R. MALLIEN Strandboulevard te Hoek van Holland DE TUINBOUW IN 1938 RIDDERORDEN TOERI AUX NEUF PROVINCESr E RESTAURANT A N S P A C H™; N OVAD DINSDAG 18 JULI 1939 Door burgemeester Oud geopend Groote belangstelling Onder groote belangstel ling is gis termiddag te Hoek van Holland de strandboulevard, waarvoor op 9 Jan. 1939 de eerste spade in den grond' werd gestoken, en weike in werkver schaffing werd uitgevoerd, door den burgemeester van Rotterdam- Mr P. J. Oud, officieel opengesteld. De opening van deaen strandboulevard was voor de bewoners van Hoek van Holland en voor de aldaar vertoevende gasten eon evenement Men bad de vlaggen uitgesto ken en langs den boulevard wapperden vele nationale- en stadsvlaggcn in den fris- sehien wind. Achter de afzetting hadden honderden toeschouwers plaats genomen. Onder de talrijke autoriteiten bevonden «aich de burgemeester, wethouder A. B. De Zeeuw, de gemeentesecretaris Mr M. Sme ding. vele gemeenteraadsleden, de heer Meyer de Vrio6, Regeeringscommissanis voor do werkverruiming, Ir J. 0. de Kat, dar. Rijksdienst voor Werkverruiming, overste v. Leeuwen, positiecommandant van Hoek van Holland, de garnizoenscommandant kapt. Daams, de heer F. D. de Greef, inspec teur Domeinen, Mr J. B. de Klerk, admim elrateur gem .secretarie te Hoek Van Hol land. leden van de Gem. Strandcommiisisie, Mr. F. M. A. Scbokkiing, burgemeester van s-Gravenzamde, die -heer T. P. J. Eisen, bur gemeester van Naaldwijk, de heer C. F. Ja6 oud-commissaris to Hoek van Holland, vooraanstaande ambtenaren en bestuursle den van de V.V.V. te Rotterdam, enz. Toen Burgemeester en mevr. Oud, bij den boulevard warm aangekomen, werden mevr. Oud door 't dochtertje van den beer J. J. Logyer. leider van de strandicoaxumissie. bloemen aangeboden. Op de plaats waar het ■lint dien nieuwen boulevard afsloot, word allereerst het woord gevoerd door wethou der A. B. de Z e e u vy, -bij ontstentenis van den wethouder van dien Gem. Teohmschen Dienst, den heer J. Brautigam. Na er op gewezen te hebben, dat er te Hoek van Holland een behoorlijke boulevard noodle was, welks aanleg f 75.900 heeft gako6l- gaf spr. een overzicht van de plannen, die thans zijn verwezenlijkt Het oude spreek woord: Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten, zei spr., is haer wel van toepassing. De plannen dateeren reeds van 1932 en voor het uitwerken was over leg noodiig met de Ministeries van Water staat, Defensie, Financien en Sociale Za ken en het Hoogheemraadschap Delfland. De zeven jaren van wachten zijn echter vlug voorbijgegaan en zoo is dan thans het oogerubLik aangebroken, waarop de strand boulevard do gebruik zal worden gesteld. Spr. hoopte, dat do bevolking van Rotter dam en Hoek van Holland veel genot van doaen boulevard mochten hebben. De beer Meyer de Vries sprekende namens den Minister van Sociale Zaken, zei, dat het een genoegen was geweest, met den Techmdsdhjen Dienst te Rotterdam te hebben mogen samenwerken. Er moet in deaen tijd moed bestaan om zulk een werk klaar te maken. Juist in deaen tijd moet men het volk Mefde bijbrengen voor de na tuur. Dat velen liever steun ontvangen, dan werken, zijn praatjes, welke 'hder zijn ge logenstraft Het verheugt ons, dat Rotter dam hier zoo'n mooi werk heeft tot 6tand gebracht, spr. hoopte tenslotte, dat de zon van welvaart voor Rotterdam ook weer zal gaan schijneni. Namens de Vereen. Alg. Belang te Hoek van Holland, zei de heer P. v. Leeuwen, dat de totstandkoming van deaen boulevard een sluitsteen is van hetgeen het gemeente bestuur van Rotterdam te Hoek van Hol land begon. Dat thans een wenech in ver vulling ie gegaan, stemt tut groote vreugde. Een belangrijke schakel