LAATSTE NIEUWS 5.6 DINSDAG 18 JUI.I 1939 TWEEDE BLAD PAG. 7 RECHTZAKEN Kantongerecht te Leiden de hond in het hoenderhok I B. P. S. te Voorhout heeft een hond en dat heest had het op zekeren dag in zijn i hoofd gehaald om het kippenhok van den heer B. met een bezoek te vereeren. Dit be zoek was niet geluidloos verloopen want i meneer B. was opmerkzaam geworden door een hevig lawaai, hetwelk bleek voort- I gebracht te worden door zijn pluimveesta- Verdachte voerde aan dat het zijn hond wel niet geweest zou zijn, want die lag in zijn hok, welk hok bovendien nog afgesloten zou zijn geweest. Maar meneer en mevrouw B. bleven bij hun verklaringen ten opzichte van de her kenning van den hond van meneer S. En meneer B. zou ook graag zijn kippen ver goed hebben met een bedrag van f 5, De kantonrechter vroeg of dat niet wat veel was voor twee kippen maar meneer B. .vond zulks niet, omdat het beste k.ppen .waren geweest De ambtenaar vond het minder netjes van 'den hond om het kippenhok van een ander als jachtterrein te gebruiken en meende dat de eigenaar van het beest schuldig was om dat hij zijn hond niet beter onder controle had gehad. De eisch werd dan ook een geldboete van f 20,subs. 10 dagen, met toewijzing van een bedrag van f 4,— aan meneer B. Het vonnis werd tenslotte een geldboete van f 10,subs. 5 dagen met toewijzing van f 4,schadevergoeding. de klap van het portier De chauffeur J. Th. K., te Leiden, had voor het Lido-theater staande het linker-portier zijn auto onverwacht geopend met als gevolg dat de juist passeerende mej. C. M. .n de K. werd getroffen en dusdanig ver wond dat zij per Eerste Hulpdienstauto naar het Ziekenhuis moest worden overgebracht. Verdachte vond het heel gewoon en zeide dat een ieder op die manier het portier opende. Hij reed al tien jaar auto en had het nog nooit anders gedaan. Waarom hij dan steeds links uitstapte en niet rechts wilde- de kantonrechter weten. En verdachte vertelde dood-leuk dat het veel gemakkelij- voor hein was. De ambtenaar was van meening dat verdachte voorlaan eerst maar uit diende te kijken voor hij het portier opende, anders zal hij nog meerdere wiel- rijdsters omver gooien. Voor dit feit eischte spr. een geldboete van if 25,subs. 14 dagen en toewijzing van een schadebedrag van f 5, Het vonnis werd subs.4 dagen en toewijzing van f 5,scha devergoeding. diverse overtredingen G. R. te Leiden, had op den Veurschenweg te Voorschoten niet behoorlijk uitgekeken, [waardoor hij tegen een andere auto was op gereden en dit vehikel in elkaar werd ge drukt. De eisch en uitspraak werden een geld boete van f 15,subs. 5 dagen. A. D. had zijn auto in de bocht laten staan op den Stationsweg te Oude Wete ring, waardoor een andere auto, bestuurd door iemand uit Oegstgeest, deze auto te laat gezien had en er bovenop was gere den. Verdachte was dus schuldig aan deze zaak maar hij had gedacht er nog net tusschen uit te springen door zijn auto na de botsing terug te rijden. Deze vlieger ging ech ter niet op want de auto had een defect aan de olieleiding, waardoor een schitterende olievlek was ontstaan op het plaveisel waar de auto eerst gestaan had. De eisch werd een geldboete van f 10 subs. 5 dagen. Uitspraak f 5,subs. 5 dagen. G. B. te Leiden was aangereden toen hij op een motor reed en niet in het bezit van een rijbewijs. Verdachte vertelde met een gezicht als of het zoo hoorde dat hij nooit een rijbewijs had