Ilieuure geiinsdjt (jTounutt ihi©iriLi en restaurant: Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken VLIELAND BAD HOTEL PALACE HOTEL HOTEL HOF VAN HOLLAND AvaivG abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaafsefi waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling -5*$? Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'h Cf. No. 6744 Bureau: Breestraat .123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) DONDERDAG 6 JULI 1939 Postbox 20 - Postgiro 58936 20e Jaargang attorttirtirpripcit: Van 1 tot 5 regels f f.171/» Elke regel meer 032'It Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer r« 0.45 Voor het bevragen aan 'f bureau wordt berekend 0.10 De Kabinetscrisis De samenkomst, welke Dr Colijn gis termiddag heeft gehouden met de voor zitters van de zes groote fracties uit de iTweede Kamer, heeft geduurd van 4 uur tot kwart over zes. Aanwezig waren met Dr Colijn de heeren Albarda (s.d.); Bierema (lib.); Deckers (r.k.); de Geer [(c.h.); Joekes (v.d.)'en Schouten (a.r.) Nadat Dr Colijn zijn bedoeling met 'deze samenspreking had uiteengezet, ving een algemeene gedachtenwisseling aan. Gelijk vanzelf spreekt kan van zulk een bijeenkomst slechts verwacht worden, dat 'de kabinetsformateur voor zichzelf te rade zal gaan met wat hij vernomen heeft na zijn inleiding, 1 Naar wij vernemen wenscht de r.k. leamergroep niet af te stappen van haar Standpunt inzake de werkloosheidspolitiek. Dit komt overeen met wat de r.k. pers zeer eenstemmig naar voren brengt, als ook met de gisteren gepubliceerde opvat- fing van den partijvoorzitter Dr Verschuur Gelijk de stukken thans staan, schijnt 'deze bijeenkomst niet te hebben bijgedra gen tot de oplossing van de kabinets crisis. VERKIEZING GEDEPUTEERDE STATEN Over het algemeen weinig verschuivingen f Voor de eerste maal zijn gisteren in het geheele land de Provinciale Staten in hun nieuwe samenstelling bijeen geweest. De verkiezing van de Colleges van Gede puteerde Staten beihoorde uiteraard tot de voornaamste bezigheden, welke te verrich ten waren, Overziet men het geheel, dan komt men [tot de conclusie, dat over het algemeen .weinig verschuivingen hebben plaats gehad. Dit geldt met name voor de provincies Groningen, Drente, Overijssel, iU t r e c h t, Noor d-H o 11 a n d, Zuid- Holland, Noord-Brabant en Lim burg. Wel kwamen hier en daar ver anderingen in personen voor, doch wat de verhouding der partijen betreft bleef alles ipngewijzigd. Natuurlijk is dit alles niet zonder slag of stoot gegaan, In Z u i d-H o 11 a n d n. hebben de sociaal-democraten gepoogd een tweeden man in het College van Ged. Sta ten te brengen, hetgeen niet is gelukt, zoo dat alles bij het oude bleef. Dat was niet het geval in Gelder land, waar de R.K. een zetel moesten afstaan aan de Liberale Staatspartij, die tot dusver niet in het College vertegen woordigd was. De R. K. komen nu met twee zetels in het College terug. Van beteekenis. is ook de wijziging in Zeeland, waar de A. R. een zetel hebben moeten afstaan aan de C. H. In deze provin cie moesten echter de V.D, het buitenge wone lidmaatschap aan de A. R. afstaan 1 De meeste strubbeling heeft intusschen plaats gehad in de provincie Friesland waar de A. R. en de R. K. elk een zetel hebben moeten afstaan aan de C. H. en de S. D. A. P. Het gevolg is dat de heeren M. Dijkstra (A.R.) en S. W. de Jong (R.K.) niet terugkeeren in het College, doch ver vangen worden door de heeren F,. Y. Dik- Jterboom (C. H.) en P. Sikker ,(S. D.) Daarmede is de rechtsche meerderheid in het College van Ged. Staten in Friesland Verdwenen. De A. R.