Ilitntuir jCriitsdjf QTouraid Ned. Bond van Personeel in Publieken Dienst abonnementsprijs;: Per kwartaal in Leiden en in plaafsefi waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j et. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken No. 6745 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 VRIJDAG 7 JULI 1939 20e Jaargang atibertEntirprijjtn: Van 1 tot 3 regels1.177a Elke regel meer0.22 'h Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0.10 De Kabinetscrisis Een dag met vreemd verloop Gisteren om 9.52 verzond het A.N.P. het volgende bericht: Naar wij vernemen, heeft dr. Colijn zich hedenochtend naar de Koningin begeven ten einde aan H.M. mede te deel en, dat hij de hem verleende opdracht tot vorming van een kabinet, welke door hem in beraad was gehouden, niet aanvaardt. Dr. Colijn is te kwart over negen door H.M. de Koningin ontvangen. Het A.N.P. meldde echter in den vroegen middag: Van bevoegde zijde wordt ons ver zocht mede te deelen, dat het bericht omtrent het doel van de komst van dr. Colijn op der Ruigenhoek voor barig is. Dr. Colijn zou uitsluitend rapport aan H.M. de Koningin hebben uitgebracht over den toestand. Wat de reden van dit verloop is, werd niet medegedeeld. Het kan zijn, dat H.M. de Koningin verzocht heeft aan Dr Colijn zijn bemoeiingen voort te zetten. Of ook, dat de Koningin zich over de situatie eerst nader wilde verstaan met enkele adviseurs. Inmiddels blijkt uit dezen gang van zaken wel op hoeveel moeilijkheden de oplossing stuit. Het persdebat over ep weer wordt jntusschen voortgezet, zij het, dat niet veel nieuw licht wordt aangedragen. Van r.k. zijde stelt men er grooteri prijs op uit te spreken, dat de r.k. ministers aller minst voorstanders zijn van een bank- roetierspolitiek. Alleen wil men het werk loosheidsvraagstuk bij den voortduur blij ven beschouwen als een der primaire kabi netsaangelegenheden. De begrooting van minister Romme voor 1940 gaf lager eindcijfer aan dan die voor 1939. Of dit laag genoeg was in verband met het fiic-rU dolonJc cijfer «Ier -werldooscn weten .•wij niet. De geheele landsbegrooting voor .1940 gaf een tekort aan van missschien tien mi'llioen of iets meer. Verder wil de heer Romme en ook de r.k. Kamerfractie piet gaan. Over Defensie schijnt men niet vastgeloopen te zijn. Soms schijnt het, alsof over en weer niet voldoende begrip aanwezig is. Dr. Colijn, en in het algemeen de anti-revo lutionairen, zien den eisch van krachtige werkloosheidsbestrijding zeker in. Chris- telijk-sociaal in den besten zin van het woord heeft men hier altijd gevoeld. Daarnaast is ook steeds de grootste waarde toegekend aan een solied finan- tieel beheer. Ook dit laatste is onmisbaar bij het voeren van beginsel-politiek. Echter zijn de omstandigheden, vergele ken met vóór meerdere maanden, veran derd. De werkloosheid is gelukkig sterk gedaald, en de jeugdwerkloosheid vooral vertoont een veel gunstiger beeld. Een artikel van Dr. H. M. H. A. v a n d e r Valk in Economise h-S t a t i s t i- sche Berichten van 28 Juni j.l. geeft sprekende cijfers van de daling der werkloosheid in het algemeen, en van die onder de jeugd in zeer bijzondere mate. •Uit deze cijfers is niet de conclusie te trekken, dat de strijd tegen de werkloos heid gewonnen is verre van dat doch er is v e e 1 ten goede gewijzigd, en dat moet natuurlijk verder gestimuleerd. Al zou het geheele Ministerie bij de in diening van mr. Romme's plannen inzake bestrijding der jeugdwerkloosheid zich eensgezind hebben verklaard, zoo wil dit toch niet zeggen, dat snel gewijzigde om standigheden onopgemerkt behooren te blijven. De parlementaire historie kent vele ontwerpen, welke het nooit verder hebben gebracht. Hier kunnen, dunkt ons, de moeilijkheden niet liggen. Deze zoeke men op het breedere terrein. Toen Dr. Colijn de portefeuille van Minister de Wilde overnam, schijnt een diepe studie der landsfinantiën hem de daad van dezen