Iliruiur Criksrijr (üuuraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ONTSLAG GEVRAAGD Het Kabinet afgetreden. gfootmemttrtsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.5Q Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i CT. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 NO. 6763 VRIJDAG 28 JULI 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang <airt)crtentieprij?tn: Van I tot 5 regels I.17'/i Elke regel meer0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Zooals na het Kamervotum van giste ren te verwachten was, heeft het vijfde Kabinet-Colijn, drie dagen na zijn optre den, zijn ontslag aan de Koningin aange boden. Zooals gebruikelijk is, heeft de Koningin dit verzoek in overweging ge nomen en den ministers verzocht de loo- pende zaken af te doen, totdat een defi nitieve beslissing kan vallen. Een ontslagaanvrage op, zoo korten ter mijn is in onze parlementaire geschiede nis nog nimmer voorgekomen. De „Fran- sche slag" was hier gelukkig onbekend en het is te hopen, dat we voor een da capo bewaard blijven. Het spijt ons, we kunnen slechts herha len, wat we reeds schreven, dat men dit Kabinet niet de gelegenheid heeft gege ven om te toonen, wat het wil en vermag. Voor de haastige berechting was buiten partijprestige geen voldoende grond aan wezig. Nadrukkelijk had Dr Colijn toe gezegd, dat het ministerie geen enkel be sluit van eenige en ingrijpende beteekenis zou nemen voor de Staten-Generaal in de gelegenheid waren geweest er over te oor- deelen. De Kamermeerderheid meende echter korte metten te moeten maken. Het zij zoo; de uitkomst zal leeren of dit verantwoord was. Het meeningsverschil tusschen twee groepen kunnen wij, voor zoover er thans over te oordeelen valt, billijken; de haastige spoed met de execu tie is o.i, niet verantwoord in verband met de hoogste landsbelangen. Men kan aan de reactie op de beurs en de verzwakte positie van ons betaalmiddel meer of min der beteekenis hechten; het feit negeeren gaat niet. Ook de komende Kabinetsfor mateur zal er rekening mee dienen te houden. De oplossing uit deze crisis ligt thans voor de hand. Dr Colijn heeft gezegd: als wij een meerderheid in het positieve tegenover ons vinden, gaan wij heen. Die meerderheid heeft zich thans gepresen teerd. Het gaat niet aan om nu te zeggen: In de veroordeeling van het toekomstig beleid van dit Kabinet waren wij het eens; of wij het over het regeerbeleid van de nieuwe coalitie ook eens kunnen worden, moet men maar afwachten. Dat moet nu, dat moest gisteren al vast staan. Wie een breuk slaat, moet ook verband en heel middel bij de hand hebben. Men zegt, dat de oppositie het gisteren reeds eens was over de oplossing der crisis, welke men ging verwekken. Wij hopen dat het waar is; want niets kan ons maatschappelijk leven op dit oogenblik zóó slecht hebben als een tobben van crisis tot crisis. Elke vertraging van de oplossing kan noodlottig zijn. Een bedenkelijk verschijnsel Is, dat de Sociaal-democratie, die thans naar alle waarschijnlijkheid in de positie zal komen, waarnaar ze reeds jaren gesnakt heeft, voor het minst een vergadering van den partijraad zal moeten afwachten voor zij een definitieve beslissing kan nemen. Deze voogdij van een politieke partij over een Kabinet is in strijd met de Nederlandsche constitutioneele opvattingen en kan in de onderlinge samenwerking met de andere regeeringsgroepen direct eenige spanning brengen. Overigen^ schijnt de leiding der S.D. 