Qimutt £riïtscljf (tTourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken HET NIEUWE KABINET abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cl. No. 6759 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 MAANDAG 24 JULI 1939 20e Jaargang aRrtJtrtentieprijjtn: Van I tot 5 regels f 1.17'/» Elke regel meer 0.221 /a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 .Voor het bevragen aan '1 bureau v wordt berekend0.10 REDDINGSPLANK Komt er niet op het allerlaatste oogen- jjlik een kink in de kabel, dan weten we thans definitief de samenstelling van het nieuwe Kabinet, het vijfde onder aan voering van Dr H. Colijn. Zien wij het, figuurlijk, als een politieke reddingsplank, (Jan denken we daarbij vooral aan de taoeilijke politieke situatie, waarin we ver- keeren en aan de onmogelijkheid een par lementair kabinet te vormen. Of het nieu we kabinet in staat zal zijn ons land en Volk ook door de financieel-economische moeilijkheden heen te helpen, zal nader moeten blijken. In elk geval moeten we om eenige voorspelling dienaangaande te doen, daarvoor eerst de regeeringsverkla- jring afwachten en de publicatie van het program, dat het nieuwe bewind denkt tot Uitvoering te brengen. Onze eerste indruk over het optreden van het vijfde ministerie-Colijn laat zich Samenvatten in drie woorden: verheuging, spijt en bezorgdheid. Het verheugt ons, dat Dr Colijn ge plaagd is. De wereldtoestand zoowel als jde nationale omstandigheden zijn zooda nig, dat een spoedige oplossing der crisis ©eer dan geld waard is. Ook stemt het tot blijdschap, dat Dr Colijn Kabinetslei- jder blijft. Men behoeft waarlijk niet aan jpersoonsvergoding te doen om te erken- hen, dat hij een nationale figuur is, wiens leiding vertrouwen wekt bij een groot deel der bevolking en evenzeer in het buiten land. Zijn vaste wil, zijn kalm beraad er ttijn rustig Godsvertrouwen oefenen wel- jdadigen invloed uit op de Nederlandsche purgerij: zijn heengaan zou ongetwijfeld terecht of ten onrechte een schok .geven aan het maatschappelijk leven. Dat een mensch onmisbaar zou zijn in de his torie, zal een Christen nooit beweren; dat •ons volk op dit oogenblik Dr Colijn moei lijk zou kunnen missen, is niet voor tegen spraak vatbaar. Hieraan kunnen we nu nog toevoegen, dat Dr Colijn er in geslaagd is zich te omringen met mannen, die bijna hoofd voor hoofd in bekwaamheid en capaciteit Uitblinken op meer dan een terrein van liet maatschappelijk leven, j Politieke geschooldheid moge velen van hen ontbreken; gegeven het feit, dat een zakenkabinet thans de eenige oplossing bleek te zijn, kan de formateur met zijn mannen voor den dag komen. Echter, onze verheuging is niet absoluut Wij begroeten het Kabinet met gemengde gevoelens. Naast de vreugde dringt zich spijt naar voren. Dit bleek reeds uit ons artikel van Zaterdagavond. De ernstige scheur in de coalitie doet ons pijn. Dat is |het eerste en het is niet noodig er thans Ibreeder over te spreken. Die spijt krijgt echter een ernstiger karakter als we letten 'op de politieke richting van bijna alle nieu we ministers. 