|lienuir Criïtsdjr (ümtrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Chamberlain's verklaring inzake Danzig DE RAMP VAN DE IJSVOGEL RYNBENDE FIRMA D. KATZ abonnementsprijs: k Per kwartaal In Leiden en in plaaTSeft waar een agentschap gevestigd is f 2-35 Franco per posl 2.35 portokosten tfgHtè-- Per week,-r* 0.18 Voor het Buitenland bij wekeliikSchB Jfy&P zending4-50 Bij dagelijksche zendingttt*»-** 5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsbfad 7'/a ct. NO. 6748 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 2271Q '(na 6 uur: 23166) DINSDAG 11 JULI 1939 Postbox 20 - Postgiro 58936 abüertentitprthcn: Van I BI 3 regels f 1.17 f Elke regel meer f 032'It Ingezonden Mededeelingen I van 1—5 regels 2.30 j Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan t bureao N wordt berekend 0.10 20e Jaargang De kans van Kooien Het tweede stadium in de Kabinetscrisis Uit ons persoverzicht blijkt voldoende, 'dat bijna niemand gunstig denkt over de kans van Dr Kooien om als kabinetsforma teur te slagen. Het feit, dat deze R.K. staats man altijd didht naast Dr Colijn heeft ge staan en b.v. in 1923 absoluut weigerde een ander dan een reohtsoh kabinet te vormen, hoewel hij toen ook een ruime opdracht had; maakt hem niet méér acceptabel in de oogen van vele Roomsoh-katholieken dan anderen van zijn partij. Maar natuurlijk, verrassingen zijn, vooral 5n de politiek mogelijk. Reeds nu laat b.v. de Maasbode doorschemeren, dat de in zichten van Anti-revolutionairen en Roomseh-katholieken inzake de bestrijding der werkloosheid niet zoo ver uit elkaar loopen als vplen meenen. Men lette op dit Citaat uit een artikel, dat blijkens een P.S. geschreven werd, toen het bericht kwam, dat Dr Colijn zijn formatie-opdracht had teruggegeven: Wij achten eenige practische toe nadering van de beide .standpunten op werkloosheidsgebied ook geleidelijk makkelijker door de immer voortschrij dende vermindering der jeugdwerkloos heid. Met name wat geschoolde werk krachten betreft schijnt in vele bedrij ven van jeugdwerkloosheid geen sprake meer te zijn; eerder van een tekort aan geschoolde krachten. Daarbij komt nog, dat, na jaren werkloosheid, eenige zorgzame! schifting onder de „werk- ■loozen" stellig gewenscht is, en de ge dachten van Mr Romme gingen dan ook dn die riohting. Als dit zoo is, dan mag juist het werk- loozenvraagstuk toch niet worden tot hèt groote, niet te overbruggen punt van verschil. Maar dan zal en dan kan ook moeten worden aanvaard het standpunt dn dezen van de overgroote meerderheid van volk en volksvertegenwoordiging, dat ook het standpunt der katholieken is. .Van dit standpunt kunnen of zullen zij niet afwijken. Er is maar één factor, die geleidelijk en practisch het stand punt van de katholieken en van- de groote meerderheid kan wijzigen, dat is de vermindering der werkloosheid zelf. Deze vermindering kan zóó groot wor den, dat dit vraagstuk practisch tot het tweede plan wordt teruggedrongen. „Daar zit wel wat in," is men geneigd te zeggen. Wil iemand onder ons de werk- üoozen aan hun hard lot overlaten? Geen sprake van. Doch mag men de oogen slui ten voor wat iedereen constateeren kan? Evenmin. Is de jeugdwerkloosheid zoo goed als opgeheven; dan behoeven voor de regi stratie geen millioenen te worden uitge geven. Zijn er beroepswerkloozen die hun arbeidssohuwheid met behulp der steun regeling camoufleeren, dan is zorgvuldige schifting noodzakelijk. En dan zouden di verse meeningen wel eens heel dicht by elkaar kunnen komen. Daarom herhalen wij: verrassingen zijn altijd mogelijk. Dr Kooien is een nuchter en zakelijk man en gelijkt in veel opzichten op Dr Colijn. Zijn besprekingen, welke hij hedenmorgen met Mr Romme hield, zouden wel een