Ilirsuur £ritosdjr <£imrnnt Dr COLIJN OPNIEUW KABINETSFORMATEUR Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken PALACE HOTEL DOELEN HOTEL VLIELAND abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.I8 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling v- Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Cl. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) N°. 6750 DONDERDAG 13 JULI 1939 Postbox 20 - Postgiro 58936 20e Jaargang atrtjertmtieprijjen: Van 1 tot 5 regels t.171/» Elke regel meer0J22'h Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.3Ö Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 's Gravenhage, 13 Juli Mr Dr D. A. P. N. Kooien heeft aan H. M. de Koningin verzocht van de opdracht tot vorming van een Kabinet te mogen worden ontheven. Hedenmorgen heeft Hare Majesteit Dr Colijn ontvangen en hem andermaal opdracht gegeven tot vorming van een kabinet. Dr Colijn heeft ver zocht deze nieuwe opdracht in beraad te mogen houden. Dr Kooien niet geslaagd Toen gistermiddag het bericht kwam, dat Dr Kooien zich naar de Koningin had begeven om rapport uit te brengen, kon met vrij groote zekerheid worden vermoed, dat hij ontheffing van de opdracht tot Kabinetsformatie zou verzoeken. Blijkbaar had hij getracht de rechterzijde bijeen te brengen en toen hem dit niet gelukt was, zag hij van verdere pogingen af. Hij was. evenmin als vroeger, bereid, een kabinet op breeder basis te vormen. De mededeeling van de ontheffing bleef echter, gelijk ook vorige week, uit, totdat tegelijkertijd kon gemeld worden, aan wie dan opdracht zou worden ver leend. Daarover heeft de Koningin gister avond bijna drie uur lang met den kras sen, tachtigjarigen voorzitter der Eerste Kamer, baron de Vos van Steenwijk, ge confereerd. Toen het vanmorgen zoo heel stil bleef, rees even het vermoeden, dat Mr. P. J. Oud uitgenooaigd zou worden het met een nieuwe combinatie te beproeven; maar om half twaalf kwam Tet minder verrassende nieuws, dat aan Dr. H. Colijn opnieuw opdracht is verleend een ministerie te vormen. Dr. Colijn heeft de uitnoodiging andermaal in beraad ge- Verbazen doet deze gang van zaken ons niet. Meer dan eens hebben wij er op gewezen, dat het zoo wel loopen kon. Het zou misschien anders gegaan zijn, wanneer de Roomsch-Katholieken het durven wagen met de sociaal-democraten. De Werkloosheid dalend Thans beneden de 200.000 De werkloosheid (blijft dalen! In de tweede helft van Juni kwam het cijfer zelfs beneden de 200.000. Het per centage daalde van 23.1 in Juni 1938 tot 17,8 pet thans. Op 24 Juni 1939 waren bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling ingeschreven 274.718 werkzoekenden (260.""" 14.336 vrouwen). personen door overheidshulp tewerkgesteld bij cultuur-technische en administratief daarmede gelijkgestelde werken. Blijkbaar waren er dus 16.545 personen als werkzoe kende ingeschreven, die in het volle bedrijf werkten, doch ander .werk zochten; In genoemde week waren bij gesubsidieer de vereenigingen met werkloozenkas aange sloten 587.453 personen, waaronder 76.984 landarbeiders. Van de 510.459 verzekerden Ibiuiten deland- arbeiders was het werkloosheidspercentage 17 8 (in de vorige verslagweek, 5 t.m. 10 Juni 1939, was dit percentage 18.3). In de overeenkomstige verslagweek van Juni was het werkloosheidspercentage in dp laatste jaren als volgt (in het tijdvak Mei tot cn met November worden bij de ber ke ning van de percentages de landarbeiders buiten beschouwing gelaten): 1932 25.3, 1933 24.1. 1934 24.9. 