*liruiur gtiftsdjr Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken )r Colijn legt Regeerings- verklaring af H *1 Het nieuwe Kabinet Het Britsch-Japansche accoord RYNBENDE FIRMA D. KATZ «9bonneifiEntsprij£i: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cL No. 6760 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2271Q (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 DINSDAG 25 JULI 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang Sbbertentieprijjen: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2^0 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 Zier onderwerpen die voor het beleid van onmiddellijk belang zijn rinanciën; Saneering van gemeen tenKrachtige werkloosheidsbe strijding De verdediging van Indië "«laast de centrale punten nog drie andere belangrijke zaken i Hedenmiddag heeft Minister Dr H Col ij n 1 de Tweede Kamer de volgende Regeerings terklaring afgelegd: Het Kabinet heeft er prijs op gesteld zoo hoedig doenlijk na zijn optreden aan de Itaten-Generaal mededeeling te doen van e voornemens der regeering met betrek- ling tot het te volgen beleid. In algemeenen zin stelt de regeering bij Ie uitvoering van haar taak zioh voor logen, d'at de steeds 6terker geworden drang laar centralisatie bij de bestuursvoering in Ie toekomst met klem moet worden tegen- regaan. Veeleer zal voortaan bet beleid er pp gericht moeten zijn in wetgeving en be- ftuur aan de bestaande lagere publickrech- elijke organen een zoo groot mogelijke taak jver te laten of op te dragen. I Voorstellen ter bevordering van dit voor- iemen zijn in voorbereiding. Bij de bepaling van de taak der overheid n bij de tenuitvoerlegging daarvan dient er Nauwkeurig op te worden gelet, dat niet térzuimd wordo een ruim gebruik te maken '&n de krachten waarover het maatschap- lelijk leven nog in zoo ruime mate be- chikt. Van onmiddellijk belang voor het regee- ngsbeleid zijn de navolgende vier onder erpen. het financieel beleid van het rijk en lc. de daarmee samenhangende sanee ring van de gemeentefinanciën en herstel van de gemeentelijke zelfstan digheid in zeer vele gevallen. bestrijding der werkloosheid. :e. versterking der maritieme defensie van Nederlandsch-Indië. Met de opsomming van deze vier punten ks niet bedoeld' het aangeven van een rang orde. Alle vier genoemde onderwerpen zijn roor ons volksbestaan van diepgaande be- teekenis, maar werken ook wederkeerig remmend of bevorderend op elkander in. Naarmate toch de financieele toestand van rijk en gemeenten gunstiger is, zijn de uit gaven voor verbetering van de defensie en .voor de werkloosheidsbestrijding makkelij- per te dragen; maar ook: naarmate de uit- baven voor deze twee voorzieningen hooger Lorden, wordt het bereiken van een budge- kair evenwicht of het benadereD daarvan moeilijker. Daarom ligt het in het voornemen der •egeering deze vier kardinale vraagstukken |e bezien in hun onderlinge betrekking. Dit vooropgesteld wenscht de regeering* le. bij het rijk met grooten ernst te streven naar eene zoo dicht moge- ijke benadering van het bud- j e t a i re evenwicht bij den ge wonen dienst en naar matig mg bij de kapitaalsuitgaven waarvan de druk uit eindelijk weer op den gewonen dienst terugvalt. Ij 2e. door gewijzigde regelingen aan de 2. Jlz.g. a f h a n k e 1 ij ke e n n o o d 1 ij- dende gemeenten zooveel moge lijk en op korten termijn hare zelfstan- jjj digheid te hergeven. 3e. met vermijding van aanzienlijke ad- =a ministratieve uitgaven en van kapitaals- investaties van oneconomischen aard een krachtige politiek van ^{[werkloosheidbestrijding be om voeren. Die bestrijding zal geheel beheerscht moeten worden door de gedachte de geleidelijke inschakeling der werkloozen in het normale bedrijfs leven te bevorderen. Andere voorzienin gen worden, voorzoover ze tijdelijk aan het gestelde doel dienstbaar kunnen wor den gemaakt, als van aanvullenden aard beschouwd. Tegen uitwassen bij de steunreaeling die remmend werken op de beqeerie tot arbeid moet scherp worden gewaakt en Waar zulke uitwassen reeds bestaan zul len ze dienen te verdwijnen. Teneinde den minister van Sociale Zaken gelegenheid te schenken zijn volle aandacht te geven aan wat de hoofdzaak lir.fi van zijn beleid is, n.l. bestrijding der werkloosheid, zal de afdeeling volksge zondheid van zijn Departement worden overgebracht naar dat van Binnenland- sche Zaken. 