jHeawe iTrtfcrijr (tTourmit Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De Rijksmiddelen in Juni KUNST IN KERAMIEK RYNBENDE FIRMA D. KATZ Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsbfad 7 '/a cl. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 2271Q (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 ÜIbbertentitpripcn: Van I tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer0.22'/, Ingezonden Mededeeb'ngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0.10 NO. 6754 DINSDAG 18 JULI 1939 20e Jaargang h'! DF SCHEIDINGSLIJNEN BLIJVEN De actie „naar de nieuwe gemeenschap" is roomsch getint. Aanvankelijk schijnt hierover in eigen kring eenig misverstand geheerscht te hebben. Enkelen dachten aan een nationale beweging onder roomsch- katholieke signatuur. Maar zoo is het toch blijkbaar niet bedoeld. In het laatste num mer van het orgaan dezer actie wordt de vraag beantwoord, waarom deze beweging niet nationaal kan zijn. Het zou, zoo luidt de redeneering onge- yeer, zuiver theoretisch mogelijk moeten zijn het maatschappelijk-sociale probleem tot oplossing te brengen door sa menwerking van alle volksgroepen. „Geen godsdienstige, maatschappelijke of politieke scheidingslijnen mogen een beletsel zijn voor de maatschappelijke wedergeboorte yan ons volk, ons h e e 1 e volk." Maar deze gedachte moet als al te sim plistisch weggedrongen worden. De schei dingslijnen, die er loopen door ons volk, zijn het resultaat van een eeuwenlange tra ditie, die niet ineens ongedaan gemaakt kan worden. Zou men werkelijk meenen, dat men op dit moment de katholieken en de protestanten, de socialisten en de liberalen, de democraten en de fascisten zou kunnen bijeenbrengen in één beweging, zou kunnen vastleggen op een bepaald program van maatschappelijke hernieuwing?" Wij onderschrijven dit Zouden misschien nog iets verder willen gaan. Over princi- pieele scheidingslijnen, welke het gevolg zijn van de diepste levensovertuiging, komt men nooit heen. Alleen is mogelijk, dat iedere groep van eigen standpunt uit, ten aanzien van bepaalde vraagstukken tot een zelfde praktische conclusie komt. Maar van samensmelting kan geen sprake zijn. Indien wij ons niet vergissen, dan komt de strekking van het artikel in het tijd schrift „Naar de nieuwe gemeenschap" hierop ook neer. Het is dezelfde opvatting, jvelke onzerzijds, al van de dagen van Groen en Kuyper af, gepropageerd is, Een andere PDinie is trouwens niet mogelijk, wanneer men met ons de overtuiging is toegedaan, dat de godsdienstige levensvisie van beslis sende beteekenis is voor heel ons optreden. Het is hetzelfde als wat G. K. Chesterton. Yeligieus-wijsgeerige Engelsche publicist op 'geestige wijze aldus omschreef en wat een Roomsch-Kath. schrijver met instemming citeerde: Er zijn menschen, en ik behoor tot hen, die oordeelen, dat de praktisch meest belangrijke eigenschap van iemand is ziin opvatting van het heelal. Voor een hospita, die er over denkt een kamer te verhuren, is het belangrijk het inkomen van haar huurder te kennen, maar het is voor haar nog belangrijker zijn wijs- geerigp opvattingen te kennen. Voor een generaal, die op het punt staat een vijand te liif te gaan, is het belangrijk de getal sterkte van den vijand te kennen, maar nog belangiajker is het voor hem de filo sofie van den vijand te kennen. De vraag is niet. of de theorie van de cosmos in vloed uitoefent op feiten, doch wel. of deze ten slotte door iets anders