peiling kunnen zijn ten aanzien van de vraag: hoe ver staan we nu eigen lijk van elkaar' Edhter,\riskant blijft zijn pogen zeker. En het verbaast niet, dat zoo goed als niemand hem succes durft te voorspellen; dat som migen reeds aan een volgende opdracht, b.v. aan Mr Oud, denken, om, na diens mislukte pogingen in een dan-volgend vi sioen Dr Colijn te zien terugkeeren. Engeland vastbesloten, zijn verplichtingen na te komen. Het gaat om meer dan 'n locale aangelegenheid Prof. Mr. Romme bij Dr Kooien •s GRAVENHAGE, 11 Juli. Mr Dr D. A. P N. Kooien heeft vanmorgen bezoek ont vangen van Prof. Mr C. P. M. Romme, minister van Sociale Zaken. De reactie op Chamberlains rede IndrnkLen te Danzig, Berlijn en Warschau Goed ingelichte kringen te Danzig geven op Chamberlains verklaring in het lager huis den volgenden commentaar: „Wij stellen niet veel belang in de ver klaring van Chamberlain, want wij konden ons wel ongeveer voorstellen, wat hij zou zeggen Wij begrijpen trouwens niet, waar om iedereen zich zoo druk maakt over Dan zig. Men moet niet gcloaven, dat het lot van Europa onverbrekelijk met het lot van Danzig verbonden is. De kwestie van Dan zig is een zuivere DuitschPoolsche aan gelegenheid". Ook in Rerlijnsche kringen, die in nauw contact staan met de Wi'.helmstrasse. ver klaart men, dat de verklaring van dén Britschen premier is uitgevallen, als men ongeveer verwacht had. Verschillende Engelsclie autoriteiten hebben trouwens den laatsten tijd overeenkomstige verkla ringen afgelegd. Men kan niet zeggen, dat de woorden van Chambenain de zaak den vrede een goeden dienst bewenen ht-b- ben. Zij beteekenen een aanmoediging voor Polen en zij brengen het Engelsche voik op een dwaalspoor. In de Poolsche hoofdstad zijn de woorden van Chamberlain in het lagerhuis met groo te voldoening ontvangen. In politieke kringen te Warschau zegt men, dat de verklaringen van den Britsahen minister president geen opening in het systeem der Britsche garanties meer laat. De verklaring is een nadrukkelijke bevestiging van de officioele Engelsche verklaringen van 31 Maart en 6 April. De to^tand is nu nog scherper gedefinieerd. Gisteren heeft minister-president Chamberlain in het Lagerhuis zijn lang verwachte verklaring inzake Danzig afgelegd. Deze verklaring had den vol genden inhoud: Ik heb reeds vroeger verklaard, dat de regeering een nauw contact handhaaft met de Poolsche en Fransohe regeeringen deze kwestie. Ik heb voor het oogen- bl'ik niets toe te voegen aan de inlichtin gen, die het Huis reeds heeft gekregen omtrent den plaatselijken toestand. Mis schien echter is het nuttig, dat ik overzicht geef van de elementen dezer kwestie, zooals zij de Britsche regeering voorkomen. Naar het ras is Danzig een bijna geheel Duitsche stad, doch de welvaart van haar inwoners hangt in zeer groote mate af van den Poolschen handel. De Weichsel is de eenige waterweg van Polen naar de Oostzee en de haven aan de monding is daarom van vitaal strategisch en economisch belang voor Polen. Een andere, in Danzig gevestigde mogend heid, zou, wanneer zij dat wenschte, Polens toegang tot de zee kunnen blokkeeren en aldus economisch en militair Polen in wurgenden greep kunnen nijpen. Zij, die verantwoordelijk waren voor het opstellen van het huidige statuut der vrije stad, waren zich deze feiten volledig bewust en deden hun best dm .dienovereenkomstige voorzieningen te treffen. Bovendien is er geen sprake van onder drukking der Duitsche- bevolking in Danzig. Integendeel, het bestuur over de vrije stad is in Duitsche handen en de eenige beperkin gen, die haar opgelegd zijn, zijn niet zoo danig, dat daardoor de vrijheden van haar burgers worden besnoeid. Ofschoon de huidige regeling misschien