IlirotPe £HJtsd)r Courant Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/» et Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 N°. 6743 WOENSDAG 5 JULI 1939 20e Jaargang atrtjertrntieprijjen: Van 1 tot 5 regels 1.17*/, Elke regel meer0227» Ingezonden Mededeeljngen van 1-5 regels230 Elke regel meerq.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSUR ANTI N ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden SLECHT VOORBEELD Van de Nederlandsche Spoorwegen wordt tegenwoordig veel goed:- gezegd en waarlijk niet ten onrechte. Maar thans moeten wij toch een woord van critiek laten hooren. De directie vraagt jongelieden ter oplei- 'ding voor den stationsdienst. De sollicitan ten moeten aan verschillende eischen, wat verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling betreft, voldoen, dooh bovendien „vrijge steld zijn van militairen dienstplicht of den eersten oefentijd vervuld hebben" en jonger 2ijn dan 23 jaar. Het is waar, de eisch van vrij te zijn van 'dienstplicht wordt niet in alle gestrengheid gesteld. Wie de eerste oefening achter den rug heeft, kan in aAnmerking komen. Maar ondanks dat blijft over, dat wie zijn dienst plicht nog vervullen moet, achtergesteld ■wordt bij ahdoren, die daarvan vrijstelling genieten. Dit nu is onbillijk en mag men niet ver wachten bij een semi-publiek lichaam als de Spoorwegen, die met zoo nauwe finan- cieele banden aan de Overheid gebonden zijn. Misschien zal men ons tegemoet voeren, 'dat de hedoeling der advertentie onschuldi ger is dan ze lijkt En dat men om prakti sche redenen jongelui, die over een paar maanden moeten opkomen, niet in opleiding kan nemen voor ze de eerste oefening ver vuld hebben. We willen de bezwaren geenszins ont kennen: doch hoe men het wendt of keert" hier krijgen de „vrijgestelden"' een pré en voorrecht boven de anderen, die hun plicht jegens het vaderland behooren en willen vervullen. Het is beter, dat men het omge keerde bevordert. In elk geval dienen werk gevers, die hun vaderland lief hebben, niet tegen het ongerief op te zien, dat het aan stellen van dienstplichtigen ongetwijfeld met zich brengt. MEER ZELFTUCHT GEWENSCHT Over het tuchtrecht heeft een Studiccom missie van het Ned. Onderwijzers Genoot schap een zonderling rapport uitgebracht Dit „zonderlinge" een onvriendelijker woord ware niet misplaatst gewéest zit meer in de toeliohting, dan in de conclu sies Want eigenlijk geldt ook hier wel, dat het. vergif in den staart zit, maar die ziet er op het oog. vrij onschuldig uit De zesde conclusie zegt nl., dat ter bevordering van de tucht, maatregelen moeten worden ge nomen om te voorkomen, dat ouders hun kinderen van een bepaalde school nemen, wegens door die school toegepaste tucht maatregelen. Ware dit in het algemeen bedoeld, don zou men er vrede mee kunncij hebben, maar in de inleiding tot de conclusies staat: „De commissie wijt den achteruitgang van de schooltucht mede aan de concurrentie tusschen openbaar en bijzonder onderwijs; veel te gemakkelijk worden de leerlingen van de eene school genomen en op een an- flere geplaatst. Bovendien is de openbare school verplicht, de van de bijzondere school .verwijderde leerlingen op te nemen". Ook hier zit de hatelijkheid in de slot tirade. De aanloop is zeker niet onjuist. Wanneer een leerling weet en kinde ren weten iets heel spoedig dat zijn wangedrag slechts tot gevolg heoft ver plaatsing naar een andere school, dan springt hij gemakkelijk uit den band. In dat opzicht kan de concurrentie dus kwaad doen aan de tucht En dat de concurrentie soms tot vreemde praktijken leidt, we zou den het niet gaarne willen tegenspreken. De zucht om op den teldatum een hqpaald