Hipaiup £riïisrt)f (üouraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken wie Sbonnemtntsprijö: per kwartaal in Leiden en in plaatsen iers W3ar Cen aSenlsc^aP gevestigd is 235 ter Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche KKE zending4.50 'et s' Bij dagelijksche zending530 *eer Alles bij vooruitbetaling nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a Cf. NO. 6755 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 WOENSDAG 19 JULI 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang 0Kfocrttntieprij?en: Van I tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer0.22'/» tiigezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureao XwQidt berekend ƒ0.10 ïet is thans een crisisvacantie; d.w.z.: ,er vacantie lijdt onder de Kabinetscrisis. J0 inigeen is aan zijn ambt of positie ver- cht, of denkthet altans, om, zoolang 61 Colijn niet gereed is, in of bij den Haag n blijven. Maar de crisis zelf krijgt ook i vacantie-achtig karakter. Elke dag een iferentie maakt geen kabinet in een week. Jovendien, elke conferentie behoeft niet verband te staan met de crisis. Toen wij teren zoo iets schreven, was het buiten r weten, precies waar. Want gistermorgen elf uur heeft Dr Colijn op het departe- p nt van Algemeene Zaken bezoek ont ken- agen van Mr J. W. Beyen, den onlangs ar [etreden president van de Bank voor in- k, nationale betalingen te Bazel. Het onder- de ud met den minister-president nam een If uur in beslag. yir Beyen heeft in den morgen ook nog i bezoek gebracht aan het departement I a Koloniën. Om half één keerde hij naar departement terug en had andermaal si kort onderhoud met den kabinetsfor mateur. peze laatste betiteling blijkt echter onjuist "zijn. Want Mr Beyen heeft nadrukkelijk rklaard, dat zijn besprekingen geen enkel rband hielden met de Kabinetscrisis. Hij êft dus blijkbaar slechts met Dr Colijn sproken in diens kwaliteit van minister "V n financiën ad interim en blijkens zijn ng naar Kolonën over een vraagstuk van 'Sazti jancieel-koloniale beteekenis. Het zou jirect in verband kunnen staan met de binetscrisis, maar niet zóó, dat Mr Beyen ^3 polst is over een portefeuille. Dit zal wel het geval zijn met den heer W. Bodenhausen, oud-vice-presi- nt van den Raad van Nederlandsch-Indië directeur van het Departement van Fi- nciën aldaar van 19211926. De heer Bo- jnhausen, die voorzitter is van verschillen- a Ëministerieele-commissies, is 70 jaar oud. ,ir' jBet onderhoud met Dr Colijn nam ruim m uur in beslag. jDe heer Bodenhausen is voorzitter van de pimissie-Bodenhausen, die op 23 April is ingesteld en o.m. tot taak kreeg de jstudeering van de belasting op de land- ederen. oem Zijn bezoek zou ook wel verband kunnen to do uden met zijn denkbeelden en rapporten 06er belastingherziening; en ook dat zou it het oog op de oplossing der crisis :£JJJJ®clang kunnen zijn; maar de algemeene dachte is toch, dat hier meer achter stak. —«Het feit, dat verschillende personen, die ans aan de oplossing der crisis meewer- U jn, ongeveer 70 jaar of ouder zijn, deed de Volkskrant reeds schrijven: 573 Men vraagt zich af, of van den voor zitter der Eerste Kamer in dag- en avondconferenties niet te veel is gevergd; w wil men het anders: of aan zijn advies niet te groote waarde is gehecht. In het algemeen: zijn niet te veel bejaarde en zeer bejaarde adviseurs gehoord en heb- ben de jongeren wel aan het woord kunnen komen? De zeventig- en tachtig- j jarigen hebben, zou men. zeggen, den doorslag gegeven. („Wordt de raad der ouden verworpen"? IJL Ministers bijeen Zooals men weet, hebben de ministers p'. olijn en Romme Maandag na afloop van 0 i gewone wekelijksche kabinetszitting, VISl 'elke echter ditmaal des morgens gehou- sten in Werd, samen geluncht. Naar verluidt E febben de R.K. ministers daarna en ook des tronds, onderling geconfereerd. Stond a ander met elkaar in verband en is het O Dk van belang, dat