-fractie stemde blanco, ömdat de .'e H. met de S. D. A. P. en de V, D. ge meend hadden zonder eenig overleg met de I'AR.-fractie de samenstelling van het Col lege te kunnen dicteeren,Daarbij werden vonr de A. R.-fractie, volgens haar verklaring, nimmer tevoren gestelde, onaannemelijke krenkende voorwaarden gesteld, in strijd met het provinciaal belang. Vandaar, dat slechts bij wijze van protest aan deze stemming werd deelgenomen. De heer Mr. A. W. Haan (A.R.)" werd herkozen, doch hield de benoeming in be raad, daar hij eerst overleg met de fractie wilde plegen. Later heeft hij, naar wij ver nemen. de benoeming aanvaard, 1 Het nieuwe College bestaat dus thans uit A.R.; 2 S.D.A.P.; 1 C.H.; 1 V.D. I De gang van zaken in Friesland is teleur stellend. 1 Het had anders gekund. DocK afgezien De opdracht aan Dr Colijn VOORBARIGE BERICHTEN Hedenmorgen g uur is Dr Colijn wederom door H.M. de Konin gin in audiëntie ontvangen. Het eerste bericht van het A. N. P. luidde, dat Dr Colijn de hem verleende opdracht niet had aan vaard. Om half een berichtte 't A.N.P. dat het bericht omtrent het doel van de komst van Dr Colijn op den Ruigenhoek voorbarig is. Dr Colijn zou uitsluitend rap port aan de Koningin hebben uitgebracht over den toestand. H.M. de Koningin heeft vanmiddag den voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, Mr W. L. Baron de Vos van S t e e o. w ij k, op den Ruigenhoek ontvangen van dezë verschuiving in de Friesohe pro vincie kan men over het resultaat der var- kiezingen in het overige land tevreden zijn. MINISTER STEENBERGHE ONTVANGT MINISTER FUNK 's-GRAVENHAGE, 6 Juli. De Minister van Economische Zaken, Mr. M. P. L. Steenber- ghe heeft zijn Duitsche collega, minister W. Funk. die op het oogenblik hier te lande vertoeft, in kasteel Oud-Wassenaar gister avond een diner aangeboden, waaraan aanzaten de Minister van Waterstaat, Mr. Dr. Ir. J. A. M. van Buuren, de Minister Koloniën Ch. J. I. M. Wèlter, de Duitsche gezant Graaf J. von Zech-Burkersrode, de Nederlandsche gezant te Berlijn, Jhr. Mr. H. M. van Haersma de With en voorts vele Ne derlandsche en Duitsche persoonlijkheden. De Minister van Economische Zaken, Mr. M. P. L. Steenberghe, hield een tafelrede, waarin bU zijn vreugde uitsprak dat de Ned. Regeering gelegenheid had de Duitsche Re geering te begroeten. Minister Funk heeft den Nederlandschen Minister van Economische Zaken voor vriendelijke woorden van welkom dank ge- heeten en gaf uitdrukking van zijn. oprechte vreugde over de zoo hartelijke ontvangst, welke hem in Den Haag ten deel was ge vallen. Nederland en Dudtschland, aldus dr. Funk, zijn niet alleen door oude nabuurschap verbonden, maar ook door nauwe economi sche banden en verplichtingen, welke berus ten op vervulling van de behoeften van de 'onomie van beide landen. Ten slotte bracht dr. Funk een dronk uit op minister Steenberghe, op de Hotlandsche regeering en op de ontwikkeling van de Ne derlandsche en Duitsche handelsbetrekkingen. Bezoek aan de Zuiderzeewerken Gistermiddag heeft minister Funk een bezoek gebracht aan het Deutsches Heim hier ter stede. Heden zal dr. Funk in gezelschap van minister van Buuren en eenige andere heeren een excursie maken over en langs het IJssel- meer. Na een bezoek aan den afsluitdijk zal in Sneek worden geluncht. Daarna wordt naar Lemmer, gereden, waar men aan boord gaat van een boot. Hiermee zal men o.a. Urk 'bezoeken en het gezelschap gaat in Kampen aan land. In Nijkerk zal ten huize