Jlirnror frtltsrijr Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken HET REGEERINGSPROGRAM HET VIJFDE KABINET-COLIJN abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dajjelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/2 ct. No. 6761 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 WOENSDAG 26 JULI 1939 20e Jaargang atfoertcntitprijjen: Van 1 tot 3 regels1.17'/» Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 'iefst LEK Toen Dr Colijn tien medewerkers van erkende bekwaamheid om zich heen ver zameld had, liep alles even vlot van stapel en greep hij de eerste de beste gelegenheid aan om zijn kabinet aan de volksvertegen woordiging te presenteeren. Gistermorgen waren de nieuwbenoemden beëedigd, pas gisteravond stonden hun namen in de Staatscourant; reeds gistermiddag ver schenen negen van de elf in de Tweede Kamer: Prof. de Vooys komt pas half Augustus; Mr Patijn was afwezig. Onder groote belangstelling van pu- bliek, binnen en buiten, en van leden der 'J Kamer en pers, las minister Colijn de - >v| regeeringsverklaring voor, welke gisteren 0 of heden in ons blad is opgenomen. Een stuk van klaarheid en waarheid en van zoo nauwkeurige preciseering als een om- schrijving van het algemeen regeerings- beleid kan zijn. De juiste beteekenis zal pas in het licht treden als de voornemens in wets- jontwerpen geconcretiseerd of in regee- ringsbesluiten'tastbaar geworden zijn. Zooals de verklaring nu voor ons ligt, zal zij een groot deel van ons volk toe spreken en zeker bij meer dan de spreek woordelijk geworden 25 procent instem ming vinden, De vraag zal rijzen, wanneer men op de afzonderlijke punten let, welke diepgaande 'verschillen de breuk in het vorig kabinet OQT toch wel hebben geslagen. En waarschijn lijk zal men de aanduiding niet in de al- gemeene inleiding van de regeeringsver klaring zoeken. Meer dan één zal juist dien aanhef een onbegrijpelijke passage vinden, Toch gelooven wij, dat niet het minst daarin de kern van het geschil ligt. Wat wekt in het maatschappelijk leven op elk gebied tegenstand? Dat de bemoeiingen van de centrale regeering en van de amb- tenarij elk initiatief dooden en de per soonlijke verantwoordelijkheid onbe doeld zeker, onbewust wellicht op activiteit stellen. Dat geldt van het parti- uliere bedrijfsleven evenzeer als van de naatschappelijke organen en de lagere be- ituren in ons staatsbestel. Zoo ongemerkt zakten we af naar een staats-socialisme, dat ons maatschappelijk leven in boeien loeg. Indien de regeering er in slaagt aller- m hl lei wilde ranken af te kappen, zonder te ^zij, rakeri aan in het volksleven wortelende p «en uit de maatschappij zelf opwassende \j| ordening, dan zal dit een zegen voor het volksgeheel zijn. Het gevaar der centra lisatie. voor den een een noodwendigheid, voor den ander een wellust, is groot. Meer dan men wellicht denkt staan de [vier apart genoemde onderwerpen hier- jmee in verband, kkerl rijksfinanciën lijden schade en het 1 zijjevenwicht wordt steeds ernstiger ver- aatigjstoord, wanneer regeeringsmaatregelen er haast toe dringen om de verantwoordelijk- 3 E Iheid op de centrale regeering en de de- .jpartpmenten te leggen. Waarom zullen ppmeentehesturen naar financieele onaf hankelijkheid streven, als ze eenerzijds on- sm aider curateele leven en anderzijds de te- Ud?nrorten °P het rijk kunnen afwentelen? Hoe kan er sprake zijn van een doeltreffende nnniepi daarom minst-kostbare wijze van werk- ndacMoosheidsbestrijding, wanneer tot op de cent na nauwkeurig wordt voorgeschreven iwat ieder individueel zal mogen ontvan- LJ gen, maar wat ook tengevolge heeft, dat de minder consciëntieuzen de steunrege- >73 ling