Jlicuiur jTritedjr (iuurant ycloon teistert Woensel Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken -ievige slagregens en onweers buien op vele plaatsen WILBUR gi<mmmentsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaalsefr v/aa csn agentschap gevestigd is 235 Frar.:o pe* post 2.35 portokosten per week 0.18 V,- ficl Buitenland bij wekelijksche -ending4.50 Bi Jagei jksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling V nummers 5 ct. met Zondagsblad 7ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) No. 6765 MAANDAG 31 JULI 1939 Postbox 20 Postgiro 58936 20e Jaargang 2lbbertentitprij?en: Van 1 tot 5 regels !.17'/i Elke regel meer0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Zeven gewonden; vele Huizen beschadigd In vele plaatsen van ons land is gisteravond omstreeks hall eli en elf uur een hevige slagregen gevallen, die vaak gepaard ging met hevige onweersbuien. Heel wat schade en o gerief is daardoor veroorzaakt. Vooral W o e n s e 1 bij Eindhoven is geteisterd. Een korte maar hevige cycloon heeft daar veel schade aan huizen aan gericht, terwijl zeven menschen gewond werden. Ia Rot er dam cn omgeving was de regen val tus'chen half elf en elf uur het he vigst. H'-t onweer bleef bij enkele slagen, doch hei vuur op grooten afstand was ge- ruimen tijd niet van de lucht. Aan alle kanten zag men het blauwe licht langs den donkeren avondhemel flitsen, meestal tonder dat men er iets van hoorde. Eenigv malen sloeg de bliksem in andere gemeen' n in, waardoor brand veroorzaakt werd, Vooral ook in het Oosten van ons land leeft he hevig geregend en geonweerd, Cycloor te Woensel W )ENSEL, 31 Juli. Tijdens het hevig e onweder en de zware slag regen welke zich gisteravond over bet rootste deel van ons land i h::b£ i ontlast, zijn de inwoners van 1 Woé sel tegen middernacht opge schrikt door een noodweer, gepaard jgaanoe met een z war en storm, welke nedurende eenige seconden tot een (cycloon werd. Daken van huizen werden afgerukt, eikeboomen wer den ïtworteld en de electrische lei ding werden gestoord. Het mag dar ok een wonder worden ge noemd, dat het aantal gewonden niet meer dan zeven bedroeg, van wie alleen een dertigjarige vrouw min of meer ernstig werd getroffen door een vallend stuk muur. Het feit, dat velen in de getroffen wijk nog niet thuis waren van de kermis in Eindhoven, speeli daarbij een groote rol. Het is ongeveer kwart voor twaalf toen en h ige rukwind gedurende enkele se conden over de arbeiderswijk in het Zuid- VoMer van Woensel joeg. Op het Celcius- rd een achttal woningen totaal ver nield. daken van deze huizen werden af gerukt f stortten in. De ibrokstukken van ken kwamen weer op belendende Bw >meester dr W. de Vlugt hijscht de n ag, die Zaterdag door de ueree- niging „De Princevlag" het m.s. O ra je werd aangeboden. woningen terecht zoodat in het geheel on geveer achttien woningen min of meer ern stig werden beschadigd. Zooals reeds ge meld, waren de meeste bewoners, dank zij het feit dat zij in Eindhoven feest waren gaan vieren ,nog niet thuis, en slechte twee vrouwen en vier kinderen werden gewond door brokken van het neervallend plafond of van de muren. Zij liepen schrammen up. Alleen een 30-jarige gehuwde vrouw in de Newtonstraat, die te bed lag, kreeg van een omvallende muur een brokstuk op het ge laat, waardoor haar neus als het ware verd afgestooten. Deze vrouw is naar het Binnen gasthuis te Eindhoven vervoerd. Alle ande ren konden thuis worden geholpen. Op het Pastoor van Arsplein werd de linker zijgevel van de kerk- van don H. Pastoor van Ars ernstig beschadigd. Een hoek werd uit den gevel losgerukt en een groot, stuk muur waaide als ware het een licht houten beschot om. In de Edisonstraat en op den Boschdijk en Oirsoliotschedijk werden zware oude eikeboomen, in het geheel een twintigtal, ontworteld. De neergevelde reuzen, welke dwars over den weg kwamen te liggen, ver sperden het verkeer, doah richtten in hun val geen noemenswaardige schade aan. Reeds vanmorgen had het gemeente-per soneel muren, dakpannen en boomen zoo veel mogelijk weggeruimd, doch de straten, waar