Gemeenteraad van Leiden DINSDAG 18 JULI 1939 TWEEDE BLAD PAG. 6 Monumenten-commissie benoemd Strijd rond een be noeming De kappers gaan Dinsdagsmiddags slui ten Interpellatie-van Weizen over de werkverschaf fing aan het vliegveld te Valkenburg. De Raad der Gemeente Leiden vergaderde gistermiddag onder voorzitterschap van den burgemeester Mr. A. v. d. Sande Bakhuyzen. Afwezig met kennisg. de heeren Carton en Tobé. 'Er is één vacature (wegens af treden van den heer Hessing). Ka afhandeling der Ingek. Stukken, wordt aan den heer v. Weizen (C.P.) toestemming verleend tot het stellen van vragen inzake de werkverschaffing. Daarna wordt overgegaan tot behandeling der agenda. 1. Onderzoek van den geloofsbrief van het tusschentijds benoemde raadslid, den heer C Koekebakker. Na rapport van de daartoe ingestelde com. missie wordt besloten tot toelating. 2. Onderzoek van de geloofsbr-even van de nieuw benoemde leden van den Gemeente- Alle geloofsbrieven worden goedgekeurd. 3. Voorstel tot het wijzigen van de Monu- mentcnverordening. Goedgekeurd. De Monumentencommissie. 4. Benoeming van zeven leden van de Mo numenten-commissie. De heer W r t z herinnert eraan, dat hij indertijd bezwaren had geopperd tegen de Monumenten-verorden.ng en dat van ver schillende zijden deze bezwaren gedeeld werden, doch dat men zich met de verorde ning verzoende op de toezegging van B. er W., dat de commissie zóó veelzijdig moge lijk samengesteld zou zijn. De voorgestelde commissie voldoet z.i. niet aan dien eisch. Met name ontbreken er personen in, die de economische, en zakelijke consequenties vol doende kunnen beoordeelen. Spr. adviseert dit punt aan te houden en een nieuwe voor dracht op te stellen. De heer Wilmer (r.-k.) vindt het vreemd, dat een raadslid in deze commissie zitting zal hebben, dat met het oog op de mogelijkheid van beroep op den raad De voorzitter meent, dat het moeilijk is te constateeren of de voorgestelde hee ren wel voldoende economisch en financieel inzicht hebben. Spr. is in tegenstelling met den heer Würtz van meening, dat aan de wenschen van den raad alleszins is tege moet gekomen. Ook het bezwaar van den heer Wilmer telt spr. niet zoo zwaar. Benoemd worden vervolgens de heeren Prof. Mr H. A. Idema, Ir. H. A. v. Oerle, Mr R. A. Levisson, J. J. Groen, A. J. M. van Dijk, T. Groeneveld en J. H. A. Manders. 5. Benoeming van een hoofd van de Meis jesschool voor U.L.O. Benoemd wordt mej. J. K. Sturing te Alk maar. 6. Benoeming van een gemeentelijken commissaris bij de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij. De heer v. Eek (S.D.A.P.) heeft indertijd do herbenoeming van den heer v. Ginkel be streden. Thans staat spr. nog meer afwij zend tegenover de continueering van diens commissariaat. De heer v. Ginkel heeft den leeftijdsgrens overschreden en spr. gelooft niet, dat de noodzakelijkheid bestaat hem opnieuw te benoemen. Spr. doet zelfs het voorstel om in de vacature van gemeentelijk commissaris tijdelijk niet te voorzien. Wethouder V e r w e ij (S.D_A.P. zegt, dat het onderzoek of er een gemeentelijk com missaris noodzakelijk is, nog gaande is. Han gende deze vraag, lijkt het rationeel, dat de heer v. Ginkel gehandhaafd blijft, omdat de statuten voorschrijven, dat er een gemeen telijke commissaris moet zijn. De heer v. E c k (S.D.A.P) meent,-dat men niettemin een vacature onvervuld kan* la ten. Bovendien schept men z.i. een gevaarlijk precedent en loopt men vooruit op de be slissing van den raad inzake de noodzake lijkheid van een gemeentelijk commissa- De heer Bergen (r.k.) acht een tijde lijke herbenoeming van den heer v. Ginkel zeer gewenscht. Al was het alleen maar om hem onze dankbaarheid te betoonen om het geen hij voor de L.D.M. heeft gedaan. De heer v. W e 1 z e n (c.p.) sluit zich bij den heer v. Eek aan. De heer K n i b b e (a.r.) geeft den heer v. Eek toe, dat het mogelijk is een bepaalde vacature voorloopig niet te vervullen. Maar dan moeten er wel zeer bijzondere omstan digheden zijn, welke hier evenwel niet be- De Voorz. herinnert er aan, dat B. en W. slechts daarom den leeftijdsgrens willen overschrijden, omdat het dwaasheid is een nieuwe kracht te laten benoemen voor een commissariaat, dat misschien wordt opgehe ven. Het voorstel-v. Eek wordt verworpen met 2011 stemmen. Voor: de s.d.a.p. (behalve de wethouders) en de heeren Lambert en v. Weizen. De heer v. Ginkel wordt daarop tijdelijk herbenoemd met 19 van de 31 stemmen (11 blanco en 1 op den heer Knibbe.) 