qmeeskh&du SCHOOLMEUBELEN I939iINSDAG 18 JULI 1939 (TWEEDE BEAD PAG. s Conferentie voor Inwendige Zending Wordt van 1720 Juli te Hemmen gehouden De zwerver en het zwerflustige kind HEMMEN, 18 Juli. Van Maandag tot Don- trdag wordt alhier de jaariijikscne Conle- titie voor Inwendige Zending, uitgaande n den Centraal Eond voor Inw. Zending 1 Chr. Phil. Inrichtingen, onder leiding van J. C. Koningsberger, van Amster- jn, gehouden. In het middelpunt van be- reking staat het vraags.uk van den z ■1 en het kind met zwerversaanleg. Gisteravond is de Conferentie geopend met n welkomstwoord van Ds. Koningsberger, p. eerste spreker trad op Mr. B. de G or t man, van Amsterdam, met het Na een inleiding ter begrenzing van het jderwerp ging de spreker na de plaats van in zwerver in de maatschappij en de hou- ,ng van de maatschappij tegenover hem in it oude Israël, bij Grieken en Romeinen, ii daarna wat uitvoeriger stil te staan bij middeleeuwen. Toen was het kwaad zóó jortgewoekerd, dat men van een stand van Vervende bedelaars en van het beroep van lalmoes-bidden" kon spreken. Gewezen erd op de verschillende houding, die de 6rk en overheid hierbij innamen. De bedel- onniken ontnamen aan het bedrijf het ver- jhtelijk karakter. Onder de republiek waren in de verschillende provinciën tal van lakkaten, die ernstige straffen bedreigden, e Fransche revolutie kwam met de belof- van het verlossende woord, maar het bleef jj die belofte. Van Hogendorp en e 1 d r i n g klagen over den omvang van et kwaad. De graaf Van den Bosch had e hoop met zijn Maatschappij van welda- igheid het kwaad ten gronde te kunnen uit reien. Het réveil had over het algemeen •einig bewondering voor deze poging. 1 i e d n e r, die de koloniën bezocht, eerde het beginsel, landarbeid, maar zag tal an gebreken. De zwerverszorg in de 19de eeuw aan and der strafbepalingen tegen bedelarij indloopèrij komt neer op de weinig a rekkelijke geschiedenis van Veenhuizen als rafkolohie. Hierbij werd uitvoeriger stilge- aan. Wat de particuliere zorg betreft werd rvezen op de werkverschaffing in werkhui- in en op de „toevluchten". Totdat odelsch wings voorbeeld hier tot na- lolging dringt. Zoo komen hier Het Hooge- and, het Leger des Heils en andere inrich- angen met hun 'kolonies, terwijl in de steden le toevluchten en nachtasylS zich uitbreiden. Bij het begin der 20ste eeuw treedt de taatscommissie tegen de bedelarij en land loperij op. Mr. A. d e Graaf komt met zijn rapport voor den Centraallbond. De Ned. ver- eniging voor armenzorg en weldadigheid .eeft van 1919 de zaak op haar program i ,u onlangs is uit haar zorg voortgekomen et Landelijk verbond van instellingen voor iwerverszorg. De spreker wees op de veranderingen, die Sch in de laatste vijf-en-twintig jaren op dit jebied hebben voltrolkken, en de nieuwe ba len, die in de zwerverszorg worden gezocht. Samenkomst van heden Na een korte godsdienstoefening werd he ienmorgen de Conferentie voortgezet. Door verhindering van Prof. Dr. L. v. d. Jl o r s t, van Amsterdam-, die zou spreken ie psyche van den zwerver. diens taak overgenomen. Uiter- iard beziet spr. de psychopathologische (tructuur van den zwerver. Na een teekening van het zwervende kind (reeds bij 3-jari- ?en mogelijk; angst voor straf e.d.). waar- Ha-1\,an Brusée's Boefje een voorbeeld is, üefinieert spr. den zwerver met Kurt alma?chneider als een werkelijke persoon- tra tlijkheid, die van den doorsnee-mensch van een bepaalden leeftijdsgroep, afwijkt, en floor zijn aifwijiking zelf lijdt en anderen doet U jijden. De psychopaat-h reageert op bepaalde