1935 29.2, 1936 30.6, 1937 23.7, 138 23.1 cn 1939 17.8. Van de 199.244 ingeschreven werkloozen ontvingen in de week van 19 t.m. 24 Juni 1939 ondersteuning ingevolge de rijkssteun regeling 105.000 kostwinners, kostgangers cn al leen wonen den. d. i. 41.000 minder dan in de overeenkomstige verslagweek van 1938. Op 24 Juni 1939 waren direct tewerkge steld a. bij cultuur-technische en administra tief daarmede gelijkgestelde werken 59.000 personen, b. bij werkfonds-werken 4300 per sonen, te zamen 63.300 personen. Het aantal is ongeveer 16.000 hooger dan in dc overeenkomstige verslagweek van 1938 Aangenomen, dat bij de werken van groep n de directe tewerkstelling per man mede brengt een tewerkstelling in het vrije bedrijf van 0.4 man en bij de werken van groep b van 1.8 man. waren in totaal door overheids hulp tewerkgesteld ruim 95.000 man. aangevuld misschien met vrijzinnig democraten; doch daarvan schijnen ze tegenwoordig nog meer afkeerig dan vroeger. Maar dan zat men ook muur- We kunnen ons thans niet in bespie gelingen verliezen, hoe de oplossing waar schijnlijk zal zijn. Maar dat Dr Colijn re delijke kans van slagen heeft, staat o.i. vrij vast. Blijkbaar ziet hij na de mislukking van Dr Kooien een uitweg. Het staat ech- •ter niet zóó, dat het kabinet ongewijzigd zal blijven. Zocht men het in die richting, dan zou de Koningin eenvoudig weigeren om het gevraagde ontslag te verkenen. De nieuwe opdracht wijst in een andere Het is echter volstrekt niet uitgesloten, dat de premier alsnog zal pogen een com promis te bereiken met zijn tegenwoordige ambtgenooten en tegelijkertijd een opvol ger van Mr de Wilde te zoeken. Maar er zal nog een zware wijs op gaan, al bracht de crisis eenige toenadering. En als dit niet gelukt? Een zakenkabi net? Ook niet onmogelijk. Maar ook daar mee zijn de moeilijkheden niet opgelost. De toestand blijft voorloopig troebel. Toch hopen wij van harte, dat Dr Colijn zal sla gen, want nationaal noch internationaal kan ons land op dit moment een regee- ringslooze periode verdragen. Dat alles zoo rustig blijft, ook op de beurs, kan o.i. mede een gevolg zijn van het onbestemde gevoel, dat Dr. Colijn zijn post wel niet verlaten zou. Indien zulks juist is, verheugen wij ons daarover. Vertrouwen is zoo heel veel waard. Reedersvereeniging van de Nederl. haringvisscherij Viert haar Zilveren Jubileum WASSENAAR, 13 Juli. Do Reedersver eeniging van de Nederlandsche Haring visscherij vierde gieteravond haar 25-jarig jubileum met een feestdiner in kasteel Oud Wassenaar. Hierbij zat een honderdtal per sonen aan, waaronder de minister van economische zaken, Mr. M. P. L. Steen- berghe, Mr. Dr. A. A. van Rhijn, secreta ris-generaal van het departement van eco nomische zaken, waarnemend regeerings- commissaris voor de visscherij, Dr. H. M Hirschfeld. diir.-gen. /an handel en nijver heid en vele andere. In een gehouden pauze wees de voorzit ter Mr. Kiewit de Jonge op het groote belang van de haringvisscherij ivoor ons land* ook thans nog. Maar de export die voorheen zeer groot was slinkt ook nu sterk in. De haringvisscherij is zeer arbeids intensief; dit bedrijf moet in stand blij zijn gelulcwen6ch aan de Reedersver ging en ging de geschiedenis van de ha ringvisscherij na. Thans ^'aat het bedrijf voor groote problemen. De regcering wii doen wat mogelijk is, al zal ze wel een cri- tiek ontvangen. Tot slot sprak nog de oud-voorzitter, d« heer W. R i Ui rdu De schrijfwijze der Nederlandsche taal De nieuwe spellingwijzigingen Gisteren zijn verschenen de Staats bladen 365 tot en met 368, waarin: zijn opgenomen de Koninklijke Besluiten be treffende de reeds aangekondigde wij zigingen in de spelling. Zij