JUcuttic griïtsrtjc GTourant RYNBENDE SHjonncmentsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending. 5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a cl. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 laibertcntiepripen: Van 1 tot 5 regels f 1.17'/» Elke regel meer0.22Vj Ingezonden Mededeeljngen van 1-5 regels 2JO Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 N°. 6742 DINSDAG 4 JULI 1939 20e Jaargang De moeilijke som f' Ten volle wordt bewaarheid, wat wij op Stel en sprong schreven, zoodra de Kabi netscrisis bekend werd: „de situatie is moeilijker dan ooit." Dit was geen gezegde om er voorloopig af te zijn, maar om de .waarheid te omschrijven. Moeilijker dan ooit: internationale on rust: financieele zorgen, vooral door de millioenen. welke Defensie eischt: en ten slotte politieke verwarring door de breuk in de rechtsche samenwerking. Dat laatste wordt met den dag duide lijker. De eenstemmigheid in de Roomsch- Katholieke pers is opvallend groot: ze kon niet inniger zijn, wanneer men gevolg had gegeven aan een algemeen, scherp omlijnd voorschrift door een bevoegde autoriteit opgelegd. Opschrift, strekking en zelfs gi- dachtengang van onderscheiden artikelen zijn volmaakt gelijk. Nu behoeft dit niet al te zeer te ver bazen. Het communiqué over de oorzaken der kabinetscrisis heeft in groote mate de opheldering gebracht, welke ook wij nood zakelijk achtten en vormde de duidelijke tekst voor de beschouwingen in de R.K.- pers. Zeer openhartig luidde deze ver klaring als volgt: „Bij de besprekingen over het onder werp van de begrooting voor 1940, welke ten doel hadden tot een beper king van het te verwachten tekort te ge raken. is in het kabinet over de wijze, waarop dat doel ware te bereiken, geen overeenstemming verkregen. In het bij zonder is zulks gebleken bij de beraad slagingen over de wijze, waarop op de kosten ter bestrijding van de werkloos heid en haar gevolgen een grootere vermindering beneden het eindcijfer der begrooting 1939 zou kunnen worden bereikt. Tegenover het door een deel van het kabinet ingenomen standpunt van handhaving in de begrooting-1940 van de tot nog toe gevolgde werkloos- heidspolitiek waren andere ministers van oordeel, dat wijziging van de tot nog toe met gemeene instemming ter zake ge troffen of voorgenomen maatregelen met het oog op hun beoordeeling van den financieelen toestand (hans nood zakelijk moest worden geacht eh der halve geoorloofd was''. \Vie nauwkeurig let op de woordkeus kan de beteekenis van de hangende crisis niet misverstaan. Het kabinet had zich voorgesteld een zeer moeilijke som op te lossen, waarbij drie, onderling tegenstrijdige, factoren nauwkeurig in 't oog gehouden moesten worden. Defensie zou meer vragen; dat stond reeds in 1937 vast; de bestrijding der werkloosheid moest krachtig, ja krach tiger voortgezet worden; een sluitend budget is noodzakelijk om de credietwaar- digheid van het land niet in gevaar te brengen met alle narigheden, welke daar aan verbonden zijn. Welnu, er zijn waarschijnlijk wel eenige strubbelingen geweest binnen de muren van het Departement waar men verga derde, maar met wat geven en nemen vond men elkaar. Zeer voorloopig waren de ministers het reeds voor 1940 eens. Maar toen nam de internationale spanning zoozeer in hevigheid toe, dat met name Defensie millioenen ging verslinden. Be zuiniging door soberheid was bij onder deden wellicht mogelijk; breed gezien was er geen ontkomen aan: ons land moest pa raat zijn; permanent paraat nog wel. Hierdoor werd de oplossing van de moeilijke som nog lastiger. Een sluitende begrooting voor 1940 te krijgen scheen nu reeds