be- ~vingen en gebeurtenissen in abnormale richting; hij reageert heftiger en de reactie uurt langer dan bij den normalen mensch. .'ele psychopathen zijn prikkelbaar, onrustig en kunnen periodieke ontstemmingstoestan den doormaken. De psychopaath zal in zijn ontstemmingen en prikkelbaarheid ook afweer zoeken. Som- ZL.jnigen krijgen dan een onbedwingbare lust tot zwerven. Soms zwerven ze rond in een vo -z.g. schemertoestand, die is een toestand van Verlaagd bewustzijn. In dien toestand komen ove-i2e gemakkelijk tot asociale daden. Ook 'hysterici en epileptici kennen dezen drang j tot zwerven. s vi l De lust tot zwerven, tot „wandern" is een J j (verschijnsel, dat eveneens ln de -puberteit (dikwijls wordt waargenomen. De puber ont- vjaJdekt de isoleering en begrenzing van het (eigen leven. Hij zoekt de eenzaamheid en gaat op in phantasieën. In het ronddwalen .'komt hij -aan zijn verlangens tegemoet. Wordt het labiele evenwicht van der Puber verstoord, zooals we dat in de puber- teitspsychose zien, dan kan het zwerven één symptomen zijn. De .poriomanie, de neiging tot zwerven is soms teeken van ernstig psychotisch lijden. In de schizophrene psychose, waarbij de hoo- gere psychische functies te gronde gaan, kan een uitgesproken neiging tot zwerven optre den. Het is niet alleen de verkilling, die den lijder wegdrijft, het is de onrust, de angst Vorlj Voor de -psychose. 38jj Niet alleen bij de integratie, den opbouw il.o' Van de persoonlijkheid, ook bij de desi-nte- gratie, de -afbraak van de psychische ver- ui cogens worden zwerftochten ondernomen, die echter door geheel andere motieven wor den ibeheerscht. Bij de afbraak van de persoonlijkheid, die -wij kennen als kirdschheid, gaat het inprentingsvermogen teloor, ook de herinne- io7 rinff is niet meer intact. We kunnen zulke '0-j personen op weg zien, te zoeken, wat niet weer te vinden is, en ze kunnen dan niet terugvinden, wat nog juist in hun bezit was. Zoo dwalen ze rond. tot eindelijk een hel- Pende hand den zwerftocht beëindigd. -N. Aan verschillende voorbeelden uit de prac- tyk wordt één en ander toegelicht. ontloopt, Peer Gynt van Ibsen te teekenen. Was Brand de man van het „alles oder hichts" van het „quer durch". Peer Gynt is de mensch van het gib's auf, bieg ab". Ware ernst. juist daaraan ontbrak het Peer. Hij had de eerzucht „keizer der geh-ele wereld" te worden, doch de energie het werkelijk 'e willen, bezit hij niet. Vandaar dat hij vlucht in de wereld der fantasie, om zoo zijn on geordend en, ongerichten vrijheidsdrang bot te vieren. De levenshouding van den vagebond in het algemeen zal gekenmerkt worden door ontkenning van zijn afhankelijk heid en dus juist door opvallende, tot in het absurde toe doorgevoerde demon stratie van eigen vrijheid. Vooral in het eerste deel van zijn rede trok spreker een parallel tusschen den vagebond en de jeugd. Er zün twee gebieden waarheen de vage bond vlucht: De wereld der fantasie en de natuur. Het zijn dezelfde gebieden waar de jeugd heen-zwermt als zij zich gestooten en geërgerd heeft aan de kille groote menschen- maatschappij om haar heen. Een wereld, die haar de vleugels kortwiekt, haar den jeugdi gen frisch opshrwenden vrijheidsdrang tracht te ontrooven. Een vrijheidsdrang echter, die ongericht evenals van den vagebond, slech's om zijns zelfs wil wordt gecultiveerd. Met talriike voorbeelden uit de literatuur o.a. van Waldemar Bonzsels, Nescio, Adema v. Scheltema, Willem de Mérode. Nie'zsche, A. M. de Jons. Wasserman, Oou-perus, maar ook uit opstellen en gedichtjes van scholie ren bij het M.O. werd een en