uitbuiten tot eigen voordeel, doch tot schade van schatkist en maatschappij? Natuurlijk kan de inschakeling der werk loozen in het normale bedrijfsleven ge- schieden op een onbarmhartige wijze, welke harde werkgevers gelegenheid geeft tot parasiteeren op de werkloosheid; laar men behoeft niet bij voorbaat aan nemen, dat in die richting gestuurd •ordt. Daartegenover staat het in breede iringen vast, dat de steunregeling impo- >SEbulair dreigt te worden door de uitwas- welke geen enkel orgaan wenscht, loch die evenmin afgesneden kunnen 'orden zonder radicale reorganisatie, at met name over de jeugdwerkloosheid de laatste tijden gepubliceerd is. speci- wat het oordeel van directeuren van rbeidsbeurzen betreft, spreekt boekdee- len. Dat de regeering het ernstig meent ^Inet deze dingen blijkt wel uit het besluit iker .om den minister van sociale zaken, wiens u^s. organiseerend talent in confesso is, vrij te JTO'jmaken van de zor9 voor volksgezond heid en deze naar Binnenlandsche Zaken ■*uver te brengen. J Zoo hangen financiën en "bestrijding lart/ta werkloosheid innig samen. Daarnaast, SEl^°ch in ander verband, staat de defensie. SSElBlijkbaar wil de regeering zich nog spe- 'b,,l^iaal beraden over het vraagstuk der entiforuisers voor Nederlandsch Indië; de Jkwestie der maritieme verdediging wordt ie ticrnstig onderzocht en de beslissing valt ihetlvoor de indiening der begrooting van 1940. 1 -1/ Het was voor de Kamer en het zal voor \'EN et ^anc^ een verrass'n9 ziïn- dat de voor- i 1 fitter van den Raad van Ministers naast de groote vraagstukken nog twee bizon- dere noemde: de zorg voor de ouden van dagen en de verbetering der leerlingen- schaal. Argwanende critiek kan hier een poli tiek spelletje vermoeden; een minder fraaie poging om zich bij het volk aangenaam te maken. Men kan echter met hetzelfde recht zeggen, dat het hier speciale pun ten betreft, waarover heel het volk en elke regeering eenstemmig denkt; slechts financieele hindernissen beletten de uit voering. Men kan het dus ook zoo zien, dat de regeering, hopend op doelmatige bezuiniging in ander opzicht, voor deze goede maatregelen geld denkt te vinden. Het zal ons aangenaam zijn. Natuurlijk kan men nog allerlei vragen stellen, welke voorloopig onbeantwoord moeten blijven. Zóó de bijna allesbeheer- schende informatie, wat er met de aan hangige belastingplannen zal geschieden en hoe anderzijds bezuiniging mogelijk zal Men kan het regeeringsprogram van harte toejuichen, maar zich later teleurge steld zien in de uitwerking er van. Doch gegeven de situatie van dit oogenblik. waarover morgen en overmorgen nog wel eenig licht zal vallen, zou het onverant woordelijk zijn om dit kabinet van be kwame mannen, bezield met het ernstig streven om land en volk door de moei lijkheden heen te helpen, niet in de ge legenheid te stellen zijn woorden in da den om te zetten. Het vijfde kabinet- Colijn kon wel eens sterker staan en ste viger wortelen in de volksovertuiging, dan menigeen wenscht en zegt te gelooven. Minister-president Dr H. Colijn verlaat het paleis Noordeinde te Den Haag na de beëediging der nieuwe ministers van zijn kabinet door H.M. de Koningn. het estelijk deel der gemeente Zaan dam e\ de waterwegen naar zee en het binnMiland, officieel door den commis saris der Koningin in de provincie Noord- Holland, mr dr A. baron R e 11, geopend Het plan voor de sluis is ontworpen door het ingenicursbureau Dwars, Heederik en Verhey uit Amersfoort, dat ook de leiding had van de uitvoering. Nog enkele persstemmen Gisteravond gaven nog enkele bladen, die tot heden zwegen, een beschouwing over het nieuwe kabinet. De Standaard verwacht, dat het toen nog