verbeterd zou kunnen worden, kan zij zelf niet worden beschomyr als in den grond onrechtvaardig en onlogisch. De handharing van den status-quo was in feite door den Duitschen rijkskanselier zelf gegarandeerd tot 1944 door een voor den tijd van tien jaren geldend verdrag, dat hij in dertijd met maarschalk Pilsoedski had aan gegaan. Tot Maart j.l.i schijnt Duitschland van gevoelen te zijn geweest, dat, terwijl de positie van Danzig uiteindelijk een herzie ning noodig zou kunnen hebben, de kwestie noch urgent was, noch waarschijnlijk leiden zou tot een ernstig geschal In Maart edhter, toen de Duitsche regeo- ring een aanbod naar voren bracht in den vorm van zekere desiderata, begeleid door een perscampagne, begreep de Poolsche ra geering dat zij weldra zou kunnen komen te staan tegenover een uni-laterale oplossing, waartegen zij met al haar krachten weer stand zou moeten bieden. Zij zag de gebeurtenissen voor zich, die geschied waren in Oostenrijk, Tsjecho-Slo- wakije. het Memelgebied. Bijgevolg weigerde zij het Duitsche standpunt te aanvaarden en deed zelf .voorstellen voor een mogelijke oplossing van problemen, waarbij Duitsch land geïnteresseerd is. Zekere defensieve maatregelen werden door Polen genomen op 23 Maart en het antwoord werd op 26 Maart naar Berlijn gezonden. Ik verzoek het huis nauwkeurig acht te slaan op de tijden en de data. Er is In Duitschland ronduit verklaard, dat het de ■aarbong der Britsche regeering was, die de Poolsche regeering aanmoedigde om over te gaan tot het optreden, dat ik beschreven heb. Men zal echter opmerken, dat onze garantie niet werd gegeven vóór 31 Maart. Tegen 26 Maart was er zelfs geen gewag van g maakt bij de Poolsche regeering. De recente gebeurtenissen in Danzig hebben onvermijdelijk de vrees doen opkomen, dat het in de bedoeling ligt om zijn toekomstigen status te regelen door unilateraal optreden, georganiseerd met heime lijke methoden, aldus Polen en de andere mogendheden voor een vol dongen feit plaatsende. Onder dergelijke omstandigheden zou. zoo wordt opgeworpen, iedere actie, die door Polen wordt onder nomen om den toestand te herstel len, voorgesteld worden als een daad van agressie van zijn kant en wanneer zijn actie gesteund werd door andere mogendheden, zouden zij beschuldigd worden Polen te helpen en aan te hitsen tot het gebruik van geweld. Wanneer het vervolg der gebeurtenissen in feite zou zijn, zooals in deze hypothese wordt verondersteld, zullen de leden .an het huis uit hetgeen ik eerder gezegd heb, begrijpen, dat de kwestie niet zou kunnen worden beschouwd als een zuiver locale aangelegenheid, betrekking hebbende op de rechten en vrijheden der Danzigers, welke tusschen twee haakjes op geenerlei wijze bedreigd worden, doch terstond ernstiger kwesties zou doen opkomen, welke het Poolsche nationale bestaan en de Poolsche onafhankelijkheid raken. Wij hebben den waarborg geqeven, dat wij onzen bijstand zouden verleenen aan Polen, ingeval van een duidelijke be dreiging van zijn onafhankelijkheid, welke het van vitaal belang zou achten om te weerstaan met zijn nationale strijd krachten en wij zijn vast besloten om deze verplichting ten uitvoer te leggen. In zijn rede voor den rijksdag van 28 Maart zeide de Duitsche rijkskanselier, dat wan neer Polen wenschte te komen tot nieuwe •erdragsregelingen betreffende zijn betrek kingen met Duitschland, hij dit denkbeeld slechts zou kunnen toejuichen. Hij voegde er aan toe, dat iedere toekomstige regeling an dien aard gebaseerd zou moeten zijn od een volstrekt duidelijke verplichting, gelij kelijk bindend voor beide partijen. De Britsche regeering is er zich van be wust dat de recente ontwikkelingen in de vrije stad het vertrouwen hëhben verstoord cn