natuurlijk eenige andere maatstaven dan bij de artikelen. Welnu, de advertentie van de P.T.T. had correctie noodig. Het voegt de leiding van een Staatsbedrijf niet Gods Naam ijdellijk te gebruiken, zooals in de anncnce ge schiedt, zij het ook door middel van een bastaardvloek. Wil men de Catechismus niet als leidraad nemen, dan had men den hoogsten chef, den Minister van Binnen- landsche Zaken, de advertentie maar moeten leggen. Zijn beslissing zou niet twijfelachtig zijn. Nu dit niet is geschied, vestigen we in 't openbaar de aandacht op dit kwaad. Prinses Armgard op Soestdijk aangekomen BAARN. 1 Augustus. Gisteravond om half acht is de moeder van Prins Bernhard, Prinses Armgard, op het paleis Soestdijk aangekomen. De Prins had zijn moeder per auto te Amersfoort afgehaald. Het Amsterdamsche erfpachtsrapport Deel I nu compleet AMSTERDAM. 1 Augustus. De Raaas- >mmissie van Onderzoaa inzake erfpacht heeft thans aan den gemeenteraad het tweede gedeelte van deel 1 toegezonden. Dit gedeelte loopt oveT 15 zaken, die de commissie nog heeft onderzocht. De hier mee verband houdende feilen geven de commissie geen aanleiding aan het eerste-, op 15 Juni jl. verschenen gedeelte, iets toe te voegen of daarin iets te wijzigen. Het thans gepubliceerde brengt geen op zienbarende feiten aan het licht, behalve dan het oordeel der commissie over de beweerde verstandhouding tusschen wet houder De Miranda, en diens zoon- Mr A. R. de Miranda. De commissie concludeert, hieromtrent, dat haar uit niets is gebleken als zou Mr de Miranda over het verstakken van grond besprekingen hebben gevoetrd met wethou der De Miranda, een der Raadsleden of «en der ambtenaren van Publieke Werken. Ten aanzien dezer ambtenaren spreekt de wrumissie in het algem»«en als haar oor deel uit, dat geenerlei twijfel aan hun inte griteit gewettigd is. De door de commissie thans gepubliceer de feiten geven meermalen aanleiding tot tweeërlei conclusie van de eene en de an dere helft der commissie. Zij betreffen al le ongewenschte toestanden bij de uitgifte van erfpachtsgrondion. Het algemeen oor déél over de heeren Gulden, De Mi randa en Matthijsen ondergaat geen verandering. Wel worden eenige zaken ge noemd waaruit verkeerd beleid wordt ge concludeerd, terwijl de heer Matthijsen van een bepaalde beschuldiging wordt vrij gepleit Vermelding verdient nog, dat in de be handeling van een zaak, waarin het R.K Raadslid Van Hardeveld zich met wethouder De Miranda over uitgifte van gronden in verbinding stelde, het optreden genoemd raadslid, naar het oordeel der commissie, aan voorzichtigheid te wen- schen heeft overgelaten. Het Erfpaohtsrapport zal nu door Jen Raad worden behandeld. Het tweede deel (over de principiële zijde van het Erfpachtsvraagstuk) komt eerst later uit en zal in den nieuwen Raad orden behandeld. Verwacht wordt, dat t*»u aanzien var de eventneele vervanging van de aftreden de Raadsleden C r u c q en Ter Haar de Raad nog een voorziening zal treffen. STADHUISSCHUTTING GEDEELTELIJK OMGEWAAID Man ernstig gekwetst De schutting thans geheel afgebroken LEIDEN, 1 Aug.. Gistermiddag te onge veer half vier is met luid gekraak een ge deelte van de schutting die de gerestaureer- de gevel van het Stadhuis nog steeds aan het oog onttrekt tengevolge van een- ruk wind omgewaaid en op straat gevallen, waarbij een voorbijganger ernstig werd ge kwetst. Men mag zeggen, dat dit ongeluk hiermee nog zeer goed is afgeloopen. Het was het gedeelte aan de zijde van de Maarsnïansteeg, dat plotseling over een lengte van ongeveer vijf-en-twintig meter bezweek en met een hevige slag op straat terecht kwam. eD 62-jarige gepensionneerde spoorweg beambte J. B., wonende aan