4e. bij de indiening der begrooting in September a.s. mededeeling te doen van hare voornemens met betrekking tot de versterking der maritieme ver dediging van Nederlandsch-Indië. De verschillende denkbeelden dien aangaande worden door eene techni sche commissie op hunne militaire beteekenis en op de financieele ge volgen onderzocht. Naast deze vier centrale vraagstukken, het regeeringsbeleid rakend, zal het Kabi net de mogelijkheid van uitbreiding van de zorg voor de ouden van dagen in overweging nemen, terwijl het mede oi^ middellijke aandacht zal schenken aan particele verbetering der leerlingen- schaal c.q. verbetering van de regeling voor de kweekelingen met acte. Het Kabinet doet voor den hier in het kort gesclietsten arbeid een beroep op de medewerking der Staten-Generaal. Het is er zich volkomen van bewust, dat de n lijkheden, die het op zijn weg ondervinden zal, talrijk en groot zullen zijn. Nochtans heeft het zijn taak aanvaard in het diepe bewustzijn daardoor, in de gegeven omstan digheden, 's lands belang te dienen, daarbij wetend dat de uitkomst ligt bij Hem, die óók over het lot van landen en yolken be scjhikt. De betreffende besluiten aan de Kamer meegedeeld 's GRAVENHAGE, 25 Juli. Bij den aan vang der vergadering van de Tweede Ka mer was het nieuwe Kabinet voltallig achter de regeeringstafel aanwezig. Bij de behandeling der ingekomen stuk ken deelt de voorzitter mede, dat een Ko ninklijk Besluit is ingekomen van 25 Juli 19(39, no. 3, waarbij het H.M. de Koningin heeft behaagd: 1. Het aangeboden ontslag van de heeren Minister van Staat Dr H. Colijn, Minister van Algemeenc Zaken; Mr J. A, N. P a t ij n, Minister van Buitenlandsche Zaken; H van Boeyen, Minister van Binnenland- sche Zaken; Dr J. J. C. v a n D ij k, Minister van Defensie; niet aan te nemen. 2. Met ingang van heden: Te ontheffen van het beheer ad interim van het departement van financiën: de Minister, van Staat, Dr II. Col ij n, Minister van Algemeene Zaken, met dankbetuiging voor de door hem in de zen den lanoe bewezen diensten. 3. Met ingang van heden, op de meest eer volle wijze ontslag te verleenen aan de hee ren: Mr C. M. J. F. Goseling, als Minis ter van Justitie; Dr J. R. Slotemaker d e Bruine, als Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; Mr Dr Ir J. A. M. van Bu uren, als Ministef* van Water staat; Mr M. P. L. S t e e n b e r g h e, als Minister van Economische Zaken; Mr C. P. M. Romme, als Minister van Sociale Za ken; Ch. J. I. M. W e 11 e r, als Minister van Koloniën, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hen aan H.M. en den lande bewezen. 4. Met ingang van heden te benoemen: tot minister van Justitie mr. J. A. d e Visser, procureur-generaal bij het Gerechtshof te Arnhem; tot minister van Onderwijs, Kunsten Wetenschappen: dr B. J. O. S c h r i e k e, buitengewoon hoogleeraar aan de Uni versiteit te Amsterdam, oud-directeur van Onderwijs en Eeredienst in Ned.- Indië; De nieuwe ministers hebben gisteren op het Departement van Algemeene Zaken een gezamenlijke bespreking gevoerd. V.l.n.r. Dr Ir M H Damme Prof. Dr B. J. O. Schrieke; G. W. Bodenhausen; G. van den Bussche: Jhr Ir O. C. A. van Lidth de Jeude en Dr J. J. C. van Dijk. tot minister van Financiën; C. W. Bodenhausen, oud-vicepresident van den Raad van Ned.-Indië, oud-di recteur van Financiën in Ned. Indië; tot minister van Waterstaat: Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, oud- minister van Waterstaat, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; tot minister van Sociale Zaken: Dr. Ir. M. H. Damme, directeur-generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; tot minister van Koloniën: C. van den Bussche, oud-vice-president van den Raad van Ned.-Indië. 