nog beter hebben doen begrijpen. De landsfinantiën staan er niet ■rooskleurig voor. Het vraagstuk van een nieuwe leening komt steeds nader. Het voor de schatkist gunstigste oogenblik is voorbij. De rente trekt aan. Nu is hier niemand een verwijt van te maken. In dat aantrekken der rente kan zelfs een algemeen belang gezien worden, indien het binnen bepaalde grenzen blijft. Dat in de practijk der werkloosheidsbestrij ding in ons land zwakke plekken zicht baar zijn geworden, kan haast niet anders, nadat een hardnekkige crisis jarenlang heeft gewoed. Ook ten opzichte van dit soort euvels kan het wederzijdsch begrip niet voldoende aanwezig zijn. Verstar ring veroorzaakt altijd slechte plekken. Met de oplossing der kabinetscrisis moet groote haast gemaakt worden. Vooral in dezen tiid, vol van internatio nale spanningen. En toch is haastige spoed niet altijd goed. vooral bij het sa menstellen van ministeries. Wij durven gelooven, dat bij rustige «ame- -*krnq heel wat zou kunnen worden opgehel derd.- Wij weten niet, of in het jongste verleden voldoende overleg met -clkomen vertrouwen over en weer heet plaats gehad. Een in zichzelf verdeeld Ministe rie geeft niet het schoonste vóórheld. Ook geeft een Kabinetscrisis kas aan hen, die om andere, niet in leding zijnde vraagstukken, gaarne wipiging zien in het regeeringsbeleid. Voordezen kan een lang verwachte dageraad aan breken. Ook dit moet overwogen w>rden nu de stukken over en weer zoo s:herp worden gesteld tusschen groepen, die tientallen jaren vriendschappelijk naast elkaar stonden. En dit te meer, nu over vloedig blijkt, dat aan r.k. zijde 2eker geen booze voornemens bestaan, gelijk hier en daar gaarne verhaald wordt, om door een samengaan met sociaal-demo craten de staatkundige geschiedenis in ons land een geheel nieuw hoofdstuk te doen beginnen. Ook daar rekent men volop met de beginselpolitiek, waarbij men is opgegroeid, en welke verplichtingen voor het geheele leven oplegt. Hoe dat alles zij, de dag van gisteren was een bewijs van de groote moeilijk heid, waarmede de oplossing der aller nieuwste crisis gepaard gaat. DE KABINETSCRISIS De regeeringspersdienst meldt: Hare Majesteit de Koningin heeft gister ontvangen de voorzitters van de Eerste Kamer, Mr. W. L. baron de Vos van S t e e n w ij k, die van de Tweede Kamer Mr J. R; H. v a n S c h a i k en den v.ce- president van den Raad van State Jhr Mr Beelaerts van BI o k land. Jubileum-K.L.M.-reis AmsterdamBatavia Gitermiddag keerde uit Batavia op Schip^ hol terug het K.L.M.-vliegluig „Gier", be stuurd door gezagvoerder A. Viruly, die eenige weken geleden met dit toestel voor de 750ste Indië-vlucht van Schiphol vertrok en thans eveneens met de „Gièr" de 150ste retourvlucht voltooide. Aan boord bevonden zich bij aankomst te Amstp.rduLu o.a. zes alleen-razende games, een ongekend hoog aantal, zooals zelden in de Indische vliegtuigen voorkomt* De Electriciteitswet Voorschriften van deugdelijkheid 's-GRAVENIIAGE, 6 Juli. De regeerings persdienst meldt: Op grond van artikel 12 van de electrici teitswet zullen eerlang bij algemeenen maatregel van bestuur voorschriften wor den gesteld omtrent deugdelijkheid, veilig heid en doelmatigheid van electriciteits- erken en daarmede verband houdende inrichtingen, van toestellen, bij het gebruik waarvan electrische energie wordt an materialen enz. Bij dezen algemeenen maatregel sfuur zal o.m. worden verboden, materialen voorwerpen, als in artikel 12 der elec triciteitswet bedoeld, welke niet voldoen aan eischen, bij of ingevolge dien algemee nen maatregel van bestuur gesteld, in electriciteitswerken of inrichtingen aan te breneen of ook ten verkoop, ter verhuring of ter aflevering voor handen te hebben. Die materialen en voorwerpen zullen r het in werking treden van het verbod dus niet meer kunnen worden verwerkt of verhandeld. He,t is thans nog niet mogelijk al do ver eischten aan te geven, waaraan deze