Jlieuurr £eUtsri)i* (£mmnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken EEN DONKER JUBILEUM Het Kamervotum in de Pers Abonnementsprijs: Per kwartaal Leiden en in plaatsen ar een mlschap gevestigd is f 2.35 Fr?nco pe f 2.35 portokosten Fer week 0.18 hel Buitenland bij wekelijksche iding4.50 Bij dagelijkse zending5.50 Alles bij vooruitbetaling LosSw nmömers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a cf. NO. 6764 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 ZATERDAG 29 JULI 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang 3öbertentieprtj?en: Van 1 tot 3 regels 1.17*/» Elke regel meer0.22'/a Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 ,Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend4 0.10 Z Jr var. herinneringen is het oogen- •blik, waarop we ons zetten tot het her denken v=n een tijdsgewricht, dat in de wereldgeschiedenis zijns gelijke zoekt in beteekem in omvang als in diepgang. De jubileum-traditie vraagt een mijlpaal bij 25 jaren, zoo staat dan 1 Augustus J914 vóór ons in de felle belichting van het toen over Europa losgebarsten nood weer en in die van het sombere heden, da' er de e gevolgen van torst, terwijl Europa in o- drukkende temperatuur vóór een nieuvr. heviger onweer gebannen ligt. t De aard van dit „jubileum" brengt mee, dat hei th levend geslacht er grooten- deeli betrokken is; het heeft de •dreiging, de spanning en de angsten van den groot oorlog met lijf en ziel onder gaan en het was sindsdien onafgebroken in afwacht inc. van den terugkeer der nor male verhoudingen. Er is echter ook een jong geslacht opgegroeid, dat uit de twee de hand hooren moet, wat er geschied is, 1 doch uil de eerste hand de gevolgen heeft moeten aanvaarden. IOp den onderbouw van een staatkun dig en maatschappelijk, maar ook moreel en geestelijk* wankelende samenleving, 1 moer 'net een nieuw gebouw der toekomst i optrekken, en die toekomst valt niet, zoo- als in 1914. plotseling, als een lawine, over ons nee doch teekent zich met ter gende duidelijkheid af. Toch mag de herinnering aan het uit breken ?n wereldbrand in Augustus 1914, wat ons land betreft, niet louter in mineur .n. Nooit mag vergeten worden dar Nederland, hoewel vier jaren-midden in de branding liggende, in 'directsr. de ramp van den oorlog niet Wij kennen geen monumen- e voor gev llen soldaten, en wij heb- o. c Jerlandschen bodem geen r.in puin geschoten huizen ge- eer ig ens heeft ons volk in al!? de zorgen van „het belen- c p gekend en het kent die nóg. leiding, om ons te verliezen jr> - zoneringen, moeten we weer stand Toch moeten met een paar lijnen cit ik en de schok van die zo- jrerschc r atiedagen in 1914 ons voor oog en c worden. Vacantie en d - er doorheen kwam het sein: terug- keererl Zomerreizen en in den trein de vr - r an de soldaten, op weg naar Je gr er Welstand en lange rijen opge agde burgers voor winkels en spaarbarke Welvaart en duizenden brooduit hun werk gerukt. Zaken doemaa: op 29 Juli 1914 de Amster- damsche beurs gesloten! Regeeren en als het. Ministerie (Cort van der Linden) op 30 Juli in gewone vergadering bijeen is, rinkelt de telefoonbel en hoort de Pre mier evoegen: zend omgaand de M an Financiën en Landbouw naai dam, om met den president - r,n Bank en den geldhandel te rleg. wat er gedaan kan worden voor d nciering van het land. En co Igen de gebeurtenissen elkaar snei op ovij unnen die 't beste aflijnen op e-_. rei n: Treub, van Aalst, Snijders, het Ko Steuncomité, de