Jlieuiur jCriïtódjr CEmmutt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken v Dr COLIJN GESLAAGD EUBDe Kabinetscrisis De kosten van Defensie Sbonnctrantsprijs: ITier Per kwartaal in Leiden en in plaafsefl 75 waar een agentschap gevestigd is 235 •Keel Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 r&n Alles bij vooruitbetaling j v var Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/j ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 gibcrtentitprijjtn: Van 1 tot 5 regels1.171/» Elke regel meer 0.22' Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 1 bureau wordt berekend 0.10 No. 6757 VRIJDAG 21 JULI 1939 20e Jaargang ~-ht. Een zakenkabinet gevormd Naar wij uit goede bron vernemen, is Ir. C o 1 ij n geslaagd in de vorming van en kabinet, dat men het best een zaken- abinet zou kunnen noemen. Het is zeer 'aarschijnlijk, dat de volgende personen ls minister zullen optreden: Dr. H. COLIJN, minister-president en rinister van algemeene zaken; "en? Dr. J. J. C. VAN DIJK, defensie; Mr. J. A. N. PATIJN, buitenlandsche aken: Mr. Dr. Ir. J. A. M. VAN BUUREN, waterstaat (welk departement hij thans ieheert) of koloniën; Dr. J. R. SLOTEMAKER DE IRUïNE, sociale zaken: thans minister >an onderwijs, vroeger van sociale za ten; enoemde heeren maken thans ook deel lit van het kabinet-Colijn; als nieuwe jinisters zullen optreden de heeren: LEN Dr* J" A* NEDERBRAGT, voor eco- lomische zaken, thans voorzitter van jen Havenraad te Danzig; any. C. W. BODENHAUSEN, financiën: v^iud-vicepresident van den Raad van In- i. k. lië en oud-directeur van Financiën, al- Mr. J. A. DE VISSER, justitie; thans aere ïrocureur-generaal van het Gerechtshof Vj^e e Arnhem; Jhr. Mr. O. C. A. VAN LIDTH DE 1 EUDE, economische zaken of water- taat; oud-minister van waterstaat; bo? Dr. A. D. A. DE KAT ANGELINO, inderwijs; oud-directeur van Onderwijs urm_ ;n Eeredienst in- Indië. Ten slotte rest dan nog Binnenland- iche Zaken. Het is nog niet zeker of de iorp; jeer vau Boeyen dit departement Get lal blijven beheeren of dat hij vervangen !r eL tal worden door den heer H. P. J. Bloemers, thans burgemeester van Arnhem en voorzitter van den A.N.W.B. G pr. Colijn naar de Koningin )0R[ Nadat H.M. de Koningin Hedenoch tend op den Ruigenhoek is teruggekeerd, ftnmiJieeft Dr. Colijn zich daarheen begeven dieewoor het uibbrengeft van verslag. Jestra hting De oplossing aanstaande (Ree Voor wij hedenmorgen om 10 uur vrij positieve inlichtingen kregen over het sla gen van Dr Colijn, was het onderstaande reeds geschreven en gezet. Het kan thans tot verdere oriëntatie dienen. [g 2i Om de kabinetsformatie hangt nog een ertegiSchemerig waas, maar toch schijnt het 'licht door te breken en zal binnenkort \je°P^Dr Colijn wel met zijn nieuwe ploeg voor se wjhet front komen. Vast staat nu wel, dat n djhet geen zuiver rechts kabinet zal zijn. De poging van Dr Kooien, die niets anders iet b-wenschte, is mislukt. Het zal ook geen .Jj^toationaal kabinet zijn; dat Dr Colijn in- lte viertijd de partijleiders daarvoor gecon- 3oschsulteerd heeft, hebben we direct onwaar schijnlijk genoemd. Noch van Roomsch- Katholieke, noch van Sociaal-Democrati- er Jsche zijde zal medewerking verleend i, C. .worden. W. Blijven dus over: een gereconstrueerd "r vJ ministerie zonder roomsch-katholieken, of [e' vjeen zakenkabinet. Het meerendeel der ,en u thans fungeerende ministers is vaak ge noeg bij Dr Colijn geweest om te ver- °ny; onderstellen, dat zij over hernieuwing van e"1 ki hun mandaat gepolst zijn; maar er zijn n' ook nieuwelingen genoeg bij den forma- 'urisj teur op visite geweest om aan te nemen, stuur dat het komende kabinet uit geheel nieuw Personeel gevormd zal worden. >uriry Verrassingen zijn echter wat de laatste v6 twee mogelijkheden betreft, niet uitgeslo ten. Het kan nl. heel goed zijn, dat e hei een combinatie krijgen van een gerecon- Krueerd en een zakenkabinet; d.w.z. dat 3eljj enkele zittende ministers blijven, doch dat