£Vtft$rt)r GTmtraiit abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/ï Cf. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 N°. 6751 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) VRIJDAG 14 JULI 1939 Postbox 20 - Postgiro 58936 20e Jaargang abberttntieprijjett: Van I tot 5 regels1.17'/* Elke regel meer022'/» Ingezonden Mededeeüngen s van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau X wordt berekend0.10 GEBREK AAN ERNST Voortdurend bestrijden de kranten el- kaars meeningen; maar het gebeurt nog niet vaak, dat zij elkanders algemeen karak ter becritiseeren. Vorige week echter deed de N R o 11 C r t zoo n aanval op oe Tele graaf, zonder evenwel dit blad te noemen. Schrijvend over wijlen Dr Zimmerman, ver oorloofde de redactie zich deze opmerking: Reeds de zonderlinge keuze van het dagblad, waarin hij voor zijn publicaties plaatsing zocht, bewees, dat hij in de eerste plaats geheel vrij wilde zijn in het uiten van zijn meeningen. hoewel die tri bune zijn gezag geen goed kon doen. Op zeer beschaafde, maar des te gevoeli ger wijze, werd hier een vonnis geveld over een concurreerend dagblad. Ten onrechte? Wie let op de denigreerende en spottende wijze, waarop een der medewerkers van d e Telegraaf over de Kabinetscrisis schrijft, zal dit niet licht beweren. Sedert de S.O.S.-schrijver in dit blad, die met allen en alles op even geniale als niets ontziende wijze den spot dreef, overleden is, neemt een ander lid der redactie deze taai waar. Of hij het met meer of minder succes doet, kunnen we in het midden laten; hij beijvert zich in elk geval om mot ernstige dingen te spotten. Het geestige stukje over de kabinetscrisis is er een voorbeeld, van. Hoewel van deze entrefilets niet geldt „nadruk verboden", achten wij het niet noodig deze schrijverij over te nemen. Twee zinnen zijn reeds voldoende om het karak ter te teekenen. Een overzicht over moge lijke Kabinetsformatie begint aldus: „Een parlementair Kabinet is een Kabi net, dat geen hersens behoeft te hebben". En de slotzin luidt aldus: „En het belang van de natie? zult u vragen. Laat me niet lèchenï" Ziedaar de politieke opvoeding van dit blad. De nationaal-socialistische pers kan het niet verbeteren. Men zal zeggen: het is slechts een grappige ironie. Het is wel; maar het is symptoom van den geest, waaruit dit blad leeft. Onder het mom van „partijpoli tiek" te bestrijden, leert men de lezers om partijen en politiek te minachten. En. waar lijk niet zonder succes Natuurlijk zijn er lezers, die immuun blijven voor deze dagelijksche bearbeiding en hoogstens om de ironie lachen, doch in hun hart een afkeer hebben van deze volles- opvoeding; maar'voor menigeen wordt dit de hoogste politieke wijsheid. In forensen treinen en op trambalcons voeren dit soort politici vaak het hoogste woord. Als zij het maar eens voor het zeggen hadden. Zoo wordt het lezen van een dergelijk neutraal blad een dubbel gevaar voor de opvoeding: het verslapt zoowel de ernstige belangstelling voor vraagstukken van maat schappelijk en politiek belang, als voor godsdienstige onderwerpen. En toch schijnen somonige Christenen dit gevaar niet te DAt is reeds gebrek aan ernst. EEN LEEG GEBAAR Het lid der Tweede Kamer, de heer Van Houten (Ohr. Dem. Unie) heeft een ir tief-voorstel ingediend tot verbetering de leerlingenschaal en tot opheffing van 't instituut „kweekeling met akte". In de on derwijs-vak pers wordt aar Voorstel nog al eenige aandacht besteod; alleen „Correspondentieblad", „De School met den Bijbel" en „Onze Vacatures" gen tot heden; welk zwijgen van andere zijde blijkbaar eenige ontstemming wekt Ten onrechte naar wij meenen. V zoodra men aan een commentaar ovei wetsvoorstel beginnen wil. moet