N.C.S.V. STUDENTENKAMP DINSDAG 18 JULI 1939 EERSTE BLAD PAG. 3 Waschkolk, Donderdagmiddag, 4.15 uur; een aandachtig luisterend studentcngez>el- schap, in gemakzuchtige houding het „am phitheater" bevolkend, tem dden waarvan ongedwongen Prof. van As beek zijn referaat over: Het eelfbeschikkingsrecht der valken hield. ïing, Dit zelfbeschikkingsrecht is» door de diver. ÜraI| se jfr,Perial'smen sterk op <&n voorgrond ge- ;mu."i bracht. Vooral moet mer dit recht staatkun- ispeil dig zien. Een volk rtórdt steeds gezien als 5 30 een staatkundige eenhèid. Als enkele practische toepassingen noem- ang.j 'de spreker: a- het ontstaan van Polen, het uiteenval len van de Ooetenrijk-Hongaarsohe mo narchie; b. het onafhankelijk worden van Irak en Egypte (enkele jaren later), waarbij echter de politiek da weegschaal deed overslaan. In al deze gevallen werd de waarde van de toepassing van het zelfbeschik kingsrecht verzwakt, doordat het recht i.mu.j werd opgelegd door de groote mogend- rnbia heden, zonder ruggespraak met de be- 'z?eic trekkenen. 40 u, Deze toepassing vindt natuurlijk gemakke- *•45 lijker plaats op een land met een homogene aiie« bevolking, en met homogene belangen dan inga. op een land waarin verscheidene volksgroe- pen en dus uiteenloopende belangen vereend 10 u, zijn anp, In de modernste tijden vertoont het zelf- ïtitu beschikkingsrecht een ras- en volksbasis, tueeï (Tsjechië en Oostenrijk!) Het kan dan lei- oeoit, den tot imperialisme. Het zelfbesehikJdngs- rram,' recht is dan een verabsoluteerd recht, dat wil zeggen los gemaakt uit zijn verband, en Con>| werkt dan ontbindend. Het werkt zoo op die lan— staatsinstelling die de status quo huldigt Ligt echter aan het zelfbeschikkingsrecht een zedelijke basis ten grondslag, dan werkt het inplaats van destructief, constructief Keigen kracht en waarde waardeeren in een groote volksgemeenschap). In het koloniale [vraagstuk kan deze opvatting tot tevreden- kest beid van beide partijen leiden, s en Tenslotte besprak spreker wanneer een kest< oorlog van een staatkundige minderheid ter keetj verwezenlijking van zijn nationale aspiraties gewettigd is. keat, Hij besloot met zich af te vragen wat de Kerk van Christus te maken heeft met het zelfbeschikkingsrecht. Hij memoreerde daar bij het boek van Oldham: „Christianity and Jhe Race problem". Hierin worden de volgende gedachten uit gesproken: Ten eerste moet de Kerk oecumenisch zijn en alzoo in dezen handelen: de Kerk heeft ïede. terbied te hebben voor de persoonlijkheid Van iedereen. De Kerk moet de kam pioen zijn voor de gedachte." vrijheid voor ieder volk; een gemeenschap van volken zonder de aanwezigheid van minderwaardig heidsgevoel bij sommige, (de Kerk moet ilan los staan van de overheid). Ten tweede moet de Kerk opkomen tegen plein 2e verheerlijking der staatsmacht en moet n eq ze met kracht poneeren de stelling: de staat is er voor den mensch, en piet omgekeerd! Wat betreft de eerste gedachte zeide spr. hogdat vooral in de wereld onzer koloniën de Kerk (inclusief de zending!) los moet staan van de overheid, terwijl haar pri maire taak is: Evangelisatie. ister eten. Beferaat Prof. Dr. H. Kraemer Vrijdagmiddag werd het laatste referaat gehouden door Pref. K r a e m e r uit Leiden, den bekenden zendingsman, over: „De in- heemsche kerken en de koloniale politiek". Spr. vraagt zich af: le In welke wereld speelt zich thans de koloniale politiek af?; 2e. In welke stadia bevinden zich de in- heemsche kerken? Wat betreft het eerste, de koloniale we reld van nu vertoont een geheel ander as- [>ect dan in de jaren 1920—1930. Toen ken- ien we een wereld, waarin de progressieve soloniale politiek opgeld deed, waarin de koloniën vooral gezien werden als wat de Engelschen noemen Sacrêa Aucits (Fransch: mission Sacrée). De ongebreidelde machtswil der totalitaire, dynamische sta len heeft het aspect der koloniale wereld en politiek aldaar geheel gewijzigd. Deze machtswil leidde ertoe, dat het streven naar nationale onafhankelijkheid hoe langer hoe neer overging in een pleiten voor een be stendiging van den kolonialen band. Van nationalistisch Inlandsche zijde is deze hou ding verklaarbaar, doordat men in het opdringend fascismei Van Japan zoowel een gevaar voor het moederland, als voor de koloniën ziet, maar als compensatie wil men een sterkere uitbreiding der democratische vrijheden voor het Indonesische be stuur. Desondanks zijn en blijven de nationalisti sche bewegingen in Indië in wezen echt Dostersch, d.w.z. overtuigd anti-Europeesch. 