jHeitun? CeiJtsdje Hourant i gei\ uu Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken .evenskansen Nieuwe terreur-aanslagen in Engeland DOELEN HOTEL iHbonmmentspnjS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4 Bij dagelijksche zending5^ Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a ct Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 NO. 6762 DONDERDAG 27 JULI 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang iSQrtjertcntiepr tjjen Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer022'h Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Overzicht Tweede Kamer I eid hebbi azonemiert he handi de overv ln groo vestir ld. Door s mieren s te verdr Zij pakkc ze vlu die zi< terke kake We willen uit wat gisteren over de kabi- van eeitsformatie en het regeeringsprogram in en veertTweede Kamer is gezegd slechts enkele kolon mclusies trekken en ons daarbij van eer en zom tgebreid commentaar onthouden. Trou- poppen eng^ ^jg zjcjj jjUn oorcieei zijn de r torbehielden, hadden volmaakt gelijk. Man ïrenrijk ui 'n het met de regeeringsverklaring geheel gezicht ns zijn, doch een nadere explicatie van kunne n minister-president noodig achten om de zorgen Uiiste gevolgtrekkingen te maken. Ja, het is en huenschelijk de daden af te wachten voor r m„ en besluit: we zijn het met dit beleid ab- lIuut eens of ook oneens- e Die reserve achtte de heer A 1 b a r d a, verder fi' leider der sociaal-democratische fractie. boscl e in een hartstochtelijk betoog zijn gevoe- van weergaf, overbodig. Voor hem en zijn op één da'ienden slaat het vast, dat de werkloozen gen. Daas dupe zullen worden van deze kabinets- bossche issgjjng en dus sneed hij onmiddellijk het fellaken tusschen hem en het vijfde kabi- ialgevreteit~Co'ijn door- Het kan eenvoudig geen tegen Ied docn en daarom 6af hij duidelijk te dat z'ln fraetïe straks zal komen etuin ov< et een motie van wantrouwen, de ove i. op zijn minst de roomsch-katholieken binnenko 1 de vrijzinnig-democraten hun stem De Ch ooren te geven, moete Zullen deze twee groepen dat doen? Dr miere eciiers> die namens de R.K. fractie mand ,rak' had dat was eerste sPreker, zoo upsvrij 's het behoorde) één en andermaal in het in Chin idden gelaten. Eerst verklaarde hij, dat nierenve'en rekening wil houden met de mogelijk- eid. dat Dr Colijn mper zal toezeggen, dan goe et volkomen zekerheid uit de Regeerings- door c jrklaring valt af te leiden; later herhaalde J8®**1 ij, dat veel opgehelderd zal moeten wor- 5n' voor zi^n fractie medewerking zal kun- Lombaen verleenen- Voldoende reserves dus om ntua. ij) raks tegen een motie van wantrouwen te n eikei emmen en daardoor het kabinet in staat aan de stellen zijn plannen in wetsontwer- in breeder te ontvouwen. Een zuiver consti- volgend tioneel standpunt. hadden Men behoeft hierbij niet over het hoofd I hoorn zien, dat de R.K. fractie min of meer in vaïi..? x dwangpositie wordt geplaatst. De con- iiWentie van meegaan met het afkeurend ,rdee^ der S.D.A.P. is natuurlijk, dat men T eedoet aan de vorming van een rood- en ha; >°msch kabinet met de vrijzinnig-democra- n als Dritte im Bunde. Maar bi'zonder ge- ir klei and op de S.D.A.P. zijn de R.K. nog niet. muizei a Ir Albarda liet ze nu reeds merken, dat en. d ij daarop nadrukkelijk aanstuurt. Als wij door dat „hengelen" naar samenwerking in de verni .geering noemen, dan spreekt de heer Al- in navolging van zijn pers, van „laffe raatjes", maar het komt er toch steeds eer op neer, dat hij deze