is gelegd. Spr. bracht dank aan hen, die de mogelijkheid geschapen hebben, om dit werk voor te be reiden en uit te voeren. Dit werk had meer dan gewone belangstelling. Spr. uitte den wenech, dat de bloei en groei van Hoek van Holland er mee door bevorderd zouden worden. Do heer Ir Jansen, van den Rijkswater staat, wees op de erikele bezwaren, welke er eerst nog hadfllen bestaan, en zei, dat de geschiedenis van Rotterdam en H. v. Hol land nauw verbonden is met Rijkswater staat. Spr. comipldmonteerde het gemeente bestuur met dit succes. Do Burgemeester, Mr P. J. Oud beeft als laatste spreker hartelijk dank gebracht aan allen, die aan de totstandkoming van dezen wee medewerkten. Dit. is bereikt door samenwerking en overleg. In 't bijzonder bracht spr. daarvoor dank aan het hoofd van do secretarie te Hoek van Holland, dien heer De IvLeirk. I-lij is de rechte man op de rechte plaats. Als product van samenwer king is deze weg gegroeid en hij zaïl voor do bevolking van Hoek van Hofllland en van Rotterdam ongetwijfeld tot nut zijn. Mogen de zeven magere jaren na 1932 ge volgd worden door zeven vette jaren en een nieuw tijdperk van bloei en voorspoed wor den ingeluid. Hierna knipte de burgemeester het lint, dat den toegang tot den nieuwen weg vc- sperde, door, en maakten de genoodigden een wandeling langs den c.a, 1000 M. langen Hoek van Holland is thans een prachtigen strandboulevard rijk ge worden. Burgemeester Mr. P. J. Oud verrichtte de officieele opening. keurigen boulevard. Op den terugweg wer- dlen Mr Oud nog bloemen aangeboden na mens de kampeerders. De Koninklijke Militaire Kapel, onder leiding van Dr. "Walther Boer, heeft des avonds ter eere van de opening van den strandtoodlevard een concert gegevten. De bouiltevard bestaat uit een rijweg van klinkerkeien ter breedte van 9 M. en twee voetpaden van 5 M. Het peii van den 6trandboulevaird is van af het begin bij den Strandweg over een lengte van 250 M. 5 M. N.A.P., klimt dan over een lengte van 200 M. tot 10.50 M. N.A.P. en blijft verder op dit peil tot aan het bestaande slag nabij het Kampeerter rein. Aan het begin en het einde van den Strandboulevard is een parkeerterrein, ruimte biedende aan c.a. 100 auto's. De be plante oppervlakte is 20.000 M2. KUNST FEIKE ASMA Gisteren hebben we in een deel onzer uitgave het bericht opgenomen, dat de or ganist van de Hooglandsche kerk te Leiden de heer Feike Asma benoemd was organist van de Oude Kerk te Delft. "Uit betrouwbare bron te Delft vernemen wij middels, dat oeze benoeming niet beeft plaats gehad. Installatie burgemeester van Dinxperlo DINXPERLO, 18 Juli. Ten gemeentehuize had gister de installatie plaats van den heer J. H. W. Haverkamp, als burge meester. Aan de grens der gemeente werd hij met zijn echtgcnoote ontvangen, waar bij het dochtertje van loco-burgemeester M. Ph. Prins bloemen aanbood, en wethouder Harmelink een welkomstwoord sprak. Geëscorteerd door ruiters en wielrijders ging de stoet vervolgens dorpwaarts, waar voor het gemeentehuis de schooljeugd den Burgemeester met zang begroette. Vervolgens had de installatie plaats. Wet houder Prins opende, waarna de secreta ris het gebed uitsprak en voorlezing deed van het Kon. Besluit der benoeming. De Loco-Burgemeester wees in zijn toespraak erop, hoe de gemeente onder het bestuur van den laatsten burgemeester, getuige de verbeterde wegen, de aansluiting bij de wa terleiding, het aannemen van het uitbrei dingsplan enz. een goede toekomst tegemoet ging, tei-wijl door voor een goede aflossing zorg te dragen, de gemeente financieel in een goede conditie verkeerde. Spr. hoopt, dat de heer Haverkamp eveneens veel voor de gemeente zal kunnen doen. Met