Jlietiuif £riïtsd)r (ümirmit WH"IS Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken BEGEERLIJKE EENHEID gbonnementsprijtf: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevesligd is 235 Franco per post 2.35 porlokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zcndi"g4.50 Bij dagelijksche zending5,50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cf. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 20e Jaargang atrtjertentiepriften: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer0.22'/i Ingezonden Mededeeü'ngen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 yoor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 NO. 6752 ZATERDAG 15 JULI 1939 Een Protestantisme, dat niet naast Rome durft te gaan staan in de bestrij ding van ongeloof en Godsverzaking is zijn naam niet waard. Een Protestantisme, dat geen prijs stelt op de zuivere leer van het Her vormde geloof en door de samenbinding van orthodoxie en vrijzinnigheid zich sterk hoopt te maken tegenover Rome, zal ten onder gaan. Een Protestantisme ten slotte, dat leidt tot verbrokkeling en uiteenscheuring zijner orthodoxe groepen, verspilt zijn kracht en zal zijn invloed op het volks leven al meer verliezen. En het zal niet baten of men dan al klaagt over Room- sche stoutigheden en wassende beteeke- i nis; hiertegen voegt al'een geestelijk ver zet van een eendrachtige, positieve Her vormde of Gereformeerde gezindheid, zooals Groen zich uitdrukte. Dat aan de eenheid der geloovige Protestanten zoo heel veel ontbreekt, is ook bij de laatste raadsverkiezingen ge bleken en het is verheugend, dat het orgaan van „Protestantsch Nederland" daarop op de juiste wijze de aandacht I vestigt. Het is er immers niet beter op l worden. Niet alleen valt ons Protes tantsch volksdeel in vrijzinnigen en orthodoxen uiteen, maar ook de laatste groep zoekt het vaak meer in onderlinge bestrijding dan in samenwerking. En daardoor boet men aanmerkelijk aan invloed in en dat kan men toch heusch niet aan Rome wijten. Intusschen heeft bedoeld orgaan gelijk, 'dat er ook ditmaal weer duizenden stem men zijn vermorst. Ook tegenover Rome; want zonder antipapist te zijn kan men het betreuren, dat de verhouding tusschen het orthodox-protestantisme en het Roomsch-Katholicisme verandert in het voordeel van het laatste. Nu komt het bij de stembus voor, dat' de regel geldt: getrennt marschieren, ver- eint schlagen; d.w.z. het kan zijn, dat verdeeld optreden in onderscheiden groepen zetelwinst oplevert tegenover een eensgezinde partij. Praktisch staat het in sommige, maar dan vooral kleine gemeenten zóó, dat b.v. twee Prot.- Christelijke partijen, gedeeld opmarchee- rend, twee overschotzetels kunnen be machtigen, terwijl men, samen optrek kend, misschien met één overschotzetel content had moeten zijn. Regel is dit zeker niet en vooral in de 'groote plaatsen, waar met het gemiddel de gerekend wordt, ligt het voor de hand, dat eenheid van optreden zetelwinst in de hand werkt. En dit staat natuurlijk volkomen vast, wanneer de verdeeldheid zóó groot is, dat miniatuurpartijtjes aan de verkiezingen deel nemen, die ieder voor zich zoover beneden den kiesdeeler blijven, dat zij in 't geheel n:et voor een zetel in aanmerking komen. De redactie van „De Klok" geeft enkele voorbeelden. In Amsterdam brachten drie Prot. Chr. partijen, C.H.U., A.R. en C.D.U. samen 63864 stemmen uit en kregen daarvoor 6 zetels; maar de R.K. verwierven voor 64427 stemmen 8 zetels. Geen wonder, want de 7897 stemmen der C.D.U. gingen verloren. In Haarlem geschiedde hetzelfde; 1368 stemmen van de C.D.U. gingen verloren en daardoor kregen de drie genoemde partijen voor 11284 stemmen slechts 5 zetels en de R.K. voor 19624 stemmen 12 zetels. In den