dö)) AKKERTJES ree Gemengd Bloed DINSDAG 18 JULI 1939 EERSTE BLAD PAG. 3 am RONDBLIK EEN OPLOSSING VOOR DANZIG De heer Förster, die gelijk men weet gouwleider der N.S.D.A.P. te Danzig is. en als zoodanig de vechtgeneraal, politiek ge sproken, van het Derde Rijk in het om streden gebied waar Duitschland en Polen aan elkander palen, heeft onlangs een be zoek aan zijn oppersten chef en Führer gebracht. Over wat in het conclave der beide heeren is besproken of voorgevallen, is uit den aard der zaak niet het minste uit gelekt. Men kan daarnaar slechts gissen, door er op te letten of sindsdien in den alge- meenen toestand wellicht nieuew teekening is gekomen. Zulks is nu inderdaad het gevtl. De laatste dagen blijkt de toon van de Duitsche en Danzigsohe pers ten opzichte van Polen aanmerkelijk bezadigder te we zen, zoo zelfs, dat de veronderstelling ge wettigd is, dat een algeheele frontverande ring te verwachten is. Het is, alsof aan het agressieve gescheld en gedreig, hetwelk men als den „zenuwoorlog" placht aan te duiden, een abrupt einde is gekomen. Zulks doet vermoeden, dat de Führer, na beraad met Förster en andere deskundige instanties, tot een nieuwe tactiek inzake Danzig heeft be sloten, een tactiek, welke niet langer met geweld als doorslaggevenden factor wil rekening houden, doch het eerder in het ontwijken van botsingen zoekt, en ln de richting van den minsten weerstand. Natuurlijk tast men thans ernaar, waaruit 'die nieuwe Duitsche tactiek zou moeten bestaan, en dan komt men tot een tweetal veronderstellingen. De eerste luidt, dat Mussolini zijn invloed op zijn vriend en bondgenoot zou hebben geldend gemaakt, gelijk zulks reeds eerder, met name in de beklemmende Septemberperiode geschiedde, en waardoor verhinderd werd, dat ons we relddeel terwille van de Sudeten-Duitschers aan den dhaos en de vernieling prijs ge geven werd. De Duce zou ditmaal echter niet volkomen zelfstandig zijn opgetreden, doch tevoren met den Paus over de kwestie van Danzig zich hebben verstaan, waarna be sloten zou zijn te werken voor een verzoe ning, welke een bestand van vijf jaren zou bevatten. Eerst na afloop van dezen termijn, waarin de scherpe kanten van het vraagstuk zouden zijn afgesleten, en met name het internationale aspect van Danzig zijn be langrijkheid zou hebben verloren, zou Poolsch-Duitsch overleg worden ingeleid over den terugkeer van de Vrije Stad bin nen den kring van het Duitsche Rijk. De hierboven weergegeven hypothese heeft een zeer zwakke stee. namelijk deze, dat Hitier bereid zou zijn de Danzigsche kwestie op de lange baan te schuiven. Tot op heden heeft de Duitsche Rijkskanselier nimmer de neiging vertoond, tot morgen uit te stellen, wat hij vandaag doen kon. Wij meenen dan ook, dat een andere ver onderstelling meer waarschijnlijkheid biedt, namelijk, dat de kwestie-Danzig zal worden beschouwd in het algemeene kader van het Duitsche minderhedenvraagstuk. De Duit sche bevolkingsgroepen in den vreemde moeten natuurlijk de geruchten hebben Vernomen, dat de Zuid-Tirolers geofferd zullen worden aan de belangen van de politiek van het Rijk, met andere woorden, dat zij hun kleine Hejmat zullen moeten verliezen, om de Duitsch-Italiaansche vriend schap ook voor de toekomst veilig te stel len. Zulks moet op die minderheden, ln Roemenië. Zuid-Slavië, Polen en elders een zeer onbevredigenden indruk hebben ge maakt, weshalve daartegenover een credit- post zou moeten worden gesteld. Welnu, Hitier zou zulks wellicht kunnen bereiken, door te Warschau het vraagstuk van de herziening der Duitsche minderhedenrechten in Polen aan te snijden. Zoo zou een nieuw terrein van Duitsch-Poolsche- onderhande