onmogelijk. Toch werd de poging ondernomen. In 't bijzonder zou op Sociale Zaken "bezui nigd moeten worden. Hetgeen geschiedde, doch naar het oordeel van sommige mi nisters niet voldoende. Het communjqué wijst er niet nadruk kelijk op, hoe enkele ministers dit mogelijk achtten. Ze'ei; waafschijnlijk zullen zij r kening gehouden hebben met de af nemende werkloosheid, niet het minst 'onder de jeugdigen, en waarschijnlijk ook met de moreele gevaren, welke een per manente ondersteuning met zich mee brengt. De ministers, die het met deze beschou wing niet eens waren, wenschten voort zetting van de werkloosheidsbestrijding op de wijze, als door het geheele Kabinet goedgekeurd was. Het staat dus zóó. dat een deel van het Kabinet met den premier en den heenge- ganen minister van financiën voorop, i: de onmiskenbare wijziging der financieele situatie voldoende reden zag om het regeeringsprogram te herzien; terwijl een ander deel van de regeeringsploeg. geheel of hoofdzakelijk gevormd door de R.K. ministers, het primaire belang van de werkloosheidsbestrijding handhaafde. Daarom schreven wij ook, dat deze crisis vooral beteekent een uiteengaan van de partijen ter rechterzijde, een con flict tusschen Dr Colijn en de R.K. partij in de eerste plaats. Maar daarom zal de oplossing ook zoo moeilijk te vinden zijn. Er bestaat zoo goed als geen kans, dat de R.K. leiders bereid zullen zijn met de S.D.A.P. het bewind te voeren; doch tevens geeft de R.K. pers ook zeer duide- Dr Colijn zet zijn besprekingen voort Onder andere met A.R., R.K., S.D.-fractieleiders Dr Colijn zet zijn informatorische be sprekingen nog steeds voort. Na een on derhoud met den voorzitter van de R.Kl Staatspartij, oud-minister V erschuur en met den leider der R.K. Tweede Ka- erfractie. oud-minister Deckers, heeft de kabinetsformateur gisteren allereerst besprekingen gevoerd met Ir Albarda voorzitter van de S.D. Kamerfractie. Ruim een uur heeft Dr Colijn zich voorts onderhouden met den heer J. S c h o u- t e n. Des middags is de gebruikelijke we kelijksche ministerraad gehouden, des avonds heeft Dr Colijn zich te zijnen huize onderhouden met Mr P. J. Oud, burgemeester van Rotterdam en oud-mi nister van financiën. Laat in den avond heeft dr ir A. H. W. H a c k e. directeur- generaal van den arbeid, tenslotte een be zoek aan Dr Colijn gebracht. Dr Colijn op den Ruigenhoek 's GRAVENHAGE. 4 Juli. Dr H. Colijn is hedenochtend door H. M. de Koningin op den Ruigenhoek ontvangen. Conferentie met de Kamerfracties Naar wij vernemen, heeft dr Colijn de ^es groote kamerfracties uit de Tweede Kamer uitgenoodigd voor een bespreking op a.s. Woensdag. Afscheid van Ir C. Ph. Moerlands BOSKOOP, 4 Juli. De directeur der rijks tuinbouwschool alhier, ir C. Ph. Moer lands, zal aan het einde van dezen cursus op 15 Juli a.s. als zoodanig afscheid' nemen. Het bestuur van de vereeniging van oud leerlingen en leerlingen Q'er school „Arbori- cultura" heeft het plan opgezet hem op den dag, dat hij voor het laatst zijn leerlingen de diploma's zal overhandigen, te huldigen Het gemeentebestuur heeft daarvoor de raadszaal ter beschikking gesteld. Des mid dags om drie uur zal de huldiging aldaar plaats vinden, waarna om half vijf een re ceptie wordt gehouden. De taak der politie Een medewerker in „De Chr. Politie- amtenaar" schrijft over de moeilijke taak van den politie-agent op straat -Het Neder- landsche volk is gemoedelijk, maar ook lastig, vooral vanwege zijn vrijheidszin. Daarom heet het: dat de taak van den politieman moeilijk, zwa»ar en vaak ondankbaar is. Meer malen wordt in de dagbladen critiek uitgeoefend op het optreden van de