Haag was Het nog erger. Daar gingen van H.G.S., S.G.P. en C.D.U. totaal 6852 stemmen verloren: 5 Prot. Chr. partijen brachten daardoor met 56005 stemmen 9 leden in den raad, doch de R.K. krijgen voor 48976 stemmen 10 zetels. En om nu ook een andere groepeering te nemen: in Leiden gingen 599 stemmen van C.D.U. en H.G.S. verloren; de vier Prot. Chr. partijen kregen daardoor voor 11689 stemmen slechts 10 zetels en de S.D.A.P. voor 12653 stemmen 12 zetels. Frappant is ook Alkmaar. De C.H.U. en de A.R. brachten resp. 1048 en 923 stemmen uit en kregen ieder één zetel; de R.K. leggen met 5519 stemmen beslag op 9 zetels. Soortgelijke verschijnselen deden zich voor in Arnhem, Utrecht (waar 2147 stemmen vermorst werden). Hilversum en Haarlemmermeer; waar overal de ortho- dox-protestantsche groepen^ door ver deeld optreden zetelverlies leden. Welnu, worden andere partijen, Rome niet uitgesloten, sterker door eigen krachtsinspanning: dan kan men daar voor slechts respect hebben en valt het ook niet moeilijk er in te berusten. Maar Wanneer de groote volksgroep, waartoe wij en onze lezers behooren, aan invloed verliest door onderlinge verdeeldheid, dan moeten wij daarover schuld belijden. Want dan blijkt, dat wij de eenheid der geloovigen niet weten te grijpen; niet in de Kerk. maar ook niet in het maatschap pelijk leven. Hoe komt dat en op welke wijze ïnoeten wij naar eenheid streven? Door in anti-papistische wateren te verdolen; altijd maar weer en liefst in krenken de, harde bewoordingen wijzen op wat tusschen Rome en ons scheiding maakt en intusschen vergeten, dat Roomsch-Katholieken in sommige landen evenzeer vervolgd worden om hun belij- dén'is van den eenigen waren God, als onze naaste geloofsgenooten? Het zal ons niet baten, doch integendeel de kracht van de algemeene. Christelijke Kerk te genover de wereld des ongeloofs ver zwakken. Hoe zullen wij naar eenheid streven? Laat ons het ditmaal niet met onze eigen woorden, maar met een citaat uit het orgaan van Protestantsch Nederland zeggen, dat zoo treffend juist is: „Daar ligt het groote vraagstuk. Ons rondom den Bijbel als het Woord Gods scharen, daarin onze kracht te zoeken op allerlei terrein des levens, hebben we ver leerd. Zelfs zij die zich bij uitnemendheid gereformeerd noemen, meenen op staat kundig gebied met de neutraliteitsidee veel verder te komen dan dat zij hun geloof stellen in het verbond en de be loften des Heeren. En wie dat meent, komt voor eigen rekening te staan. Hij zal op den duur ontdekken hoe God de Heere Zich niet ongestraft met Zijn Woord in een hoek laat zetten. Dan breekt de tijd van oor- deelen en gerichten aan. God moge ons arme, verdeelde volk barmhartiger zijn dan het zichzelf barm hartigheid bewijst." Colijn restaurateur? Gissen doet missen cn al geven de kran ten een plaatje van een praatje, dat een journalist met een veelwetend minister houdt.... ministers zijn in ons land ge heimen-bewarende menschen; zelfs Dr. Colijn, Als het noodig is. En dus ware het misschien beter, dat wij ook zwegen. Maar de lezers zijn benieuwd. Waar, zoo vragen zij, zal dit schip stranden óf havenen? En? hoe lang zal het nog duren? 't Kan no{ best een week. aanhouden, denkt blijkbaar het bestuur van de R.K. Staatspartij; want een conferentie voor 22 en 23 Juli wordt uitgesteld. 