lingen worden opengelegd, en zou men een concessie inzake de positie van Danzig kunnen goedmaken door een succes waar het de minoriteiten in Polen betreft. Het lijkt inderdaad, dat langs zulk een weg een ontspanning zou zijn te bereiken, waarnaar door allen tenslotte moet worden gestreefd, omdat bij een gewapend conflict niemand belang zou hebben. De Fransche autoriteiten hebben besloten dat Luigi Pome, correspondent van de „Giornale d'Italia" te Parijs, uitgewezen zal worden. Deze maatregel vormt een ant woord op de uitwijzing van den correspon dent van een Parijsoh blad, Jean Devau, uit Italië. In politieke kringen te Rome verklaart men, dat zich langzamerhand een keten Felle strijd in de provincie Sjansi Chineesch leger over de Gele rivier Uit Sjanghai wordt gemeld, dat meer dan 100.000 man Chineesche troepen de Gele rivier oversteken en Zuid-Sjansi binnenrukken om te voorkomen dat de Japansche troepen de Chineesche legers in het Tafoeng-gebergte omsingelen. Er wordt hier fel gestreden. De Chineezen zeggen dat zij er totdusverre in slagen de Japanners tegen te houden. Andere Chineesche berichten melden, dat het Chineesche hoofdkwartier vermoedt, dat de Japanners nog deze maand een groot offensief in Midden-Qhina willen beginnen. Aan den anderen kant komen berichten uit Noord-China, volgens welke uit dit gebied groote hoeveelheden Japansche troepen naar Mandsjoekwo gezonden worden in ver band met de gevechten, welke den laatsten tijd aan de grens tusschen Mandsjoekwo en Buiten-Mongolië geleverd worden tusschen de Mongoolsch-Sovjet-Russische troepen en de Japansch-Mandsjoekwosche. Het schijnt dat groote transporten gewonden zijn aan gekomen te Charbin, afkomstig van de Mon- goolsche grens. bederft het beste humeurl Maar de zwaarste hoofdpijn verdwijnt binnen een kwar tier met 'n "AKKERTJE", dat de nieuwste menging bevat tegen hoofd- en zenuwpi|n. Vlugge, zekere werking bij alle pijnen, dat is 't geheim der "AKKERTJES", d"e door Seen enkele imitatie wor- en geëvenaard, nóch in 1 hun bijzondere samenstel* jling, nóch in hun gemakke- lijk in te nemen rondpn vorm. Op elk "AKKERTJE" staat 't "AKKER"-merk: Uw garantie I van wederzijdsche uitzettingen vormt, zoo dat het eindresultaat op den duur nauwe lijks twijfelachtig kan zijn. Bij de „Gior nale" meent men, dat „de Fransche maat regel slechts verklaard kan worden door den blinden haat tegen alles, wat Itali- aansch en fascistisch is", Zwaar weer boven Zuid-Engeland Blikseminslag richt groote schade aan Ook vüf versperringsballons vernield Gistermiddag is het Zuiden van Enge land door hevige onweersbuien geteisterd. Op verscheiden plaatsen is de bliksem in geslagen. O.a. werd de electriciteitscentrale van Brighton getroffen, waardoor de cen trale ernstig beschadigd werd, zoodat de steden Brighton, Hove, Storeham en andere gemeenten in dat district van electrischen stroom verstoken zijn. Ook te Eastbourne heeft het onweer groote schade aangericht. Schoorsteenen en daken werden door den storm afgerukt en de interieurs der huizen ernstig beschadigd. De storm woedde ook boven het Zuiden van Londen, waar vele straten blank ston den en het verkeer ernstig belemmerd werd Omtrent de onweersbuien en stormen in Engeland wordt nader nog gemeld, dat de schade niet beperkt is gebleven tot de elec- triciteitscentralen. Vijf versperringsballons werden door den bliksem getroffen, een bergbeklimmer is gedood en minstens twaalf personen werden min of meer licht gewond. Van de vijf versperringsballons, di het vliegveld te Cardington, in de nabijheid van Bedford, werden getroffen, waren er vier van een bijzonder type, dat tweemaal