men gen: het is een leeg gebaar. De fractie, welke dit ontwerp indiende, ïs in de Tweede Kamer twee man sterk. Me& het getal kan men hier dus al heel weinig doen. Maar de voorsteller denkt waarschijnlijk bij zich zelf: er zijn Kamer leden genoeg, die met het ontwerp sympa- thiseeren en zij zullen mij dus wel steunen. Het eerste is juist, het tweede is fantasie. Indien deze zaak met sympathie beslist kon worden, dan zou dit ontwerp, althans een voorstel van deze strekking, een c kende meerderheid krijgen. Want iedereen erkent: de klassen zijn te groot en het in stituut der kweekelingen is uit den booze. Doch waarom zal men de onderwijzers en de kweekelingen blij maken met een doode musoh? De regeering is het in hoofdzaak ook met de gedachte van het voorstel eens, èn, zij zou zelf zoo'n wetsontwerp indienen, wanneer de financieelo toestand het ver oorloofde. Op dit oogenblik is zulks niet het geval en dus zou het niet baten, al werd het wetsontwerp aangenomen in Tweede Eerste Kamer beide. Het zou toch stranden op het departement van Onderwijs. Dit alles is zoo evident, dat het tot ernstige behandeling van dit voorstel wel niet zal komen. Het heeft geen nut er lan; over te discussieeren; want aan invoering valt niet te denken. I-Iet hééft niet waarde, dan 't voorstel der Nationaal-Socia- listen, om de rijwielbelasting af te schaffen. Ook bij die gelegenheid zijn er misschien nog onnoozele zielen geweest, die er iets .van verwachtten en anderen, die zeiden „ze doen het toch maar". Echter, èr kwarr niets van; dat kon iedereen vooruit weten. Zoo staat het nu ook En daarom verdient ló'n initiatief-voorstel geen lof, maar blaam. Want het zou hier en daar nog eenige hoop kunnen opwekken. Die hoop ui echter ijdel zijn en het voorstel is daar- n niet meer dan een leeg gebaar. Indien niet erger. Het k&n ook reclame SCHULD EN BESCHULDIGING De belangstelling, welke zich thans om de jeugdwerkloosheid concentreert, is van geheel ander karakter dan eenige jaren geleden. Toen scheen dit euvel onbegrensd te zijn; thans heet het, dat er schreeuwend gebrek aan jeugdige en vooral aan ge schoolde jonge arbeidskrachten is. Zou de waarheid ook hier niet in 't mid den liggen? In elk geval, zouden wij niet gaarne iedere conclusie onderschrijven, wel ke b.v. de „Haagsche Post" trekt uit mede- dcelingen van enkele werkgevers. Wel geeft de enquête van de Federatie der Nederland- sche Zoetwaren-industrie te denken. Daar- bleek toch. dat er een duidelijk tekort is vrouwelijk (jeugdig) personeel, en een dringend tekort aan jeugdige mannelijke arbeidskrachten. Niet minder dan 70 der fabrikanten antwoordden bevestigend op de vraag of er thans bij hen jeugdige man nelijke personen kunnen worden geplaatst. De Federatie wijst'er op, dat werklooze ge zinshoofden ér de voorkeur aan geven om hun kinderen werkloos te laten rondloopen, liever dan hun verdiensten in mindering van de steunuitkeering te zien komen, wel ke aftrek, gelijk bekend, kort geleden slechts voor dienstboden is opgeheven in verband met het vertrek van vele Duitsche dienst boden. Aangenomen, dat er aan deze enquête ets mankeert waarom zouden wij het omgekeerde veronderstellen? zij met het trekken van conclusies toch altijd voorzichtig. t Er zijn vragen in menigte. Pogen sommige werkgevers misschien om oude, goedbetaalde werkkrachten te ver vangen door jongeren, die met een laag loon genoegen kunnen nemen en als ze te duur worden, weer ontslag krijgen? Kan vooral dit laatste voor ouders geen motiel om aangeboden werk voor hun kinde- te weigeren, omdat zij anders bij dc groote groep ongeschoolden terecht komen? Wij wijzen slechts op een paar mogelijk heden. Dat de jeugdwerkloosheid aanme: kelijk is teruggeloopen, indien