mate rialen en voorwerpen zullen moeten vol doen. Wel moet erop worden gerekend, dat installatiematerialen, die niet voldoen aan do voorschriften van de hoofdcommissie \oor de normalisatie in Nederland en van de Installations-Fragen-Kommission (I.F.K.) onder de te stellen verbodsbepalingen zul len vallen. De boschbessenpluk is thans in vollen gang. Een aardig kijkje in de omge ving van Apeldoorn, waar de jeugd dapper bij den pluk meehelpt. Zoo maken vele handen licht werk. Eer! ziin aflredenden secrefaris In de vergadering van gisteren heeft de penningmeester, de heer P. Kap inga, uitvoerig het debat over de gezamenlijke toetreding tot het tuberculosefonds „Draagt Elkanders Lasten" en de daarmee verband houdende overdracht van de plaatselijke kassen aan de bondskas, besproken. De heer Kapinga bepleitte uitvoerig de aansluiting bij D.E.L Voorts zette hij uit een, dat de overdracht van de plaatselijke kassen de uitvoering is van een besluit dat in 1917 reeds genomen is. Toen is uit gesproken, dat alle afdeelingsgeld bonds- geld is. Thans zit in de afdeelingskassen nog een bedrag van bijna 20 000. De afdee lingen kunnen met een perce.ntage van 17 pet doorgaans toekomen, over bijzondere uitgaven is steeds te praten. Ook de bondsvoorzitter, de heer D. d e Ridder, ging nog uitvoerig op de aange voerde argumenten ln. Bij stemming bij zitten en opstaan bleken __>n 15-tal afdeelingen met 35 stemmen te gen te zijn; 211 stemmen waren dus vóór Verworpen werd een voorstel Assen om vast te stellen, dat bezoldigde bestuurders worden benoemd uit sollicitanten, leden van de eigen organisatie. Een voorstel Delft'om een actie te voeren voor peiisionneering voor hen, die 35 gel dige dienstiaren hebben, met dien verstan de, dat degenen, die maximum-pensioen wenschen te bereiken, vrijwillig kunnen blijven, tot ze 65 jaar zijn, werd ingeirok- ---.nd "het -»iin standpunt in deze materie meermalen bepaald en streeft naar heigeen bereikbaar Bij. den aanvang de. wgadering had de voorzitter meegedeeld, dat het Centraal Be stuur besloten had, den penningmeester, den heer P. Kapinga te benoemen tot secretaris en redacteur van het orgaan en den heer W. P. Hollebrands tot pen ningmeester. De heer Kapinga zal voorloo- pig nog net beheer houden-" van hex ronds „Hulp in Noqd". De heer Van Z w ij n d r e c h t, van den Helder, bracht den voorzitter dank voor de wijze, waarop hij het congres leidde. De heeren W. P. Hollebrands en H. 't Lam spraken voor het eerst als nieuw- aangcstelde bestuurders het congres toe. De heer Hollebrands, die begin van dit jaar in tijdelijken dienst werd benoemd en een maand geleden in vasten dienst, ver klaarde, dat het groote dingen zijn, die hem op de schouders gelegd zijn, nu hij ook benoemd is tot lid van het Centraal be stuur en bondspenningmeester. Hij dankte voor de ontvangst in de afdeelingen en het hem geschonken vertrouwen, ook voor de betoonde belangstelling bij zijn pas-gesloten huwelijk. Deze congresdagen hebben op spr een zeer goeden indruk gemaakt. Hij hoopt op een goede samenwerking. De heer 't Lam dankte voor het door Centraal en Algemeen bestuur in hem ge stelde vertrouwen en wees op de defensieve taak der organisatie in dezen tijd en op den dieperen zin van den Christelijk-socialen arbeid, op het terrein van de maatschappij de Christelijke beginselen te belijden en te beleven. De oudere generatie laat ons een lichtend voorbeeld na het werk Blijft Huldiging W. v. d. Have Thans was het oogenblik gekomen, dat afscheid genomen zou worden van den heer W. v. d. Have secretaris van den Bond. De voorzitter, de heer de Ridder, wees bij den aanvang zijner rede er op, dat 't heen gaan van den heer v. d. Have een groot mo ment is in de geschiedenis van 't Bondsle- ven. Hij heeft nl. alles meegemaakt met den Bond. Spr. wees op de verschillende ver diensten van hem die heenging uit het ac tieve leven van den Bond. Namens den Bond bood spr. 