zoo hoog stijgt als het gewone type. Niet tegenstaande den hevigen regen vielen zij als brandende bollen op den bodem. John Naylor, 57 jaar oud, die bezig was, een 2600 voet hoogen berg bij Kendal te be klimmen in gezelschap van 33 leden van de Alpinistenclub van Bradford, werd door den bliksem getroffen en gedood. Twee dames, die met 4 kinderen onder een grooten boom te East Dulwich waren gaan schuilen, werden min of meer gewond doordat de boom door den bliksem werd getroffen. Da dames werden met brandwon den in het hospitaal opgenomen, de kinde ren waren slechts licht gewond en konden na verbonden te zijn het hospitaal verlaten. Chamberlain over het Verre Oosten Engeland laat zich niet tot veranderde houding dwingen Toestand te Tientsin is beter geworden In het lagerhuis heeft Chamber lain, in antwoord op een vraag betref fende den toestand in het Verre Oosten, verklaard, dat de datum voor de officieele opening van de onderhandelingen te Tokio nog niet is vastgesteld. „Er zijn", zoo voegde de premier daar aan toe, verklaringen in de pers gepubli ceerd, volgens welke de Japansche regee ring een fundamenteelen ommekeer zal eischen in de politiek der Britsche regee ring in het Verre Oostn als voorwaarde voor het openen der onderhandelingen. Ik zou het gaarne duidelijk willen maken, dat dit land niet zou willen en kunnen handelen ten aanzien van zijn buiten- landsche politiek volgens eischen van een andere mogendheid", (algemeene toe juichingen). De Britsche regeering heeft echter geen eischen van di n aard van de Japansche regeering ontvangen. Naar de meenJng van den Britsohen ambassadeur te Tokio zou de officieele Japansche houding meer correct bsohreven worden, als de wensch, dat Groot-Brittannië zou trachten de Chineesch - Japansche vijandelijkheden te zien met meer begrip voor Japans moeilijkheden en voor den Japanschen kant van de zaak. De plaatselijke toestand in Tientsin, aldus ging ChamJberlain voort, is thans over het algemeen beter geworden. Levensmiddelen- voorraden komen nu in voldoende hoeveel heden binnen, terwijl behoorlijke hoeveel heden melk verkrijgbaar zijn. In versoheiden steden in Noord-China worden anti-Britsche betoogingen gehouden en er is eenige schade aangericht aan zen- dingseigendom in Sjanst. Wat de Japansche bekendmaking aan gaande het beperken van het binnenvaren van schepen van derde mogendheden be treft, zeide Chamlberlain, dat de onderhande lingen tusschen de Britsche en de Japansche autoriteiten thans vorderen. De afgevaardigde der labourpartij, Hen derson, vroeg Chamberlain nog, of de minis ter-president met zijn verklaringen bedoeld had te zeggen, dat de aanstaande onderhan delingen te Tokio beperkt zouden blijven tot do plaatselijke incidenten te Tientsin en dat de Britsche regeering niet zal ingaan op besprekingen tot wijziging van de bepa lingen van het negen mogendheden-pact. achter den rug der Véreenigde Staten of de andere betrokken mogendheden om. Chamberlain antwoordde op deze vraag: „Ik meen, dat het dat ibeteékent, doch, zoo- ails ik reeds zeide, hebben we een dergelijk verzoek van de Japansoh regeering niet ont vangen". De anti-Britsche campagne in Japan Volgens de „Japan Times" nemen de anti- Britsche gevoelens in geheel Japan toe naar mate de Britsch-Japansche besprekingen over Tientsin voortgang vinden. Het blad meldt, dat averal in de straten der Japan sche hoofdstad biljetten verschijnen met de woorden: „Val Groot-Brittannië aan, dat De prins-regent van Zuid-Slavië te Londen Prins Paul, regent van Joego-Slavië en prinses Olga zijn gistermiddag te Londen aangekomen. Aan Victoria Station werden zij opge wacht door den