'Helaas moest spreker vaststellen dat vele Hollanders het hunne gedaan hadden of nog loen dit laatste steeds meer aan te wakke- Inzake de opvatting van Prof. Snouck ïurgronje, die een bewust streven naar feestelijke eenheid van de geografisch ge scheiden Rijksgebieden verdedigt merkt spr. bp, dat het politieke element in deze con ceptie deze verzwakte; immers hoopte prof. Snouck. Hurgronje aldus het verschil in godsdienst tusschen Islam en Christendom 'an alle politieke en maatschappelijke ge- 'aren te ontdoen, erre vraa£ in welke stadia zich de Indi sche Kerken bevinden, noemde spreker de gebondenheid hiervan: le aan het. feit, dat die kerken Christelijke kerken zijn en 2e aan °P We omstandigheid, dat die kerken vruchten >erd zijn van Europeesche werkzaamheid; waar- n al jdoor ze tenslotte niet als volwaardige leden in het Indonesische cultureele leven erkend gorden. Tenslotte noemde spreker de reden, dat de inheemsche kerken de politiek niet lielnvloeden, en wel: le doordat haar aantal te gering is; 2e. door de oorzaak van geografische lig- :hte de grootste inheemsche kerken worden Vpn r n'et °P Java, maar in de buitengewes- >nd *6Q 8evon<^en blik afi Ook geldt als indirect© oorzaak het feit, dat de kerken als zoodanig zich Luiten het politieke leven moeten hou den, omdat dit niet „der kerk" is. Wel moeten ze haar leden steeds richting geven voor hun denkwijze in de ver schillende situaties, waarin ze kunnen komen te staan. .Tevens moet de inheemsche kerk im uiteenloopende cultureel en maatschappe lijk opzicht bij de verschillende Indonesische volken. Prof. Kraemer leidde hierna nog een nabespreking. De kampsfeer Tenslotte, dit verslag zou onvolledig zijn, wanneer ik U niet iets van de kampsfeer, waaronder dit alles geschiedde, vertelde! De taak, die ik me stelde is moeilijk, want defin eert U maar eens een vaag begrip in enkele woorden! Hoogstens zou ik U kunnen gewagen van mijn subjectieve zintuigelijke waarnemingen; het is een kostelijk gevoel, lui uitgestrekt in de Veluwsche hei zich al dan niet te verd epen in een woordenwisse ling, nabespreking, discussie of hoe U het noemen wilt, na een „zwaar" verslag van dezen of genen hooggeleerden heer, of om met hockey stick of voetbal de sport eer aan te doen! Eischt je door het zand bezoedelde lichaam zijn normalen staat weer op, och treuzel niet te lang, en wees zoo flink bij het morgenkrieken (een ruim begrip voor wat heeit 's morgens acht uur-half negen) je je zwempak aan te meten en je bedwarmte plotseling haar grootste quantum calo rieën aan het koude, meedoogenlooze Waschkolkwater af te staan door je een sprong in het meertje op te leggen. Dat eischt wel eens een beetje zelfoverwinning, want je lag nog zoo graag een minuutje lan ger in het stroo! O, die luiheid, ze krijgt een geduchte klap in zoo'n kamp als je de cor- véefunctie hebt opgeloopen. Een ontzinde menigte eischt voor haar grenzelooze hon ger het mogelijke, maar ook het onmogelijke op. Blijf kalm vriend, al slaan de golven der razernij ook nog zoo hoog, toon dat je een man bent! Ik wij besluiten met een protest nogmaals tegen de wreede wijze van storen uit mijn eerste slaap den laatsten kamp nacht, toen een zacht gesuis en een flauw tjes flitsen van vuurwerk-ingrediënten in werking aan de officierenfuif (zoogenaam de!) luister gaf. KERKTORENS EN VLEERMUIZEN Ofschoon het kerkelijk besef van vleer muizen veel te wenschen laat, schijnt het toch niet zonder belang, deze beestjes even in de aandacht der kerkelijke autoriteiten te brengen. Er is n.l. te Utrecht een zoölo gisch museum, dat van te leefwijze der vleermuizen graag meer weten wil. Sinds een drietal jaren heeft men dit onderwerp in studie. De voorloop!ge uitkomsten wijzen er sterk op, dat sommige „trekken", andere daaren tegen hun heele leven in dezelfde omgeving blijven. De leefwijze der vleermuizen is overigens globaal genomen als volgt: het heele jaar, dus 's zomers en 's winters, leven de beide geslachten bij elkaar, alleen in Mei, Juni en Juli leven ze gesoheiden. De wijfjes zitten dan in groote hoeveel heden, tot zelfs 400 stuks bij elkaar in ge meenschappelijke „kraamkamers", om al daar hun jongen ter wereld te brengen en op te doen groeien. Zijn deze vliegvlug, dan ipas komen de mannetjes