van den heer en mevröuw Jhr. van Haersma de With het avondmaal worden gebruikt. Dr. H. M. Hirschfeld onderscheiden Tijdens een noenmaal dat de Duitsche ge zant Graaf von Zech-Burkersroda, gister middag ter eere van het bezoek van den Duitschen minister van Economische Zaken gaf, heeft minister Funk in naam van den Duitschen Rijkskanselier aan dr. H. M. Hirschfeld, directeur van Handel en Nijver heid het Kruis van Verdienste van de Orde van den Duitschen Adelaar met de Ster uit gereikt. Gistermiddag brak te Blaricum een zeer ernstige brand uit, waarbij drie groote villa's door 't vuur werden verwoestNa den brand. DE GEMEENTE, HOEKSTEEN VAN NEERLANDS STAATS- BEELD Politiek Zomerfeest van Anti-rev. gemeentebestuurders op Woudschoten Vroeger heerschte waarschijnlijk de mee ning, dat politiek consult slechts dan tot zijn recht kwam, wanneer men bijeen was in een sfeer van kachelwarmte en uabakspijp- rook. Maar sedert de liberalen hun politieke koffietafels aanrichten, doen wij het natuur lijk niet minder; we houden partijconferen ties met kost en inwoning en zomenbijeen- komsten in de vrije natuur tusschen het lom mer der boom en met een kampement als achtergrond. Op deze laatste wijze vergaderen heden en morgen in het. conferentie-oord Woudschoten de georganiseerde anti-revolutionaire ge meentebestuurders om hun jaarvergadering te houden en actueele vraagstukken te be spreken. Eere, wien eere toekomt: (Anderen krijzen ze ook wel eens, óf ook niet, net, zoo ge het neemt) de kampcommandant Dr. Bee kenkamp had het kampleven uitstekend ge regeld en allen werden goed verzorgd. We mogen immers niet aannemen, dat hij voor een verslaggever, die zoo maar met de magis traatpersonen meeleefde, een extra bed had gespreid? Hoe het zij. we twijfelen er niet aan of het zullen een twee goede, sterkende dagen zijn, waarvoor men gerust het presentie-geld van een paar raadsvergaderingen mag opofferen. Het komt straks de gemeente en de ge meenschap weer ten goede. Van alle windstreken kwamen vanmorgen de deelnemers en gasten der conferentie naar Woudschoten, waar zij met alle vrien delijkheid werden ontvangen. De politiek is niet altijd even wreed en critisch. Nadat men zich even vertreden en in het aangewe zen bivak verfrischt had. begon om elf uur de algemeene vergadering van het „Ver band" onder voorzitterschap van Mr. G. A. Diepenhorst, die wel weet hoe men de stemming er in moet krijgen. Rede Mr. G. A. Diepenhorst Nadat spr. allen had welkom geheeten, wees hij er op, dat aan onze gemeenten uit bestuurlijk opzicht in het Nederlandsche staatsrecht een bijzondere plaats is toebe deeld. Die plaats wortelt in de historische ontwikkeling. Spr. .ging dit nader uitwerken en merkte op, dat de zelfstandigheid, de vol strekte autonomie de krocht dor geünificeerde gewesten vormde, maar tevens ook hare zwakheid. De kracht door het feit, dat tot ontwikkeling kwam een vrije en fiere bur gerstand, zooals we die met zooveel respect onderkennen in het optreden van onzen voor enkele weken terug 70 jaren geworden Minister-President, Dr. Colijn: de zwakte, doordat al die zelfstandigheid in menig geval het gemeenschapsbesef in den weg stond een gevaar dat tenslotte heeft bij ee dragen tot de somberste bladzijden van lands historie. Na den Napoleontischen tijd is getracht den al te inddvidualisischen inslag bij het bestu ren van Gewest en Gemeente niet te doen herleven. Nog langen tijd zijn in de wettelijke rege lingen dienaangaande de sporen daarvan aanwezig geweest Niettemin is bij de bestekken