't Kan zeker nog wel een week duren; meenen ook wij, wanneer Dr. Colijn zich ten doel stelt zijn Kabinet zoodanig te restaureeren, dat de Roomsch-Katholieken er niet buiten komen te staan en dat an deren meedoen. De tegenstelling schijnt immers onoverbrugbaar. Een deel der R.K. pers betoogt, dat wel een werkmeerderheid in de Tweede Kamer is; er zou zelfs „een groote meer derheid zijn voor een nationaal program, waarin de versterking van de weermacht met de bestrijding der werkloosheid, als mede een gezond monetair beleid zouden voorop staan en waarbij een redelijke ver deeling van nieuwe lasten zou zijn gega randeerd. Waarom is men bang om de op lossing van dë crisis in die richting te zoe ken? Durft men het niet aan met enkele jongeren die toch al eenige blijken van hun kunnen hebben gegeven?" Deze R.K. bladentrits geeft zelfs een lijstje van toekomstige ministers. De vraag is echter, of de R.K. Staats partij dit oordeel onderschrijft; gelijk het ook twijfelachtig is of de „Nederlander" geheel weergeeft wat in de Chr. Histori sche kringen communis opinio is. Dr. Colijn confereerde gisteren met alle niet R.K. ministers, daarna met den frac tie-voorzitter der anti-revolutionairen. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de formateur poogt om de breuk in het Kabinet te hcelen en toenadering tot het anti-revolutionaire standpunt te bewerken. Maar in dèt raam past niet, dai des avonds een reeds aan gekondigde conferentie met den liberalen oud-minister van Lidth de Jeude plaats vond. Zetmen achter deze conferenties een streep en combineert men één en ander, dan zou men kunnen1 denken, dat Dr. Co lijn aanstuurt op een zakenkabinet, zonder rood en'roomsch en zelfs zonder vrijzinnig- democraten. Maar voorshands kunnen we dat 'niet gelooven. Hoe lang zou zoo'n Ka binet het uit houden? De motieven zijn wel verschillend, maar erschillende bladen zijn het met ons eens, lat deze crisis rustig verloopen kan, om dat er in ons land geen onrust is; ook niet aan de beurs. De publieke opinie schijnt te denken: Colijn blijft toch; want do roode pers heeft o.i. ongelijk, als ze zegt, dat ons volk zich over de vernieuwde opdracht ver baast. Doch daarom zijn wij het nog niet eens met de r.k. „Utrechtsche Crt.", dat er eigenlijk geen haast is. Men kan „betrekke lijk" gunstig denken over de internationale situatie; maar de toestand is toch zoo, dat aan de restauratie of vervanging van het tegenwoordig kabinet geen dag langer be steed mag worden, dan strikt noodzake lijk is. DE KONINGIN OP RUIGENHOEK H. M. de Koningin is gisteravond om kwart - ver acht per auto van het paleis Soest dijk op den Ruigenhoek teruggekeerd. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT N00RDH0LLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Colijn confereert Maar Roomsch-Katholieken zijn er niet bij Gisteren scheen er weinig actie te zullen zijn in de politieke, crisissfeer. Het was een stille dag. Maar om half 5 kwam er leven in de buurt van Dr. Colijn. De demissionnaire ministers van Buitenland- sche Zaken, mr. J. A. N. Patijn, en van Defensie, dr. J. J. C. v. Dijk, brachten toen een bezoek aan den kabinetsforma teur in het departement van Algemeene Zaken. Kort daarop kwamen gezamenlijk ook de ministers van Binnenlandsche Zaken, Waterstaat en Onderwijs, respectievelijk de heeren v. Boeijen, mr. dr. ir. J. A. M. v. Buuren en prof. dr. Slotemaker de Bruine. De Roomsch-Kath. ministers zag men niet verschijnen. De heeren Romme en Weiter waren uitstedig. Toen de conferentie een uur geduurd had, verscheen de voorzitter der A.R. Kamerfractie, de heer Schouten op de vlakte. Een kwartier na zijn komst ver dwenen de ministers; hij verliet tegen half 7 het departement. De heer Van Lidth de Jeude op bezoek De kabinetsformateur heeft zich daarop naar zijn villa „Huininga Heerdt" aan de Stadhouderslaan begeven en aldaar heeft het liberale Tweede-Kamer lid. jhr. mr. O. C. A. van Lidth de Jeude, oud-minister van Waterstaat, des avond' een onderhoud met dr. Colijn gehad, dat een uur in beslag nam. Merkwaardig genoeg was deze conferentie des morgens reeds in de „N. Rott. Crt." aangekondigd. Duurt de crisis nog een week? Het