7. Prae-advies op het verzoeik van Dr. J. M. Buffin, om ontslag als leeraar in het Fransch aan het Gymnasium. Goedgekeurd. 8. Prae-advies op het verzoek van mej. Dr 'A. M. M. Smit, om ontslag als leerares in het Fransch aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. Goedgekeurd. 9. Voorstel tot het verhuren van de drie voetbalvelden in den Stadspolder. De heer Lombert (r.k.) vraagt, of deze velden ook zullen worden ondergebracht in de Sportstichting. Wethouder Wilbrink (c.h.) zegt, dat do terreinen op het oogenblik niet voldoen aan de eischen, welke de Sportstichting stelt Daarna goedgekeurd. 10. Voorstel tot het aangaan van een over eenkomst van grondruiling aan den Haag- weg en de Potgietcrlaan met de NV Gemeen telijk Eigendom, Maatschappij tot Exploita tie van woon- en winkelhuizen, te Den Haag. Goedgekeurd. 11. Voorstel tot het verkoopen van de per- ceelcn bouwterrein, gelegen aan de Da Cos- tastraat en Ten Katestraat. kadastraal be kend gemeente Leiden. Sectie O. Nis. 1467. 146S cn 1469 aan L. Broker, te De Bilt. q.q. De heer S c h 11 e r (s.d.a.p.) verklaart zich tegen dezen verkoop. Het eenige goede stuk bouwgrond dat de gemeente heeft, gaat nu verloren. Daarna goedgekeurd. Ook de volgende punten worden zonder hoofdelijke stemming of discussie goedge keurd. 12. Voorstel tot het aankoopen van hel perceel Hartesteeg Nr. la en tot het vast stellen van den desbetreffenden begrootlngs- staat. 13. Voorstel tot het aankoopen van het perceel 4de Binnenvestgracht nr 70 en tot het vaststellen van den desbetreffenden be- grootingsstaat. 14. Voorstel tot het vaststellen van een staat tot wijziging van de gemeentcbegroo- ting, tevens voorstel tot het wijzigen van eenige bedrijfsbegrootingen, alle den dienst 193S betreffende, een en ander in verband met de afsluiting van het dienstjaar 1938. 15. Voorstel tot het instellen van een rechtsvordering tegen J. P. N. Brokaar, te Leiden, strekkende tot vergoeding aan de gemeente van de schade, haar toegebracht door aanrijding van een straatlantaarn. 16. Voorstel tot het aangaaa met de ge meente Noordwijk van een nieuwe overeen komst betreffende de fevering van electrici- teit aan die gemeente door de Stedelijke Electriciteitsfabriek te Leiden. 17. Voorstel tot het wijzigen van de veror dening regelende de heffing van belastingen voor het gebruik van het Openbaar Slacht huis. 18. Prae-advies op het adres van de Ouder commissie van de Opleidingsschool voor U. L. O. aan de Driftstraat inzake het uitbrei den van het gebouw dier school, 19. Voorstel tot het wijzigen van de veror dening op de Straatpolitie. I. Voorstel tot het wijzigen van de veror dening op de Winkelsluiting. De facer Wilmer (r.k.) herinnert eraan, dat 75 pet. van de kapperspatroons om de voorgestelde regeling hebben gevraagd. Er wordt beweerd, dat dit percentage niet juist is, doch detze bewering is niet te controlee ren. De praktijk zal uitwijzen of de kappers ich met den vrijen Dinsdagmiddag kunnen vereenigen. Twee kappers-vereenigingen hebben echter bezwaar gemaakt tegen slui ting op bepaalde Dinsdagen, waaraan B. en W. echter geen aandacht hebben geschon ken. Daarom heeft spr. een motie ingediend, om de verplichte sluiting op die genoemde Dinsdagen niet te doen gelden. De heer v. d. Kwaak (c.h.) steunt de motie-Wilmer. Hier is een duidelijke stem uit de praktijk. De heer Coster (r.k.) verklaart zich principieel tegenstander van winkelsluiting. De Voorz. zegt dat de commissie voor Strafverordeningen wel degelijk rekening heeft gehouden met de praktijk en met de wenschen der kappers. Zij meenden echter niet te moeten voldoen aan de verlangens van allen. De motie-Wilmer brengt vertra ging- De heer Snel (s.d.a.p.) vraagt de vero dening zoo spoedig mogelijk in te