1 De werkelijkheid is toch zoo, dat in dit jkabinet slechts twee anti-revolutionairen (zitting hebben, dat het aantal Christelijk- jhistorische ministers ook op twee bepaald ibleef, want Mr de Visser komt. doch Dr Slotemaker de Bruine kreeg zijn afscheid en dat. gelijk te verwachten was, geen (enkel Roomsch-Katholiek zich beschik baar stelde. Waarschijnlijk zal Mr Patijn, die als minister van Buitenlandsche Zaken aan blijft. er bezwaar tegen maken bij de libe ralen ingedeeld te worden, maar de nieu we ministers zijn, met uitzondering dan van Mr de Visser, allen van vrijzinnigen huize. De heer Van Lidth de Jeude is uit gesproken liberaal; de andere heeren zijn misschien niet in het partijverband opge nomen, maar zij zijn vergissen we ons niet allen de liberale richting toege daan. Hieruit volgt onmiddellijk, dat we niet zonder bezorgdheid aan de toekomstige ontwikkeling der dingen denken. Vast staat reeds de R.K. pers laat ons daar over niet in twijfel dat het kabinet op felle oppositie en veel critiek moet reke- nen. Sociaal-democraten en Roomsch Katho lieken, gesecondeerd door vrijzinnig-de mocraten, zullen Dr Colijn en zijn man nen niet sparen. Waarschijnlijk zullen zij het in het negatieve meer met elkaar eens zijn dan in het positieve, doch gemakke lijk zal het nieuwe kabinet het niet hebben Trouwens, het moet bezorgdheid wek ken als een fractie van 30 man, overigens tot samenwerking met den premier bereid, op grond van een onderdeel van het re- qeeringsbeleid tegenover het kabinet komt te staan. Dit moet en zal, misschien spoe dig tot ernstige conflicten leiden. Hiermee willen wij volstrekt niet zeg gen. dat wij een spoedig aftreden van het vijfde kabinet-Colijn verwachten. Een reddingsplank blijft liggen, totdat een be ter contact is aangebracht en dat zal niet heel gemakkelijk gaan. Maar dit is niet het voornaamste. Het is voor ons van de meeste beteekenis of er goed werk ver richt kan worden. En daarover zijn we niet zonder zorg. Wij kunnen de R.K. en andere pers niet toegeven, dat 75 pet. der bevolking tegen het nieuwe kabinet positie zal kie- Zeven nieuwe ministers Hedenmiddag komen de heeren, die het nieuwe Kabinet zullen vormen, bijeen, om over het regeeringsprogram te spreken. De mogelijkheid bestaat, dat één der aangezochten zich dan nóg terugtrekt, maar dit is zeer onwaarschijnlijk. Aangenomen dat er volledige overeens'emming wordt bereikt, is te verwachten, dat de benoeming der nieuwe mannen morgenavond in de Staats courant verschijnt. De lijst zal er dan als volgt uitzien Dr H. COLIJN, voorzitter van den raad der ministers en minister van Algemeene Zaken, tevens ad interim (tijdelijk) minister van Economische Zaken; Mr J. A. N. PATIJN, minister van Buitenlandsche Zaken; Mr J. A. DE V.SSER, minister van Justitie; H. VAN BOEYEN, minister van Binnenlandsche Zaken; Prof. dr B. J. O. SCHSIEKE, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; C. W. BODENHAUSfcN, minister van Financiën; Dr J. J. C. VAN DIJK, minister van Defensie; Jhr Ir O. C. A. VAN LIDTH DE JEUDE, minister van Waterstaat; Ir M. H. DAMME, minister van Sociale Zaken; C. VAN DEN BUSSCHE, minister van Koloniën; Prof. Ir I. P. DE VOOYS zal, zoodra hij ontslag zal hebben genomen als directeur van de „Algemeene Kunstzijde Unie'de portefeuille van Economische Zaken overnemen van Dr Colijn. OUD EN NIEUW Hedenochtend half elf is in het De partement van Justitie de laatste mi nisterraad gehouden van het demissio naire kabinet. Omstreeks half drie zal op het Departement van Algemeene Zaken de constitueerende vergadering worden gehouden van het nieuwe kabi net. De beëediging van de nieuwe minis ters, zoo vernemen wij ten slotte, zal morgenochtend te elf uur op het Paleis Noordeinde plaats hebben. Ned. Jongelingsverbond Het fcondsbestuur van het Ned. Jonge lingsverbond heeft besloten dat de bonds dag 1940 met Hemelvaartsdag a.s. te Apel doorn