huizen werden vernield en boomen ontworteld, zijn voor het verkeer afgezet. De beschadigde huizen zijn gemeentewonin gen. De plaats Woensel, welke 45.000 inwo ners telt. behoort tot de gemeente Eindho ven. De burgemeester van Eindhoven, de heer A. Verdijk, leidde persoonlijk de op ruimingswerkzaamheden, welke door de brandweer geschiedden. Ook de gemecs- kundige dienst was op het eerste alarm uit Woensel onmiddellijk ter plaatse. Ook het electrische net was gebroken. De electrische trein uit de richting Roermond, welke te twee uur 's nachts te Woensel moest arriveeren, kon pas om vier uur in het station binnenloopen. Schuur eu woning verbrand KERKDRIEL (Gld.), 31 Juli. Gisteravond is de bliksem ingeslagen in een leegstaande schuur van den heer P. de Vries te Ros- s um. De schuur brandde tot den grond toe af. Dc vlammen sloegen over naar de woning van d'en sigarenwinkelier Wever- ling. Ook dat huis is verloren gegaan. De brandweer wist het aan de andere zijde ge legen huis van den slager de Koning te behouden. Brand door blikseminslag in hofstede Tijdens een hevig onweer, dat Zondag avond boven een deel van Walcheren woel1- s de bliksem ingeslagen in de hof stede „Meiwerf", onde de gemeente Vrou- n pol der, bewoond door den land bouwer Maas. De groote schuur waarin landbouwwerk tuigen waren geborgen, diénde ook voor staliing en twee veulens vond'en den dood in het vuur, evenals een varken, dat aan- kelijk gered kon worden, doch in de vlammen terugliep. Het overige vee liep in eide. Het woonhuis kon met veel moei te worden gespaard, doch dc inboedel welke men naar buiten had gebracht heeft door de hevige slagregens veel schade hekomen. Het pand en de inboedel waren gedeeltelijk verzekerd. Storing in electrisch net der P.U.E.M. Tijdens een korte maar hevige onweersbui welke gepaard ging met hevige windvlagen cn een wolkbreuk ontstond er een storing in het electrische net der P.U.E.M. ersfoort. Deze storing omvatte een groot deel der provincie en duurde 40 mi nuten. De storing werd vermoedelijk corzaakt door atmosferische invloeden. Noodweer veroorzaakt schade te Veldhoven VELDHOVEN, 31 Juli. Tijdens een hevig onweer gepaard gaande met een orkaan, is vannacht oe bliksem ingeslagen in de kapi tale boerderij van den landbouwer Tils te Veldhoven. De geheele boerderij brandde tot den grond toe af. De inboedel en de pas ingehaalde oogst gingen in vlammen op. Alleen een stier en een varken konden in veiligheid worden ge steld. Toen oe brand uitbrak was de boer met zijn vrouw en kind bij buren op bezoek. De orkaan welke hier woedde heeft ver schillende dikke boomen neergeveld. Twee boomen vielen op een huis, dat gedeeltelijk instortte. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Honderden pannen van da ken werden afgeslagen, van het radioaistri- butienet werden versohillende palen ver nield. Het te velde staande koren werd plat geslagen terwijl ook aan het fruit veel scha de is toegebracht. Man van zijn rijwiel geslagen MUIDEN. 31 Juli. De 37-jarige J. D., uit de gemeente Muiden, is gisterenavond omstreeks twaalf uur door het gedeeltelijk wegzakken van het rijwielpad langs den Muiderstraatweg, veroorzaakt door de regens, voorover van zijn fiets gevallen. Voorbijgangers vonden hem bewusteloos waarschuwden een geneesheer, die een her senschudding en hoofdwonden constateerde. Windhoos boven Ambt-Vollenhove AMBT-VOLLENHOVE, 31 Juli. Van nacht omstreeks een uur heeft boven Ambt- Vollenhove een zwaar onweer gewoed, dat gepaard is gegaan met een windhoos, wel ke in Oostelijke richting over de gemeente is getrokken en ernstige schade heeft aan gericht. Een boomgaard met vijf-en-dertig fruitboomen van den heer K. van der Linde is geheel vernield. De toren van de Geref. Kerk heeft eveneens erg geleden. Boomen langs de wegen zijn uit den grond gerukt. De totale schade is aanzienlijk. Vier meisjes in zee verdronken Onvoorzichtigheid met noodlottige gevolgen Tragisch ongeluk te Castricum aan Zee BOERDERIJ IN DE ASCH GELEGD TE WIJHE WIJHE, 31 Juli. Vanavond is, vermoede lijk tengevolge van hooibroei, brand ont staan in de kapitale