voeren. Nadat B. en W. de motie-Wilmer hebben overgenomen wordt de verordening z.h.st. aangenomen. Slechts de heer Coster ver klaarde zich tegen. Voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van de vernieuwing van de ketelbatterij en de uitbreiding van het leidingnet met radiatoren in het gebouw van de H.B.S. met 5-jarigen cursus. Goedgekeurd. Aankoop perceel Spoedeischend wordt hierna aan de orde gesteld een voorstel tot aankoop van het perceel Havenstraat 10, in het belang der volkshuisvesting, voor de som van 310. Na toelichting van wethouder Wilbrink (c.h.) wordt het voorstel goedgekeurd. De deuren, dicht Vervolgens gaat de Raad op voorstel van den burgemeester in geheime vergadering. Na vijf kwartier worden de deuren weer geopend en wordt aan de orde gesteld: Ambtenaren-reglement 21. Voorstel tot het wijzigen van het Amb tenarenreglement 1934. De heer Schüller (s.d.a.p.) dient een amendement in om het woord „arbeidsduur" te wijzigen in „werktijd". Wethouder Tepe (r.k.) overziet de draagwijdte niet van dit amendement De Voorz. raadt den heer Schüller aan zijn amendement in te trekken, hetgeen ge schiedt Daarna zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Interpellatie Van Weizen De heer v. W e 1 z e n (comm.) stelt B. en W. de volgende vragen: 1. Is het B. en W. bekend, dat een aantal tewerkgestelden bij de werkverschaffing aan het militaire vliegveld onder Valkenburg te voet moet gaan bij gebrek aan een fiets? 2. Is het juist, dat er geen andere vervoer- gelegenheid bestaat dan de N.Z.H.T.M.? 3. Is het B. en W. bekend, dat de drink waterverschaffing aanleiding tot klachten geeft? 4. Is het B. en W. bekend, dat het aantal W.C.'s in schuilketen te gering is? 5. Zijn B. en W. bereid een onderzoek te laten instellen en bij gebleken juistheid van de klachten aandrang uit te oefenen bij de bevoegde autoriteiten.tot verbetering? Wethouder Van Stralen (sdap) ant woordt namens het College, dat het inder daad juist is, dat een 80 a 90 tewerkgestel- uen te voet moeten gaan. Bij den aanvang van het werk is den Minister daarop gewe zen. doch deze heeft geen aanleiding ge vonden om een aparte vervoergelegenheid te scheppen gezien den geringen afstand. B. en W. zeggen evenwel toe, dat zij zullen trachten van gemeentewege voor een ver- 'oergelogenheid te zorgen. Wat het drinkwater betreft, gaf de voor ziening bij den aanvang inderdaad roden tot klachten wegens de overhaasting waarmede het werk werd begonnen. Het College van B. en W. is bereid om een onderzoek te doen instellen cn maat regelen te beramen tot verbetering. De heer v. W e 1 z e n (comm.) licht de klachten nog nader toe. - De heer Snel (s.d.a.p.) dringt nog aan op een beteren Eerste Hulp-dienst voor het ge il van ongelukken. Wethouder v. Stralen (s.tj.a.p.y gaat STADSNIEUWS Autobus-strijd Eltax -wint proces in kort geding Tegen de Naamlooze Vennootschap „El- tax", alhier, d.e zich, buiten haar taxibedrijf en de exploitatie van een vasten stadsauto busdienst, ook specialiseert in touringcar- werk, werden den laatsten tijd handelingen gepleegd, die, naar de meening van de di rectie van de Eltax, in strijd waren met het mededingingsrecht. Zij stelde daarover spoedheidshalve een kort geding in voor den president van de Arr. Rechtbank te Den- Haag. Bij dagvaarding legde de Eltax ten laste, dat aan het publiek, in strijd met de waar heid, werd te kennen gegeven, dat de Eltax bij den verhuur van autobussen voor het maken .van schoolreisjes en/of andere doel einden aan vereenigingen en/of personen zich zou bedienen van niet goedgekeurde bus sen, niettegenstaande het feit, dat zij een behoorlijk wagenpark bezit, dat goed ge ïnstalleerd is voor allerlei reizen. De president heeft uitspraak gedaan. In zijn vonnis overweegt Z.Ed.Achtb. on der meer, dat het de duidelijke bedoeling van de (door de Eltax gewraakte) bewering is het publiek te bewegen om van de, auto bussen van den gedaagde wel en van die van de Eltax géén gebruik te maken; dat midde len, die daartoe worden aangewend, onrecht matig zijn, indien zij in het verspreiden van onjuiste; beweringen en voorstellingen