jHeutue grihsrtje (üeurant P Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen J waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/? ct. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 MAANDAG 17 JULI 1939 No. 6753 en Omstreken Postgiro 58936 20e Jaargang gfotatentieprtjjen: Van 1 tot 5 regels 1.17'/* Elke regel meer0.22'/* Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Reconstructie pogingen? Onrust in R.K. kringen inziet, dat generaliseeren meestal ver keerd is. Voor ons is er niets veranderd in de onderlinge verhouding, dan dat een naar wij hopen tijdelijke verwijdering een t ij d e 1 ij k e verkoeling heeft te- Voorzoover uit de gepubliceerde con- renties blijkt, zet Dr. Colijn de recon- ructie-pogingen aan zijn Kabinet voort, e indruk is, dat hij de niet-roomsch- itholieke ministers thans op zijn hand :e£t, doch dat het R.K. viertal wei- :rt langer mee te doen. Het laat zich .nzien, dat Dr. Colijn hen hoopt te ver ingen door een tweetal Roomsch-Ka- olieken. die eenigszins los staan van t partij-apparaat en twee personen in vrijzinnigen huize. Drie namen kunnen in dit geval reeds inoemd worden. Eerst heeft Dr. Colijn jconfereerd met Prof. Dr. j. Barge, togleeraar aan de Universiteit te Lei- in en lid van de Eerste Kamer voor de K. Staatspartij. Daarna heeft de for- jiteur een langdurig onderhoud ge ld met Mr. H. H. A. Sluis, staan- buiten de politieke actie. Een hoogst ïkwaam man op juridisch gebied 1 thans nog procureur-generaal bij het erechtshof te Leeuwarden. Tegen 1 ugustus a.s. heeft hij ontslag gevraagd 1 wegens zijn groote verdiensten viel im een hooge onderscheiding ten deel. Vervolgens heeft Dr. Colijn opnieuw tconfereerd met Jhr. van Lidth de z u d e, liberaal, die gedurende een paar ar minister is geweest in het vorige abinet-Colijn. Deze heeft na zijn nieu- e bespreking met den formateur bliik- par zijn liberale vrienden geraadpleegd 1 het is dus vrij duidelijk, dat hem een Drtefeuille is aangeboden. Indien Dr. Colijn thans reeds poogde in zakenkabinet te formeeren. dan zou e raadpleging van partijleiders vreemd rhijnen; daarom ligt de veronderstelling 3or de hand, dat de minister-president - zooals wij reeds Zaterdag schreven - •obeert zijn Kabinet te reconstrueeren 1 wel op iets breeder politieke basis, jtn thans bet geval is. Dat daarbij roomsch-katholieken, die et de partijleiding instemmen, en soci- al-demoeraten, benevens vrijzinnig-de- ocraten de behulpzame hand niet kun- in bieden, ligt in de rede. Het inzicht 1 de werkloosheidspolitiek brengt schei- jng. De verhoudingen zijn Anders dan ir p35. Toen gingen de roomsch-kath. ml- jsters in het Kabinet met Dr. Colijn |ee, thans volgen zij het parool van de ar tijleiding en de pers. Dit maakt de situatie des te moeilijker. Vant het lijdt geen twijfel, dat roomsch- at'holieken, die een ministerpost aan aarden, de R.K. fractie van meetaf te- jenover zich krijgen. De onrust, welke zich thans echter in ie R.K. kringen openbaart, zou er op unnen wijzen, dat men rekening houdt iet het slagen van Colijn. Reeds bij joorbaat nemen de R.K, bladen een (gressieve houding aan tegenover geest- rerwanten, die tegen de partijleiding in ich thans in een Kabinet-Colijn zouden iten benoemen. En zij voorspellen een oodanig Kabinet een kortstondig leven. Zal Dr. Colijn desondanks doorzet- in? j Blijkbaar wel. De „Maasbode" doet haar spreek woordelijk geworden evenwicht dezer lagen niet altijd eer aan. Dat is zeer immer. Zij meent, dat, nu hier en daar len katholieken half en half euvel wordt jeduid, dat dezen niet met de sociaal- lemocraten in zee willen gaan, zulks pk grond vindt in de houding van de liberalen, „maar helaas ook van de anti revolutionairen". Zeker zullen er enkele inti-revolutipnairen zijn, die oordeelen, lat de roomsch-katholieke politiek van len laatsten tijd dringt tot de aanvaar- ling der consequenties inzake samen gaan met de sociaal-democraten, gelijk aan r.