beïnvloed worden dan door de theorie van de cos- Het staat er dus zoo mee, dat wij de levensvragen van eigen principieel-gods dienstig standpunt hebben te bezien, doch hij de toepassing geen oogenblik uit het oog mogen verliezen wat de nationale ge meenschap van ons vraagt en wat tot het waarachtig heil van ons volk kan dienen. Dan kan er, ondanks gedeeldheid, natio nale saamhoorigheid zijn, 'el op iet ta twee 1 pa- idige 0EP,j EEN FOUT ERKEND Wij hebben hier en daar op een schutting of reclamebord gezien, dat de gemeente raadsverkiezingen in verband werden ge bracht met de actie der Roomsch-Katholie- ken „naar een nieuwe gemeenschap", In orde was dat niet, al ging het niet zoo ver 'over de schreef als het optreden van een Roomsch-Kath. woningbouwvereeniging, die in een strooibiljet op slinksche wiize een anti-revolutionair candidaat bestreed. Deze laatste verkiezingscampagne werd echter door de desbetreffende Roomsch- Kath. autoriteiten zonder reserve afge keurd. Hetzelfde geschiedde thans ook in zake de verkiezingsreclame, waarbij met een beroep op de nieuwe gemeenschap ge adviseerd werd zijn stem op de R.K. Staats partij uit te brengen. Het tijdschrift „Naar de nieuwe gemeen schap" zegt er van: „Dat is ten eenenmale fout". „Men moet er zich voor hoeden ver- Warring te stichten door een al te nauw JVerband te leggen of door bepaalde, geheel afzonderlijke begrippen of zaken, te iden- tificeeren." De actie, zoo wordt terecht opgemerkt, kan en moet rusten op een bepaalde over tuiging; maar „dat beteekent geenszins, dat deze partij of beweging de eenig geroe pene is om de Nieuwe Gemeenschap te ver wezenlijken." Accoordl De Kabinetscrisis Hierover valt heden heel. weinig mede te deelen. De 70-jarige mr. H. H. A. Sluis, procureur-generaal bij het ge rechtshof, die liberaal mag worden ge noemd, wordt niet als een ernstig in aanmerking komend lid van een nieuw kabinet beschouwd. Op dezen leeftijd is dit voor de eerste maal ook geen lichte taak. Dan nog leiding te kunnen geven aan op het Departement ingeburgerde hoofdambtenaren, is waarlijk niet ieder beschoren. Zondag heeft Jhr. mr. de Geer geconfereerd met den formateur, doch elk bezoek behoeft waarlijk niet over ministerszetels te gaan. Gisteren heeft, als gewoonlijk de mi nisterraad vergaderd op.het Departe ment van Algemeene Zaken. Na afloop volgde een samenspreking van Dr. Co- lijn met Minister Romme. Daarop ver trokken zij samen per auto. Op nieuws gierige vragen of dit op eenige toenade ring gelijkt, waar velen toch wel naar verlangen, moeten wij, precies als wel licht al onze lezers, heden het antwoord schuldig blijven. De Kamerfractie der roomsch-katho- lieken vergaderde gistervoormiddag in het Tweede Kamergebouw. Tot dusver is er geen wijziging te bespeuren in de eensgezinde houding van r.k. fractie en pers, ofschoon natuurlijk die organen, welke steeds van meer uitgesproken ire nisch temperament blijk geven, ook thans milder zijn in de beoordeeling van niet-roomsch-katholieke partijen of wel van den formateur, dan die zich al jaren lang een scherpe manier van schrijven hebben aangewend. Doch zulke nuan ceering vindt men overal, tot in eiken hoek van het menschenleven. Daarom behoeft dat nu ook niet bijzonderlijk, te verontrusten. Het N.V.V. en de kabinetscrisis In de gister gehouden vergadering van het bestuur van het Nederlandsch Verbond ■an Vakvereenigingen, waarbij 320.000 werk nemers zijn aangesloten, werden uitvoerige besprekingen