be staan; dat de verklaringen der getuigen be wijzen, dat de gedaagde bij zijn pogen om autobussen te verhuren aan gegadigden te kennen heeft gegeven, dat eischeres (de El tax) zich bedient van niet goedgekeurde bussen; dat de onjuistheid van die bewerin gen vaststaat en dat het verspreiden daar van onrechtmatig is. De President der Rechtbank gelastte dengene, die: zich in ongunstigen zin over het materieel van de Eltax had uitgelaten, zich te onthouden van de bewering, dat de Eltax zich zou bedienen van niet goedge keurde autobussen. Z.Ed.Achtb. veroordeelde: hem voorts om aan de Eltax bij elke over treding van dit bevel te betalen een dwang som van f 500,en bovendien tot betaling van de door de Eltax gemaakte proces-kos ten. Het vonnis is uitvoerbaar verklaard op de minuut. Wij vernemen dat intusschen tegen deze uitspraak werd geappelleerd. Ghr. Militair Tehuis Gisteravond gaf de zoo gunstig bekende Christelijke Harmonievereeniging „Athalia", directeur de heer H. v. d. Veld, geheel be langeloos een concert in den tuin van het Chr. Militair Tehuis aan den Morschweg. Het bestuur was geheel aanwezig. De voorzitter, de heer C. Mulder, open de dezen avond en heette allen hartelijk welkom, waarna met begeleiding van .Atha lia" het eerste vers van Psalm 150 gezongen werd. Vervolgens werden zeer verdiënstelijk eenige muzieknummers uitgevoerd. Na elk nummer volgde een hartelijk applaus. Na de pauze werden eenige vaderlandsche lie deren-potpourri's ten beste gegeven, welke zeer in den smaalk vielen en braaf werden meegezongen. Het concert werd besloten mot het spelen van 2 coupletten van het Wilhel mus, hetwelk door alle aanwezigen staande gezongen werd. De heer C. Mulder was de tolk van allen toen hij „Athalia" en haar directeur harte lijk dank zegde voor het gebodene. Waterpolo Bij dezen wedstrijd, welke gisteravond te Haarlem voor de comjietitie van den K. N.Z.B. werd gespeeld, is het L.Z.C. gelukt beide ipuntjes mee naar huis te nemen. Wanneer scheidsrechter de Vries beginnen blaast, blijken beide ploegen volledig te zijn- Direct na den aanvang is L.Z C sterker en weet door Lut reeds na een halve mi nuut te doelpunten. Tegelaar scoort hier na no. 2, terwijl dezelfde speler even later den bal goed geplaatst krijgt en no. 3 in het H.V.G.B.-doel doet belanden. Met dezen stand komt de rust. Na de rust komt H.V.G.B 'even flink opzetten, doch haar aanvalcn worden door de L.Z.C.-achterhoede afgeslagen, terwijl de enkele echoten door Versluis goed worden gestopt. L.Z C. neemt nu weer het initiatief. De bal belandt bij Lut, die met een hard schot den Haarlem-keeper het nakijken geeft. (04). Daarna weten de la Court en Tegelaar den stand nog tot 6—0 op te voe ren. Mede doordat L.Z.C. het nu een beetje kalmpjes aandoet, weet H.V.G.B. tenslotte tweemaal tegen te scoren, waarna het einde komt met een 62 overwinning in een wed strijd, welke in de beste verstandhouding werd gesj>eeld. De Leidsche Winkelstand In het perceel Doezastraad 11 is door den heer J. J. v. Wijk een zaak geopend in ijzerwaren, gereedschappen, rijwielen, on derdeden enz. Het is een flinke en ruime winkel, waarin een groote sorteering arti kelen overzichtelijk is opgesteld. Aan de za[ak is ook een reparatie-inrichting ver bonden. WATERTEMPERATUUR Zweminrichting „De Zijl" 19y2 gr. C. BURGERLIJKE STAND d Eikihoff BEVALLEN: M H I Graafland—Ter Linden dr M v d Mark—Larabooi) dr F Wijshake A V A J SpijkerBoüüaert zn P StraathofBoot dr W H Th Rietbergen MoolJ zn^E LlgtvoetBinnendijk zn F PlanjeEradus dr C RiJsbergei naar aanleiding van de nadere toelichting van den heer v. Weizen nader in op enkele details. Hij zegt nogmaals een onderzoek toe. De interpellatie wordt daarna gesloten- Rondvraag De heer v. Eek (s.d.a.p.) verzoekt het ge meentebestuur de nieuwe officieele spelling toe te passen. De heer Snel (s.d.a.p.) dringt in verband met den dreigenden internationalen toe stand aan op den aanleg van schuilkelders, alsmede op voorlichting van het publiek bij luchtaanvallen. De voorz. antwoordt, dat ten aanzien van de gevraagde schuilkelders een voorstel in voorbereiding is. De