-k. zijde sommigen alle heil ver- N/achten van een voor goed aan den kant zetten van Dr. Colijn. Het gaat [evenwel niet op te spreken van d e anti revolutionairen. Ons blad bijvoorbeeld heeft steeds ge zegd een samengaan van roomsch-katho- jlieken met sociaal-democraten zonder [meer onaannemelijk te achten. Noch met net landsbelang, noch met de aanvaarde [levensbeginselen zou dit voor de groote meerderheid der roomsch-katholieken te verdedigen zijn. Ook thans komt het bij de beschouwing der moeilijkheden op ob jectiviteit aan. Wie om een tijdelijke on- eenigheid de geschiedenis van ruim vijf tig jaar wil vergeten, heeft het dan toch altijd wel erg licht genomen met het be palen van zijn standpunt en het beleven zijner beginselen. Zou een nieuwe vrij zinnige overheersching op staatkundig, economisch en maatschappelijk gebied iemand onzer toelachen? Zelfs, kwam een tijdperk van nationale kabinetten, zoo Souden de belijdende volksgroepen el kaar eveneens broodnoodig hebben. I Wij hebben hoop, dat de „Maasbode" OVER EN WEEF Het kan niet anders of in deze dagen komt de politieke gedragslijn der Roomsch- Katholieken meermalen tegenover die van anderen te staan. En over en weer worden daarbij gemakkelijk fouten gemaakt. Op een ipaar willen wij wijzen. Zoo schijnt men soms in Roomsch-Katho- lieke kringen een overdreven belangstelling te hebben voor het groote gezin. Een symp toom daarvan is, dat in enkele gemeenten een reductie op de tarieven van gas, elec- triciteit en water wordt gegeven aan groote gezinnen, ongeacht hun financieele draagkracht. Men hoort dan zelfs als argument, dat men op deze wijze het kwaad van het neo- Malthusianisme moet tegengaanterwijl de Minister van Sociale Zaken dezer dagen nog verklaarde, dat de Kinderbijslag zeker niet deze bedoeling had. Aldeze maatrege len dienen om het groote gezin te steunen; maar zij mogen het verantwoordelijkheids gevoel niet ondermijnen. Het kwaad be- trijdt men trouwens niet met zulke mid delen; hier beslissen moraal en levens houding. Op iets dergelijks wees dezer dagen ook ,Ons Orgaan" van de Christelijk georgani seerde belastingambtenaren. De ingediende belastingvoorstellen besprekend, vroeg het blad of men niet wat al te vrijgevig is ge weest met voorstellen tot belastingverlaging: „de tegemoetkoming aan de groote gezin nen van f 10.— iper jaar per minderjarig kind boven het derde kind. Dit vergt, een bedrag van f6.900.000. Ons standpunt ten opzichte van steun aan de groote gezinnen is bekend. Al wat tot nu toe in deze richting ging, had onze onverdeel.de instemming. Toch rijst bij ons wel eens de vraag, of wat in deze voorstellen is neergelegd, niet wat al te ver gaat. Een welstanasgrens is niet be paald, terwijl geen tegemoetkoming wordt verleend wegens inwonende minderjarige kinderen, die zelf meer dan f300 per jaar verdienen. Reeds eerder wezen We er op, dat deze bepaling juist drukt op die ge zinnen, waar de kinderen zoo spoedig mogelijk in loondienst geplaatst moeten worden. Mede Oip grond hiervan rijst de vraag, of deze tegemoetkoming met een totaal bedrag van bijna f7 millioen, piet wat al te ver gaat. Ook hier wordt dus nadruk gelegd op het ontbreken van een weistandsgrens. Steun aan groote gezinnen, best. Maar niet, waar de inkomsten hiertoe geen aanleiding geven. Wanneer Roomsch-Katholieken hierbij te ver gaan, dan wensohen we dat te zeggen. Omgekeerd moeten we er echter tegen op komen, dat de suggestie doorwerkt alsof Kinderbijslag en dergelijke maatregelen spe ciaal Roomsch-Katholiek domein zijn. Dezer dagen werd zelfs beweerd, dat de werkloos heidsverzekering een stokpaardje van de Roomsch-Katholieken was en dat de Prote- stantsch-Christelijke partijen zulke dingen hebben overgenomen. Daar is geen sprake van. Strijd.over de vraag, wie