gewijd aan het werkloosheids vraagstuk in verband met de huidige regee- ringscrisis. De vergadering gaf als haar uitdrukkelij ke meening te kennen, dat, hoe ook de sa menstelling van het nieuwe kabinet zal worden, een krachtiger bestrijding van de werkloosheid en een doeltreffende wel- vaartspolitiek voorop dienen tc staan, zulks in het belang van het geheele Nederlandsche volk. De ramp van de „Ijsvogel" Laatste deel van het onderzoek De raad voor de luchtvaart heeft gister middag nog een korte zitting gehouden in verband met het ongeluk op 14 November 1938 aan het K.L.M.-vliegtuig „Ijsvogel" overkomen nabij Schiphol. Als getuige werd gehoord de heer B. Eys, die als steward in het verongelukte vlieg tuig dienst heeft gedaan. Op vragen van den voorzitter mr dr D. A. P. M. Kooien, zeide getuige, dat er geen stelsel bestaat, dat een steward steeds met eenzelfden piloot meegaat. Hij heeft vrij dikwijls met Duimelaar gevlogen. Op de reis van het ongeluk is getuige tweemaal in de cockpit geweest, waarbij hij heeft kunnen constateeren, dat Duimelaar links zat en de tweede bestuurder, kapitein van Gemeren, rechts. Daaruit volgt, dat Duimelaar stuurde. On geveer een kwartier voor het ongeluk is Duimelaar uit de cockpit gekomen om zich naar het toilet te begeven. Hij heeft toen tegen getuige opgemerkt, dat het weer goed was. Ten slotte zeitfe getuige niet te.weten, wie het laatst gevlogen heeft. De raad zal later uitspraak doen. AMSTERDAM, 18 Juli. Nog niet zoo heel lang geleden heeft de directie der Neder landsche Spoorwegen medegedeeld, dat het in haar voornemen lag om in een aantal der voornaamste stations informatiebureaus in te richten ten dienste van het reizend publiek. Gister reeds is het eerste bureau officieel in gebruik gesteld. Het is geves tigd in de hal van het Centraal Station te Amsterdam, rechts van den ingang. In be trekkelijk zeer korten tijd is men er in ge slaagd op deze in het oog loopende en voor het gestelde doel zoo bijzonder geschikte plaats een informatiebureau in te richten. MUTATIES BIJ DE SPOORWEGEN UTRECHT, 17 Juli. De adspirant-adjunct- ingenieur ir. E. J. Hoekstra te Amsterdam Tracticbureau, is met ingang van 1 Juli j.l. benoemd tot adjunct-ingenieur, aldaar Ir. J. E. J. Ankersmit is met ingang van 1 Aug. a.s. benoemd tot adspirant-adjunct-ingenieur te Feijenoord. De ingenieur der tractie met den persoonlijken titel van hoofdingenieur IJ. H. Kalt, te Nijmegen, wordt met ineang van 1 Augustus overgeplaatst naar Utrecht. De afdeelingschef le klasse ir. F. J. Hevll- gers te Utrecht zal met ingang van 1 Aug. naar Amsterdam tractiebureau worden over geplaatst. Mr. A. C. BONDAM TACHTIG JAAR VELP (Geld.), 18 Juli. Gisteren is Mr. A. C. Bondam, oud-rijksarchivaris in Noord- Brabant en in Gelderland en voorzitter- directeur van het Natuurhistorisch Streek museum voor den Veluwezoom te Vetp 'C?!d). rich tig jaar geworden. Een rij van snrekers heeft den 80-jarige gehuldigd, waarbij hem versicl lillen de hulde blijken werden aangeboden, DE RUSSISCH-JAPANSCHE GESCHILLEN OVER SACHALIN Moskou wijst Japans protest af Naar Tass uit Moskou bericht heeft de Russische adjunct-commissaris van buitenlandsche zaken geweigerd te ant woorden op het Japansche protest inzake de geschillen over Sachalin. Gelijk men weet behoort dit groote eiland, dat voor de Oost-Siberische kust, nabij Japan is gelegen, ten deele aan dit land, ten deele aan de Sovjets, en bestaat er sinds lang Russisch-Japansch