de Oranje gracht, werd door het hout getroffen en bleek er vrij ernstig aan toe te zijn. De dok ter van den E.H.D. constateerde een ge compliceerde beenbreuk en een hersen schudding. De man is in zorgerlijken toe stand naar het St. Elisabeth-ziekenhuis bracht. Behalve de E.H.D. verscheen ook spoedig een wagen met personeel van de brandweer ter plaatse van het ongeluk om den rijweg weer vrij te maken. De verkeerspolitie leidae het auto-verkeer om en hield de groote. menschenmenigte, die al spoedig op de been was, op een afstand. Is er sprake van schuld en bij wien? De recherche stelde inmiddels een on derzoek in naar de oorzaak van het ongeluk. Want al was het duidelijk, dat de directe oorzaak gelegen was in een oer venijnige rukwinden, waardoor de weersgesteldheid zich dezen middag kenmerkte, het bleek toch op het eerste gezicht al, dat de schutting er maar vrij gevaarlijk bij had gestaan. Zij staat al tien jaar, zoodat het hout, vooral aan den voet, fl nk vermolmd was en ook de palen die haar vasthielden, bleken dat allerminst nog erg stevig te ooen. De politie nam dan ook enkele gedeelten van het hout in beslag alö materiaal bij haar onderzoek naar de schuldvraag. Ook werd van politiewege van de rest van de schutting een aantal foto's genomen. Want dat de schuld niet uitsluitend bij den ruk wind ligt is wel duidelijk. Het was maar een vrij wankel geval geworden met die schutting en al is het waar dat zij toch spoedig zou worden opgeruimd, dit is nog geen verontschuldiging voor het feit, dat zij blijkbaar levensgevaar opleverde. Men moet er niet aan denken wat er zou kunnen gebeurd zijn als het op het moment dat ae schutting viel, -niet merkwaardiger wijs zoo stil was geweest op de plaats van het ongeluk, waar zich toch bijna altijd vrij veel menschen ophouden, o.a. omdat er vlakbij een tramhalte is. Bij wien de schuld ligt is intusschen nog niet zoo gemakkelijk uit te maken. Ge meentewerken schijnt geen verantwoorde lijkheid voor dit bouwwerk te dragen en ook de aannemer van den Stadhuisbouw schijnt een bepaling .in zijn bestek te hebben aat de schutting aan de voorzijde hem niet aan gaat. Zij zou dan waarschijnlijk aan de zorg van de Rijkscommissie voor Monumenten zorg, onder wier leiding de restauratie van den ouden gevel heeft plaats gehad, zijn toevertrouwd, zoodat dan op oeze commis sie de verantwoordelijkheid zou rusten. Hoe dit ook zij het is jammer, dat aan den toe stand van de sohutting niet meer aandacht besteed. Men vraagt zich ook af, waarom hij niet eerder is afgebroken, nu het restau ratiewerk toch zoo goed als klaar was. De autoriteiten hebben airect na het on geluk last gegeven de schutting over de ge- heele lengte af te breken en de politie- brandweer heeft aan dezen last met bekwa men spoed voldaan. Voor het eerst na tien jaar kan Leidenaar en vreemdeling den fraaien gevel weer in al zijn schoonheid aanschouwen. Kind ernstig gewond bij aanrijding LISSE, 1 Aug. Maandagmiddag omstreeks half vijf reed de chauffeur A. v. H. uit Lis se, in dienst bij de firma Veldhuyzen van Zanten, met een vrachtwagen gelaoen met bloembollen, achteruit de hoek-Wagen- straatWagendwarsstraat. Op een gegeven moment verliet een bijna tweejarig ventje van den heer M. uit de Wagendwarstraat het aan de andere zijde gelegen trottoir, stak den weg over en kwam te vallen. Het knaapje kwam onder een der achterwielen van de auto terecht, hetgeen de chauffeur, die zulks niet zien kon, bemerkte aan zijn wagen, welke hij onmidaellijk stop zette, waarna hij het kiïid uit zijn benarde positie bevrijdde. De onmiddellijk gewaarschuwde geneeskundige Dr J. M. van Dijk uit Lisse constateerde een schedelbreuk en oordeelde het