aantal leerlingen te hebben, lean de tucht over de leerlingen ongetwijfeld in gevaar brengen. Dat geldt voor beide takken van onderwijs. Maar wat beeft de slotzin daar nu mee te maken? Natuurlijk is de openbare school verplicht leerlingen, die van de bijzondere verwijderd worden, op te nemen. Daarvoor is ze de school, die toegankelijk is voor kinderen uit ellc maatschappelijk en godsdienstig milieu. Dat is immers haar eere en haar kradht? Het is ook haar wettelijke plicht. Ze moet "desnoods vluchtheuvel zijn voor „verdruk te" groepen. Het is alles zoo klaar als de dag. Doch waarom dan de hatelijkheid aan 't slot? Is het met de tucht op de bijzondere school slechter gesteld dan met die op de bpenbare? Wij hebben nooit beweerd, dat de leerlingen der bijzondere scholen braver en oppassender zijn dan die der openbare; juist omdat ze het niet zijn, willen we hen dageliiks brengen onder de tucht van Gods Woord; maar de Commissie van het N.O.G. zal toch het omgekeerde niet willen beweren, al leeraart nion in die kringen, dat alleen de openbare school opvoedt in .verdraagzaamheid, ware vroomheid en Christenzin? Het is werkelijk opvallend, hoezeer men tegenwoordig telkens kans ziet om de con currentie tusschen openbaar en bijzonder onderwijs uit te leggen in het nadeel van het laatste. Een beetje meer zelftucht ware voor deze mannen van het N.O.G. wel zeer gewensóht Ned. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst Een en twintigste algemeene vergadering In de opgaande lijn Heden en morgen vergadert in de groote zaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht het Chr stelijk georganiseerd Overheidspersoneel. De agenda is met allerlei voorstellen, ge tuigend van een krachtig, centraal vereeni- gingsleven, maar ook van activiteit der afdeelingen, zwaar beladen. Daarnaast is de vergadering van belang wegens het af scheid, dat men moet neinnn van een twee tal bestuursleden, in het bijzonder van den secretaris der vereeniging. den heer W. van der Have, wiens verdiensten voor 't leven der organisatie moeilijk oveischat kunnen worden. Behalve de heengaanden zullen ook de dooden herdacht worden: in 't biizonder de vroegere vrijgestelde, de heer v. d. Voorde. Doch al gaan menschen heen, God blijft. Dal was de grondgedachte van de openings rede van den Voorzitter, den heer D. d e Bidder, die sprak over Sterk in Gods beloften Om half 11 liet de Voorzitter zingen Psalm 121 1 en 3, ging hij voor in gebed en las een gedeelte van Jesaia 28. Daarna sprak hij de openingsrede uit. Na een korte inleiding, waarin gerele veerd werd. dat in 1937 de teruggang in ledental was gebroken, herdacht hij de overledenen. die vooraan stonden in het vereenigingsleven: A. van T w i g t, die de organisatie als bondsvoorzitter heeft ge diend; D. Bijl, die op Tessel pionierswerk verrichtte en door een ongeval aan zijn groet gezin en de organisatie werd ontno men; en tenslotte P. L. v. d. V o o r d e, man Tan groot geloof in God en van veel liefde vocr.de organisatie, die „sterk in Gods beloften" voor zichzelf, zijn gezin en de vereeniging, heen ging. Daarop wilde de voorzitter nu ook alle aandacht laten vallen: God regeertl Ook als de internationale strubbelingen indirect oorzaak zijn, dat hartewenschen der orga nisatie niet vervuld worden, b.v. intrekking van de laatste 5 pet. korting op de salaris sen. Tot openbare actie durfde niemand overgaan en het goede contact m-*t de Overheid bleef behouden. Wel werden diverse kleine verbeteringen verkrego i; b v. aanstelling van arbeidscontracten en hun pensioenregeling. Voorts betere groepsin- deeling, verhooging in rang en uitbreiding der loongroepen. In beroepszaken werd