combinatie enscht. Niet, we geven dat grif toe, omdat bi ij dingt naar een ministerssteek, maar of ïi at de S.DA.P. zich ook eens wiJ doen gel- rborge en op de departementen, riit aa Het is niet onmogelijk, dat de R.K. thans en stap eens zullen wagen, vooral als rie fracties tot steun bereid zal vinden; "rv,ndianr de huivering voor de roode strijdmak- nr u nog geenszins geweken. Dat het rj, abinet dus heden of morgen zijn congé zal Exp'osies in Londensche stations maken talrijke slachtoffers Ook omgeving van Liverpool geteisterd taat ee kkerlal rupsei rijgen achten wij nog niet waarschijnlijk, e sociaal-democraten zullen het wel pogen a de communisten zullen zich, ondanks de kker emoedelijke redevoering van den heer L. nge- 0 Visser, ook niet onbetuigd laten; itge- iaar dit zal de beslissing niet brengen. elfs niet> al zou ook de vrÜz-'dem- factie ulpdienst verleenen. Bij deze laatsten is sedert 1933-^1937 zeker en kentering ingetreden. De niet-origineele edevoering van Mr J o e k e s sloot zich akelijk voor een groot deel bij de afkeuring an de heeren Deckers en Albarda aan; och ook hij hield zich op de vlakte. Na- uurlijk wil hij, zooals laatstgenoemde, ook rel een kabinet op breede basis; maar mtwerpt daarvoor een program, dat veler nstemming kan verwerven? Zeker, het is volmaakt juist, dat R.K., i.D. en V.D. hierin samengaan, dat men iet met een sluitend budget niet al te nauw •ehoeft te nemen, wanneer de volkskracht laardoor schade zou lijden; maar wie geeft fle grens, de afbakenende formuleering aan? De ecnige, die gistermiddag vrijwel tevre den len bleek te zijn, was Mr W e n d e 1 a a r, fractie-voorzitter der liberalen. Hij zegde iet ministerie, dat voornemens is twee lieve aan«ivenschen der liberalen in te willigen: meer h ia :org voor ouden van dagen en voor het on tdek* ierwijs, loyalcn steun toe. Of hij nóg meer, zijn 1.1. een uitgesproken liberaal beleid Waarop Dr Deckers geestig doelde van zuI«Dr Colijn en zijn mannen venvacht, liet hij vijselijk onbesproken. Maar hij zal geen da ;i tegenspraak vinden met zijn slotverklaring, citaat van Dr Nolens: „het kabinet is Ne-cr, en wit voor kerels!" Want dat er, wat ver- de bekwaamheid der leden betreft, zwakke de steeën in het ministerie zouden voorkomen, 1 de dat heeft niemand durven beweren. Inte- t do gendeel. Zakelijk gesproken is het „een ka- ten, binet van wagenschot". De ministers kun- zeer non tegen een stootje; wellicht zijn ze ook ier- bestand tegen een stormloop van opposan- J"1 ten in de Staten-Genèraal. NED. CHR. PERSBUREAU H. Janssen te Den Haag, leger- en vlootpredikant in algemeenen dienst, werd benoemd tot bestuurslid van de stichting Nederlandsch Christelijk Persbureau te den Haag en, heeft deze benoemipg aanvaard, j Een half uur voordat het Lagerhuis de tegen de terreur van het Iersche repu- blikeinsche leger gerichte wetsontwerpen op de geweldpleging afhandelde, werd in Londen het bagagedepot van King's Cross Station door de ontploffing van een in een koffer verborgen tijdbom verwoest. Deze ramp eischte twee dooden en veer tien gewonden. Het heele station trilde op zijn grond vesten, een reusachtige wolk van zwarten rook steeg omhoog, terwijl puin en brok stukken in het rond vlogen. In het depót bevonden zich zes personen op het oogenblik van de ramp, nl. twee passagiers en vier beambten, die allen wc den gewond. Vier anderen bevonden zich den ingang. Voorts werden nog menschen gewond, die juist passeerden. Onder de gewonden waren twee