boerderij van den heer W. A. Swartjes. De brand verspre:dde zich snel. De brandweer stond machteloos te genover de vuurzee. Het woonhuis, twee schuren en twee hooibergen zijn een prooi der vlammen geworden. De inboedel kon slechts gedeeltelijk worden gered, schade wordt geschat op 15.000 gulden slechts ten deele door de verzekering ge dekt. Nationaal Herstel Zendt een waarschuwing uit Het hoofdbestuur van het Verbond voor Nat. Herstel heeft aan de voornaamste po litieke partijen met uitzondering van S.D.A.P. de volgende vermaning gericht: Gezien den ernstigen internationalen toestand en gezien het huidige politieke partijenspel, dat op onverantwoordelijke wijze ten aanzien onzer hoogste lanosbe- langen wordt gespeeld ofschoon de partijen verkeerdelijk meenen deze te dienen veroordeelt het Hoofdbestuur van het Verbond voor Nationaal Herstel dezen partijenstrijd ten strengste en her innert Uw partij eraan, dat vér bovi zoogenaamde „conventions", waaraan vertegenwoordigers van partijen i Tweede Kamer het recht tot hun onder ling getwist meenen te kunnen ontleenen, uitgaat artikel 77 van de Grondwet, het welk luidt: „De Koning stelt de ministerieele de partementen in, Jjenoemt er de hoofden van en ontslaat die naar welgevallen". Het hoofdbestuur zal wel niet verwachten, dat alle politieke partijen zich binnenkort zullen oplossen in Nat. Herstel; welk bond, als het de kans heeft, ook meedoet aan den partijenstrijd. Een zakelijke afkeu ring van het Kamervotum zou meer in gemaakt hebben. Frankrijks nieuwe gezinscode Maatregelen om het geboortecijfer te verbeteren CASTRICUM AAN ZEE, 31 Juli. Vier Amsterdamsche meisjes van ongeveer twintig jaar zijn gis termiddag alhier aan bet vrije strand, waar geen toezicht wordt gehouden, in de Noordzee verdronken. Hoewel moeilijk te bepalen is hoe het ongeluk zich precies heeft voorgedaan, kan uit de verklaringen van omstanders worden opgemaakt, dat het viertal door zich te ver in zee te wagen, om het leven is gekomen. Spelerid in de hooge golven bereikten de meisjes, die gezamenlijk uit waren, de tweede zandbank, welke circa tachtig meter uit de kust gelegen is. Terwijl zij hier naar hartelust rondsprongen en -dansten, werden zij opgemerkt door een der strand bezoekers, die haar toeriep terug te komen: „Je weet, dat jullie niet zwemmen kunt". Ondanks dezen raad keerden de vriendinnen niet terug Toen de man, die merkte, dat aan zijn advies geen gevolg gegeven werd, even later opnieuw de richting van de zandbank uitkeek, was van de meisjes geen spoor meer te bekennen. Naar alle waarschijnlijk heid zijn zij door een hooge golf in de diepe geul tusschen de tweede en de eerste bank, welke op ongeveer vijftig meter van de kust gelegen is, geworpen. Deze geul is uiterst gevaarlijk, vooral bij opkomend getij, zooals ■ten tijde van het ongeluk het geval was, medé door het drijfzand en de vele gaten, welke daar tijdens eb door kinderen gegra ven zijn. Direct wierpen leden van de A.R.B. red- dingslijnen uit en reeds 6poedig werd de eerste drenkelinge op het droge gebracht Koortsachtig ging men voort met zoeken, doch vooreerst werd niets gevonden. Na circa tien minuten spoelde het lijk van het tweede slachtoffer aan, even later de lijken van de twee andere meisjes. Op het strand stelden de leden van de E.H.B.O. alle pogin gen in het werk om de levensgeesten bij de slachtoffers op te wekken. Ook twee geriees- heeren, die op het strand aanwezig waren, verleenden hun medewerking. Het waren de heeren dr van der Schatte Olivier uit Hilversum en dr Hartingius uit Koog aau de Zaan, terwijl de plaatselijke geneesheer, dr H. Leenaers, even later ter assistentie verscheen. Voorts waren aanwezig de Rijks- veldwacht en de badmeester, terwijl ook de burgemeester van Cnetricum, mr C. A. F. H. W. B. van der Clooster Baron Sloet tot Everlo, door aanwezig te zijn van zijn medeleven getuigde. De pogingen de levensgeesten weder op te wekken door kunstmatige ademhaling met behulp van twee zuurstofapparaten, werden bijna twee uren voortgezet, echter zonder resultaat. Inmiddels had men reeds de onbewoonde tent