ander geïl lustreerd. Tegenover de natuur zei-de spreker: ,JDe houding van den vagebond zoowel als van de jeugd tegenover de natuur is contempla tief, de gevoelens zijn v^ag. Te'-wijl hij in de natuur zoekt de maatsoha/ppelri;ke ongebon denheid er f de cultuur ontloopt om de ruimst mogelijke vrüheid te gaan genieten, laat hii echter tegerijkertïjd ziin oersoon'i'k- heid volkomen opgaan in. absoiheeren door de natuur, vandaar natuur-.mystiek. Daarna wees spreker oo de verhouding van den vagebond tot het dier. toegelicht met voorbeelden uit: Dostoiewski, JV>h. de Mees ter en Brusse. De negatieve levenshouding van den zwerver werd o a aan het werk van SK'ierhoff gedemonstreerd. Volkomen in tegens'ell'ng met dit uitge putte, tot den dood vermoeide negativis*"0 staat een va^ebordage die ju;st docr een zucht naar daden, naar striid en moeite. het leven ..beiaherd" tegemoet treedt. Als typisch voorbeeld wH geciteerd ui1 den roman „De druivenplukkers" van den Doolaard, terwijl bijzonder de aandacht werd gevestigd op de vereer in g van den Don Juan, den ladv-killer. die e°n groot stuk van dit soort literatuur doortrekt. Als contrasteerende pendant werd dan ge noemd de roman „Trouwen" van Walschap, waarin een volkomen aan lager wal geraakt, vagebondeerend mensch in een krachtig ge zinsleven zich herstelt. Bijzonder wees spreker nog op de ramp der werkloosheid, waardoor menschen niet in een vagebondeerend leven vlucht maar er in worden gejaagd. Wanneer wij in de waanwereld van vandaag rondkijken, is het dan niet de vagebondeerende, dilettan tistische levenshouding die wij telkens tegen komen? Spr. eindigde met twee gedeelten uit den Bijbel te citeeren. Ten eerste het verhaal van Kaïn, waarin het „zwerven en dolen op de aarde", als straf wordt gezien, als Godde lijk antwoord op het -afwijzen der verant woordelijkheid van den broedermoordenaar: „Ben ik mijns broedefs hoeder?" Ten twee de: het bekende verhaal van den verloren zoon, waarin de behoefte tot herstel dezen zondebesef gekomen mensch er brengt, de volkomenste afhankelijk- d vrijwillig te kiezen: „Maak mij ;en van uw huurlingen." De quintessence het verhaal komt bij de woorden: „Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, hij was verloren en is weder NED. HERV. IF.RK Beroepen: Te Arnemuiden. H. K. van Wingerdeji te Melissant. Te Haarlem (Vrijz. Herv.), R. H. Oldeman te Santpoort. 'dankt: Voor Koog-Zaandijk (Evang.) J. E. Stap, em. pred. te Utrecht. GEREF. KERKEN eroepen: Te Naaldwijk (2e pred.pl.), Dr J. L. Koole te Vreeland. Te Lutten d. Dedemsvaart, F. A. Hofman te Waarder CHR. GEREF. KERK •ietal: Te Dokkum, D. Biesma, cand. te Groningen; R. Slofstra, cand. te Drachten; d. Klis, cand. te Gouda, veetal: Te Rijnsburg, cand. R. Slof stra te Drachten en cand. C. J. Ph. Sobering te Groningen. Beroepen: Te Steenwijk, cand. Slofstra te Drachten. Te Soestdijk E. du Marchie v. Voorthuysen te Urk. GEREF. GEMEENTE Beroepen: Te Werkendam, W. C. Lamain te Rotterdam-Zuid. DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP Aan genoïhen: Naar den Burg (Texel) c.a., K. T. Gorter te Ternaard. FEDERATIE VAN DIACONIEËN IN DE NED. HERV. KERK Buitenconferentie te Lunteren Het openingswoord van Prof. Slotemaker de Bruïne LUNTEREN. 18 Juli. In zijn rede ter ope ning van de jajartij-ksche Conferentie dijr Federatie van Diaconieën heeft haar voorzit ter, Z.E.