vrouwen wier kleeren naar door de kracht der ploisie letterlijk van het lijf gerukt werden employé van de spoorweg-maat schappij wien een hand en beide beenen werden afgerukt. Hij is korten later in hospitaal overleden evenals een der andere gewonden. Toen van alle zijden menschen kwamen toegeijld, zagen zij een verbijsterend too- neel. Het bagagedepót was één groote ruïne. Uit de toegangsdeur, waaruit dikke rook wolken zwalpten, kwam een man schreeu wend naar buiten gerend, zijn gewonden arm omhoog stekend. Aan beide zijden de deur lagen de gewonden over den vloer verspreid. Scotland Yard kwam onmiddellijk actie. Vijf personen zijn voor een verhoor 1 politie-bureau geleid. In alle sta tionsgarderobes is onmiddellijk een onder zoek ingesteld naar de pakketten en kof fers, terwijl in alle districten een razzi; onder leden van het Iersche Republikein- sche leger werd gehouden. Bij de behandeling van het wetsontwerp tegen daden van terreur heeft de Attorney- general geen uur later in het Lagerhuis ge zegd, dat de ontploffing bewijst, dat de ge wone methode ter bestrijding van misdaden en samenzweringen ontoereikend is. Nog een tweede explosie Behalve in het King's Cross Station heeft nog een tweede bomontploffing te Londen plaats gehad, in het bagagedepót van Victoriastation. Drie kruiers en drie andere personen bevonden zich m de ruimte toen de ontploffing zich voordeed. Een kruier werd naar een ziekenhuis, overgebracht, terwijl twee anderen overstuur zijn. Eén toeschouwer zeide, dat hij een ver schrikkelijke ontploffing had gehoord en een rookwolk zag komen uit de bagageruimte. De menschen stoven in alle richtingen uiteen. Een man en een vrouw, die even te voren waren geholpen, werden door de kracht dei- ontploffing tegen den grond geworpen. Hun gezichten werden roetzwart. Bij de ontploffing waren in het geheel vyf beambten der spoorwegen licht gewond. Drie hunner worden in een ziekenhuis geholpen. Een aantal andere personen liep kwetsuren van geringer hevigheid op. Deze menschen werden ter plaatse behandeld. Het Lagerhuis heeft gisteren in derde lezing eenstemmig het wetsontwerp strekken de tot het bestrijden van daden van geweld, aangenomen. De Iersche regeering en de aanslagen DUBLIN, 26 Juli. (Reuter). In den senaat van Ierland werd heden gevraagd, dat de regeering duidelijk haar standpunt zou be palen ten aanzien van de aanslagen, welke op het oogenblik in Engeland worden ge pleegd door de leden van het Iersche republi- keinsche leger. De Valera zeide, dat de houding van de regeering zeer duidelijk'is, doch haar taak is moeilijk. „Wij zien twee zijden. Wij kennen het kwaad, dat is gesticht door de verdeeling van Ierland. Ongelukkigerwijze is de regee ring niet in staat de oorzaken uit den weg te ruimen, welke hebben geleid tot de gebeur tenissen in Engeland". Hij zeide verder, d3t er geen verontschul diging is voor de bomaanslagen en de regee ring van Ierland heeft geen sympathie hier voor. Iersche aanslagen bij Liverpool gen gepleegd. De brug over het kanaal Leeds werd vernield door een ontploffing, die tevens het geheele verkeer stremde. Eer tweede aanslag richtte verwoesting aan ir het postkantoor te Mount Pleasant nabij Li verpool, waarvan de gevel geheel werd ver nield. De derde ontploffing geschiedde in een brievenbus nabij het postkantoor. In verband met de aanslagen te Londen zijn tientallen menschen ondervraagd, doch tot dusver zijn geen arrestaties verricht. Alle Londensche bruggen, alsmede de spoorweg