volgens de Maasbode "r ik.) in parlementaire kringen de indruk eerscht, dat oplossing van de crisis thans A rordt gezocht in de richting van een recon- tructie van het huidige kabinet?. Het blad voegt hierbij: „de mogelijkheid van een overbrug ging der oorspronkelijk onverzoenlijk I geachte tegenstellingen, wordt hierbij I niet uitgesloten geacht". [Ongetwijfeld zijn er pogingen tot toena- ering aangewend; ook door Mr Kooien, die (lijkbaar niets anders heeft gedaan. Maar jet resultaat was tot heden negatief. En jnze eerste veronderstelling, nadat aan Dr Solijn opnieuw opdracht was verleend, dat jij wel spoedig zou slagen (de gulden ging er feeds door in de hoogte) is onjuist ileken. Dan ligt ook nog in het duister, jvat het nu moet worden: een geconstrueerd kabinet, een kabinet op breeder basis of sen zakenkabinet. Of misschien een moge lijke combinatie van mogelijkheden? Dat onze lezers het morgen zullen weten, (lurven wij niet voorspellen. edt I De „Bokuyo Maru" vergaan Er zijn slechts drie slachtoffers I De „Bo:uyo Maru", het Japansche schip, Bat onderweg van de Vereenigde Staten haar Japan, door brand werd geteisterd, is jgeheel een prooi der vlammen geworden en ten onder gegaan. Er bevonden zich aan 'boord 212 passagiers en een bemanning 102 koppen. Gevreesd werd, dat deze ruim 300 mensdhen in het vuur zouden moeten omkomen, daar do „Bokuyo Maru" zich midden in den Stillen Oceaan bevond, toen E bet schip door de catastrofe werd getroffen. Een Amerikaansche tankboot, de „Tide- ■water Associated", welke zich naar de eE plaats van de ramp spoedde, heeft echter thans bericht, dat men alle opvarenden J ■- Weft kunnen overnemen, met uitzondering van een drietal passagiers, van wie men Aanneemt, dat zij verdronken zijn. Een speciale rozenkeuring werd Dinsdag door de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw en Plantkunde in de zalen van „Artis" te Amsterdam gehouden. PROVINCIE NOORDHOLLAND EN ARTIS De Staten stellen 283.000 beschikbaar In de zomerzitling der Provinciale Staten van Noord-Holland is met 57 tegen 10 stem men goedgekeurd de voordracht van Gede- puteeide Staten, om voor f2«S3 00C deel te nemen in den aankoop van de terreinen en gebouwen van het genootschap „Nj artis Magistra" te 'Amsterdam. Bij de handeling van deze voordracht drongen ve'e leden aan op provinciale medezeggen schap in het bestuur van Artis, opdat de instelling beter exploitabel gemaakt zal worden, o.a. door verlaging der toegangs prijzen, zoodat zij door breedere lagen der bevolking bezocht zal kunnen worden. Een der tegenstanders van de voordracht, de heer Luden (c.h.) voelde er niets voor, een z.i. stervende instelling nieuw leven in le blazen. De stedelingen trekken tegenwoor dig naar buiten en daarom zal een even tueele moderniseering van Artis toch niet helpen. Er zou echter volgens den heer Luden iets te zeggen zijn voor verplaat sing van Artis naar het Amsterdamsche boschplgp. De heer Vermeulen ,(a.r.) bestreed de opvatting, dat de provincie een groot offer brengt, daar zij mede-eigena res wordt van een terrein, dat een groo- tere waarde vertegenwoordigt, dan waar voor het thans gekocht wordt De Amsterdamsche wethouder van Fi nanciën, de heer Rustige (c.h.), was erkentelijk jegens Ged Staten, omdat zij Artis willen helpen. Hij zou echter de voor dracht niet steunen, omdat de aankoop van Artis voor Amsterdam een zeer zware financieele last beteekenf, waar nog bij komt, dat de participanten nu ook de ex ploitatietekorten zullen moeten dragen. Am sterdam zal waarschijnlijk als gevolg van het besluit tot aankoop van Artis, allerlei sociale voorzieningen moeten Spoorwegtunnel onder Noordzeekanaal de vergaderiilg van Prov. Staten van Noordholland kwam in behandeling een voorstel van Ged. Staten om een Provinciale bijdrage van vijf en vijf-negende procent te verleenen voor den aanleg van een spoor- egtunnel onder het Noordzeekanaal