zal worden gehouden. Voorts zullen er dit jaar drie werkverga deringen gehouden worden, nl. op 16 Sept. as. te Utrecht; op 7 Oct. te Gronin gen en op 21, Oct. te H a a r le m. Onder werpen voor deze vergaderingen zijn: „Wat heeft' de wereldconferentie te Amsterdam ons te zeggen?" en „Jongenswerk een le vensbelang voor de C.J.M.V.". Het bondsbestuur heeft den'heer Paul A. T i e n d a s op zijn verzoek met ingang van 1 Juli a.s. eervol ontslag verleend als sec retaris voor het Chr. jeugdwerk in de Mi- nahassa van Menado 1 vanwege het Ned.« Jongelingsverbond. De heer Tiendas heeft ruim 6 jaar deze functie vervuld. Vanwege het' N.J.V. zullen twee zomer reizen worden georganiseerd elk met 30 deelnemers. Voor het kamp te Leusden gaven zich niet minder dan'739 jongens op en voor dat te Hulshorst 100. Het hoofdbestuur heeft de'heeren Tabak en Gordeau aangewezen om de zaak van de oprichting van militaire jongemannen- vereenigingen, stichting van 'tijdelijke mili taire tehuizen en persoonlijk contact met de militairen nader te bezien en dit college daaromtrent van rapport te dienen. zen: wie uitwassen ten aanzien van de werkloozenzorg wil afsnijden, kan op ve ler instemmen rekenen: maar wat het sociaal-economisch beleid in het algemeen betreft, kunnen we toch niet geheel gerust zijn. Men denke bv. aan de „sociale lig ging'' van een man als Ir Damme en dan vragen wij ons niet zonder zorg af, of wat in een reeks van jaren aan maatschappe lijke ordening gegroeid is, thans geen ge vaar gaat loopen. De sterk vrijzinnig- liberale inslag van het kabinet is immers niet te loochenen en zal zich, zoo moge lijk doen gelden. Drie vraagstukken dringen thans naar voren: defensie, financiën en werkloozen zorg. Over het eerste zal wel overeen stemming te bereiken zijn: de twee andere zullen moeilijkheden opleveren, zelfs al neemt men aan, dat de onderscheiden zienswijzen niet zoo ver van elkaar liggen als het soms schijnt. Het spreekt vanzelf, dat wij goede voor nemens gaarne zullen steunen: maar dat wij overigens tegenover elk, doch vooral tegenover een zakenkabinet ons volkomen vrijheid van oordeel en zoo noodig van critiek voorbehouden. Een reddingsplank heeft groote waarde; een definitieve brug van solide constructie blijft toch het ideaal. EEN SPECIALE TSJECHISCHE RECHTBANK INGESTELD Onderzoek naar vroegere politieke leiders Hebben zij zichzelf verrijkt De Tsjechische president Hacha heeft zijn goedkeuring gehecht aan de instelling van een nationale rechtbank, die belast zal zijn met het onderzoeik naar den fioancieelen toe stand van hen, die onder de republiek een belangrijke rol hebben gespeeld. Vooral zal een onderzoek worden ingesteld naar den financieelen status van de leden van het bureau der na tionale solidariteit, de vroegere Tsje- choslowaaksche parlementsleden en leden van regeeringen van 1918 af. Al le personen, die dioor dit onderzoek worden getroffen, moeten binnen drie maanden een lijst indienen» waarop al hun bezittingen staan vermeld. Wanneer vastgesteld wordt, dat zij van hun openbare functies gebruik gemaakt hebben om zich te verrijken, zal hun bezit in beslag worden geno men en zullen de dossiers aan de strafreohtbank worden toegezonden. Naar verluidt, zouden 25 der vroe gere Tsjechische politici warden ver- dacht Valsche munterij te Apeldoorn APELDOORN. 