meermalen iets goeds bereikt. Dit werd met veie voorbeelden toegelicht. Interne wijzigingen Vorvolgens bezag de Voorzitter de interne wijzigingen in het organisatieleven. In de \orige algemeene vergadering moest af scheid genomen worden van den toenmali- gen penningmeester; thans van den heer d. Lecq, die gedurende 27 jaar on bezoldigd bestuurder was, en die vervangen is door den heer W. P. Hollebra nds; van den heer W. v. d. Have, die de orga nisatie in verschillende functies, doch hoofdzakelijk als secretaris heeft gediend (zie elders in dit nummer) en wiens plaats als bezoldigd bestuurder (niet als secreta- ïs) wordt ingenomen door den heer H. van 't Lam. De ledenlijst Met de ledenwinst gaat het goed. Van 1308 tot 1916 ging het langzaam van 600 tol 1000; in 1921 was men geklommen tot 3810; aaarna volgde een daling van 3200; maar op 1 Jan. 1937 was het aantal 4500 en thans om en bij de 5500. De groep Rijkspersoneel klom aardig boven de 1000. Deze uitbreiding Gistermiddag heeft Dr H. Colijn een be zoek gebracht aan den voorzitter der Eerste Kamer Mr W. L. Baron de Vos van Steenwijk, in verband met de Kabi netsformatie. Baron de Vos van Steenwijk doet den minister-president persoonlijk uitgeleide. Dat dit in de beste stemming ging, laat onze foto wel zien. maakte vergrooting van het bondskaniooi noodzakelijk. Een prachtig pand te Rotter dam werd voor de helft van de vroegere waaide aangekocht Het oude kantoor is goed verhuurd. In Juli 1938 bestond de bond 30 jaar. Aan vankelijk klein, groeide men uit tot een belangrijke organisatie met 4 bezoldigde bestuurders, bureauchef en 4 andere werk krachten. Er is reden tot groote dankbaar heid. Ook over hetgeen in de 30 jaap be reikt is od soci.^al gebied. De rechtspositie van het personeel in overheidsdienst is zeer verbeterd, zoowel wat loon, als ziekte- en pensioenregeling, benevens vacantiedagen betreft. In de wereld is beroering en angstige spanning, maarGod regeert In Neder land mag men vrijuit zijn meening zeggen en zijn rechten verdedigen: ook dour middel van zijn organisatie. ?n daarom, aldus be sloot de Voorzitter zijn rede: Hebben wij dit verstaan? Zoo zal 't zijn door d' eeuwen heen! Vrije Friezen, ronde Zeeuwen, Gelres helden. Hollands leeuwen. Eén voor allen, allen één! Aan Wilhelmus van Nassau Hou en Trouw Blijft ons aller hart verpand. Aan ons dierbaar Nederland. Hierna kwamen dp jaarverslagen over 1937 en 19.3S in behandeling. Ze verschenen be reids in druk en beslaan 141 pagina's De/e verslaeen werden goedgekeurd, alsook dat van de redactie van ..Onze Banier". De ,>en ningmeester werd van zijn beheer gcdéchar- De aftredende leden van het Centraal be stuur, de heeren T C. Bu ijsman en J Verkuil werden herkozen. Het agendum vermeldde voorts nog he handeling van voorstellen van het algemee ne bestuur en van de afdeeling Assen en Delft in betrekking tot het TBC.-fonds „Draagt Elkanders Lasten", van het Chr. Nat. Vakverbond, de aanstelling van bczol digde bestuurders en het verkrijgen van pensioen op 60-jarigen leeftijd, welke wor stelen door een zestal afdeelingen waren geamendeerd. (De vergadering duurt voort) DUBBELE BOERDERIJ AFGEBRAND ENKHUIZEN, 5 Juli. Gisteravond om streeks zes uur is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de aan den Oosterdijk tusschen Enkhuizen en Andijk staande dub bele boerderij, bewoond door de gezinnen J. en A. Mantel. Hoewel de motorspuit van Enkhuizen spoedig ter plaatse was viel aan behouden van het brandende perceel niet r te denken. De bewoners en de buren slaagden, er in een groot deel van den in boedel in veiligheid te brengen. De boerderij brandde tot den grond toe af. (AFE-RESTAURANT DEN HOUT