vluchtelin ge /erpen, interneeringskampen, de N.O.T, mokkelaars en hamsterc brood co en vetkaarten, duikbooten en och, er is maar weinig ..kle iv' 3odig, om dit complex „nii we roi'dgi :den" scherp voor oogen te hebben Het i niet alleen herinneringen, er zijr. en, die op dezen gedenkdag op o ringen. Als benauwing van al bestaan, maatschappelijke verstoorde orde, zorgvolle ka- kHcid aan de orde komen, rijst dc hoe heeft ons volk dat alles opge f' ongewapend als het was tag i zóó snel opgekomen storm vloed: n mogen we bij dit herden- ken het licht laten vallen op de wij zo. wa. ;>p ons volk de hoogstge- plaa de eenvoudig§ten gerea geerd heeft op het complex van tegen spoeden. dai. binnen weinige weken tot ten benav nis was geworden. Met het verhef fc voorbeeld onzer eminente Vorst.n voor oogen, heeft de regeering van land stad, van provincie en dorp, de j karaktertrekken van moed, beleid :u f iw gerealiseerd. Zeker, er zijn fcv'L-n gemaakt bij hoog en laag; er is blijk ven van zondig egoïsme en misdc ocht eigenbelang (O.W. en sir taan nog met zwarte letters chiedboek geteekend). Maar daaiiM. vf iit rijst de herinnering aan vele en iden van hulpvaardigheid, vol b.-;i-ding n toewijding, evenzoovele •tuc! i het aankweeken eener voll-o die meer in werken des Vfcd toerusting tot den krijg zich uitleeft. Nr f r.deren zin heeft ons volk in de ji re: 1918 zijn goede zijde kunnen toe ,ng dit gepaard met donkere •Oog* „De vrije zee" werd een S g 'aren; de import van grond- st. v/cfd belemmerd, zoo niet geheel Verlamd. Da kwam het spook van den honger z'n vale vlerken over Nederland Spreiden en als de maag wordt belaagd, schijnen alle hoogere instincten te wijken: Holland hoorde ruiten inwerpen, zag felle straatbetoogingen, de distributie deed haar intrede, de N.U.M. werd opgericht, bruinkolenwalm vervuilde de lucht, Er- satz-artikelen verschenen op tafel, wo ningnood ging heerschen. kortom, een nieuw complex van tegenspoeden, dat een beroep deed op de zelfbeheersching van alle volksgeledingen. En alweer mogen we met dankbaarheid herdenken, hoe ons volk ook dit benarde tijdperk heeft doorleefd en doorworsteld, zóó, dat het maatschap pelijk leven, hoe ook gehavend, intact bleef. Stellig mag hierbij niet ontbreken de posthume hulde aan het Kabinet-Cort van der Linden, dat met groote volharding heeft gestreefd naar de handhaving van onze neutraliteit in militairen zin, maar ook naar die van den volks-weerstand in maatschappelijken zin. De afsluiting van de 25 jaren, welke ons scheiden van Augustus 1914, vindt ons volk, evenals andere volken in een periode, die een scherp licht werpt op de allen beklemmende vraag: en als het nu eens weer oorlog werd? Men zou kunnen zeggen: wel, dan heeft 19141918 ons vele lessen geleerd, welke nu kunnen toe gepast worden. Inderdaad. Maar als we dan acht geven op de geweldige verande ringen in de militaire toerustingen, in de krijgvoering t.o.v. de onbeschermde bevol king; anderzijds letten op de ingrijpende veranderingen in de mentaliteit van perso nen en groepen t.o.v. 1914, dan kan het niet uitblijven, of een groote beklemming komt over ons. Men spreekt wel van geesten, die, eenmaal ontketend zijnde, niet meer te bezweren zijn. Zouden we dit niet mogen overbrengen op die groote mo gendheid der moderne techniek, welke haar duizenden verslaat reeds nu. haar tienduizenden, als de demon van den oorlog over haar vaardig werd? Doch zie, dan wendt het_oog zich, e als in 1914, van het schepsel af, en