voor zulke maatregelen 't eerst het pleit voerde, lijkt ons overbodig en on- gewensoht. Maar van bovenstaande be wering is geen woord waar. Toen deze verzekering voor het eerst in ons land geïntroduceerd werd, was bijv. wijlen H. de Wilde, anti-rev, wethouder van Den Haag, een der meest bekende propa gandisten. Tegelijkertijd toonden ook ande ren, ook roomsch-katholieken, hun belang stelling. Zoo zou er meer zijn aan te voeren: Chris- telijk-sociale actie van roomsch-katholieke zijde liep parallel met die van orthodoxe protestanten: Talma en Aalberse waren tege lijkertijd voormannen op 'it gebied: Kuyper en Schaapman hadden de grondslagen ge legd. Ieder op eigen geloofsbasis, maar met gelijke overtuiging. Wordt in zeker opzicht overdreven, dan doen wij daaraan niet mee; maar de libé rale suggestie alsof do sociale wetgeving uitsluitend van roomsch-katholieke zijde komt, wijzen we evenzeer af. DE R.K. PERS WAARSCHUWT De duidelijke pogingen van Dr. Colijn om enkele R.-K. persoonlijkheden voor zijn Kabinet te winnen, doet de Maasbode schrijven: Indien de heer Colijn meent, die poli tick te kunnen voeren, is dat zijn zaak, maar het is oruze taak, die de doolhoven der politiek minder goed kennen, te waar schuwen. dat zij aan zulk een politiek hun medewerking niet verleenen, zonder zich te bevoegder plaatse ter dege te heb ben geörienteerd over aanleiding en oor zaak en verloop der huidige crisis, als mede de plannen van den formateur. Het verschil, dat de katholieken met den heer Colijn hebben, is van zakelijken aard. Het dient zakelijk te worden bespro ken en zakelijk te worden beslist voor het forum van het Nederlandsche volk. De katholieken hebben den tijd. De tijd zelf zal voor hen werken, want de feiten zullen spoediger dan men denkt duidelijk spreken. Juist daarom is'het noodig,'dat geen persoonlijke misverstanden de poli tieke situatie vertroebelen, en het zou daarenboven prikkelend werken, indien katholieken, tegen eigen fractie en minis ters in, met hun naam de vlag van een aanpassingspolitiek gingen dekken. Elke poging om door wie ook een beitel in de voegen van ome partij te d<>en zet ten, moet onvermijdelijk worden gekeerd Ook de heeren Colijn en De Vos van Steenwijk moeten voelen, dat de eenheid van de katholieken op staatkundig ge bied geen woord maar werkelijkheid is. Is die vuurproef eenmaal doorstaan, dan zal het aan ons zijn te beslissen, hoe wij onze macht zullen gebruiken. Onze posi tie en tactiek kunnen wij niet docr hu! tenstaandens laten bepalen. Die bepalen wij zelf. Het is noodig, dat de verantwoordelijk heid voor de aanpassingspolitiek, die de heer Colijn wenscht, onverdeeld déAr komt te liggen waar ze thuis hoort- Aan De T ij d van Zaterdagavond ontlee- len wij nog deze zinsneden: „De katholieke partij en haar Kamer fractie zijn uiteraard vast besloten den strijd aan te binden tegen ieder kabinet, dat niet de werkloosheidspolitiek zooniet naar den letter, dan tooh naar clen geest van minister Romme in zijn urogram op neemt". En: „Met enkele (buiten-politieke katholie ken kan Dr. Colijn misschien een kort oogenblik de facade van een kabinet men, maar duurzaamheid en stevigheid, zoo hard en hard noodig in dezen tijd, waarborgt het allerminst. Hij waagt zich en zijn mede-ministers in een hachelijk en naar alle waarschijnlijkheid kortston dig avontuur, dat de desillusie in het land, door de crisis veroorzaakt, slechts kan vergrooten". Auto tegen boom gereden Van de vijf inzittenden is één gedood Twee levensgevaarlijk en twee minder ernstig gewond WEST WOUD, 17 Juli. In den af- geloopen nacht is op Zwaageinderboe- kert, onder de gemeente Westwoud, een zeer ernstig auto-ongeluk gebeurd, waarbij één doode te betreuren is. Twee jongens werden levensgevaarlijk gewond en twee minder ernstig. Omstreeks één uur reed een personen auto met vijf personen tusschen de