Ned. Vereen, voor Luchtbescherming zal gaarne alle ge- wenschte inlichtingen geven. De voorz. wenscht tenslotte alle dames en heeren een prettige vacantie. Te 5.20 uur wordt de vergadering geslo ten. mejjer zn E d, Graaf—®ejj zn MC vEck Stjjger zn P A M v d Poeel—v d Steeg zn A M de RidderDo Haas dr A Bokhorst—-v Nieuwkoop zn A P v d KrogtKopa zn A M Rehling—v Kujjeren dr D Hermans- Ouwehand zn J Th LampeKapitejjn zn A GoddiinHup zn OVERJLEDEN: K de Ridder dr 12 jr J Boon stoppel vrouw van G Kuperus 53 jr UIT DEN OMTREK ALFEN AAN DEN RIJN SCHIETWEDSTRIJDEN BURGERWACHTEN Op Zaterdag 22 Juli wordt op de schiet baan aan de Verlengde Aarkadc, evenals vorig jaar weer een schietwedstrijd gehou den, georganiseerd door den kring „Rijn land" van Burgerwachten. De wedstrijd is verdeeld in drie groe pen: 1 kring selectie Scherp; 2. kring wed strijd K.S.O. 3. Personeele wedstrijd. De bij dezen kring aangeslote?i burger wachten zijn: Alfen aan den Rijn, Boskoop, Bodegraven, Waddinxveen, Reeuwijk en Woubrugge. De deelname voor 1 is alge meen, voor 2 kan door elke vereeniging deelgenomen worden met ten hoogste 2 korpsen van 5 schutters, de deelname voor 3 is mogelijk voor elk lid dat een deel name prijs van 10 cent stort. De prijsuitreiking zal dit jaar bij wijze van proef geschieden op Dinsdo.g S Au;. 1939 in „De Vergulde Wagen" alhier. Dit kan echter alleen als door de aangesloten leden tesamen 300 programma's worden aangevraagd. Het voorloopig programma voor dezen feestavond is: Vaandelgroet, spreker de heer H. Dekker, hoofdbestuurs lid. demonstratie door de aangesloten Bur genvachten, prijsuitreiking door Mr. Dr. E. P. Verkerk, burgemeester van Boskoop. Lei der van den wedstrijd is de heer J, Over- duijn Jzn., te Alfen aan dep Rijn. GESLAAGD Bij de eind-examens aan de M.T.S. te Haarlem slaagde o.a. voor afd. weg- en waterbouwkunde onze plaatsgenoot de heer J. J. H. Wiertsema. OPBRENGST VOOR UITBOUW De opbrengst van de busjes voor het fonds „Uithouw" van de Ned. Herv. Kerk was over Juni i 166 KOSTELOOZE IN-ENTING Woensdag a.s. zal de gelegenheid weer bestaan voor kostelooze inenting en wel op de volgende plaatsen: le. Voor de ingezete nen van het dorp Aarlandervecn ten huize van den heer W. v. d. Wint, arts, des v.m. 9 uur; 2e. Voor de ingezetenen van de Lage Zijde en wel over de Oostzijde van de Aar- brug tot aan de grens van Zwammerdam in het gebouw voor den Lucbtbeschermings dienst, Schoolstraat, des voorin. 9 uur; 3e. voor de ingezetenen van de Lage Zijde en wel van de Westzijde van de Aarbrug met inbegrip van de Ridderbuurt tot aan de grensscheiding met Koudekerk en Wou brugge ten huize van W. van Wermers- kerken, arts, des nam. 2 uur; 4e. voor de ingezetenen van do Hooge Zijüe vanaf de grensscheiding rnet Zwammerdam met in begrip van de buitenwijken tot aan de Iiof- brug in het gebouw voor den Luchtbe schermingsdienst, Schoolstraat, des nam. 2 uur; 5e. voor de ingezetenen van de Hooge Zijde vanaf de Hofbrug tot aan de grens van Hazerswoude in het gebouw voor den Luchtbeschermingsdienst aan de School straat, des .voorm. 11 uur, BIBLIOTHEEK GEREF. JEUGDCENTRALE Dezer dagen hield de Bibliotheek-commis sie der Geref. Jeugdcentrale haar zesde jaar. vergadering. Aan het jaarverslag ontleenen wij het volgende: In den loop van het jaar werden 143 nieu we boeken aan de bibliotheek toegevoegd, waarvan ongeveer de helft jeugdlectuur was. Het totale aantal boeken steeg hiermede tot 1850, waardoor de commissie met veel plaatsgebrek heeft te kampen. In totaal hadden in het afgeloopen seizoen 7250 uitleeningen plaats tegen het bekende, Verder werd op de vergadering besloten, ook voor het nieuwe seizoen weer een flink aantal nieuwe boeken aan te schaffen. Ge tracht zal worden, de bibliotheek in Concor dia voor jongeren en ouderen drie kwartier afzonderlijk open te stellen, en ook in Oudshoorn op Zaterdagavond boeken uit te reiken. MULO-EXAMENS Voor het Mulo-diploma slaagden nog de volgende leerlingen van de Mulo-schoo] met den Bijbel, afdeeling Ulo, hoofd de heer J. P. Verheule: Wim Rodenburg, Aarlanderveen; Henk Dekker, Cor Zwaan, Klaas Hoogtey- ling, Marie