der latere legislatieve bouwwerken vastgehouden aan den regel om bij de uitvoering van de Rijks wetten voor de Gemeenten een min of meer zelfstandige plaats in te ruimen. De Ge meentewet is daarvan nog -altijd het geluk kigste voorbeeld. Het valt niet te ontkennen, dat vooral in de latere jaren onder inivloed van de crisis die autonomie hier en daar vrij ernstig in het gedrang is gekomen. Spr. herinnerde o.a, aan de telkens aan gebrachte wijzigingen in de financieele ver houding tusschen het Rijk en de Gemeenten, de bemoeiing van Den Haag in het ambte narenrecht met betrekking tot de lagere organen. Al geven wij aanstonds toe, aldus 9pr., dat menige klacht dienaangaande niet zonder grond is, de beginselen, welke wij ook in het bestuur der gemeenten trachten uit te dra gen, roepen ook hier om bezinning. A.-R. Ge meentebestuurders zijn werkelijkheidsmen- schen, die beseffen dat er geen tegenstelling bestaat tusschen de belangen van het Rijk en van de Gemeenten; dat de gemeenten be lang hebben bij gezonde Rijksfinanciën en het Rijk belang heeft bij goede gemeente- financiën. Eensgezind moeten de locale besturen be reid zijn om gemeenschappelijk in samen werking met de Rijksoverheid eendrachtig te pogen het hoofd boven water te houden. Dat. daarbij wel eens heilige huiskens wor den beschadigd is tenslotte in het licht van het groote Staatsbelang van minder overwe genden aard. De plaatselijke besturen moe ten toonen, dat onze gemeenten nog alt ij d vormen de hoeksteen van ons staatsbestel. De Nationale Inkomstenbelasting met de daarmede samenhangende wijzigingen in de financieele verhouding van de Gemeenten en Rijk als gevolg van de wijzigingen in de grondslagen der personeele belasting, de verruiming daartegenover van het plaatse lijk belastinggebied, de vernieuwing van de Werk'oosheidssubsidiewet. welke aan de orde zal komen tegelijk met een herziening van de wet noodlijdende gemeenten, de mo gelijkheid tot invoering van een eigen plaat selijke inkomstenbelasting naast de overige locale heffingen, zij vormen even zoovele vraagstukken, die de aandacht van de Rijks overheid zoowel als van de gemeentebestu ren zullen vragen. Moge de regeling daarvan worden voltooid in het wederzijdsch besef, dat de gemeenten de hoeksteen van ons staatsbestel vormen en behcoren te blijven vormen. Met den wensch dat God onze gemeente bestuurders geve temidden van alle onev wichtigheid en ontbinding, in gehoorzaam heid aan Zijne wet werkzaam te mogen zijn aan een gezonde ontwikkeling van een zelf standig gemeentewezen in nationalen zin, opent spr. de vergadering. Hierna worden enkele huishoudelijke za ken behandeld. Na de pauze, waarin aan een gemeen- schappelijelc koffietafel werd aangezeten, re fereerde Dr. F. L. va n M u i s w i n k e 1. direct, v. h. Econ. Inst. v. d. Middenstand, over: Gemeente en Middenstand, over welk onderwerp hedenavond gediscus sieerd wordt DOMBURG Hotel de l'EUROPE TELEFOON 1 doorverb. Het gezellige Familiehotel met gerenomeerde Keuken. Stroomend koud en warm water op alls kamers. Badkamers. Voor- en na seizoen v.af ƒ4.Hoofdseizoen v.af ƒ5. Eig. A. MEYER, Chef de Cnislne. AMELAND (NES) Hotel Hofker - Telef. No. 2 Eerste en meest bezochte hotel van het eiland. Stroomend water. Schitter, gel. Hotelgasten kunnen gratis gebruik ma ken van autobusdienst hotelstrand v.v. VRAAGT PROSPECTUS ILILUnilU d. BRUIN Jr. - TeL 1 Het Hotel op het rustige Noordzee-Eiland. Prima keuken, bill, prijzen. Prosp. op aanvr. Hotel ITTMANN NUNSPEET (niet meer aan den grooten ver» Penslonsprljs Voorseizoen 5.