5. Tijdens de ontstentenis van een minister van Economische Zaken het beheer van het departement van Econo mische Zaken ad interim op te dragen aan den minister van Staat, Dr. H. C o 1 ij n, minister van Algemeene Zaken. Na behandeling van de ingekomen stuk ken legde Dr H. C o 1 ij n de regeeringsverkla ring af, die men hierboven aantreft Na de regeeringsverklaring stelt de voor zitter voor de beraadslagingen daarover morgen te 1 uur te houden en den spreek tijd te bepalen op 45 minuten per spieker. Tevens stelt hij voor de suppletoire begroo ting van Defensie voor 1939 en de op de agenda voorkomende contingenteeringswet- jes te behandelen morgen, na de bespreking der regeeringsverklaring. Hiertoe wordt besloten. De vergadering wordt hierna verdaagd. Duitsch invoerrecht voor spek verlaagd Blijkens een in de „Reichsanzeiger" ge publiceerde verordening, wordt het invoer recht op doorregen spek, ingevoerd in stuk ken van ten minste 4 K.G., gezouten of ge rookt, voor de periode 1 Augustus a.s. tot 1 October, van het volgende jaar verlaagd van 150 op 30 mark per 100 K.G. netto. Sportwedstrijden op Zondag verboden Door een tweetal sportvereenigingen te ALphen a.d. Rijn werden naar aanleiding van hun 20-jarig bestaan Provinciale Athletiekwedstrijden georganiseerd op hun sportterrein. Verschillende vereenigingen hebben bereids hun medewerking toege zegd, zoowel uit de plaats als uit Rotter dam. den Haag, Dordrecht Leiden en Gouda. Maar de wedstrijden zouden gehouden worden op Zondag 23 Juli j.l. Echter, men had er niet op gerekend dat juist om dezp redten de bewilliging van het gemeentebe stuur wel eens geweigerd kon worden. Al les was dais voor elkaar gemaakt. Maar de wedstrijden konden niet doorgaan daar hPt gemeentebestuur, in de loco-burgemeester, weigerde de vereischte vorgunning te ver leenen. MOTORRIJDER TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN SMILDE, 25 Juli. Toen de veertigjarige winkelier L. Vos te Smilde, per motorfiets te Kloosterveen nabij Smilde een voor hem rijdenden melkwagen wilde passeeren, botste hij tegen een hem tegemoet rijdende perso nenauto, met het gevolg, dat hij in de Drent- scbe Hoofdvaart terechtkwam. De chauffeur van de auto sprong hem direct na en bracht hem op het droge, waar bleek, dat hij over leden was. Het motorrijwiel werd geheel vernield. De politie stelt een onderzoek in. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De vijfde zitting van de Algemeene Sy node der Ned. Herv. Kerk. Het werel^jeugdcongres te Amsterdam is gister aangevangen. De Vierdaagsche Afstandsmarschen vanuit Nijmegen. De Chr. Werkmeestersbond heeft te Amsterdam de algemeene vergadering ge houden. Chamberlains verklaring inzake het Ja- pansch-Engelsche accoord. Geen Engelsche leening aan Duitsch- Iersche terroristen ontvangen steun uit het buitenland. Chamberlain legt verklaring a: in het Lagerhuis Geen wijziging der Britsche politiek in China," In het Engelsche lagerhuis heeft Cham berlain den tekst meegedeeld van de te Tokio tot stand gekomen Japansch-Brit- sche overeenkomst, welke als volgt luidt: „De Britsche regeering erkent ten volle den huidigen toestand in China, waar vijandelijkheden op groote schaal aan "dén gang zijn. Zij neemt er nota van, dat zoolang cHe staat van zaken voortduurt de Japansche strijdkrachten in China bijzondere behoef ten hebben ten aanzien van het behoud der eigen veiligheid en der handhaving van de openbare orde in de onder haar controle staande gebieden, en d'at zij al die oorzaken of daden dienen te onderdrukken of uit den weg te ruimen, welke hen zullen be lemmeren of hun vijand ten goede zullen komen. De Britsche regeering heeit niet het voornemen eenigerlei daden of maat regelen te begunstigen, welke nadeelig zou den kunnen zijn voor het hereiken van bovengenoemde doeleinden door de Japan sche troepen en zij zal gebruik maken van deze gelegenheid om haar politiek in dit opzicht te bevestigen door het aan de Britsche autoriteiten en de Britsche onder danen in China duidelijk te maken, dat zij zich moeten onthouden van