partijbureau der R.K. Staatspartij deelt ons mede, dat. in verband met den langen duur van de kabinetscrisis, de politieke bijeenkomst te Amersfoort, welke vastgesteld was op 22 en 23 Juli a.s., niet zal kunnen doorgaan, vermits de verantwoordelijke personen, die als dan voorlichting zouden hebben te geven, juist met het oog op hun verantwoorde lijkheid, zich waarschijnlijk nog niet vrije lijk zouden kunnen uiten. Het is de bedoeling, zoo spoedig gelijk een soortgelijke voorlichtingsbijeen komst te houden op een nader te bepalen datum. De organisatie der werkloosheidsbestrijding Dc minister van Sociale Zaken heeft van heden af de rijksinspecties voor de werk verschaffing opgeheven en heeft voor elke provincie een inspectie van den rijksdienst voor de werkverruiming ingesteld. Dc ;etels dezer inspecties zijn: Heerenveen, Groningen, Assen, Zwolle, Arnhem. Utrecht. Alkmaar, s Gravenhage, Middelburg, 's Her togenbosch en Hoensbroek Aangewezen rijn als hoofden van deze inspecties: voor de provincie Friesland .T. J G. S. F a 1 k e n a, voor de provincie Groningen A. Kwast, voor de provincie Drenthe E. J. Buiskool, voor de pro vincie Overijssel Ir. J. van Noppen, voor de provincie Gelderland ir. A. S. n m a n, voor de provincie Utrecht ir. W H. van Eek, voor de provincie Noord- Holland ir. W. M. van Rossum du Chattel voor ae provincie Zuid-Hollajid ir. J. A. W. M. V etter, voor de provincie 7eeland ir. M. de Vink. voor de provincie Noord-Brabant ir. A. J. Mark voort en voor de, provincie Limburg J. H. Martin. De hoofden der inspecties, zoomede het .an hen toegevoegd technisch, administra tief en overig personeel, hierbij inbegrepen het administratief personeel, tot dusver in gedeeld bij de thans opgeheven rijksinspec ties voor de werkverschaffing, worden ge steld onder de bevelen van de directie van den rijksdienst voor de werkverruiming. Aan de hoofden der inspecties worden toegevoegd: in de inspectie voor de provin cie Friesland: ir G. P. H. de Haen, P. J. Straatsma. m de inspectie voor de provis ie Groningen ir. H. Brugmans, in de in spectie voor de provincie Drenthe ir. A. M. Cornelissen, in de inspectie voor de provin- Overijssel ir. C. S. Hekma Wierda; in dc inspectie voor de provincie Gelderland: W. van Laer; in dc inspectie voor öe provincie Utrecht: ir. A. Bos, ir. H. G. Kuipen, in de inspectie voor de provincie Ncord-Hoiiand: ir. H. F. E. H. Kohlbrugge, ir. F. L. A. Maandag; in de inspectie voor de provincie Zuid-Holland: ir. G. P. J. E. M. van Weezcnbeek, ir. C. C. J. de l'Espi- se, ir. M. C. van Hameien; in de in spectie voor de provincie Zeeland: ir. G. J. ter -ïrugge; in de inspectie voor de pro- rintie Noord-Brabant: ir. J. P. Willuimier, Ir ir. J. II. J. v. d. Laar, ir. J. M. L. Segers; n de inspectie voor de provincie Limburg: r. L. J. N. Jongmans. De heeren ir. P. B •czaardt en ir. J. W. Iludig zijp werk zaam gesteld bij den Rijksdienst voor de werkverruiming te 's-Gravenhage. De a.s. blijde gebeurtenis Viering den dag na de geboorte Van den minister van Binnenlandsche Zaken is een rondschrijven uitgegaan aan alle departementen en daaronder ressortee- rende instellingen betreffende de viering van de te verwachten geboorte van een Koninklijken Prins of van een Koninklijke Prinses. Het schrijven luidt als volgt: In verband met de te verwachten heug lijke gebeurtenis in het Prinselijk Gezin heb ik de $er u mede te deelen, dat de dag, volgende op dien van de geboorte yan een Koninklijken Prins of van Koninklijke Prinses, zal worden gevierd als een verjaardag van een der leden van het Koninklijke Huis, d.w.z., dat de dienst op dien dag, na den morgendienst, als op Zon dag wordt verricht. Op dien middag zullen derhalve alle rijksdiensten, -instellingen