het op het oogenblik moeilijk hebben ge maakt de atmosfeer te vinden, waarin rede lijk overleg kan overheerschcn. Tegenover dezen toestand blijft de Pool sche regeering kalm en de Engelsche regee ring hoopt, dat de vrije stad met haar oude tradities wederom moge bewijzen, gelijk zij te voren in baar geschiedenis heeft gedaan, dat verschillende nationaliteiten tezamen kunnen werken, wanneer haar werkelijke belangen samenvallen. Intusschen vertrouw ik, dat alle. betrokke nen bun vastbeslotenheid zullen uitspreken en toonen, dat niet toegestaan zal worden, dat welke incidenten ook met betrekking tot Danzig een zoodanig karakter zullen aan nemen, dat zij een "bedreiging zouden kun- vormen voor den vrede in Europa, Prins Bernhard en de hoogere krijgsschool Prins Bernhard, die, zooals bekend is, se dert November van het vorige jaar regel matig lessen aan de hoogere krijgsschool heeft gevolgd, heeft gisteren deelgenomen aan een oefeningsreis van de leerlingen oer hoogere krijgsschool, welke plaats vindt onder leiding van den directeur, den kolo nel M. W. L. van Alphen, en heeft daarbij practisch aan de verkenningen deelgeno- De "theoretische lessen aan de hoogere krijgsschool, welke voor dit cursusjaar ge ëindigd zijn. worden thans vervolgd met eenige lessen te geven óoor den directeur van de hoogere marine krijgsschool, den schout bij nacht' C. E. Li. Helfrich. Mr W. Ripi Chr. Jonge Boeren, en Tuinders Jaarvergadering te Middelburg Heden werd te Middelburg de jaarverga dering van de Chr. Jonge Boeren en Tuin ders gehouden. ring. Spr. merkt in jn openings woord op, dat ten aanzien van de Chr. Jonge Boe- en Tuinders organisatie eenig riptimisme past. In afgeloopen jaar is de propa ganda zeer krach tig ter hand ge nomen en aanvan kelijk met succes bekroond. Ver schillende plaatse lijke afdeelingen werden in het af geloopen jaar opgericht. Het aantal leden in den Bond breidt regelmatig uit. Ter bevordering van den innerlijken uit bouw van de organisatie stelt het Bondsbe- stuur zich voor, om in den a.s. herfst ver schillende brochures te doen verschijnen, welke actueele sociaal-economische onder werpen behandelen. Voorts zal een handlei ding voor de inrichting der vergaderingen en der verschillende vereenigingswerkzaam- heden worden samengesteld en onder de plaatselijke afdeelingen worden verspreid. Komende tot de onderwerpen welke op den Bondsdag aan de orde zijn gesteld, merkte spr. op, dat beide in het centrum der belangstelling staan. De mogelijkheid van emigratie is van groote beteekenis voor onze steeds toene mende plattelandsbevolking. Voor de crisis gingen jaarlijks van elk dorp eenige jonge lui den vreemde in. Thans zyn de mogelijk heden sterk beperkt. De geestelijke beteekenis van het platte land voor, het cultureele lgven staat voor ieder nog niet vast. Niet alleen dat men buiten den kring van den landbouw soms weinig begrip toont van de beteekenis van het platteland in dezen zin, ook het platte land en de plattelandsjeugd tasten hier vaak Spr. verwacht dat de vergadering onder leiding van Ds. Bós, die het platteland kent als weinigen, zich zetten zal tot het aanhoo- Mr Dr P. v. d. Helm ren en bespreken van dit belangrijke on derwerp. Hierna werden huishoudelijke zaken af gehandeld, waarna Mr. Dr. P. v. d. Helm, burgemeester van Pijnacker, refereerde over het onderwerp: Zijn er nog emigra- Iemogelijkheden? Spr. begon met er op te wijzen, dat de groote stroom van landverhuizers die eeuwenlang van uit Europa naar n de beide Ameri- ka's en Australië was gevloeid se dert omstreeks 1930 tot stilstand gekomen. Deu ren, die vroeger open stonden, staan nu maar op een kier of zijn geheel dicht. Spr. moest er echter ook op wijzen, dat vele emigranten