24 Juli. De laatste maan den werden in verscheidene p'aatsen van ons land valsche bankbiljetten van f 10 in betaling gegeven. Het spoor Jei valsche geldcentrale te Amsterdam liep raar Apel doorn, waar in samenwerking met de ge meentepolitie een uitgebreid onderzoek werd ingesteld. Onder leiding van den officier van justi tie te Zutfen, mr. W. J. H Stam, stelde dc commissaris van politie te Apeldoorn, de commissaris der rijkspolitie K. H. Broekhof f uit Amsterdnm, geassisteerd door zeven re chercheurs der Nederlandsche centrale in zake falsificaties te Amsterdam en zeven Apeldoomscho politiemannen dezer dagen op een morgen tegelijkertijd een huiszoeking in vier woningen te Apeldoorn in. Hier werden twee valsche bankbiljetten van f 10 in beslag genomen en in een wo ning nabij de Eendrachtsstraat een instal latie voor het vervaardigen van cliché's en een hoeveelheid foto materiaal en chemische stoffen. Gearresteerd zijn do 40-jarige J. Tde 5 jarige F. B. en de ^9-jarige L. Mallen te Apeldoorn. Zij zijn in verzekerde bevaring gesteld en zuilen Ier beschikking van den officier van justitie te Zutfen worden ge- gesteld. Voor zoover nagegaan kan worden, zijn in de lga'stc twee maanden ongeveer 00 valsche bankbiljetten van f 10 in omloop gebracht door dit complot, o n. te Groningen, Zwolle, Deventer, Utrecht, Bussum en Apel doorn. De politie veronderstelt, dat aan de circulatie van de2e biljetten thans vrijwel een einde is gekomen. GESLIPT BIJ UITWIJKEN Bij Lareniberg moest de wielrijdster v. d. M. uit We esp uitwijken voor een jongen. Zij ging naast het fietspad rijden, en toen zij daar weer op wilde terugkeeren, slipte zij. Zij werd daarbij tegen de straat geslingerd, waar zij hevig bloedend aan het hoofd bleef bleef liggen. Het bleek dat zij een z hersenschudding had opgedaan. Roomsch-Katholieke verbolgenheid Het ontbreken van R K. Ministers in het aangekondigde vijfde Kabinet-Colijn geeft de Maasbode een uitvoerig en allesbe halve vriendelijk welkom in de pen. Het blad ziet het karakteristieke van het Ka binet in een terugplaatsing (in zekeren zin) tot 100 jaar geleden, toen onder Koning Willem I bij Ministersbenoemingen „natuurlijk niet werd gedacht aan de Noord-Nederlandsche katholieken, die ook slechts 40 procent van de bevolking uitmaakten en men zelfs na Je vereeni- ging met België ten hoogste een enkel katholiek Zuid-Nederlander in het minis terie opnam en dan nog liefst een \an verdacht allooi, zoo gaan wij nu sinds onheuglijken tijd een kabinet begroeten zonder katholieken". Tegenover de verwachte bewering, dat „de Katholieken zichzelf hebbeu uitgesloten" zet het blad een andere: „De misdaad der katholieken is, zich niet stilzwijgend neer te leggen bij de denkbeelden sommigen zullen mis schien zeggen: de grillen van den heer Colijn. Het regecren bij persuatie schijnt in Nederland dus te worden omgezet in mogen meedoen bij de gratie van Dr. Colijn. Voor dat genoegen bedankten de katholieken; zij kunnen dat anderen een poosje gunnen, indien het landsbelang hen althans niei dwingt, daaraan snel een eind te maken." Intusschcn h°bben de R K. „nog één troost": zij hebben „gestaan aan den kant der armsten. Al moge dit niet de voor deeligste kant zijn, het is voor christen staatslieden de beste kant. De historie zal eens richten tusschen hen en anderen en wij weten nu reeds, wie dat oordeel niet zullen behoeven te vreezen. De katholieken kunnen er niets aan doen, dat zij ruim een derde van de Kamerzetels bezetten en dit zeteltal zul len uitbreiden." Met bijzondere felheid bespreekt D e Maasbode de verbreking der rechtsche samenwerking, door Colijn thans „her haald": De heer Colijn