twintig en dertig jaar, die naar een dansavond te Westwoud waren geweest en tot besluit nog een stukje hadden omgereden naar Zwaag- dijk, op het Zwaageinderboekert. Op deze plaats maakt de weg een kleine bocht De wagen, die bestuurd werd door A. Schouten uit Blokker, reed hier met een groote vaart tegen een boom. De botsing was zóó hevig, dat de wagen een geheele omwenteling maakte. Opgeschrikt door angstig geschreeuw en gekerm vond een voorbijganger de slacht offers. van wie de meesten er zeer ernstig aan toe waren. In allerijl werden de plaat selijke autoriteiten gewaarschuwd en werd geestelijke- en geneeskundige hulp ingeroe pen. De burgemeester uit Westwoud. de heer Haverkamp, was spoedig ter plaatse, evenals de geneesheeren Barnhorn en Bos, terwijl de gemeente- en rijkspolitié even eens huln boden. Toen de gewonden uit het autowrak wa ren bevrijd, bleek, dat P. Jong uit de Ban- gert reeds was overleden. De jongens J. Spek uit Hoogkarspel en N. Laan uit West woud waren zeer ernstig gewond en hadden een schedelbasisfractuur. Ook de twee an dere inzittenden, de chauffeur A. Schout uit Blokker en N. Buisman uit Hoogkarspel waren min, of meer ernstig gewond. Met twee ziekenauto's werden het stoffe lijk overschot en de gewonden naar het St. Jans-Ziekenhuis te Hoorn vervoerd. Vanochtend was de toestand van Spek en Laan zeer zorgwekkend. Zij zijn voorzien van de laatste Heilige Sacrementen. De toe stand van Schouten is bevredigend, evenals die van Buisman. DE ONBEWAAKTE OVERWEG Twee kinderen gedood Met den trein, welke Zaterdagmiddag om streeks kwart voor vijf uit Alkmaar in de richting Den Helder vertrok, is onder St Pancras een verschrikkelijk ongeluk ge beurd. Bij den onbewaakten overweg bij het zgn. Achterpaadje waren do negenjarige zoon van dr Destree en de zesjarige zoon van den chauffeur Kersten, beiden uit St. Pan cras, aan het spelen met de autoped. Zij werden door den trein op den overweg grepen en deerlijk verminkt De jongen Destree was onmiddellijk dood. De jongen K. gaf na eenige oogenblikken den geest De lijkjes zijn naar de ouderlijke wonin gen overgebracht De trein had een kwar tier oponthoud. Z.K.H. Prins Bernhard heeft Zater dag de officieele proefvaart en over dracht van het m.s. Oranjemede gemaakt. De Prins begeeft zich te Amsterdam aan boord van het schip. GECOMPLICEERD VERKEERS ONGELUK TE AMSTERDAM Twee ernstig, drie licht gewonden Op den Amstelveenschenweg te A m- sterdam ter hoogte van het Vondelpark is Zaterdagmiddag een verkeersongeluk gebeurd, dat in de gegeven omstandigheden nog zeer goed is afgeloopen, al werden twee personen met een hersenschudding in het Wilhelminagasthuis opgenomen. Op het oogenblik, dat de bestuurder een personenauto, die in de richting Over toom reed twee voor hem rijdende fietsers wilde passeeren, slipten de wielen op de natte straatkeien, tengevolge waarva wagen dwars over den weg kwam te staan, en de twee wielrijders, jongelieden van 18 en 21 jaar, een slag kregen van het achter gedeelte van de auto, waardoor zij tegen de straat werden geslingerd en ernstig gewond bleven liggen. Zij werden met een hersen schudding opgenomen en naar het Wilhel minagasthuis vervoerd. De fietsen wi vernield. Toen de auto dwars over den weg en over de trambaan stond, zag de bestuurder plot seling een tramwagen, welke eveneei de richting Overtoom reed, vlak bij zich Bevreesr overreden te worden, gaf hij ir zijn zenuwachtigheid vol gas, met het ge volg, dat de auto tegen de pui van een huis aan de overzijde van den weg tot stilstand kwam. Intusschen reed de wagen ee jarigen jongen, die met een fiets in de rich ting Amstelveen reed, een 12-jarige pad vindster, die op het trottoir liep, een paard voor een groentenwagen en een kinderwa gen, welke tusschen de auto en den muur bekneld raakte, aan. De baby in den kin derwagen bleef wonder boven wonder on