gehad. Theoretisch Was hij wel geslaagd maar practisch niet. De eisch werd een geldboete van f 6, lubs. 3 dagen. Uitspraak een geldboete a an 5 subs. 2 dagen. J. B. te Leiden had fruit gevent zonder ten erkenning te hebben. Verdachte zeide steeds opnieuw een vergunning te hebben _evraagd maar er was afwijzend be schikt op zijn aanvragen. Bij alle instanties 1 hij het geprobeerd maar steeds nul op het request gekregen. Hoe of dat kwam wilde verdachte weten, Waarop de kantonrechter hem mededeelde dat hij een zekeren tijd in het vak moest zijn geweest om in aanmerking te komen voor de vereischte papieren. De ambtenaar eischte een geldboete van 15,subs. 5 dagen. De kantonrechter wilde nog wel iets meer bver deze zaak weten en hield haar aan om alsnog een getuige te hooren. Officier beëeedigd Gisteren werd door den Garnizoens-Com- mandant beëedigd de bij Koninklijk Besluit [van 4 Juli 1939 nr 23 tot Officier van Ge zondheid der 2e klasse aangestelde vaan drig P. W. D. S t a r c k e. Geslaagd Heden slaagden voor het practijk-diploma Boekhouden, gehouden vanwege de Vereen, van Leeraren in de Handelswetenschappen le Amsterdam, de heer G. Jansen van Mant- gem, wonende te Oegstgeest en de heer S. Sondervan te Leiden, beiden opgeleid door Hoogstratens Boekhoudbureau, alhier. BURGELIJKE STANDEN Kwan—Guy" dr;' Haasnoot—Nüeh c Het brandende schip De bemanning zou gered zijn TOKIO, 18 Juli. De Bokoyo Maru, aan boord van welk schip brand is uitgebroken (zie blz. 1) behoort toe aan de reederij Nip pon Yusen Kaisha. Het nieuws van den brand werd om zes uur vanochtend (Tokio- tijd) draadloos ontvangen en sindsdien werd niets meer vernomen. Het eenige wat be kend is, is dat het vuur ontstaan is in ruim Het schip was van Los Angeles met 110 passagiers en een bemanning van 102 kop pen op weg naar Yokohama. Het hoofdkan toor van de reederij veronderstelt dat het vuur ontstaan is door zelfontbranoing van kopererts dat een deel der lading uitmaakt. Volgens een bericht van Domei bevond het schip zich brandende op 159 gr 8 min. o.l. en 38 gr n.b. Op 27 Mei was de Bokuyo Maru van Val paraiso (Chili) vertrokken en op 2 Juli van Los Angeles, nadat nog eenige havens wa ren aangedaan om koper en katoen te la- Het Duitsche nieuwsbureau meldt uit San Francisco, dat daar draadloos bericht is ont vangen van het Amerikaansche tankschip „Associated" volgens hetwelk de Bokuyo Maru op 1125 mijl ten oosten van Yokohama na een ontploffing aan boord, is gezonken. De Associated zou volgens dit bericht 108 leden der bemanning hebben opgepikt. Twee leden der bemanning worden nog vermist (Van de passagiers maakt dit bericht geen melding Red.) Ketelontploffing aan boord van Duitsch stoomschip Vijftien dooden, achttien gewonden SWINEMüNDE, 18 Juli. Aan boord van het stoomschip „Berlin" 17.000 ton heeft zich op ongeveer 15 mijl uit dé kust ketelontploffing voorgeaaan. Er bevonden zich geen passagiers aan boord. Bij het ongeluk zijn 15 personen om het leven ge komen en 18 gewond. de AUBERGE D' ALSACE 3 BOULEVARD d' AVROY 3 (Pont d' Avroy) LUIK onder directie van den vermaarden rötisseur J. SEEGMULLER. Zelfde huizen te: antwerpen-brussel-straatsburg (Reel.) Dronken chauffeur krijgt een jaar De maximumstraf „als exempel" tegen den 35-jarigen chauffeur C. S. uit Enschede <iie op Hemelvaartsdag in dron- kensohap met een auto rondritjes maakte en daarbij in het dorp Lonneker vier per sonen heeft gedood