komende regeeringsprogram de booze critiek zal logenstraffen. In de omstandigheid, dat het, naar moet worden aangenomen, eenige wijzi gingen wil aanbrengen in de werkloos- heidspolitiek, kan toch waarlijk geen grond' worden gevonden, om zoo fel van wal te steken als in de genoemde persar tikelen het geval is Daarvoor heeft het complex van maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid te vele kanten, welke telkens opnieuw in overweging hooren te worden genomen. In de bespreking var dat program kan zulks nader blijken. Een debat over de formatie van het Kabinet kan tevens tot nadere ophelde ring leiden over het verlor p van de crisis. Voor één punt vragen wij cte aandacht De tweede opdracht aan J)r. Colijn ver leend, was gelijk aan de eerste. De vraag is opgekomen: waarom heeft hij. na het onvangen van de eerste opdracht r.'Ct getracht het Kabinet saam te stellen, dat nu is gevormd? In dat geval was aan de crisis spoedig een einde gekomen, en het valt niet in te zien. dat de formatie van het thans opgetreden Kabinet, eerst mo gelijk was, nadat aan Dr. Colijn voor ie tweede maal een opdracht was gegeven. Ons antwoord op die vraag luidt voors hands als volgt: ongetwijfeld had Dr Colijn het nu opgetreden Kabinet reeds kunnen vormen, toen hij zijn eerste op dracht had ontvangen, maar dit zou on juist zijn geweest. De Roomsch- Katholie ken waren niet bereid mede te werken aan de formatie van een Kabinet onder zijn leiding, maar het was mogelijk, dat zij die medewerking wel wilden verle nen aan een anderen formateur. Die mo gelijkheid diende in ieder geval te wor den onderzocht, en daarvoor was hot. noodig, dat aan een ander een opdracht werd gegeven. Vandaar rt-e opdracht tot vorming van een Kabinet aan Mr. Koo ien, een opdracht even ruim van strek king als die aan Dr. Colijn gegeven. Eejrst nadat deze ontheffing van de hem verleende opdracht had verzocht, stond vast,, dat de Roomsch-Katholieken niet 'hebeid waren tot medewerking; en I on een formatie: zonder Roomsch-KathoÜe ,ken in .overweging worden -genomen. Een noodoplossing Overdenkt men, schrijft do Ned e'rl an der, de thans bekend, geworden samen stelling van het ministerie, dan komt aller eerst de zuiver zakelijke vraag naar voren, hoe de positie van dit extra parlementaire personenkabinet in het parlement verwacht kun worden te zullen zijn. En dan kan de verwachting niet anders clan weinig hoop- Zonder één vertegenwoordiger immers van de roomsch-katholiekc slaatkund'gc- en sociale opvattingen, zonder zoodanig verterenwoordiger van de ecciaal-demo- cratische en vrijzinnig-democratische denkwijze ig het gevaar groot, dat bin nen afzienbaren tijd ten aanzien van belangrijke punten van Kabinetspolitiek botsingen zullen voorkomen. En zou dit het geval zijn. dan heeft het ministerie gesteld al, dat de ove rige groepen in het' parlement in geslo ten geleóeren achter het Kabinet zouden staan toch slechts een kleine minder heid achter zich. Welke wetenschap de positie van den beginne af wankel doet zijn. Natuurlijk kunnen die botsingen uit blijven. Wanneer het nieuwe Kabinet in 1 beginsel dezelfde politiek za! voeren als het heengegane. Maar in dat geval rijst toch weer do. vraag of de heele crisis dan niet voor1 komen had kunnen worden en béhooren te worden. Hoe dit zij, parlementair moet de po sitie van het optredende ministerie tenzij ziph op internationaal gebied ver wikkelingen voordoen, die elke normale werkzaamheid omverwerpen als zwak worden beschouwd. Het is goed, dat wij ons rekenschap geven van het feit. dat dit Kahinet in den meest eigenlijken zin van net woir' een noodoplossing is. Dat blijft het, ook wanneer er een normale