niet gehe< opgeheven, nemen we gaarne aan; maar w weigeren zonder afdoend bewijs de bew ring van de H. P. te accepteeren, dat „de aangehaalde punten een zeer duisteren kijk geven op den klaarblijkelijk voor politieke doeleinden veel te slecht gecontroleerden arbeiderssteun". Dit is niet minder dan een insinuatie. Dat er schuld ligt bij oudere en jongen werkloozen, wij zouden het niet gaarn- willen ontkennen; maar voor deze beschul diging is geen reden. Het zou er imme: neerkomen, dat leiders van arbeidsbeurzen en werkloozencontroleurs, al of niet ovex-leg met en na natuurlijk geheime opdracht van autoriteiten slap zouden op treden om partijpolitiek te dienen; partij politiek van het allerslechtste soort, welke de werkloozen en het land tot schade Verschil van meening en inzicht is begrij pelijk en verkeerde taktiek is mogelijk; maar dat men opzettelijk de werkloosheid in stand zou houden om politiek voordeel te venverven; wij weigeren dit te geloo- ven. Het zou niet alleen heel slecht, i ook heel dom zijn. Zoo zouden wij ook wel eens willen'we ten, wat er waar is van de mededeel: „dat in het Oosten des lands een bouwwerk met behulp van, en min of meer als werk verschaffing aan werkloozen zou worden uitgevoerd, maar dat de zaak niet doorging bij gebrek aan voldoende arbeidskrachten' Met dergelijke losse en vaak ook looze berichten kan men wel de publieke opinie opzetten tegen de werkloozen, maar de stand wordt er niet beter door. Dringt r daarentegen aan op strenge controle selectie, dan onaersteunen we dat pogen gaarne, want er schijnt hier en daar wel iets te haperen. Ernstige aanrijding te Amsterdam de tram weigerde Gisteravond om elf uur is op den hoek van de Ferd. Bolstraat en de Ceintuurbaan een ernstig ongeval gebeurd. Door het geren der remmen reed de tram uit de rails en op enkele personexx in. Een onderwij en een onderwijzeres kregen een duw v de tram, doch kwamen met lichte ontvel lingen en den schrik vrij. Een veertigjarige heer, die zich hier, vergezeld van zij vrouw, op de fiets bevond, kwam evenw onder den baanscliuiver van den motorw gen terecht. De tram moest worden opge vijzeld om den ongelukkige te bevrijden. Het slachtoffer werd met een zware hersen schudding en verdere zware verwondingen opgenomen en door den G.G.D. naa Wilhelmina Gasthuis oyergebracht. Colijn-Koolen-Colijn Wat men denkt over de nieuwe opdracht Het spreekt vanzelf, dat de pers onmid dellijk reageerde op de nieuwe opdracht, •elke aan Dr Col ij n verstrekt is. D e S tan- aard zegt: Zal Dr Colijn in staat worden gesteld, aan zijn opdracht te voldoen? Voor het beantwoorden van die vraag zijn de resultaten van het onderzoek.dat mr Kooien heeft ingesteld, van groote. bc- teekenis. Met name is van zeer veel be lang, of als vaststaand mag worden aan- genomen, dat een opdracht tot vorming van een kabinet aan een ander vooraan staand roomsch-katholiek wij noemen mr Verschuur en dr Deckers niet zou kunnen slagen, hetzij omdat men van die zijde geen formatie onder r.k. leiding wenscht. hetzij omdat men geen samen werking begeert tusschen r.k. en soc- dem., eventueel gesteund door yrijz.-dem. en ohr.-historischen. Aangezien op dit oogenblik ook te dezen aanzien alle zekeibeid ontbreekt, moeten wij de ontwikkeling der gebeur tenissen afwachten. Wij hopen, dat deze bevredigend za! zijn. Onbevredigend zou' zij voor ons wanneer door dr Colijn een kabinet word gevormd, dat slechts op zeer korten levensduur kan rekenen. Geen stichtend slot In tegenstelling met de verwachting, dat og aan mr de Geer die wellicht heeft bedankt oi aan mr Oud opdracht v •orden verstrekt, heeft H.M. de Koninzin ederom een beroep gedaan op Colijn; zegt de Maasbode (r.k Dat het een