2 fraaie lig stoelen aan als geschenk en blijvend aan denken. Mevr. van der Have werd een fraai bouquet bloemen aangeboden. Spr, zeide voorts nog een andere op dracht te hebben en deed voorlezing .van een telegram waarbij het Hare Ma jesteit de Koningin behaagde om Wil lem v. d. Have te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder daverende applaus speldde spr. de versierselen van de orde op de borst van den nieuwen ridder, waarna spontaan het Wilhelmus werd aangeheven. De heer v. d. Have hierna het woord ver krijgende tot het houden van zijn af scheidsrede, bracht allereerst woorden van warmen dank aan H M. de Koningin voor de verleende onderscheiding en aan hen die daaraan medegewerkt hadden. Hij zeide hierop allerminst te hebben gerekend. Mijn gedachten gaan terug naar het ver leden, en dan denk ik eerst aan het Con gres te Apeldoorn, waarop Collega Van der Voorde afscheid nam. Thans mag ik hier staan, door Gods goed heid, als een zestiger, die zich een goede veertiger gevoelt. Door de regeling in onzen Bond ben ik evenwel officieel oud, doch deze opmerking is geen verwijt. Met een terugblik op mijn loopbaan heb ik ruime dankensstof, al is mijn werk na tuurlijk niet volmaakt en onberispelijk ge weest. Ik ken mijn tekortkomingen en ik erken ze gaarne. Maar het verheugt mij, dal men mij gezien heeft zooals ik mij aan het hondswerk wilde geven. 31 jaren lang behoorden de Bond en ik bij elkander. De vroegere tijd was een tijd vol roman tiek. Jongeren en ouderen, vooral zij die lang buiten de Vakbeweging bleven, mogen be denken dat wat er nu is, lang niet vanzelf is gekomen. Maar God gaf in zijn goedheid allerlei kansen. Mijn levensweg buigt af van die welke ik 30 jaren heb mogen gaan. Morgen 1 cheert gij allen verder in de gelederen, van onze mooie Chr. Vakbeweging. Ik dank, ook namens de mijnen, voor alle bewijzen vriendschap en voor de aangename wijze waarop wij samenwerkten. Mijn beste wenschen, voor U, Collega' voor hem die mijn vacature zal vervullen. Spr. verzoekt als slotzang te zingen: Dankt, dankt nu allen God, met blijde feestgezan gen, enz. Op spontane wijze werd aan dit verzoek •voldaan. De plechtigheid nam hiermede een einde. Mededeeling werd nog gedaan van inge komen gelukstelegrammen van de Chr. Fa- brieks- en Transportarb.bond en van Bur gemeester F. H. van Kempen van Hillegers- Duitsche minister bezoekt Zuiderzeewerken r ^5|ens "in bezoek aan de Zuiderzeewer ken heeft de Duitsche minister van Econo mische Zaken. Dr. Funk. ook te lemmer vertoefd. De minister, die o.a. vergezeld was var 7.11'n echtgenoote, den demissionairen minis ter van Waterstaat, Mr. Dr. Ir. J. A. M. van R u u r e n, den directeur-generaal uer Zui derzeewerken ir. W. J. P. de Blocq van Kuffeler. den Duitschen gezant graaf J. von Zech Burkersroda en Dr. H. M HirschfeM, directeur-generaal van Handel en Nijver heid. kwam hier omstreeks half drie aan. Het gezelschap begaf zich allereerst na de werkhaven. waar de burgemeester van Lemsferland. Mr. M. Krijger, door ir. de Blocq van Kuffeler aan minister Funk de overige personen werd voorgesteld. Nadat men het gemaal en de sluisput in oogenschouw had genomen, verlieten de be zoekers Lemmer. Met de gereedliggende ^artuigen „Breezand" en ..Flevo", welke ge eseorteerd werden door een rijkspol itieboof, is men door den Noordoosterpolder naar Kampen gevaren. Vandaar vertrok de minis (er met zijn gezelschap naar Xijkerk. waai men gisteravond te kwart voor acht aan kwam De hooge gasten begaven zich naar het kasteel Salentein, waar de kasteelheer H- van Haersma de With en zijn echtgenoote hen ontving. Bij het gezelschap de- burK®mdBster van Nijkerk. de heer Z. Bruins Slot Pzn., aangesloten. Ver volgens begaf men zich naar een der salons, waar het diner werd gebruikt De afsluitdijk had grooten indruk op het Duitsche gezelschap gemaakt. Men toonde zich zeer enthousiast over den tocht, welk~ begunstigd werd