dergelijke daden en maatregelen." I Over de onderhandelingen, die tot dit accoord geleid hebben, ze. de premier: Al vorens zou worden begonnen met 'de on derhandelingen over een regeling van den toestand in Tientsin, gaf dc Japansche regeering uitdrukking aan de opvatting, dat wanneer vorderingen gemaakt wilden worden bij de opheff-ng van misverstanden en de vestiging-van betere betrekkingen, het van essentieel belang was, dat de ach tergrond erkend werd, waartegen men den toestand in Tientsin moest zien. Dit, zoo vervolgde Chamberlain, had niets uit te staan met c"e politiek der Brit sche regeering jegens China, doch was een feitelijke kwestie. Er waren vijandelijk heden aan den gang in China op grooie ■schaal. Het Japansche leger moest voor zieningen treffen voor zijr eigen veiligheid en de handhaving van de openbare orde m de bezette gebieden en was derhalve ver plicht tot het nemen van maatregelen om er zorg voor te dragen, dat geen nadeel werö toegebracht aan deze aangelegen heden. Teneinde den weg te effenen voor bespre kingen over Tientsin, kwam de Britsche regeering bijgevolg tot overeer stemming met de Japansche regeerinir over do in het accoord neergelegde formule. Op de hem vervolgens gestelde vraag, of hij de verzekering wilde geven, dat er niets overeen gekomen zou worden bij de komende onderhandelingen, dat na deel zou kunnen toebrengen aan de Chi- neesche valuta of aan de rechten van Groot-Brittannië om credieten te ver leenen aan de Chineesche regeering voor welk doel dan ook, antwoordde Cham berlain bevestigend en voegde daaraan toe, dat de besprekingen beperkt blijven tot plaatselijke problemen te Tientsin. Op de vraag van ArthurHjnderson, van de labouroppositie, of de concessies niet in feite een de facto erkenning zuilen vormen voor do Japansche souvereiniteit ten aanzien van deelen van China, die thans onder controle slaan van de Japan sche gewapende macht, antwoordde Cham berlain ontkennend. Op de vraag van Greenwood, of er eenigc wijziging, welke ook is gebracht in de Britsche politiek jegens China, ant woordde Chamberlain: „neen". j» Op vragen betreffende den huidigen Toe stand in Tientsin verklaarde de premier, dat de algemeene toestand in Tientsin on gewijzigd is. Er zijn geen incidenten ge meld. De melkloevoer is vrij bevredigend. De leveringen zijn voldoende, maar blijven onderworpen aan vertragingen bij de ver- spei-ringen. Tientsins zilver-reserve Op de vraag, of bij de verzekering wilde geven, dat de Chineesche zilver-reserve in Tientsin, die geraamd' wordt op epn waarde van 2y2 millioen Pond Sterling, niet zou worden uitgeleverd aan de Japansche auto riteiten, antwoordde Butler namens de regeering, dat de Japartscho regeering nooit tegenover de Britsche reeecring eenigerlei voorstellen heeft geformuleerd betreffende de beschikking over deze zilver-reserve. Lord Halifax heeft in het Hoogcrhuis een verklaring a'gelegd', gelijkluidend aan die van Chamberlain in het Lagerhuis. Hij voegde hieraan toe, dat in hot verloop der besprekingen, ambassadeur C r a i g i e te kennen gegeven had, dat de Britsche Re geering er op stond te verklaren, dat naar haar opvatting niets in de formule de po sitie en verplichtingen van derde mogend heden raakte. Dit punt werd door beidie partijen als vanzelfsprekend beschouwd. Verder heeft de ambassadeur de Japansche regeering gewezen op het groote belang van een wenk aan de Japansche pers om zich te matigen bij het formuleeren van overdreven verwijten en eischen, welke slechts nadeelig kunnen zijn voor het resul taat der onderhandelingen over de plaatse lijke problemen, üe thans op het punt staan aan te vangen. Bovendien heeft hij krachtige protesten ingediend tegen de anti-Britsche agitatie. Verwacht kan wor den, dat als resultaat van de overeenkomst deze agitatie zal ophouden. Temeer daar de Japansche premier intusschen, naar ge meld wordt, heeft verzekerd, dat de Japan- sohe regeering, nu zij haar politiek be paald' had, de agitatie, welke niet in over eenstemming daarmede was, kon in toom houden, Dc Japansche opvatting