te Velsen. De bouwkosten zijn volgens een voorloopige becijfering geraamd op tien millioen ^gulden. Deze voordracht werd zon der stemming goedgekeurd. Voorts werden Ged. Staten gemachtigd, geldleeningen aan te gaan tot een maximum ag van tien millioen gulden, ter finan ciering van de uitvoering van het provinci al wegenplan. De verordening op de instandhouding der duinen werd gewijzigd in dien zin, dat voortaan alle afgravingen of vergravingen verboden zijn. Ged. Staten kunnen van dit verbod ontheffing verleenen. MARGARINE VOOR MILITAIREN Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer Dieters betreffende het verstrek ken van boter aan militairen in plaats margarine hebben de heeren van Dijk en Steenberghe, ministers van defensie en eco nomische zaken geantwoord: Het is juist, dat ook aan de voor de grensbewaking op geroepen militairen in plaats van boter uit sluitend margarine wordt verstrekt. Het heeft geen punt van overweging uit gemaakt om aan de bedoelde militairen boter te doen verstrekken. Wat betreft de vraag, luidende: zijn de ministers niet van meening, dat eindelijk een verandering dient te komen in de tot nog toe te dezen algemeen toegepaste prak tijk, en dat aan de manschappen, van het leger, in het belang onzer volkshuishou ding, in het bijzonder van den landbouw, voortaan boter in plaats van margarine be hoort te worden verstrekt, venvijzen de ministers naar de memorie van antwoord op het voorloopig verslag van de Tweede Kamer betreffende het VlIIe hoofdstuk der begrooting voor 1939. Goud-afvloeiing staat stop INadat sedert midden-Februari de Neder- landsche Bank steeds goud afgaf (sedert be gin van dit jaar reeds voor 331M millioen gulden) vertoont de laatste bankstaat geen noemenswaardige vermindering van den goudvoorraad en is de voorspelling niet al te ,gd, dat we weer een toename zullen constateeren in de eerstvolgende weken. Immers de druk op den gulden was wel 3 voornaamste reden, dat via het Egalisa tiefonds tot goudafgifte moest worden over gegaan. wisselmarkt vertoont thans een ietwat ander beeld, de gulden wordt weer vaster en pond en dollar noteeren flauwer. Voor cen depreciatie van den gulden, van meer dan 22 pet. (men wil deze, 200 men weet, laten blijven binnen de grenzen 20 en 22) is vooralsnog niet te vreezen. Daar er bijna geen vraag naar geld is, staat de discontomarkt zoo goed als stil, wat ook van de prolongatiemarkt gezegd kan worden. Voortaan zullen, en dit is iets bijzonders, behalve schatkist-promessen met 3 en 4 maanden looptijd, zooals tot dusver gebrui kelijk was, er ook van 5, 6, 7 enz. tot 12 maanden looptijd uitgegeven worden, doch alleen voor inschrijvingen van 1 millioen en veelvouden daarvan. DE TARAKAN-REIZEN De stoomvaart maatschappij Nederland' deelt mede, dat het kampcerschip „Tara- kan" gistermorgen om zes uur te Fjaerland is aangekomen. Het weer is regenachtig, doch ondanks dat is de stemming aan boord uitstekend, Chr. Bond van P.P.T.-personeel Vergadering van den Bondsraad UTRECHT, 19 Juli. Alhier vergaderde de Bondsraad van den Christelijken Bond van P.T.T.-personeel „Door Plicht tot Recht", onder leiding van den heer A. Feenstra, te Den Haag. In zijn openingswoord memoreerde de oorzitter de vervulling van verschillende wenschen van het personeel, en somde op wat onvervuld bleef. Met de personeelstak- tick zitten we in het moeras. In spanning wordt gewacht op de reorganisatie der be- vorderingslcansen van het lager technisch personeel. Overigens dient de organisatie paraat te zijn om te waken voor de personeelsbelan gen. Bestuursverkiezing In de plaats van den afgetreden secretaris den heer D. Goedhart, te Amstelveen, werd gekozen de heer C. P. van Ommen, te Hilversum. De overige bestuursleden zagen zich bij acclamatie herkozen. Jaarverslag Het verslag over 1938, uitgebracht door de heer C. P. van Ommen, te Hilversum •erd goedgekeurd. Hieraan ontleenen