Ilieuier £riïisdjt (üuurant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De slepende Kabinetscrisis Opdracht aan Mr Dr Kooien gfoonnementsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevesligd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. m=' 7nnWor«hlad 77: ct. No. 6747 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 MAANDAG 10 JULI 1939 20e Jaargang 3Brt>trtentitprtj?tn: Van I tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer CL227» Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Zal hij slagen? Dr H. Colijn heeft aan H. M. de Koningin verzocht van de opdracht tot vorming van een Kabinet te mogen worden ont heven, daar zijn pogingen tot samenstelling daarvan in de richting, welke hij zich had ge dacht, niet waren geslaagd. Zaterdagmiddag heeft Hare ^lajesteit Mr Dr D. A. P. N. Kooien ontvangen en hem opdracht gegeven tot vorming van een Kabinet. De heer Koo ien heeft verzocht deze opdracht in beraad te mogen houden. Met deze niet verwachteopdracht treedt de slepende kabinetscrisis een nieuwe fase in. Het eerste deel van het bericht be vreemdt niet. Toen Donderdagmiddag werd tegengesproken, dat Dr Colijn de opdracht niet had aanvaard, veronderstelde menig een terecht, dat de eerste mede deeling in tvezen wèl juist was, doch dat alsnog ge boogd zou worden Dr Colijn als minister president te houden. In de pers der groe pen, die hem gaarne van het tooneel zien verdwijnen, maakte men zich dan ook on- feerust. Zou Colijn, na de mislukte confe rentie met de fractie-leiders het misschien Êet een zakenkabinet wagen? In deze sfeer van onrustig afwachten volgden Vrijdagavond de consulten met liooge militaire autoriteiten, met den oud gouverneur-generaal en de langdurige con ferenties met den Voorzitter der Eerste Ka mer. „Dat spelt weinig goeds", schreef de roode pers en wat dat beteekent, behoeven Wij niet te omschrijven. Toch is het mogelijk, dat juist deze con ferenties oorzaak zijn geweest om de op dracht van Dr Colijn terug te nemen en op Dr Kooien over te dragen. De adviezen der militaire deskundigen kunnen n.l. als in houd hebben gehad, dat er voorloopig geen oorlogsgevaar dreigt en dat het daérom niet te gewaagd is aan een ander gelegen heid te geven een kabinet te vormen, dat meer past op de crisis-situatie. Ook kan de financieele toestand bespro ken zijn. Echter, dan is de keuze van Dr Kooien als persoon toch verrassend. De Roomsch- Katholieke pers heeft n.l. twee dingen naar voren geschoven. Het eerste was.dat deze partij in aanmerking kwam om den forma teur te leveren; het tweede en dédrop Viel alle nadruk dat niet getornd mocht worden aan wat de vier roomsch- kath. ministers in het tegenwoordige kabi net noodzakelijk achten. Het eerste zou men wel willen loslaten. Vandaar het noemen van den naam van 'Jhr Mr de Geer; van het tweede stapt men niet af en ook nu is Mr Kooien reeds dui delijk gemaakt, dat de bestrijding der werk loosheid op het eerste plan moet blijven; i anders is op medewerking der Roomsch- Katholieken niet te rekenen. Hieruit blijkt meteen hoe riskant de taak Van den nieuwen formateur is. Het zou een verrassing zijn als hij slaagt. Ongetwijfeld heeft hij enkele dingen voor. Hij staat al sedert ongeveer 13 jaar buiten de prakti sche politiek. In 1925 is hij eenige maan den minister van arbeid geweest ln het kabinet-Colijn; daarna is hij naar den Raad van