politie; critiek, welke niet altijd gemoti veerd en nog minder opbouwend is en waarbij men al te vaak vergeet, onder welke moeilijke en soms sensationeels omstandigheden de politieman zijn plicht moet doen. Op die critiek kan om be grijpelijke redenen van politioneele zijde niet altijcl worden ingegaan. Daarom is het misschien niet ongewenscht, wan neer op zijn beurt nu ook eens een politieman eenige critiek oefent op de houding en het optreden, van een deel der burgerij. Wij spreken de waarheid van deze klacht niet tegen; al meenen wij bescheidenlijk te mogen opmerken, dat de politie over ons toch wel heel weinig te klagen heeft. lijk te verslaan: met zijn gewijzigd pro gram krijgt Dr Colijn niemand onzer mee, noch officieel, noch onder het mom een zaken-kabinet. Of Dr Colijn deze boodschap reeds meegekregen heeft toen hij een bezoek bracht aan den voorzitter der R.K.S.P. weten wij niet; maar dat het in die richting zal gaan, staat wel vast. En, wat dan? Het is wel een zeer moei lijke som aan welks oplossing Dr Colijn thans arbeidt. Dit nog eens nader in het licht te stellen is de bedoeling var artikel. HEEFT HET SPOORWEG BEDRIJF LEVENS-. KANSEN Bevestigend antwoord van Prof. Dr Ir J. Goudriaan Interessante cijfers over 1938 Blijkens het zoo juist verschenen jaarverslag van de N.V. Néder- landsche Spoorwegen was de op brengst van het personenvervoer in 1938 f 55.49 millioen tegen f 55.16 millioen in 1937, zoodat een lichte stijging is ingetreden. Daarentegen daalde de opbrengst van het goederen-vervoer van f 40.31 tot f 38.56 millioen. De totale ontvangsten daalden van f 100.42 millioen tot f 99.33 mil- De exploitatiekosten daalden van f 91.1 millioen tot f 88.5 millioen. Het exploitatie-saldo bedraagt f 12.393.805.74. Van de noodza kelijke afschrijvingen ad f 20.488 millioen wordt dus door het gun stige saldo der exploitatierekening 60.5 pet gedekt. Het nadeelig saldo der winst- en verliesrekening be draagt f 23.334.653. Over dit nadeelig saldo maakt de directeur van het Spoorwegbedrijf, Prof. Dr Ir J. Goudriaan zich niet ongerust. Integendeel, hij beziet de toekomst van het bedrijf in geen enkel opzicht pessimistisch. Het zal in de toekomst mogelijk zijn een zekere rentabiliteit te bereiken. Voor nadere bijzonderheden uit het jaarverslag en de daarover ver strekte toelichting van Prof. Goudriaan raadplege men pag. 5. Wereldconferentie Chr. Jeugd Wat er behandeld wordt Het programma van dc eerste Wereldcon ferentie der Christelijke Jeugd, te houden te Amsterdam van 24 Juli tot 2 Augustus, vermeldt als hoofdonderwerp „De overwin ning van Jezus Christus De openingsdienst op 24 Juli te half vijf 6taat onder leiding van den aartsbisschop van York. Voorts staan, nevens samenhangende on derlinge Bijbelstudies, dc volgende onder werpen op het programma: „De roep tot een heid in de verscheidenheid'' door den lndi- schen predikant D. T. N i 1 e s; „Christus de Vervuiler" door bisschop Nicolaï van de Orthodoxe Kerk in Joego-Slavië; „De Chris ten en de conflicten der wereld" door Prof. R e in h o 1 d uit Niebuhr (Amerika); „Kind schap Gods en broederliefde" door Dr O. M a c L e o d. uit Schotland; „Ons dagelijkseh brood" door Prof. L a j u r i o 1 uit Frankrijk; „De christelij"ke gemeente en de volkenwe reld" door Dr T. Z. Koo uit China; „De Christen, de Kerken en óe Kerk" door Dr M. Björkquist uit Zweden; „De Chris ten als getuige" door Dr John R. M o 11, voorzitter van den Intern. Zendingsraad en van den Wereldbond van Chr. Jongemannen. Op den sluitingsdag, 2 Augustus, spreekt de voorzitter dezer Wereldjeugdconferentie Dr W. A. Viss er 't Hooft, algemeen secretaris