zich weer bij de wijfjes voegen. Waar bevinden zich nu deze kraamkamers Zij zijn in de grotten van Zuid-Limburg, in boomen en in kerken en kerktorens. Voor laatstgenoemde gebouwen wilde men nu medewerking verzoeken. Het zou zeer op Prijs gesteld worden, indien kerkvoog den, predikanten, kosters en ver der iedereen, die weet dat zich in een kerk vleermuizen bevinden daarvan kennis zou willen geven aan den heer L. Bels, Zoölogisch Museum, Janskerkhof 3 1e Utrecht. BOEKEN EN GESCHRIFTEN rrr dg middagpreek, door Ds. h J. do Groot, Ned. Herv. Pred. t< Voorst. Deel II. G. F. Callenbach N V te Nükerk. Misschien wekt u het opschrift boven dezt ecenede niet uit tot aanschaffing vam he ..Middagpreek", d dat in dit boek worden geboden. dompspredl k an t, de titel •moeden, lohlsmuepreeken •el beluister trekt minder ai betreft Cate al dan het le op Zondag naar den krijgen. En dan is er srkondiglng naar Zon- hismus. Hoeveel van zulke leer- lantrekkelijkiheld Maar wie zoo redeneert, heeft zeker deel 1 van bovengenoemd werk nooit in handen gehad Anders zou hil zóó niet t/jrdeelen. Ds. de Groot geeft Catechlsmuspreeken. die van het begin tot het eind de - aandacht gespannen houden Wat levendige, pittige stijl! Ook de humor ontbreekt We denken hierbü o m. aan die mooie pas sage. waarin h(j spreekt van luie dominees, die hun studeerkamer gaarne noemen het heilige der heiligen en juist daarom dat heiligdom slechts éénmaal per jaar binnen treden. kei de stijl, die In deze rijke fat In zijn Ds. de Groot ls Hü andei heilige kui wU daarbij midden ln de pr&ctijk van het leven worden geplaatst. Ds. de Groot is predikant in de Ned. Herv. Kerk. Dat hU derhalve in zijn preeken rekent tie worden aangetroffen, kan en mag men hem niet euvel dulden. Hij geeft daardoor blijk het aangezicht zijner schapen te kennen HU bo- dan die Zijn groote 3 bü" he« Gods Woord 1 iring lellen. r wijlen Dr Rohl- i Geref. Belijdenis kostbaar kleii noet ons de opmerking van het hart dat hü o.i. het recht op den kinder doop wel wat te ruim opvat. Daarover oordeelt zijn Herv. Collega Ds. Woelderink wel eenlgs- zlns anders, die toch ook de Geref. Belüdenls van harte liefheeft. Dat voorts iemand als Ds. de Groot bü hand having van eigen kerkelijk standpunt andere kerkformatiea veroordeelt, ls te billüken. Daarom verstaan we het. dat hü ervoor pielt, dat de Overheid een voedsterheer der kerk dient te zün. al kunnen we dit standpunt niet deelen. Maar Ds. de Groot moest o.l. niet zeggen, dat andere kerkformatles bü de' handhaving der tucht aanzienlijken wel anders zullen behande len dan hen, die veel laiger staan op de maat schappelijke ladder. En tcoh, ondanks de hierboven genoemde be zwaren, blijft dit boek van Ds. de Groot voor ons van groote waarde. Deze preeken zün schoon van stül. hebbe DE VRIES. Uitgave vingen wil aflet srteld. dat jong De Illustrator C. teqtmd&Hea begrip tobben tot DE GOUDEN BOND „WESTLAND" Van 2630 September jubileumtentoonstelling Op 25 April j.l. heeft de Bond „West- land" op luisterrijke wijze zijn gouden jubileum gevierd. Het was een feest het heuglijk feit waardig, dat blijvende herin neringen heeft gelaten. Maar dat feest was slechts een begin. Want de stoere Westlanders zouden zichzelf ontrouw worden, indien zij me het aangename ook niet het nuttige wistci te vereenigen, maar dan zóó, dat dit nutti ge ook weer omgezet wordt in vreugd», waarmee de gulden herdenkingsdagen dai worden besloten. Van meet aJ heeft het houden van em Jubileumtentoonstelling op het programrea gestaan. Thans is de datum bepaald. In een samenspreking met het bestuur moohten we dienaaneaande uit den mond van den voorzitter, den heer J. Barendse even trouw aan de pers als de pers aan hem een en ander vernemen. Gedurende de dagen van 2630 September zal de tentoonstelling worden gehouden in de daarvtor beschikbaar gestelde gebouwen van de Naaldwij 1 specifiek dragen. C te com pi poseerd 1 Dit bet de Westl lans voor de verbet Om met kunnen d de belang waaraan kunnen b Bovendi geven aan - w ^ciumiikeii om als veiling in te zenden een stand met groenten en fruit En als de kroon op dit werk zal de Bond het grootste deel vullen met een c.l-, die hei geheel zal moe ten bekronen. De «heeren Velders en Ir. Riemens, beiden experts op dit gebied, zullen den op bouw van het geheel verzorgen. Ook de nevenbedrijven van den tuinbouw worden niet vergeten. Onder de