het meerendeel vervangen wordt, in Ook is nog een andere verrassing ïredj 'mogelijk. Hoewel enkele journalisten ihtsq houw op de loer liggen om Dr Colijn en 'r h zijn bezoekers te bespieden, schijnen er heiij toch ook conferenties plaats te hebben, I welke niet gesignaleerd worden. Het kan teap dus zijn, dat de formateur straks met een cn, geheel ongenoemden deelnemer aan het elftal voor het front zal komen. Zoo verluidt thans, dat er overleg ge pleegd is met Prof. R. Kranenburg It n (v.d.) te Leiden; terwijl reeds Maandag *jl geconfereerd was met Dr A. D. A. d e bo0 Kat An g e 1 in o. oud-directeur van on derwijs en eeredienst in Indië. Deze laat- De aanvullende begrooting van 33 millioen Uitgaven blijven tot het noodzakelijke beperkt Verschenen is de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer nopens het wetsont werp tot wijziging en verhooging van het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 1939. Hieraan is het volgende ontleend: De leden, die uiting gaven aan de vrees, dat „de niet onbekende methode" zou zijn toegepast om belangrijke verhoogingen van begrootingsposten voor te stellen in een wetsontwerp, dat kort voor het uiteengaan van de Kamer wordt ingediend en dan als spoedeiSchend wordt aangekondigd, opdat het zonder mogelijkheid van deugdelijke oorbereiding zal worden behandeld, heb ben een onderstelling uitgesproken, die de Minister van Defensie niet kan aanvaar den. Hij is er zich niet van bewust de Ka mer ooit voor een dergelijk feit te hebben gesteld. De Minister wenscht op te komen gen de onderstelling, dat hij niet zelf i teugels in handen zou houden en geen weerstand zou weten te bieden aan wenschen van militaire autoritei ten, wanneer die niet in overeenstem ming zouden z\jn met den eisch van beperking tot het noodzakelijke. Het bovenstaande dient tevens als antwoord aan de vele leden die meen den nogmaals op de uiterste zuinigheid met betrekking tot de besteding van de voor 's Lands defensie beschikbaar ge stelde gelden te moeten aandringen. De nieuwe luchtvaarttarieven Het stadium, waarin de aangelegenheid der nieuwe luchtvaartterreinen thans ver keert, is het volgende: Vliegveld Bergen. De voor het eigenlijke vliegveld noodige terreinen zijn aangekocht en als vliegveld ingericht De bouw van zes hangars nadert zijn voltooiing Voor den bouw van magazijnen worden gronden aangekocht. Vliegveld Vaikenburg. Het mee rendeel der perceelen is aangekocht. Met den aanleg van dit vliegveld is begonnen. De uitvoering geschiedt in werkverschaf fing. Het terrein zal in het begin van het olgende jaar voor ruim de helft gereed en in bruikbaren staat zijn, zoodat het alsdan in gebruik kan worden genomen. De kwestie Waalhaven Derde vliegveld. Het was oorspron kelijk de bedoeling als derde militair lucht vaartterrein aan te koopen het vliegveld Waalhaven. Daarvan moest worden afge- omdat het gemeentebestuur van Rot terdam geen toestemming heeft kunnen verleenen tot het in afwachting van den koop, doen bouwen van eenige voor de ber ging van inmiddels bestelde legervliegtui gen noodzakelijke hangars op dat vliegveld De gemeente wenschte eerst zekerheid te hebben, dat voor een nieuw aan te le vliegveld onder Overschie de medewerking van de Regeering kon worden verkregen. Zooals bekend is, heeft de Minister van Waterstaat de oprichting van een lucht vaartterrein voor het groote internationale verkeer bij Rotterdam niet kunnen bevor deren, zulks in verband met het vraagstuk van de centralisatie van het internationale luchtverkeer. Zonder gunstig resultaat is vervolgens gezocht naar een ander geschikt luchtvaart terrein binnen de vesting Holland, gelegen op voldoenden afstand van bestaande vlieg tuigen en van een eventueel te maken cen traal vliegveld. Thans zijn stappen gedaan om op een gunstig gelegen terrein buiten de vesting Holland een militair vliegveld in te richten. De bijzondere maatregelen in September Wat de aanwending betreft van het in September verleende buitengewone cre- diet deelt de minister mee, dat door hem streng wordt toegezien op de besteding der gelden. Behoudens de uitgaven, welke het onmiddellijk gevolg zijn van het verblijf in werkelijken dienst van de B.O.U.V.