geharrewar over de arbeidsvoorwaarden in de mijngebieden, alwaar de Japanners concessies verwier- :n. De jongste Japansche nota inzake deze geschillen, droeg een ultimatief karakter; op dezen grond heeft Rusland gewei gerd, er ook maar op te antwoorden. Brandend schip in Stillen Oceaan Aan boord zün 110 passagiers TOKIO, 18 Juli. (Reuter). Aan boord van het Japansche schip „Bolcuyo Maru", dat 18.000 ton meet, is brand uitgebroken. Het schip heeft 110 passagiers aan boord en een lading chilisalpeter. Het bevindt zich midden in den Stillen Oceaan. Men vreest voor een ernstige ontploffing, indien ook de lading in brand geraakt. i-HERTOGENBOSCH, 18 Juli. In tegen woordigheid van vele militaire en gemeen telijke autoriteiten is gistermiddag een oor konde gemetseld en een gedenksteen ont huld in den voorgevel van het wacht- er bureelgebouw van de in aanbouw zijnde Koning Willem I-kazerne alhier. Zooals kend is deze kazerne bestemd voor het elfde Regiment Motorartillerie, dat thans reeds in den' Bosch gevestigd is. De lste' comp. van het le batt. vart het 6e Reg. Infanterie te Breda is thans geheel in nieuw uniform ge~ gestoken. Knapenvereen. te water Alle inzittenden van autobus gered DE KRIM, 18 Juli. De Hervormde Kna- penvereeniging te Erica heeft gisteren per autobus van de Eerste Drentsche Stoomtram- maatscharvrM'i een uitstapje gemaakt naar Amsterdam. Het gezelschap, bestaande uit 34 jongelui, onder leiding van Ds. Steenbakker, uit Erica, keerde laat in den avond terug. Omstreeks 2 u. is de bus, vermoedelijk door een defect aan de stuurinrichting, te De Krim in het kanaal gereden. De bus kantel de niet. zoodat het reddingswerk, dat de chauffeur met bewonderenswaardige zelfbe- heersching leidde, ten zeerste vergemakke lijkt werd en allen op het droge gebracht werden. Door omwonenden was intusschen geneeskundige hulp in Groenen. Dokter Heep was spoedig ter plaatse. Het bleek echter, dat slechts drie personen lichte snijwonden hadden opgeloopen. De overigen waren met den schrik vrijgekomen. Nadat allen bij -om wonenden op verwarmende dranken waren onthaald, zijn zaj met andere bussen huis waarts gegaan. ROTTERDAM LLOYD RAPIDE De firma Ruys en Co. Hoofd-agente van de N.V. Rotterdamsche Lloyd, meldt dat de boottrein aansluiting gevend op het 21 de zer van Marseille vertrekkend m.s. „Indra- poera", den 20sten dezer om 15.56 van Den Haag H.S., om 16.20 van Rotterdam DP. en om 17.17 van Roosendaal zé.1 vertrekken. Ruim twee millioen boven de raming Het eerste half jaar zeven millioen hooger dan verleden jaar De Rijksmiddelenbalans over Juni en daarmede over het eerste half jaar van 1939 vertoont geen ongunstig beeld. Integendeel, de l millioen die de balans uitgaat boven hetzelfde tijdvak van 1938 en de 2 millioen die boven de ra ming is bereikt mogen tot tevredenheid stemmen. Opvallend is het dat de „Ove rige middelen" ondanks het feit dat de omzetbelasting (immer een wisselval lige post) bijna 2 millioen beneden de raming bleef, toch nog ruim 3 millioen hooger kwamen dan de raming. Ook de directe belastingen vertoonen een hooger cijfer dan verwacht werd. Eind Juni was het eindcijfer 21 millioen hooger dan eind Mei en kwam 12 mil lioen boven dat van eind-Juni 1938. De algeheele opbrengst in Juni bleef echter ruim 3 ton beneden Juni 1938, doch kwam 2 millioen boven de raming. Wat de verschillende posten betreft va:t het volgende op te merken: Op ultimo Juni van dit jaar was voor de directe