en -bedrijven gesloten zijn, voor zoover de dienst dit toelaat. Indien de dag, volgende op dien waarop de geboorte heeft plaats gevonden, een Zon dag mocht zijn, wordt de feestviering ver legd naar den onmiddellijk volgenden Maandag. Terstond na het bekend worden van de geboorte wordt van alle openbare gebouwen de nationale vlag uitgehangen. Deze vlag blijft hangen gedurende den daarop volgenden dag. Maatregelen tegen Spanje Door onze regeering ingetrokken Bij Kon. besluit van 8 Juli zijn, uit over weging, dat het wenschelijk is, nu de vijan delijkheden in Spanje beëindigd zijn. de in internationale samenwerking voor dat doel getroffen maatregelen in te trekken, inge trokken: de besluiten, strekkende tot het tegengaan var. het vervoer met Nederlandsche sche pen van wapentuig en vrijwilligers, bestemd voor Spanje; de besluiten, strekkende tot het geven van regels ten aanzien van het internatio naal toezicht met betrekking tot het aan doen van havens in Spanje door Neder landsche scihepen; het besluit houdende een verbod van uit voer van wapentuig, bestemd voor Spanje, en het besluit, strekkende om het dienst- nemen bij een der strijdende partijen in Spanje te beletten. Nieuwe schepen Holland-Amer ika-Lij n Do interieur-inrichting opgedragen Zooals bekend bevinden zich twee pas sagiersvrachtschepen der Holland-Amerika Lijn, bestemd voor den North Pacific Coast dienst dezer maatschappij, op het oogen- blik bij Wilton Fijenoord in aanbouw. De interieur-inrichting van beide zustersche pen is thans opgedragen aan de architecten Ir G. F ri e d h o f f B.N.A. te Haarlem, D. Brouwer B.NA. en Ir A. J. van der Steur B.N.A., beiden te Amsterdam. Ir Friedhoff zal op deze schepen deco ratie en meubileering van de rookkamer met aangrenzende schrijfkamer en bar ontwer pen; architect Brouwer die van salon, ves tibules en trappenhuizen; Ir van der Steur die van de eetzaal. Ir Friedhoff is bekend als ontwerper van het raadhuis te Knschedé. architect Brouwer is o.m. werkzaam geweest bij de inrichting van de voormalige Savoy Club en Magazijn De Bijenkorf te Amsterdam, terwijl Ir van der Steur o.a. aandeel heeft gehad in de verbouwing van het Paleis van Prinses Juliana en Prins Bernhard te Soestdijk. NIEUWE VERGIFTIGINGSZAAK TE LUIK Verdachte is assistent-apotheker Na de geruchtmakende vergiftigingszaak, waarin de befaamde weduwe Beckers zulk een lugubere rol speelde, heeft Luik thans opnieuw zulk een gruwelhistorie. De assistent-apotheker Peigneux wordt er nl. van verdacht zijn echtgenoote, schoon vader en zwager achtereenvolgens met ver gift om het leven te hebben gebracht. De zaak is aan het rollen gekomen doordat een zekere Madeleine Kevers, waarmee de verdachte zich thans verloofd had. vry plotseling is ziek geworden en overleden. De jonge vrouw had een levensverzekering loopen tot een tamelijk hoog bedrag met als begunstigde haar verloofde. Félicien Peigneux. De verzekeringsmaatschappij, die van het overlijden van de verzekerde in kennis werd gesteld, vond de zaak vreemd, want het was nog geen jaar geleden (in November 1938), dat zij aan denzelfden Peigneux een ver zekeringsbedrag uitgekeerd had wegens het overlijden van zijn vrouw, mevrouw Peig- neux-Pholien. Deze was minder dan een jaar na hun huwelijk plotseling overleden, kort nadat ook zij een levensverzekering had afgesloten ten gunste van Peigneux. De verzekeringsmaatschappij stelde zich in verbinding met de justitie, die opdracht gaf tot een autopsie van het lijk van mej. Kevers. Wijziging roggesteun De Minister van Economische Zaken heeft het voornemen een belangrijke wijziging in de steunregeling voor ii landsche rogge aan te brengen. De richtprijs, die wekelijks zal op- loopen is gesteld op 7,35 per 100 K.G. op 