door mooi weer. Directeur verduistert 55.000 HAARLEM, 6 Juli. De reoherche alhier j „,yan .aai* 'n ziJn woning te Zandvoort den 6 -jarigen heer C. E. H. van H.. direc teur van de Verzekerings-Mij „Spaarhuis" m liquidatie, aan de Gedempte Oude Gracht, alhier, aangehouden Een vanwege de Verzekeringskamer inge stelde controle had aan het licht gebracht, dat er in de hoeken van deze maatschappij was geknoeid en bij het naar aanleiding hiervan ter hand genomen onderzoek, bleek, dat de directeur zioh reeds eenige jaren lang belangrijke bedragen uit de kas had toege *n, t?,aal ^ac* h'j bedrag van 5o.000 verduisterd. Hiervan is slechts 1800 en een auto over. Dit bedrag en de wagen zijn m beslag genomen. De directeur is naar Haarlem overgebracht. Bij zijn verhoor heef hij een volledige bekentenis afgeleg-' Van H. is in bewaring gesteld. INSPECTIE BEVOLKINGSREGISTERS Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zaken is prof. mr, H. W. M e t horst op de meest eervolle wijze onthever uit de funct e van hoofd der inspectie var de uevolkingsregisters en is als zoodanig bo noemd J. L. Lenlz, inspecteur der Bevolkings registers, A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken BRAND AAN BOORD VAN DE „TAPANOELI" Brandstichting door het Iersche republikeinsche leger? Aan boord van het Nederlandsche 6chip „Tapanoeli" van de Rotterdameche IJoyd. liggen in de haven van Liverpool, is twee maal brand uitgebroken. De eerste brand brak uit in het voorste ruim en deze werd spoedig gebluscht, doch een half uur later brak brand uit in een der andere ruim. en deze nam grooter omvang aan. De brandweer werd ernstig gehinderd door de groote rookwolken, welke opstegen uit de brandende lading copra, zoodat met gas maskers moest worden gewerkt. Het is mogelijk, dat het ruim onder water moet worden gezet, om de vlammen te blus- schen. doch tot nu toe is men nog niet hier toe overgegaan, omdat het water de lading tapioca zal doen opzwellen, waardoor ge vaar zal ontstaan, dat de scheepswand zal barsten. De politie stelt een diepgaand onderzoek in, aangezien het vermoeden bestaat, dat de brand is veroorzaakt door brandstich ting door het Iersche Republikeinsche leger. De brand gebluscht De brandweer is er tenslotte in geslaagd, den brand in het achterste ruim van de •.Tapanoeli" te blusschen, door het onder water te zetten. Na een door de scheepvaartbeambten ge houden bespreking zijn alle luiken, behalve dat van het ruim, waarin de brand heeft gewoed, verzegeld, in afwachting van het onderzoek, dat de politie later op den zal instellen. Noodlanding van Duitsche vliegtuigen Gistermiddag omstreeks half vier geraak te b ij Hengelo (Ov.) een Duitsch militair vliegtuig op een open terrein aan de Mr Troelstrastraat nabij de Bornesche straat aan den grond. De machine had reeds eenige keeren rondgecirkeld, blijkbaar een geschikt landingsterrein te zoeken. De inzittende was een 21-jarig Duitsch onderofficier van het Flug-Ausbildungs- Regiment nr. 12 dat gevestigd is te Hage- now in Mecklenburg. De machine was ge merkt met de letters W L.I.K.G.O. Beide propellers zijn gebroken, benevens het linker landingswiel, terwijl ook één der linkervleugels van den tweedekker is afge knapt en de andere sterk is verbogen. De rechtervleugels zijn eveneens bescha digd. De inzittende onder-officier bekwam een lichte hoofdwonde en verklaarde dat hij wegens gebrek aan benzine een landings plaats had gezocht De bestuurder is door den waarnemend commissaris van politie in verhoor genomen Nader meldt men ons nog. dat de vlieger, die een noodlanding moest maken met een tweede vliegtuig op oefenvlucht was. In Duitschland geraakten ze reeds van elkaar. Het tweede vliegtuig is geland op het vlieg veld Twente. Autoriteiten van Defensie kwamen gisteravond op het vliegveld Twente aan voor het instellen van een onderzoek. CHR SOCIALE ONDER-OFFICIERENVER. De altjcmeene vergadering De in Mei