-onder- deelen, mogen aanschaffingen, enz. alleen geschieden na vooraf verkregen machtiging m den minister. Het op gezette tijden aan de Kamer me- dedeeling doen van de mate waarin en de doeleinden waarvoor over de f 97 millioen wordt beschikt, ontmoet bezwaren van comptabelen aard. ste is gisteren weer aan het departement geweest en zeker niet zonder reden. Voorts hebben daar bezoeken afge legd de heeren H. P. Bloemers, bur gemeester van Arnhem; Dr Ir M. H. D a m m e, directeur-generaal van de P. T.T. en Dr J. A. N e d e r b ra g t, oud chef van de afdeeling Economische Za ken aan het Departement van Buiten landsche Zaken, thans nog sedert 1934 voorzitter van den Havenraad te Danzig en voorzitter van de paritaire Danzig-Poolsche commissie voor regeling van geschillen inzake het goederenver keer. Ten slotte is Jhr Mr O. C. A. van Lidth de Jeude, oud-minister van Waterstaat, voor de zooveelste maal bij den formateur geweest en deze heeft aan een redacteur van „Het Volk" te kennen gegeven, dat het nieuwe kabinet wel spoedig, bv. begin volgende week, tot stand zal komen. Wil men het geen zakenkabinet noe men. dan zou het een program-Ministerie kunnen heeten, omdat natuurlijk en kele richtlijnen b.v. inzake werkloosheids bestrijding, defensie en financieele politiek vastgesteld zullen zijn. Enfin, de naam doet er minder toe. Als het ministerie maar het hoofd kan bieden aan de moei lijke vr.. ":s ukken van onze dagen. En aan de oppositie, welke niet malsch zal zijn. De kostwinnervergoeding De geuite wensch om een betere regeling van de kostwinnersvergoedingen gaat enkel gepaard met de opmerking, als zou het voorkomen, dat gezinsleden van de opge- roepenen in ontbering achterblijven. Dat zulke gevallen zich zouden voordoen, lijkt den Minister, hoe men overigens de bedra gen van de vergoedingen moge denken, weinig aannemelijk. Wat de bedragen van de vergoedingen betreft, moge het volgende worden aapge- teekend. Te dien aanzien is reeds jaren lang een regeling geldende, welke met een drietal grondslagen rekening houdt, n.!.: 1. Als algemeen maximum geldt een be- -ag van f 2.50 voor eiken dag verblijf in werkelijken dienst. 2. De vergoeding kan niet hooger zijn dan het bedrag der inkomsten, dat aan den persoon, voor wien de dienstplichtige als kostwinner optreedt, ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst wordt ont trokken 3. De vergoeding mag evenmin hooger zijn dan het bedrag, dat vorenbedoelde per soon ter voorziening in voldoende midde len voor levensonderhoud geacht kan wor den noodig te hebben boven het volle be drag van alle inkomsten, waarover hij mo gelijk nog kan beschikken tijdens het ver blijf in werkelijken dienst van den dienst plichtige. Gevaarlijke landing van vliegtuig Een der wielen was defect Toen sergeant-leerlingvlieger Merckelbach op Soesterberg aan het oefenen was met een FK 52, merkten menschen van het grondpersoneel, tijdens een piqué van het vliegtuig, dat er met den linker-„poot" van het landingsgestel iets niet in orde was. Direct werd de eerste hulpdienst gealar meerd en binnen enlkele minuten waren de doktoren, ambulance-auto, brandweerauto met eerste hulpploeg ter plaatse. Daar zeer waarschijnlijk de vlieger niet op de hoogte was van het feit, dat het lan dingsgestel van zijn vliegtuig beschadigd was, steeg direct een vlieger op; deze cirkel de al spoedig met zijn toestel om het be- schaaigde vliegtuig been, waarbij hij door teekens den betrokken vlieger in kennis stelde van het feit, dat zijn linkenviel niet in orde was. Vol spanning volgde men daarna de manoeuvres van het beschadigde vliegtuig. Lager en lager cirkelde het, waar bij de vlieger met een zoo gering mogelijke snelheid het toestel liet