ruime overkapping van het ten toonstellingsgebouw en op aangrenzende terreinen zal er gelegenheid zijn om te ex- poseeren. Wie van een plaats zeker wil zijn, moet zich eahter haasten met aan melden. Er is echter nog meer. Het bestuur van de Oranjevereeniging zal Naaldwijk in de tentoonstellingsweek een feestelijk aanzien geven en door enkele attracties het den tentoonstelling-bezoekers, die in Naaldwijk een poosje willen verwij len, zoo aangenaam mogelijk maken. Dit alles zal weer goed worden. Want dat het Westland zijn beste been tje voor zal zetten, staat vast. Het heeft zijn reputatie op te houden en eer is teer! Wel zijn de tijden verre van gunstig voer den tuinbouw, maar het Westland versaag de nog nimmer. Het zal ook nu weer ton nen, dat het vertrouwen heeft in eigen toe komst en daaraan blijft bouwen door alle stormen heen. Het Westland houdt koers. Met allerlei smoesjes probeert hij zich ut dit netelig geval te draaien. Het om- Mgend publiek ziet belangstellend toe en goeit steeds aan. „Ja maar", zoo zegt hij: „je moet hem dr»ct leveren." ,Dat kan wel", is het antwoord en reeds t eiken zijn eeltige werkvingers peuterend tar de knoopen. I)e situatie wordt lastig. Het publiek iicst de zijde van den halstarrigen boer. .Eerlijk is eerlijk, verkocht is verkocht". Dog eens tracht de koopman den boer te ovci 'olyffen. ,Ja maar, kijk eens, zoo heb ik 't niet beuceld." „Ik jvel", is het welbewuste antwoord. Toch krijgt het boertje medelijden met den transpireerenden vreemdeling. Voor vijftien gulden zal hij de transactie nietig verklaren en zoo eindigt dit tafereel met ac overbrenging van 15 Hollandsche gul utns uit de portemonnaie van den vreem deling in de knip van den Staphorster boer. De vreemdeling kwam thuis met lichte beurs en een zuur gezicht; de Stap- liorster boer met een volle buul en opgewekt gelaat. PROV. STATEN VAN UTRECHT Door het vertrek uit de provincie Utrecht van den heer C. van Geelkerken is plaats als lid van de Prov. Staten van Utrecht opengeval]en.Jn die functie is thans J"lw—urg te Soest. IN" j „Nederland' chip Tarakan Ulvik is aan- rirw weer en vik waren de ad. Aan boord daarnaast steune ons Christelijk volka- 1 voorts Ieder die op het handhaven van jndag als ..rustdag" nog prü" stelt de actie, die uitgaat van het Comit voor Zondasrs- in de Chrlstelüke Organisaties in Publie- Het Comité b.g. ALCOHOLVERBOD VOOR AUTOMOBILISTEN In het ..binnenlar.dsch weekoverzicht" van 't s behandeling van het auto-ongeval te Lon- ;ker, waarbij vier dooden te betreuren vielen, >or de rechtbank te Almelo. U schrijft daarin o.a. dat de Off van Justitie „Een gelukkig gevolg vr - J Inbreker kwam dienstbode bezoeken AMSTERDAM, 18 Juli. „Ik kwam dien avond in de woning om de Duitsche dienst bode een bezoek te brengen. Ik. ben vol maakt onschuldig en ik had geen oogenblik de bedoeling om iets weg te nemen", zeide de 27-jange monteur, die wegens poging tot diefstal en insluiping terecht stond. De be woners van een huis in de Ruyschstraat hadden hem op 30 December j.l., 's avonds laat, in huis aangetroffen. üp de voor de nand liggende vraag, wat hij in de woning deed, had de man geant woord: „Ik weet het niet precies". Tege lijkertijd rende hij de straat op. Het was echter spoedig met zijn vrijheid gedaan. Zijn achtervolgers wisten hem te grij<pen. President: En in uw zak had u een. looper. Verd: Ja, dat is om in m'n kosthuis bin nen te komen; dat ding past op alle deuren. Pres.: Ja, dat is nu juist zoo verdacht. U beweert, dat de deur openstond, maar waarom belde u niet? Dan zou de dienst bode wel te voorschijn zijn gekomen. Hoe heette ze? Dat wist de man niet; wel kon hij vertellen, dat het een aardig meisje was. Het geluk was niet met dezen verdachte. Hoewel er duizenden Duitsche dienstbod en in Amsterdam waren, verklaarde de be woonster van het huis, waar verdachte op zijn geliefde had gewacht, nooit een Duitsch meisje te hebben gehad. De monteur heeft reeds e.enige veroordee lingen achter den rug en de procureur- generaal was dan ook van oordeel, dat in eerste instantie terecht twee jaar ge vangenisstraf met. aftrek van de voor- loopige hechtenis is opgelegd, zoodat hij be vestiging van het vonnis requireert. De slimme boer of de gefopte vreemdeling Een onzer lezers schrijft ons: Hij was naar de markt gegaan en had ook zaken gedaan. Nu slenterde hij nog eens over het plein, waar pientere