Bezuldenhout 11-13 Oen Haag H.M. de Koningin op de „Oranje" AMSTERDAM, 5 Juli. Gistermiddag om half zes heeft H. M. de Koningin een bezoek gebracht aan de nieuwste aanwinst der Ne derlandsche koopvaardijvloot, het m.s. „Oranje", liggende aan de etabli .sementen der Stoomvaart-Maatschappij „Nederland" aan de Javakade. Op dc kade voor de ligplaats van het schip werd H. M. ontvangen door den heer J. F. van Hengel, directeur der Stoomvaart- Maatschappij „Nederland", die bij het aan boord komen van het hooge gezelschap kapi tein A. B. Potjer aan H. M. voorstelde, waarna zij het geheele schip bezichtigde. H. M. toonde zich zeer voldaan over het be zoek en uitte herhaalde malen haar waar deering over het fraaie sch;p. Na een bezoek van ruim een uur vertrok H. M. te 6.35 uur per auto naar Soestdijk. Jaarvergadering Ned. Mil. Bond op 12 September Ingrijpende bestuursorganisatie De algemeene vergadering van den Ned Mil Bond. de centrale van Prot. Chr. Mil tehuizen, zal Dinsdag 12 Sept. a.s. te Utrecht in het Chr. Mil. Tehuis worden gehouden. Het hoofdbestuur besloot tot een ingrij pende reorganisatie. Van het huidig hoofd bestuur blijft alleen de voorzitter aan en de andere leden van dit college zullen opstaan \oor gewestelijke bestuurders. Enkele HR- leden in Den Haag woonachtig zullen met den voorzitter het dag. bestuur vormen. Daarnaast zullen ook als leden van het hoofdbestuur optreden vertegenwoordigers van verwante lichamen, n.l. het Ned. Jon gelingsverbond. de Ned. Bond van .Tongc- lingsvereenigingen op Geref. grondslag en het Chr. Nat Vakverbond, die resp. aange wezen hebben de heeren C. Tabak te Am sterdam. P. v. Nes Czn. te 's-Gravenhage en W de Jong te Utrecht Als gewestelijk bestuurder hebben zich tot zittingnemen bereid verklaard de heeren Ds. T Hoekstra, Ned. Herv. predikant te Ternaard, voor Friesland; Mr. J. Krans, notaris te Meppel, voor Drenthe; H. Gord eau Jr.. wethouder te Bussum, voor Noord-Hol- land; Dr. A. A L. Rutgers, lid van den Raad van Slate te 's-Gravenhage, voor Zuid-Hol land; Mr F. L. S. P Baron van Tuyll van Serooskerken, hurgemeester van Domburg, voor Zeeland; W. J. D. Havelaar, luit.-gen. b. d te Ede, voor Gelderland. Voor de overige s worden nog besprekingen gevoerd Tsjang Kai Sjeks rechterhand vertelt Japan heeft een nieuw China doen ontstaan De bevolking klaagt niet maar zwijgt Geheel onverwacht heeft de bekende adviseur van de Chineesche regeering, mr. W. H. Donald, waarschijnlijk de meest idealistische avonturier van het Verre Oosten een kort bezoek aan Java gebracht. De heer Donald is eerst te Soerabaja geweest, vanwaar hij naar Batavia ging. Zijn oponthoud in de hoofdstad was van korten duur. Met de ,,Ruys" van de K. P.M. is hij naar Madagascar vertrok ken. De heer Donald hoopt op deze trip herstel van zijn geschokte gezondheil te vinden. Tijdens zijn verblijf in de krokodillen stad had een vertegenwoordiger van het Soerabajasch Handelsblad een onder houd met hem, waaraan het volgende is ontleend: ..Japan heeft een-nieuw China doen ont staan, een China, dat meer en meer zich één gaat voelen. Als Japan thans het verzet niet kan neerslaan, zal het te laat zijn. Toen de Japanners China binnendrongen, reali seerden zij zioh niet de kracht van den geest, welke in China is ontwaakt. Zij dach ten de bevolking schrik in te boezemen, met hun gruwelijke luchtbombardementen haar te demoraliseeren, doch zagen hierbij over 't hoofd, dat de millioenenmassa van China getraind is, den dood in het aangezicht te zien. Zij kent don dood bij mjllioencn, hon gersnood, overstroomingen, burgeroorlog en banditisme. In de provincie Setsjoean kwamen van bet ontstaan der republiek tot ongeveer vier jaren geleden 420 burgeroorlogen voor. Over liet geheele land is de bevolking gewond aan lijden, gewend uit hot brandende huis te vluchten voor de geweren van plunde raars of veroveraars. Dit volk is niet meer te verschrikken door de ertende van don oorlog. Wanneer het luchtbombardement zijn huizen heeft vernield, delft het de doo den uit de puinhoopon od, bundelt na de begrafenis de schamele havo on goed on trokt verder. Het klaagt nooit, 't zwijgt. M;!