stations en de gebouwen der openbare dien sten staan onder speciale politiebewaking. AANBESTEDINGEN MIDDELBURG, 27 Juli. De hoofdinge nieur directeur van den Prov. Waterstaat in Zeeland heeft aanbesteed het verbeteren van een deel van den weg NieuwvlietSluis, lang 3825 M. Laagste inschrijver was P. Dees, Terneuzen voor f 68.800. De hoofdingenieur-directeur van den Rijks waterstaat heeft aanbesteed het maken den onderbouw voor d-i. te vernieuwen Axel- schebrug over den Oostelijken Kanaalarm te Terneuzen. Laagste inschrijfster was N.V Aannemingsbedrijf v.h. P. A. van Wijnen, te Dordrecht voor f 92.548. AMELAND (NES) Hotel Hofker - Telef. No. 2 Eerste en meest bezochte hotel van het eiland. Stroomend water. Schitter, gel. Hotelgasten kunnen gratis gebruik ma ken van autobusdienst hotel—strand v.v. VRAAGT PROSPECTUS HET LOO Hotel „de Keizerskroon" („Röge") Rustig familiehotel. Modern comfort. Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Paleis „Het Loó". Hotel ITTM AN N NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Pensionsprijs Voorseizoen 5.— 6. AMERIKAANSCH-JAPANSCHE BETREKKINGEN Washington zegt handels verdrag op Het Amerikaansche ministerie van i tenlandsche zaken heeft medegedeeld, dat de regeering der Vereen. Staten heeft besloten, hef handels- en scheepvaartver drag met Japan op te zeggen. Dit besluit, dat groote verrassing heeft gewekt, werd om half tien in den avond aan de pers medegedeeld door een ambte naar van het staatsdepartement. die na der verklaarde, dat het doel is „de Ame rikaansche belangen beter te ontwikke len." De opzegging zal over zes maanden van kracht worden, waardoor het Con- gres in staat zal zijn, in de komende zit ting de kwestie van' een embargo op voor Japan bestemde grondstoffen te bespre ken. Het staatdepartement beschouwt het verdrag namelijk als een hinderpaal voor de toepasing van zulk een embargo, dat het onderwerp vormde van een onlangs door senator Pittmann ingediende re solutie. VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. 80 kam., pr. tuin en boomg. Lift Tel. 38 Garage vrij - Pens. f 3.75 - Hoogs, v.af f 4.- Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telef. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend Hotel OOSTERBEEK „DREYEROORD" - Telef. 5046 Prettig familie-hotel. Centr. verw. K. ei str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken. Pensionprijs vanaf 4.— tot 5.—. DOMBURG Hotel de l'EUROPE TELEFOON 1 doorverb. Het gezellige Familiehotel met gerenomeerde Kenken. Stroomend koud en warm walci op alle kamers. Badkamers. Voor- en na seizoen v.af 4.—. Hoofdseizoen v.af 5.—. Eig. A. MEYER, Chef de Cuisine. BRACK'S AMSTERDAM-CENTRUM Kamers lucl. Holl. Ontbijt vanaf i 4.— Rustige sfeer ln het centrum van de stad leder "bodem comfort Telefoon 40661 VIER JONGENS VERDRONKEN Twee te Voorschoten en twee te Slochteren VOORSCHOTEN, 27 Juli. Gisteravond omstreeks zeven uur is in het Galgewater nabij de Vink onder Voorschoten een boot, waarin een kapelaan en vier jongens uit'Utrecht' waren gezeten, overvaren door een passeerende schuit. Kapelaan Middelkoop en de dertienjarige Frits van Galen werden door den schipper gered. De twaalfjarige H. van den Ouden rijn kon zich zwemmende in veiligheid stellen. De broers Jos. en Wim Jongerius, resp. 11 en 13 jaar oud, zakten in de diepte weg. Een van hen werd uit het water ge haald. De doktoren van der Stoel en Kerk hof pasten op hem gedurende anderhalf kunstmatige ademhaling toe, doch de