doorzakken. Een keurige landing volbracht hij op het rech- terwiel, het toestel liep nog even recht door, doch toen oe snelheid minder werd, kwam ook het defecte wiel op den grond, waar door het vliegtuig naar links overhelde en omzwaaide, waarbij de vleugeltip den grond raakte. Even kreeg het toestel nog neiging over den kop te willen slaan, doch het viel weer terug en ongedeerd kwam de vlieger uit zijn vliegtuig te voorschijn. Een hoeratje van zijn collega'6 en de ver dere toeschouwers was zijn belooning voor zijn kranige landing. RIJTIJDENBESLUIT Op 13 Aug. a.s. treedt het Rij tijdenbesluit in werking. Met in gang van dien datum moeten de bij de politie verkrijgbare werk boekjes in het bezit zijn van de bestuurders van: 1. autobussen (motorrijtuigen, in gericht of gebezigd voor het vervoer van meer dan zes per sonen, den bestuurder hier onder niet begrepen). 2. taxi's en huurauto's. 3. vrachtauto's. 4. motorrijtuigen. voor zoover deze bestuurders als zoodanig in dienstbetrekking zijn. 5. motorrijtuigen, waarmede per sonen of goederen tegen ver goeding. van welken aard ook. worden vervoerd, een en ander voor wat sub 4 en 5 betreft, voor zoover zij niet val len onder categorie 12 of 3. De auto reed in het kanaal Inzittende bewusteloos opgehaald Gisteravond omstreeks negen uur is bij de Borgercompagniesterbrug onder Veen- dam een auto, bestuurd door den heer M.. wonende te Veendam, die les kreeg in het chauffeeren en naast wien de heer B. als lesgever had plaatsgenomen, over den kop geslagen en in het kanaal terecht gekomen. De heer M. kon zich zelf redden, maar den heer B moest door toegeschoten voorbijgan gers hulp worden geboden. Met moeite bracht men hern in bewusteloozen toestand op den kant. Per ziekenauto werd hij naar zijn woning vervoerd Vervaardiging van valsch bankpapier Arrestaties te Apeldoorn Te Apeldoorn is een aantal personen ge arresteerd in verband met de vervaardiging en(of) uitgifte van valsche bankbiljetten voornamelijk van f 10. De omloop van deze bankbiljetten zou reeds vèr strekkende afmetingen hebben aangenomen. In het belang van het onder zoek kon de politie nog geen nadere inlich tingen verstrekken. Te Apeldoorn en ook in andere plaatsen zijn reeds verschillende valsche bankbiljet ten van f 10 ontdekt De bankinstellingen zijn gewaarschuwd. BRANDSTICHTING TE VISVLIET De gemeentepolitie te Grijpskerk heeft gisteren aangehouden oen eigenaar en be woner van een perceel te Visvliet ver dacht van brandstichting in zijn boerenbe- huizing op Zondagmorgen jl. De man is op transport gesteld naar Groningen en ter beschikking gesteld van den officier van justitie. De rijwielplaatjes Geen boete van 1 Lm. 8 Augustus Bij beschikking van den Minister van Financiën a.i. is bepaald, dat gedurende het tijdvak van 1 tot en met 8 Augustus 1939 geen boete zal zijn verbeurd wegens het op. den openbaren weg berijden van een rijwiel, zonder voorzien te zijn van het ver- eischte, volgens de bij artikel 2 der Rijwiel belastingwet bedoelde voorschriften bevestig de belastingmerk. Zendtijd Ned. Herv. Radio-Omroep De reden van weigering De minister van Binnenlandsóhe Zaken heeft op vragen van het Tweede Kamer lid K r ij g e r over het vragen van zendtijd door den Nederlandsdh-Hervormden radio- omroep het volgende geantwoord: Van den Nederlandsch Hervomden Radio- Omroep (N.H.R.O.) is inderdaad een verzoek ingekomen om machtiging tot het doen van radio-omroep-uitzendingen, alsmede tot toe wijzing van zendtijd overeenkomstig artikel 2 van het radioreglement 1930. Omtrent deze aanvraag is ingevolge het bepaalde in artikel 3 ter, 6de lid, van de Te- telegraaf- en telefoonwet 1904, juncto artikel 2 sub. 5 van het Radio-reglement 1930, het advies van den Radio-raad gevraagd. Na ontvangst van dit advies is door den minister met de betrokken organisaties overleg gepleegd ten einde te onderzoeken of een regeling zou zijn tot stand te bren gen, waarbij, met behoud van het in Neder land historisch