'A.P. van de medewerking van het partij bestuur verzekerd te zijn; een hoofdartikel ïn haar ochtendblad, dat aan Albarda's stijl herinnert, draagt althans als onder titel: „de weg is vrij". Inderdaad, de weg is vrij voor de vor ming van een Kabinet, dat mede steunt op de sociaal-democratie, die thans kan toonen niet alleen tot critiek, maar ook tot de kunst van regeeren in staat te zijn. Laten wij er thans niets meer van zeg gen dan dit: wij hopen er het beste van; en wat het tempo van de oplossing dezer nieuwe crisis betreft, nemen we de aan sporing over van een roomsch-katholiek voorman, die onlangs tot de regeering de vermaning richtte om spoed, spoed ïiog eens spoed te betrachten. Het eeuwfeest der spoorwegen Naar aanleiding van een door de directie dc. Ned. Spoorwegen gezonden circulaire betreffende de feestelijke herdenking van het 100-jarig bestjian der Spoorwegen aan vangende 20 September a.s. heeft te Deven ter onder leiding van den Stationschef al daar een vergadering plaats gehad van het personeel van alle diensten. Daar de directie der N. S. het zeer op prijs zou stellen, dat aan de stations ter ge legenheid van het jubileum een feestelijk aanzien zou worden gegeven zonder dat daarvoor gelden van de Spoorwegen tie- sohikbaar zijn werd besloten aan het sta tion van de koekstad een feestelijke ver siering aan te brengen, terwijl nog verdere plannen zullen worden uitgewerkt. Naar wij vernemen zou het in de bedoe ling liggen, dat ook de groote stations ln ons land in een passend feestgewaad zou den worden gestoken. .De versiering zal bekostigd worden door liet personeel van de verschillende takken .van, dienst; Vanmorgen om kwart oyer negen heeft Dr Colijn zich opnieuw naar H. M. de Koningin ten Paleize Noordeinde begeven. Dit is een gevolg van het aannemen door de Tweede Kamer in haar zitting van gistermiddag van een motie-DECKERS (r.-k.), die als volgt luidde: De Kamer, overwegende dat de Kabinetsformatie niet geleid heeft tot het optreden van een Kabinet dat de noodige waar borgen biedt voor een deugdelijke behartiging van het lands belang in gemeen overleg met de Staten-Generaal, keurt het op treden van dit Kabinet at, en gaat over tot de orde van den dag Deze motie werd aangenomen met 55 tegen 27 stemmen. Tegen stemden de A.R., de C.H.# de S.G.P., de Liberalen en de N.S.B. Vooraf had Dr Colijn namens de Regeering in een uitvoerige rede de Kabinetscrisis, de Kabinetsformatie en de Kabinetsver klaring besproken. Nadat de S.D.A P. en enkele andere partijen verklaard hadden vóór de motie-Deckers te zullen stemmen, zei Dr Colijn geen aanleiding te zien tot verdere gedachtenwisseling, omdat gebleken was dat de meerderheid der Kamer geen prijs stelde op verdere samenwerking met de Regeering. Daarmee was het conflict gekomen. Vanmorgen hebben de heeren Ministers aan H.M. de Koningin ontheffing uit hun ambt verzocht. Hare Majesteit heeft dit verzoek in overweging genomen en den heeren Ministers verzocht zich inmiddels met de behandeling en afdoening, zoo mogelijk, van de loopende zaken te blijven belasten. De Haventarieven- overeenkomst De strekking van het Commissie rapport ROTTERDAM, 28 Juli. Men herinnert zich, dat begin April van dit jaar door onze Regeering met Frankrijk en Eeigië een overeenkomst is gesloten over ee Surtaxes d'entrepöt en de Rijnvaartpremies. Tot de overeenkomst behoorde ook, dat tn gemengde, Nederlandsch-Belgisohe, tmmissie werd ingesteld, die voorstellen zou hebben te doen tot vaststelling van de haventarieven in de havens van de steden Antwerpen, Gent, Amsterdam en Rotter dam. Binnen drie maanden zou zij het deel van haar rapport moeten indienen betref fende schepen niet behoorende tot een ge regelder dienst en bannen zes maanden voor doverige schepen. Thans wordt bekend, dat het rapport der gemengde havencommissie is ondferteekend door de voorzitters der beide delegaties. Krachtens dat rapport was ile Belgische d!: legatie bereid zich tijdelijk te schikken i verschil van ongeveer 13 a 14 pet. met de Nederlandsche tarieven. Het tegenwoor dige tarief van frs. 3.50 zou daartoe tot uiterlijk frs. 2.50 zijn te verlagen. De hooging van we haventarieven in Neder land zou op grond van gedane