- lioonen zijn uit de vlakten van hot Ooslon gevlucht en trekken Westwaarts, waar zp- forceerd door Japan, een nieuw China wordt opengelegd en een nieuwe natie in wor- din* is. Eon van de belangrijkste gevolgen van de Japansche invasie is de openlegging en ont wikkeling van West-China. Met inspanning va alle krachten wordt een groot wegennet aangelegd. De bevolking, bezield door de nationale gedachte, heeft bij den wegenaan leg geweldige prestaties geleverd, waarhij weinig meer vergoeding kon worden gege ven dan voeding en onderdak. Waar vroe ger onbewoonde vlakten waren en woeste nijen, verrijzen thans de nederzettingen :n boerderijen van de Chineesche vluchtelin gen uit Onat-China. Waar vroeger zelfs geen ossenwagen kon rijden, snellen thans de vrachtauto's en autobussen voorhij. Up de vraag, hoe hij zich den afloop van den oorlog dacht, antwoordde mr Donald niet rechtstreeks. China heeft 470 millioen inwoners en zelfs al zouden de Japanners erin slagen, om 70 millioen menschen te dooden met hun bom bardementen, dan nog blijft een massa van 400 millioen over. Die is onoverwinnelijk. Het Chineesche leger telt thans ongeveer 180 divisies. Het moreel en de vechtcapaci- teit is heter dan het ooit is geweest, terwijl die der Japanners, die gedacht hadden China in twee maanden te onderwerpen, minder worden. Het militair nuttelooze bom bardement van Tsjoen King was een uiting van machteloosheid. De guerilla-krijg is meesterlijk georgani seerd. Elke luchtaanval wordt met twee guerilla-aanvallen beantwoord. De oorlog t- berichtgeving der Japanners is geheel op de voorlichting van het eigen volk ingesteld, dat nipts mag weten van den waren stand van zaken. Kortgeleden verscheen een be richt, dot een geheel Chineesch legercorps was omsingeld, terwijl zij in feite door de Chineesche troepen waren teruggedreven. Een bericht van eenige dag«n later van dezel'de plaats vermeldt eenvoudig: „dat de aanvallen op den vijand werden voort ge/et". Toen de vraag werd geste'd, hoe dit alles wordt gefinancierd, lachte de Ver Done! I en zeide. dat hii het ook niet wist en eigen lijk reeds een paar jaar op een krach wacht- ^''n voor den Minister van Finan ciën groeit daarom steeds en in de»- laat- slen tijd gelooft hij ook niet meer aan een dehilcle Ten aanzien van de diverse vredesnogin- pen zeide Donald, dat elke Chineesche re- geering. die vrede zou willen sluiten, ter wijl de Japanners nog in China zijn. wegge vaagd zou worden. Verschillende vredespogingen zijn reeds van Japansche zijde ondernomen, ondanks let bericht, dat zij niet me? Tsjang Kaf Siek willen onderhandelen Italië. Duifsch- 'and. zelf* de marionettenregeering t« \a„. king en als hekkensluiters de Eneelsrhin worden verzocht om als bemiddelaar op te treden, zonder succes. MET HET HEELE GEZIN OP REIS Spoorwegen komen de groote gezinnen tegemoet Een goedkoop tarief voor menschen met veel kinderen Een nieuwe blijde tijding van het Spoorwegfront: de groote gezinnen kun nen goedkoop gaan reizen, want met ingang van Vrijdag a.s. wordt een nieuw tarief ingevoerd, dat geldt voor groote gezinnen of voor kleine gezel schappen. Mr Wansink. de secretaris van de Direc tie der Ned. Spoorwegen heeft gisteren mededeelingen omtrent dit nieuwe tarief gedaan. Het komt erop neer, dat men met vijf personen (man, vrouw en drie kinde ren) drie cent per K.M. bolaalt heen en terug, en voor zes tot negen personen (dus ouders met vier of zeven kinderen). 