noodig ora het kind naar het ziekenhuis te vervoeren. Met behulp van een Zuster van het Groene Kruis legde hij de noodver banden aan, waarna het kind per ziekenwa gen van den heer Scheepmaker werd ver voerd naar het Elizabeth-Ziekenhuis te Lei den. De toestand van de kleine is zorgwek kend. Naar wij vernemen treft den chauffeur van de vrachtauto geen schuld DALEN, 1 Aug. Gisteren viel de 71-jarige lanc.bouwer G. T e m p e 1 s te Dalervecn, i'an den hooizolder. Hij kwam zoo ongeluk kig neer, dat hij bijna onmiddellijk aan de gevolgen overleed. FEDERATIE VAN CHR. HIST. JONGERENGROEPEN Alg. vergadering op Woudschoten In het conferentie-oord „Woudschoten" der N.C.S.V. te Zeist is Zaterdag de alge- meene vergadering gehouden van de Fede ratie van Chr. Historische Jongerengroepen in Nederland. De voorzitter van de Federatie, de heer A. Fortgens van Voorschoten, deed bij den aanvang zingen Gez. 2 1 en 5, waarop hij las Ps. 97 en voorging in gebed. Na woorden van welkom en van dank voor de ondervonden medewerking wees spr. op het Christen-jeugdcongres, dat terzelfder tijd te Amsterdam gehouden werd, den wensch uitsprekende, dat allen, hier tegenwoordig, zich solidair zouden weten met het oecume nisch streven van dit congres. Spr. handel de in dit verband over de roeping van de Jongerenbeweging. Jaarverslagen Vervolgens bracht de secretaris, de heer A. G. V e r m e u 1 e n van Geldermalsen, zijn jaarverslag uit. Hij deelde mede dat de groei van de Federatie zich in het afgeloo- .pen jaar wederom heeft voortgezet Belang rijke steun werd ook weer ontvangen van de Unie. Het aantal groepen bedroeg op 15 Juli 1.1. 144 met een totaal aantal leden van 3631 tegen 130 groepen in 193S met in totaal 3445 leden. Het aantal groepen vermeerderde met 14 en het aantal leden met 186. Geheel bevredigend is de toestand van de groepen echter niet. Aan ernstige studie ontbreekt vaak nog zeer veel. De bestaande oppervlakkige interesse moet omgezet wor den in werkelijke belangstelling voor de Chr. Hist beginselen. Uit het jaarverslag van de penningmees- teresse, mej. Gré Dekker van Dordrecht, bleek, dat de ontvangsten 420.29 bedroe gen; de uitgaven 359.11; alzoo een batig saldo van 161.18. De ontvangsten van het Centraal Bureau bedroegen 1650.44; de uitgaven 1495.33; batig saldo 155.11: bet totaal saldo be draagt momenteel 216.23. De kascommissie stelde voor mej. Dekker te dechargeeren van haar accuraat beheer, waartoe z.h.s. besloten werd. Aan de beurt van aftreden waren bij de bestuursverkiezing mej. Gré Dekker te Dordrecht en dè heeren W. B e 11 o te Zwol le en P. U. Huistra te Den Haag. Gpko- zen werden de heeren A. v. d. B 0 s c h te Weesperkarspel en J. Locht te Hattem, alsmede mej. A. Hollander te Murmer- woude. De federatie-voorzitter, de heer A. Fortgens, werd herkozen. Daarna werd een aantal voorstellen be sproken, betrekking hebbende op concept- huishoudelijk reglement. Nadat daarop «enige scheidende bestuursleden nog harte lijke woorden van afscheid tot do vergade ring gericht hadden en een telegram van hulde en trouw aan HM. de Koningin ge zonden was, werd de algemeene vergade ring gesloten. De conferentie Om 8 uur heeft de heer A. Fortgens met een kort woord geopend de conferentie, die aan de algemeene vergadering verbon den is. Onmiddellijk daarop werd het woord gegeven aan Ir. M. B. Smits, te Den Haag. die sprak over: „Landbouwvraagstukken". Hierbij ging spr. uit van drie gezichtspun ten: 1. de belooning van den agrarischen arbeid; 2. de voorwaarden van het grond gebruik; 3. de afzet van het product. Hierna sprak nog burgemeester Revers van Kamerik, die dank bracht voor de uit- noodiging aan het Hoofdbestuur van