van den Wereldraad der Kerken over het onderwerp „Ik heb de wereld over wonnen". NIJVERDAL, 4 Juli. Gistermiddag is op de brug over de Regge, in den weg naar Hulzen een motorrijder bewusteloos naast zijn motorfiets aangetroffen. Uit zijn papie ren bleek dat de ongelukkige de heer M in- tjes uit Hengelo (O.) was. Met een sche- delbasisfractuur is het slachtoffer naar het ziekenhuis te Almelo vervoerd. Aangezien niemand getuige van liet ongeluk is ge weest, weet men niet hoe dit zich heeft voorgedaan. De burgemeester van Batavia. Ir Voorneman. met verlof in Nederland, en Mr Oud. burgemeester van Rot terdam, telefoneerden met Batavia, tijdens de opening van de tentoon stelling „RotterdamBatavia", die gisteren plaats vond. Ernstige autobotsing te Hoofddorp Een doode, een gewonde HOOFDDORP, 4 Juli. Op de plaats, waar de Kruisweg en de Spieringweg elkaar snij den, is gisteravond omstreeks half zes een aqtobotsing voorgevallen, welke één doode en één gewonde heeft geëischt. Doordat een vrachtauto geen voorrang verleende aan een personenauto, ontstond op het kruis punt een botsing, tengevolge waarvan beide auto's van den weg geraakten en in da bermstoot terecht kwamen. De personen auto, die bestuurd werd door den omstreeks 40-jarigen heer van Voort uit Haarlem, reed het eerst de sloot in. De vrouw van den bestuurder sloeg door den schok uit de auto en werd in de modderige sloot onder het slijk bedolven. De vrachtauto, die volgens in de sloot viel, schoof over het lichaam van de vrouw heen en bleef naast den anderen wagen liggen. De 14-jarige zoon van het echtpaar van Voort, die zich eveneens in de personen auto bevond, wist, evenals zijn vader, uit den wagen te kruipen en op den wal te klauteren. Ook de bestuurder van de vracht auto en een twaalfjarige jongen, die naast hem in de cabine zat, wisten zich te bevrij den. Met veel moeite slaagde men er In mevr. van Voort onder den vrachtwagen vandaan te halen. In ernstigen toestand werd zij op advies van een geneesheer uit Hoofddorp naar de Maria-stichting te Haarlem ver voerd, waar zij kort na aankomst overleed. Haar echtgenoot, die aan hoofd en Ic'cma- ten was gewond, werd eveneens naar dit ziekenhuis overgebracht Zijn zoon kwam er met enkele ontvellingen af. De chauffeur van de vrachtauto bleef, evenals de naast hem zittende jongen, ongedeerd. KONINKLIJKE GIFTEN Het Nationaal Comité ter herdenking van Philips van Marnix van St. Alöegonde 1540- 1940 heeft belangrijke bijdragen ontvangen van H. M. de Koningin en van HH. KK. HH. Prinses Juliana en Prins Bernhard. BEGRAFENIS Dr ZIMMERMAN Het stoffelijk overschot van Dr Zimmer man, die Zondag onverwacht te Velp over leed, zal Donderdag te Rotterdam ter aarde besteld worden, en wel des middags om half een op de begraafplaats Crooswijk. CONFERENTIE GEREF. JEUGDBONDEN Naar wij vernemen zullen de besturen van de drie Gcref. Jeugdbonden: de Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. grondslag, dc Bond van Meisjesvereenigin- gen op Geref. grondslag in Nederland en de Rond voor Geref. Jeugdorganisatie Donder dag G en Vrijdag 7 Juli a.s. in hotel Birk- hoven te Amersfoort een conferentie houden ter behandeling van het onderwerp: „De gecstoiijke bearbeiding van de jeugd, die niet bij onze jeugdorganisaties is aangeslo ten". Als referent zal optreden de hoor Joh. C. Francken van Zeist, voorzatter van laatstgenoemde organisatie. Kon. Mil. Academie Breda ~r T„C .P van Noord, R*p' Piè- J J de Pont. C Iïos. j M Schoenmaker. ïouders. A W TresUnj?, A Schouten, A L M Vermeer. P J Visser."Twaccnvoörd, J ReHeUbh,r»V'; {f,.J 2 KAki?.rve.K. ?'