State gegaan en sindsdien heeft hij niet van zich doen spreken, behalve als voorzitter van enkele wel belangrijke, maar niet veel geruchtmakende commissies. Bovendien is Mr Kooien een man, een staatsman, van erkende bekwaamheid. De jaren, dat hij voorzitter der Tweede Kamer was, is dat iedereen duidelijk geworden. Met ongewone scherpzinnigheid bleek hij van elk ondenverp kennis genomen te heb ben; met groot talent heeft hij het presi dium waargenomen Liep de discussie wat al te warm, dan bracht zijn droge humor niet zelden de noodzakelijke ontspanning; zijn leiding was bijna hard, doch strikt rechtvaardig en volkomen objectief. Jïr mankeerde letterlijk niets aan; hij had gezag. Dit alles is evenwel niet voldoende om thans te slagen. De opdracht aan Mr Kooien is even ruim geformuleerd als die aan Dr Colijn; hij kan dus alle kanten uit. Maar Welke richting hij ook kiest, hij kan niet Blagen, wanneer de Roomsch-Kath. fractie hem geen medewerking verleent. En het staat nu al vast, dat daarop niet te rekenen valt, als hij zou afwijken van de gedrags lijn, welke het „Roomsche vierspan" als juist ziet. En dat is nu Juist de nieuwe moeilijkheid: Mr Kooien heeft altijd be hoord tot de rechtervleugel der H.K. partij; hetgeen concreet wil zeggen, dat hij het Staatsraad Mr Dr D. A. P. N. KOOLEN thans waarschijnlijk veel meer eens zal zijn met Dr Colijn dan b.v. met Mr Romme. Hiermede !s o.i. de moeilijkheid voldoende geteekend. De politieke horoscoop trekken is altijd riskant, doch veel hoop hebben wij er niet op; dat Dr Kooien zal slagen; ten minste, wanneer hij zich voorstelt een par lementair kabinet te vormen, dat vrij stevig kan steunen op een behoorlijke meerder heid in de Tweede Kamer. Het geeft te den ken, dat de roode pers hem nu reeds on vriendelijk bejegcni; en zij zal zich o. i. niet vergissen als ze denkt, dat.de nu aangewe zen formateur niet zal aansturen op sa menwerking tusschen Roomsch en Rood. Voorzcover wij hem hebben leeren kennen, voelt hij daar niets voor. De rechtsche coa litie had altijd zijn sympathie. Het is niet noodig ons nu reeds te verdie pen in de vraag, welke van de vier nu zit tende RTL ministers het veld zou moeten ruimen, indien Dr Kooien in de vorming van een M«hti I 1 dat ook dit moeilijkheden zou opleveren valt niet te'ontkennen. De nieuwe kabinetsformateur Mr Dr Dionyslus Adrianus Petrus Nor- bertus Kooien is op 21 Januari 1S71 te Rijs wijkgeboren. Hij bezocht het gymnasium te Utrecht er studeerde in de rechten aan de Utrechtsche Universiteit Reeds in 1894 promoveerde hij ook in de Staatsweten schappen. Van 1894 tot 1903 oefende hij do rechts praktijk uit en in die periode vervulde hij tevens de functie van schoolopziener in het arrondissement IJsse.lstein. Zijn enrste op treden in de politiek dateert van 1900. toen hij werd gekozen tot lid van den Utrecht- schen gemeenteraad. Bij de algemeene ver kiezingen iq 1905 werd hij door het district Grave in dé Tweede Kamer afgevaardigd en sedert dién zag hij telkens zijn mandaat vernieuwd. Als Kamerlid deed mr. Kooien zich ken nen als een bekwaam, scherpzinnig man, die bij voorkeur het woord voerde als juri dische en financieele onderworpen of kwes ties betreffende verzekering-1 hepr Kooien was gedurende vele jaren lid van den Ceniralen Raad van Beroep aan de orde waren. Na mr. Focks benoeming tot gouverneur- generaal volgde mr. Kooien hem op 