In tegenstelling tot Chamberlain's verkla ring, dat de Engelsche politiek ongewijzigd is, staat de reactie van het Japansche blad „Asahi", waarin tal van feitelijke eisohen worden geformuleerd. De „Asahi" verklaart, naar Havas meldt, dat het accoord tusschen Arita en Craigie een aanzienlijke wijziging van de Britsche politiek in Cl.ina vormt. Engeland, aldus het blad», erkent namelijk don feitelijken toestand in China en verplicht zich niets te doen, dat Tsjang Kai Sjek voordeelen kan verschaffen en de Japansche belangen benadeelen Echter, 200 voegt het blad er aan toe, de feiten moeten aantoonen, of En geland werkelijk vastbesloten is van poli tiek te veranderen. De „Asahi" somt dan een aantal voorwaarden op, die Engeland moet vervullen, o.a. samenwerken met het nieuwe centrale bewind, dat in China zal worden ingesteld, het terugroepen van zijn ambassadeur in China, de reorganisatie toestaan van de internationale concessies :n Sjanghai en Koelangsoe, samenwerken met de Japanners om dc blokkade der Chi neesche kusten in stand te houden enz. MINDER REGEN Weerverwachting in het zuidoos ten: betrokken tot zwaarbewolkt, nog eenige regen later met kans op onweer, warmer, zwakke veranderlijke wind. Voor het overige gedeelte van ons land: afnemende bewolking, geen regen van beteekenis, iets warmer, zwakke tot matige noordelijke tot ooste lijke wind. AARDAPPELZIEKTE In het etmaal van 's avonds 23 Juli tot 's avonds 24 Juli is op de Zuidhollandsche eilanden de weersgesteldheid kritiek geweest voor het optreden van aardappelziekte, in de twee etmalen van 's avonds 22 tot 's avonds 24 Juli ook in Friesland behoudens te weinig bewolking. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 756.8. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 12.4 C. Beëediging van de nieuwe ministers Vanmorgen om tien uur begaf H.M. de Koningin zich van den Ruigenhoek naar het Paleis Noordeinde. waar te elf uur de beëediging plaats had van de nieuwe mi nisters. Reeds omstreeks half elf kwam dr. Colijn ten paleize aan. Klaarblijkelijk was hij aanwezig ten einde de nieuwe ministers aan H.M. de Koningin voor te stellen. De heeren Mr J. A. de Visser, C. van den Bussche, C. W. Bodenhausen. Jhr Ir O. C. A. van Lidth de Jeude. prof. dr B. J. O. Schrieke en dr ir M. H. Damme kwamen vervolgens ten paleize aan. Prof. ir I. P. de Vooys zag men niet bin nengaan IK SNAK ER NAAR Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. (Reel.) Noodtoestand bij IJ sselmeervisschers Op betreffende vragen van het Tweede Kamerlid v. d. Zaal heeft de minister ge antwoord dat wat de verleening van Zuider- zeesteun in *t algemeen aangaat, wat de visschers aangaat do omstandigheden aan- leioing gaven den toeslag die begin 1939 ge heel geregeld was te wijzigen door het to taal bedrag van dép toeslag eenigszins an ders te verdeelen. Daarom is bepaald, dat over de periode van 25 Juni tot 22 Juli, waarover aanvankelijk geen steun zou wor den genoten, thans 25 pet van den grond slag zal worden ontvangen. Wat de venters betreft, vormt de visch- aanvoer uit het IJsselmeer slechts een deel van datgene, waarover zij voor de uitoefe ning van hun bedrijf de beschikking heb ben. Zij verhandelen immers ook belang rijke hoeveelheden versche en gemokte Noordzeevisch. De aanvoer zoowel als de prijs van deze visclisoorten is bevredigend te nomen. Bijzondere maatregelen te hunnen opzichte zijn naar het oordeel van den mi nister niet noodig. DOODELIJK ONGEVAL AMSTERDAM. 25 Juli. Vrijdagmiddag liep een achjarige jongen op de Overtoomsche Schutsluis spelenderwijs langs den wal met een schuit mee. Gekomen bij het hek van de sluis raakte de knaap bekneld tusschen dit hek en het over den walkant uüs'ekende zijgedeelte van het schip. Aanvankelijk hr.d de jongen weinig last van het ongeval" en hij werd naar huis gebracht. 'sAvords vererger de zijn toestand dusdanig, dat hii naax het ziekenhuis moest worden gebracht, waar hij Zaterdag aan de gevolgen van een inwendige bloeding is overleden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1