gedeerd, hetgeen te danken was aan de te genwoordigheid van geest van den vader die de auto nog juist op tijd zag aankomen en den kinderwagen nog wist terug te trek ken, waardoor deze niet geheel tusschen auto en muur werd verpletterd. De twaalfjarige jongen kroeg bloedende hoofdwonden en werd eveneens naar het Wilhelminagasthuis vervoerd, vanwaar hij, na verhonden te zijn, naar huis kon terug- keeren. De padvindster kreeg eenige snij- vvonden en kon ter plaatse worden verbon den. Het paard voor den groentenwagen kreeg een kniewonde. Naast den bestuurder van de auto, die er zelf goed af kwam, zat een dame, die aan het gelaat snijwonden bekwam. Na ter plaatse verbonden te zijn, kon ook zij naar huis terugkeeren. De auto kreeg aan de voorzijde ernstige schade en moest worden weggesleept Rijtijdenregeling 13 Augustus In werking s'-GRAVENHAGE, 15 Juli. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat binnenkort '11 besluit kan worden tegemoet gezien, waar bij bepaald wordt, dat de Rijtijdenwet het Rijtijdenbesluit op 13 Augustus a.s. werking zullen treden. Taxi rijdt tegen een boom Drie personen ernstig, drie licht gewonden LOCHEM, 17 Juli. Op den Goorsaheweg te Lochem, in den bocht bij „De Wonoik". is gisteravond een auto-ongeluk gebeurd, waar bij drie personen van de familie G. J. Hil- bert. uit Eefde, die per taxi van famlliebe zoek uit Markelo terugkeerden, wei don ge wond, terwijl de drie overige inzi Iten den onbeteekenende verwondingen opliepen. Tijdens een zeer hevigen slagregen haalde de chauffeur van de taxi in de kromming an den weg den motorrijder G. H. H. uil Epe in. Toen de motorrijder naar links uit week, kwam de taxi op de linkerzijde van den weg terecht en raakte met den linker kant eenige boomen, waardoor de auto zeer ernstig beschadigd werd. De 79-jarige moeder van den heer.Hilberl kreeg snijwonden aan het hoofd en gelaat. De eclitgenoote liep een zware hersensohud ding op. Bifiden zijn in het ziekenhuis te Lochem opgenomen. Haar toestand was van ochtend naar omstandigheden redelijk. Het zoontje van den heer Hilbert kreeg een lichte hersenschudding. Hij zelf, zijn doch- Motorongeluk te Nieuwkoop De veldwachter kwam links door de bocht Zaterdagavond reed in de schemering de motorrijder B. W. uit Aarlanderveen in de richting Noorden onder de gemeente Nieuw koop, toen hij in de bocht van den weg plotseling den veldwachter, die nog maar zeer kort motor rijdt, met zijn tweewieler op zich zag afkomen. Een botsing was niet te vermijden. W. sloeg tegen den weg en werd met een gebroken sleutelbeen en een heupfractuur opgenomen. Op een brancard werd hij in de auto van dokter Lu cardie voorloopig naar huis gebracht, waar de ge neesheeren zich verder met den getroffene bemoeiden. De veldwachter, die de bocht links had genomen, kwam met den schrik vrij. Brand in Amsterdamsch bioscooptheater AMSTERDAM, 16 Juli. Dank zij het tac tisch optreden van het personeel van het Tip-Top-theater in de Jodenbreestraat is voorkomen, dat zich van de circa 500 bezoe kers, die Zondagmiddag in dit theater de voorstelling bijwoonden, een paniek heeft meester gemaakt. Er was brand ontstaan de filmcabine, waarschijnlijk door onvol doende koeling van het projectieapparaat. De film zette de cabine in een oogwenk in vuur en vlam. De operateur verloor zijn tegenwoordigheid van geest niet, draaide rlirect de noodschakelaar om, waardoor de ^abine stroomloos werd gemaakt en de lichten in de zaal automatisch werden ont stoken en deed vervolgens moeite de fel brandende film te blusschen. Het publiek in de zaal had tot op dat moment nog niets van den brand gemerkt De rookontwikke ling was gelukkig zeer gering, terwijl op het oogenblik, dat de brand uitbrak, de projectiegaten automatisch werden afge schermd. Het personeel was zoo verstandig de bezoekers niet in te lichten over wat er eigenlijk gaande was