gevonden. „Omwonenden" verklaarden, dat de vier meisjes hier haar intrek had den genomen en later herkenden zij inder daad in de slachtoffers hun buurvrouwen Naar schatting waren ce meisjes achttieu tot twintig jaar oud. Bij nader onderzoek is gebleken, dat de meisjes de gezusters E. en A. Sol en de ge- zustes Js. en H. M. Bakker zijn, alle vier afkomstig uit Amsterdam. Haar leeftijden varieerden tusschen de zeventien en acht tien jaar. De lijken der slachtoffers zijn overge bracht naar den politiepost te Castricum. Bij de rec'dingspocij.gen onderscheidde zich in het bijzonder een lid van de A.R B„ de heer W. F. Burger, die zich tot vier maal toe in zee begaf, hóewei omstanders het hem ontrieden. Bij het duiken gedood VOORSCHOTEN, 31 Juli Zondagmid dag waren eenige jongelui in de Vliet aan het zwemmen en gebruikten daarbij een stapel hout als afzetp aats voor een duik sprong. De 19-jarige IT. van M., uit Voorschoten, nam op deze wijze een sprong, doch is daar bij waarschijnlijk met het hoofd tegen de basaltglooiing gebotst, waardoor hij bewus teloos geraakte. In bewusteloozen toestand en met eon groote wond aan den schedel werd' hij uit het water gehaald. Leden van don E.H.B.O. hebben onder leiding van Dr C. J. Kerkhof geruimen tijd getracht door kunstmatige ademhaling en met behulp van een zuur stofapparaat de levensgeesten op te wekken, doch /.ij mochten daarin niet slagen. Ter plaatse is het slachtoffer geestelijke bij stand verleend. Tragisch was, dat de ouders van den jon geman op een vacantiereis waren en men hen niet kon beeiken, zoodat het stoffelijk overschot naar de woning van een familie lid is vervoerd'. De Fransche wetgever heeft opnieuw een poging ondernomen om het zoo sterk ge daalde geboortecijfer van het Fransche volk op te voeren, ditmaal door het invoeren van een gezinscode: De maatregelen kunnen in twee groepen verdeeld worden, namelijk het verleenen van materieelen steun aan het gezin door den staat of de vakvereenigingen, en ten tweede bescherming van het gezin door ad ministratieve, juridische en strafbepalingen. De steunverleening geschiedt als volgt: le. Premie voor een eerstgeborene. De hoogte varieert, volgens het departement, van 2000 tot 3000 francs, betaalbaar in twee gelijke termijnen, een bij de geboorte, de andere helft na zes maanden 2o. Gezinstoelagen voor alle arbeiders, al dan niet loontrekkend, die vader zijn van minstens twee kinderen. Het beginsel van gelijkheid van alle burgers voor de gezins toelagen wordt strikt gehandhaafd. De toe lagen worden voortgezet tot den 14-jarigen leeftijd en tot 17 jaar, indien het kind stu deert, of in opleiding voor een vak is. Het minimum voor het tweede kind is tien pro cent van het gemiddelde loon in het betrok ken departement, voor bet derde kind en daarboven 20 procent. De gezinshoofden kunnen voor het eerste levensjaar van het kind, in plaats van een maandelijksche toe lage, een bedrag ineens krijgen, waardoor die toelagen worden gekapitaliseerd. Op die wijze wordt indirect een premie verleend voor de geboorte van elk nakomend kind, Extratoelagen worden uitgekeerd aan landbouwgezinnen. Voor het tegengaan var de vlucht naar de groote steden women hu- welijksleeningen ingesteld varieerende van 5000 tot 20.000 francs. Zeer streng zijn ae bepalingen in zake de abortus, die voorzien in 5 tot 10 jaar gevan genisstraf en 5000 tot 20.000 francs boete. Ook aan de bescherming van het kind is ge dacht Het delict van aantasting der goede zeden, geldt thans ook voor boeken. Zelfs als zij niet geïllustreerd zijn. De strijd tegen het alcoholisme wordt gesteund door beperking van het aantal drankgelegenheden. Bizondere belastingen Ter financiering van deze verschillende maatregelen zijn de inkomsten uit bijzonde re belastingen bestemd. Vrijgezellen, ge scheiden personen of weduwen en wedu naars zonder kinderen moeten nl. een zinsbelasting" betalen: hebben zij een inko men beneden de 50.000 francs, dan betalen zij drie procent; bij een inkomen boven de S00.000 francs 20 pCt.; de belasting op inko mens tusschen beide bedragen is progressief. Echtparen, die