kooplui probeerden rijk te worden, door met kleu- rige welsprekendheid hun waren aan te prijzen. Daar voelt zich een Staphorster boer in zijn element. Daar is hij thuis, doorkneed in alle handelstrucjes. daar voedt zich zijn aangeboren handelsgeest met nieuwe gezegden en oude kwink- €lagen Een vreemdeling had hem al een poosje aaugekeken. verblind door het geschitter van de zilveren knoopen aan zijn zwarte hemdrok. „Zeg boertje", zoo klinkt hem plotseling in de ooren, „wil je dat kleedingstuk ook verkoopen?" „Natuurlijk", denkt de boer, en slagvaar dig antwoordt hij: „Wat geef-ie der veur?" Spontaan klinkt het bod: „Honderd hulden", zegt de vreemdeling en even «•pontaan klinkt het terug: „Dan heb-ie geluk." Zóó had de vreemdeling het niet bedoeld. Hij krijgt zoo 'n raar gevoel over zich. Hij voelt, dat hij geraakt is op de meest pijnlijke plek van een Nederlandsch bur ger, n.l. In de portemonnaie. VERKEERSTUNNEL TE TILBURG TILBURG, IS Juli. B. en W. hebben mede- deeling ontvangen van het Werkfonds dat zij een voorschot van f 508.000 uit dit fonds zullen ontvangen voor het bouwen van een verkeerstunnel onder den spoorwegovergang Heuvel-Koestraat. AANBESTEDINGEN AMSTERDAM, 18 Juli. B. en W. van Am sterdam hebben aanbesteed: le. het ophoogen van wegbanen en bouwterreinen tusschen de Jan van Galenstraat en den Sloterdijkermeer- ten Westen van den Hoofdweg. Hoogste inschryfster was de N.V. Aannemingsbedrijf v/h firma T. ten Breejen van den Bouts te Berg en Dal bij Nijmegen voor f 416.40Ü, faagste inschryfster de N.V. Amsterdamsche Ballast Mpij. te Amsterdam, voor f 356.516. 2e. het leggen van riolen tusschen den O.Z. Achterburgwal, Nieuwmarkt en Gelder- schekade met bijbehoorende werken. Ingeko men waren 21 biljetten. De hoogste inschrij ver was het Technisch Bureau J. Scheepers te Heerlen met f 92.000. Laagste was M. F. de Bakiker en W. van Wijk, te Amsterdam •met f 60.400. Vanwege Gedeputeerde Staten >vtan Zuid Holland is aanbesteed het maken van een bodhtafsnijding en oeververdedigingen langs de Oostzijde van de Zij! met bijkomende werken onder de gemeenten Leiderdorp Oegstgeo6t en Warmond. De laagste inschrijving was van P. Bo te Amstelveen, voor f 31.410. ECONOMIE EN FINANCE KALE1DOSCOOP De beurs te New York heeft weer eens een ouderwetsohen dag beleefd. De koopor ders stroomden binnen. De noteerdngen stegen heel smel en de mol der kon 'het meer malen niet bijhouden. Chrysler slöot 6V2 hooger. Dupont de Neniouans 6y4. Mien meenrt, dat d.e vooruitzichten in de Amerikaansche bedrijven gunstiger zijn dan tot dusver wel vermoed werd. Ook de gerualiten over bemiddelingspogingen za/ke Danaig lieten zich gel dien. De omzet bedroeg 1.750.000 aan deelen, aantal diat sedert eind Januari niet bereikt Ingezonden Stukker (Bulten verantwoordelükheld OVERLADING De Engrelschman Mac Donald, toenmaals Engelsch Premier, heeft in het Jaar 1924 den Raad der Vrije Kerken In zün land redevoering gehouden waarin hü het pleit voerde voor den ouderwetschen „We zijn thans overladen met c Wb zün onbekwaam om den Zondag brengen. Ik ben verbaasd, dat zc mfln vrienden den ouden Schotschen last vinden. Ik zou willen, dat in c leving iedere man en iedere vrouw Schotschen Zondag boven den niet Mac Donald in ling op allerlei t 0%En°hetenise gaande publ bedenkelük. dat het „uit ar al te gretig zich rsmogclUkhcden. Ze brengt ook schade voc irbeid en ala gevolg daaxv, naatschappelüke leven. Immers Gods gebod wo en Zün dient den dageJUlcsohor n voor het geheelt let afraffelt van den Zendag wordt door d< In liet eisen neraóonlUk leven. dat de tilden «lach-n^p! nog haar volle In het Jaar 1924 blUft beteekenls behouden. „Terug tot dau rustdag", zü daa ook do kte roep van allen, die nog n Christelüken Zondag. Moge het eigen voorbeeld daartoe ouden luntas, :lk geval dad Nederland 1 absoluut alcoholverbc ;n is het eenlge middel Geachte lezer(es), hel ?r geschud. :aglük veel a d is wakker geschud. •eauenties van dit ailej ïooit een tfrupi^ drank .absoluut alcoholverbod ziet open gaai hebben aanvaard olvrü eW&tr 11 ■eoht zal komen". L nood" allen ïee helpen do - z(Jn. Zü zün hei dieper over na t mobilist alleen m; RIVIERBERICHTEN HANSWEERT. 