£Sli SAlEir'i 5£ W-, .A Wr.fL'M? H w Wou husius. F Hle.J n A G W Klelmrc-r. F H Krlekhaus! Cal g-uth Steuerwald, J W v. Lincen. L \v A Tw'eber. J Backer- F RUckert. Artillerie N.-ï.: C G P Dietz. A von Pük T M Koenee. W W Mooy, F van Peelt. H R F von Seydlitz Kurzbach. J W Storm van Le°u wen. A Weiffenbnch. Genie N.-I.G A G Kuvs. C van ASponsén J Kramers- H A F Smallns, Infanterie h. t. 1.: G J Smlnk. Cavalerie h. t. J L Koéh. leerlingen "cursus bobben voldaan Het demissionaire kabinet vergader de gistermiddag op het Departement van Justitie te den Haag. V.l.n.r.: dr J. J. C. van Dijk. mr dr ir J. A. M. van Buuren en prof. mr C. P. M. Romme, op weg naar de bijeenkomst. Kennis der Zending onder jongeren Een belangwekkend Rapport In hët reeds aangekondigde Rapport, ge publiceerd door de vanwege d,en Centralen Bond voor Inw. Zending ingestelde Com missie voor Zendingspropaganda lezen wij, dal het onderzoek zich heeft uitgestrekt ovsj leerlingen van Chr. Scholen L.O., voor M. en V.H.O., bezoekers van Zondagsscholen <rn jeugdkerken, leden van Jongel. en Mt.s- juvereenigingen, catechisanten en jongeren die door Zendingsinstellingen met de Zen- du g in aanraking worden gebracht. Wat de eerste groep betreft (L.O.), ver wijst de Commissie naar het Rapport der Ontlerwijzers-Zendingscommissie. destijds in ons blad breedvoerig geresumeerd. Inzake de Chr. Gymnasia, Lycea en 1J.B.S. zijn 22 antwoorden ingekomen (er zijn er 33). Op geen enkele school van deze groep komt de Zending als afzonderlijk vak op de lesrooster voor; de overlading van het schoolprogramma sluit dit uit. Mogelijk en wenschelijk achten enkele de indeeling der Zending bij het vak Kerkgeschiedenis. Zendingsbladen komen niet op deze scho len; in de bibliotheken komt Zendings- lectuur niet of weinig voor. Wel worden op de meeste scholen af en toe lezingen over een Zendingsonderwerp gehouden. De Zondagsscholen kennen occasioneel Zendingsgeschiedenis, meestal bij wijze van vertelling, ook wel via lichtbeelden of films. In de Jeugdkerken is meer belangstelling op ie merken. Er zijn daar o.m. Zendings- studiekringen gevormd, er zijn Zendings- jeugddiensten gehouden, zelfs zijn (in den Haag) gelden verzameld voor de uitzending van een Zendeling. Ook Zendingslectuur wordt verspreid. In den kring der jongelings- en mcisjes- vcreenigjngen heeft de belangstelling voor de Zending uiteraard een hoogere koers; er zijn b.v. in het N.J.V. 200 afdeclingcn. welke regelmatig Zendingsondenverpeu be handelen. Het N.V. van Chr. J. Verg. en Meisjes-Verg. heeft een eigen Zendings commissie. Voor de Zendingshospitalen worden goederen genaaid. De Gcref. Jeugd- Vereenigingen hebben geen onderzoek in gesteld, deels omdat door tijdsgebrek weinig aandacht aan de Zending kan gegeven worden. De Ned. Bond van J.V. op G.G. heeft een leidraad voor de Zendingsonder- werpen. waarvan facultatief gebruik ge maakt wordt. Van de vijfde groep (catechisanten) kon slechts een onvolledig beeld worden ver kregen; er antwoordden bijv. uit de Ned. Herv. Kerk 90 predikanten. In het algemeen blijkt weinig tijd beschikbaar voor Zen- ümgsonderwerpen, meestal worden zij al leen met oudere catechisanten behandeld. Fr is een vrijwel volslagen gemis aan ken nis van de In- en Uitw. Zending, aldus de kiaruk uit de antwoorden der Herv. predi kanten. In de Geref. Kerken (waarvan ook slechts een klein percentage predikanten geantwoord heeft) wordt de Zending ter eatechisalie alleen occasioneel (bijv. bij de Catechismus) ter sprake gebracht Ook in deze kerkengroep is de kennis gering, be langstelling is er over het algemeen wel. Tenslotte de zesde groep, waarover het Rapport geen gunstige gegevens