betreffen de schrijfwijze van de Neder landsche taal bij het eindexamen der gymna sia, het examen vermeld in artikel 12 der Hoogeron derwijs wet, de eindexamens van dc openbare en aangewezen bijzondere hoogere burgerscholen B en de examens ter verkrij- de akte van bekwaamheid als on- en als hoofdonderwijzer. Verdex bij de examens der openbare en aangewezen bijzondere hoogere burgerscholen A; bij de staatsexamens hoogere burgerscholen A en 1 wijl verder K.B. 368 de -wijziging regelt het leerplan voor de gymnasia en dat voor de openbare H.B.S. A en B. De besluiten bepalen de volgend© wijzi gingen. De brandkast bleek te sterk In den vorigen nacht hebben insluipers pogingen gedaan de brandkast van het „Wel dadigheidsfonds", gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 61 te Amsterdam te for- ceeren. Hun pogingen, welke niet van groote „vakkennis" getuigden, hebben echter geen resultaat opgeleverd en onverrichter zake moesten zij terugkecrcn. De politie van het bureau J. D. Mcycr- plein heeft een onderzoek ingesteld. Ver moed wordt, dat de mannen tijdens hel spreekuur, dat dien vorigen avond in het gebouw werd gehouden, zijn binnengekomen Zij heibben z ch toen laten insluiten cn kon den, nadat zij alleen waren gelalen. rustig hun misdadig werk doen. De brandkast be vatte een bedrag van eenige honderden guldens. de bl]- onderstaande: 1. De e Avordt in open lettergrepen ntci erdubbeld. De ee blijft echter aan het einde van een woord, alsmede in afleidingen en samenstel lingen van woorden op ee. Als samenstellin gen van woorden op ee worden ook be schouwd samenstellingen, waarvan het eer ste lid. op een ee-klank uitgaande, niet of niet meer als afzonderlijk woord voorkomt; 2. De o wordt in open lettergrepen niet verdubbeld. De co blijft eohter voor ch in de woorden goochelen, goochem, loochenen, alsmede in hun afleidingen en samenstellingen; 3. Sch wordt alleen daar gesenreven waar de ch gesproken wordt. De ch blijft echter in het achtervoegsel isch: 4. De verbuigingsuitgangen e het lidwoord een, van geen en voeglijk gebruikte bezittelijke woorden mijn, Uw zijn, hun, haar, mogen worden weggelaten, behalve in staande uit drukkingen als Hare Hoogheid, ts zijnen huize, en in bijzondere taal en bijzonderen stijl. 5a. De schrijfwijze der namen van publiek rechtelijke lichamen blijft onveranderd, zoo lang niet langs wettelijken wég tot verande ring De regels 1 tot 3 worden derhalve op deze namen niet toegepast; b. Op aardrijkskundige namen, die geen aanduiding zijn van een publiekrechtelijk lichaam, mogen de regels 1 tot 3 worden toe gepast; dit geldt ook evenwel met over- (enkomstige toepassing van het onder c be paalde voor de bijvoegelijke naamwoo» den. al of niet van een aardrijkskundigen naam afgeleid, die als afzonderlijk woord deel uitmaakt van zoodanige aardrijkskun dige namen; c. In woorden, die van aardrijkskundige namen zijn afgeleid, en geen deel uitmaken van eeri aardrijkskundigen naam, volgt hel achtervoegsel de regels 1 tot 3. Het grond woord of het gedeelte daarvan, dat in de af leiding voorkomt, behoudt den vorm, dien het volgens het onder a en b bepaalde heeft, evenwel met dien verstande, dat de regels 1 tot 3 worden toegepast op den klinker de lettergreep, die onmiddellijk aan het ach tervoegsel voorafgaat. In afleidingen van aardrijkskundige men, die volgens het onder a en b bepaalde sch aan het einde behouden, blijft (s) sch bewaard; d. Namen en landen, zeeën, rivieren, sto- den enz. in het buitenland, waarvoor men ln eigen benaming heeft, Triest aan Duitschland verpacht PARIJS, 13 Juli (Havas). Een