j.l. uitgestelde algemeene ver gadering van de Chr. Soc Onder-Officieren- vereeniging zal nu Dinsdag 25 Juli a.s. te Utrecht in het gebouw van de N. Utr. Crt worden gehouden. Na afdoening van de huishoudelijke zaken zal als spreker optre den de heer P. G. Mantel, mej. van den Gen. Staf van het K.N.I.L., met het onder werp: „De internationale verhoudingen in het verre Oosten". NAT. CHR. ONDER-OFFICIERENVEREEN. De algemeene vergadering De in Mei j.l. in verband met de inter nationale spanningen uitgestelde algemene vergadering van de Nut, Chr. Onder-offirie- renvereeniging zal nu, naar wij verneir.«n worden gehouden op Woensdag 26 Juli a.s in het Chr. Mil. Tehuis te Utrecht. D i morgenvergadering is gewijd aan de be handeling van huishoudelijke zaken. In dc middagvergadering zal als referent optreden Ds. J. C. J. Kuiper, Geref. predikant Ie Arnhem, reserve-veldprediker, met het cn- dnverp- „De beteekenis van het organise tie leven voor don Christen-militair in d weermacht". Aanslag op Europeaan te Batavia BATAVIA, 7 Juli. (Ancta). Gisteravond is in de benedenstad op een donkere plaats de Europeaan Van der Kley onverhoeds met een mes aangevallen. Hjj werd in de C.B.Z. opgenomen, waar bleek, dat de houw langs zijn oor was afgegleden, zoodat zijr toestand, ondanks groot bloedverlies, rede lijk was. Bij verhoor kon of wilde v. d. K. geen opheldering geven over den vermoedelijken dader. Kort geleden was v. d. K. betrokken een gevecht tusschen personeel van bioscooptheater, dat echter niets met i aanslag te maken heeft, zoodat naar andere motieven wordt gezocht. W grootouders wisten al dal het HDZ-teeken in verlovlngs- of trouwring zuiver goud garandeerde, 't Is nóg zool HDZ1 VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De zomerconferentie van de az. ge meenteraadsleden op Woudschoten. De Ned. Chr. Bond van personeel in publieken dienst neemt afscheid van den secretaris van der Have. Aan boord van het Ned. Stoomschip .Tapanoeli" liggend te Liverpool is brand litgebroken. Duitsche vliegtuigen maken noodlandin gen in ons land. De vijandelijkheden in China duren vandaag reeds twee jaar. Engeland roept nieuwe exportgaranties in het leven. Het voortgezette onderzoek naar de „Thetis"-ramp. KOEL WEER W eerverwachting: aanvanke lijk betrokken tot zwaarbewolkt met tijdelijk lichten regen, later opklarend met kans op lichte buien. Koel weer. Matige wind uit zuid tot zuidwest. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 763.0. FIETSERS LICHT OP 7 Juli. Van 's-av. 9.30 u. tot 's-morg. 4.19 u. KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kie zen daarom steeds W. L. D. SCHOENEN Basaltinetegels in alle kleuren. TROTTOIRBANDEN, eni. N.V. HOLLANDSCHE BASALTINE TEGELFABRIEK - ROTTERDAM De brug bij Alblasserdam Opening op 30 October a.s. In de gister gehouden openhare vergade ring van de K. v. K. voor Dordrecht en omstreken, deelde de voorzitter, de heer C J. v. Helden, mede, dat het voornemen bestaat, om dc groote brug over de Noord bij Alblasserdam. op 30 October a.s. te openen. Deze hrug zal vermoedelijk de grootste baseulebrug van F.uropa zijn. daar met één brugklep een afstand van 48 meter zal wor den overspannen. Watervliegtuig botst tegen rijnaak Twee lichtgewonden Gistermiddag half vier ia een watervlieg tuig uit de Mok. dat met twee andore vlieg tuigen in de nabijheid van Kampen oefe ningen had gehouden, bij hpt opstijgen tegen een Rijnaak aangekomen. De roef en stuur hut van de Rijnank'werden totaal vernield. Het onderstel van het vliegtuig bleef op het schip zitten, waarna het vliegtuig over den kop in het water sloeg. De bemanning werd door in de buurt zijnde visschers germ. Het vliegtuig zonk gedeeltelijk en werd door een boot van den rijkswaterstaat naar den wal getrokken. De korporaal vlieger bleef ongedeerd, de waarnemer werd licht gewond evenals een jongetje op de Rijnaak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1