stichtend slot zou zijn, als dr Colijn al of niet met esn meer of der sterk gereconstrueerd kabinet aanblijven, kunnen wij in de verste niet beweren. Hst begint alles tezamen bedenkelijk veel te lijken op de onverkwikkelijke schiedenis van 1935, waarvan wij, katho lieken, geen al te aangename herinne ring hebben* Toen de crisis uitbrak, hebben wij st.onds als onze opinie gegeven: laten de katholieken en dr Colijn voorloopig scheiden; samenwerken gaat toch niet; het is voor beide partijen het beste. Als Colijn op het standpunt, bij het uit breken van de crisis ingenomen, zou blij ven staan, dan handhaven wij dit in zicht, ook wat betreft de nu ingetreden phase van de crisis, ten volle. Dan is trouwens scheiding het eenig mogelijke, de katholieken kdnnen er eenvoudig niet aan denken, hun standpunt, dat daarenboven het standpunt der groote meerderheid is, voor dat van dr. Colijn prijs te geven. Maar ook zelfs, wanneer dr. Colijn toe nadering zou toonen, dan nog zullen de katholieken op hun „qui vive" dienen te zijn en zich de noodige waarborgen moe ten verschaffen, om tegen herhaling van hetgeen geschiedde beveiligd te zijn. Maar kunnen dergelijke waarborgen worden gesteld? Indien ze niet van de stevigste soort zouden zijn. dan zou onze meening blij ven, laat de katholieken terzijde blijven, bereid,, in objectieve rust, de daden van een eventueel nieuw kabinet-Colijn af te wachten. Reconstructie waarschijnlijk Het meest waarschijnlijk is, zegt de T ij d (r.k.), dat Dr Colijn een poging zal onderne men tot reconstructie van het demissionnax- re kabinet. Indien Dr. Colijn bereid zou zijn water te doen in den wijn van den afscheids dronk, dien hij veertien dagen geleden instelde zal een reconstructie van het de- missionnaire kabinet waarschijnlijk geen groote moeilijkheden ontmoeten: het zou terugkeeren met zijn oude drieledice program, waarin de defensietaak ongewij zigd. de sociale taak uitdrukkelijk beves tigd zou zijn, terwijl de financieele taak in breedere perspectieven zou moeten worden ontworpen en gepreciseerd. Dat de anti-revolutionnaire partij tegen dit herstel van liet oude program bezwaar zou hebben, lijkt ons geenszins noodzake lijk; de crisis brak uit in het kabinet, niet in 't parlement, en de anti-revolutionaire partij was er dus geen partij in. De N. RotV Courant maakt bij de me- dedeeling van de nieuwe opdracht aan Dr. Colijn de volgende korte opmerking: ,De puzzel is nu geworden: heeft Dr. Colijn, ondanks de mislukking van zijn vorige poging en die van Mr. Kooien, werkelijk nog eenige hoop op een compro mis met zijn r.-k. ambtgenoot van sociale zaken, of heeft hij een hoop, het kabinet op andere wijze te kunnen samenstellen (waaronder begrepen: het tegenwoordige kabinet te reconstrueeren)?" Twee mogelijkheden duidelijk was, dat de ontwikkeling ging ln de richting van 'n nieuwe opdracht aan den demissionnairen minister-president. „Nu deze opdracht een feit geworden ls, blijft theoretisch beschouwd mogelijk: le. het aanblijven of reconstructie met een versterking van enkele zwakke steeën van hot demissionnaire kabinet. In dat geval zou hot Mr. Kooien gelukt moeten zijn. tenminste voor een opvolgend for-, matcur de tegengestelde meeningen, mede in het licht van het gunstige verloop dei werkloosheid, tot elkaar te brengen. Ten tweede denkt men aan de mogelijk heid dor vorming van een zakenkabinet Dr. Colijn zou er dan naar streven zich ie omringen met bekwame mannen, wier persoonlijkheid en tegenwoordige functie Internationaal Belastingcongres „Enorme en alzijdige verhooging van belastingpeil" Bijeenkomst in 't Kurhaus 's-GRAVENHAGE. 