toezeggingen niet voor 1 Januari 1940 kunnen worden in gevoegd, wat niet inhoudt, dat een veria ging van het Belgisch tarief niet pp een vroegeren datum zou kunnen ingaan. Het maximuin-reoht voor de heffing van zeehavengeld in de havens van Rotterdam en Antwerpen, dat thans 4-5 cent 28 pet. of 3.24 cent per M3 bruto bedraagt, zou met ingang van 1 Januari 1940 verhoogd worden tot 3.G ct De Belgische bevoegde overheden zouden beschikken over de vrijheid het recht van frs. 3.50 per Belg. netto-ton. dat te Antwer pen en het recht van frs. 3.25 -f- frs. 0.15, dat te Gent wordt geheven, naar goeddun ken te verlagen tot een bedrag van uiterlijk frs. -2.50 per Belg. netto-ton. Van dit recht tot verlaging mag onmiddelijk door de Bel gische belanghebbenden gebruik worden gemaakt. De geldigheidsduur van het accoord is op twee jaar gesteld n.l, van 1 Januari 1940 tot 31 December 1941, De Kabinetscrisis De weg naar de oplossing In parlementaire leringen stelt men zich het verloop der huidige crisis aldus voor. Gezien het feit, dat het conflict doelbe wust uitgelokt is door de R.K. fractie, zal een opdracht aan haar leider, Dr Dec kers, in de rede liggen. Daar men voort durend sprak over een Kabinet, dat op de parlementaire verhoudingen past, zal hem waarschijnlijk verzocht worden een par lementair ministerie te vormen. Dat met name de anti-rev. fractie weigeren zal me dewerking te verleenen, staat van te vo ren vast. Dit kan voor Dr Deckers reden zijn om de opdracht niet te aanvaarden. Wat dan? Wellicht zal dan een poging gedaan worden om Jhr de Geer naar vo ren te schuiven. Het zal o.i. tevergeefsch zijn. Deze staatsman heeft meer dan één reden om te weigeren; al zullen er in zijn partij misschien wel mannen te vinden zijn die het eens zouden willen probeeren. De derde phase zou dan zijn een op dracht bv. aan Mr O u d of opnieuw aan Dr Deckers en de vorming van een meer derheidskabinet der drie bekende partijen. Echter, dit zijn altemaal bespiegelingen van mogelijkheden; men zal uit de poli tieke geschiedenis van de laatste dagen wel geleerd hebben: gissen doet missen. Maar politieke speculatie blijft nu een maal aantrekkelijk. De kabinetscrisis en de wisselmarkt Uit de inleiding tot het beursoverzicht blijkt, dat hedenmorgen de Nederlandsche gulden een bepaald gedeprimeerd voorko men had. Toen bekend werd dat het Kabi net aftreedt, liep de gulden onmiddellijk ■vrij snel naar beneden. De Amerikaansche dollar steeg tot een peil, waarop de koers lot welke het Nederlandsche egalisatiefonds geregeld bereid is geweest om dollars te ver- koopen, weer in zicht kwam. De internationale politiek gaf weinig aanleiding tot verandering van inzichten en de prijsontwikkeling op de valutamarkt kon dan ook uitsluitend op rekening wor den gesteld van de binnenlandsche ipoll- tiek. Oud-ministers lunchen bij de Koningin Naar wij vernemen gebruiken de leden van het vierde Kabinet-Colijn, met inbe grip van Mr. de Wilde, hedenmiddag de lunch bij H. M de Koningin. Dat geschieöt dus op het oogenblik, dat het vijfde Kabinet met Colijns naam reeds in aftocht is. Auto-ongeluk in Frankrijk NICE, 27 Juli. De Nederlandsche vice- consul te Parijs, Mr. L. E. M. van Rijckevor- sel is met zijn echtgenoote het slachtoffer ge worden van een autoongeval, dat op den Napoleonweg tusschen de dorpen Caille en Seranon plaats had. De heer van Rijckevorsel bestuurde zelf den wagen, toen een wesp hem om het hoofd begon te vliegen. Toen hij dit insect met de hand wilde wegjagen verloor hij de macht over het stuur en de auto botste tegen een boom. De heer en mevrouw van Rijckevorsel wer den beiden gewond naar het ziekenhuis te Cannes overgebracht. Het vervuilingsgeval te Pijnacker PIJNACKER, 28 Juli. Het vervuilingsgeval het gezin van de 80 en 78-jarige broer en zuster D. heeft een nog sensationeeler afloop