het richt zich tot Hem, die in den hemel zit, vanwaar alleen onze hulp komen kan. Het woord van den Duitschen keizer op het oogenblik, dat de oorlogsfakkel 25 jaren geleden ontbrandde: „Gaat naar uw Ker ken", hield een gedachte in, welke nóg en ten volle in staat is, de toekomst van ons volk met rustige kracht onder het oog te doen zien. De wereld der zienlijke dingen die door de ontwikkeling der techniek van 't verkeer tijdens de nu afgesloten 25 jaren aanmerkelijk verder is doorgedron gen in het menschelijk bewustzijn, moge ons in haar worsteling om het overwicht op de onzienlijke dingen benauwen, gelijk ook de strijd om het overwicht van volken en regeeringen ons dat doet, onder neen, boven dit alles troont de Almachtige, Wiens opperste souvereiniteit betwist wordt door het zich al sterker wanend schepsel, en wij hooren in dezen tijd de echo van dat profetisch woord uit den tweeden Psalm: „Maar d' Opperheer, die Zijn geduchten stoel „Op sterren sticht en grondvest op de wolken, „Zal lachen met dat vruchteloos gewoel, „En spotten met den waan der dwaze volkan". Aan deze werkelijkheid, wezenlijker dan die ons omringt, ontlecnen wij de kracht, om nochtans te jubileeren op 1 Augustus 1939, want niet het thema van het geweld, „mundi victor!", maar dat van den vrede: „Christus victor!" bepaalt onzen gang in dezen van dreiging èn belofte vollen tijd. Een donker jubileum. Zeker, maar het opschrift van ons her denkingslied blijft: Jubilate Deo! Want Hij regeert, en zal Zijn almacht toonen. De nieuwe Kabinetscrisis De machine is weer op gang. De con ferenties zijn begonnen. Mr Van S c h a i k, voorzitter der Tweede Ka mer, heeft gisteravond een bezoek aan H. M. de Koningin op den Ruigenhoek gebracht tot het geven van advies. Vanmorgen om 10 uur ontving H.M. den voorzitter der Eerste Kamer, Baron de Vos van Steenwijk. Onnoodig afscheid? Het personeel van de P.T.T. ontving gis termorgen, naar Het Volk meldt, een dienstorder van den lxeer Damme, waarin deze, „wegens zijn benoeming tot Minister van Sociale Zaken", afscheid neemt van ec werkkring, welke hij gedurende li ja; met. groote ambitie vervuld heeft. Indien dit op behoorlijke wijze geschied is, dan heeft hij dit, zoo schrijft hij, in zeer belangrijke mate te danken-aan de uitnemende mede werking, die hij van het personeel van hoog tot laag mocht ondervinden, waardoor het bedrijf slechts met één geest was bezield. Ik dank u allen hartelijk daarvoor hoop, dat het ieder uwer gegeven moge zijn. nog vt, jaren de belangen van het P.T.T.- bcdrijf te dienen; aldus eindigt de dienst order, welke gedateerd was 25 Juli 1939. ONZE FINANCIEELE POSITIE Een gunstig Engelsch oordeel In het door de .„Manchester Guardian Commercial" uitgegeven „Internationaal Banknummer" lezen we o.m.: .Het kenmerk van de Nederlandsche ka pitaalmarkt blijft de overvloed van haar beschikbare hulpbronnen; de kracht van de deviezenpositie maakt liet mogelijk om deze hulpbronnen ter beschikking te stellen van solide buitenlandsche leeneis. Het is inderdaad een merkwaardig ver schijnsel geweest, dat ten aanzien van lee ningen aan het buitenland, de Nederland sche kapitaalmarkt gedurende hei algclo-» pen jaar de suprematie aan Londen heeft ontroofd. Tot het meerendeel van de groote inter nationale financieele transacties, welke ge durende het afgeloopen jaar zijn onder men. is in Amsterdam het initiatief ge men. zooals b.v. de leeninigen op korten termijn aan de Fransche en Belgische regee- Niettemin