Het O.M. had de maximumstraf gevor derd: een jaar gevangenisstraf en ontzeg ging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor den tijd van twee jaar. Het vonnis lnidde overeenkomstig dezen eisch, waarbij de rechtbank als motief op gaf, dat deze straf „anderen ten exempel zou dienen". algemeen weerbericht Sinds gistermorgen heeft zich over Cen traal Europa een uitgestrekt gebied van hoogen luchtdruk ontwikkeld, aat nog steeds in beteekenis toeneemt. De hoogste barometerstanden worden vanmorgen in Zuid-Duitschland aangetroffen. Tengevolge van deze algemeene stijging van den lucht druk is het weer in ons land, België, Frank rijk en Duitschland opgeklaard en nam de windkracht af. Alleen Bretagne maakt hier op een uitzondering Hier is ae wind krach tig tot stormachtig uit het zuiden, hetgeen veroorzaakt wordt door een depressie, welke zich voor de westkust van Frankrijk be vindt en die langzaam oostwaarts door dringt. De gisteren genoemde depressie, die zich toen in het storingsfront over Duitschland ontwikkelde, heeft zich over de Oostzee en Zuio-Zweden naar het zuiden van Noor wegen verplaatst Langs haar baan bracht zij zwaren neerslag, gepaard met onweer. Het depressiesysteem, dat nog steeds over Schotland, de Faröër- en de Shetland- Ei landen gelegen is, vult verder op en ver toont slechts geringe activiteit Over de Poolzee is de luchtdruk hoog. Dit gebied is via 'n smalle rug van hooge druk king ten westen van IJsland verbonoen met het Azoren hoogdrukgebied. KERKNIEUWS GEREF. KERKEN H.V. Tweetal: Te Oosterend (Texel), J. Die- persloot te Leeuwarden en B. A. Venemans te HarkemaOpeinde. GEREF. GEMEENTEN DOOPSGEZ. BROEDERSCHAP Aangenomen: Naar Ylst, v. d. Slooten te Hindeloopen. KOUDEKERK i De Woningnood te Berlijn Er wordt hard gebouwd, maar ook afgebroken Behoorlijke woningen uiterst moeilijk te vinden (Van Duitschen correspondent) De vreemdeling, die naar Berlijn komt en het vreemdelingenverkeer is thans al veel drukker dan een jaar geleden krijgt den indruk, dat er ontzettend veel gebouwd is en wordt, maar daarmee is hij nog niet op de hoogte van den juisten toestand. Zelfs voor ons, die een en ander betrekke lijk van dichtbij kunnen meemaken, is het vaak moeilijk, zonder officieele informatie tot den waren stand van zaken door te dringen. Toen we dan ook hoorden beweren, dat het tekort aan woningen nog altijd drukkend groot genoemd moet worden, zijn we ter bevoegder plaatse eens onze voel horens gaan uitsteken en het gevolg hier van was inderdaad een verrassing. Nog geen jaar geleden, het was in October 1938 stelde het bureau voor de statistiek vast, hoeveel leegstaande huizen er nog zijn en thans was men dus in staat, ons dienaangaande iets betrouwbaars mee te deelen. Op 10 October 1938 stelde men in Groot- Berlijn 2035 leegstaande woningen vast en dat beduidt ongeveer 0,2 van meer dan anderhalf millioen woningen, welke zich over meer dan vier millioen inwoners ver doelen. Vergelijkt men dit feit met de situ atie van voor den oorlog, dan krijgt men pas een flauw begrip van den nog steeds heerschenden woningnood. In de groote ste den rekende men toen met 3 leegstaande woningen als normaal, zoodat thans te Ber lijn eigenlijk een minimale reserve van 45.000 woningen ter beschikking moest staan. lp werkelijkheid is het tekort nog grooter en kan men gerust 50.000 woningen ter aanvulling verlangen, want wie goed om zich heenkijkt, die