levcsduur voor weggelegd zou zijn en wanneer zijn be leid aanspraak zou kunnen maken op waardeering. Gunstig oordeel over Regeeringsverklaring Enkele bladen hadden gisteravond reeds een artikel over de regeeringsverklaring. De N.R.Ct. is er zeer mee ingenomen. Het gaat nu weer in de goede richting: de goèd-Nederlandsche tradities degelijkheid, vrijheid, prikkeling tot beid, zelfverantwoordelijkheid en onder geschiktheid van het bijzondere aan het algemcene belang komen weer in eere; centralisatie door te zeer toegenomen overheidsbemoeiing moet wijken voor decentralisatie. Het grootste belang boezemt ons uiter aard de sociaal-oeconomische paragraaf in. Deze is in haar terminologie veelzeg gend: „vermijding van aanzienlijke ad ministratieve uitgaven en van kapitaals- investaties van onoeconomischen aard" wijst op verwerping van de oure en wei nig effectieve plannen van den heer Romme. Dat de werkloosheidsbestrijding „geheel beheersoht moet worden door de gedachte van de geleidelijke inscha keling der werkloozen in het normale bedrijfsleven" is een voortreffelijk noht- snoer. Dit kan echter niet anders bette kenen, dat met betrekking tot de soci aal-oeconomische politiek de weg terug uit het moeras van protectionisme en or- oening moet worden ingeslagen. Daar de verklaring over deze punten zwijgt ook in positieven zin echter! zal men te dezen aanzien de verdere daden van het Kabinet moeten afwachten. Het maakt een goeden indruk dat de „uit wassen" uit de steunregeling zullen wor den uitgesneden. Wenscht de R.K. Staatspartij tegen de uitvoering van dit program oppositie te voeren, het is haar recht, mits zij haar verantwoordelijkheid voor eventueele ge volgen daarvan en ook de mislukking van de formatie-poging van Mr Kooien, aan wien alle vrijheid tot vorming van een Kabinet was gelaten, indachtig zij. Voor de wederzijdsche posities ten aan zien van de beginselen van staatsbeleid kan de nieuwe constellatie slechts zui verend werken. En wel moge de R.K. Staatspartij bedenken, dat zij zich schro melijk vergist, indien zij meent, aat meer dan 75 pet van de kiezers tecen de in zichten van het nieuwe Kabinet zal blij ken gekant te zijn. Overigens heeft de R.K. Staatspartij a 11 ij d oppositie gevoerd. Zij deed het. toen zij alleen in de lusten doch niet in de lasten, in de verantwoordelijkheid, wenschte te deelen, gelijk van 1933—1937 het geval was; zij deed het ook in de periode van 1937—1939, toen zij tevens de lasten heette mede te dragen doordat zij officieel in het Kahinet vertegenwoor digd was. Oppositioneele onrust baarde zij steeds en van constructief staatkundig vermogen was zij verstoken Sterke daling der werkloosheid Sinds jaren is het aantal niet zoo laag geweest Op 8 Juli 1939 waren bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling ingeschreven 272.386 werkzoekenden (259.5S1 mannen en 13.805 vrouwen). Hiervan waren 196.532 (1S7.502 mannen en 9.030 vrouwen) werkloos en waren 59.470 personen door overheidshulp tewerk gesteld bij cultuur-technische en admini stratief daarmede gelijkgestelde werken. Blijkbaar waren er dus 16.384 personen als werkzoekenden ingeschreven, die in hel vrije bedrijf werken, doch ander werk zoch ten. In de week van 3 tot en met 8 Juli 1939 waren bij gesubsidieerde vereenisringen met werkloozenkas aangesloten 5S7.613 perso nen. waaronder 76.911 landarbeiders. Van de 510.732 verzekerden buiten de landarbeiders was het werkloosbeidspe: centage 17.8 (in de vorige verslagweek 19 tot en met 24 Juni 1939, was dit percentage eveneens 17.8). In de overeenkomstige verslagweek van Juni was het werkloosheidspercentage in d'e laatste jaren als volgt (in het tijdvak Mei