land verhuizing te licht opvatten. Zij vin den het gewoon, de regee ring of eenige organisatie zoo maar een overtocht betaalt en terreinen aankoopt hun terugkeer, wanneer het avontuur niet slaagt, verzekert. Spr. behandelde daarna de toelatingsvoor waarden. De geneeskundige controle is al gemeen zeer streng, de financieele eisohen hoewel uiteenloopend, zijn soms ook niet gering. Men zeeft voorts hier en daar naar nationaliteit of politieke overtuiging. Het beroep speelt vaak een groote rol. Land bouwers zijn meestal gewild, maar am bachtslieden niet. Het is zeer moeilijk in sommige landen binnen te komen, omdat geen vaste toelatingsvoorwaarden zijn, wat vaak neerkomt op een feitelijke sluiting. Hierna maakte spr. enkele opmerkingen over de verschillende emigratielanden. Voor landbouwers met een minimum-kapitaal van f 1850, behalve de reiskosten en wat kasgeld voor den eersten tijd, is Canada wel het meest aangewezen land. Verder noemt spr. Australië. Argentinië, waar zon der twijfel ook mogelijkheden zijn, is zeer moeilijk toegankelijk. Brazilië biedt meer moeilijkheden dan mogelijkheden. Ten aan zien van Chili past ook nog groote voorzich tigheid. Helaas is Zuid-Afrika, dat de laat ste jaren eenigen duizenden Ned. vaklieden :n nieuw bestaan schonk, afgesloten. In de middagvergadering volgde bespre king van dit onderwerp, waarna Ds. J. Bos van Baarn refereerde over het onderwerp: „De geestelijke beteekenis van den boeren stand voor het cultureele leven". Behandeling door de Raad voor de Luchtvaart Wie bestuurde het verongelukte vliegtuig DEN HAAG, 11 Juli. De Raad voor de Luchtvaart heeft gistermiddag in het departement van waterstaat een open baar onderzoek ingesteld naar het onge val, hetwelk op 14 November 1938 des avonds ongeveer half acht in den Rle- kerpolder nabij het luchtvaartterrein Schiphol is overkomen aan het K.L.M.- vliegtuig van het type DC-3, gemerkt Ph-A.R.IJ. (IJsvogel), komende van het vliegveld Tempelhof. Bij deze ramp vonden vier leden van de bemanning, onder wie de commandant Dul- melaar, den dood, evenals twee Duitsche da mespassagiers. Van de overige passagier» werden drie zwaar gewond en 9 middelma tig- De voorzitter, mr. dr. D. APNKoolen, deelde bij de opening mede. dat het vooron derzoek met de meeste zorg is geschied en dat het daarom nogal tijd heeft gekost. De conclusie van het vooronderzoek is: 1. dat de oorzaak van de ramp niet met zekerheid kan worden vastgesteld; 2. dat een aanwijzing voor een technische storing of een abnorma- len vliegstand niet aanwezig is; 3. dat de weersomstandigheden niet zoodanig waren, dat zonder bijkomstige andere omstandighe den de oorzaak daaraan niet kan worden ge- welen; 4. dat niet met zekerheid is vast te stellen, welke die andere omstandigheden zijn geweest. De voorzitter zeide verder, dat het noodie is geacht, alsnog bij dit onenhaar onderzoek enkele punten aan de orde te stellen waar toe eenige gelu gen en deskundigen zijn on geroepen. Tiidens het verhoor maakte een helangrük nunt van bespreking uit. wie hot vliegtuig heeft bestuurd, de her Duimelaar, of kapt. vlieger van Gemeren, die meevloog om erva De openbare zitting van den Raad voor de Luchtvaart inzake 't ongeval met de PH-ARl] „Ijsvogel"; v.l.nr.: H. C. L. E. van Ede van der Pais: dr J. Jongbloed; prof. dr ir C. B. Biezeno; mr dr D. A. P. N. Kooien, voorzitter; ir D. de Iongh; dr W. L. Groeneveld Meijer en mr J. M. Kan. ring op te doen op groote vluchten met mo derne vliegtuigen. De vliegtuigbestuurder K. D. P arm en tier verklaarde het bijna 'onaunnemelijk, dat Duimelaar met zijn groote ervaring afge weken is van de instructie, dat tweede be stuurders, die nog niet de bevoegdheid heb ben voor het vliegen met een DC 3, slechts mogen sturen beneden de 100 meter en niet mogen landen bij slecht zicht, zooals het dien dag was. Vervolgens werd gehoord de K.L.M.