gegroeide omroepbestel, aan de protestantsohe kerkgenootschappen de juiste invloed wordt toegekend op de uit oefening door de N.C.R.V. van dat gedeelte omroeptaak, waarbij die kerken meer in het bijzonder belang hebben. Aangezien dit overleg heeft geleid tot eer regeling, die naar de meening van den mi nister aan de bovenomschreven eischen vol; doet. heeft hij op de aanvraag om zendtijd van den N.H.R.O. afwijzend beschikt. Het antwoord op de vraag luidende „is de minister bereid andere kerken, indien zij den wensch daartoe te kennen geven voor de uitzending van kerkdiensten onder de noodige waarborgen, dezelfde rechten te verleenen als zijn toegekend aan de tot het verband der Gereformeerde Kerken behoo- rende plaatselijke kerk van Bloemendaal?," luidt ontkennend. De minister heeft nl. afgezien van de technische bezwaren in verband met het golflengtevraagstuk overwegende bedenkingen tegen uitbreiding van een sedert 1924 bestaanden toestand, waarbij de oprichting en exploitatie van den zender te BI jemendaal als „draadlooze kerktelefoon" werd toegestaan. HET BEMALINGSWERK BIJ VOLLENHOVE De eerste sluisput van de drie, waarin de gemalen zullen worden gebouwd, om den Noord-Oostpolder straks droog te pompen, namelijk die bij de Voorst bij Vollenhove ligt thans droog. Daar er zich geen moeilijkheden met het grondwater hebben voorgedaan, is het be- malingswerk voorspoedig verloopen. Bin nenkort zal hier met den bouw van het eerste gemaal de beide andere komen bij Urk en De Lemmer worden begonnen. Duitsche boot overvaart de GO 10 De schipper gered, zijn beide zoons verdronken SCHEVENINGEN, 21 Juli. Gis terenavond omstreeks half twaalf is op drie mijl ten Zuidwesten van Schevenin- gen door de Duitsche vrachtboot „Annie Ahrens", die van Rotterdam kwam, de motorschokker GO(eree) 10, schipper A. Groenendijk, overvaren. De schokker werd aan het achterschip aangevaren en zonk vrijwel onmiddellijk. De beide zoons van den schipper, Kees en Gerard Groenendijk, zijn verdronken. De vader, die in het donker een uur lang op twee bootshaken ronddreef werd ten slotte door een sloep, die door de „Annie Ahrens" was uitgezet, opgepikt Later is hij door de ter plaatse aangekomen GO 4 naar Scheveningen gebracht. De loodboot van Hoek van Holland is na de aanvaring eveneens ter plaatse verschenen. Kees Groenendijk was 29 jaar oud, ge huwd en vader van vier kinderen. Zijn broer Gerard was 24 jaar oud en onge huwd. De coloradokever-bestrijding Op de betreffende vragen van den heer de Marchant et d'Ansembourg heeft Minister Steenbèrghe geantwoord, dat de aan te vragen gelden voornamelijk dienen om het spuitmateriaal kosteloos ter beschikking te stellen, alsmede voor het nemen van dieper ingrijpende maatregelen ter plaatse, waar de aanwezigheid van den colorado-kever is vastgesteld en die met veel grooter zeker heid dan de algemeene bespuiting tot ver nietiging van dien kever voeren. Het ligt niet in de bedoeling in de overige kosten, die uit de verplichting tot spuiten voort vloeien, bij te aragen. Arrestatie van Kerk-ontvanger AMSTENRADE, 21 Juli. Het vredige lan delijke Amstcnrade in Limburg is op onge wone wijze in opspraak gebracht, door een ongewone verduistering van een belangrij ke geldsom, ten nadeele van de R.K. Kerk, gepleegd door den gemeentesecretaris. Sedert jaren genoot deze functionaris het vertrouwen van de geestelijkheid, kerkbe stuur en bevolking, terwijl hij bestuurslid was van verscheidene maatschappelijke ver- eenigingen. Allerlei geruchten begonnen toen Je ronde te doen, die tenslotte er toe hebben geleid, dat hij van zijn nevenfunc tie als kerkontvanger werd ontheven. Ruim een jaar heeft het kerkbestuur deze func tie reeds toevertrouwd aan den heer Jon gen, onder wiens ontvangerschap in op dracht van het kerkbestuur een minutieus onderzoek is ingesteld naar het door zijn voorganger gevoerde beleid in deze ver trouwenspositie. Spoedig bleek, dat deze op grove wijze misbruik had