Speelman, Nieuwveen; Wille- mien van de Brink, Bram Walraven, Wou brugge. Totaal legden 15 leerlingen der school exa men af, waarvan er 14 slaagden, n.l. 11 voor diploma A. en 3 voor diploma B. ALPHENSCHE ZWEMCLUB A.Z.C. I speelt morgenavond in Aiphen's Zwembad een belangrijken wedstrijd tegen Zwip I uit Den Haag. Wint A.Z.C., dan zal het kampioenschap waarschijnlijk wel in Alphen belanden. A.Z.C. II speelt tegen L.Z.C II uit Leiden en A.Z.C. III tegen G.Z.C. IV uit Gouda. WEEKDIENSTEN Chr. Geref. Kerk, Van Reedestraat, Woens dag 7.30 uur Ds. Groen van Rotterdam, lo kaal Van Mandersloostraat; Woensdag 7.15 y,ur de heer Vijverberg van Rhenen. Over bovengenoemd onderwerp spreekt morgenavond in het lokaal van de Gerefor meerde Kerk aan de De Ruyterstraat, voor den Bondsring Bodegraven en omstreken, Ds. K. Dronkert, Geref. predikant te Wou brugge. GESLIPT Zondagmorgen slipte de motorrijder R., uit Zoetemvoude, op zijn motor nabij de Oost- eindebrug. Hij kwam hierlbrij zoo ongelukkip terecht dat hij zijn sOeutelbeen brak en vel schillende verwondingen aan hoofd en ar men opliep. Nadat door Dr. van Straaten en E.H.B.O. eerste hulp was verleend, is hij per WAT OP STRAAT BLEEF LIGGEN Te bevragen aan het Politiebureau: blau- e alpinomuts, belastingplaatjes, 2 porte monnaies, paars-z/warte dameshandschoen, ceintuurgesp, nageletui, lederen jongens- muts, revolver, polshorloge, potlood (wan delstok), driehoek met sleutels, stren" 'niw. kindertaschje inh. kerkboek, PERSONALIA Onze plaatsgenoot L. Kuijper slaagde te Haarlem voor het diploma M. T. S.Weg- en Waterbouwkunde. KATWIJK AAN ZEE VISSCHERIJ-SCHOOL EXAMENS Geslaagd voor het examen kaartpassen de schippers W. Groen KW 27, H. Zwaan KW 27, J. van de Plas KW 75 en de stuurlieden W. de Jong, K. Messemaker en C. van Bee* GRANAAT GEVONDEN Op het strand is een granaat gevonden, die door een militair op het politiebureau is gebracht. De autoriteiten van de Hem- brug zijn met deze vondst in kennis gesteld. LISSE Gemeenteraad De Raad der Gemeente vergaderde Maan dagavond ten Gemeentehuize onder voorzit terschap van burgemeester Jhr. Mr F. C J. M. van Ryckevorsel. Als eerste agenda-punt kwam aan de orde de vaststelling van de rooilijnen langs de straten Vreewijk en een gedeelte Grachtweg, waarvan ontwerpen ter visie zullen worden gelegd. Vervolgens werd overgenomen van den heer J. W. A. Lefeber de nieuwe straat ge naamd „Zwanendreef'. Enkele leden voer den hierover het woord, voornamelijk over de entree van deze straat, welke door den heer Boot niet geheel juist werd genoemd) Dei Voorzitter zeide echter, dat een en ander toch wel goed is en ook voor de toekomst geen bezwaar zal opleveren. Hierna ging men met het voorstel van B. en W. accoord. In bespreking kwam het verleenen van een voorschot aan de Woningbouwvereni ging „Volksbelang" voor den bouw van 12 arbeiderswoningen. Na eenige bespreking van informatorisch karakter werd het ver zoek ingewilligd. Het verleenen van een bouwvoorschot aan den heer P. W. Koomen voor de stichting van een plaatsje volgens de Landarbeiders- wet kwam aan de orde. De heer Knetsch vroeg wanneer het terrein beschikbaar zal worden gesteld, waarop de Voorz. antwoordde, dat dit di rect kan geschieden. De heer Kingma vroeg of het niet beter was om de bijdrage hooger te stellen, in dit geval op 10 pCt. De heer Warmerdam voelde wel iets voor deze gedachte doch niet in dit geval. Op voorstel van B. en W. werd besloten om voor de stichting van plaatsjes volgens de Landarbeiderswet gronden beschikbaar te stellen tusschen de Qladiolenstraat en den Broekweig, alwaar dan 10 plaatsjes gesticht kunnen worden. De prijs werd vastgesteld op f 2,35 per vierk meter. De Commissie tot het nazien der Gemeen te-rekening 1037 bracht verslag uit waaruit bleek, dat de gewone dienst sloot met een voordeelig saldo van f 9043,76 op den gewo nen dienst en f 4623,27 op den kapitaal- dienst. De commissie maande toch aan om voorzichtigheid te blijven betrachten. Nadat de heer S e g e r s dank had ge bracht aan B. en W. en de bestuurders der gemeente over dit resultaat, werd de reke ning met algemeene stemmen voorloopig Gemeentelijk Radiodistributiebedrijf DINSDAG 18 JULI 3: 8.