16 JULI ROTTERDAM: Duo. Paulissen; Eliaabeth. Schot; W. vna Driel 53. Broer; Bertha. Klare- Ideaal. Marcus; Telegraaf 12, Hulstaert; aaf 11, Huybreohts; Neutraal, Runnings; Telegraaf 19, ortier; Telegraaf 3, Heijstek; Cac- Putten; Corry 6. Verburg; Ansa. Bak- DEVENTER: Era, Verbeeck. ZIERIKZEE: Schouwen, v. d. Doe. ZWOLLE: Wuta, Theunisse. DORDRECHT: Karang. Poot GRONINGEN; 2 Gebroeders. Óaskema; Maria IClazIna, Wemmthoven. WORMERVEER: Eendracht, Faasse; Onder neming. Iteüngroudt. UTRECHT: Jeanne, van Immeraeel; Specu lant. van Wlinen. DELFT St. Gerard. Verbraecken. BERGEN OP ZOOM: Schelde 1, Koopman. TERNEUZEë; Henriette. Bül. ENSCHEDE: Stad Amsterdam 7. Mer^elaar. DUITSCHLANDSibylla, Geffens; Comptolr 21, Nledecken; Cornelia Marihl van Schündel; Wiiladcor. Norbart; Baden 14, Gries; Mannheim 132, Ostertag; Confido. anssens; Edelweiss 12. Selbert; Corl, Hlby; Arolla, Scht II, Fiat Vo- PM__ Teuna 2, Ju- ns" Hendrik; Johan, Peters; Melusine, Behrens; Jowl. Hoppe. Cimbrla, Haentjea; Hen- drlka Johanna! r. d. Stroom; Slavonia. Bosman; Krefeld, Bode; Urania II. Lumler; Christina. Wilhelm; Alfredshof. Wacker; Prins Bernhard, Schultema; H. HelJraud, RanzenbergerHenry. Smit; Wilan, v. Strien; De Hoop. Oossc; Zaan land. de Gelder; Slmplon, Obach; Furka, Wal ter; Emll, Rum; Wodan. v. d. Broek- Hasard. Wilemsen; Rehoboth. Duinkerken; fïernherg, Illner; Harpen 78, Klotz; M. Stlnnes 81, Raab; Llevin, Remoitel; Deus Teeuwen, Hofer. AM STERDAM: s. Jagerswijk; s. Brunswfjk; s. Vreeswijk; Wijkdienst 5. v. Roesum; Rietlan den. Heida; Wijkdienst 21. Staal: Italia, Kam pers; DE HAUKES: Nalite, Meüer. DEN OEVER; Petrus, v. Loon; GRONINGEN; Wen- delina, Lucassen; DORDRECHT. Creuse, Ren- nings: VENLO: H. J. 12. Huygens; WEURTï s. Meurthe; UTRECHT: Llna. Huvsen: KO NINGSBERG: Najade. Lofler; VLIEREEDE: Odin. Hermes. ZWOLLE: Gelria 2, Veldman; SNEEK; Evertje. Wijnen; LEEUWARDEN: Maria, v. Meegen: MEPPEL. Eben Haezer, v. Eek; TkkWOLDEOosterschelde, van Dort; URK: Meeuw. Rlgter; Alida I. Draver; Vtida II. Drayer; BORN: Edelwels 19. Zaal; VLAAR- DINGEN: Kloet. Hoogeveen. SAS VAN GENT: Johanna Jansen; DRUTEN: Pandora. Visser; DORDRECHT: Scarpe. Ponsen; ZUTPHEX: Johanna, v. Enk; DOESBURG; Utopia, Kra mer; HENGELO: Quarta, Engelsma; DOR DRECHT: Luctor, v. d. Adel; KIEL: Jupiter, Ramme BELGIS: s. Antonle II. s. l'EssoIr: s. Zee hond; Leopold 3. de Smet; Charitas, IJsenbart; Josmar, v. Hoyweghen; Apo, Poelman; Emlliane, Leien; Jantlena, Kruithof; Eliane, Verschuren; C«o, Omens. Julia. Verstraten: Chama, Ver bergt; Ougreè 5. Vissers; Helvetia, Maas; Ma ria, de MeüMontagne, v. d. BergheCecaïie, Pauwels; Gutty. Roef; Borussia, Krauze; Rival, v. Vijven: Angelina. Sluys; Maria, de Roek; Anker. Moes; Avontuur. GUjam; Laurant, Kor- stanje; Francina Urslnus; DUITSCHLAND: De Zeeuw. v. Dam; Vertrou wen. de Korte. Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd ROTTERDAM: s. Ymir; s. LogIs. Schulp? Cambodge. Betz: Wisand, Kok; Talpl. Bonis; Curbet, Super; Gounod, de Püper; Maas, Ulser; Nussia I. Windt; Brabandia, v. Deurzen; Diaz, de Vries; D.A.P.G. 10. Reinmuth; DORDRECHT: s. Iseres. Pasteur; s. Sully; s. Parfls; s. La Place; VREESWIJK: s. K. Vaart 10: s. Jenny; LEMMERs. Tümba; WEURT: s. Mosselle; s. Rhin; ARNHEM: s. Nelly; GROOTE LIXD: Zeven Gebroeders. Theunlssen; UTRECHT: Dirkje Gerdlna. Verwoert; AMSTERDAM: Irn- fried. de Jong: KONINGSBERG; Ruhrort Behr- man; AMSTERDAM- Wijkdienst 7. v. d.' Meor; HAARLEMNeeltje. Ruitenberg; AMSTER- DAM: Troostwijk. Meffert; BERLIJN. Laurenz, Held; URK: Tabor. de Bot; OSTENDE: Schnu- pe. Voogd; HARLINGENNico, Klarenaar; ROULERS: Nora, Kaiser; HOOGLAND- Oerijs- sel, Bruinsma; AMSTERDAM: Wijkdienst 10, Sassen; HARLINGEN. Johanna, de Bot: BEL£Ië: Thalr, Kirz; Naphta, Witzel; Comp tolr 21, Hervel; Esperance. Bloemberg; Annie, Jansen: Nelly 2. v. Oosten: Revoir, Meeuwsen DUITSCHLAND: Willem III. Laven; Joha- - Pleternelia, de Ruyter; Ger-1». tT»np. EMMERIK, 16 Juli 1939. DmfsCHLANDVeni, v. Dongen; Janna He- lena Smits- Mowan, Schreuders; Express oJ, Wolff- st. disponibel; Vilan. Suiker- Angele 2. Durink; Wajang. Lensenst. Gerhard; Prins Alexander, Verdük; Alverna, Emmerloot; Algo, Dormalen; st. Obcrnai; Lena Reitsma- Adria- nus, Suvkerbuvk; st. Greta- Karl Paul 3, Balik; Olbo. Oldenburg; R. Karcher 101, Schade; Bt* Embla; Rheingold. v. Noordende; Saenredan. - Graaf; j u. «i—x. Asgard; Dickens. Rutjes- Metsu, Donselaar; st. Fiat Vol. 9; Seam 5, Grün; St« Gerardus. Drlessen; st. Hela: Antharis, Dut Raphael, v. Winssen; st. Somme; st. Rautgundls, DrlediJk; Atalante. Herman... - - sons