staat Nederland meer en meer voor de onvermijdelijke moeilijkheid om zijn steeds toenemende uitgaven voor bewape ning te dekken, een moeilijkheid waarvooi bijna elk ander land in Europa zich ge plaatst ziet Nederland is misschien op dit oogenblik de bakermat van financieele or thodoxie en het is niet verwonderlijk, dat dit vooruitzicht van aanzienlijk verhoogde uitgaven geleid heeft tot ernstige meening: verschillen tusschen hen, die het totaal dier uitgaven door belastingen wenschen te dek ken en hen, die bereid zijn den ietwat ge makkelijker weg te volgen door een deel van de speciale uitgaven uit leeningen te bestrijden. Wat ook het resultaat zal zijn van de politieke moeilijkheden, die thans zijn geschapen, men kan toch met vertrouwen aannemen, dat niet zal worden toegela ten. dat deze moeilijkheden het Neder landsche devies zullen aantasten dat onder de krachtigst gewortelde en voor treffelijkst geleide der wereld moet worden geteld. Nederlands moeilijkheden concentreoren zich rondom een probleem, dat in bijna elk ander land zonder ernstige discussie is ge regeld, ctoor den zuiveren druk der nood zakelijkheid. Zelfs indien Nederland eemgs zins afwijkt van het rechte en nauwe pad en zich begeeft op den weg naar eeneenigs zins expansionistische budgetaire en dien tengevolge crediet-politiek zou het nog steeds, ten minste in relatieve termen, het symbool zijn van harde orthodoxie. 4LG. FRIESCHE LEVENSVERZ.-MY LEEUWARDEN BURMANIAHUIS GROOT N00RDH0LLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN DRIE DAGEN MINISTER Wat is hun pensioen 1 Er is ons gevraagd of de ministers, aldus schrijft Het Vaderland", die drie dagen na hun benoeming hun ontslag hebben gevraagd na het votum der Tweede Kamer, nu oen vol jaar pensioen krijgen. Het ant woord van het blad luidt: geen sprake van. Het ministerspensioen wordt bij den dag berekend. Op het oogenblik van hun ontslag-aanvrage hebben de leden van het vijfde kabi- net-Colijn recht verworven op drie- dertigste van een twaalfde van hun salaris 'ad f 13.680, d.w.z. f 114 per jaar. Voor de ministers die ter aanvaar ding van dit ambt een staatsbetrek king hebben prijsgegeven de heer Damme zou b.v. in dit geval hebben kunnen verkeeren geldt een spe ciale regeling waarbij naast dit mi nisterspensioen ook een pensioen voor de opgegeven betrekking wordt berekend. Dit geschiedt volgens een formule, welki te ingewikkeld is om hier uiteen te zetten, maar er wordt mede bereikt, dat zij geen nadeel lijden door de aanvaarding van het ministersambt. AMSTEBDAM, 29 Juli. Een of meer per sonen, die goed op de hoogte moeten zijn van het doen en laten van de bewoonster van een huis in de Langestraat, hebben in rhaar woning ingebroken en een goeden feeslagen. Van haar afwezigheid heeft men gebruik gemaakt om, via het dakraam van een aangrenzend perceel, zich toegang tot haar woning te verschaffen. Duizend gul den aan contanten en een aantal gouden sieraden ter waarde van eveneens duizend gulden zijn de buit. Het pontje over de Schie, dat in verband met de demping binnenkort uit het Rot- terdamsche stadsbeeld zal moeten dwijnen. HAAGSCHE ARTS NAAR SOESTDIJK In verband met blijde gebeurtenis 's-GRAVENHAGE, 29 Juli. Nu de blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin al zoo spoedig verwacht wordt naar hier ter stede verluidt tusschen 4 en 8 Augustus is de behandelende geneesheer van Prinses Juliana, de bekende Haagsche arts Dr. J. d e Groot, dezer dagen naar Soestdijk ver