— Keulen, 10.20 Radio PTT, N.. 10.50 Keulen, 11.20 Droitwich. 12 20 Brussel VI.. 2.20 Keulen. 3.20 Londen Re&., 4.20 Keulen, 5.20 Brussel VI., 6 50 Brusseel Fr., 7.20 Brussel VI., 7.50 Keulen 9.'20 Grussel Fr., 11.20 Keulen. Programma 3: 8.— Brusel VI.. 9.20 Radio PTT N, 10.05 Luxemburg, 10.35 Londen Reg.. 1 OS Droitwich, 1.20 Londen Reg.. 2.35 Droitwich, 6.50 Brussel VI., 7.05 Droitwich, 7.50 Londen Reg., 8.5 Droitwich. WOENSDAG 19 JULI Programma 3: 8.— Keulen. 10.20 Radio PTT N„ 12.20 Brussel Vil2.20 Keulen, 3 20 Londen R., 4.20 Keulen. 5.20 Brussel Fr.. 6.20 Londen R.. 6.50 Brusssel Fr., 7.20 Brussel VI.. 7 35 Keu len. 9.20 Deutschl.s. of div., 0.35 Brussel Fr., 10.20 Brussel VI., 11.— Keulen Programma 4: 8— Brussel VI., 9.20 Radloj Agenda De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken to Leiden wordt van Zaterdag 15 tot en met Vrijdag 21 Juli a.s. waargeno- men door de apotheek C. B. Duyster, N. Rijn 18, telef. 20523. Te Oegstgeest door de Oegstgeestsóhe Apo theek, Wilhelminapark 8. tel. 26274. Bij het comptabiliteitSbesluit lichtte de Voorzitter eenige posten toe. De uitge trokken bedragen van f 500 en f 375 zijn respectievelijk bestemd voor het aanstellen van een kracht ten kantore van den Gem.- ontvanger en den Gemeente-opzichter. De werkzaamheden nopen B. en W. daartoe, daar anders groote stagnatie dreigt te ont staan. Dei heer Boot vroeg of dit permanente krachten zullen zijn en waarom de Sociale Commissie daarin niet is gehoord. Hierop antwoordde de Voorzitter, dat de krachten na een proefjaar vast aange steld worden. De Sociale Commissie is niet gehoord, omdat het bier nieuwe aanstellin gen betreft, waarvoor B. en W. de bevoegd heid hebben met het oog op de werkzaam heden. De heer K i n g m a vroeg naar de salaris sen, welke zullen bedragen voor den as sistent van den Gem.-ontv anger van f 1200, tot f 1500,en voor den assistent van den Gemeente-opzichter f 1500 tot f 1800. De heer Knetsch vond deze bedragen te laag. Tenslotte werd het voorstel van B. en W. aangenomen. Bij het punt ingekomen stukken werd mededeeiing gedaan van de goedkeuring van de Gemeentebegrooting voor 1939. Tij dens de verbouwing van de openbare school zal les worden gegeven in gebouw Rehoboth. Een tevredenheidsbetuiging was ingeko men van den Minister van Justitie terzake van de wijze van dienstvervulling van de gemeente-politie, welke ertoe heeft geleid, dat in den nacht van IS op 19 Maart j.l. eenige personen konden worden opgespoord en aangehouden, die zich schuldig maakten aan het ongeoorloofd gebruik maken van een radio-electrische zend-inrichting. De uitslag van de gehouden aanbesteding van den bouw van 32 woningen voor „Ge- zinsbelang" luidde f 59.945,(begrooting f 67.000,—). Bij de rondvraag informeerde de heer D e Vrokme naar een plaats voor de. muziek tent cn verplaatsing van het woonwagen- De Voorzitter zeide dat voor beide ob jecten nog geen geschikte plaats is gevon den. De heer Schram gaf in overweging om bij de Hyacinthenstraat een plaats vrij te houden voor de muziektent. Voorts wees spr. op den nauwen in- en uitgang van de Prins Hendrikstraat en op den desolaten toestand van den Rijksweg langs de tram rails waarbij de steenen wegzakken en een gevaar opleveren voor het verkeer. Tenslot te vroeg spreker om te bewerkstelligen, dat de beerwagen op luchtbanden zal komen te rijden om lawaai in den nacht te voorko- De Voorzitter verklaarde ten aanzien van den nauwen in- en uitgang van de Pr. Hendrikstraat dat de e genaren van daar naast liggende gronden niet medewerkten en dat de overige punten de aandacht van B. en W. hebben. De heer K i n g m a bracht de schoolgeld regeling ter sprake en vond den grondslag personeele belasting voor vele gezinnen moeilijk. De invordering hiervan wordt ge stagneerd. Een nauwkeurig onderzoek wordt toegezegd. De heer Segers paarde zijn lof aan het adres van de politie bij dien van den Minis ter en wees op het juiste optreden bij vele gelegenheden, o.a. bij muziekuitvoeringen. Hierna werd overgegaan tot