belastingen in totaal op ko hier gebracht f73.786,364.36 bij een raming van f 63.351.000 voor 6/12 van het dienstjaar. In het eerste halfjaar van 1938 was het zuiver kohierbedrag f 61.665.705.05, zoodat thans een vooruitgang kan worden ge constateerd met f 12120.659.31. Wat de onderscheidene middelen betreft, kan worden opgemerkt, dat de grondbe lasting, waarvoor de raming f 10.703.000, bedraagt, thans reeds heeft opgebracht f 10.496.981,85 (vorige jaar f 10.464.242.90) De inkomstenbelasting (raming f82 500.000) is voor het eerste half jaar ten kohiere gebracht voor f 46.201.363,48 tegen over 134.944 225,15 op ultimo Juni'van het vorig jaar, een vooruitgang derhalve van f 11.317.138,33. Ook de andere directe belas tingen hebben de kohierbedragen van het vorig jaar overtroffen en wel de vermo gensbelasting met f 694.627.95 (ko hierbedrag thans f 10.097 230.35), de ver- dedigingsbelasting met f 11.010,08 (kohierbediag thans f5 465.214,68) en de be lasting van de doode hand niet f 65,141 .(kohierbedrag thans f 1.465.571), Ook de overige middelen hebben bijgedragen tot een gunstig resultaat van de opbrengst over het eerste halfjaar 1939 Deze opbrengst bedroeg n.l f 223,999.813,18 bij een raming van f220.862.500 en tegenover een opbrengst van f 217,234.116.95 over het eerste halfjaar van 193S, een vooruitgang derhalve van ongeveer f6.765.700. De maand Juni heeft in, dezen vooruil- gang een zeer groot aandeel gehad. Want bij een maandelijksche raming van '36.810.416,67 bleek de opbrengst over Juni te hebben bedragen f 38.914,441,SI of onge veer f2.104.000 meer dan de raming. In ver gelijking met het vorig jaar was Juni ech ter minder productief, aangezien ten op zichte van Juni 1938 thans een mindere opbrengst van ruim f373.400 valt te con stateeren. Ten aanzien van de afzonderlijke mid delen kan worden opgemerkt, dat de divi dend- en tantiemebelasting (opbrengst •f 9.611.538) bij de raming f3.S8S.461 ten ach ter is gebleven en f 1.130.487 minder heeft opgebracht dan in het eerste halfjaar van 1938. De rechten op den invoer hebben de halfjaarlijksche raming met f 8.517.826 overschreden en brachten het tot een op brengst van f56.517.S26, hetgeen in vergclij king met het vorig jaar een hoogere op brengst beteekent van f9.386.114. Het Statistiekrecht bracht ruim f 43.000 meer op, de accijns op f 68.500, de accijns op het g e d i s t i 11 e f 664.475, oe accijns op bier f 366.918. accijns op suiker f 1.265.871, de accijns op tabak f 394.724, de omzetbelastin f 3.038.003 en de opbrengst der 1 o o d s g c den f 196.164. Een achteruitgang vertoonden de accijns op zout met f 188.423, de accijns op het geslacht met f 102.794, de coupon belasting met f 195.834, de rechten van boeten en zegel met f 924.077, de rech ten en boeten van registratie met f 732.143 en de rechten en boeten successie met f 5.413.522. Het zuiver bedrag der kohieren voor den dienst 1939-1940 van cic inkomsten ten bate van het gemeentefonds was tot en met de maand Juni f 15.233.915 tcgenov f 10.246.042 het vorig jaar. Uit het overzicht van de inkomsten ten bate van het werkloosheids-sub diefonds blijkt, dat bij.een raming f 52.300.000 voor den dienst 1938 het ver bedrag der kohieren tot en met Juni 1939 heeft bedragen f 53.189.760, terwijl voor den dienst 1939 het kohierbedrag op ultimo Juni jl. f 34.118.514 bedroeg bij een raming van f 51.621.000. De inkomsten ten bate van het ver- keersfonds hebben in Juni jl. bedragen f 1.706.525 