0 voorzitter van de Tweede Kamer. Tot 1925 was hij Kamer-president. Van Augustus 1925 tot Maart 1926 was hij Minister van Arbeid, Handel er Nijverheid in het Kabi net-Colijn. De aanneming van hei. amende ment Kersten (lief, gezantschap bij het Vaticaan) had do val van .lii Kabirmt. tot gevolg. In April 1926 deed de I zijn intrede in der Pand van State. Ook in 1923 heef' Dr. Koudon opdracht gehad een Kabinet te vormen. Het was na de verwerping der Vlootwet, waarvan de behandeling had plaats gevonden order zijn leiding. Hij was onvernv voorzitter en heeft nimmer zijn taak een ander overgelaten; hij zat ook in de kwestie in. Met groote bewogenheid leidde hij deze vaak zoo bewogen discus sies. Toen bij een bepaald punt de voor- en tegenstanders elkander de Heftigs ten hadden gedaan, liet Dr. Kooien met een harde klap den h teerde" droog-kon afdoende gebleken is dat d;- heavn hei heel eens zijn over hi punt. kan het in I i debat verder gevoéglijk blijven rusten." De Kamer schaterde en ie yroolijkheld bracht een ontspan blik zeer gewenscht. v as. Behalve vele functies in di R.K. gemeenschapsleven I do l r Kooien o.a. curator van de T te Delft en voorzitter van clen Haart voor de Luchtvaart. Dr Kooien conferee t De nieuw aangez inetsforma- teur. Staatsraad Mr. D. N. Koe heeft terstond een aanvang gemaakt met I zijn eerste oriënteerende -esprekingen, noodig om zich een zijn pogingen eenige kans van slagen zullen hebben. Hiertoe heel hij middag een besprekir gel ui huize met den r.k. Tweedt-1 leider, mr. dr. L. N. Deckers. Deze bespreking is hedenmorgen om half 12 voortgezet. Amsterdam legt het feestkleed klaar .Voor de nationale blijde gebeurtenis Met het oog op de binnenkort in het Prin selijk gezin te verwachten blijde gebeurte nis heeft het Centraal Comité van Oranje- en nationale organisaties te Amsterdam zich opgemaakt om het verheugende bericht op feestelijke wijze in de hoofdstad te vieren. Naar den Dam Zoodra de tijding binnenkomt, begeven de duizencen leden van de 48 bij het comité aangesloten organisaties zich naar het IJs- clubterrein (achter het Rijksmuseum) om vandaar op te trekken naar den Dam. Dat belooft weer een feestelijke stoet te worden, opgesierd met vaandels en ontelbare vlaggen en opgevroolijkt door muziekcorpsen. Zij. die niet bij een der-48 organisaties zijn aan gesloten en toch willen meedoen, kunnen zich hiervoor aanmelden aan het adres van het comité, Heerengracht 466, Amsterdam- Centrum. Aldaar kunnen zich. ook nog or ganisaties voor dat ooel opgeven. Vlaggen en bloemen Od den Dam wordt een massale betoo ging bij aankomst van den grooten optocht gehouden. Het Dam-plantsoen is voor de gelegenheid voorzien van een fraaie monu mentale versiering, waarbij vlaggen en vooral bloemen het hoofdelement zullen vormen. Ofschoon nadere bijzonderheden omtrent deze versiering nog niet kunnen worden gepubliceerd', kan toch wel reeds worden medegedeeld, dat de bedoeling is de eenheid van Nederland met zijn overzeesche gewesten onder het gelukkig bestuur der Oranjes tot uiting te brengen. Bij dit symbolisch bloemen- en vlaggen- ornament sc-haart zich dan de menigte der opgetogen vaderlanders. De burgemeester, Dr W. de V 1 ugt, eere-voorzitter van het comité, en zijn voorzitter, de heer J. ter Haar Jr., zullen de tolk der feestelijke schare zijn. Zij houden achtereenvolgens een korte toespraak, waarna ieder