biedt. Mederleelingen als „weinig gedaaji. om de Zendingskennis onder de jeugd te bevorde ren" (Oegstgeest); „een systeem-bearbeiding van de jeugd ontbreekt tot nu toe" (Geref. Kerken); „voor propaganda onder jongeren nog slechts heel weinig gedaan" (Chr. Geref. Kerk) laten nog heel wat ruimte aan verbetering. In het algemeen kan dit ook de slotsom uit het 32 bladz. kwarto tellende Rapport zijn. Zendingskennis maakt bij de hier rondgevraagde groepen nog geen voorwerp van aanhoudende zorg uit. En hij iets min- dpr zou de Zending toch al heel veel baat hebben. In zooverre is de verkenning van het terrein door de Commissie reeds een zeer nuttig werk geweest EEN AUTO-DIEF AANGEHOUDEN Gistermiddag ongeveer 5.30 uur werd de •eldwaohter Linthout te IJ ssel monde aangesproken door eon 21-jarig jongmensen, n.l. J. II. J.. wonende te Venlo. De jongeman 111 een 2-persoons auto zat, vroeg den naar Arnhem. De veldwachter, dip de geheele zaak verdacht vond. nam achter bot stuur plaats en bracht auto en hes'uurder naar het Politiebureau. Het bleek dat de auto te Rijswijk gestolen was. De auio werd in 'beslag genomen en do bestuurder opge sloten Auto en bestuurder zijn later aan de Ipolitie te Rijswijk overgegeven. AN geslacht op geslacht ging de faam van HDZ-rlngea Verlovings- en trouw ringen van hooge distinctie! 55! HDZ i SORTEERING II GOEDE GOUDSMIOSZAKEN (Reel VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Aan door vorstschade getroffen boom- en bloemkweekers zal bijzondere finan cieele hulp verleend worden. Ernstige autobotsing bij Hoofddorp waarbij een doodelijk en een ander zwaar gewond werd. Het jaarverslag der N.V. Ned. Spoor wegen laat een gunstig exploitatiecijfer zien. Het onderzoek naar de „Thetis"-ramp officieel geopend. Zal Polen stappen te Berlijn onder nemen? Nog steeds gevechten op de Russisch- Mandsjoekwosche grens. De toestand te Danzig is ongewijzigd. IETS WARMER W eerverwachting: iets war mer. Gedeeltelijk bewolkt droog weer. Meest matige zuid-oostelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 764.0. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf; 22.2 C. FIETSERS LICHT OP 5 Julrr Van 's-aw. 9.51 u-, tot 's-morg. 4.17 u. KUNST IN KERAMIEK N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDELUST- - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 IK SNAK ER NAAR FIRMA D. KATZ Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENPE TENTOONSTELLING VAN 17a EEULVSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 nnr. RESTAURANT SEINPOST SCHEVENINCEN - TELEFOON 553718 EXQUISE DINERS KIND VERDRONKEN TE OUDERKERK A. D. IJSSEL OUDERKERK A. D. IJSSEL. 3 Juli. Maan dagavond is het jongste zoontje van den heer W. de Winter, de ruim lVrjarige Hen- kie, in een sloot achter de ouderlijke wo ning aan den Kerkweg. te water geraakt en verdronken. Dr W. Marsman heeft nog ruim twee uur kunstmatige ademhaling toegepast, evenwel zonder resultaat. Als tragische bijzonderheid kan nog worden ge meld. dat ook het oudste zoontje van den lieer De Winter, een jongen van 15 jaar, vorig jaar door verdrinking om het teven kwam. DE FRAUDE BIJ GOUDERAKS ARMBESTUUR Oud-Wethouder in hooger beroep De Oud-Wethouder en voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur van Gouderak J. de B. die voor de Rotterdamsi ito Recht bank terecht heeft gestaan we gnu vatsch- hcid in geschrifte en die veroordeeld werd een gevangenisstraf van 14 dagen niet nlterk van den tijd in voorloopitre hechte nis doorgebracht heeft zich I ij de uit- spraak van genoemde rechtbank niet neer gelegd en hooger beroep aangeteekend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1