de ge bruikelijke felicitatie draagt hij daarna den Burgemeester de teekenen zijner waardig heid over» De heer Haverkamp, het ambt aan vaardend, brengt allereerst dank aan H. M. de Koningin, die hem benoemde en voorts aan allen, die hem voordroegen en zijn be langen ten dezen bevorderden. Dan brengt hij dank aan den heer Prins, die hem tot het ambt mocht inleiden en voor hetgeen deze gedurende de verloopen periode voor de gemeente mocht verrichten. De moeilijk heden van deze tijden al is er hier en daar wel een lichtpuntje zouden ons vaak den moed benemen. Evenwel niet als we het oog gericht houden op Hem, Die bij alle wisseling dezelfde blijft. Spr. wenscht een onpartijdig Burgemeester te zijn en dit ook te betrachten bij het leiden der verga deringen van den Raad. Hij is de Chr. Hist. Beginselen toegedaan, welke hem lief zijn en hij hoopt, dat men het hem niet euvel duide, dat hij waar mogelijk, die propageert daarbij de meening van ieder andersden kende respecteerende. Voorts zal hij voor zoover dat in zijn vermogen is, de helpende hand bieden. Hij dankt voor de welwillende wijze, waarop men hem en de zijnen deze ontvangst bereidde en voor de wijze, waar op men hem welwillend tegemoet, trad, en hoopt, dat de goede verstandhouding steeds moge blijven bestendigd. Aan gerechtvaar digde verlangens der ambtenaren hoopt hij een welwillend oor te leenen. Hij eindigt zijn toespraak met de bede tot God, dat Hij hem kracht moge schenken om de hem op gedragen taak naar behooren te kunnen verrichten, opdat het hem moge gelukken de gemeente tot bloei te brengen. Namens den Raad spreekt vervolgens de heer T. M. Beerens eenige woorden, ter wijl de heer Joh. A. L e n s e 1 i n k dit na mens de ambtenaren doet, de heer J. W. W e e n i n k namens de burgerij en Ds J. Steenhuizen als predikant der Ned. Herv. Gemeente ter plaatse. De heer Haverkamp dankte daarna voor de goede woorden tot hem en de zijnen gericht. Er was veel belangstelling. Verscheiden burgemeesters uit de omgeving woonden de plechtigheid bij. Van de receptie werd egn druk gebruik gemaakt. Verbetering van Export mogelijkheden de eerste eisch Jaarverslag van het Centraal Bureau „De Nederlandsche tuinder was het afgeloopen jaar met meer moed begon nen dan voorheen; het had er den schijn V8n, alsof een tijd van herstel voor het in den loop der jaren zoo zwaar getroffen tuinbouwbedrijf was aangebro ken. Het begin van het jaar was inder daad iets beter, doah al spoedig kwam een nieuwe inzinking, voornamelijk door den aohteruitgang in den handel met Duitsohland", aldus constateert het thans verschenen jaar verslag van het Centraal Bureau van Je Tuinbouwveilingen in Nederland. De moei lijkheden bij den uitvoer van groenten en fruit naar Duitschland nog steeds het belangrijkste afzetgebied van onzen tuin bouw hebben in dit jaar wederom een schaduw op het bedrijfsbeelö geworpen. Hoewel Duitschland behoefte heeft aan de voortbrengselen van onzen tuinbouw, moest het de betalingscontingenten sterk vermin deren. Daardoor vooral zijn ook dit jaar groote hoeveelheden groenten, welke andeis een nuttige bestemming hadden kunnen vinden, onverkocht gebleven en werd het prijsverschil over de geheele linie van den handel tot beneden het kostcnipeil gedrukt. Bij het doorlezen van het uitvoerige ver slag, dat met een vloed van cijfers over der. aanvoer en den handel is toegelicht, krijgt men toch wel een duidelijk beeld van de moeilijkheden, die onze eens zoo bloeien de tuinbouw onder de huidige internatio nale omstandigheden moet doorworstelen. De Regeering heeft de tuinders geholpen en helpt nog voortdurend, maar deze hulp kan uit den aard der zaak de groote kwaal, het