of te verzoeken de zaal te verlaten. Men dacht dan ook niet an ders, dan dat de film was gebroken en dat het euvel spoedig hersteld zou zijn. Inmid dels was de brandweer met groot materiaal in de Jodenbreestraat verschenen. Het in de cabine was toen spoedig gebluscht Eerst op dat moment werden de bezoekers ingelicht en werd hun verzocht het theater te verlaten, hetgeen rustig gebeurde. Zeven dooden, tweehonderd gewonden Bij treinbotsing in Polen WARSCHAU, 17 Juli (Havas). Door fout van den stationschef van Powsin zijn twee elkander met een snelheid van 50 K.M. tegemoetrijdende treinen op de voor- stadslijn Warschau—Liaseczno, welke ge ëxploiteerd wordt door een Belgische maat schappij, op elkaar ingereden. Drie houten wagons van den eenen trein en twee wagons van den andere werden vernield. De ove rige rijtuigen werden ernstig beschadigd. De benzol reservoirs der motorwagens ont ploften, waarna een brand ontstond. Er vie len zeven dooden en ongeveer tweehonderd gewonden. MOTORRIJDER ERNSTIG GEWOND AMSTERDAM. 17 Juli. In de Weissen bruchstraat is een 22-jarige jongeman zijn motor in botsing gekomen met een per sonenauto. Met een schèdelhasisfractuur is de man naar het Wilhelminagasthuis ver VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Zaterdag heeft de officieele proeftocht plaats gehad van het nieuwe motormail schip „Oranje". De onthulling van het borstbeeld van Dorus Rijkers te Den Helder. De 21ste Diaconale Buitenconferentie van de Federatie van Diaconieën in de Ned. Herv. Kerk. Bij Westwoud is een auto tegen een; boom gereden. Eén persoon is gedood, vier zijn gewond. Bij een auto-ongeval nabij Lochem zijn drie personen ernstig en drie licht ge-* De stemming onder de Zuid-Tiroolsche bevolking moet zeer verbitterd zijn. Raadselachtige ontploffing op het s.s, .Narkunda". Eerste Britsch-Japansche besprekingen hadden ongunstig verloop. KANS OP REGENBUIEN W eerverwachting: matige tijde lijk krachtige meest Zuidwestelijke wind; zwaarbewolkt met opklaringen. Enkele plaatselijke regenbuien, met kans op on weer. Weinig verandering in tempera tuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 753.2. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 17.8 C. Mo« kocrü hei toch. do» de poe» 01 tevredenheid brengt? WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM -C. BUREAU VOOR HANDEL EN TECHNIEK Man steekt zijn vrouw neer Noodlottig einde van een twist Zondagavond heeft in de Tweede Egelan tiersdwarsstraat te Amsterdam een 22- jarige meubelmaker zijn vrouw, die onge veer van denzelfden leeftijd is, met een nies diepe steekwond toegebracht in het on derlichaam. Het was buren reeds geruinicn tijd bekend, dat er tusschen de beide jonge- monschen oneenighcid heerschte. De huren, die vermoedden, dal het dezen keer niet bij een woordentwist was gebleven, verschaften zich toegang tot de woning, waar zij do vrouw op den vloer zagen liggen en den man in nerveuzen toestand aantroffen. Zij verzochten hem mee te gaan naar het poli tiebureau Marnixstraat, waaraan hij gewil lig gevolg gaf. Na voorloopig verboor is luj aldaar ingesloten. De G.G.D. vervoerde de vrouw naar het Wilhelminagasthuis. Uitgegeven is Staatsblad no. 678, besluit van 12 Juli 1939, houdende voorwaarden, aaronder een ondernemersovereenkomst in het lederbedrijf algemeen verbindend kan worden verklaard (datum van inwer kingtreding 17 Juli 1939). MEISJE AANGEREDEN EN GEDOOD RIJSBERGEN, 17 Juli. Gisteravond is het 4-jarig dochterje, eenig kind van den heer J. Daamen te Rijsbergen, op den /.undeit- schenweg, toen het plotseling overstak, iloor Belgische auto gegrepen en eenige me ters meegesleurd. Met zware verwondingen werd het slachtoffertje naar het ziekenhuis te Breda overgebracht, waar het kort i.n aankomst is overleden. Pijp Takak Taconis - Leeuwarden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1