2.8 cent per K.M. heen en terug. De gewone prijs is 3.25 cent per K.M. De reductie welke hierdoor wordt verkre gen kan worden becijferd voor vijf personen op acht procent en voor zes tot negen per sonen op 14 Om de zaak makkelijk te maken, hehben de Spoorwegen bepaald, dat dit tarief ook zal gelden voor gezelschappen van vijf ot meer personen. Men behoeft dus niet als ouders met kinderen op reis te gaan. maar kan als vijf volwassenen of negen volwas senen ook van het goe.lkoope tarief profi teered De biljetten kunnen worden verkregen aan alle loketten en behoev:-n niet van te voren te worden aangevraagd. Men krijgt één stamkaart en verder bijbehoorende bil jetten. Samen uit, samen thuis is 't parool, óe heenreis wordt samen gemaakt, dan moet ook de terugreis gezamenlijk worden Deze biljetten blijven evenals alle gewone retours in de zomer maanden een volle maand geldig en na de zomermaanden van Zaterdag tot en met Maandag. Het spreekt vanzelf, dat bij bepaalde ge zinsformatie het bestaande tarief (kinderen beneden vier jaar gratis, kinderen boven vier jaar half geld, kinderen boven tien jaar volle reissom) voordeellgér Is. De ambtenaren op de stations zullen de reizi gers evenwel gaarne van voorlichting die nen om te berekenen welk tarief voor hen het goedkoopste is. Duidelijk is evenwel, dat gezinnen die een flink aantal kinderen boven tien jaar heb ben, waarvoor dus de volle reissom betaald zou moeten worden, van dit nieuwe gezins tarief kunnen profiteeren. Wij gaan nu geen rekensommetjes opge ven; iedere lezer kan zelf wel nagaan hoe zijn gezin is, en wat voor hem het voor deel ïgste is. Maar we geven dezen nieuwen maatregel van de Spoorwegen gaarne door aan onze lezeressen en lezers omdat er wederom uit blijkt, dat het streven van de leiding van dit bedrijf erop gericht is om het réizen goedkoop en daardoor aantrekkelijk te maken. We hebben vroeger al eens als leuze voor de Spoorwegen aangegeven: met de spoor er vandoor, vandaag kunnen we dit als volgt aanvullen: met je heele gezin met de spoor er vandoor! Projectiel bij demonteeren ontploft Sergsant-monteur gedood BUSSUM, 5 Juli. Een monteur, wonende aan den Vaartweg, alhier, had van een zij ner klanten een projectiel, vermoedelijk een bandgranaat, gekregen, om te onderzoeken wat oor een voorwerp dit was. De sergeam- montcur Oudekeizer. die bij den mon teur inwoont, onderzocht het projectiel. Bij het demonteeren vloog het uit elkaar. De sergeant werd tegen den grond geworpen en bleef zeer ernstig gewond met ingedrukte borstkas liggen. Hij werd naar de SL Gerardus Majella- Stichting overgebracht, waar hij kort na aankomst overleed. De monteur kwam er met wonden aan het gelaat af. Kwestie in de burgerwacht te Heemstede Van haar rechten vervallen verklaard HAARLEM, 5 Juli. Do Haarlemsche recht bank heeft gisteren de vereeniging Heem- si,eedscho Burgerwacht van haar rechten vervallen verklaard, omdat zij afgeweken was van haar statuten. TeVens is aan de vereeniging de bevoegdheid ontnomen om burgerlijke handelingen te verrichten. De moeilijkheden van de Heemsteer.sche Bugenvacht dateeren reeds van eenige da gen geleden, toen tusschen de leden en den voorzitter onecnigheid ontstond. In een be stuursvergadering besloot men oen voor zitter te royeeren, doch dit besluit bleek later geen rechtsgeldigheid te bezitten De voorzitter keerde terug en royeerde nu op zijn beurt een aantal leden. Intussohen had de vereeniging door het gebeurde