13 Juli. Hedenochtend is in het Kurhaus te Scheveningen het inter nationale belastingcongres geopend Dit congres gaat uit van de Internationale Vereeniging voor Financieel en Fiscaal recht, wier voorzitter de heer C. W Boden- hausen is. Voorzitter van het congres is prof. mr G W Bruins. Begroetingsrede hij de aanwezigen hartelijk welkom heette en met groote blijdschap vaststelde, dat ondanks de moeilijke huidige omstandighe den zoovele vrienden van de vereeniging hier bijeen zijn gekomen, zelfs uit verre lan den zooals de Vereenigde Staten. De vereeniging heeft zich met name ten doel gesteld een congres te houden, een blad e geven en een documentatie-bureau te stichten, dat inmiddels onder leiding van prof. Adriani te Amsterdam is gevestigd en tot stand is gekomen dank zij financieelen steun van verschillende instellingen. Het blad kon nog niet verschijnen. Rede prof. Bruins De voorzitter van het congres, prof mr. G W Bruins, heeft daarna een rede gehouden, ■in hij eenige beschouwingen heeft gege- over de onderwerpen, die in behande ling zullen komen. it eerste onderwerp: de belasting van inkomsten en winsten van naamlooze ven nootschappen met internationale belangen heeft reeds een lange geschiedenis, aldus spr. De enorme belangen bij dit vraagstuk betrokken, belangen niet alleen van de on- dex-nemingen in kwestie, maar evenzeer van de verschillende volksgemeenschappen, waarin deze ondernemingen arbeiden dan wel waartoe zij eventueel hun werkzaamhe den zouden willen uitbreiden, zijn bekend. Door de enorme en alzijdige verheoging van het belastingpeil na den oorlog verkreeg dit probleem een urgent karakter, zoodat de be. langstelling groot is. Het tweede onderwerp is aljus omschre ven: zou de zelfstandigheid (autonomie) var het belastingrecht van gunstigen invloed kunnen zijn op het tot stand brengen van internationale overeenkomsten? Spr. gelooft, dat welhaast een ieder, die met de practijk van het belastingrecht in aanraking is ge weest of is, herhaaldelijk tot de conclusie is gekomen, dat, wil het eminente en primaire belang eener richtige fiscale rechtsbedoeling op juiste wijze worden gediend, men zich op verschillende, dikwijls belangrijke, pun ten van het burgerlijk recht moet losmaken. In een zestal zeer belangrijke rapporten wordt dit vraagstuk van verschillende zijden en voor verschillende rechtssystemen belicht. Met. zijn beste wenschen voor het slagen van dit congres besloot prof. Bruins. Prins Bernhard naar Limburg MAASTRICHT, 14 Juli. Naar wij van voegde zijde vernemen, zal Z.K.H. Prins Bernhard op 20 en 21 Juli a.6. een bezoek brengen aan eenige bedrijven en instellin gen in Limburg. Het bezoek zal een infor meel karakter dragen. op zichzelf aan land en volk reeds trouwen inboezemen. Dit zou niet a priori de medewerking van enkele meer poli tieke figuren behoeven uit te sluiten". Dat de roode pers al heel slecht te spreken is over de nieuwe opdracht, kan men be grijpen. Zij blijft hopen op een „democra- Wa moet de dringende vraag luiden, waarom krijgt deze meerder heid geen kans? Het heeft er toch wel heel veel van, dat met deze crisis een spel wordt gespeeld, dat slechts één doel heeft, te voorkomen, dat een kabinet optreedt, dat op de voor de hand liggende wijze de politiek van de meerderheid zal volgen. Men toovert de belangstellende menigte een bedrijf-Colijn voor; men laat c+n kort bedrijf-Koolen volgen; och, waarom zou men het stuk niet tot drie bedrijven be perken? Ten slotte moet toch immers dc heer Colijn terugkeeren. toegejuicht dx>? het publiek in de loges, en hij zou dan de kans krijgen, zijn volstrekt onvoldoende werkloosheidspolitiek door te zetten. VRIJE UNIVERSITEITSDAG TE ARNHEM. Dr Colijn heeft temidden van de drukte der kabinetsformatie gisteren een middag vrij genomen „om die (zoodis hij zeide) door te brengen in mijn uitgebreiden familiekring". Onze foto laat 't moment zien, dat mevr. S. Verdam-Okma aan Dr Colijn het resultaat overhandigt der busjes-actie der Vrouwen V.U.