levensgeesten waren geweken. Kapelaan Middelkoop werd ter observatie lar het St Elisabethsgasthuis te Leiden overgebracht. De twee geredde jongens keerden, na van droge kleeren te jorzien, huiswaarts. Burgemeester Berkhout van Voorschoten stelde zich persoonlijk van het droevig ongeluk op de hoogte en leidde het onder zoek. Gistervond tegen zeven uur liepen twee jongetjes van 2 en 4 jaar, uit het gezin Mos sel te Slochteren, in gezelschap van hun grootmoeder te spelen langs het Sloch- terdiep, Zij geraakten op een gegeven oogen blik te water. Het duurde een kwartier voor dat toegeschoten hulp het oudste kind op het droge had gebracht. Dr Kok uit Sloch teren kon met kunstmatige ademhaling de levensgeesten niet meer opwekken. Het jongste kind is een uur later levenloos op gehaald. Onweer woedt boven Hilversum Stortbuien legden het verkeer stil Tegen het middaguur heeft zich gisteren boven Hilversum een hevig onweder ontlast, gepaard met een ongewoon sterken regenval, welke ruim een half uur aan hield. In Hilversum, dat op zeer geaccidenteerd terrein is gebouwd, leidt zoo iets onmiddel lijk tot overstroomingen van de laagst ge legen plaatsen. Het duurde niet lang, of de Beatrixtunnel onder de spoorlyn Hilver sumAmersfoort, het laagste punt van Hil versum stiud geheel blank. Het water op den rijweg en op de fietspaden bereikte een hoogte van anderhalven meter, zoodat het verkeer hier volkomen i.111 lag. De beide automatisch werkende centrifu- gaalpompen, die samen ongeveer 4i/2 kub. meter per minuut kunnen wegwerken, kon den deze massa water, naar schatting 2000 kub. meter, natuurlijk niet baas, te n daar alle riolen vol zaten door den hoogen druk. Het gevolg was, dat het niveau het water in den tunnel slechts zeer weinig zakte en dat het zeker tot vandaag zou du ren. voordat het verkeer hier zal kunnen worden hervat. Ook op andere punten bereikte het r een groote hoogte. Het Achterom, een gedeelte van de Groest, de Bussumsche straatweg, de Prins Bernhardstraat en gedeelte van den Laarderweg werden o stroomd. De kelders van de hier gelegen woningen liepen vol. Tot laat in den avond :n de gemeentelijke brandweer en rei nigingsdienst in touw om de bewoners van den wateroverlast te bevrijden. Tijdens het onweer sloeg de bliksem in een woning aan de Begoniastraat, waar een binnenbrand ontstond welke echter spoedig door de brandweer was gebluscht. Op den hoek van den Hilvertsweg en de Gysbrecht Amstelstraat werd verder een straat- syphon van de gemeentereiniging getroffen. Hier werd geen schade aangericht. DE REGEERINGSVERKLARING Enkele citaten uit de Prot. Chr. bladen Met veel, wat in het program staat, kan de Standaard zich vereenigen, doch het slot luidt: De uitspraak, dat het Kabinet de mo gelijkheid van uitbreiding van de zorg voor de ouden van dagen in overweging zal nemen en onmiddellijk aandacht zal schenken aan een partiëele verbetering der leerliogenschaal, c.q. verbetering van de regeling voor de kweekelingen met acte. heeft ons verrast. Wij dachten, dat de financieele toestand in den weg stond aan het inwilligen deze wenschen en zijn zeer benieuwd te vernemen, hoe de Regeering haar voorne mens ter zake in overeenstemming kan brengen met haar streven naar herstel van het begrootingseverawicht. Met zorg vervuld In deze drie woorden kan het oordeel de Nederlander saamgevat worden: wat de afzonderlijke punten betreft schrijft de redactie: Ten slotte verheugen wij ons zeer over de onmiddellijke aandacht, die geschonken