het ver trouwen van oen burgemeester verloren. Het bleek echter niet mogelijk om door intrek king van de gemeentelijke suhsidie de ver fen,!RinR jikwideeren. De burgemeester trok daarop in overleg met de regeering. de verklaring in. waarin is vastgelegd, dat de burgerwacht zoo noodig zal worr.en opge roepen ter handhaving van het gezag. Hoe wel de burgerwacht hierdoor wettelijk geen burgerwacht meer was. cn al haar rechten zooa|fi o a. het diagen van wapenen, had verloren, bleef zij voortbestaan als Ko ninklijk goedgekeurde vereeniging. De recht bank heeft thans aan dezen zonderlingen toestand een einde gemaakt. Er zal nu een nieuwe burgerwacht in Heemstede worden opgericht. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladert Te Leeuwarden vergaderde de Bond van Geref. Mannenvereenigingen. De Ned. Chr. Bond van personeel in publieken dienst kwam te Utrecht in jaarvergadering bijeen. Goedkoop reizen per spoor voor groote gezinnen. De arbeid van de consultatiebureaux inzake t.b.c.-bestrijding. Nieuwe strubbelingen bij de onderhan delingen te Moskou. Is er kans op een drie-mogendheden- stap inzake Danzig te Berlijn? Het onderzoek naar de Thetis-ramp. ZEER WARM W eerverwachting: aanvanke lijk matige tot zwakke zuidoostelijke tot zuidelijke wind, later ruimend tot zuid west. Aanvankelijk licht tot halfbewolkt, latei toenemende bewolking, droog weer behoudens kans op onweer, aanvankelijk zeer warm. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 757.4. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 26.0 C. FIETSERS LICHT OP 6 Juli. Van 's-av. 9.51 u. tot 's-morg. 4.18 u. VERITEX VOLKSGASMASKERS RUtokra OU Complex f 3.50 VERITEX N.V. »n toch In 20 Jaar bel Aula reheel at betalen*' hypolheek-renlc »chïi(j ïtJ'lïïitot1 U— IV. Ilnunkn. .Ilnkrn' RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanalj 1.75 LUNCH f L2S ZEEUWSCHE HOEK 12—2 aar: Speciale Plat* dti Jour vanaf 0.50 Koffie 0.15. tReel I Een reisgezelschap van 1500 personen Personeel van Bendien's Confectiefabrieken te Almelo Ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Tjeerd Bendien. een .Ier directeuren van Bendien's Confectiefabrieken, M.V., te Almelo, heeft de pasgetrouwde directeur aan het voltalilig personeel dezer füi.riekeu een rtis naar Dordrecht, Rotterdam en Hoek van Holland aangeboden op 3 Juli j.|. Meer dan 1500 personen namen er aan deel. De organisatie van deze reis, waarover men mot gering moet denken, geschiedde geheel In eigen beheer. Het groote gezelschap, vertrok om 5.15 des morgens in twee speciale treinen uit Almelo. Het eerste reisdoel was Dordrecht. Daar stapte het gezelschap uit den trein, waarna een wandeling door Dordrecht werd ge maakt. Na afloop van deze wandeling scheep te het Bendienleger zich in op twee groote raderbootcn van do „Reederij de Lek". D« tocht ging via Noord en de Nieuwe Maas naar Rotterdam. Daar werd de Waalhaven bezocht en vervolgens gingen do l*>o.en langs den Nieuwen Waterweg naar Hoek -an Holland. In Hoek van Holland bleef men eenige uren aan het strand, waarna de reis naar Ltrechf aanvaard werd. In deze nlaats werd een gezamenlijke maaltijd gebruik» waar voor de grootste zaal moest wordm afge- huurd. diè de directie van de Jaarbeursge bouwen ter beschikking kon stellen. Evenals hij de reis, die "het personeel twee jaar se'eden naar Amsterdam en Zondvoort maakte, gaf de directie ook nu weer .en aar dig geïllustreerd hoekje uit. waarvan ieder deelnemer een exemplaar ontving. H.M. DE KONINGIN TEN PALEIZE SOESTDIJK AARN. 5 Juli. Gisteravond te kwart - r acht is H. M. de Koningin per aulottn Paleize Soest dijk aangekomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1