kan in verschillende wijken der wereldstad huizen ontdekken, die beter allang afgebroken moesten zijn! We denken hierbij in de eerste plaats aan tallooze karakterlooze huurkazernes met twee, drie binnenplaatsen, welke spotten met alle sanitaire en hygiënische eischen Ze missen centrale verwarming, kennen geen badkamer en warm water en zijn in den zomer onhoudbaar warm, terwijl het stoken in de wintermaanden meer ko6t dan de bewoners veelal verdienen. Omtrent de toen nog leegstaande wo ningen werd toegegeven, dat ze veelal niet „menschenwürdig" genoemd kon den worden; 218 ervan beschikten niet eens over gas en waterleiding, zoodat men er nog van petroleum of kaarsen gebruik zou moeten maken; in 433 wo ningen had men vergeefs naar een keu ken uitgekeken en in 930 gevallen vond men het toilet ergens op het trappen huis, bestemd voor meerdere families, soms ook buiten het huis op een binnen plaats. Zoo zouden we nog een poosje kunnen doorgaan, maar we achten het voldoende als een bewqs, dat behoor lijke woningen uiterst moeilijk te vin den zijn. Men zal zich herinneren, dat dr Joseph G o e b b e 1 s enkele maanden geleden per soonlijk een bezoek aan verschillende volks wijken heeft gebracht en daarbij allerlei griezelige ontdekkingen heeft gedaan: scheurd en verschoten behangsel, natte muren, kapotte vloeren en wat dies zij. Men verzekerde ons, dat hij zijn toen gegeven belofte van betere woongelegenheid m vervulling heeft doen brengen en d{ „Volkswohlfahrt" verdient dus een compli mentje. Men zou kunnen zeggen: hoe meei doortastendheid, hoe beter! Want er valt te dien opzichte nog heel wat te doen. Daar komt nog iets bij: ondanks beper kende bepalingen heeft Berlijn een toe stroom van nieuwe bewoners te noteeren, hetgeen men in verband brengt met de uit breiding der industrie, een logisch gevolg dus van Goerings vier-jaren-plan. Meer nog dan Essen of Duisburg is de Rijkshoofdstad het centrum der industrieele productie bovendien zetelt er de leiding van het traal beheer. Hoe sterk tfe toestroom i blijkt uit het feit, dat er 18 October 1934 nog 28.500 huizen hebben leeggestaan! Onvermeld mag niet blijven, dat Ber- lijns vernieuwing het neerhalen van hecle straten en complexen met zich meebrengt en dat er dus waarschijnlijk meer huizen verdwenen dan verschenen zijn. En daarbij ging het maar al te vaak om woningen, welke aan redelijke en zelfs hooge eischen voldeden. In het stedelijk program schijnt men daar bijtijds mee gerekend te hebben, want in de wijk Charlottenburg worden duizenden nieuwe huizen neergezet, waarvan de huur niet al te groot is en die aan de eis van onzen tijd zooveel mogelijk tegemoet komen. Hier rijst een nieuw stadsdeel uit den grond, van waaruit men zich naar al deelen der stad met de moderne verkeer middelen snel en gemakkelijk kan bew gen. Omstreeks 1941 denkt men met 20 t 30.000 huizen gereed te zijn. Dat het niet in alle districten van Berlijn zoo doortastend toegaat, valt af te leiden uit de vele klachten, welke men hoort leest over de radicale stopping in den ningbouw, en dat dan nog wel ten gunste van representatieve rcgeeringspaleizen, par tijgebouwen en stedelijke bureaux en kan toren. Men ls van meening, dat deze offi cieele plannen gerust kunnen wachten, tot dat het tekort aan behoorlijke huizen de bevolking is overwonnen, want ook hier geldt de leuze: „Het algemeen belang gaat vóór het eigen belang!" De