zal worden aan een partiëele verbetering der leerlingenschaal, c.q. verbetering van de regeling voor de kweekelingen met acte. Dat sta voorop. Maar daarnaast willen wij toch onze groote verwondering uitspreken ove feit, dat wat op dit gebied onder het vorige kabinet financieel volkomen mogelijk was en steeds met een beroep op de kabinetspolitiek moest worden af gewezen, thans onder het volgende kabinet-Colyn plotseling wèl mogelijk blijkt. Degeen, die in het vorige kabinet de opofferende taak op zich had genomen deze kabinetspolitiek te verdedigen, moet het thans aangekondigde voornemen wel beschouwen als een merkwaardig snellen en van weinig loyaliteit getuigenden mekeer. Een gunstige indruk staat de verheugende mededeeling, dat de steeds sterker geworden drang naar cen tralisatie met klem zal worden tegenge gaan: dat gepoogd zal worden aan de noodiydende gemeenten zooveel mogeliik. en nog wel op korten termim. haar zelf standigheid te hergeven, en dat met kracht zal worden opgetreden tegen uitwassen bij de steunregeling die remmend werken op de begeerte tot arbeid. Wij gelooven dat een streven in deze richting bij een groot deel van ons volk warme instemming zal vinden. En ditzelfde geldt ook. van de toezeg gingen die ffedaan werden inzake zorg voor de ouden van dagen, verbetering van de leerlingenschaal enz. De algemeene strekking is juist, zegt de N. Prov. Gron.Crt Verrassend ls echter eenigermate dat tegelijk wordt gesproken over een terug keer van de gemeentelijke zelfstandigheid, wat zeer zeker, als de regeering daarmee bedoelt haar toezicht, dat naar bezuini ging deed streven, te doen wegvallen, ter wijl de steun zoude blijven, niet direct tot bezuiniging zoude kunnen leiden. Even verrassend zijn de mededeelingen, dat de regeering wil overwegen of voor de ouden van dagen nog iets kan geschieden, terwijl ook een herziening der leerlingen schaal direct zal worden overwogen. Een nationaal program Van Niet ieder zal hebben verwacht, dat zoo spoedig de twee kwesties aan de orde zouden worden gesteld, die reeds zoo lang moesten wachten. n.l. de leerlingenschaa' en de zorg voor de ouden van dagen. Dat beide punten aan de orde worden gesteld is een bewijs, dat dit kabinet niet anti sociaal is. Maar het beslist verrassende element ln dit program is het ernstig streven decentralisatie, dat op den voorgrond wordt gesteld. Dat is zeer belangrijk. Dat is voor den anti-revolutionair In het bijzonder van groot gewicht. Ons program van beginselen keert zich tegen de centralisatie. Verkeersongeval bij station Soestdijk Verkeer gestagneerd SOF.STDIJK. 27 Juli 1939. Vanmorgen om kwart over zes is op den Rijksweg te Soest dijk een verkeersongeluk gebeurd, dat nog betrekkelijk goed is afgeloopen. Een zwaar beladen verhuisauto. met een daaraan gekoppelden eveneens geladen tweeden verhuiswagen van de firma A. Dcll'oro uit Gronau, welke op weg was naar Amsterdam, moest stoppen voor d^n over weg. juist toen de eerste trein uit Baarn ln aantocht was. Waarschijnlijk teneevolee E-en defect aan de voor-as verloor tij dens het remmen de bestuurder van de auto de macht over het stuur. Tusschen boomen door reed de wagen de rails kwafn op het verhoogde perron van het station Soestdijk tot stilstand. De sta tionschef kon nog, door den trein tegemoet te loopen, een anders onvermijdelijke bot sing verhinderen. Gedurende den geheelen morgen *Jjn cee kraanwages cn cenige vrachtwagens wig geweest den spoorweg vrij te maken, 'tgeen slecht? met