gebrek aan exportmogelijkheden, niet genezen. De problemen, die met dit vraagstuk ver band houden, zooals de handelspolitiek der Regeering, de industrialisatie, het streven naar ordening in den land- en tuinbouw, worden in het verslag behandeld. De tuin bouw staat in beginse' niet afkeerlg tegen over de plannen der Reccering om de uit voering van de onmisbare ordeningsmaat regelen in de agrarische bedrijfstakken meer en meer in handen te loggen van het bedrijfsleven. De tuinbouw kent in zijn vei lingen vanouds de ordening; zij was steeds gewend „eigen boontjes te doppen" en heeft In dezen moeilijken tijd de helpende hand der Overheid dankbaar, doch slechts uit bitteren nood aanvaard. Een regeling, waar bij de tuinbouw weer geheel of ten deele stukken in den tuinbouw, welke belang stelling zich doet kennen in de reorga nisatie en uitbreiding van den Tuin- bouwvoorlichtingsdienst. De regeling der vaste lasten in den tuin bouw heeft reeds voor een aantal bedrijven zeer gunstige resultaten gehad, terwijl met de bijzondere hulpverleening aan „kleine tuinders" vele kleinere bedrijven geholpen worden. De lijst van „doorgedraaide" producten, d.w.z de producten, welke de door de Hegee nng gestelde minimumprijzen cp de veiling niet opbrengen, bevat van sommige artike len soms ontstellende hoeveelheden. Het feit, dat zooveel koste lijke groenten, waaraan de tuinder toch zijn kennis, ar beid en geld ten koste he eft ge legd, moet worden vernietigd of als veevoeder weggegeven, schrijnt te meer als men be denkt, dat in andere landen van F.uroipa groote groepen van menschen leven, die deze artikelen graag zouden koo- pen als de chaotische politie ke en economische verhoudin gen in ons werelddeel de ver plaatsing dezer producten van den producent naar den consument niet belemmerden Voor zoover mogelijk zijn thans de on verkoopbaar gebleven partijen groenten tegen geringe vergoeding onder de werkloo- zen en armlastigen gedistribueerd. Echter moet opgemerkt worden, dat onverkoop baarheid van groote hoeveelheden groen ten, ook in normale tijden voorkwam. Toch wordt het mogelijke gedaan om aan het overblijvende deel van den oogst eer nuttige bestemming te geven. Zoo z ij r, d e 13.5 mill. kg. overgebleven to maten goeddeels verwerkt tot tomatensoep. Door gcede reclame werd bereikt, dat in relatief korten tijd 4% mdllioen blikken tomatensoep aan den man zijn gebracht. Het vraagstuk van de verhoogin_ der minimumprijzen, d.w.z. .te vraag of de minimumprijsregeling kan worden ge bezigd om den tuinder een hoogeren op brengst voor zijn product te verzekeren, heeft ook in 1938 de voortdurende dacht van het Centraal Bureau ge':ad. Ten aanzien van het opvoeren der prijzen is de moeilijkheid gelegen in het vinden van de juiste grens; de consumptie in het eigen land zoowel als de vraag voor export zou den immers bij het ste'ien van te hoóge minimumprijzen ontwijfelbaar achteruit gaan. De teeltregeling in den tuinbouw, welk. over de grenzen gaan, waarvan de kwaliteit, de sorteering of verpakking den goeden naam van het Nederlandscho product zou kunnen schaden. Zeer uitvoerig behandelt het verslag ver der het verloop van den uitvoer van groen en fruit naar de verschillende afzetlan den en de tallooze moeilijkheden, welke zich daarbij voordoen. Het totale gewicht van den tuinbouw- uitvoer bedroeg in 1938 bijna 419 mill, kg tegen 453 mill, kg in 1937, een daling derhalve van bijna 8 pet. De totale waarde van dien export was in 1938 rond f 43.3 mill, tegen f39.9 mill, in 't voorafgaande jaar, een vermeerdering derhalve met 9 pet, welke echter voor namelijk aan den grooteren export van hard fruit als gevolg van misoogsten elders