Vierdaagschekomt in 't zicht* De kok treft reeds maatregelen. Gereformeerde beweging onder de Oekrainers in Polen Ds F. Dresselhuis, secr. van het „Comité voor Gereformeerd Oekraïne" (voorz. Prof. D. F. W. Grosheide, Amsterdam; penn. Acc. B. Meilink, Zwolle, giro 227926) schrijft Ds. Julian Szulha, die aan de Vrije Universiteit te Amsterdam studeerde, Cai- uns verkorte Institutie in het Oekrainisch crtaalde en thans als predikant onder de uckrainers in Polen werkt, is zeer ernstig ziek geweest. Hij schrijft daarover aan ons comité als volgt: „Vo< ik uit het ziekenhuis, verpleegd werd, ontslagen. De zware buik- typhus, met tweemaal een bloeduitstorting, f aarbij ik 1 Liter bloed verloor, hebben mij olkomen uitgeput. De dokters hadden alle hoop om mijn leven te behouden, verloren. Alleen door Gods genade ben ik gered ge worden! De dokters vinden het thans absoluut noodzakelijk, dat ik buiten het ziekenhuis nog een maand lang na-kuur. Dat kost allemaal echter een handvol geld! En de doktersrekening is nog niet eens betaald. Onze Kerkelijke kas kan mij in 't geheel niet helpen, die is leeg tegen woordig. Maandenlang krijgt men geen tractement. De predikers lijden een voudig honger! Wie kan mij helpen? De cenigste plaats, waarvan ik hulp ver wachten kan, is van Uw Comité. En ik vertrouw, dat het Comité mij in zulke moeilijke omstandigheden niet in den steek zal laten. Ongeveer 160 gulden zal ik noodig hebben. Helpt mij. mijne gezondheid reddenl" Superintendent Ds. B. Kusiw, de leider van de Gereformeerde Beweging in Poolsch Oekraïne schrijft: „Wij worden bij den voortduur gezegend in ons werk. Alleen de financieele toestand is uiterst, uiterst slecht." Wie helpt het Nederlandsche Comité om steun te zenden? Het gironummer van penningmeester B. Meilink is 227926. Zwolle Jeugdwerkloosheid De Neerlandia-Pers (r.k.) het vraagstuk der jeugdwerkloosheid besprekend, schrijft onder meer: Op de algemeene vergadering vai Ned. Maatschappij voor Nijverheid Handel, welke kort geleden te Maastricnt is gehouden, is dit onderwerp ter sprake gekomen. Er is toen tweeërlei gebleken 1. De werkloosheid onder de kinderen van 14 tot 18 jaar is vrijwel verdwenen; in sommige bedrijven heeft men eer een tekort aan werkkrachten van dien leef tijd; 2. er is nog een vrij aanzienlijke werk loosheid onder de jongeren tusschen 18 en 25 jaar, terwijl geschoolde kracli dien leeftijd vrijwel niet t familie overgedragen. Onder de vele belang stellenden merkten Wy o.a. op: Ds. J. Fok- den opvolger van den heer van Schup- pen, de heer P. Noordmans; het oud-school hoofd, de heer L. Blok; de heeren C. Koster en G. J. Snijders, hoofden der Prins Willem- scholen A en B; personeel van reeds genoemde en andere scholen; vele oud-leerlingen en tal an vrienden en bekenden. Namens het comité van voorbereiding wees )s. H. P. Brandt er op, dat alles wat de .nensch werkt vergankelijk is. Wijlen den heer van Schuppen zou de eerste geweest zijn dit te be-amen. Hij zou dat ook niet erg ge vonden hebben, wetende dat God van alles de eer ontvangen moet. Na den heer van Schuppen verder te hebben geteekend als iemand die op velerlei terrein krachten had gegeven, herinnerde spr. diens studie op het gebied onzer vader- landsche historie en hoe hij zich onbewust een ument heeft opgericht in zijn werk „Onze Prinsenstad". Het monument, dat spr. aan de familie zal overdragen, getuigt van de achting die veien hom