en over het eerste half jaar f 14.846.531 bij een jaarlijksche raming van f 32 millioen. Doodelijk ongeluk VOORBURG, 18 Juli. Bij den aanleg van het stratenplan nabij de Broeksloot en de Rozenboomlaan is gistermiddag een doode lijk ongeluk gebeurd waarvan de 15-jarige W. R. uit Nootdorp het slachtoffer is worden. Voor het ophoogen van de terreinen bij de Broeksloot wordt met vrachtauto's zand aangevoerd, welke auto's van af de ver lengde Rozenboomlaan over ijzeren zand platen achteruit de op te hoogen terreinen oprijden. De 15-jarige W. R. voornoemd, die met het schoonhouden van deze platen was belast, is door tot nog toe onbekende oor zaak onder een dezer auto's geraakt en op slag gedood. De auto werd bestuurd door den 39-jari- gen de B. uit Den Haag. Het stoffelijk overschot van het slacht offer is in beslag genomen en naar het lijkenhuis van de algemeene begraafplaats aan den Parkweg overgebracht. Ook op de vrachtauto is door de politie beslag gelegd. AANRIJDING MET DOODELIJKEN AFLOOP SLOOTDORP, 18 Juli. Gistermiddag was nabij Slootdorp de 6frjarige heer Venema, die bij zijn zoon te Middenmeer logeerde, per fiets onderweg. Een auto, bestuurd door een garagehouder uit Nieuwe Niedorp, die hem in snelle vaart achterop kwam, reed hem aan. De heer V. werd zoo ernstig ge wond, dat hij op slag dood was. HAARLEM, 18 Juli. In de gasfabriek al hier is een ongeluk gebeurd, dat aan den 38-jarigen kolentremmer J. de R. het leven heeft gekost. De man werkte geheel alleen in een afdeeling, waar hij o.a. kolen op een transportband moest scheppen. Op zeker oogenblik bemerkte een stoker in een an dere afdeeling, dat de transportband geen kolen meer aanvoerde en toen hij een on derzoek instelde naar de oorzaak hiervan, vond hij de R. vrijwel geheel bedolven on der kolengruis. Toepassing van kunstma tige ademhaling mocht niet meer baten. De kolentremmer bleek door verstikking te zijn overleden. JONGETJE DOOR AUTOBUS OVERREDEN EN GEDOOD ROTTERDAM, 18 Juli. Gisteravond om half zeven stak de driejarige J. Koorneef, wonende in de Benthuizerstraat, vlak voor de ouderlijke woning plotseling den rijweg over. Het ventje werd gegrepen door een autobus, bestuurd door den 28-jarigen chauffeur B. J. K. uit Waddinxveen en werd op slag gedood. Het lijkje is naar het ziekenhuis Bergweg overgebracht. KINDERVERLAMMING BEILEN, IS Juli. In deze gemeente fs een geval van kinderverlamming geconstateerd bij een jongetje van tien maanden van den arbeider Joh. Kats te Tiendeveen. De kleine is op medisch advies opgenomen in de ba rak van het ziekenhuis „Bethesda" te Hoo- geveen. DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD Maandagavond tusschen 5 en 6 uur woed de boven den Westpolder onder de gemeente Etten (N.B.) een hevig onweder. De 21-jarige landbouwerszoon J. v. d. Borst, uit de'buurt schap Attelaken, die in den polder land- bouwwerkzaamheden verrichtte, zocht voor den ncerstroomenden regen een schuilplaats onder een struik langs een sloot, waarbij hij een zak over zijn hoofd trok. De jongeman werd echter door den bliksem getroffen en viel in de sloot, waar eenigen tijd later zijn lijk werd gevonden. Geneeskundig on derzoek wees uit, dat de bliksem als doods oorzaak moet worden beschouwd. DWINGELO, 18 Juli. De 20-jarige boe renknecht D. Westerhof is in het veld aan den Pesserweg door den bliksem getroffen en gedood. Men vond hem voorover lipgend onder een boschje. waar hij vermoedel'ik een schuilplaats had gezocht