dat voor het personeel zonder vaste aan stelling enkele verbeteringen in de loonre geling werden verkregen. Hoewel getracht werd de positie der kantoorhouders op te voeren, kon slechts eenige verbetering be reikt worden van den werktijd. De bevorderingskansen van het giroper- soneel bleven beneden een redelijk peil van waardcering. Op een behoorlijke regeling dienaangaande blijft de aandacht gevestigd Overigens kon voor andere groepen van personeel, via de Commissie van Overleg actie gevoerd worden, welke niet zonder resultaat bleef. Behandeling voorstellen Ten aanzien van het hulppersoneel be sloot de vergadering te trachten een soepe ler regeling te verkrijgen tot aanstelling 'an bestellers met beperkten dienst Ten opzichte van de kindertoelage voor dit personeel, refereerde men zich aan de te verwachten rijksregeling voor kinder bijslag. Permanente commissie van beroep P.T.T. Bestond dezer dagen twintig jaar 's-GRAVENHAGE, 19 Juli. Dezer kwam de permanente commissie van beroep voor het staatsbedrijf der P.T.T. in een bij zondere zitting bijeen, ter herdenking van haar twintig-jarig bestaan. De voorzitter, de heer Bos, sprak een kort elkomstwoord in het bijzonder tot den heer Dr. Ir. M. II. Damme, directeur-generaal der P.T.T. Spreker richtte zich voorts tot hen, die voor twintig jaar dit moeizame werk be gonnen zijn. Hierna wijdde spreker nog kort woord aan de werkzaamheden der com missie, waarbij hij gewaagde van het ver trouwen, dat de commissie mocht genieten, zoowel van de zijde der bedrijfsleiding als van de zijde van het personeel. De heer Damme gaf vervolgens uiting aan zijn groote waardeering voor het werk van de commissie, dat een groote rechts zekerheid aan het personeel geeft, betuigde zijn erkentelijkheid voor de moeite en in spanning, die de leden zich moeten getroos ten en sprak zijn dank uit voor de groote zorgvuldigheid en toewijding, waarmede de commissie de aan haar voorgelegde vraag stukken behandelt. Namens de leden der commissie sprait vervolgens de heer B e v e r 1 o 0, die de werk zaamheden van de commissie en haar standhouding met het bedrijf en het perso neel in die twintig jaren memoreerde. Hierna voerden nog het woord, de oud- voorzitter Palm en de heeren Veldho ven, van Brink en H e ij b 1 o k. oud- ledcn der commissie. AANBESTEDING Aanbesteed is het maken van een brug ovor den Nonrdvliet en den Middelvlfct en een brug over den Boonervliet, beide van gewapend beton. Laagste inschrijver was P. De Vierdaagsche Naar wij vernemen zal het aantal deel nemers aan de Vierdaagsche Afstandsmar- schen dit jaar zeer waarschijnlijk de 3800 overschrijden, al zullen ditmaal 1000 mili tairen minder deelnemen dan vorig jaar. Er zijn thans 600 militairen ingeschreven. Centrale voor Werkloozenzorg UTRECHT, 19 Juli. De Centrale voor werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Nederlandsche Kerken voor practisch Christendom, Stadhouderslaan 42 —45 Utrecht, deelt mede, dat de werkkam pen „Eerde" te Ommen en „Het Putven" te Chaam van 31 Juli21 October 1939 zullen worden opengesteld voor jeugdige werkloo- zen van 16 tot en met 24 jaar, van Protes- tantsch Christelijken nuize. Uit alle deelen van het land kunnen jeugdige werkloozen aan deze kampen deelnemen. Gegadigden kunnen zich op de gebruike lijke wijze bij de plaatselijke comité's voor deelname laten inschrijven of zich recht streeks in verbinding stellen met het sec retariaat der „Centrale", Stadhouderslaan 43—45 Utrecht. Wegens het beperkte aantal plaatsen (ca. 200) is spoedige aanmelding dringend noodzakelijk. Treinontsporing nabij Haarlem Aanvankelijk was het verkeer ontwricht Gisteravond om kwart voor zeven is tij- jns rangeeren een trein bewesten het sta tion Haarlem uit de rails geloopen, doordat een wissel te vroeg werd overge haald. De twee rangeerende wagens kwa men elk met een as buiten de spoorstaven te staan. Op dat uur was deze