\c. Prof. l>r. J. R. Slotemaker de Bruïne, zijn gehoor bepaald bij het voorgelezen Schriftgedeelte. Toegepast op ■het diaconaat beduidt het. dat liet zoeken van de anderen, niet van ons-zelf het karak ter van ons werk moet bepalen. Dat diaken zijn „dienen" beduidt, weten wij reeds lang, thans moge het vooral beteekenen, dat w er voor de anderen en niet voor ons-zelve, zijn. Intusschen zal die herinnering op zich zedf ons even weinig helpen als hot voort durend verkondigen van richtlijnen van ons gedrag helpt. In Phil. 2 wordt Christus o geschilderd als Die de bron is van ied- gezindheid die onmisbaar is. Het gaat v. Hem uit, niet van ons Te Lunteren wordt de zomerconfe- rentie van de Federatie van Diaco nieën der Ned. Herv. Kerk gehouden. Foto van de deelnemers aan deze conferentie. VEREENIGIHG TOT CHRISTELIJKE VERZORGING VEANGEHSTE, EN PSYCHIATRISCHE- EN NEUROLOGISCHE KLINIEK. Valerluipleln, Amsterdam, le. 2e en 3e kt OCKENBURGH-KLINIEK. Uo.dum,n SANATORJUM-AFDEELING. le en 2e klam, te Ermelo. (aizonderlllk Sanatorium tn aanbouw, ook tooi Se klam.) KLINIEK „NEDER-VEL UWE" te Wolthexe. Je kl NOORDER-SANATORIUM te ZuKflarea I. kL SANATORIUM-AFDEEUNG klam. tuuchen-afdeellng. Stichtingen. .VELDWIJK" te Ermelo. le. te en Je klasie .BLOEMENDAAL" te Looidulnen. 3e klam .DENNENOORD" te Zaldlarea 3e kloste „WOLF HE ZE' te Wolfhexe Se klasse „VOGELENZANG" Bennebroek. 3e kla.se Aanrragen te richten tot den Ceneesbeer-Dlrecteut. (Reel i „De pelgrim van West naar Oost" Dr Ph. J. Hoedemaker herdacht „Het getal zijner leerlingen Schijnt I oud verleden, maar midden in het verkeer, j r. een plaats, waar Hoedemaker zich 't meest eer toe dan at te nemen I en beet zou thuis gevoelen. Zoo ligt aldus Mr Dr J. Schokking hierin iets van een symboliseering van zijn leven en strijden. De welstand van de kerk was volgens hem voorwaarde voor den wel stand van de andere levensterreinen. Moge de belangstelling voor zijn persoon en arbeid door deze samenkomst worden geprikkeld! Een prachtig hulpmiddel in de versterking van deze belangstelling is voorts de dissertatie, waarmede voor kort Ds G. R. Scheers tot doctor in de theologie is ge promoveerd en namens de vrienden van Dr Hoedemaker richtte de heer Schokking een woord van dank tot den schrijver, die aan de persoon en het karakter van Dr Hoedemaker ten volle reoht heeft laten wedervaren. Met een herinnering aan de Stone-lozln- gen van Dr A. Kuyper, begon Prof. Dr Th. L. Haitjëma zijn rede over 7.0 De zwerver in de literatuur Spr. begon met als type van den mensch. fcwervend om te zwerven, altijd „buitenom" Baand, omdat hij elke verantwoordelijkheid 1 DEN HAAG, 18 Juli. „Leerlingen heeft hij wellicht in grooter getal gehad dan hij wel gedacht of geweten heeft, en hun getal schijnt eer toe dan af te nemen. Voorts bin den verschillende verschijnselen uit den ïaatsten tijd zich aan zijn naam". Aldus mr dr J. Schokking gisteravond zijn openingswoord voor de samenkomst, welke in de Kloosterkerk gehouden werd ter herdenking van den 100-jarigcn geboor tedag van Dr Ph. J. Hoedemaker. Onder de groote schare aanwezigen zagen wij on tb meer j-hr mr D. J. de Geer, Ds J. Ravesloot, mr dr S. de Vries C.zn, curator \an de Vrije Universiteit te Amsterdamden heer Fuykschot, hoofdbestuurder van het Chr. Nat. Vakverbond; de heeren Borst, Hoeke- n Mevcr van het Verbond van Chr. Werkgevers; Z. Exc. van Broekhyizen, heer en mevr. MackayKatz, dr Philip J. Jdenburg, jhr mr Beelaerts van Blokland, rice-ipresident van den Raad van State: dr J. W. Noteboom, directeur van de Kuy- per-stichting; Ds H. Hasper. Voor de fami lie waren de voorste rijen gereserveerd. Te kwart na acht uur betrad het herden- kings-comité het kerkgebouw, te weten de heeren mr dr Schokking, voorzitter; Z. Exc. Minister H. van Boeyen, het