aan het woord komt om in een spreekkoor de be lofte van aanhankelijkheid aan het jongste Vorstenkind uit het Huis van Oranje af te leggen. Na afloop van deze plechtigheid wordt gedefileerd en trekt men de feestvie rende stad in. De versiering zal 's avonds smaakvol worden verlicht en een week lang intact blijven. Zij is ontworpen door den heer C. Feitkamp, architect bij den dienst van Publieke Werken. Het juiste uur der gemeenschappelijke feestviering zal nader worden bekend' ge maakt Des Zondags zal het festijn echter niet plaats vinden, ook al mocht dien dag het bericht binnenkomen. In dit geval wordt de feestviering een dag verschoven. Komt er Radio-belasting Volgens de „Telegraaf' is binnenkort de indiening van een wetsontwerp te wachten, dat beoogt te voorzien in de financiering •an televisie en wereldomroep. Deze financiering heeft men zich in dier oege gedacht dat zij, die thans aangeslo ten zijn bij radiovereenigingen of distribu tiecentrales, niets behoeven te betalen. De bezitters van radiotoestellen, die zich niet hebben aangesloten bij een der radio-om- roepvereenigingen, zullen voor de keus ge steld worden, of zich bij een der vereeni- gingen aan te melden als lid of een belas ting te betalen aan de regeering,' welke 1 per jaar hooger zal zijn dan de gemiddelde bijdrage der leden van omroep vereenigin- gen thans bedraagt PROF. DE SAVORNIN L'OHMAN BLJ DR COLIJN Prof. de Savornin Lohman verzoetkt ons mede te deelen, dat het bezoek, door hem Zaterdagochtend 8 Juli aan Dr Colijn op het departement van Algemeene Zaken ge bracht een zuiver particulier karakter droeg,'in verband met zijn vertrek dezer 1 lagen naar West-Indië, Vlarnix van St Aldegonde Rationale herdenking in 1940 Er heeft zich een Nationaal Comité ge- irmd om in het jaar 1940 te herdenken •tgeen Marnix van St. Aldegonde voor de ijheid en het leven van het Nederland- he volk heeft beteekend. Het zal dan, J jkens het resultaat van de jongste onder- ekingen, 400 jaar geleden zijn, dat Mar- werd geboren. In het Eerecomité heh- I n o.a. zifting dr. H. Co lij n, Minister van Staat, Minister Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Jhr. Mr. F. Beelaerts n Blokland, Minister van Staat, Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, uister van Staat, Mr. J. Schokking en anderen. Voorzitter van het Comité is Prof. Dr, A. A. van Schelven. Verder bestaat het Comité o.a. uit de vol gende personen: Prof. Dr. J. de Vries, Vice- Voorzitter, Voorzitter van de Maatschappij der Letterkunde; Prof. Dr. J. N. Bakhuizen 11 den Brink, Secretaris, Rapenburg 40, n; Jacob Mees, Penningmeester; Dr. Paulina W. Havelaar, Tweede Secretaresse. ..De Sterrenberg", Ede (Old); Mr. A. Meer- van Embden, Secretaris van het .sch Genootschap. Rijksarchivaris in •id; K. E. Oudendijk, Generaal-Majoor Lid van het Hoofdbestuur van het Al- ne Nederlandsch Verbond, ilve tot een openbare Bijeenkomst en n tentoonstelling van Marnixana, it het Comité te komen tot een blij- n waardig monument voor Philips Marnix van St. Aldegonde door een ge- 1 ui-dscliijderd raam in de Pieterskerk te Leiden aan te brengen Als tastbare per soonlijke herinnering zal het Comité een Gedenkpenning laten slaan door de N.Y. Koninklijke Begeer, Vader en kind verd ronken Ernstig ongeluk bij het zeilen VREELAND, 10 Juli. Zondagmiddag is op het meertje De Wijde Blik onder de gemeente Kortenhoef, bij