gehad dan oorspronkelijk door ons werd meld. Behalve het bedrag van f 16.000 dat aan geld gevonden werd, vonden de opruimers, die met gasmaskers en extra kleeding, 1 ten werken, nog aan effecten en waardepa pieren een bedrag van pl.m. f 90.000. De vervuiling was enorm. Twee karre- vrachten vuil en lompen zijn door de ge meentereiniging naar de vuilnisbelt vervoerd de woning moest eenige malen onder gas worden gezet. Het geld is onder beheer van notaris Plet gesteld en de justitie doet stappen om tot bewindvoerder te komen. Werd een vrouw te Leidschendam vergiftigd? Het lijk werd opgegraven LEIDSQHEMDAM, 28 Juli. Alhier doen de wildste geruchten de ronde over het plotse ling sterven van de 56-jarige ongehuwde w B. Zij was gedurende eenige maanden in pension bij het echtpaar Z. alhier, toen aan het begin van deze maand plotseling kwam te overlijden. Thans wil het gerucht eze vrouw door vergiftiging om het leven zou zijn gebracht om zoodoende haar geld in handen te krijgen. Ten aanzien van Mej. B. wordt verteld, dat zij zeer welgesteld was en o.m. eigenares diverse panden te Voorschoten. Een moeilijke financieele procedure zou haar zorgen hebben gegeven en daarvan zou het bejaarde echt- jaar Z. hebben geprofiteerd. Allerlei aan fantasie grenzende geruchten zijn loopende over haar dood. Het is zoo hardnekkig, dat de politie zich in het geval heeft gemengd. In opdracht van de Justitie dezer dagen het lijk van Mej. B. weer op gegraven. Men heeft er sectie op verricht, doch. naar gemeld wordt, zonder positieve resultaten te verkrijgen. Het echtpaar Z. werd gearresteerd en voorgeleid en ook weer op vrije voeten gesteld. Er schijnt echter wel eenig resultaat ge boekt te zijn in andere richting. In de laatste dagen van haar leven wilde Mej. B. haar familie niet meer ontvangen. Deze familie doet nu echter navraag naar een groot bedrag effecten en naar gelden. De politie moet a geslaagd zijn, een bedrag van meer dan f 2000. dat in „bewaring" was bij het echt paar Z„ op te sporen. Het geheel verwekt veel sensatie. Het echt paar Z. staat niet ongunstig bekend en fraude is in dit gezin nooit bekend geweest. De politie zet het onderzoek krachtig voort. Vijftien dooden Een autobus van den dienst Alicante- Valencia is, na met een personenauto in botsing te zijn gekomen, in eèn ravijn ge stort. Er waren 15 dooden en 25 gewonden. HERDENKING SLAG OP DE MOOKERHEI OVERASSELT, 28 Juli. Naar wij verne men zal H.M. de Koningin zich doen tegenwoordigen bij de onthulling van monument te Heumen, op 1 Augustus a.s. ter nagedachtenis van de graven Lodewijk en Hendrik van Nassau gevallen in den slag op de Mookerheide in 1574 De vervanging der opgeroepen dienstplichtigen 25% der werkloOzen vond werk I Aan de memorie van antwoord van do Eerste Kamer over de ontwerpen van wet inzake: het onder de wapenen blijven van dienstplichtigen en het in werkelijken dienst houden van dienstplichtigen ls het volgende ontleend: Ook de minister van Defensie betreurt, dat slechts een betrekkelijk gering aantal werkloozen (pl.m. 2S00) zich vrijwillig heeft aangemeld; zijn verwachtingen in dit op zicht zijn inderdaad niet verwezenlijkt. Aan wederinvoering van het remplagan- tenstelsel, dat afkoop toelaat van den va- derlandschen plicht tot verdediging des lands, wensdht de regeering haar meciewer king niet te verleenen. In verband met het feit, dat de regcerlng reeds spoedig na de buitengewone oproe ping van 11 April j.l. een regeling trof voor het verleenen van verloven is het aantal aanvragen om verlof, dat bij het departe ment van defensie in korten tijd werd ont- angen, zeer groot geweest. Niettegenstaan de de betrokken afdeeling van het departe ment aanzienlijk werd uitgebreid, kostte het verwerken der aanvragen langeren tijd dan de minister had verwacht. Daarom heeft hij ten einde in dringende geval len