ontsporing zeer storend. Aanvankelijk bedroeg de vertra ging een half uur, doch door krachtdadig ingrijpen van het spoorwegpersoneel werd deze spoedig tot een onbelangrijk tijdsver schil beperkt Doordat de bedieningsmecha niek van den wissel, waarop de rijtuigen waren ontspoord, defect was geraakt was ook het mechanisch bedienen van de ove rige wissels niet mogelijk, zoodat deze met handkracht bediend en de treinen het sta tion in- en uitgeloodst moesten worden. In de richting Velsen werden de sneltrei nen, welke vier minuten over elk heel uur vertrekken tot stoptreinen gemaakt, waar door de stoptreinen welke zeven minuten over elk heel uur vertrekken, konden ver vallen. Dit was noodig om tot Santpoort over enkel spoor te kunnen rijden. In de richtingen Zandvoort en Leiden werd al spoedig normaal gereden. Om kwart voor tien had men de ontspoor de rijtuigen in de rails, waarna onmiddel lijk werd aangevangen met de inspectie van baan. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. ARNHEM, 19 Juli. De politie heeft drie jeugdige inbrekers gearresteerd, die ver dacht worden een aantal inbraken en dief stallen te hebben gepleegd. Op verschillen de plaatsen in de stad hadden den laat sten tijd inbraken plaats, zonder dat het mocht gelukken de daders te ontdekken. Het schijnt echter dat de daders van al deze inbraken thans zijn gevat. Het zijn drie knapen van twaalf tot vijftien jaar, waar van er een reeds eerder met de politie in aanraking is geweest. Dc- jeugdige inbrekers traden zeer brutaal op. Hoewel zij meestal bij avond werkten, sloegen zij toch ook menigmaal overdag hun slag. Een van hen bleef op den uitkijk staan en de beide an deren doorzochten de woningen. Tal van goederen en geldbedragen wisten zij op deze wijze buit te maken. ONGEVALLEN MET EEN KRAAN Bij het bouwen van de spuisluis te IJ m u i d e n is een kraan van een met ijzer geladen dekschuit gekanteld. De ma'chinist van de kraan, P. V., kwam reet de kraan naar beneden en viel tusschen de overblijf selen in het water. De man werd ernstig aan den rug gewond en naar het zieken huis vervoerd. ERNSTIGE AANRIJDING Een 59-jarige wiel rijdster uit Veendam, wier identiteit nog niet kon worden vastge steld, werd te Groningen aan het Winscho- terdiep aangereden door een autobus van de G.A.D.O. De vrouw werd met zware verwon dingen naar het Diakonessenhuis te Gronin gen overgebracht. Haar toestand is zeer stig. VIJF RETOURTJES CADEAU De directie van de Nederlandsche Spoor wegen heeft, zooals wij reeds meldden, in de vestibule van het Centraal Station te Amsterdam een informatiebureau geopend. Ter gelegenheid hiervan heeft de Direc tie aan vijf personen gratis reisbiljetten af gegeven. Het was de bedoeling a 1 eerste gegadigde, die om inlichtingen zich bij het bureau vervoegde, vrij vervoer tweede klasse naar een willekeurige plaats in ons land aan te bieden. Om 4 uur in den vroegen morgen posteerde zich echter reeds iemand bij den ingang van het Centraal Station, weldra gevolgd door meer liefheb bers. Zóó groot was de belangstelling, dat de politie regel in den stoet wachtenden moest brengen. IJêJ urenlange wachten is voor de eerste vijf gelukkigen beloond met het zoo zeer begeerde tweede klasse-kaartje. De directie was zóó getroffen door de interesse haar nieuwe schepping, dat zij in plaats van één kaartje vijf retourtjes ter beschik king stelde. KNAAPJE DOOD GEVONDEN LUNTEREN, 19 Juli. Gisteravond is het driejarig zoontje van den heer Kuiten beek uit Voorthuizen dood in de weide gevonden. Het knaapje, dat met zijn broer tje in de weide liep. werd di.nr dezen even alleen gelaten, toneir.de een paar vechtende kipnen te scheiden Toen hij terugkwam, vond hii zijn broertje dood achter een paard liggen. zoodat hPt vermoeden voor do hand ligt, dat het kind tengevolge van een trap Het Nederlandsche Roode Kruis Heeft 30.000 noodig Het Nederlandsche Roode Kruis heeft 30.000 