speciale verslaggever van de „Excelsior" in Zwitser land schrijft, dat gisteren te Zürich berich ten binnen kwamen, volgens welke Italië de haven van Triëst voor den tijd van tien jaar aan Duitschland zou hobben verpacht. Duitschland zou toestemming hebben gekre gen te Triëst nieuwe silo's en groote dokken le bouwen, en voornemens zijn, er een lucht vaartbasis aan te leggen. Ook zouden er scheepsbouwwerven worden opgericht. Ze ker is, dat de Duitschers op het oogenblik in de haven van Triëst groote werken uit- Sedcrt de inlijving van Oostenrijk wordt de geheele uitvoer \an dit land over Ham- buig geleid en heeft Triëst 1.200.000 ton van zijn vervoer verloren. DE „TARAKAN"REIS Het kampeerschip „Tarakan" der Stoom vaart-Mij „Nederland" is gistermorgen om acht uur bij fraai weer te Merok aangeko- Trompenberg's Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele |a.r geopend AMSTERDAM-CENTRUM Kamers ind. HoU. Ontbijt vanaf i 4 OOSTERBEEK Hotel „DREYER00RD" - Telef. 5046 Prettig familie-hotel. Centr. venv. K. e str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken. Pensionprijs vanaf 4.— t t 5.—. Bond v. Prot. Chr. Kweekscholen Bestaat vandaag 25 jaar Vandaag bestaat de Bond van Prot. Chr. Kweekscholen 25 jaar en met hem jubileeren ook zijn voorzitter en penningmeester, de emeritus-predikanten ds. H. C. v. d. B r i n te Hilversum en Ds. F. G. Pctersente Punt (Gron.) in het zilver. Op uitnoodiging van de besturen van Chr. Kweekschool aan het Haringvliet een om een bond van Prot. Chr. Kweekscho len te stichten. 9 Kweekschoolbesturen waren vertegenwoordigd. In den loop der jaren zijn al de Prot. Chr. kweekscholen tot den bond toegetreden en in de algemeene vergadering van 12 Nov. 1936 kon de voorzitter met blijd schap constateeren dat de twee kweekscho len die nog afzijdig waren blijven staan ook toegetreden waren. Bekende figuren in de Prot. Chr. wereld van het onderwijs hebben in den loop der jaren deel uitgemaakt van het bestuur van den jubileerenden bond. We noemen de heeren Ds. J. G. Klomp, Mr. Dr. N. G. Veldhoen, Prof. Dr. F. W. Grosheide, Mr. L. Okma en K. Brants, behalve Prof. Grosheide allen reeds overleden. De heer W. J. V i s s e r, rustend directeur der Chr. kweekschool te 's-Gravenhage, die zooveel jaren als secretaris van de Vereeni- ring van Onderwijzend Personeel aan Prot. Chr. kweekscholen heeft gefungeerd en in die kwaliteit adviseerend lid van het bestuur van den jubileerenden bond was, is thans, nadat hij van de school afscheid genomen heeft, als zijn secretaris opgetreden. HUISARBEIDSCOMMISSIE KLEEDINGBEDRIJF Bij beschikking van den minister van Sociale Zaken zijn centrale huisarbeids commissies ingesteld voor het maatkleeding bedrijf, het confectiebedrijf en het tricotage- bodirij f De Staatscourant van 12 Juli bevat vooi elk der drie commssies de namen der ver oenigingen, bevoegd tot benoeming van leden en plaatsvervangende leden. t HET LOO Hotel „de Keizerskroon" („Röge"). Rustig familiehotel. Modern comfort Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Palels „Het Loo". VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. 80 kam., pr. tuin en boomg. Lift Tel. 38 Garage vrij - Pens. f 3.75 - Hoogs, v.af f 4. DOMBURG Hotel de l'EUROPE TELEFOON 1 doorverb. Het gezellige Familiehotel met gerenomeerde Keuken. Stroomend koud en warm wa op alls kamers. Badkamers. Voor- en 1 seizoen v.af 4.Hoofdselzoen v.af 5. Eig. A. MEYER, Chef de Cuisine. AMELAND (NES) Hotel Hofker - Telef. l\lo. 2 Eerste en meest bezochte hotel van het eiland. Stroomend water. Schitter, gel. Hotelgasten kunnen gratis gebruik ma ken van autobusdienst hotel—slrand v.v. VRAAGT PROSPECTUS BAD- HOTEL D. BRUIN Jr. - TeL 1 Het Hotel op het rustige Noordzee-Eiland. Prima keuken, bill, prijzen. Prosp. op a; Hotel ITTM AN N NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Pensionsprijs Voorseizoen 5.