is toe te schrijven. Na dezen export ging 135 nuillioen kg (1937: 135.4) voor f16.2 milliocn (1937: f 15.4) naar Duitschland en 201 millioen kg (1937: 197) voor f 19 millioen (1937: f 15.9) naar Engeland. Het verslag besluit met te constateeren, dat er voor het Nederlandsche tumproduct nog een plaats op de wereldmarkt is te vinden, dooh dat voor de herovering van die markt onverpoosd moet worden ge streden. In dien strijd zal de tuinbouw op de krachtige hulp van de Overheid moeten kunnen rekenen. „Pa" van der Steur 74 jaar Het Alg. Ind. Dagblad van 10 Juli schrij't: Heden viert „Pa" van der Steur zijn 74sten verjaardag. Ongetwijfeld zal het den grooten men- schcnvriend op dezen dag niet aan belang stelling ontbreken; een medeleven, hetwelk zijn ontstaan dankt aan den prachtigen philantropisohen arbeid, welke door „Pa" vijftig jaar lang steed6 met een blijmoedig hart wordt verricht. Met al de liefde in hem heeft hij zich ontfermd over het vaak zoo schromelijk verwaarloosde Indische sol- datenkind. Duizenden van deze kinderen zijn in den loop der jaren door zijn inrich ting te Magelang heen gegaan. Niet bij al len zijn de resultaten even gunstig geweest; reien zijn echter tot nuttige burgers opge groeid en danken alles wat zij zijn aan „Pa" van der Steur. Hem zullen op dezen dag dan ook uit vele deelen van het riik heilwensehen be reiken van de oud-Steurtjes in de eerste plaats en verder gelukwenschen van be wonderaars onder hoog en laag, jong en oud. Wij voegen de rfnze bii die vele gelukwen schen. Moge hij nog vele jaren in staat zijn, naar zijn eigen vurigen wensch „te staan midden in het volle leven". Officieele berichten BURGEMEESTERS BU K. B. Is aan den heer R. Harrenstedn. 01 ön verzoek, tnet Ingang van 18 Juli 1939. eer ol ontslag verleend als burgemeester der ge DEFENSIE Bij K. E. is aan den reserve eerste luitenai G. Olie, van het 2e regiment wlelrUders OUDE DAME DOODGEREDEN Op den Rijksstraatweg tusschen station Ede en Bennekom is gisteravond omstreeks half negen ter hoogte van het Johanniter- ziekenhuis een auto-ongeluk gebeurd, waar bij de ongeveer 80-jarige mevrouw Brouwer uit Ede is gedood. Een atuo, bestuurd door G. van E., uit Veenendaal, naast wien diens broer P. van E. zat, reed met groote snelheid over ge noemden weg, waar mevr. B. ongeveer een meter naast het fietspad op\den rijweg liep. Het schijnt, dat de dame. die hardhoorend de signalen, welke dc bestuurder zegt te hebben gegeven, niet heeft gehoord. Het gevolg was, dat zij door den wagen wgjd gegrepen en vrijwel op slag gedood. Haar reeselijk «verminkte lijk is naar het Johan- niternziekenhuis getracht !en sergeant, die het ongeluk zag gebeu- schrok zoo lievig, dat hij bewusteloos den grond vieL LOOPJONGEN MET GELD ER VANDOOR AMSTERDAM, 18 Juli. De veertienjarige D., die vorige week door zijn patroon was uitgezonden om een chèque van f 25 te innen en een paar dagen spoorloos ver dwenen was. is weer terecht. De jongen, die met het geld en de bakfiets van de firma was verdwenen, had de fiets in de hoofdstad achtergelaten en was zijn esca pade begonnen met een ritje per Gooische iram tot Muiderberg. Vandaar is hij te voet gestart voor een zwerftocht door het Gooi. Het geld soupeerde hij daarbij op aan de noodige leeftocht, uitgebreid met koele dronken, welke culmineerden in limona des en als hoogtepunt tallooze ijsjes. Toen het geld op was, maakte hij aan het vontuur een einde door in den nacht van iaterdag op Zondag rouwmoedig naar het 5 luitei algem 1 diei inr J. H. Mi nant dér militaire admanlstratie G. K. Kuipers van het 12e reslment infanterie. een eervo on tel uit dien militairen dienst verleend. Bü K. B. is óp het