-vlieg- tuigbestuurder A. Viruly. De voorzitter vroeg hem oa., of hij het verantwoord acht, dat een leerling het stuur overneemt. De heer Viruly: Een punt van belang ls naar mijn meening hierbij het inzicht over de weersomstandigheden Indien juist is dai 't laatst ontvangen weerbericht een wolken hoogte van 140 meter meldde, was het wel verantwoord. Als laatste deskundige werd gehoord dr ir. H. J. v d Maas, lid van de Commissie van Onderzoek. Deze was van oordeel, dat het weer niet als de primaire oorzaak het ongeval mag worden aangemerkt. De Voorzitter: Heeft u een meening over de vraag, wie eevlogen heeft? De heer v. d Maas; Neen. zekerheid daaromtrent is er n et Wanneer eehter Duf meiaar voldoende aandarht aan de navigati- heeft gewijd, dan Hikt het mij uitcesloten dat het ongeval heeft plaats gehad ten ge volge van het vliotren van Van Gemeren Tk hlijf dus hif miin onvnfflng Hat het niet te zake doet wie ec-lngpn heeft. Tenslotte werd als getuige gehoord di K.I..M -bestuurder H C A van Mont foort. bestuurder van het vlieetu a PH- >tco on den avond van het ongeval met d> Ijsvogel. De zitting werd hierna gesloten. Voortdurende Kabinetscrisis Gisteravond gaven meer bladen Hun opi nie over de blijvende Kabinetscrisis en de tweede opdracht. De Standaard spreekt van de nieuwe phase en zegt, dat Dr. Colijn negatief resultaat moest boeken: Waarschijnlijk was hij reeds tot deze conclusie gekomen, na zijn besprekingen met verschillende personen, maar heeft hij de voorzitters van de zes Kamerfracties gezamenlijk voor een onderhoud uitgenoo- digd, om zijn meening over de uitkomsten van deze besprekingen nog eens te toetsen. Het genoemde resultaat hadden wij ver wacht Zal deze opdracht kunnen worden ver vuld? De verhoudingen zijn zoo moeilijk, en 'de vraagstukken, waaraan de nieuwe for mateur niet uit den weg kan gaan. zijn dermate belangrijk en samengesteld, dat elke profetie omtrent het resultaat van den door hem ondernomen arbeid waarde loos is. In fantasieën en speculaties wensdhen wij ons niet te begeven. Indien dit ooit nuttig is. dan toch zeker thans niet. Daar voor is de toestand te ernstig, en de oplos sing van de crisis een te beteekcnjsvolln arbeid. De tweede opdracht Dat men Dr. Colijn voorloopig niet meer aan het hoofd van een Kabinet zou zien. acht de Nederlander volstrekt niet mogelijk. Bij sommigen leeft nog steeds de hoop, dat hij blijven zal. Die gehechtheid Is wel zeldzaam, als men bedenkt, hoe hij een Daar jaar geleden verguisd werd. Voor Dr. Colijn zelf moet daarin een element van voldoening liggen. En wij willen wel zeggen, dat ook wij gaarne een oplossing zouden hebben gezien, die het aanblijven van Dr. Colijn moeeliik had gemaakt. Dr. Colijn heeft zich jegens ons volk groote verdiensten verworven. Hij is ongetwijfeld een figuur van bijzonder for maat. die ook in het buitenland groot ge zag heeft. Al deze factoren dragen er toe hij. dat, zoo in dezen tijd iemand geschikt is als minisfer-nresident op te treden, dan zeker hij dat is. Maar aan den anderen kant is zelfs Dr Coliin niet onmisbaar. En daarom is er geen enkele reden zijn heen gaan al te tragisch te nemen. Tndipn Dr Colijn het niet langer verant woord acht ean noliliek van versterking de>- defensie en krachtige werkloosheids bestrijding te voeren, dan zal dat. hoezeer wij liet ook hefreuren. dat hij niet mooi ziin medewerkine kan verleenen. zondei hem moeten gebeuren. Het zakelijkp doel behoort hier voorop te staan en de perso nen dienen daaraan ondergeschikt fa zijn Rovendien honen wij. gaat het blad voort dat zoo Mr Dr. Kooien zal