noodig voor het aan schaffen van toestellen om zieken en gewonden in auto's te vervoeren. Thans zijn deze toestellen, die kort geleden onder deskundige leiding zijn samengesteld, nog tegen billijken prijs te verkrijgen. De eigen middelen van het Roode Kruis schieten daar voor evenwel te kort. En de tijd dringt. Men dient er zich goed rekenschap 1 van te geven, dat deze hulp van het Roode Kruis bestemd is voor de zonen van eigen volk, wanneer die bij de uitvoering van hun plicht bij de verdedigings des lands gewond raken, terwijl bovendien het Roode Kruis met deze vervoertoestellen de helpende hand zal bieden aan de burgerbevolking bij luchtaanvallen. Daarom vraagt het Roode Kruis een bijdrage om het in staat te stel len deze gewonde en zieke soldaten en burgers, zoo goed en zoo snel mo gelijk te kunnen vervoeren. Wie spoedig helpt, helpt dubbel. Bij dragen te zenden onder motto Ver voertoestellen, Nederlandsche Roode Kruis, Prinsessegracht 27, s'-Graven- hage. Giro 22120. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTI ÊN ROTTERDAM hehattigen de belangen van verzekerden VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Huldiging van Dr Hendrik P. N. Mul- Ier te Leiden. Tweede dag van de buitenconferentie van de Federatie van Diaconiën in de Ned. Herv. Kerk. De conferentie voor Inwendige Zen ding te Hemmen. De weekstaat van de Nederlandsche Bank laat voor 't eerst sedert Januari 1939 geen afvloeiing van goud meer zien. In het Danzigsche vraagstuk is nog geen ontspanning ingetreden. Generaal Ironside houdt besprekingen te Warschau. Nieuwe Japansche actie tegen Chinee* sche havens. Schooljongen gedood Dinsdagmiddag omstreeks 5 uur passeer den elkaar op den Rijksstraatweg nabij de Wetering te Ed e een autobus en een vrachtwagen. In de autobus, komende uit de richting Utrecht en toebehoorende aan de firma Toone uit Nijmegen waren school kinderen gezeten, die een uitstapje naar Hilversum hadden gemaakt De auto's schoven langs elkaar heen, waardoor een achter In de autobus zittende elfjarige jongen H. H. uit Nijmegen, zoo danig met de zijruit in aanraking kwam, dat hij een zware hoofdwonde bekwam. Na door dr de Haan uit Ede te zijn verbonden, werd het slachtoffer in levensgevaarlijken toestand naar het Julianaziekenhuis te Ede ergebracht. Hij is kort na aankomst al daar overleden. De vrachtauto uit Ede is doorgereden. De commissaris van politie te Ede verzoekt bekend te worden gemaakt met den be stuurder van de vrachtauto. Bliksem slaat in een woning Dertienjarig meisje getroffen AMBT-DELDEN, 18 Juli. Tijdens kort, maar hevig onweer dat zich avond omstreeks half zes boven de buurt schap Wiene ontlastte, sloeg de bliksem met een geweldigen knal, die ver in den omtrek te hooren was, in de woning van den heer II. Groothuis te Wiene, waar men juist aan ta fel zat te eten. Een dertienjarig dochtertje Marietje, werd door den bliksem getroffen, sloeg tegen den grond en bleef bewusteloos liggen. De consternatie in het gezin, dat twaalf kinderen telt, die allen thuis waren, was bijzonder groot De ouders, die brand vreesden, vluchtten met de kinderen naar buiten. De vader nam het getroffen meisje op zijn arm mee. Gelukkig ontstond er geen brand. Dr. van der Laan uit Delden, die gewaar schuwd werd, was spoedig ter plaatse. De toestand van het meisje, dat later weer bij kennis kwam, is naar omstandigheden, rede lijk wel. Het dak van het huis en vooral de schoor steen zijn vrij ernstig beschadigd. IETS KOELER WEER Weerverwachting. Enkele regen of onweersbuien. Zwaar bewolkt met op klaringen. Iets koeler. Meest matige Zui delijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 756.4. Het onder Panameesche vlag varende s.s. „Dora", dat met een groot aantal Joodsche vluchtelingen uit Amsterdam was vertrok ken, is Maandagmiddag te Antwerpen gekomen. Nader bleek, dat in Amsterdam 298 Joden aan boord waren gegaan. In Ant werpen