daartoe door hem gedaai verzoek, een eervol ontslag als zoodanig ver leend uit den militairen dienst aan den reserv. kapitein J. M. Dohmen, van het 2e regiment in Overgeplaatst rang by het wapen der infanterie: de kapitein M. R. H. Oalmeüer, van den generalen staf: naar het regiment grenadiers: de majoor "W. J. Lambert, van het 4e regiment infanterie, de kapiteins M. R. H. Calmeüer voornoemd en J. F. A. Mekkes van het 8e regiment infanterie, ad judant van den commandant van het veldleger zoomede de tweede luitenants N. Berghui js. var het 16e regiment infanterie. S. I. van Nooten van het 11e regiment Infanterie. G C. Bijl d< Vroe. van het 13e regiment infanterie en J. A baron Bentinck van het le regiment infanterie naar het regiment jagers: de tweede luite nants M. Havelaar. van het 12e regimt terie; H. W. Alma, van het 2e regiment infan- D. F. Bi infanterie en W. ment Infanterie: is benoemd er personeel di 9e regl- ungesteid, bij het res< Landmacht, bij het wapen der in- adere Indeeling door den Mtr. ter van Defensie, tot reserve-luitenant-kolon de gep. kolonel C. D. E. J. Hotz. van het K< Nederlandsch-Indlsche Legér. BENOEMINGEN Benoemd tot ontvanger der Registratie Domeinen J j Dikkers, commies ter directie van 's' Rijks Belastingen te Arnhem. Benoemd tot referendaris der P.T.T. D B thans referendaris 2e klasse der P.T.T. ONDERSCHEIDINGEN Nederli Orde r g s h nd tot Ridder In de Orde van d« dschen Leeuw: mgr A. F. M. Sween van het Groot-Seminarie te Haarei id de eere-inedaille verbonden aan c 1 Oranje-Nassau. In zilver, aan organist bü de Nederduitse Waarder (Z.-H); Herv benoemd tot Broeder in de Ordi Nederlandschen Leeuw A. IJ K u ip e r. te Der Helder, oud-sohlpper reddingvlet; is bevorderd tot Officier in de Orde var Oranje-Nassau ir C. Ph. M o e r 1 a n d s. rijks- lonyilent. tevens directeur der Rijks- U)'a *toei rschool. 1 ;ekend d< Boskoop: aan de Ore e-medaille. i Dranje-N ir-Ambacht. itorm. wonende te Viaarding chuurbaa-s bü de N.V Dogger Mai Gaardingen; toegekend de aan de Orde van Oranje-Nassau erbonden eere-medallle. in brons aan D. J. er Kulve, ohauffeur in dienst van mevr. C. 1. van H e e k--v an Heek, te Enschedé. Fa. VAN W I E L I K 9 NOORDEINDE DEN HAAG Telefoon 112246 (Reel.) ZUIDERZEEWERKEN De ingenieur bü den dienst dei vorken, dr ir J. p. M a z u r e, te 's- zelf aan zijn li>tsbftpal>ng zal kunnen wer- j eenige jaren geleden door de Regcering Met waardcering wordt in het verelag melding gemaakt van de in de laatste jaren sterk toegenomen belangstelling der Regeering voor de technische vraag- erd voorgeschreven, moest nog steeds verzwakt worden gehandhaafd. Met allerlei middelen wordt getracht de kwaliteit van 't Nederlandsche tuinproduct te verbeteren Voor den verkoop ter veiling worden strenge kwali- teitseisohen gehandhaafd, terwijl bij export justitie zi wordt toegezien, dal geen groenten of fruit j hebben Wederom benoc dc- Landbouwhoof E. G. Mulder a Aan ir. J J M a vol ontslag verlei ltükïlandbouwwir AUDIËNTIES 2101 huis van zijn toezichthouder, bij wie< inwoont, terug te kceren. De politie per 1 dezen \erzocht den jongen bij zijn u kumst naar het bureau StadhouderslJ, over te brengen. De Kinderrechter thans verder over zijn lot beslissen. Eer 1 VLUCHTELINGENSCHIP VERTROKKE1 Fram Bij Van Amsterdam is vertrokken het s«ji i „Dora" dat onder Panameesclie vlag v«j Aan boord bevinden zich ongeveer Joodsche vluchtelingen. Het is onbekLoss waarheen deze menschen zullen gaan; bestemming is tenminste geheim gehout Uit verschillende declen van het land ren de passagiers naar de Handelskade komen. Eenige dagen tevoren liepen er geri" o\er onzeewaardigheid van het schip, blijkbaar