gemaakt var in hem gestelde vetrouwen. In verband hiermede is de verdachte thans door de marechaussee van Hoens- broek gearresteerd en in de kazerne opge sloten. Omtrent de grootte van de verduistering wilde men nog geen inlichtingen verschaf fen, hoewel de som zeer belangrijk moet zijn. KIND VERDRONKEN Gisteravond is op de Breede Haven te 's Hertogenbosch het 7-jarig jongetje A. Verweij uit de Putstraat aldaar te wa ter geraakt en verdronken. Het jongetje was bij zijn tante op bezoek. EENJARIG KIND VERDRONKEN HOOFDDORP, 21 Juli. In een onbewaakt oogenblik is het éénjarig zoontje van den landbouwer E., wonende aan den Hillegom- Gierdijk, spelende in een sloot achter de woning te water geraakt en verdronken. Toen men het kind in de sloot vond, ble ken de levensgeesten reeds te zijn geweken. INVOER DEENSCH VLEESCH week van 10—16 Juli zijn van Dene- De tinbaggermolen „Karimata" is van Kinderdijk vertrokken, om door de sleepboot „Roode Zee" naar Indië te worden versleept. Voor de groote reis wordt alles aan boord goed vast- gesjort. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De vermoedelijke samenstelling van het nieuwe kabinet. Het bezoek van Prins Bernhard aan Limburg. Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot verhooging van de begroo ting van Defensie. De tweede zitting van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. Een onderhoud met Dr J. H. Bavinck, den nieuwen zendingshoogleeraar. De Chr. Hist Zomerconferentie te Lunteren. Een Duitsche boot heeft een schokker uit Goeree overvaren. Twee personen kwamen om. Een Poolsch grensbeambte door Duit- scher gedood. Mag Donald over de illegale immfc gratie in Palestina. Een Zwitsersch verkeersvliegtuig ver gaan. Deskundige getuigt bij het „Thetis"* onderzoek. DROOG EN WARM Weerverwachting: droog, warm weer behoudens plaatselijk onweer, over dag gedeeltelijk bewolkt, zwakke wind uit Zuidelijke tot Oostelijke richtingen. AARDAPPELZIEKTE In het etmaal van 's avonds 19 Juli tot 's avonds 20 Juli is in N.-Holland, Utrecht en Zeeland de waarsgesteldheid critiek ge weest voor he t optreden van aardappel- BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 761.5. KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kie zen daarom W. L.D. SCHOENEN Chr. Overheidspersoneel Op 14 en 15 Juli werd te Luik ljet congres gehouden van de Internationale Federatie van Christelijke Bonden van Overheidsper soneel, waar behalve talrijke afgevaardig den der aangesloten landen, de secretaris van het In;ernationaal Christelijk Vakver bond, de heer Serrarens aanwezig was. Na het verslag van den secretaris en de rapporten over den toestand in de onder scheidene landen, werd door den heer G e r i n (Brussel) een merkwaardige studie voorgedragen over het georganiseerd over leg in de publieke diensten. Als gevolg h: ervan sprak het congres zich in een re solutie o.m. als zijn meening uit: dat, rekening houdende met de ontwikke ling van de vakbeweging, de publieke lichamen de vakvereenigingen van over heidspersoneel raadplegen in permanente en gemengde commissies over alle vraagstuk ken, die het personeel rechtstreeks of on rechtstreeks aangaan met betrekking tot hun collectieve of persoonlijke positie, zoo wel op juridisch, moreel en technisch gebied als met betrekking tot hun materieelen toe stand; dat, rekening houdend met de beginselen van hun publiek recht, de Staten een bij zondere rechtspraak in het leven roepen, die in eerste instantie kan oordeelen over collectieve of individueele rechtsgeschillen tusschen een publiek lichaam en het per soneel en dat verder een hooger beroep voor deze administratieve rechtspraak wordt opgericht, dat bevoegd is in laatste instantie uitspraak te doen. Als leden van het dagelijksch bestuur werden benoemd: voorzitter L u t h i (Lu- zern); ondervoorziter Po uier (Parijs); secretaris Wolfs (Antwerpen^penning meester Vermeulen (Den Haag).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1