de Unie gericht. Om half twaalf werd de eer ste conferentiedag gesloten met een dag sluiting, verzorgd door den heer P. U. H u i s t r a, van Den Haag. Zondag werd 's morgens in de kapel van Woudschoten een godsdienstoefening ge houden, waarin voorging cand. Derkse. In den namiddag, nadat eerst een wandeling door de bosschen was gemankt, sprak Ds. G. C. van Niftrik. Ned. Herv. pred. te Rijnsburg, over: „Kerk en Staat". Na 'n gezelligen avond werd de dag geslo ten met een dagsluiting, verzorgd door mej. Gré Dekker, uit Dordrecht. Het Celsius-plein te Eindhoven leek Maandag door een luchtbombarde ment bewerkt. Het was de storm, die alle daken van een geheele huizenrij verwoest had. Convent der Prot. Chr. Patroonsvakcentralen en C.N.V. Bestrijding der werkloosheid besproken Dezer dagen vergaderde het Convent der Prot. Chr. Patroonscentralen (nl. het Chr. Werkgeversverbond, de Chr. Middenstands bond en de Chr. Boeren- en Tuindersbond) en het Christelijk Nationaal Vakverbond. Het voornaamste agendapunt was de be spreking van de vraag, op welke wijze de christelijk-sociale beweging de werkloos heid kan helpen bestrijden. De disoussie concentreerde zich om de volgende vier punten: uitvoering van cultuur-technische werken; plaatsing van meer arbeiders door verkorting van de arbeidsweek; toelating tot het ar beidsproces van de jongens op 15- en de meisjes op 36-jarigen leeftijd; ver vroegde pensionneering van arbeiders op 60-jarigen leeftijd. Over deze belangrijke vraagstukken werd uitvoerig van gedachten gewisseld, waarbij de verschilende kwesties nader werden be zien, die zich bij mogelijke verwezenlijking zullen voordoen. Algemeen was de vergadering van ge voelen, dat uitbreiding van de cultuur-tech nische werken, zooals die thans reeds in uitvoering zijn, noodzakelijk is. Voorts werd de wenschelijkheid uitge sproken, dat bij inkrimping van de werk gelegenheid niet tot vermindering van het aantal arbeiders moet worden overgegaan, doch dat door het gemeenschappelijk bren gen van offers werkloosheid wordt voor komen. Verkorting van de arbeidsweek, waarbij eveneens gemeenschappelijke offers gebracht moeten worden, zou plaatsing van werklooze werknemers in het arbeidsproces eveneens kunnen bevorderen, indien dit althans niet op technische bezwaren zou moeten afstuiten. De wetsontwerpen inzake uitschakeling van jongens van 14 en meisjes van 14 en 15 jaar vonden bij de leden van het Convent een gunstig onthaal, niettegenstaande ver schillende moeilijkheden, die hier en daar in het bedrijfsleven dreigen te ontstaan. Vervroegde pensionneering in het parti culiere bedrijfsleven acht het convent alleen DE TARAKANREIS AMSTERDAM, 1 Augustus. De Stoomv.- Mij ..Nederland" deelt mede. dat het m6. Tara-kan, dat Zaterdag jl. van IJmuidcii vertrok voor het maken van de vijfde kampeerreis, Maandagmorgen om zes uur te U 1 v i k i6 aangekomen Het weer is goed en aan boord is alles wel. Drie jongens door vrachtauto aangereden Een van hen ernstig gewond OLDEBROEK, 1 Augustus. Gisteravond omstreeks half elf is in de Dorpsstraat al hier een drietal jongens die rechts van den weg liepen door een hen achterop rijoende vrachtauto, welke te veel naar rechts reed, aangereden. Een der jongens, de 19-jarige VV. van Valk uit Oldebroek, bleef hevig aan het hoofd bloe.dend, liggen. De beide plaat selijke geneesheeren, verleenden do eerste hulp, waarna van Z. per ziekenauto het. ziekenhuis te Zwolle is vervoerd. Hij bleek een ernstige hersenschudding en een schecelbasisfractuur te hebben opgeloopen. De toestand van het slachtoffer dat nog steeds buiten kennis is, was vanmorgen vrijwel hopeloos. De beide andere jongens bleven vrijwel ongedeerd. De