groote moeite gelukte. Het personenvervoer per trein uit de rich ting Utrecht ging gedurende dien tijd tot. Soestdijk, waar de passagiers moesten over- VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen In de Tweede Kamer is gister een aan vang gemaakt met het debat over de Re geeringsverklaring. De tweede dag van de Vierdaagsche A f standsmarschen. De algemeene vergadering van de Nat. Chr. Onderofficieren-Vereeniging. Internationale Conferentie der Bijbel genootschappen op Woudschoten. De zevende zitting van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. Twee verdrinkingsgevallen hebben vier jeugdige slachtoffers geëischt. Boven Hilversum heeft een hevig on weer gewoed. Terreur-complot te Damascus ontdekt. Twee Iersche bomaanslagen in Lon densche stations. Berucht Palestijnsch bendeleider in hechtenis genomen. DROOG EN WARM W eerverwachting: helder tot licht of half bewolkt, droog warm weer. Zwakke wind, aanvankelijk veranderlijk, later uit westelijke richtingen en iets toe nemend. AARDAPPELZIEKTE In het etmaal van 's avonds 25 Juli tot 's avonds 26 Juli is in Noordholland en Utrecht de weersgesteldheid kritiek geweest voor het optreden van aardappelziekte, in Friesland behoudens te weinig neerslag. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 765.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 19.0 C. Strand niet met de haven in 't gezicht; een ongeluk in een klein hoekje ligt: Zorg ieder risico te mijden door slechts FISK SAFTI-FLIGHT te Stoomen Verven Zoek het niet ln lage prijzen Zoek het wel in kwaliteit De ervaring zal bewijzen Dat gij daarmee beter zijt PA LT H E (Reel.) VOOR SLECHTS IV, CENT noodig om deze annonce uitgeknipt ln open envelop els drukwerk aan ons op te zen den. ontvangt U uitvoerig# brochures over het HERSTEL VAN UW HAARGROEI Vamal* Uw uu. .drw. op 4m achtortlld* da* (RonJ «nralopp* «n édnmirl urn Or. H. NANKING'. Pbsm. Fabriek N.V„ OEN HAAG (RecL I stappen in een anderen gereedstaan den trein naar Baarn. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Aan het perron werd groote rcate rieele schade aangericht, terwijl het voor ste gedeelte van de verhuisauto geheel werd weggerukt Nieuwe typhusgevallen te Baarle Nassau Naar wy vernemen heeft de typhus zich in het huisogezin van de familie H. te Baarle Nassau uitgebreid. Thans is ook de 20- jarige dochter Cornelia ernstig ziek per ziekenauto naar het St. Rochuspaviljoen van het St. Ignatiusziekenhuis te Breda over gebracht, evenals de 27-jarige zoon Corne- Üs. die eveneens hoewel minder ernstig, door de ziekte is aangetast. De zoon. die zich in militairen dienst bevond, doch reeds eenige dagen thuis vertoefde, is op last der militaire autoriteiten ter observatie even eens naar het St. Rochuspaviljoen voor noemd, overgebracht, zoodat zich momen teel vier leden van het gezin aldaar be vinden. Moeder en een zoon van 17 jaar zijn thans nog in de woning te Baarle Nassau aanwezig Ernstige aanrijding ROTTERDAM, 27 Juli. Op don Nieuwen Binneweg is gisteravond omstreeks half ?p- ven een ernstig ongeval gebeurd. Do .">9 ja rige loodsbaae A. P. Blom, wonende in de Beatrijsstraat, wilde het kruispunt Niru wen Binnenweg—Hoomraadsincel op -im rijwiel oversteken. Hij verleende het verkeer erhter geen voorrang, zoodat hij door een motorrijder werd aangereden Met een s- h delhnsisractuur moest r.e man in ernstig-n toestAnd in het ziekenhuis aan den C. singel worde» opgenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1