Tweede Ka merlid H. W. Tilanus, Ds A. B. te Winkel W. Wagenaar, secretaris. Nadat de heer Schokking Ps 89 ge lezen had, voorgegaan was in gebed en daarop gemeenschappelijk gezongen was, werd een woord van welkom gesproken, in het bijzonder tot de famlie van Dr Hoedemaker. De neer Schokking wilde niet indringen in de gewaarwordingen, die deze dag bij de familie moet teweegbrengen, maar wenschte slechts te danken voor haar tegenwoordigheid. De eerbied der leerlingen In den regel zijn voor herdenkingen van geboorte- of sterfdagen bepaalde vereend- gingen aangewezen, die voor den judsum vorm zorg kunnen dragen. Ook thans zou dit geschied kunnen zijn, maar het zou de vraag zijn geweest, of men op deze wijze aan de figuur van Dr Hoedemaker wel ge heel recht zou hebben laten werlorvaivn. Voor de terreinen van kerk, staat, maat schappij, wetenschap, heeft zijn werk be- teekenis gehad, en dikwijls meer dan dat van iemand, wiens naam aan eenige instel ling uitdrukkelijk verbonden is. Hoedemaker wilde geen school vormen. Jezus Christus- zoo oordeelde hij, was de Ecnage, Die vra gen mocht, Hem ie volgen. Doch dat wil niet zeggen, dat Hoedemaker geen dankbare leerlingen heeft gehad, al beteekent zulks iets anders dan in alles volgzame aanhan gers, die door dik en dun met den leer meester meegaan. Ilun eerbied werd groo ter, naarmate ze hem heter leerden kennen. Het is dan ook geen wonder, dat de drang werd gevoeld, zijn geboortedag in het open baar te gedenken. Het comité zelf kwam geheel spontaan tot stand. Feitelijk heeft slechts één vraag het bezig gehouden, en dat was de vraag, welke plaats de meest geschikte voor deze samenkomst zou zijn. Steeds kwam men dan bij een kerkgelxjuw terecht, en wel nader de Kloosterkerk, een kerk, met eer. .Hoedemaker en de Volkskerk" In een van deze lezingen zegt Kuvper, dat de breede stroom van het mensehelijk leven zich voortbeweegt van Ooet naar West, van Babyion naar Sar Prof. Dr Haitjëma reeds eer onder( -oorden had ge-' bracht. Dat Hoe ifemaker de meest prlncipieele tegen stander van Kuv- worden zou, teekent zich hier in reeds af, .lat bij -hem de levens lijn liep van West naar Oost en door gerichtheid kon hij de verde diger worden van de Volkskerk, de kerk van het Ver bond. En 't sp- ak wel vanzelf, dat hij daarbij dioht in de buurt kwam van Kuyper. Eén oogenblik schijnen zij elkander in de armen te vallen, totdat beider wegen steeds verder uiteengaan. Reeds op 12-jarigen leeftijd is Hoedema ker naar Amerika getrokken en daar is het, dat zijn geestelijke rijping een aanvang neemt. In 1861 kreeg hij als predikant de echt-Amerikaansche taak een gemeente rondom zich te vergaren. Het beginsel van de vrije aaneensluiting Werd al6 de kerk- vormendc functie beschouwd. Spoedig was 't een groote schare, die er bij Hoedemaker op aan drong, dat hij ziCh wettig tot predi kant van deze gemeente zou laten ordenen, maar hii durfde don last van het amibt in een vrije kerk niet aan. Dan, in 1862, gaat hij van Amerika naar F.uropa. met het voornemen het Heilizc Land te bezoeken, de reis van West naar Oost. Qn deze wijze werd hij gezet op een spoor, dat wegvoerde van het individualis me, volgens hetwelk de persoonlijke vrij heid hot hoogste goed is. Dan komt hij tot. de erkenning, dat Neerlands kerk de volks kerk was. ook in haar verval. DoCh hleef hij hii dit alles niet uitzien naar het doel van ziin reis. het Heilige T.and, en was dit niet het Joodsohe land. het land van het wetti sche donken? Is er geen grond voor het verwijt, dat Hoedemaker bespiegelingen koesterde, die puur Oud-Testamentisch