hebben toeeedracen. Op verzoek van Ds. Brandt onthullen hierna een tweetal meisjes den steen die in zijn een voud en degelijkheid buitengewoon past bij den betreurden doode. Het werk is uitgevoerd door J. Schols, Laan van Overyest. Op den blauw grijzen steen staat gebeiteld: „Familie graf Van Schuppen. Pieter Antonie van Schuppen, geb. 13 Febr. 1887 te Waalwyk, vakkennis vereischen. Deze jonge krach ten zijn goedkoop. Worden de jongens achttien of negentien jaar, dan allicht iets meer verdienen, m volg, dat zij op de keien worden gezet. Van veertien tot achttien jaar hebben zij echter vrijwel niets geleerd. Als niet- geschoolde werkkrachten kunnen zij geen Setrekking vinden en komen zij bij den steun terecht Inmiddels is er wel eer tekort qan geschoolde werkkrachten, maar tienduizenden jongeren van 18 jaar en ouder loopen langs de straat In de vergadering te Maastricht is door tnr dr. Louis Rcgout gezegd, dat het be drijfslevcn in samenwerking met d( overheid, voor dit vraagstuk een oplos sing moet vinden. Wellicht in deze richting, dat men de jongpren eerst een vak laat leeren en het bedrijfsleven daar door zijdelings wordt gedwongen, de |on- gens op lateren leeftijd dan 14 jaar in dienst te nemen, terwl hun vakbekwaam heid het mogelijk moet maken, hen boven de achttien jaar in dienst te houden. Het Staatsmijnbedrijf geeft in dit opzicht goed voorbeeld. De redactie betoogt tenslotte, dat het net de jeugdwerkloosheid erger reien thans m-:cnen. Overdracht gedenksteen P. A. van Schuppen Zaterdagmiddag is op „Jaffa", ter nage dachtenis van wylen den heer P. A. van Schuppen, in leven hoofd der Oranje-Nassau- school, een gedenksteen onthuld en aa V. Schelpenkarren: 1. W. v. d. Harst, 2. Kees Knoester, 3. Jan Knoester, allen te Scheveningen. VI. Tweespannen tuigpaarden. Hackney's uitgesloten: 1. Roland en Robert, eig. P. C. C. v. d. Touw, 2. Roza en Olivier, eig. gebr. v. d. Lans, 3. Jansje en Marie, eig. W. J. Knijnenburg, 4. Hendo en Theo, eig. gebr. v. d. Lans, allen Den Haag. VII. Springconcours M.B.: 1. Carina, eig. kapt. J. J. Greter, Amersfoort (eig.) 0 4 f. in 32 sec. 2. Shuggi, eig. luit. Egter v. Wisse- kerke. Den Haag (luit. baron van Lynden) 4 f. in 35 sec., 3. Flou Flou, eig. kapt. n Nynatlen, Ermelo (eig.) 0 8 f. in ec., 4. Feldblume, eig. D. H. Pasman, Scheveningen (P. Leeuwenburg) 0 8 f. in. sec., 5. Tabouret, eig. R. v. Puyenbroek kapt. J. A. de Bruine (kapt. de Bruine) 0 uitgebeld, 6. Piccolo Amore, eig. J. v. d. Eynden, Arnhem (K. Hensen) 3 f. in 95 7. Espoir. eig. mevr. Kahn (E. Kahn) 4 79 sec., 8. Simon's Folly, eig. gravin v. Limburg Stirum, Den Haag (eig.) 4 f. in 82 9. Gloria, eig. luit. G. L. Kepper. Den Haag (eig.) 4 f. in 85 sec.. 10. Lest Best. eig. D. C. T. Modderman, de Steee (eig.) 4 f 93 11. Jagdheld, eig. Stal W. Huge. Den Haag (Wijier) 7 f. in 88 sec., 12. Present, eig. ritm. A. D. C. v. d. Voort v. Ziip, Den Haag, 7 f. in 93 sec. 13. Sir, eig. J. E. Kok, Utrecht. 7 f. in 95 sec. den". Op den voorgrond ligt een opengeslagen wit-marmeren Bijbel, waarin de woorden 2 Tim. 2 19 zijn gegrift: „Evenwel het v fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen die de Zijnen zijn". Ds. Brandt heeft na de onthulling gewezen op de symbolische beteekenis van den op geslagen Bijbel. Hierdoor wordt aangege' de bron waaruit wylen den heer van Schuppen bij al zijn arbeid de kracht putte. Hierna droeg Ds. Brandt den steen aan mevr. de wed. van SchuppenHootsen en familie. 