tot en niet November worden bij de be rekening van de percentages de landarbei ders buiten beschouwing gelaten: 1932: 26,2; 1933: 24,2; 193-4: 25,9; 1935: 29,3; 1936 30,8; 1937: 24,3; 1938: 23,2; 1939: 17.8 Wereldconferentie van Christelijke jeugd AMSTERDAM, 26 Juli. Voor de samen komst van gisteravond van de Wereldcon ferentie van Christelijke Jeugd stond op het program een toespraak van den archiman driet C a s s i a n, hoogleeraar in het Nieuwe Testament aan de Orth. Theol. faculteit te Parijs. Deze bekende figuur uit de oeci nische beweging, die in zijn statig ambts gewaad wel een zeer uitzonderlijke ver schijning was op dit Amsterdamsche po dium, behandelde het onderwerp „Jezus is Heer". Dit woord todh is de banier, waar mee het Christendom van alle tijden, waar onder ook de Christelijke jeugd van heden noptrekt, soms onder spot, altijd met in "ïjke energie. De gedachte gaat als het woord Kyrios terug op het oud-Israël, het is poging het onuitsprekelijke wezen Gods aan te duiden De Orthodoxe kerk aarzelt niet Christus dezen Godsnaam te geven. Want in Hem komt het goddelijk koninkrijk; als Koning roept Hij ons tot keuze. Dit koninkrijk is. zooals de Heilige Geest getuigt, reeds onder aan Zijn wetten neeft de Christen te gehoorzam3n. In onze gevallen wereld zal dit vaak een keuze tusschen twee kwaden beteekenen, maar altijd een keuze blijven voor Christus, nooit voor ras of klasse. De Christen mag zijn werkzaamheid niet over schatten; de groote gave van den Heiligen Geest is mede een verdwijnen van alle vrees. Christen zijn beteekent in deze reld lijden, vaak martelaarschap. Maar hoog daarboven uit gaat voor elk waarachtig ge- loovige de zekerheid van het eeuwig leven Ongelooflijke onverschilligheid Kerkvoogdijen zonder piëteit In het jaarverslag 1938 van de Monumen ten-commissie van de Provincie Zuid-Hol land wordt gewezen op een ernstig euvel, dat den laatsten tijd wederom om zich heen grijpt, n.l. het vervreemden van ntiquiteiten uit kerken en open are gebouwen. Zelfs de 17de eeuwsche koperen kronen, afkomstig uit kerkgebouwen langs onze groote rivieren en archiefkislen worden bij opkoopers aangetroffen. Het is bijna niet te gelooven schrijft de Commissie dat er nog kerkvoogden gevon den worden, die de schoonheid van derge lijke fraaie gebruiksvoorwerpen niet besef fen: vele andere kerkbestuurders betreuren thans diep, dat hun voorgangers niet r piëteit getoond hebben ten opzichte van het geen door vorige geslachten is nagelaten aan stijlvolle meubileering hunner bedehuizen. Het verdwijnen en verminken door onoor deelkundige verbouwing van hof steden en eenvoudige boeren- i n g e n zoo gaat de Commissie voort mede een ernstig verschijnsel, dat de Commissie hier met nadruk onder de oogen de Gemeentebesturen wil brengen, opdat deze toch vooral het mogelijke zullen doen en nauwlettend zullen toezien om aan deze voortschrijdende ontluistering van het Hol- landsche landschap paal en perk te stellen. Blijkbaar is het nog niet voldoende bekend, dat in dergelijke gevallen door het Rijks bureau voor Monumentenzorg en deze Com missie gratis advies wordt gegeven. Verder wijst de Commissie er op. dat de Gemeente Amsterdam in haar bouwverorde ning de clausule heeft opgenomen „dat als nadere eisch kan worden gesteld, dat een bouwwerk, of een gedeelte van e:n bouw werk niet in een zoodanige kleur childerd mag zijn, dat daar door het stadsschoon op ernstige e wordt geschaad". Mogen, zoo merkt zij op, de gemeenten in Zuidholland dit voorbeeld spoedig volgen. MEDAN, 26 Juli. (Aneta). Nadat de heer K. J. Os ten. landmeter, die in dienst van de Billiton Mij. bij de Wilhelminawatervallen in het Asahansche oometin «en verrich'te. sedert eenige dagen weH vermist, is g's'eren door een a ar tal zoekende Ba'aks in een vijn bij de v!er ziin stoffeli'k overschot gevonden T>e beer Oerten. die "33 ic 9aWo"ipTi was d m Ta^t één kind aeVi'o- pp'Mv»-.