— Hoogseizoen f 5.50 en f 6.- Grcot.-n Tuin mot aPwcHtl er Tonnishanen Evangeline Booth, de generale van het Leger des Heils, die voor een al- scheids samenkomst in verband met haar aftreden in ons land vertoeft, is gisteren door H.M. de Koningin ten paleize Noordeinde te Den Haag ont vangen. Naast haar de commandant van het Leger des Heils in Neder land. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Aan Dr Colijn is opnieuw opdracht ge- geven een kabinet te vormen. De V. U.-dagen te Arnhem Het congres van den Christelijken Mid denstandsbond in Nederland te Utrecht gehouden. De Bond van Veehandelaren in Neder* land vergaderde te Utrecht. De volgende zes maanden geen imrm* gratie in Palestina. Binnenkort nieuwe Engelsche oefen* vlucht boven Frankrijk. de kust van Foe* DROOG WEFR W eerverwachting: aanmerke lijke stijging van temperatuur. Morgen overdag geleidelijk toenemende bewol king. Droog weer. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. „Vischgebruik moet bevorderd worden" Dankbaar werd gewaagd van den steun, van de zijde der Regeering ondervonden GRAVENHAGE, 13 Juli. „Was de Re- geering niet steunend opgetreden, dan zou toekomst zijn geweest voor de vis- scherij en dan zou menig bedrijf ten onder zijn gegaan". Aldus sprak gistermiddag de heer T. H. M e y e r i n g van Katwijk in de groote sa menkomst, welke gehouden werd in de rui me zaal van den Dierentuin en die ten doel had, te wijzen op de nationale beteekenis der Nederlandsche zeevisscherij. Deze samenkomst, die uitging van de „Commissie ter Bevordering van het Visch gebruik in Nederland", viel samen met het 25-jarig bestaan der Reedersvereeniging van de Nederlandsche Haringvisscherij. Het podium en de zaal waren opgesierd met tonnen, netten, en andere visschersbe- noodigdheden, en een ruime collectie vlag gen droeg er toe bij, dat het geheel een kleu- had. Vooral veel leerlingen van huishoudscholen De voorzitter van de propaganda-i sie. de heer M e ye r in g, riep allen woord van welkom toe, in het bijzonder den secretaris-genqraal van het Departement van Economische Zaken, Mr Dr A. A. Rhijn, tevens regeeringscommissaris voor Visscherij, en voorts Mr J. H. Kiewiet Jonge, voorzitter van de Nederlandsche Visscherij-Centrale en tevens voorzitter de jubileerende vereeniging. Deze vergadering, aldus de heer Meye- ring, staat in het teeken van jubileeren en propagandeeren. De bedoeling is, dat meer belangstelling gewekt wordt voor bedrijf en product. Daarbij is het juist te doen om een regelmatig gebruik, een gebruik, waar bij het bedrijf in zijn geheel kan bestaan. De laatste jaren had de Visscherij wel met moeilijkheden te kampen. Allerlei omstan digheden en maatregelen waren oorzaak, dat vele grenzen voor onze producten sloten werden. De cijfers van den uit' zijn dan ook niet weinig teruggeloopen. Op de netten moest worden bekort, termijnen werden ingeperkt, en was de Regeering niet steunend opgetreden, dan zou de zaak er nog aanmerkelijk minder mooi voorstaan. Bij onderzoek is gebleken, dat het visch gebruik bij ons per hoofd laag is, lager dan ia verschillende naburige landen. De pro- paganda-commissie is er op uit, hierin ver betering te brengen, door middel van ten toonstellingen, films, enz., terwijl ook met erkentelijkheid gesproken kon worden van de hulp, door de