slagen hpf is on den grondslag van versterking der defensie en een krachtige werkloos- heidshestriiding Voor ons hangt daarvan af de waardeering van het resultaat va de pogingen van den nieuwen formaten ondracht Dnl Dr. Kooien evenals Dr Coliin een or '•enerktc ondracht kreeg de eerste aan ee Hoomseh Knth Staatsman - juicht de V e e r I a n d I a pers fr.k.l toe. wat echter niet juist is. want zoo was hot in 1923 met Dr. Kooien ook; ..iuax VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De ramp met de „Ijsvogel" is door deiï Raad voor de Luchtvaart behandeld. Jaarvergadering van de Chr. Jonge Boeren- en Tuindersorganisatie te Mid* delburg. Chamberlains verklaring inzake Danzig* Groot aantal slachtoffers van Spaan* sche buskruitontploffing. Fransche consul te Madrid afgeranseld* Buitenlanders moeten op staandeii voet Italiaansch Tirol verlaten. ZWAAR TOT HALF BEWOLKT Weerverwachting voor het noorden en noordoosten: meest matige later afnemende noordwestelijke tot westelijke wind, zwaar tot halfbewolkt, tijdelijk nog betrokken. Mogelijk nog eenige lichte regen. Koel weer. Voor het midden en zuiden: matige tot zwakke meest westelijke wind. Half tot zwaarbewolkt. Geen regen van beteekenis. Aanvankelijk weinig veran dering in temperatuur, later iets warmer* BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 766.8. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 16.4 C. FIETSERS LICHT OP f 12 Juli. Van 'sav. 9,46 a tot 'smorg. 5,25 u* IK SNAK ER NAAR Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelyks geopend van 96 nnr. (RecL) (Reel.) Wat wil Mr. Kooien: deflatie en sociale reactie óf een monetair en economisch be leid, dat de volkshuishouding door arbeid van allen tot bloed brengt en mede daar door de staatsfinanciën op een gezonde basis saneert? Deze crisis moet volkomen zuiver op haar zakelijke mérites worden beoordeeld en opgelost Groote volksbelangen staan °P. Het spel. Mocht Mr. Kooien met kleine wijzigingen op onderdeelen in het alge meen den koers van Dr. Colijn willen vol gen. dan zal ook zijn staatkundig beleid gestuit worden door het verzet van een groote meerderheid in en buiten de volks vertegenwoordiging. Een „democratisch" Kabinet? Onvermoeid blijft de roode pers aansturen op samenwerking tusschen ae „democrati sche partijen". Dat geschiedt in redactio- neele artikelen en ook de heer AI b a r d a zegt het voor de zooveelste maal: In overeenstemming met de opvattin gen in het volk, is in de volksvertegen woordiging een sterke meerderheid aan- wezig, waarop een kabinet kan steunen, dat, naast de noodzakelijke zorg voor do uitwendige veilighed des lands, krach tige bestrijding van de werkloosheid als zijn voornaamste taak beschouwt. Dringende volksbelangen roepen om de verschijning van zulk een kabinet Aan de bereidwilligheid van sociaal-de- moeraten en vrijzinnig democraten, om medewerking aan zulk een kabinet ern stig te overwegen, kan niet worden ge twijfeld. Of de vorming daarvan kan worden be proefd hangt af van de katholieken. Indien deze hun medewerking weigeren nemen zij een groote verantwoordelijkheid op zich. Prof. De Savornin Lohman naar Suriname vertrokken AMSTERDAM, 11 Juli. Met het Stuy* vesant van de K.N'.S.M. is hedenmiddag naar Suriname vertrokken het lid der Eerste Kamer, Prof. Dr Mr Jhr B. C d e Savornin Lohman, die door het ge nootschap ter l>evordering van de kennis vnn Suriname en Curasao was uitgenoo- djgr. tot het maken vnn een studiereis naar Suriname, evennis het lid der Tweede Ka mer, Mr A. M. Joekes. die evenwel als frac tievoorzitter der Vrijzinnige Democratische Ktyuergroep in verhand met de Kabinets crisis van zijn reis moest afzien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1