-hulp. OK reeds ln den tijd Uwer grootouders was de ver» loving»- en trouwring een HDZ-rlngl Sedert meer dan het beste merk! Teffivï 6UJME SOBTEERING IN GOEDE GOUDSMIDSZAKEN VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit VIER bladen De V.U.-dagen te Arnhem. Jaarvergadering van godsdienstonder wijzers te Utrecht. Het Internationaal belastingcongres te Scheveningen. Het nieuwe Sanatorium voor geestesi en zenuwzieken te Ermelo. Britsch-Japansch geharrewar te Shanghai* Engeland roept 12.000 vloot-reservis* ten op. Polens bereidheid met Duitschland te onderhandelen. Ontginning en kolonisatie N. O. Polder Bureaux te Kampen en Zwolle Op vragen van de Tweede Kamerleden akker en Algera betreffende de plaats van vestiging van de bureaux der directie en van den technischen dienst den Noord-Oostelijken polder en de indee ling van dien polder bij gemeenten en pro vincies heeft de minister van Waterstaat, mede namens den minister van Binnen- landsche Zaken het volgende geantwoord, t is juist, dat de regeering het voor in heeft, de directie, belast met de ontginning en kolonisatie in den Noord- Oostelijken polder, te Zwolle en een deel haar technischen buitendienst te Kam pen te vestigen. Bij de bepaling van de toekomstige stand plaats van den dienst heeft uitsluitend de veging gegolden, den dienst zoo goed mogelijk te doen functionneeren en is geen sprake geweest van voorkeur voor vestiging in een bepaalde provincie. Het is gewenscht dat de directie, die veelvuldig contact met handel en industrie en elders in het land gevestigte ambtelijke instanties zal hebben te onderhouden, is gevestigd op ten plaats, elke zoowel uit den nieuwen polder als it de overige deelen van het land gemak kelijk bereikbaar is. Op dezen grond is voor de standplaats van de directie de keuze op Zwolle gevallen, waar bovendien een goede huisvesting te verkrijgen is. De afdeeling landbouwkundig onderzoek zal te Kampen worden gevestigd, van waar men zoowel Zwolle als de Noord-Oostpolder- gronden gemakkelijk kan bereiken. Deze plaats is mede gunstig gelegen voor het voorbereidend werk in een deel van de Zuidelijke polders. Voorts zal tot het tijdstip, waarop in den Noord-Oostpolder huisvesting kan worden •erkregen, de leiding van de ontginnings- :n exploitatie-afdeeling te Kampen worden gevestigd, hetgeen noodzakelijk is voor een goede samenwerking van de beide afdeelin- or een goode verbinding van de stand plaats der directie met den polder speelt de kwestie van directe aansluiting direct het bestaande land dan wel aansluiting door middel van overbruggingen geen rol in eenige beteekenis. Nog zij opgemerkt, dat de plaatsen, waar de landbouworganisaties gevestigd zijn, den zetel der directie niet beheerschen; hier- toch moet de geographisch aangewezen plaats worden gekozen. Voor een vlot verloop van de ontginnlngs- erken zal het ongetwijfeld noodzakelijk zijn, op verschillende plaatsen rond den wen polder technische steunpunten in te schakelen. Hoewel nader zal moeten worden onderzocht, welke plaatsen hiervoor aanmerking komen, mag wel worden aangenomen, dat één of meer van derge lijke steunpunten ook aan den Noordelijken polderrand zullen worden gevestigd. Door dc vestiging van de bureaux Te Zwolle en te Kampen wordt geenszins voor- uitgeloopen op de tijdelijke of definitieve indeeling van het gebied van den N.O.