bestuurder van de vrachtauto die de aanrijding veroorzaakte, is doorge reden. Felle brand te Stadskanaal Complex woningen uitgebrand GRONINGEN, 1 Augustus. In den t loopen nacht is omstreeks kwart voor vier brand uitgebroken te Stadskanaal in een gebouwencomplex waarin in de beneden verdieping eenige zaken zijn gevestigd en waarvan de bovenverdieping door een drie tal gezinnen wordt bewoond. Het vuur werd ontdekt door mevrouw Tempel, die door het knetteren van vuur gewekt werd en toen zag dat het belendende perceel brandde. Zij maakte onmiddellijk alarm. Een van de bovenwoningen, in ge bruik bij de familie Augustin, brandde reeds. De heer A. wiens familie op reis is, kon zich nog juist in veiligheid stellen evenals het gezin van den heer A. Poppema, die in de benedenverdieping een zaak in rij wielartikelen drijft. Zij moesten evenwel in allerijl in nachtgewaad de woning verlaten. Inmiddels breidde de brand zich snel uit tot VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De elfde zitting van de Algemeene Sy node der Ned. Herv. Kerk. Op de Mookerhei is een monument ont huld ter gedachtenis aan Lodewijk en Hendrik van Nassau. Het rapport van de Erfpachtscommissie te Amsterdam. Te Leiden is de schutting van het stad huis omgewaaid, waarbij een man ernstig is gekwetst Het Engelsche parlementair debat over den politieken toestand. De kwestie-Tientsin te Tokio. MINDER REGEN W eerverwachting: gedeeltelijk bewolkt geen regen van beteekenis, iets warmer. Matige tot swakke Westelijke tot Zuidwestelijke wind. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 17.2 C. KUNST IN KERAMIEK hat bouwwerk, din tuin »n hst binnenhuis. Dat moet ifjn BETER AARDEWERK Oat is BROUWERS AARDEWERK betere wlnkeliekeit roor bauwen tu In e e r de we r k bij N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDELUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- 3CFE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. (Reel.) RESTAURANT SEINPOST mm (Red.) aan de groote werkplaats van de A.T.E.M. De eigenaar, de heer J. Alsema en diens fa milie zagen eveneens kans zich bijtijds in veiligheid te stellen. De brandweer uij Stadskanaal rukte met volledig materiaal uit en bestreea het vuur met zeven stralen, maar zij kon tegen het vernielende vuur niet veel uitrichten en moe9t zich bepalen tot het nathouden van de belendende perceelen waarin de koffiebran derij van den heer J. B. Tempel is gevestigd en voorts de woning van notaris Poelman. Bede perceelen bleven dan ook gespaard, doch bekwamen veel waterschade. Het com plex brandde geheel uit en van de zich daar in bevindende inboedels kon niets worden gered. Visschersboot bij Marken gezonken SCHELLINGWOUDE, 1 Augustus. Gister is een Harderwijker vissuhersvaartuig, de HK 33. door een bui overvallen en gezon ken. De opvarenden werden na een half uur gered door een andore Harderwijker, die hen behouden aan wal biacht Naar gissing ligt de botter op ongeveer 52 gr. 31 min. N.b. en 0 g«\ 33 min. O.l. van Amsterdam. De mast steekt boven water uit. Gisteravond is een licht- en vandaag een wrakboei geplaatst. Het wrak ligt ge vaarlijk voor de scheepvaart Schepen, die bij Marken varen, tusschen de vit*»chenj- palen 8 en 9 zouden precies op het wrak loopen. JAPAN FN LUTHER In Japan heeft een groep geleerden het Dlan opgevat de ■•ezamenlijke werken van Maarten Luther te vertalen, met medewer king van enkele Duitsche geleerden Men hoopt in tien jaren klaar te komen. Prof. Sakave is van meening. dat men door de Luther-studie tot beter begrip van den Duitschen geest zal komen. (Welke Duit sche geest, wordt er niet bU vermeld).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1