tijdens het noodweer. BLIKSEM SLAAT IN STROOVOORRAAD Gisteravond omstreeks 9 uur is tijdens een kort, maar zeer hevig onweder boven Oost Groningen, de bliksem ingeslagen in de groote stroobulten. slaande achter de stroo kartonfabriek „De Union" te Oude. Pc kela. Het vuur breidde zich, aangewak kerd door den krachttgen Zuidwesten wind snel uit, waardoor na korten tijd drie inil lioen kilogram stroo in lichter :aaie stond De brandweer an Oude en Nieuwe Peko la wist het vuur tot de slroobulten to lorali- seeren Het nahlusschen van het smeulen stroo nam eenige uren in beslag. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen In Den Haag is gisteravond de hon derdste geboortedag van Dr Ph. J. Hoe- demaker herdacht De opbrengst der Rijksmiddelen in dc maand Juni. Te Hemmen wordt de Conferentie -oor Inwendige Zending gehouden. Rusland weigert antwoord op Japan sche protestnota inzake Sachalin. Nieuwe strijd in de provincie Sjansi. Chamberlain over den toestand in het Verre Oosten. WARM, DROOG WEER Weersverwachting voor Zee land en W e s t e 1 ij k N.-B r a b a n 11 warmer morgen, toenemende bewolking, geen regen van beteekenis. Zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuid-Oostelijke wind. Voor het overige gedeelte van het land: warmer, (koog weer, hel der tot halfbewolkt, zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuid-Oostelijke wind. AARDAPPELZIEKTE In het etmaal van 's avonds 16 Juli tot 's avonds 17 Juli is op de Zuid-Hollandsche Eilanden, in Utrecht, Friesland en Gronin gen, de weersgesteldheid kritiek geweest voor het optreden van aardappelziekte. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 20.2 C. h«t bouwwwrk. dan hitn enhat blnnanhuli. Dat moat lijn BETER AARDEWERK Oat Is BROUWER'S'AARDEWERK |t «oor alar.ardawork én klolnplaitlak bij d. wlnkobakaiv voor bouw- an (ulnaardowork bij N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDELUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 IK SNAK ER NAAR Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 nur. (Ree D De luchtdienst op Australië BATAVIA, 18 Juli. (Aneta). Naar Ancla verneemt, zal met ingang van 1 Augustus de tweede wekelijksche dienst op Australië door de K.N.I.L.M. voorloopig worden ge staakt, zoodat dus voortaan de dienst maar eenmaal per week wordt onderhouden. Van het plan voor charteren van toestellen van de KLM is voorshands afcezien, in afwach ting van nader overleg met de Australische regeering. KOLONIAAL INSTITUUT Naar wij vernemen heeft het bestuur van het Koloniaal Instituut den heer P. J. Gerke oud-algemoen secretaris van het gouverne ment van Nederlandsch Inoië, metingang van 1 October a.s. benoemd tot algemeen secretaris als opvolger van den heer E. P. Westerveld aan wien, op zijn daartoe ge daan verzoek, eervol ontslag als zoodanig is verleend. 's-GRAVENHAGE, 18 Juli. Ingevolge «en oproep van het bestuur der vereen. ..Ons Leger" heeft zich uit vertegenwoordigers van meer dan 30 vereenigineen m open bare diensten een „Cnmité-gi <1* nkteel en Generaal Snijders" gevormd. Dit com,té heeft een uitvoerend comité i enoemd, waar van Z.Ex. Mr. D F o c k. oud gouverneur- generaal het voorzitterschap heelt aanvaard Het secretariaat is gevestigd te s-Gravcn- hage. Anna-Paulownaplein 3. Het comité wil bereiken, dat ter nage dachtenis van generaal Snijders een waar dig gedenkteeben op een waardige pluais zal worden opgericht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1