hertog en de hertogin van Kent en prins Alexander, den zoon van den regent, die in Engeland studeert. Prins Paul en prinses Olga begaven zich onmiddellijk naar het Buckingham-paleis, waar zij eenige dagen de gasten zullen zijn van het Engelscho koningspaar, 's Avonds vond ten paleize een intiem diner plaats, waar mede aanzaten de hertog en de her togin van Gloucester. Men verwacht, zegt Press Association, dat prins Paul van zijn verblijf in de Engel- sche hoofdstad gebruik zal maken, om met de Britsche ministers van gedachten te wis selen over de Europeesche situatie. Volgens doorgaans betrouwbare kringen is het voornaamste doel van het bezoek van prins regent Paul en zijn echtgenoote aan Engeland, te bewerken, dat de credie- ten en bewapeningshulp die aan Polen, Turkije, Griekenland en Roemenië zijn ver leend, ook zullen worden uitgebreid tot Joego-Slavië. RUBR)EIC» obstructie voert tegen Japan door steun te verleenen aan het regime van Tsjang Kai Sjek" of „stelt de sluwe Britsohe diplomatie aan de kaak". Rond de Britsche ambassade bevinden zich allerlei aanplakbiljetten met heftige anti- Britsche opschriften, z,oodat het geheel veel weg heeft van een tentoonstelling van anti- Britsche aanplakbiljetten. Het aantal dezer biljetten in Tokio wordt op ruim 10.000 ge schat. De anti-Britsche gevoelens in het land worden ook weerspiegeld door de verminde ring in het aantal aanvragen tot deelneming aan den zomercursus in de Engelsche taal in de colleges en universiteiten. Bovendien circuleeren anti-Britsche kettinglbrieven, welke steeds feller van toon worden. Aan- ankelijk luidde het in deze brieven: ..Valt. Groot-Brittannië aan. De ware vijand van Japan is het onmenscholijke Engeland", doch thans heet het: „Groot-Brittannië Is een kolonie dief. Stelt den grooten dief Brit- fannië, die zich voordoet als een gentleman, aan de kaak". Het bestuur der partij van de sociale massa heeft minister-president Hiranoema een pe titie overhandigd, waarin een buitengewone zitting van het parlement in verband met de Britseh-Japansche besprekingen gevraagd wordt. In die zitting zou tegenover de we reld de vaststaande Japansche politiek ten aanzien van de nieuwe orde ln Oost-Azic moeten worden geproclameerd. De partij heeft, om de regeering te steunen bij haar besprekingen met Engeland en met de anti- Britsche actie in het geheele land, de Min- seito, de Seijoekai en de minderheidspartij Kokoemin Domei voorgesteld, met haar sa men to werken tot bereiking van het gestel de doel. WOENSDAG, 10 JULI 1030 HILVERSUM I. 1875 dlnsr. 10.0010.20 8.00 Grain.muziek. Na Ciano's bezoek aan Spanje Politieke resultaten geboekt? De „Giornale d'Italia" schrijft, dat bij het bezoek van Ciano aan Spanje resultaten verkregen zijn die zeer belangrijk zijn, zoo wel voor de betrekkingen tusschen Spanje en Italië en tusschen Spanje en de spil als voor het systeem der Europeesche krachten Men behoeft geen voorspellingen te doen over de gevolgen dezer overeenstemming, aldus het blad. Al wat gebeuren moet zal gebeuren. Alles zal zich ontwikkelen langs den natuurlijken weg, aangegeven en ont dekt door de ervaringen der drie laatsto jaren, welke een richtsnoer voor de Spaan- sche politiek gegeven hebben. De politiek van Duitschland en Italië heeft geen enkele verandering ondergaan, geen lageren toon aangeslagen en geen en kelen eisch laten vallen sedert Daladier zijn volmachten heeft verkregen en van het herstel van Frankrijk spreekt en sedert Londen en Parijs op het aambeeld der om singeling slaan. DUITSCHE OORLOGSDOODEN NAAR HET VADERLAND BESANCON, 17 Juli (Havas). Op verzoek van de Duitsche regeering zal het stoffelijk