zijn de voorgeschreven maatr| len genomen, want de soheepvaartinspe] heeft zich niet tegen het vertrek var „Dora" verzet. AUTO IN VOLLE VAART TEGEN BO Jige Gisteravond had op den rijksweg 1 cht genDen Bosch, onder Heesch, e« p stig auto-ongeluk plaats. De reiziger S., van de pelterijen J Renee Co. te Amsterdam, verloor te 1 va te van de katholieke kerk door de g '^er( van den weg de macht over het. si 3ove vloog in vole vaart met zijn wagen ver een langs den weg staanden boom. tere De man werd door de voorruit ges. w( en bleef bewusteloos op den weg liggc 1f Bonman uit Ni stel rode, die spoe.di; 1 plaatse was, «verleende de eerste hulp e n het slachtoffer naar het St. Ludovicu- teei kernhuis te Heesch vervoeren. De ai jetrt totaal vernield. De collectie bontwerk, nati over den weg verspreid lag, is door de ud tie in bewaring genomen. 1* u TAVERNE PALACE PLACE ROGIER iNoord-statian) BRUSSEL HET MOOISTE ETABLISSEMENT Fransche Keuken - Gerenomm. Wijnen Specialiteit in Gebakjes en IJs. MATIGE PRIJZEN Groot Orkest vanaf 16 u. tot middernacht Pension Gebr. SCHOTTE 342 Rne Royale 342 BRUSSEL, Tel. 173316 Alle comfort, str. koud en warm water. Volledig pension per maand 900 tot 1200 frs. PRIMA RESTAURANT Waar de Hollanders komen. RESTAURANT LE FILET DE SOLE Koopt om GOED gekleed te zijn, In h sedert 100 jaar bekende Magazi' Burgerlijke en Militaire Kleerma P' „SUISSE NORD" Hotel-Restaurant en Banketba Bekend bij de Hollanders om gerenommeerde keuken en m prijzen. Prima Hotel. Kruidtuinlaan 78-BRUSS (2 minuten van Noordstatie) jnha HOLLANDERS Gedurende Uw verblüf te I gelegenheid waar om Uwe voor Uwe Hoeden, üverhe.mden bij LEWIS Ziji lnkoopen^to dc ude >reekt Nederlandse RUE JULES VAN PRAET 16—20 (BEURS) - BRUSSEL, Tel. 115573'' Waar de Hollanders komen 2i1 av Speciaal aanbevolen aan GEZELS CHAPPENvoor P E E S T E N, w: BANKETTEN, VERGADERINGEN, enz. Gerenommeerde Keuken en Wijnkelder Uitstekende reputatie 1 ze be In Brussel Wissel Uw Geld bij JOS. DE DECKKER 55 Boulevard Adolphe Max 55 centrum. VOORDEELIGSTE KOERSEN GRANDE PHARMACIE DU NORD Hotel LIMBURG-Restaurant JOSEPH Ook volledig pensloi 22 NIEUWSTRAAT - BRUSS DINER, 1 fl., uitgelezen Menu la carte - Avondmaal naar kei Specialiteit: Kip, Hollandsche B 0 stuk. - Elke dag: VERSCHE VISi Blk direct uit de Vischmijn v. Oosten Attentie-adres: RUE NEUVE ebt E. FREMY ZOO Boulevard Maurice Lemonnier 187 Brc Gereedschap en Electriciteit vooi A De beste ONDER DEELEN voor AL tegen voordeeligste prijzen. Alphonse is terug op de Groote Markt 38 te BRUSSEL Goed bekend bij de Hollandersl Prima Keuken Matige prijzen. „AU GRAND VATEL" RESTAURANT van den eersten rang! Boulevard de Waterloo 61, BRUSSCL Tel. 12.61.73. Zijn vermaarde speciali teiten, bereid door de twee bekende Meesterkoks CH. WURTZ en G. MICHEL „LA VIGNETTE" te TERVUEREN (bij Brussel) is gedurende Uw vacantiereis het bij de Hollanders gerenommeerde Bondshotel. Restaurant en Pension. Het geschenk dat men aanbiedt De herinnering welke men bewat. Een Kunstfoto geteekend VERHASS 25 Rue des Fripiers 25, BRUSS i tusschen Beurs en Muntschouwb 5 Korting op vertoon dezer adverter. Hollanders gedurende Uwe vacantii BRUSSEL, maakt van de gelegenhi gebruik door Uw Inkoopen te doen l „ELLEN SPORT", Bd. Anspach Specialiteit in: MANTELS JAPONNT PULL-OVERS. HOEDEN. ENZ. COMPAGNIE ANGLAI* ROSKAM ET ROLLIN GROOT KLEEDERMAKERSHU Kleeding naar Maat en gemaa Mooiste keuze Engelsche stoffer Hoek van de Rues de la Cathédrale de la Régence LUIK BONTWERKER pi on mi 40 GROOTE ZAVELPLAATS BRUSSEL!» Eerste Rangscollectie OPGERICHT 1893 Exclusieve Model]- ipli GEEN BIJHU k

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 8