-pol- der bij gemeenten en provincies. Deze indeeling zal alleen bij de wet kun- 3n geschieden. KANS OP ONWEER Weerverwachting voor het zuidwesten: aanvankelijk regen met kans op onweer, later brekende bewol king, koeler. Zwakke tot matige, tijdelijk krachtige zuidelijke tot zuidwestelijke wind. Voor het noordoosten: aanvan kelijk gedeeltelijk bewolkt droog warm ir. Later regen met kans op onweer afkoeling zwakke tot matige meest zuidelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 754.9. THERMOMETERSTAND Stand vanmórgen half twaalf 16.2 gr. C. tot 'smorg. 4,28 i GEROOFDE OOIEVAARS landgoed Gooilust te 's-Graveland, door onbe voegden weggehaald, vermoedelijk met de bedoeling die in het binnenland te verkoo- pen, of naar het buitenland uit te voe Deze overtreding van de Vogelwet geldt der zéér weinige ooievaarsnesten, welke tegenwoordig in Westelijk Neoerlnnd den aangetroffen en het rooven der jongen oidt natuurlijk tot verderen achteruitgang van deze interessante dieren. De Vereeniging tot behoud van natuur monumenten in Nederland verzoekt, allen, die iets waargenomen mochten hebben van het wegnemen of het vervoeren van de ge stolen ooievaars, daarvan mededceling te doen aan haar kantoor, Heerengracht 540 te Amsterdam. Zij hoopt daardoor te berei- Zoo juist verschenen: Dr. JOH. VAN DER SPEK: MOEILIJKHEDEN bij de opvoeding onzer kinderen. 2 e druk Dit belangrijke populaire geschrift dient in het bezit te komen van elk gezin. Voor de verspreiding is daarom in overleg met de Zuid-Holl. Ver. „Het Groene Kruis" een getallenprijs bij 20 ex. tegelijk vast gesteld van slechts 45 ct. per ing. ex^ 104 bldz. 0.70 ing. 1.25 geb. A. VOORHOEVE, v h. J. M. Bredée s Uitg. Mij N.V. R'dam. Alom L d. boekh. verkr. (Reel.) Godsdienstonderwijzers Jaarvergadering te Utrecht De Vereen, van Godsdienstonderwijzers bij de Ned. Herv. Kerk hield gisteren haar 67e Jaarvergadering in het Gebouw voor K. en W. te Utrecht onder leiding van den beer J. Alberts. De drukbezochte vergader) Dg werd met Psalmgezang, Schriftlezing en gebed geo pend, waarna de voorzitter een korte rede hield. Spr. wierp een terugblik op he: af geloopen jaar, herdacht de .verleden leden en wees op de noodzakelijkheid om in de verwarring der tijden het *>oe oo Jezus Ohristus te houden, dan alleen is geestelijke en moreele herbewapening mogelijk. Het jaarverslag werd uitgebracht 'oor den secretaris, den heer Jac. A. Fey, terwijl de penningmeester, de heer W. van Veel den het finantieel verting deed hooren, de heer A. Kool, secretaris-penn. van het „Onderling Fonds" bracht verslag uit van zijn veel omvattenden arbeid. Als bestuursleden werden gekozen de hee- ren J. Alberts (aftr en J. A. Capeï (in de vac.-Heeresma) re'den te Amsterdam. In de middagvergadering hield de heer G. van Duinen een referaat over ..Het Hiernamaals in het N.T." Tevoren hadden leder en .gasten" van „Simeon" (tot steun van oude en zieke g o.) de 39ste jaarvergadering van genoemde ver eeniging bijgewoond en kennis genomen van haar nuttigen arbeid door middel van de jaarverslagen der heerec H ij k o o p en CapeL Medegedeeld werd dat het 40-jarig bestaan van „Simeon" volgend jaar op bij zondere wijze zal herdacht wor- den. Als bestuurslid werd herkozen de heer W. Falter. Als bijzonderheid zii nog vermeld, dat het oudste lid der Vereeniging. de 94-jarige heer P. Meijers, te Utrecht, de morgenvergade ring bijwoonde en de aanwezigen met enikele woorden toesprak. Een vijfling geboren m Mexico MEXICO. 14 Juli. In oen telegram uit Villa Hermosa aan het blad „Universal" wordt bericht, dat in Puerto Obregon (staat Tabasco)de vrouw van een journalist. Po- lita Alvaraoo de Carbonell. het leven ge schonken heeft aan een vijfling, l.w. drie jongens en twee meisjes. Gemeld wordt voorts dat de kinderen het goed maken, doch dat de toestand van dc moeder ze-er onzeker is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1