'Mej. H. W. Salm, oudste onderwijzeres der C. N. school vulde daarna een marmeren va behoorendc bij het monument, met bloemen. De oudste zoon sprak vervolgens woorden van dank tot allen die tot de oprichting den steen meegewerkt hadden. Aan het eind dankte Ds. Brandt no^ leden van het comité, mej. Salm, den heer van Lienden en den heer Bykerk voor verrichten Het 37ste Haagsche Concours Hippique In het Westbroekpark De Vereeniging tot bevordering van paardenfokkerij in Nederland, heeft Zater dag in het Westbroekpark een aanvang ge maakt met haar 37ste concours-hippique. Om 10 uur begonnen de voorkeuringen voor de dressuurproef L; er namen 21 paar den aan deel. Aan de voorkeuring geschikt- heidsproef voor rijpaarden namen 20 paar den deel. 's Middags half 2 werd een aanvang ge maakte met het springconcours M.B. Er wa ren 16 hindernissen tot een maximumhoogte van 1.40 meter. De lengte van het parcours was 590 meter, de maximumtijd was seconden. De belangstelling was gering. De volledige uitslagen van Zaterdag I. Eenspannen, hackney's uitgesloten. Prospect, eig. H. G. van Straaten, Utrecht, 2. Roland, eig. P. C. C. v. d. Touw, 3. Olivier, eig. gebr. v. d. Lars, 4. Marie, eig. W. J. Knijnenburg, allen Den Haag. II. Dressuurproef L: A. 1. Raleigh, eig. luit. F. Rouffaer, Amersfoort (eigen.) 190 p., 2. Lanturlu, eig. Oranje Manége, Schev gen (mej. Pauptit) 189 p., 3. Serge. eig. A. J. H. Boeseken. Den Haag (eig.) 181 p., 4. Gidron Bibor, eig. H. J. H. T. Modderman, Bide (eig.) 172 p., 5. Dixie, eig. Tattersall Manége. Scheveningen (mej. Wierix) 168 p. Eervolle vermelding: Rascal, eig. mev van Dijk, Wassenaar (eig.). B. 1. Allerlei, eig. Stal Duinhoeve, Wasse naar (mevr. v. Hoboken) 245 p.. 2. Scottish Maid, eig. R. J. J. Hiemstra, Den Haag (mej. Bergmann) 233 p., 3. Rosine, eig. The Balfour Farm, Rotterdam (mevr. Siem) 220 p. Romi, eig. Stal Duinhoeve (mevr. v. Hobo ken) 210 p. Eervolle vermeldingen; Kacha- ma, eig. H. v. d. Bergh Jr. (eig.) en Blarney Boy, eig. dr. H. M. E. Schürmann, Den Haag (eig.). III. Scheveningsche nettenwagens: 2. Frank Vrolijk. Scheveningen, 3. A. Zwan, Scheveningen. Eervolle vermelding: Miepie en Nellie, eig. G. Z. v. Rijn, Den Haag. IV. Geschiktheidsproef rijpaarden. A. licht gewicht: 1. Mystery, eig. mej. E. S. Tack, Den Haag (eig.), 2. Tabouret, eig. E Puyenbroek en kapt. J. A. de Bruine (kapt. de Bruine). 3. BcM Hero, eig. H. de Boer, Wassenaar (eig.), 4. Gidran Bitor. eig. H. J. H. T. Modderman. Ede. Eervolle vermelding Miss Gibs, eig. jhr. C. RÖell, 's-Graveland (eig-). B. zwaar gewicht: 1. Top Flight, eig. A. Klebe, Rotterdam (eig.). 2. Allerlei, eig. Stal Duinhoeve, Wassenaar (mm. v. Hoboken), 3. Lanturlu, eig. Oranje Manége. Schev gen (mej. Paupit), 4. Champagne, eig. luit. J. J. L. baron v. Lynden, Den Haag (eig.) HANDELSBERICHTEN luli-optle en floot prijshoudend. imber 66 4 66% .IS. Ge termtJnmarkt opende prtJsboudend en Vt ct. laerer. daalde daarna op liquidaties en oogstschade deden verdwijnen, werd priishou- IOGGE per Juli ROSARIO. 17 U it reis: EMOE. Maandag te Batavia en Bandoeng. NANDOE. Maandag te Singapore. GIER. Maandag le Jodhin Thuisreis: OEHOE. Maandag to Athene. VALK. Maandag te JodSipur. WIELEWAAL. Dinsdag van Batavia naar Amsterdam. OEHOE. Wordt Dinsdagmiddag omstreeks 3 uur be Amsterdam .verwacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 7