- Mi Mjd<mc zii« h. gestm'keM er\ at ra min gestort. Hii moet onm:dd-rrk Twee jongetjes onder een auto Eén gedood, één zwaar gewond AMSTERDAM, 26 Juli. In de Eerste Jan Steenstraat is een tragisch ongeluk gebeurd waarbij een jongetje van vier jaar werd ge dood en zijn vriendje, een zesjarige knaap, met zware inwendige kneuzingen moest worden opgenomen. De kinderen speelden in de Eerste Jan Steenstraat in de buurt van hun woning. Een vrachtauto stopte in de straat tusschen de Eerste van der Helststraat en de Ferdi nand Bolstraat De jongens klommen ach ter op de auto, doch de chauifeur, die dit merkte, waarschuwde hen van zijn v n te gaan. Even later, hij dacht dat zij »an zijn woorden gehoor hadden gegeven, zette hij zijn auto achteruit De jongens vielen door den schok op straat en kwamen onder de achterwielen van het zware voertuig terecht. De jongste knaap was onmiduellijk dood. Zijn lijkje werd naar het Binnengast huis vèrvoerd. Zijn ernstig gewond vriendje werd in 't Wilhelminagasthuis opgenomen. De chauffeur, die zeer onder den. indruk van het ongeluk was, is door de politie, die spoedig ter plaatse was, gehoord. Hem zou geen schuld treffen. Twee oudjes uit vervuild huis gehaald Men vond er 16000 gulden PIJNACKER, 26 Juli. In een pand aan de Westlaan alhier waren op doktersadvies de bewoners, respectievelijk 78 en 80 jaar oud, naar het ziekenhuis vervoerd. Door de Politie werd daarna het huis geïnspecteerd en bleek, da', de woning geheel vervuild wa ontsme. g dringend noodzakelijk was. Teen men me. het ontsmetten begon moest zich eerst een weg naar de voordeur banen. Door het opgroeiende hout kon men di'- slechts in gebukte houding bereiken. Op ver schillende plaatsen vond men groot en klein geld tot een totaal bedrag van f 1GOOO. Gewaagd, maar geslaagd Men séhrijft ons: Reeds eerder werd er melding van maakt, dat door een schipper in Aland, Ono Ekblom, het plan was opgevat mpt een klein houten bootje van slechts 9.5 Meter lengte do „Eckerö" genaamd, voorzien van een écn-cylinder „Ellwe"* Diesel motor van 10 P.K., vergezeld van twee personen, nL den lieer Alfred AstrünL tabakshandelaar te Stockholm, en den heer Stig. R. Linderoth. chauffeur te Stockholm, den Atlantischen Oceaan over te steken. De reis was dato 5 Mei te Marichamn in Aland aangevangen en ging via Stockholm, Kopenhagen, Gotenburg naar Rotterdam, waar de „Eckerö" dato 28 Mei in de Veer haven arriveerde. Na aldaar de benoodigde voorraad brand stof-smeerolie en drinkwater te hebben scheepgenomen, vertrok de Eckerö den Slen .Mei van Rotterdam met bestemming 1 New-York, met als eenige tusschengelegen plaats Falmouth en mogelijk nog de Azoren Niettegenstaande de „Eckerö" op haar zeer gewaagden tocht met zeer slechte weersomstandigheden en tegenwind te kampen heeft gehad, en alle beweringen van verschillende deskundigen, dat deze onderneming op een mislukking moest uit- loopen ten spijt, is het bootje dato 13 Juli veilig met zijn uit 3 personen he6taandc bemanning te New-York aangekomen, na een reis van 37 dagen. De duur van de reis van Rotterdam naai New-York, welke door schipper Ekblom op ca. 31 dagen was geschat, werd door on gunstige weersomstandigheden met slechts zes dagen overschreden. Als extra bijzonderheid meldde schipper Ekblom telegrafisch 'nog uit New-York, dat de „Ellwe" motor gedurende al dien tijd met de regelmatigheid van een klok had gewerkt. Matrozen op pad tijdens de Vierdaagsche Afstandsmarschen rond Nijmegen. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen kabinet Persstemmen over het en de regeeringsverklaring. Daling van de werkloosheidscijfers. De zesde zitting van de Algemeene Sy node der Ned. Herv. Kerk. China zeer teleurgesteld over Britsch- Japansche overeenstemming. Queipo de Llano ontkent oneenigheid met Franco. Gevaarlijke mijninstorting nabij Luik. EENIGE REGEN Weer verwachting voor de noorde lijke provincies: zwakke tot ma tige noordelijke tot noordwestelijke w»nd. Betrokken tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk eenige regen. Weinig verande ring in temperatuur. Voor het midden en zuiden, zwakke veranderlijke wind, ïater uit noordelijke tot westelijke richtingen. Be trokken tot zwaar bewolkt. Tijdelijk regen met kans op onweer. Weinig ver andering in temperatuur. AARDAPPELZIEKTE In het etmaal van 's avonds 24 Juli tot 's avonds 25 Juli is in Utrecht de weersge steldheid kritiek geweest voor het optreden van aardappelziekte. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 762.2. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 18.0 C. 27 Juli. Zon op 5.13 uur, onder 8.69 uur 27 Juli. Maan op nm. 6.08 u. ond. vm. 1,52 u VERITEX VOLKSGASMASKERS WJtakev» QM Corepleel f 3 50 VERITEX N.V. Oude oplichterstruc hervat Toch vliegt weer iemand er in BATHMEN, 26 Juli. Op verzoek van den burgemeester van Bathmen werd te Winters wijk aangehouden de daar, voorheen te Deven ter, woonachtige A. O. Omstreeks 1931 tot 1934 bewerkte de aan gehoudene in deze omgeving de boerenbevol king met het doel premieloten te verkoopen. Velen werden toen het slachtoffer en kochten stukken, die f 20 waarde hadden, voor 3U(J gulden. Regelmatig moest op deze stukken geld gestort worden. Toen op verzoek van de politie de Boerenleenbank regelmatig ging waarschuwen tegen den aankoop van derge lijke stukken, verloor O. van lieverlede hier zijn klanten, die meerendeels weigerden verder te betalen. Dezer dagen kwam O. echter weer naar hier om verschillende van zijn oude klanten te ver rassen met de mededeeling, dat ze een grooten prjjs hadden getrokken. Bij menschen, die al jaren niets meer gestort hadden, verklaarde h\j de mogelijkheid hiervan door het zoo voor te stellen,alsof de maatschappij zelf had door betaalt^ om de winst voor haar klanten niet verloren te laten gaan. Aan de ontvangst van den gewonnen prijs zat nu de voorwaarde vast, dat weer een nieuw premie-lot moest worden gekocht, waarop dadelijk f 6.5U moest worden betaald. Een der oude klanten van U. was nog zoo onverstandig hierop in te gaan. De gewonnen groote prijs bleef natuurlijk achterwege. Wegens oplichting is daarom thans O. aangehouden en is aan diens praktijken zoo doende een einde gemaakt. Hij heeft een volledige bekentenis atgelegd en is daarna op vrye voeten gesteld. Bségercnolen in dok gekapseisd Groote vernieling en stagnatie In het grootste dok van de Ned. Dokmaat schappij is de groote baggermolen „De Mer- wede' kort nadat deze het dok binnenge sleept was gekanteld. Hierdoor is het ge- heele dok vereperd en werd groote schado aangericht De baggermolen kan niet ge- ^°roen er Wen kranen d:o 7Z,JnJd,t ,e d0^n- Dc ^germo- len moet dus gedemonteerd worden nn^f0fdeHD?kmaa,Schapp'j is dit e<?n ff™ot Sïrcs 13 erR dr,,k met dokken. Alles o.a! de Tromp. wac,lt nOR vep' ,io. LTJK GFV'^PHT ROTTERDAM. 26 Juli. Gisteren heeft pcr- söneel van de poljtie 2 het lijk gevischt van den havenprbeHer J. Lecren^-al." die ver leden week aan de Prins -.kkade te water is geraakt en verdronken. Het hoffe lijk overschot is naar het bureau aan de Parkkade gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1