terstond te kunnen voorzien den tioepcommandanten vrijheid gegeven aan 10 pCt. der dienstplichtigen verlof te ver leenen Einde Juni is dit percentage in het bijzonder ten bate van den land- en tuinbouw en van kleine zelfstandigen tot 20 pet, uitgebreid. Bij de vervanging werden in belangrijke mate moeilijkheden ondervonden, doordat van de werklooze dienstplichtigen, die aan vankelijk door de burgemeesters waren op- ven, er tot einde Juni toe reeds 25 pet moest worden afgevoerd, aangezien veel al nadat een-en-andermaal uit de ontvaii gen lijsten een vervanger was gezocht, die de plaats van den te vervangen dicnstplicn tige kon innemen mededeeling werd ont vangen, dat zij niet meer werkloos waren. De wijziging der Dienstplichtwet Het verlies van burgerlijke betrekkingen Belangrijke defensie-opdracht aan Nederlandsche industrie te wachten In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot wijziging van de dienstplichtwet schrijven de ministers van Defensie en van Binnenland sche Zaken o.m. het volgende: Ten aanzien van de contingents-berekening wordt opgemerkt, dat wel is waar het hui dige jaarlijksche contingent 32.000 man be draagt, doch dat dit aantal wordt verhoogd met het getal dienstplichtigen, dat in een voorgaand jaar om de een of andere reden vrijgesteld of afgekeurd werd. en het contin gent dientengevolge vaak oploopt tot pl.m. 42.000 man. Van het verlies van een betrekking als gevolg van het vervullen van militaire ver plichtingen maakt men zich, wat den omvang van het kwaad betreft, gewoonlijk overdre ven voorstellingen. Keer op keer leert de ervaring, dat de juistheid van te dezer zake ontvangen mededeelingen in vele gevallen bij onderzoek niet blijkt. Een groot aantal gege vens, bij onderscheidene onderzoekingen ver kregen, zijn voorgelegd aan een commissie, van welke de minister van Defensie binnen korten tijd het verslag tegemoet ziet. Wat de medewerking van werkgevers be treft, kan worden verklaard, dat over het algemeen niet over gebrek aan medewerking kan worden gelaagd, 'at integendeel tal van werkgevers en werkgeversorganisaties een alleszins loffelijk standpunt innemen. Waar maar eenigszins mogelijk, wordt bij de aanschaffing^ van materieel, bestemd voor defensiedoeleinaen, met de belangen van de Nederlandsche nijverheid ten volle rekening gehouden. Voor wat het vliegtuigmaterieel betreft wordt steeds in de eerste plaats onderzocht in hoeverre door de particuliere nijverheid op redelijke voorwaarden en binnen redelij ken leveringstermijn in de behoefte kan worden voorzien. Als gevolg daarvan ls tot heden in den loop der jaren slechts een klein gedeelte van het benoodigde materieel in het buitenland aangeschaft, te weten voor wat de landmacht betreft 18 gevechtsvliegtuigen en 3 overgangs toestellen. Naar verwacht mag worden zullen thanj loopende onderhandelingen binnenkort tot een belangrijke opdracht aan de binnenland sche industrie kunnen leiden. Deze opdracht is een gevolg van de aan biedingen, welke niet van één, doch van Nederlandsche fabrieken op eene aan vrage van de zijde van het Departement van Defensie zijn ontvangen. Het is twijfelachtig of een ander deel van de nog benoodigde vliegtuigen, waaraan drin gend behoefte bestaat, eveneens in het bin nenland kan worden aangeschaft, omdat Ne derlandsche producten van dit type nog niet in voldoende mate tot ontwikkeling zijn ge komen. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De Tweede Kamer heeft gister met 55 tegen 27 stemmen een motie-Deckers aangenomen waarin het optreden van het vijfde kabinet-Colijn wordt afgekeurd. De derde dag van de Vierdaagsche A fstandsmarschen. Danzig confiskeert Joodsch bezit. Ernstige gas-ontploffing te Algiers. Een Amerikaansch wapen-embargo naar Japan? BEWOLKTE LUCHTEN Weerverwachting voor het g e h e e 1 e land: matig tot zwakke zuidwestelijk tot zuidelijke wind. Betrokken tot zwaar of halfbewolkt. Weinig of geen regen. Weinig verandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.0. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 19.0 C. FIETSERS LICHT OP 29 JulL Van 'sav. 9,26 u. tot 'smorg. 4,49 u Belangstelling op het Binnenhof Dr. Colijn krijgt een ovatie Het Binnenhof stond de laatste dagen eens weer in het centrum der publieke belangstelling. Honderden nieuwsgierigen brachten blijkbaar een gedeelte van hun vacantie bij de waterfontein door in af wachting van de dingen, die komen zouden. Ook gistermiddag, toen men wist, dat er iets broeide, stonden weer velen te wachten tot de Kamerzitting afgeloopen was ei ministers naar buiten kwamen. Dat duurde nog al even, want in verband met de ge vallen beslissing bleven de leden van het kabinet nog een half uur napraten. Het was reeds zes uur toen Dr Colijn als eerste naar buiten kwam. De talrijke aan wezigen brachten hem spontaan een harte lijke ovatie, waarvoor de grijze staatsman met een glimlachend gebaar dankte. Deze hulde was een symptoom van de sympathie, welke er in ons volk leeft voor den man, die als nationale figuur thans feitelijk niet te vervangen is. Zoo oordeelt intuïtief de breede volks massa en die hartelijkheid doet goed. Toen ook de andere ministers kort zal hun ministerschap wellicht durenvertrokken waren, werd het Binnenhof weer het onbetwist domein der duiven, wier onschuld vaak een hevig con trast vormt met de politiek, welke in hun 'nabijheid gevoerd wordt. Aan boord van de „Oranje" De Protestantsche Zending ontvangen AMSTERDAM, 28 Juli. De directie van de N.V. Stoomvaartmaatschappij .Nederland", heeft gisteren een aantal vertegenwoordigers van de Protestantsche Zending aan boord van haar nieuwste schip, de „Oranje", ont vangen. Het schip lag gemeerd aan de Java- kade voor de etablissementen van de „Ne derland". Nadat de genoodigd- 1 per speciale bootge legenheid naar de „Oranje" waren overge bracht, verwelkomde de directie haar gasten. Wij zagen onder hen afgevaardigden der dingsinstanties in de onderscheidene Kerken, i.a. namens de Samenwerkende Zendingscor poraties de Oegstgeester Zendingsdirectoren Dr. K. J. Brouwer en Dr. D. Crorr lin; voor de Zending der Geref. Kerken Dr. W. G. H.rrenstein, van Santpoort, en Ds. J. L. Schouten, van Amsterdam: van de Zendingsdeputaten der Chr. Geref. Kerk Ds. W. R. H o v i u s, van de Geref. Kerken, in H.V.: Ir. H. B 1 a n k e n b e r g. Voorts commandant Bouwe Vlas van het Leger des Heils en den heer H. W. van Marle namens het Comité tot uitzending van Chr. Onderwijzers naar Oost-Indië. Na de eerste begroeting ondernamen de zendingsleiders met hun dames, waarbij zich de vertegenwoordigers der Chr. dagbladpers voegden, een tocht door het in alle opzich ten fraaie schip. Deze rondwandeling waarbij de gasten, on der deskundige leiding, de zoozeer gesl; interieurs alsmede de machinekamers, sport en recreatiedekken en andere attracties in oogenschouw namen, nam ongeveer een in beslag. Na afloop hiervan vereenigde de directie de genoodigden aan een lunch in ee artistieke eetsalons, waar Dr. K. T. B w e r namens allen het welkomstwoord der directie beantwoordde. Sprekende meer in het bijzonder namens den Nederlandschen Zendingsraad, waai geheele Protestantsche Zending is vertegen woordigd, betuigde Dr. Brouwer de directie van de „Nederland" den dank der zendings vrienden voor deze aangename ontmoeting. Aan boord van uw schepen, aldus spr., toeven ook zij, die in onze Oost niet wat komen halen, maar wel wat brengen. Het is hun niet te doen om handelsrelaties te ver stevigen, maar aan de volken van den Archi pel te brengen de hoogste gave Gods: het evangelie van Jezus Christus. Moge de band tusschen de „Nederland' en de Zending door de „Oranje" worden versterkt, zei