trokken. Hij heeft zijn intrek genomen in het Baarnsche Badhotel, waar hij tot het einde van Augustus denkt te blijven. In de Residentie worden thans de eerste toebereidselen voor öe feestviering ge maakt Men is begonnen de illuminatieka- bols met benoodigde fittingen In slingers op te hangen over den Kneuterdijk. Ook aan de gevels van de departementen van Alg. Zaken en Financiën is reeds een aan tal electrische leidingen aangebracht Bin nenskamers wordt voorts hard gewerkt aac de bekende Orenje-ballonnetjes, wier aan- eenhechtig veel tijd kost De Fransche methode is volgens de Standaard gevolgd bij de eerste ontmoeting van het vijfde Kabi- net-Colijn en de Kamer. Een motie van af keuring is aangenomen. Waarom deze motie is ingediend? Op grond van de overwegiag, dat de Kabinetscrisis niet heeft geleid tot het optreden van een Kabinet, dat de noo- dige waarborgen bood voor een deug delijke behartiging' van 's Lahds belang in gemeen overleg met de Staten-Gene- Van het ontbreken van die waarborgen was intusschen nog niets gebleken. Men meende, men vreesde, dat zij zouden ontbreken, maar eenig feit, dat in die richting wees was er niet. kon er zelfs niet zijn. Het Kabinet was niet naar den zin van de heeren en zij wilden zijn beleid, zijn daden niet afwachten. Hiermede is de Fransche methode in ons Nederlandsch Parlement ingevoerd, Een merkwaardig intermezzo Het is geen tijd voor dergelijke parle mentaire krachtproeven, die de verhou dingen tusschen de verschillende groe pen der bevolking vertroebelen en ver scherpen. Maar de situatie ligt er nu eenmaal. Geleidelijk aan zijn wij naar het huidige stadium der ontwikkeling toegedreven en wij hebben thans den besten «weg naar een oplossing uit de moeilijkheden te zoeken en dien weg vastberaden te gaan. Op het oogenblik gaat het er om of een beleid in uitzicht kan worden gesteld, dat bij de groote meerderheid van ons volk vertrouwen wekt en dat perspec tieven opent voor hen, die economisch en sociaal zoo zwaar zijn getroffen. Dan kunnen door de eendrachtige sa menwerking van hen, die van de nood zakelijkheid van zulk een beleid overtuigd zijn, groote resultaten bereikt worden. Gezonder verhoudingen Wat nu gebeurd is. is een beslissing van historische beteekenis. Een beslissing, waarmee wij de R.K. van harte geluk wenschen. Jarenlang hebben zij .tegen de A.R. en hun leider een halfslachtige houding aan genomen. Zoo zijn de parlementaire verhoudin gen vergiftigd. Wij feliciteeren de R.K., dat zij ni aan alle halfslachtigheid een einde heb ben gemaakt, en het zoo duidelijk moge lijk hebben gedemonstreerd, dat zij eei nieuwe combinatie willen, met d i socialisten. Het is een verademing, dat zij dat nu zoo duidelijk hebben gedemonstreerd. Het feit, dat de R.K. de leiding heb ben genomen by deze stap, is op zichzelf een daad, waardoor we, mits zy nu consekwent zijn, kunnen komen tot gezonder politieke verhoudingen. Geheel eenig toch voor onze politieke zeden is dat een pas opgetreden kabinet door de Tweede Kamer met een motie van afkeuring ontvangen wordt, met een woord: ga heen, de meerderheid wenscht met u niet saam te werken. Een kabinet stelt ten onzent geen motie van vertrouwen. Dat is Fransch. Welke mogelijkheden zijn er nu? Welnu: de eene mogelijkheid zou kun nen zijn: een nieuw rechtsch ministerie Echter, de R.