het zeilen een ernstig ongeval gebeurd. De heer E. den Hertog uit Vreeland was met twee van zijn kinderen en eenige vrien den gaan zeilen. Doordat als gevolg een windvlaag de giek plotseling over kwam, sloeg het vijfjarig zoontje van den heer den H. over boord. De vader sprong het kind na om het te redden. Na eenige malen gedoken te hebben, had hij het kind gegrepen, doch zonk toen plotseling met het knaapje in de diepte. Van de boot af kon men de drenkelingen niet meer bereiken en toen hulp van den wal arriveerde, was het te laat. Tot het in vallen van de duisternis werd gedregd, doch men slaagde er niet in de drenke lingen te vinden. Vanmorgen is opnieuw een politieboot uitgevaren om het dreg gen voort te zetten. De heer den Hertog, die gymnastiek- ond er wijzer te Amsterdam was, laat een vrouw, en nog drie kinderen achter. Ernstige autobotsing bij Amsterdam Een vijftal gewonden AMSTERDAM, 9 Juli. Omstreeks midder nacht is vanavond op den drukken Haar lemmerweg, ter hoogte van den Uitweg bij Sloterdijk, een ernstig verkeersongeluk ge beurd. Met groote kracht botsten twee per sonenauto's tegen elkaar, hetgeen veroor zaakt werd door een fout van den bestuur der van de auto, die van den Haarlemmer weg den Uitweg wilde indraaien en daarbij de verkeersregels niet in acht nam. Door deze foutieve manoeuvre kwam de wagen in botsing met een anderen personenwagen, die met groote snelheid over den breeden Haarlemmerweg naderde en waarvan de bestuurder op de onverwachte manoeuvre van de andere auto niet verdacht kon zijn. Door de kracht van de botsing werden 3 twee wagens grootendeels vernield; om standers vreesden voor de inzittenden het ergste. Zij waarschuwden onmiddellijk den G.G.D., die twee dames resp. 45 en 38 jaar oud, beiden in bewusteloozen toestand en met een hersenschudding naar het Wilhel- minagasthuis overbracht. Een heer uit Til burg kreeg ribfracturen en is per taxi naar zijn woonplaats vervoerd. Twee andere hee- ren, afkomstig uit Amsterdam, kregen min der ernstige kneuzingen. Zij zijn na verbon den te zijn, naar huis teruggekeerd. EEN DIESELTREIN ONTSPOORD Geen persoonlijke ongelukken De trein van 9 uur 40 uit Amersfoort is ■Zondagavond om ongeveer 8 uur op het emplacement van het station Barneveld Dorp waarschijnlijk door een verkeerden wi6selstand ontspoord. De trein, een Diesel, is met de voorste wielen op. het hoofdspoor gebleven, doch de achterste wielen gingen Over het wisselspoor, waardoor de trein dwars over beide sporen kwam te staan en gedeeltelijk derailleerde. Gelukkig heeft de trein, die op stoppen stond, een zeer matige fenalheid gehad, zoodat ecger werd voortko men. Persoonlijke ongevallen kwamen met iyoor. Het nieuwe Bondsbureau van den Alg. Ned. Chr. Ambtenaarsbond aan de Prins Hendrikstraat te Den Haag. dat Zater- dag officieel in gebruik werd genomen. SPAANSCH KRUITMAGAZIJN 'N DE LUCHT GEVLOGEN Reeds dertig dooden en negentig vermisten MADRID, 10 Juli. (Havas). Gister middag is in het dorp Penaranda de Bra- camonta nabij Salamanca een kruitmaga zijn in de lucht gevlogen. Nair gemeld wordt zijn hierbij omstreeks dertig per sonen om het leven gekomen en 200 gewond, terwijl er nog 90 vermisten zijn. Een goederentrein, die zich in het station bevond, werd volkomen vernietigd. Uit Salamanca, Samora, Vailadolïd en Avila hebben zich brandweren en militai ren naar de plaats des onheils begeven. Tengevolge van het tekort aan water als gevolg van het zeer warme weer stuitte het blusschingswerk evenwel op groote moeilijkheden. Franco heeft onmiddellijk van zijn deelneming doen blijken en 200.000 peseta's voor de getroffen bevolking be schikbaar gesteld. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De gouverneur-generaal licht ongesteld BATAVIA, 10 Juli. (Aneta) Aneta ver neemt dat, wegens lichte Ongesteldheid, de gouverneur-generaal zijn dagelijksche ambts bezigheden niet kan uitoefenen. In verband hiermede is met ingang van heden het da- gelijksch beleid opgedragen aan den vice- president van den Raad van Ned.-Indië. Zware bandjirs in Zuid-Malang Aanzienlijke schade aangericht MALANG. 10 Juli (Aneta). In het Ban- toersche, in Zuid-Malang, zijn overwel ligen- de bandjirs opgetreden. De nieuwe weg van Bantoer naar Donomoelia is doorweekt. De regcntschapsbrug is weggeslagen; de weg Is voor verkeer gesloten. Verschillende desa's en de zoutverkoopplaats staan onder water. De schade kan niet worden getaxeerd. In het Soembermandjingsche heeft een aardverschuiving een gedeelte van den weg weggeslagen. De ZuiikSmeroeweg is door aardschuivingen vernield, terwijl ook de te lefoonlijnen zijn verbroken. Volgens een rapport van de onderneming Gloensing is de hoofdafvoerweg over een afstand van veertig meter in een ravijn weg gehakt. Tuinen zijn verwoest en bruggen zijn verdwenen. De regenval bedroeg giste ren 102 millimeter. Het water in de kam pong staat een meter hoog. De bevolking ls naar hooger gelegen kampongs overge bracht. De regentschapsibrug tusschen Oeroenoe- rong en Gonlanglegis is niet bruikbaar meer De weg is voor alle verkeer gesloten. Vele ondernemingen zijn geheel geïsoleerd. Nader wordt nog gemeld, dat gisteravond om negen uur het water reeds 1.15 meter hoog stond in de kampongs in het district Bantoer, terwijl in den nieuwen weg een aardverschuiving plaats had van 20 meter. In den weg tusschen Bantoer en Wonokerto zijn twee aardverschuivingen geconstateerd. Kamjionghuizen zijn weggespoeld en inge stort. Bantoer is geheel geïsoleerd. Desawah- aanplant is over een groote oppervlakte ver woest. De onbewaakte overweg Man doodgereden te Rosmalen Zondagochtend is op den onbewaakten overweg tusschen Den Bosch en Rosmalen onder „De Vliert" een ongeveer 32-jarige man. v. d. Griendt geheeten door een uit Den Bosch komenden trein gegrepen en vrijwel op slag gedood. Het slachtoffer woonde ia. Den Bosch en was ongehuwd. Door een auto aangereden Op den verkeersweg Rotterdam—Dordrecht ROTTERDAM, 10 Juli Zaterdagmiddag is weer een ongeluk gebeurd op den zeer drukken verkeersweg Rotterdam naar Dor drecht. Uit de richting Rotterdam naderde op het rijwielpad per fiets de 18-jarige Teuinis de Baat. wonende te Rotterdam-Zuid. Bij het pompstation van de Shell gekomen, ter hoogte van de Kreekbrug. wilde de Baat het rijwielpad verlaten en, ten spijt van de vele waarschuwingen, den drukken ver keersweg ter plaatse oversteken. De Baat vergewiste zich of gevaar dTeigde en keek naar de richting van waar hy ge komen was en liet van dien kant eerst een auto passeeren, dodh vergat naar rechts, de richting Dordrecht te zien. Nadat de auto uit de richting Rotterdam gepasseerd was. ging hij over den weg juist voor een auto uit de richting Dordrecht. De chauffeur van deze laatste auto schrok doordat hij plot seling iemand voor zich zag en remde uit alle macht en wel zoo hard, dat zijn wagen slipte en van de rechterzijde geheel naar linies schoof. De auto schepte de Baat en slingerde hem tegen den grond, waar hij met diepe hoofdwonden en kneuzingen aan beide armen bleef liggen. Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse, die hem na behandeling naar Rotterdam vervoerd heeft. ROEKELOOS BADER VERDRONKEN Zondag is ter hoogte van het v.m. Midden ier te Sliedre cht, in de rivier de Merwede bij het baden verdronken de 20 jarige De M., gewoond h;bbeikde te Dor drecht. Hij was de zwemkunst niet machtig en was te voren door anlcre op de zand plaat aanwezige baders gewaarschuwd voor de ter plaatse diepe kuilen. Later op den avond ls het lijk gevischt VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De H. Colijn heeft bedankt voor de opdracht om een kabinet te vormen; thans is aan Mr Dr D. A. P. N. Kooien op dracht gegeven. De prijzen van baconvarkens zijn door den minister verhoogd. Voor 24 boerderijen op de ontginningen bij Giethoorn zijn 262 liefhebbers. De tentoonstelling voor Bijbelsche kunst is door minister Slotemaker de Bruine geopend. Bij zeilongeluk kwamen vader en zoon-* tje om. De strijd aan de grens van Mandsjoekwo vermoedelijk spoedig ten einde. Mexico onder totalitairen invloed? Opnieuw zeer lang beraad te Moskou WEINIG VERANDERING Weerverwachtingt Meest matige later afnemende westelijke tot noordwestelijke of noordelijke wind, ge deeltelijk bewolkt. Geen regen van be- teekenis. Weinig verandering in tempe ratuur. In het etmaal van 's avonds 7 Juli tot 's avonds 8 Juli, is op de Zuidhollandsche eilanden de weersgesteldheid critiek geweest voor het optreden aan aardappelziekte. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.0. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 15.6 C. FIETSERS LICHT OP 11 Juli. Van 'sav. 9,48 u. tot 'smorg. 4,22 u «ftmtf* wi u Mr noodig. Em »tof nn «p.clolli stoot tor baickikklag m En do rogeling dor O Ook door N.V. BETONBOUW v.h. Fa. Kool en Wildeboer Fabriek en Kantoor HOOGKERK (Gron.; Telefoon 1766 Bijkantoor DEVENTER, TeleL 3865 Uitvoering van Beton-, Utillteits-, Burger en Waterbouwwerken. Groote voor raden Betonartlkelen, ook met aspbalt geïmpregneerd oi gepenetreerd tegen agressieve invloeden. BETON EMAILLE en ARTILUX- MATERIAAL voor muurbepleistering en gevelstukken. Lezers van dit blad, Iaat het U niet w©er- houden, ook eens bij ons aan te vragen. Steeds wordt door ons geleverd door het geheele land. (Reel) WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM. C. LASCHDYNAMO'S JONGETJE VAN TIEN JAAR VERDRONKEN Zondagmiddag om half twee ia op de Oostelijke Handelskade te Amsterdam oen tragisch ongeluk gebeurd. Een jongetje van tien jaar was met zijn twee broertje* op weg om zijn vader, die als staker vaart en thuis venvacht werd, te halen. Zij waren gaan spelen op de schepen, welke langs r.e kade gemeerd zijn. Plotseling is de jongen in het water gevallen en daar hij niet kon zwemmen, is hij verdronken. Een wachter van de Koninklijke Ncderlandsche Stoom vaart Maatschappij, die op het hulpgeroen van de beide broertjes kwam aanloopon, heeft, den drenkeling met behulp van een reddingshaak op het droge gebracht. Po gingen om met behulp van kunstmatige a&erahaliag de levensgeesten op te wekken mochten niet baten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1