pers verleend. Toch moeten er nog meer argumenten ge vonden worden om het vischgebruik te sti- mulceren. En dan zou er op gewezen kun nen worden, hoe de visscherij een oud. his torisch bedrijf is. Voorts is zij van natio nale beteekenis, als men in aanmerking neemt, dat er wellicht geen bedrijf in naar verhouding zooveel aan loondienst wordt besteed. Doch het voornaamste argu liggen in de visch zelf, smake- vol de visscherij betrekking hebben en die goed beeld geven van hetgeen zooal met de vischvangst samenhangt. De heer A. d e Graaf uit IJmuiden zorgde voor het sce nario en heeft voorts in de samenstelling van deze films een belangrijk aandeel ge had. Eerst werd iets getoond van de ha ringvisscherij en vervolgens van de trawl- visscherij, waarbij een aantal kleurenbeel den aansloot. In de pauze werden de aan wezigen onthaald op haring op toast, ter wijl vischrecepten werden rondgereikt. Het slotwoord werd gesproken door Mr Kiewiet de Jonge. Ook deze spr. wees er op, dat de tijden moeilijker zijn geworden, en dat de export wordt bedreigd. Het Nederlandsche publiek heeft het visscherijbedrijf sterk verwaar loosd en heeft daarom iets goed te maken. In afwachting van betere tijden moet daar om een brug geslagen worden tussch^o het publick en net visscherijbedrijf Wilt U rustig, veilig rijden, niet door zorg of angst gekweld: FISK SAFTI FLIGHT Stoomen Verven Zoek het niet ln lage prijzen Zoek het wel in kwaliteit. De ervaring zal bewijzen Dat gij daarmee beter zijt PA LT H E (Reel.) VOOR SLECHTS V/2 CENT noodig om deze annonce uitgeknipt In open envelop ela drukwerk een ons op te zen den, ontvangt U uitvoerige brochures over het HERSTEL VAN UW HAARGROEI Uw M am M idrti (Rotij »t.i Or. H. NANKING' Fsbrkk N.Y„ OEN HAAG Prinses Juliana bezoekt vakschool Prinsee Juliana, die zich steeds bijzonder [voor de Koningin Emma Naaldvakschool to Baarn interesseert, heeft gistermiddag, in gezelschap van haar hofdame, jonkvrouw© De Brauw, een bezoek aan deze instelling gebracht. De Prinses heeft hier het werk der leerlingen in oogenschouw genomen en persoonlijk de diploma's aan de leerlingen, die met goed gevolg het eindexamen van deze school hebben afgelegd, uitgereikt. Prins Bernhard naar Limburg Naar de „Nieuwe Koerier" verneemt, ra'. Prins Bernhard Donderdag 20 Juli een bezoek aan Limburg brengen. Z. K. H. zal (la Roermond en omgeving eenige landbouw- anstellngen bezoeken on daarna verder reizen naar Maastricht. Royale erkenning Van Prof. Dr Ir J. Goudriaan, presi dent-directeur der Ned. Spoorwegen, ont vingen wy dato 12 Juli 1.1. het volgende schrijven: In Uw blad is naar aanleiding van een door ons geplaatste personeelsadverten tie de opmerking gemaakt, dat het min der juist is om voor nieuw aan te nemen personeel als eisch te stellen, dat het moet zyn „vrijgesteld van militairen dienstplicht of den eersten oefentijd ver vuld moet hebben". In verband hiermede stel ik het op prijs U te berichten, dat deze aanteeke- ning in de bedoelde advertentie ook reeds mijn aandacht heeft getrokken. Uit den aard der zaak ben ik het met hetgeen U daarover schrijft geheel eens en ik heb dan ook opdracht gegeven aan de betrokken instantie om in evcntuce'e toekomstige advertenties de bedoelde beperking niet meer op te nemen. Het spreekt vanzelf, dat wij van deze royale erkenning, ook om de wijze waaroD zij te onzer kennis werd gebracht, met dankbaarheid gewag maken. Wie goedbe doelde, opbouwende perscritiek zóó opvat en zóó beantwoordt, heeft recht op waar deering en bevordert goede verhoudingen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1