geheime zit ting. Naar wij vernemen is men thans met den bouw van het nieuwe Kerkorgel in de Ge reformeerde Kerk aan den Heereweg tei Lisse zoover gevorderd, dat het orgel a.s. Vrijdagavond in gebruik zal worden geno men. Wij hopen nader terug te komen op bijzonderheden betreffende deze ingebruik neming. NOORDWIJK V.V.V. De Vereeniging voor Vreemdelingenver- keer heeft zich voorgesteld Donderdag a.s* het seizoen te openen om kwart over acht met een openingsconcert door het fanfare corps „Excelsior" voor „De Landbouw". Na; afloop om half tien zal de eerste: lampion- optocht worden gehouden. NOORDWIJK AAN ZEE GEREF. BOND Op Woensdag 19 Juli 1939 treedt voor "den! Gereformeerden Bond (Julianaweg 27) n.m< acht uur op Ds Barendrecht van Groot-Am- GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer C. Admiraal Czn. behaalde het diploma Boekhouden van de, Vereeniging van Leeraren. OEGSTGEEST DIEFSTAL VAN AARDAPPELEN De tuinder J. Z. wonende te Rijnsburg, did zijn land in onze gemeente heeft, deed aan gifte, dat aardappelen van zijn tuin zijt» gestolen. De politie stelt een onderzoek in, DE BRANDWEER RUKTE UIT Gisteravond pl.na. 11 uur is de brandweer! uitgerukt, omdat op de vuilnisbelt een aan tal brandende autobanden en ander afval, gevaar voor de omgeving opleverde. Na een' uur spuiten was het gevaar geweken. ONVOORZICHTIG OVERGESTOKEN Gistermorgen omstreeks 11 uur wilde de 60-jarige A. J. H. wonende te Katwijk en in dienst bij de N. Z. H. als lijnwerker, nabij halte Endegeest den rijweg oversteken. Hq bemerkte blijkbaar niet, dat een auto na derde, bestuurd door R uit Rotterdam. Het gevolg was dat bij tegen de auto liep waar door hij tegen de straat werd geslingerd en vermoedelijk met het. hoofd tegen de trot toirband kwam. Het slachtoffer bloedde hevig en werd per ziekenauto naar het Acad. ziekenhuis te Leiden vervoerd'. Na daar behandeld te zijn kon hij naar zijn woning terugkeeren. RIJNSBURG WERKLOOZEN In de werkverschaffing op het vliegveld zijn thans 46 personen werkzaam, terwijl nog 4 in den steun zijn. VOORSCHOTEN BADHUISVERORDENING Op voorstel van B. en W. besloot de raad in zijn vergadering van 12 Juni j.l. gedu rende de maanden Juni tot en met Septem ber 1939 het badhuis, bij wijze van proef buiten de uren van openstelling ook elkort Donderdag van IS—21 uur open te stellen, Hoewel deze proefneming nog maar van korten duur is geweest, is thans reeds ge bleken, dat voor de openstelling op Don derdagavond veel belangstelling bestaat, waarom B. en W. voorstellen het badhuis voortdurend open te stellen op Donderdag avond. Voorts komt het B. en W. gewenscht voor den maximum-tijdsduur der onderschei dene baden nader te regelen en wel als volgt: Op de dagen van openstelling van het; badhuis, met uilzondering van Vrijdag van 1921 uur en van Zaterdag van 1426 uur, voor het nemen van een douchebad 30 en voor een kuipbad 49 minuten be schikbaar te stellen. Op de uren hierboven genoemd op Vrijdag en Zaterdag blijft do beschikbare tijd resp. 20 en 25 minuten. GEVONDEN Een zakje met kinderschoen, een hondje, een belastingmerk, een damesrijwiel merk „De Romein", een geit. een wieldop van een auto (Studebaker). Inlichtingen bij de politie op werkdagen tusschen 9 en 10 uur voormiddag. GEMEENTELIJKE BEDRIJVEN Het gemeentebestuur heeft bij de bewo ners onzer plaals doen bezorgen, een recla me-folder, waarin de aandacht gevraagd wordt voor de navolgende gemeentelijke bedrijven: 1. Gasbedrijf, 2. Electrici teitsbe- drijf, 3. Waterbedrijf, 4. Badbedrijf, 5 Wo ningbedrijf. Op duidelijke en overzichte lijke wijze worden hierin de voordeden cn gemakken der resp. bedrijven opgesomd en naar wij verwachten zal deze reclame niet zonder vrucht blijven. Het geheel is keurig verzorgd en is ver lucht met enkele foto's. KAPPERSZAAK W. L. DEEN Heden heeft de heer W. L. Deen in het perceel Rijndijk 130 alhier heropend zijn ge moderniseerde kapsalon, waaraan ook ver bonden is een aparte winkel voor rookers- artikelen, koffie, thee, drogist-waren en par* fumerieën. Het is een keurige zaak gewor den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 6