meer dan twee jaar ge huwd zijn en nog geen kinderen hebben, moeten eveneens een bijzondere gezinsbelas ting betalen, welke een derde minder is dan die der vrijgezellen. Van de belasting worden vrijgesteld de lastingsplichtigen, die invaliditeitspensioen van -10 pCt. en lager genieten, belasting plichtigen, die één of meer kinderen hebben of echtparen, die kinderloos zijn geworden, doordat hun kind gestorven is, mits dit kind minstens den leeftijd van zestien jaar reikt had. De socialistenleider, oud-premier Blum, heeft te Rijssel scherpe critiek geoefend op de decreten over den gezinscoae. Hij deed dit in een rede voor een internationaal con gres der socialistische jeugd. „Het geboor teprobleem". zoo zeide hij, „wordt met sub sidies of belastingen niet opgelost. De eenige oplossing is den arbeiders voldoende loon te geven om een gezin te kunnen vormen, woningen te bouwen, waar men behoorlijk kan leven; en den strijd aan te binden tegen de sterfte, door ongezond werk, door syphil id, .alcohol en tuberculose veroorzaakt". VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Gisteravond heeft op vele plaatsen in ons land een hevig onweer gewoed, dat gepaard ging met slagregens. Te Woensel heeft een cycloon groote schade aangericht. Ze^zn personen gewond. De Wereldconferentie voor de Chris telijke Jongeren te Amsterdam. De „Princevlag" heeft aan de „Oranje'* een natievlag aangeboden. Op het strand te Castricum zijn vier Amsterdamsche meisjes verdronken. De tiende zitting van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. Twee rapporten voor de Generale Synode der Geref. Kerken zijn ver schenen. De geruchten over nieuwe onrust in Spanje gedementeerd. Frankrijk krijgt een gezinscode Engeland wijst verdachte Ieren de deur. DE KABINETSCRISIS Traag verloop Veel schot zit er nog niet in de oplossing der Kabinetscrisis, welke met zooveel voortvarendheid is uitgelokt. Van de offi- cieele raadslieden der Kroon zijn er thans drie ten paleize geweest, nl. de Voorzitters der beide Kamers het onderhoud met dien van de Eerste Kamer nam weer ruim twee uur in beslag! en de vice-president van den Raad van State. Waarschijnlijk volgen nu, omdat het een conflict tusschen Kamer en Regeering be treft, de fractie-voorzitters en daarop zal dan wel een opdracht tot Kabinetsformatie gegeven worden aan een der prominente leiders der R.K. Staatsparty. IETS WARMER Weerverwachting: Gedeelte lijk bewolkt, droog weer, iets warmer, matige tot zwakke zuidwestelijke wind. tot 'smerg. 4,52 u GRONINGEN Prins Hendrikkade 3 4 AMSTERDAM -0. Laschtransf opmatoren Ds. J. DE BRUIN f Op 66-jarigen leeftijd is Zaterdagmiddag overleden Ds. J. de Bruin, in leven hulp prediker by de Ned. Herv. Gem. te A 1 f e n a. d. R ij n. Slechts enkele weken geleden had hij met een schriftelijke predikatie afscheid genomen van de gemeente, welke hy 22 jaren als hulpprediker heeft gediend; voortdurende ongesteldheid had hem genoopt, deze taak neer te leggen; 1 Juni jJ. was hem eervol ontslag verleend. Ds. de Bruin werd 13 Sept. 1872 te Lelden geboren. Na voltooiing der studie heeft hij eerst de gemeente van Rousselaire in België gediend, van 18971916. Toen dwong de oorlog hem, België te verlaten. Op 13 Sept. 1916 volgde zijn benoeming tot hulpprediker te Alfen a. d. Rijn. Woensdag a.s. zal in de Herv. kerk te kwart voor één een rou.vdienst aanvangen. Te half twee eindigt deze en dan volgt te 2 uur de begrafenis op de Oosterbegraafplaats. Pijp Tahak Taconis - Leeuwarden \7 A CK A MT*I¥T f Daar gaan we dan; we laten l*-* heel de beslommering van huis en werk een korten tijd achter ons. We vergeten alles. We reizen en trekken logeeren en bivakkeeren. We genieten volop! Wat we echter niet vergeten, dat is onze krant. Het Christelijk dagblad gaat met ons mee. Het wordt ons nagezonden, bij honderdtallen gaan ze mee. Welk een prachtgelegenheid om anderen met onze samenwerkende Dagbladen kennis te doen maken. Spreek eens met hen, die nog geen abonné zijn. Zoo benutten we onze vrijheid en we werken met ons eigen Chris te Hjk dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1