overschot van Duitsche soldaten, die gedu rende den oorlog in Frankrijk begraven zijn, naar Duitschland teruggebracht wor den. Vandaag zijn op de begraafplaatsen te Besancon 72 graven geopend, in tegenwoor digheid van de plaatselijke autoriteiten en Duitsche gedelegeerden. De 72 kisten met de stoffelijke resten zullen morgen naar (Duitschland worden vervoerd. Prinses Josephine Charlotte en prins Boude wijn van België hebben een bezoek gebracht aan Eecloo, waar zij de vlaggen voor de scho len uitreikten en bloemen legden bij het monument voor de gevallenen. 14,4 M. VARA-Ultzen- en 7.30—8.00 VPRO, 8 16 Ber.) 9.30 Cau-i •le „Once keuken". 10/J0 MorgfenwUdlngr. 10.20 Voor arbeiders in de Continuibedrüven 12.00 Gram.muziek. 12.15 Ber. 12.17 VARA- Orkest. 1.00—4.45 Esmeralda en gram.mu-1 ziek. 2.00 Voor c. vrouwen. 3.00 Orgelspel! I en gram.m/uizlek. 4 0j Voor de kinderen. 6.30i VARA-Orkest -6.28 berichten. 6.30 Gram, muziek. 7.00 VARA-Kale.-der. 7.05 Felicita. r ond-Orgel, piano en zang. 7.308.00 Cyclus ..On. 8.05 Herhaling VARA-Varia. 8. 7 Causerie „De VARA-Z. ;iek. 9.00 u.l Jack de Vries' Internationals solist. 9.30 VARA-Orkest. 10.00 Ber. ANP. 10.10 Cause rie „Schuldig of onschuldig?" 10.15 VARA*| Orkest. 10.45 Esmeralda. 11.1512.00 Gram,| muziek. HILVERSUM II 301.5 M. NCRV. Uitzending,! 6.307.00 OnderwlJ»f< Schrlftlezl n on o K Gelukwen-; .00 Graro.mu^ 11.15 Zong met. pianobegeleiding gram.muziek. 12.00 Ber. meditatie. 8.15| (9.309.45 Gelukwen.' sohen). 10.30_Morgendiem Zin; Ensemble 2.15 iziek. 1.45 Gram izlek, 3.00 Chr. lectuur. 3.30 Gram.muziek. 3.40 W Chr. llederenuurtje. 4.40 Gram.muziek. 4.45 J; Gelukwenschen. 6.00 Voor de kinderen. 6.45 Gram.muziek. (ca. 6.30 Ber.) 6.30 Taalles L en causerie over het Binnenaanvarlnga. 0 reglement. 7.00 Ber. 7.15 Causerie „Het kom. t] paa voor het Mlddenstandsbedrijf". 7.30 u, Gram.muziek. 7.407.55 Causerie „Een va. cantierels door Zwitserland". 8.00 Ber. ANP, herhaling SOS-berlchten. 8.15 u. Repetltta I voor het Generaal Appèl. 8.45 Reportage, 9.45 Grajn.muziek. 10.00 Ber. ANP, actueel halfuur. 10.90 Mannen kwartet en planosolln 10.4511.00 Gymnastiekles). 11.20 Gram, r muziek. Ca 11.5912.00 Schriftlezing. I DROITWICH. 1500 M. 11.25 Orgel. 12.00 Con- ;rt. 12.50 Orkest 1.35 Orkest. 2.20 Plano. 50 Kwintet 3.20 Liedjes aan de Plano. 4.20 esper. 5.20 Band. 6.45 tnterviewe. 7.05 Or* el. 7.20 Orkest. 8.00 Causerie. 8.20 Concert, !50 Solisten. 19.40 Orkest. 11.40 Causerie. RADIOPARIS 1648 M. 12.30 Zang. 1.25 e 2.00 Orkest. 3.50 Zang. 6 35 Viool. 7.20 Zang 7.50 Plano. 8.25 Vroolijk Programma. 9.20 Variété. 10.20 Orkest KEULEN 456 M. 12.20 Concert 1.35 Orkest; 2.30 Concert 4.20 Orkest 6.55 u. Zang en Piano. 8.30 Orkest 11.00 Trio. 11.40 Orkest,) H i 11 e r heeft den Italiaanschen minister van cultuur, A 1 f i e r i, bij de opening van! de kunsttentoonstelling te München medei gedeeld, dat in de nabijheid van het station >'Bn „Heerstrasse" te Berlijn, waar de duce bij zijn bezoek aan Berlijn is aangekomen, een nieuw representief station voor aankomst en vertrek bij alle hooge staatsbezoeken ge bouwd zal worden. Dit station zal „MussolinT'-station heeten. Het Adolf Hitler-plein zal Mussolini-plein °e gaan heeten en de straat tusschen plein eq ze i station Mussolini-straat. 