— Hoogseizoen 5.50 en 6.- Grooten Tuin met allweather Tennisbanen JAVA-HOTEL „Cramers Java Dependance" SOESTDTJX. Aan hoofdweg A'dam-Amersfoort, tfn 20*58 Modern comfort - Indische sleer - bungalows Langer verblijf spec. red. Week-end tariev. RüSTAURANT OnQTFRRFFlf Hotel „DREYER00RD" - Telef. 5046 Prettig familie-hotel. Centr. verw. K. e_ str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken. Pensionprijs vanaf 4— t t 5.—. Trompenberg's Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) Hef geheele Jaaf geopend VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. 80 kam., pr. tuin en boomg. Lift - Te! 38 Garage vrij - Pens. 3.75 - Hoogs, v.af 4- Hilversum Tel. 6113 NIEUW RESTAURANT NIEUW INGERICHT CAFê GROOTE ZALEN Pension te Scheveningen nabij Witte brug. Zeer ruime mooi gemeubi leerde suite en comfortabele appartementen Uitstekend pension, prima ref. Badhuisweg 232 Telef. 555651. HET LOO Hol®' ..de Keizerskroon" („Röge"). Rustig familiehotel. Modern comfort. Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Paleis „Het Loo", De leiders der zes voornaamste Tweede Kamer-fracties, de heeren: dr Deckers (r.k.); J. Schouten (a.r.): jhr. De Geer (chr. hist.); dr Bierema (lib.); ir Albarda (s.d.a.p.) en mr Joekes v.d.) hebben gistermiddag een conferentie gehouden met dr Co lijn ten Departemente van Alg. Za ken te Den Haag. Het gezelschap verlaat het gebouw na afloop der be sprekingen. Serie ongelukken te Rotterdam Verschillende zwaargewonden naar het ziekenhuis Bejaard echtpaar liep tegen auto ROTTERDAM, 6 Juli. De Geneeskun dige Dienst te Rotterdam heelt gister een geheele serie ongelukken te ver werken gekregen. Nadat gistermorgen reeds een auto op een tram was ge botst, waarbij vijf menschen uit Alblas- serdam werden gewond, vond gister avond in een kort tijdsverloop een ge heele serie ernstige ongelukken plaats, zoodat verscheidene menschen met zwaar letsel in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het eerste ongeluk gebeurde omstreeks half negen op het kruispunt Rijksweg- Dorpsstraat te IJsselmonde. Ter hoogte van het pompstation van de garage Bongers wilde de 29-jarige wielrijder J. P. Holzke wonende Klosstraat te Rotterdam den Rijksweg oversteken omdat hij tot de ont dekking kwam dat hij verkeerd reed. De man werd gegrepen door een vrachtauto bestuurd door den 19-jarigen A. G. de G. uit Wassenaar en tegen den grond geslingerd, waar hij met een groote hoofdwonde en in wendige kneuzingen bleef liggen. Per auto den Geneeskundigen dienst werd het slachtoffer naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd en daar ter verpleging opgenomen. Jongeman krijgt schedelbasisfractuur Een uur later, dus omstreeks half tien reed de 16-jarige J. Stolk wonend aan de Putschelaan vergezeld van een meisje per fiets op een paadje dat zich van het eiland Brienenoord naar den Stadionweg slingert. Op het kruispunt aangekomen naderde uit de richting Rotterdam een auto, bestuurd door den heer A. K. directeur van een zui velfabriek te IJsselmonde. Het meisje stak over en kon nog juist voor de auto langs behouden aan de overzijde komen. Deze manoeuvre wide ook de jongen volbrengen doch dit mislukte. Hij werd gegrepen tegen den weg geslingerd waar hij bewuste loos bleef liggen. In zorgwekkenden toe stand werd de jongen naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd waar hij met een schedelbasisfractuur ter verpleging /erd opgenomen. Tegen anto opgeloopen Om half elf gebeurde in de Lusthofstraat opnieuw