het dient vastgesteld voor de historie heeft de rechtsche samenwerking reeds willen verbreken in 1918. Hij heeft dit gedaan in 1933; hij her haalt het in 1939. Hij, de opvolger yan Kuyper, die een der baanbrekers was voor meer sociale gerechtigheid en die Nederland ontrukte aan de ontkerstende liberale suprematie, heeft het met zijn positie als leider der anti-revolutionaire partij vereenigbaar geacht, ons land uit te leveren aan de economie en de ideolo gie der liberalen. Hij, en niemand anders, heeft moedwillig den band doorgesneden met het katholieke deel der natie. Hij gaat I\pt bestaan, aan de Kroon een kabi net voor te dragen, dat honderdduizenden zullen beschouwen als een uitdaging aan de katholieken en andere honderdduizen den als een regelrechte agressie van het parlement. Dit is de groote, cultureele en politieke beteekenis van Colijns daad. Hij heeft met een onachtzaamheid, waarvan men in ons staatkundig leven schier geen voor beeld vindt een continuïteit verbroken en een samenwerking welke tientallen ja ren lang een zegen was voor ons land een element van stabiliteit in het staats leven. Hij heeft daarvoor in de plaats samenwerking geïmproviseerd, die zoo zij geen slag is naar de dictatuur, een vol dingend bewijs levert van gemis aan po litiek besef. In het artikel van de Maasb. wordt voorts nog iets gezegd over de houding, welke R.K. Kamerfractie zou kunnen in deze bewoordingen: Zijn vertegenwoordigers (nl. de R.K.) vormen een partij, die gouvernementeel is bij traditie en loyaal in oppositie. Maar een gouvernement, dat niet geacht kan worden de natie te vertegenwoordigen en dat zich een positie aanmatigt, die blijk baar op geen loyaliteit maar op servili teit rekent, zulk gouvernement neemt een zonderlinge positie in. Het kan zich verbeelden, kern der na tie te zijn stijl „Liberale Weekblad" maar die natie zou er via haar vertegen woordigers blijk van kunnen geven, zich tot zulk een stoute verbeelding al even min te kunnen opwerken als tot het voelen van den stijl van kabinetscom- muniqué's GELD TE GENNEP TERECHT GENNEP, 24 Juli. In de oplichtingsaffaire te Gennep, waarbij een paar duizend rijks mark aan bankpapier voor een zakje steenen ingewisseld werd, is thans meer licht ge komen en wat de hoofdzaak is: het geld terecht! In samenwerking met de Duitsche politie is de dader, de Nederlander Smits, reeds Vrijdagavond in Duitschland gearresteerd De Duitsche politie levert Smits echter niet uit. daar zij hem ernstig verdenkt va viezensmokkelarij. Hiernaar wordt een derzoek ingesteld en daarom is de man loopig te Kleef achter de tralies gezet. Inmiddels is gebleken, dat de 1900 mark niet in Duitschland ingevoerd zijn. De mare chaussee van Gennep heeft de bankbiljetten namelijk gevonden ten huize van een zekeren Van B. te Gennep, die gehuwd is met een Duitsche vrouw en die Smits kende, daar beiden op dezelfde fabriek werkten. Deze Van B. zou ook de man zijn, die Smits op wachtte, toen deze het café verliet. Weer een dronken auto-bestuurder op den weg Een heel gezin van het fietspad gereden Meisje gedood, moeder levens gevaarlijk gewond Op den Geldropschen weg onder de ge meente Eindhoven is Zondagavond te circa half tien een ontzettend verk:ers- geluk gebeurd. Uit de richting Geldrop reed een personenauto, bestuurd door een marktkoopman uit Eindhoven, die het stuur blijkbaar niet meester was. Hij reed zóó hard, dat de wagen bij het kasteel De Burgh de S-bocht niet kon nem^n, met het gevolg, dat de auto