hebben zich nog 165 bij hen ge1 Overigens was elk contact met den wal verboden. Nadat de inscheping was ge schied is het oude schip des avonds nog weer uit Antwerpen vertrokken. Als doel van de reis wordt thans gemeld Bangkok, in Siam. VERDRONKEN Twee bewoners uit Keent, bij Balgooi, die te laat aan het veer kwamen om overgezet te worden, maakten gebruik van een oude boot om de Maas over te steken. Onderweg bleek de boot water te scheppen. Een van beiden, J. D.. is over boord gevallen en ver dronken. Zijn vriend, B., dreef met 't bootje rond. Hij is behouden aan den wal gekomen. Het lijk van D. is nog niet gevonden. Officieele berichten i officier van den martnestoomvaartdten le klasse W. P. Plantenberg Is d. Juli 1939 geplaatst b(J het Departement ONDERSCHEIDINGEN Benoemd Is tot ridder In de orde van Oranje Nassau D L. Ankersmit. secretaris van Nederlandsche Vereenlelng van Weldadlghi te Oent. wonende te Melle. REFERENDARIS P.T.T. Inspecteur der P.T.T. Veenis Wzn., te Amsterdam voor f254.000. van dit paard is overleden. burg Is a A. P. van Le (Postkantoor). Middf de referendaris der P.T. e n. thans te Rotterdam ERNSTIG VERKEERSONGEVAL 's GRAVEMOER, 19 Juli. Toen mej. Cath, geb. v .d. P. op haar rijwiel komende uit den Hoogendijk juist op de scheiding 's Gravemoer Klein Dongen den hoofdweg be reikte en haar draai wilde nemen in de richting Dongen, botste zij op een daar juist passeerende vrachtauto van den fruitgros- sier J. De schok was zoo hevig, dat mej. N. vermoedelijk met ingedrukte borstkast en bloedende uit haar mond in een nabij ge legen woning werd binnengedragen. Dr. B. uit Dongen was juist ter plaatse en onmid dellijk verscheen ook Dr Koekkoek van hier, die dadelijke overbrenging met zieken auto naar het Diaconessenhuis te Breda noodzakelijk achtten. Haar toestand is ern stig. Het geval is te tragischer, daar mej. N die aan boord van een schip woont, over gekomen was voor de begrafenis harer moeder, die gisteren had plaats gehad. In een der schooltuinen in de Roermond- sche Weerd te Roermond is gistermiddag de negenjarige Truusje Willeras door een luchtschommel jetroffen. Het meisje liep zware hersenschudding op en werd naar het ziekenhuis te Roermond overge bracht. Eenigen tijd na aankomst is zij daar overleden. KIND ONDER AUTO GEDOOD Gistermiddag 4 uur, terwijl de kinderen uit de school naar huis gingen had in de buurtschap Beckum. onder de gemeente Hengelo, een doodelijke aanrijding plaats Een jongen op de fiets, met een achtjarig meisje op den duo, wilde den weg links oversteken nabij de R.K. kerk. Op hetzelfde oogenblik kwam uit tegenovergestelde rich ting een vrachtauto van de firma Overbeek te Hengelo. De bestuurder van de auto trachtte door nog meer links uit te wijken, een aanrijding te voorkomen, doch dit ge lukte niet. De jongen werd van de fiets ge slingerd, terwijl het achtjarig meisje Kos ter onder een achterwiel van de vrachtauto terecht kwam. Het meisje was op slag dood. KINDEREN SPEELDEN MET VUUR AMSTERDAM, 19 Juli. Gisteravond 9tond voor een cabaret in de Warmoesstraat een auto, waarvan de benzinetank lekte, welke met zestig liter van deze brandbare vloei stof was gevuld en het duurde niet zoo heel lang of er lag een plasje benzine op straat. Dit trok de aandacht van de straat jeugd en aldra was een soort fakkel ver vaardigd en de vlam ging in de benzine. Deze vlam werd spoedig erg groot en de onbezonnen jeugd nam toen maar ijlings het hazenpad. De benzine brandde en de auto brandde lustig mee, fel, dat de deur en de pui van perceel no. 79 gedeeltelijk verbrandde en die van i»erc<e| 72. waar voor de auto 6tond, blakerde Aan de over zijde van de straat sprongen ooor de hitte »eenige ruiten vas de percoelon nos. 75 en 77. De eigenaar van de uitgebrande auto kon het wrak op den steiger achter het politie bureau aan de Warmoesstraat terugvinden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1