een ernstig ongeluk, tengevolge rvan een bejaard echtpaar in het zie kenhuis moest worden opgenomen. De 79- iorige E. F. v. d. Wetering, die vergezeld was van zijn 80-jarige echtgenoote, liep, waarschijnlijk doordat hij tengevolge van den regen niet goed kon zien, tegen een voorbijrijdende auto op. Beiden waren op weg naar hun woning aan de Rubensstraat liepen ernstige verwondingen op. De man had een hersenschudding, een fractuur beide beenen en een fractuur van de sleutel beenen. De vrouw liep een hersen schudding op, benevens een fractuur van de rechterbovenarm en 't rechteronderbeen, bovendien een ernstige scheurwond aan het hoofd had. Beiden zijn met een ziekenauto in hoogst ernstigen toestand naar het zie kenhuis aan den Coosingel vervoerd en daar ter verpleging opgenomen. Door motor aangereden Tenslotte is gisteravond op het Oostplein de 32-jarige Mevrouw J. C. Tuinman-Rijne- veldshoek wonende Ged. Slaak, aangereden door een motorrijder. De vrouw werd tegen de straat gesmakt en met een zware her senschudding en een hoofdwond per auto vnn den Geneeskundigen dienst naar het SCHOENEN Het betere merk VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Het Chr. Nationaal Zendingsfeest werd op de Raaphorst gehouden. Te Utrecht vergaderde de Ned. Chr* Bond van personeel in publieken dienst De a.r. gemeenteraadsleden houden op Woudschoten een tweedaagsche zomer* conferentie. De Chr Blindenbond hield te Amster* dam zijn jaarvergadering. De arbeid van de Bijbel-kioskvereen* te Amsterdam. Bulgaarsch officieel bezoek aan hef Derde Rijk. Luitenant Woods over de Thetis-ramp* In Danzig blijft de toestand zichzelf gelijk. WEINIG OF GEEN REGEN Weerverwachting: meest ma* tige, later afnemende zuidelijke tot zuid* westelijke wind, gedeeltelijk bewolkt Weinig of geen regen. Iets warmer over* dag. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 765.1. FIETSERS LICHT OP 7 Juli Van 's-av. 9.50 u. tot 's-morg. '4.19 u. Stoomen Verven Zoek het niet in lage prijzen Zoek het wel in kwaliteit De ervaring zal bewijzen Dat gij daarmee beter zijt. PA LT H E Ingwersen Co. Keizersgracht 382 Amsterdam Belast zich met de altvoering van Effectenorders, het lncas- seeren van Coupons en het nazien van Lotingen. TeL 32121 en 33879, onder Beurstljd 31207 Dr. H. NANNING', KINADRUPPELS Hel aangewezen middel bflt BLOED At MOEDE BLEEKZUCHT MALARIA GEBREK AAN EETLUST mx. Men lette op den naam *Or. H. Manning" bulten op de roode dooa en op de flacon. Pril» 11-30 0*. B. NANKING** tUrm. Q.m. ftWiek. kV. OEN BAAC. De toestand van de gewonden Naar wij vernemen, was de toestand van de gewonden vanmorgen naar omstandig heden vrij redeijk. Hoewel nog ernstig ziek, waren allen toch buiten levensgevaar. SPOORWEGWERKEN UTRECHl—AMERSFOORT De N.V. Nederlandsche Spoorwegen heeft het verhoogen van een gedeelte spoorweg Utrecht—Amersfoort, aansluitende bij het emplacement Utrecht C.S., gegund aan N.V. Aanneming Maatschappij voorheen J. M. Strijland te Uithoorn, voor een bedrag van f 709.000. Longpest-explosie op Java BATAVIA, 6 Juli. (Aneta). In de dessa Majang, onderdistrict Tjisalak, regentschap K ra wang, is een longpestexplo6ie geconsta teerd. Het eerste geval, twee weken geleoen waarschijnlijk van buiten af aangebracht, is niet direct als zoodanig herkend, en heeft vele anderen besmet Alle maatregelen zijn genomen. Tot gisteren bedroeg het aantal dooden 48. Op dat moment waren er. nog 16 zieken, terwijl vele contactpersonen nog zijn geïsoleerd A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1