-kath. zullen wel hebben overwogen, dat zij daarbij op de antirev. partij niet kunnen rekenen. Zij hebben het minister Colijn onmo gelijk gemaakt, dat hij één Roomsch- katholiek minister vond. Zij zullen begrijpen, dat zij bij elke anti-revolutionair aan doovemansdeuren zullen kloppen. Wij spreken van te vo ren geen banvloeken uit. Wij kennen dit instituut niet. Maar wij weten wel, dat hetgeen nu is voorgevallen zyn consekwenties heeft. Verlossing uit een beklemming „We juichen het speciaal toe, dat de katholieke fractie als de grootste der op- positioneele partijen haar taak geheel begreep en het initiatief nam, dat op haar weg lag. Wij betwijfelen geen oogenblik. of ons katholieke volk zal deze daad onzer fractie gevoelen als een verlossing uit een omknelling en beklem ming, die nauwelijks meer te dragen was, en die haar oorsprong vond in het te betreuren feit, dat de leider van een der rechtsche partijen, tevens de leider van de regeering in de laatste jaren, on der economisch-liberalen invloed, een financieel en sociaal beleid voorstond, dat in den grond met geen mogelijkheid de sympathie der katholieken, zelfs nau welijks van een deel zijner eigen partij hebben kon". Een nationaal kabinet? Van een rood-roomsch-vrijzinnig democra tisch Kabinet, dat in de rede ligt. wil d e Maasbode nog niet weten en ook d Tijd (r.k.), die aanvankelijk andere tonen deed hooren, schrijft thans: Wat zal de politieke toekomst bren gen? Voor een samenwerking van de drie fracties, die de motie steunden en stem den, die der R.K. Staatspartij. S.D.A.P. en der Vrijz. Democratische partij, die te zamen een ruime meerderheid hebben, schijnt de weg open te liggen. En een „gerechte straf" zooals de Telegraaf VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD De 4000ste A.N.W.B.-wegwijzer is gisteren te Bilthoven door Prins Bernhard onthuld. De Tweede Kamer heeft gister het ont werp betreffende de f 33 millioen voor Defensie aangenomen. De laatste dag van de Vierdaagsche Afstandsmarschen te Nijmegen. De Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. De Britsche anti-terreur-wet is in wer king getreden. Minister Beek bezoekt Gdynia. Engelsch minister maakt noodlanding. Geknoei met een Zuid-Slavisch regee- ringsblad. IETS KOELER W eerverwachting in het westen: tijdelijk toenemende bewolking met plaat selijk eenigen regen. Iets koeler, meest matige zuid-westelijke wind. In het oosten: droog warm weer, zwakke tot matige zuid-westelijke tot zui delijke wind. AARDAPPELZIEKTE In het etmaal van 's avonds 27 Juli tot 's avonds 28 Juli is in Noordholland en Utrecht de weersgesteldheid krtiek geweest voor het optreden van aardappelziekte. 30 Juli. Zon op 5.19 uur, onder 8.53 uur 30 Juli. Maan op nm. 8,31 u.f ond. vm. 5,40 U 31 Juli. Zon op 5.17 uur, onder 8.55 uur 31 Juli. Maan op nm. 8,03 u. ond. vm. 4,38 u 31 Juli. Volle Maan voorm. 7.57 uur FIETSERS LICHT OP 30 Juli. Van 'sav. 9,23 u. tot 'smorg. 4.47 u 31 Juli. Van 'sav. 9,25 u. tot 'smorg. 4,50 u schrijft, „die de tegenwoordige leiders der R.K. Kamerfractie (weet de Tel. an dere?) hebben verdiend", zou dat ook niet zijn. Het is echter niet aan twijfel onder hevig, dat een regeering op breedere basis, op de breedst mogelijke basis, het belang van ons land in dezen moeilijken tijd zou dienen en tot een inwendige rust en algemeene samenwerking veel zou kunnen bijdragen. Is het vermetel, te hopen, dat reeds kort na zulk een hevig onweer zulk een serene atmosfeer zich zou kunnen ver breiden? De liberale pers is één in haar veroordeeling van „de licht vaardige en luchthartige houding der Ka mermeerderheid", welke tot nieuwe binnen- landsche