waren? Zelf is hii voor dit verwijt steeds gevoelig geweesj. Maar hij was van oordeel, dat de kerk met het volksleven samenviel, naarmate het heidendom verdween. Het j doqpsbeyel van den Heiland las hij met een streep onder het woord „volkeren". De een heid van de Heilige Schrift glansde hierbij voor hem op en trok de lichtlijn van Gods trouw door de geslachten en eeuwen heen, het Verbond, dat bevestigd za! worden van kind tot kind. Niet, dat Hoedemaker hier door tot een onpractisohen droomer werd. De ij veraar voor Neerlands kerk was man van strenge zakelijkheid, die ook in zijn idealisme met heide beenen op den grond wilde blijven staan. Hij is dan ook Amerikaansch-zakelijk, als hij de reorganisatie der kerk het eerst noo- dige noemt. In dit alles houdt hij den blik gericht naar het Oosten, waar de ster van Jacob schitterde aan het firmament en zoo was hij een pelgrim, die in heel zijn leven uen kruistocht (predikte naar het Heilige Land. Mr J. J. R. Schmal „Hoedemaker en ons staatkundig leven" sprak, beschouwde Hoedemaker als ee profetische gestalte. Een profeet is van n; ture een spelbreker, een onpopulaire figuu: en Jeruzalem kan niet met hem inge nomen ziin- Vandaag dooden wij de ipro- feten niet, maar wij zwijgen ben dood en gaan over tot de orde van den dag. Des noods zorgen wij nog voor een steen op T graf. Thans herdenken we Hoedemaker, ook zijn beteekenis voor 't staatkundig leven Doch zoo wo van oordeel zijn. Jat de beteekenis geheel tot het verleden behoort, dan komen we met ons gedenken geen duimbreed verder. Hoe demaker heeft eer woord, ook tot ons, en zoo wordt het gedenken een her denken, een o p n 1 e u w-denken. De heer Schmal wees dan op er.kele pun ten, die weer actueel zijn. Hoedemaker tond in contact met Groen van Prinsterer en Gunning. Evenals de eerste wilde hij zijn geen staatsman, maar een Evangeliobelij- der en met den laatste verwierp hij de ami cipatie. Juist vanwege de vlucht zijnir idealen moest hij het anderen wel moeilijk maken. Hij wist, dat hij met zijn protesten wonden sloeg, en dat alles bracht hem in een opgedrongen isolement. Vaak zal hij dan ook oopeniblikken van vertwijfeling hebben gekend. Docih van waarde is. dat hij Nederland stelde voor het vraagstuk van den Christelijfken Staat. Om des gewetens wil kon hij niet zwijgen. Hij wenschte den koninklijken weg te gaan en zijn theologisch Jenken was daarbij zijn kracht en zijn akbeid. Hij wilde niet een deel van het volk veilig stellen, doch het was hem om "heel het volk te doen, waarvan hij de eenheid steeds op don voorgrond stelde en dat hij zag als een gedoopt volk, als een Christenvolk. Dit mogen we wel bedenken in het jubeljaar van Hoedemaker, dat ook het jubeljaar van W'llebrord is. Heel het volk. dat blijft ook. thans het ideaal. Als Hoedemaker pleit voor een staat met den Bijbel, wil hij de grens tus- schen Staat en Kerk niet uitvlakken, maar is hij van meening, dat ook do Overheid gehouden is. zich te richten naar Gods Woord, en dit ideaal is in den neutralen Staat niet te verded;gen. Juist in deze dagen, waarin een donkerp olk van totalitaire tendenzen ons bedreigt, moeten we het erfdeel van de reformatie van heel 't volk productief popon te maken De heer Schokking sprak nog een kort woord, waarna met gebed en zang be- Een herinnering daaraan is te meer nood zakelijk naarmate het diaconale werk meer staat naast het werk van maatschappelijke organen en dat van de overheid met haar onderscheidene diensttakken. Spr. zal zeker niet zeggen, dat in dezen Ïaatsten arbeid het hart behoeft te ontbreken. Maar