over het fiets pad reed en daar de familie Van E ij k, wonende aan den Boschdijk te Eindhoven omver wierp. De heer en mevrouw Van E ij k reden per fiets. Mevrouw Van Eijk had een doch tertje achter op haar rijwiel, terwijl bij den heer Van Eijk, zoowel voor als achter op het rijwiel, een dochtertje gezeten was. Al len werden tegen den grond gesmakt Het zesjarig dochtertje dat achter op moeders fiets zat, werd op slag gedood. Me vrouw Van Eijk zelve werd zeer ernstig ge wond; ook de heer Van Eijk en diens beide dochtertjes werden gewond. Onmiddellijk waren verscheiden genees- heeren aanwezig, als ook geestelijke hulp. De slachtoffers zijn met twee ziekenauto's ..aar het St. Josephziekenhuis overgebracht. De autobestuurder verkeerde in zeer sterke mate onder den invloed van sterken drank. Eerst honderd meter na oe plaats van het laatst aangereden slachtoffer kwam de auto tot stilstand, waarbij bleek, dat de automo bilist zig-zag over het fietspad en over den weg had gereden. De auto was slechts licht beschadigt De bestuurder toonde zich vrij onverschillig en riep maar steeds: „Ik kan er niets aan doen". De politie, die onmiddellijk door de met ontzetting vervulde omstanders gewaar schuwd was, arresteerde hem en liet hem per auto naar het hoofdbureau van politie overbrengen, waar hij is ingesloten. Zijn wagen is in beslag genomen. Bij mevrouw Van Eijk is een schedel basisfractuur geconstateerd. Haar toestand is zóó ernstig, dat voor haar leven wordt vevreesd. De heer Van Eijk en de twee dochtertjes, die bij hem op de fiets zaten, hebben slechts lichte verwondingen ge kregen. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Nabij Eindhoven heeft een dronkeit autobestuurder een heel gezin aangereden daarbij is een meisje gedood en de moe* der levensgevaarlijk gewond. Te Zwolle is een modemagazijn in de asch gelegd. De vierde zitting van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. De samenstelling van het nieuwe Ministerie. In Spanje treedt opnieuw verdeeldheid aan den dag. Na het voorloopig Britsch-Japansch accoord begint te Tokio de ronde-tafel* conferentie. Nieuwe gevechten op de grens vaö Mandsjoekwo Bliksem treft twee mannen Eén gedood, de ander verlamd Tijdens het hevig onweer, dat zich Zater dagmiddag omstreeks drie uur boven Lim burg ontlastte, werden in de nabijheid van hun huisje op de heide onder Amby, de twee gebroeders Muyters door den bliksem getroffen. De oudste, omstreeks 30 jaar, werd op slag gedood, zijn 26-jarge broeder werd door het hemelvuur verlamd. BRANDJE IN BINNENGASTHUIS AMSTERDAM, 24 Juli. Zaterdagochtend de Amsterdamsche brandweer op een'brand melding van het Binnengasthuis rnet groot materiaal van de brandweerkazernes de Ruyterkade, Kattenburg, Prinsengracht en Nieuwe Achtergracht, naar dit in het cen trum van de stad gelegen ziekenhuis uitge rukt. Bij aankomst bleek de kleine brand, welke was ontstaan in hei laboratorium van de afdeeling anatomie door het vlam vatten van een flesch met chemische vloeistof, reeds met eigen middelen gebluscht. BOERDERIJ AFGEBRAND Zaterdagmiddag omstreeks half vijf ont lastte zich hoven Wvchen een kort, maar hevig onweer De boerderij van den land bouwer J. Hoogstraten, gelegen aan den niéuwen weg nabij den tol, .werd door het nemelvuur getroffen. De bliksem sloeg in het achterhuis, waar brand ontstond in den hooivoorraad en weldra brandde de hofste de als een fakkel De boerderij met stalling on schuur zijn tot den grond toe afgebrand Ook de