spr., terwijl hij het schip Gods zegen op zijn vaart toewenschte en de hoop uitsprak dat de „Oranje" dienstbaar zij het voortwerken d«r Zending op haar gees telijk fundament. Kano sloeg op het IJsselmeer om Gewaagd avontuur liep goed al LEMMER, 28 Juli. Om 5 uur zijn gister middag twee meisjes en een jongën in een twee persoons kano op het IJsselmeer gaan varen. Het was een avontuur dat een roe keloos waagstuk genoemd moet worden, en het had bijna de drie jongelui het leven Waarschijnlijk door overbelasting sloeg de kano om. De jeugdige eigenaar, die aan den havenkant staande, zijn Maartuigje had nageoogd, zag het ongeval gebeuren en waarschuwde onmiddellijk den schipper van de reddingmaatschappij. Deze voer on verwijld'ter redding uit en kwam nog juist bijtijls om het drietal drenkelingen, dat zich aan de kano had vastgeklampt, aan boord te nemen en beihouden aan wal te brengen. Dronken automobilist voor de rechtbank Wegens poging tot doodslag een jaar en drie maanden geëischt Rotterdam, 28 JulL Op 17 Mei kwam J. Th. S., woonachtig te Overschie, met zijn auto uit Culemborg te Rotterdam aan, waar hij een café op het Oostplein bezocht. Hier bleef hij geruimen tijd en hij dronk er zooveel, dat hij onder den invloed er van geraakte. Toen hij dan ook ten slotte in zijn auto stapte, en weg reed gebeurden er dadelijk ongelukken. Hij reed nl. een verkeerspaaltje om, een majoor van politie gelastte hem daarop met zijn auto aan den kant van den weg te komen. S. voldeed echter niet aan dit bevel, maar reed snel weg. Niet zoo snel echter of de agent v. d. Burg, die in de nabijheid stond, zag kans op de treeplank te springen. Ook op zijn sommatie tot stoppen gaf de dolle bestuurder geen acht. Integendeel, hij trachtte door snelle wendingen van de auto den agent te doen vallen en toen dit niet lukte, reed hij in snelle vaart vlak langs de boomen op den Goudschesingel. De agent, het gevaar ziende, sprong van de auto, die verder tegen een transformatorhuisje botste en bleef staan. S. bleek ongedeerd te zijn en werd geboeid naar het politiebureau gebracht en later opgesloten in het huis van bewaring waar hij tot nu toe heeft vertoefd. Thans heeft hij terecht gestaan voor de rechtbank en het bleek, dat hij zich van het heele geval niets herinnerde. Nadat de beide politiebeambten waren gehoord, nam mr. S. Loke, requisitoir. Hy wees op het gevaar dat dronken bestuurders veroorzaken. Hij herinnerde aan Lonneker en Eindhoven en betoogde, dat men in dit geval kon spreken van poging tot doodslag door de manier waarop S. gepoogd heeft den politie-agent van den wagen te werken. De eisch luidde tenslotte een jaar en drie maanden gevangenisstraf. Uitspraak 31 Juli. DOOR VRACHTAUTO AANGEREDEN Een 15-jarige jongen, die met vacantie bij familie logeerde, vermaakte zich op den Rijkstraatweg bij Castricum met het berijden van een driewielige transport fiets. Toen een vrachtauto hem wilde paj- seeren, week de jongen naar links uit. Deze fout werd hem noodlottig, want de chauf feur van de vrachtauto kon toen een aan rijding niet voorkomen. De jongen weid bij de botsing zeer ernstig gewond. Nadat hem door twee plaatselijke genecsheei^n hulp was verleend, werd hij naar ten kenhuis te Alkmaar overgebracht. INBRAAK IN FABRIEKSKANTOOR Te Zaandam is ingebroken in het kan toor der bonbon- en suikerwerkfabriek van den heer P. Hoorn, gelegen aan «ie West zijde. De inbrekers hebben zich van do Zaan zijde toegang verschaft tot het pand, na een tuimelraam te heiLben geforceerd. Uit de fabriek wordt niets vermist In het kantoor is alles overhoop haald en uit een geldkistje, dat 'n de hiv ïdkast stond* welke met een val«chen sleutel .ii^et zijn ge opend is een bedrag van fljJl in papieren geld ontvreemd. Van de daders is nog geen enkel spoor ontdekt,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1