11 a Hie H T< EEN AUTOWEG ROMEBERLIJN BERLIJN, 17 Juli (Havas). Men is op het oogenblik aan beide zijden van de grens bezig met den aanleg van een autosnelweg die een directe verbinding zal vormen tus* schen Rome en Berlijn via den Brennerpas, Alhier wordt vernomen, dat de noodiga credieten voor het Italiaansche gedeelte verleend zijn. Aan Duitsche zijde ontbreekt nog de verbinding van München naar der! Brenner. De werkzaamheden zullen echter, zoo zegt men, met spoed worden voortgezet, Nog dit jaar zullen betrouwbaarheidsritten voor auto's tusschen Berlijn en Rome den georganiseerd, waaraan door Duitschei en Italiaansche wagens zal worden deel* genomen. NIEUWE BRITSCHE OEFENVLUCHT BOVEN FRANKRIJK De „Paris Soir" meldt uit Londen: „De Royal Air Force bereidt een nieuwe expe ditie boven Fransch gebied voor. Deze vlucht zal alle kenmerken van een oorlogs- vlucht hebben. De eskaders zullen eerst twee of drie uur voor het vertrek gewaar* schuwd worden en de Fransche luchtverde* diging zal niet van de vlucht in kennis ge steld worden. Woensdag of Donderdag zou deze vlucht plaats vinden. Drie honderd toestellen met 1000 man zouden er aan deelnemen. De Britsche bombardementsvliegtuigen zullen trachten de Middellandsche Zee te bereiken en zonder tusschenlanding op hun basis terug te keeren." GEMENGD NIEUWS KIND VERDRONKEN Het ongeveer 2-jarig zoontje van den heer j C Enthoven te L i s s e is aan het Langerak in een achter het huis loopende sloot te wa- ter geraakt en verdronken. een verhaal uit het midden der vorige eeuw door DI.J.A.V15SCHER. (8 „Indien het noodig wordt uw medewerking en invloed en vraag u van nu af aan op te houden met uw vrijbuiterij en al uw makkers te temmen, en de leiding te nemen van een MestiezenpartiJ die door aaneensluiting van allen zich sterk maakt en invloed op de regeering verkrijgt. Voortaan moe ten de Mestiezen voorop staan in zucht tot ontwikkeling en beschaving, om de blanken te evenaren, om grond te koopen en zoodoende even machtig te worden als de anderen. Wat ge mij had voor te stellen weet ik nog niet en kan mij ook hoegenaamd niet schelen, mijn standpunt kent ge en dit is voor geen wijziging vatbaar." De Vasquez lachte schamper. „Zou ik niet beter priester worden, of schoolmeester?'* vroeg hij spottend. „Uw voorstel is dat van een diplomaat en niet van een vrij man, zooals ik. En tochvervolgde hij, terwijl er eensklaps een nieuwe gedachte bij hem opkwam „toch zal ik uw zin doen. Maar ik heb twee voorwaarden. De eerste is, dat ik eerst heb afgerekend met dien Britschen squatters, Vancouver, die vlak bij de Belmoqde in de Sleepy Hollow woont. Ik heb het onderspit moeten delven bij een vechtpartij, maar hij ziet mij terug, op leven en dood. En, de tweede is, dat ons verbond aog- inniger worde dan u zich hebt voorgesteld, generaal Mariano. Ik heb vernomen dat uw zuster met een Engelschman huwde en uw oudste dochter eveneens. Welnu, laat uw andere dochter huwen met een waren zoon des lands. Geef mij Benecia. Ik geloof dat ze zoo heet. En al heb ik haar nooit gezien, zoo waag ik het erop, want men zegt dat ze schoon is." Don Mariano stond op. Hij was verontwaardigd! Zoon voorstel had hij nooit ver wacht. Dit was verregaand brutaall Nu bleek het weer wat voor een man die ruwe boer was. Hij dacht het zich in met afgrijzen, dat zijn dochter, een echte dame met haar fijne beschaving, haar muzikale aanleg, gekoppeld zou zijn aan dezen ruwen gelukzoeker die van een kleine boerderij kwam, vrijwel niets geleerd had en nu een slechtbefaamd speelhuis had, waar de ruwste kerels whiskey kwamen drinken en het geld van de gestolen goede ren kwamen verbrassen, waar de ruzies en.de vechtpartijen aan de orde van den dag waren. Don Mariano stond op in zijn volle waardigheid. „Hierop heb ik geen ander antwoord, don de Vasquez", sprak hij afgemeten, „dan dat uw voorstel volkomen onaan nemelijk is. Ik zal u nog wat anders zeggen: van u en uw kor nuiten is voor ons vaderland niets te verwachten. Wat u drijft is vuil winstbejag en niets