inboedel, de landbouwinventaris en een groote partij hooi zijn verloren gegaan. De sohade wordt gedeeltelijk door verzeke ring gedekt. Een aantal kippen is in de vlammen omgekomen. Britsche vliegtuigen voor Iran Volgens de „Daily Herald'" zullen Brit fiche vliegtuigfnbrtfeanten een groot aantal gevechtstoestellen en luchtdoelgeschut gaan leveren aan de regeering van Iran ten einde in geval van oorlog d« Britsche belangen 1 op de petroleumveïden van den Anglo-Iranian te beschermen; temeer daar een groot deel van do olie welke de Brit sche vloot gebruikt: afkomstig is uit Iran. In verband herinnert het blad er aan, dat 'sir Kingsley »Wood, de minister van Lucht vaart, vorige week heeft aangekondigd, dat Engelands vliegtuigproductie zulk een hoogte heeft bereikt dat zij in staat ris chines te leveren aan „bevriende mogerft' heden". Welnu, Iran is zulk teen „bevriend» mogendheid". Turksche pact van wederkeerigen bijstand is snel gevolgd door besprekingen tusschen Turkije en Iran Iran heeft den Turken mee gedeeld, dat in geval Turkije betrokken wordt bij eep oorlog in de Middellandsche Zee, de strijdkrachten van Iran aan Turk sche zijde zouden staan Van dit besluit is Londen in kennis ge stedd. Dientengevolge is Engeland bereid Iran bij zijn militaire voorbereidingen te helpen en daarom worden thans onderhan delingen gevoerd over den aankoop van Britsche vliegtuigen. REGEN EN KANS OP ONWEER W eerverwachting: Regen buien met kans op crtiweer, betrokken tot zwaarbewolkt, koel weer, zwakke tQt matige zuidwestelijke tot noordwestelijke wind. AARDAPPELZIEKTE In het etmaal van 's avonds 21 Juli tot avonds 22 Juli is in Zeeland en Friesland, het etmaal van 's avonds 22 Juli tot avonds 23 Juli is in Utrecht en op de Zuid- Hollandsche eilanden de weersgesteldheid kritiek geweest voor het optreden van aard appelziekte. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 752.4 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 15.2 C. iNu behoeft hij zijn „outo" I «og niet te loten verzekeren f*oor kater als hij een echt* j 'beeft dan wel En hij weet reeds woor. Hij hoorde t al aoo dikwijls zeggen: ■V' WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM -O. Oliestookinrichtingen Nieuwe rivierdijk te Capelle a.d. IJssel Weer i 1 verzakking Onlangs werd gemeld, dat de werkzaam- neden aan den nieuwen rivierdijk te Ca pelle a.d. IJsel stagnatie ondervonden, door een verzakking van het dijklichaam over een lengte van ongeveer 50 M. De aannemer heeft dit gedeelte toen eenigen tijd rust gegevn, en heeft cersc vorige week het spuiten van zand ter plaatse hervat. Toen het dijklichaam op hoogte was gekomen, is hetzelfde vak an dermaal verzakt en is het aan den buiten kant ontstane eiland belnngrijk grooter ge worden. Teneinde beschadiging van de ver binding met den ztfiger tp voorkomen, is Jo zuigbuis losgemaakt Ook ditmaal zijn geen persoonlijke onge lukken voorgekomen, doch het spuiten is tot nader order gestaakt Van loopplank gevallen en verdronken ROTTERDAM, 22 Juli. Bij het laden van goederen aan boord van het passagiersschip „Rotterdam", van de Ned. Stoom bootreede- rij. liggende aan de Prins Hendrikkade al hier. is gisteravond de 37-jarige U Lagen- JaaL gewoond hebbende Eerste Schans straat bij het verrichten van werkzaamhe den van de loopplank gevallen en verdron ken. De rivierpolitie, die 6poedig ter plaat- he was, heeft na langdurig dreggen het lijk nog niet kunnen ophalen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1