moeilijkheden zullen leiden (N.R. C.); want, zoo schrijft het Handelsblad: „Tot nog toe was het in onze parle mentaire historie gebruikelijk, dat men een kabinet niet naar zijn optreden maar naar zijn daden beoordeelde. De oppositie heeft echter niet geschroomd, deze goede zede te negeeren en haar on geduld zoo weinig beheerscht, dat zij een kabinet heeft weggestemd, voordat het ook slechts in de gelegenheid is geweest tot het uitwerken van een even sober als zakelijk program. In het roode kamp heerscht vreugde: Hoe zorgelijk de omstandigheden ook mogen zijn. de 27ste Juli 1939 kan in de geschiedenis worden opgeteekend als de dag, die vernieuwing bracht in de Ne derlandsche staatkunde. De weg ligt open voor een politiek van sociaal hei-stel en economischen opbouw. De hindernis, die de reactie nog te elf der ure had opgeworpen, is Donderdag middag met een forsch gebaar terzijde geschoven". Een Engelsch oordeel Om ook iets uit de buitenlandsche pers te vermelden, citeeren we de „Times", die het in een redactioneel artikel een ongeluk voor Nederland noemt, dat Colijn, terwijl hij v het volk onmisbaar schijnt, onvoldoende steund is door het parlement. Toen hij zijn nederlaag incasseerde, aldus het blad, sprak de minister-president als een man, die bereid en bijna verlangend was, zich terug te trekken, doch voelde, dat het niet het oogenblik was om zijn land in den steek te laten. Na betoogd te hebben, dat Dr Colijn inderdaad de meest ervarene van d® Nederlandsche staatslieden is, vervolgt de „Times": „de moeilijkheid, waarvoor hij zich, als zoovele andere staatslieden tegen woordig geplaatst ziet is, dat het gevaar van een aanval door agressieve naties het land dwingt, voor de landsverdediging meer uit te geven, dan het zich In werkelijkheid kan veroorloven. Het is te hopen, zoo besluit het Britsche blad. dat de parlementaire tegenstellingen niet de gelegenheid krijgen, een bolwerk van stabiliteit, dat in deze onzekere tijden van bijzondere waarde is, te verzwakken. VRAAGT ONS PROSPECTUS ALGEMENE ONTWIKKELING Boekhouden, Frans, Duits en Engels. Steno grafie; Handelscorrespondentie, Makelaar- Taxateur; Politie-diploma; Hulpkommies; Manufaeturenbrevet - Kruideniersdiploma. Vtnag speciaal naar onze opleiding voor het MIDDENSTAND S-DIPLOMA RESA ARNHEM (BEKENDE SCHRIFTELIJKE CURSUS) (Red.) Boerderij afgebrand te Hei en Boeicop Gisteravond om elf uur brak brand uit in de kapitale boerderij van N. de Jong te Hei en Boeicop De brand brak uit in ie schuur, doch daar de wind in de rich ting van het woonhuis was. zag men geen kans om iets van de boerderij te redden en alles brandde tot den grond toe af. Dc be woners en het vee zijn slechts met moeite De oorzaak van den brand is zoo goed als zeker kwaadwilligheid. Men heeft te meer reden om dit aan te nemen, waar tfeze week onder andere van een kalfdragende koe de spenen werden afgesneden, de rui ten van de boerderij werden vernield, ter wijl men voorts nog een keer honderden 'iters melk heeft laten wegloopen. Huis en inboedel waren verzekerd. VOLENDAM HOTEL „VAN DIEPEN" Telef. 203 Aan de Haven MET TERRAS en groote Parkeerplaats -* GOEDE KEUKEN «- Dagschotels 0.90. Lunch 1.50 (Reel.) WOTR TCL3I660 G CAf' RlJKS-TttttOON STB OOMEND V ÖAR SN KOUD WATER OP ALLE KAMERS KAMERS HET ONTBIJT- f3-MET BAOKAMER - f Hotel „de Mallejan" Vierhouten HEROPENING 29 JULI ANNO 1721 'V V Generool Agent ANDRE KERSTENS. Tilbur? IRecL)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1