anders dan dat". „Wel vervloekt!'' schreeuwde de ander, een beweging makend alsof hij naar zijn pistool greep. Hij begreep dat hij er een machtig tegenstander bij had gekregen, voor wien hij zich voortaan in acht moest nemen. „Nu moet ik zeker aan de galg! En generaal don Mariano zal me de strop vlechten. Ge gaat er niet op in? Dan zullen we probeeren zelf ons doel te bereiken. Ieder op zijn manier, u en ik". Daar klepperde weer het hek, en nu veel luider datf straks. „Zie zoo! We zijn verraden!" riep de Vasquez. „En nu wil ik weten, wie ons bespied heeft!" Met een paar groote vloeken verdween hij weer in de duisternis. Mariano achtte zijn tijd gekomen om te vertrekken. Met zoo'n kerel viel niet te praten. Hij ging naar zijn paard en wilde juist opstijgen toen hij zich zacht bij de naam hoorde roepen. Hij luisterde en reed het woud wat dieper in. Daar stond in het donker een gedaante tegen een boom. Het moest een Roodhuid zijn, aan de gebroken taal te hooren. Een heel oude stem begon te spreken. „Senor. Ik Indiaan. Kapitein don Carlos. Hier onze heilige kerk. Geloofd zij Onze lieve Vrouwe. Ik Indiaan heb u wat te zeggen Luister. Ik Indiaan was in Monterey. Ik heel oud. Ik bedelen voor mijn brood. Toen ook aan uw poort. Daar kwam schoone jonge dame en gaf mij veel. Heel veel. En zeide vriendelijke woorden. Ik diep ontroerd. Zij uw dochter. En nu kan Senor op Indiaan rekenen. Ik dankbaar tot de dood. Daarom hier. Pas op, Senor! Don Vasquez heel slecht voor Indiaan. Voor iedereen. Ik alles verstaan maar weet niets. Ga nu. Ik uw dienaar. Gegroet!" Hij verdween in de duisternis, en don Mariano, die nog even gewacht had, reed weg, de nacht in. Don de Vasquez was ondertusschen nog bezig om te on derzoeken wat het geklepper van dat hekje beteekende. Zijn vaste overtuiging was dat iemand hem beluisterd had, en ver nomen had wat hij had gezegd over dien Engelschman Van couver en welk voorstel hij don Mariano had gedaan. Hij wilde den verspieder ontdekken en als hij hem vond zou hij er niets in zien hem zonder mededoogen, openlijk of irt sluipmoord, zijn scherpe machete door het lijf te jagen. Het lijk zou hij gemakkelijk kunnen verbergen, en het woud had al over zooveel moorden gezwegen. Zoo sloop hij voort in de duisternis met het blanke mes id de hand. Zijn pistolen zou hij zeker niet gebruiken, daar een schot in den stillen nacht zou worden gehoord tot in de verre Indianendorpen, en hem verraden zou. Hij tastte nu langs de muur waar het hek zoo hard had ge-* j klepperd. Hier was hij er. Het hing gebroken achterover op nog één verroest scharnier. Hoe kon dat ding geklepperd hebben? Het was doodstil in de omgeving van de ruïne, en al had het gewaaid, dan had toch onmogelijk het hek zoo ge* weldig kunnen klepperen. Het moest moedwillig gedaan zijn, door een menschl Een vriend of een vijand? Wist don de Vasquez dat maar! Hij stond een wijle stil. Het was een ellendige gedachte dat daar ergens in de schaduwen van den muur en de struiken nog een mensch verborgen was, die wellicht óók gereed stond, met het blanke mes in de hand en van wien hij elk oogenblik een aanval kon verwachten. Hij voelde dat er gevaar dreigde, en besloot zich verborgen op te stellen totdat de maan opkwam en het licht daarvan het gevaar zou verminderen. Reeds was er een zilveren schijn achter de bergen van de Monte Carmelo. De silhouetten van de rotsen staken reeds inktzwart daartegen af. Nog een uut ongeveer, naar zijn berekening, en de maansikkel zou bovefl de bergen uitkomen en licht genoeg verspreiden om de onn geving te onderscheiden. (Wórdt vervolgd))

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 2