vaste nor men, massaal werk zijn daar toch nummer één. Nu zekere opleving in de bedrijven zich verraadt en de overvloed van geschoolde vakarbeiders mindert, doen zich nieuwe problemen voor, waarin de diaconale arbeid allicht een eigen taak zal vinden. Aan den anderen kant stelt de economi sche crisis, gelijk dit reeds jaren geschiedde, alle organen op het terrein van hulpverlee ning voor nieuwe vragen; ook de diaconie deelt daarin. In zulke dagen kan een conferentie als deze veel zegen beduiden. Confronteeren met andeier taak en vinden van de eigen lijn; daarnaast de onderlinge bespreking, die evenveel verrijking brengt aJs het gezamen lijk aanhooren en bespreking van de refera ten. En eindelijk de bezieling voor den ar- teid, die elk mededraagt van het samenzijn. Alet de beste wenschen opent spr. de con ferentie, waarna hij voorgaat in gebed. In de vergadering van Maandagavond erd door den heer H. Man der sloot te Almelo besproken het Rapport armoede en demoralisatie can de Ned. Ver. voor Armenzorg en Wel dadigheid. De heer Mandersloot zette uiteen, dat de moralisatie getuigt van een sterke gebon denheid aan aardsohe dingen; hij herinnert er aan, dat er op het congres in Arnhem op gewezen werd, dat demoralisatie ook daar gevonden wordt, waar geen armoede hecrscht en dat tevens opgemerkt werd, dat het van de aHelgrootste beteekenis is, dat een arme en een werklooze zich niet een zaam gevoelt, doch zich. gedragen weet door de gemeenschap, die hem schraagt in maat schappelijke moeilijkheden, zooals de Kerk dat doet. Spr. vraagt dan de aandacht voor het ge deelte van het rapport, dat zich speciaal tot de diaconieën richt. Bij de bestrijding der verschijnselen van demoralisatie komen vol gens spr. drie punten naar voren: le een per soonlijk sterk en zuiver godsdienstig leven; 2e een breede orienteering in het maatschap pelijk leven; 3e de beschikking over veel ■vrijen tijd. Voor vele diakenen levert dit laatste punt veel moeilijkheden op. De meeste der diaco nieën van groote en middeigroote gemeen ten zijn aanhoudend zoo bezet met de behan- ieling van de regelmatig binnenkomende nieuwe aanvragen om hulpverleening, dat er vaak weinig tijd beschikbaar blijft voor het gewensehte rustige contact met de ge zinnen, die reeds in de veraorging zijn. Spr. riaat daarom met den heer Hemmes euwe organisatievorm der dia conieën voor. Het wil spr. voorkomen, dat de diakenen aan mee kunnen werken de Kerk meer mobiel te maken en zoo meer aan haar roeping te doen beantwoorden. Zij kunnen dit doen door zich te laten bijstaan door meerderjarige gemeenteleden, zooals het reglement voor de diaconieën dit mogelijk maakt. Hoe dit zal moeten geschieden, zal door iedere diaconie zeer ernstig moeten worden overwogen. De avondeitting werd geleid door Ds. C B. urger, van Deventer, die sprak over Marcus 10 23. ROFFELRIJMEN GOEDE RAAD.... Zondagen zl)n er weer om heerlijk te fietsen en autotochtjes te maken ln open wagens. Een euvel dat hiermede zoo dikwijls adhae* rent Is, is een stofje ln het oog.,* „Tel.'» Er zijn er altijd nog heel veel. Ook onder onze menschen Die in hun Christelijk gezin ..Neutrale'' bladen wenschen. Niet om aan sport en aan tooneel. En aan de film daarneven. Aan al wat het gezin bedreigt Een breeder plaats te geven. O neen. alleen maar om het feit. Of om het bloot beweren Dat wij met de ..neutrale" pers Niet kunnen concurreeren. Daar is een breed neutraal terrein. Zoo voert men ons dan tegen. Waar het Beginsel werkelijk Niet mee behoeft te wegen. Dat kan. maar is het daarom zoo Lees dan hierboven even lets over ..Eerste Hulp". nietwaar Een héél neutraal gegeven. Een stofje in 't oog kan lastig zijn. En 'k zal er niet op vitten Als men dat Zondags evenmin Als in de week laat zitten. De raad van den neutralen arts Zal wel verstandig wezen. Maar uit de aanhef van zijn stuk Meen ik te mogen lezen Dat hij niét rekent met Gods Wet. De regel voor het leven. Of is de Zondag ons alleen Voor ons plezier gegeven? (Nadruk verboden.) LEO LENS. de groo<e| A 1'J VAN Htir(JeS VAN MUNHARDT Is te danken aan een combinatie van geneesmiddelen die eikaars werking wederkeerlg bevorderen. _(RccLy BEROEPBAAR VERKLAARD De classis Zwolle der Geref. Kerken heeft praep. geëxamineerd en beroepbaar ver klaard cand. J. Pouts ma van de TheoL H. S. te Kampen. Hij stelt zich direct beroep baar. Zijn adres is: Broederweg 26, Kam- EMERITAAT Ds. E. JONGENS Ds. E. J ongens, Ned. Herv. predikant te Leimuiden, heeft j.L Zondag de gemeen, ie doen weten, dat hu wegens gezondheids redenen genoodzaakt is tegen einde Augustus a s. eervol emeritaat aan te vragen. Ds. Jon gens werd in 1890 geboren en aanvaardde zijn ambt te Giessen-Oudekerk op 24 Aug. 1918. In 1920 vertrok hy als gees.elijlk ver zorger naar de stichting „Vrederust" te Ber gen op Zoom. In 1922 werd hij predikant te Nyehaske om in 1026 naar zijn eerste gemeen keeren. Drie jaar later op 20 Oct. 1929 verbond hij zich aan zyn tegenwoordige gemeente. ONDERWIJS Prof. Dr. J. G. REMIJNSE Het hoofdbestuur der Ned. Maatschappij tot bevordering der geneeskunst heeft be noemd tot bijzonder hoogleeraar in de socia e geneeskunde te Utrecht dr. J. G. R e m ij n- s e, te Rotterdam, als opvolger van prof. dr. J. M. Baart de la Faille, die met ingang van 15 October zal aftreden. Dr. Remijnse is sedert 1920 heelmeester aan het Gem. Zlekenhuis-Coolsingel te Rot. ONDER WIJS BENOEMINGEN Almelo. 2e School C.V.O. Tot kw. m. a.ï de heer G. Kwekkeboom aldaar. Tot on- derwijeeres: mej. M. Pool aldaar (nutt. handw.). Amsterdam. Kon. Wilhelminaschcol, Tot kw. m. a.: de heer J. Lang el a ar, id. Kon. Emmaschool te Amsterdam. Doetinchem. Chr. School L.O. en Ui.O. Tot kw. m. a.: de heer P. H. J. Melieste te Bres-kens. Enschedé. Chr. Geref. School. Tot kw. m. a: mej. T. van Weerd aldaar. Den Haag. H3B. 5-j. c. Tot leeraar Ned. taal en letterkunde: de heeren E. G. A. Galama te Gouda en C. A. Zaalberg te Den Haag. ™Z'venhui2en e*1- School Wollefoppeweg. Tot kw. m. a.: mej. Jan Krevelen. J. ELFRINK Met ingang van 1 Augustus a.s. gar.t de hoer J Elfrink, hoofd der Chr. School te Durvendrecht, met pensioen. Na onderwijzer geweest te rijn in Over- sonie, werd hij hoofd te Eindhoven. Van 1919 af arbeidde hij te Duivendrecht, ook buiten de school, o.m. op kerkelijk terrein. SSS" ÖRDE-OEFENINGEN De Minister van Onderwijs brengt ter kennis, dat het examen akte vrije- en orde- ??/*"Ln5en ,dcr K.vninastiek. hetwelk te Utrecht zal worden afgenomen, /.a! nan- vangen op 12 September a.s. ««Ti die zich aan dif exar"on wenschen to onderwerpen, gelieven zich vóór 15 .Augustus Üv»ma<m te I"eId*n bii don voorzitter der examencommissie R. - - nepecteur van het lage. 'pectie Breukelen, te Utrecht u KtL-wn: H. BraaHman. ''ruSTuVu Almelo; J. ten CVit.\ Vrl»-*. ui 01 ^p"in^Ntjv.' r^ait 8.' W. Delhi .Ju Gelet-, Almelo; Kuperué loo All lattin de dames: H. J en E. C. te Llnl *end«. H. C Bijl. iu«ii, Den Hvtaff; k j E. M. van Reea. Dn P. Smits. Dortt; C. Dordt; A. Venema. Uowdu' g. Ooel deel II. MrJ. H. Wold*int;h. Deri Hi. 'n- ItKRfoch- r J A. Huilmand FIRMA J. ROTHUIZEN Zn.. HEELSUM bij ARNHEM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 5