Wissink- I. O., Olieslagers; st. Beta; Cor nelia, Hoeksma; Rhein Main, Schwippert Rhone; kt. Michael. Blum. Damco 31. Pols; Fenelon, Herm "Bersjou. de Vries: Walsum 1, Jacobs- Schwlnfurt. Oversteeg; Philot Golga. Mus- ~2i. ~LeitZj st! Katwijk; Fillcie. Schouwbank: Neptui Alplna Gerr i Wo Mass 2. Linge en Söhclde 16. ter; Holbein, Bresslnk; Heima. -Wendt; Jeanne. Weaterlinck; Jean, Besjes; Concurrent 5. Hel den; Oharles, de Jong; Macobeja, v. d. Klooster: Furka. Reüniers. BELGIë: Wijmae, Broeders; Oka. Vcrstraeten: Jama, Fluyt: Lloyd 23. Zimmeil.iann; Margue rite. v. d Sande; Telegraaf 3. Heijstek: St. Pe trus 2. Sep: Telegraaf 8. Llndhout; Sovllo, v. d. Vüvere- Morgenster 1. Seeger; Angelina, de Potter; Rheinfahrt 101, Specht; Reihfahri 99. Staab; Henriette, den Beaton; Rolf, Madert; Emma. Daebel; Beranger. Krebs; Cis Rhenan, v. d. Buspche; Inklsi. de Vos; Tawe, Schol*en; Crant, Boodts; Eben Haezer. van Strüdonck; Damco 6. v. Geffen; Eroedertrouw 10. de ongta; Anna, Broeders: Christina, van Keulen: Hen- drika, v. d. Adel; TtV graaf 16. de Ruyter; Te- .elegraaf 17. Nout; Adria- Rük: Telegraaf 5. Kik; Badenla 62. Gilles; Onder neming, Norbart: Calanda, Koch; Pleternelia 3. v. d. RUken: Ev. Hamel; Urma. Teirllnck: WJlly. i, Oosterloo; Gadang, KeÜ: ..~rF^eenke: Julia. Janst Brabants; Sanara 117. Büsant; De Ruyter, Vermaas; Savorne L-ihmaa, Kwint; Vir go, Helda- Weling, Litmeüer; Comptoir 51, Bon man- Rhenus 42. Schaden; st. Albatros; Con- stantla, v. Dongen; Hast 10, Ehlers- st. Leo Jan; Wannehorn, Rudlnger; st. Gouda; M. Stlnnes 4, I Ruiter; Huan. de Bot; Christlaan. Jansen; st. I Exvoto- Matan. Mlchielsen; Passim, Oomens; st. Express; NIJm. Koophandel 3, v. Bon; Thejo, Bekelaar; San Jose, Bruynlnck; st. Fulla; Luita. de Graaf- BUderdtjk. Scholl- st. Johanna 2; Leen- dert, Jlskoot; Agnella, de Bot; Catharina, Beek; et. Wiljo; Lovoisier, Groenhof; Mevo, v Dordt; Die Zukunft, Kruscher; Alberdlna. Sanders: A. J. M.. Haems; Louisv. Schultema; EUa Halm, Grosskopf; Hls'pania, Êmans; Industrie 75. Blum; Nleuwendam. Hollenberg; Maria. Broeksmit; Thekla, Schwanen; Hendriks, Mil; Mayer; st. Willem Antoon; Leendert. V. Pelt; n; Spei Roeck; Tanja, StQEDO, Wagemakers. toy; Feodal, v. d Poel; k; Rün en Schelde b, de ■I. Hennv; V it. Fredjo; Vecht, Boom, Uhrmacher; Anna Herman, Dorr; st. Frits; Dijkman - - - i geleidt i tnrich "Wilheimina, Johai H d. Pol; H( nard v. Steen; Alsatla. Smit Schneldt tn bestemd ROTTERDAM: de stoomschepenFlat Vol. I, K. Vaart 9. Barba. Sancta Maria, Johanna, Jean Millot, Sebaja, Noordkaap, Fretta, Pasto, Atla, Johan, Bego, Emma. Prinses Juliana, Noldlna, Fadlr, Kronos I, Holda. Phillpplna. Koster; Ida, 1 Suertng; Elheln, Heuss; Fellcitas, Schneider; 1 Nussia 3. FabrlRhenania 29. Hopstaken; Nep tuin 32, Melssig; Reynolds, v. Slooten; Fort de France, Neuer; Kerhbal. Weeks. Bakal. Hansen; Mannheim, Beckhaus; Chopin, v. Meel; Urania, Kranendonk; Jomae Geluk; Petrus. Hendriks; Seam 13, Acker; Felix, Wagenmakers; Mont Blanc 10. Frohlig. Ollews 3. Jonker; Walsum 30, Braber; Raab' Karcher 47, Rutloff; Anna Bertha, Koks; Geertruida Joha., Nuy; Bretagne, Momm; Pernis, Dijkema; Edda, Rupp; Desideria, Verhage; Mannheim 186, Neureuther; Nieder- wald, Fleck; Jos. Schurmann 6, Hollen'berg; At las 7, Linkenbach; Ophlr, Kalkman; Eduard, Mol; Montan 7. Terschuren; Heine, v. Toorn; Talko, Bekkers. Pijnackers, Jonker; Olst. Maas; Anna, de Bot; 'Dieze, Karbach; Mannheim 209. Greiff; Teja. Passmann; Granl, de Rover; VLAARDINGEN: Borneo. Dirks; VUREN: Ellabeth Levina. Jongen; SLUISKIL; Gawan. Hulsman; KAPPELN: Hermann Llthmeüer, Marsen- ARNHEM. Frlcka. Admiraal; VLAAR DINGEN: Silaboe 'Joras; UTRECHT: St. Pe tersburg. v. Haar'en; ZUTPHENEpda. Haze- wlndesHannover 27, DrogmanLOCHEM Werner Walter. Scheerpot; LOBITH: Alberdlna, Sanders: BIJLAND- Van Hasselt 7, Smit; URE- MEN: Irene. Saatzen; BERLIJN: Christel, Frieseke. AMSTERDAM: Rhelntank III, Boscha- raer; V^jkdienst 32. Staal; DORDRECHT: France, Mlchels; DEVENTER: Eendracht. Brijder; DRACHTEN: Waalstroom, Stenzen; STEIN: Baden 17. Zwerdingcr; VREESWIJK: at. Harmonie 2; AMSTERDAM. Capella. Joos- ten; ZUILEN: Binnenvaart 2, Verw«sELST: Do Hoon PleterseLOCHEM Maria. Fernhout DORDRECHT: Claude Bernard, Kersen; OVER- SCHIE: Renovatie. Otterspeer; BORN; Tampo- nar, Weber; STEIN: Kaba, Ru ger; DEVENTER. Actief, v. Megen; ANKLATM: Gerco, Stump; AMSTERDAM: Krachtwijk, Dekker; KONIGS- BERG: Reze. v. Maren; BREMERHAVEN: Lies. Dorreman; BREDA- Johanna, de Bruin; HAMBURG: Robert Muller 6. CartensenAM STERDAM. Rijn en Lek II. v. d Haar; LOCHEM: 'Twee Gebioedera. v Leeuwen: LU- BECK: Helga, RhehrensLEIDEN Onderne ming, v. BlesumVLIEREEDE: Frieda, Bunken- burg; AMSTERDAM: Sanara 116. Engel; GEL- DERMALSEN; Johanna. Dieden; DEN HAAG: Josephine, Pecker: Wilma, Wlyke. BELGIë. Buiten Verwachting Boere; Calanda. Koek; Gerja, Larooy; Bastlna Adrlana, Visser; Colombe, Asmuth; St. Antolne, Relnlers; Versau, Nuy; Josephine, Landskroon; Nautilus 9. Kor- stanje; Jozef, de Welrt; Badenla 52, Gilles. He lena, Larooyst. Sel&nlDol Brelthorn Zimmerman; Came« HeintjesWllly, Kouwen En mond. Relnlers. DUITSCHLAND: Catharina Adrlana, Vegter; Rotterdam, Solk. Drulmel; De ^oop Wranke: st Agnard; „.SI Keijzer; Karlsruhe 6. Odfn. Erker; st. Harmonie 4; De 23, Rhelnhard; Corry. Mijnen; st. At tractie: Llso. Wanders; Henriea. Ariens: st. Lena- Richard 2. v. Laack; Pauline, Blom- Cli max.'de Jong- st. Corn. Adrianus; st. WJllera Marie; Botlek. 'Brouwer- Ludger, Ortman; Euge- nluse Gilles; Heiland, Claeije; Lahn, Durink. %°DUITSCHLAND: Anna, Kint: Wijkdienst 29. Kerle; Zandexpres II, v. Kooten; Petronella. v. d Wetering- St. AUtonius. Leenders; Humant.o, dé Winter- 'iClnzlg v. d. Poel: Henja. Gerrlt6; st. Klbo; 'Pinang. Schenpf; Raja, Cornelissen Reiger, Liefbroer; Margaretha. v. Scholl; Beer- sche Maas, Werkhoven- st. Tjoba: Seam 1L Kirchgauer; Anna Mathilde. v. d. - landla. v d. Molen; Emanuel 2. Holt; st. Schalkwijk: st. Beverwijk; Navermntor 2. v. Damme- st. Badenla; Grete AdAe, Gerken; Erte- thal, Ritscher; Energie 5, v. Bon; Elsiena de Groot; Rijn Schelde 16. v. Comp; Zuiderzee, MeU nen- Verandering. Meinen; Gerritje Hcndrika, Derksen; at. Drie Gebroeders; 6t. Mercator; Geertruida. Arends; Tertla, Reinartz; st. Hen. drika; Peruvla, Busker; st. Credo; Baden 71. He; I Kn Knocke-'Grace de Dleu, verbi-acken; Midam, Bott; st. Paula; Leo Cardu, Mostcrdijk; Credo, Kore. man; Ingona. Wanders; st. Helvetia- st. Saxo- nia; st. Cuvier; st. Seine; Gusl&v, Krapp; Tin toretto. De Jong; Regulus, De Jong; Frederic. Wtllems; Koningsberg. Deutschst. Johanna; Excelsior, Kwantus; Jessomine Bill, Joosten: Vertrouwen, Brouwer- Hendrika Adrlana. Val kenburg; Geertruida. Rehorst; st. Hendrika 3; Amsterdam 6. v. d. Boom; st. Kronos 5; Gerar dus. Gerritsen; Schllthorn. Boxhornst. Theo- dorus; Rumoirt, Born; Arno. Heidenstecker- st. Rein; Bamberg. HagoortWilheimina, Ovetbos; st. Ideaal; Walsum 3. Westbroek; st. Koopvaart 8; Binnenvaart 30. Lagerwaard. Ortwln. Ver- cfuln; Walhalla Hamelink;; Poeldijk, Schellaars; st. Ludwig; Teutonia, Lontjes; Jordaens, Ten Haaf; Albatros, Touwslager; Spes Salutls, van Noord; st. Walsum 2; Allemannia. Lentjes; Bo. russia. Versluis; st. Charente; Batauwer. Veg. ter; Naphta I. Picard; fit. Cornelia; Ansgar, Haas; D. A. P. G. 6. Schreck; st. Rheinkontor 2; George Sand. Stumpf; Johan HelOrlch. Dubbel dam; Nieuwe Zorg. Hoveatad- st. Verandering; Sindoro. Vertongen; Edouard. Verberght; Johan na, v. Bon; Aljorie, Koenen; Anna, Stegers; st. Cordie; Jura. Wijckmans; «t. Alller; Regina, v. Rooijen; Fluvlale 32, Schott; Flora 3. Fet Dco&nDu< 2 Gebroeders, v Geldere Boll; Emile. Keulen; 3 Gebroedei Energie. Galer Maas; Madoni DUITSCHLAND: Maurtts 3. Janssen; Rival, Rooseboom-, Henja, Wentlng; Broedertrouw, da Beiier st. Olse; Hubert Male SchiJvenaWtnoc, Hullsmans; Hermann. Stelnman; st. Meurthe; Medux, Bechtel; Ougree 7. Peters; Comptolr 12, Btlter; Onrufit, Wormstecker; Gerritje, Nout; Rhelnunlon 5, de Koster; Capadose Smedes; Am. e'o 1 I. de Beyer; t as'drnger. v Asperen; Een dracht, v. Aspercn; Klazlenn. Wolthuis; st. Koop. x IS; Dopu. Schwartzrwachls. Heil; Hedwig, Doodewaard; Moriette, Gasten: van Gogcr. Wijck mans; st. Meuse; Esso Holland 3. Schmltt; Ma thilda, Koppes- Naphta 9. Kuhne; st. Inngard; Maroc. Gebhard; Alex. Da-ir-ans. Coram, v. Dongen; Onderneming. Veralut»; at NoordwtJk; ■t. Kromwijk; Vertrouwen. Nout Rlo. Ruiten berg; Turka, ReüniersNeerlandia, .le Groot; Wijkdienst 2. v. d. Kreeke; st. Bona Spas; Cos- mopollet, v. Essen; Bertha 2, CastelriJn*; Annle, Verschuren; Heinz, Blous; Maria Wilheimina, Leenman; Stortcbecker, Baumgartrn; Zelden- rust. Trouwborst; Johanna, Trouwborst; Caja Llsscher; Nuaala 3, Fabrle; Zuid Holland, Pie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 3