31 Juli a.s. met verhooging van 3 cent per week tot de laatste week van Maart en 4 cent gedurende de vier weken van April. Hiermede zal het hoogste punt bereikt zijn. MIJNONTPLOFFING IN DE VER. STATEN Dertig mijnwerkers ingesloten PROVIDENCE (Kentucky), 15 Juli. (Havas). Nabij Providence heeft zich in een mijn een ontploffing voorgedaan, ten gevolge waarvan een dertigtal mijnwer kers onder den grond is ingesloten. CENTRALE JEUGDRAAD De Staatscourant van Vrijdag 14 Juli 1939 bevat een Koninklijk besluit, waarbij mei ingang van 1 September a.s. het bestaande reglement van den centralen jeugdraad door een nieuw wordt vervangen. Daarin wordt de mogelijkheid geopend aan de gewone leden toe te voegen buitengewone leden, als vertegenwoordigers van daartoe door den minister aan te wijzen jeugdorganisaties. Mijnenwelke door de Chineesche troepen in de haven van Swatow waren gelegd, werden door de Ja panners na de bezetting der stad op geblazen. Een der explosiesgezien van de wachtpost aan den ingang van de haven. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Het bezoek van Prins Bernhard aan Drente. Onweer in het oostelijk deel van het land. Het N.C.S.V.- Studentenkamp. Het internationale belastingcongres te Scheveyingen. Financieel Weekoverzicht Overleden is Ds. N. G. Kerssies, eme ritus predikant der Geref. Kerk van Wezep. Het wetsontwerp der Britsche export-» garanties zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Roosevelt en Hull over de herziening der neutraliteitswet Nieuwe Britsche ambassadeur te Parijs benoemd. De viering van Frankrijks nationalen IETS WARMER Weerverwachting: enkele re genbuien met kans op onweer. Meest zwaarbewolkt, iets warmer, zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 755.0. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 19.8 C. 16 Juli. Zon op 4,58 uur, onder 9,13 uur 16 Juli. Maan op vm. 4,41 u. ond. nm. 8,27 a 16 Juli. Nieuwe Maan nam. 10.23 uur 17 Juli. Zon op 4,59 uur, onder 9,12 uur 17 Juli. Maan op vm. 5.58 u. ond. nm 9,06 u FIETSERS LICHT OP 16 Juli. Van 'sav. 9,43 u. tot 'smorg. 4,29 u 17 Juli. Van 'sav. 9,42 u. tot 'smorg. 4,31 u VRAAGT ONS PROSPECTUS ALGEMENE ONTWIKKELING Boekhouden, Frans, Duits en Engels. Steno grafie; Handelscorrespondentie, Makelaar- Taxateur; Politie-diploma; Hulpkommies; Manufacturenbrevet - Belastingconsulent. Viaag speciaal naar onze opleiding voor het MIDDENSTAND S-DIPLOMA RESA ARNHEM (BEKENDE SCHRIFTELIJKE CURSUS) CReeL) Yf?" «ÏJKS-TCUFOON STOOOMEND V CAR SN KOUD WATER OP ALLE KAMERS KAMERS WET ONTBIJT-T-3-MET BADKAMER - F-4- Generaal Aigent ANDRE KERSTENS, Tilburg Hotel „de Mallejan" Vierhouten HEROPENING 29 JULI (Reel.). Koffie en theeverstrekking aan militairen Verandering onnoodig geacht Op desbetreffende vragen heeft de mi nister van defensie jeantwoord, dat de troepen in normale omstandigheden na den koffiemaaltijd, d.i. op werkdagen p.m. 12.30 uur, en op Zondagen plm. 4 uur, geen kof fie en/of thee meer ontvangen. By bijzon dere oefeningen of in bijzondere omstan digheden kan ,door den commandeerenden officier te bepalen, extra -koffie en/of thee worden uitgedeeld. De minister acht het onnoodig en mede met het oog op den dienst van het kokspersoneel ongewenscht in deze sedert jaren bestaande regeling verandcri" te brengen. Shell-tankschip te water gelaten TeJAni^rdSn? is van een dpr hellingen van de Ned. Scheepsbouwmaatschapnn on der aanwezigheid van eenige hon.ii rden belangstellenden te water gelat.n het 15 000 ton^ metende enkelschroef-motors hip Ta- na gebouwd voor de Kon Shell groep De plechtiBhtid geschiedde door lady Agnew. echtgenoote van den directeur van de Shell and the Anglo petroleam r,™. pagny.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1