Oud-burgemeester Zimmerman overleden Dage k ver Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Per kwartaal in Leiden en in plaat, err waar een cgentechap g."-::gd is 235 Franco per post 235 4-portokosk.a F-..' v.-eekC.i8 Voor het Bohrr land bij wekelijitsche zending 4.50 Bij dageiijkschc zending5.5C' Alies bij vooiuitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i ct- De Kabinetscrisis De formateur druk bezig Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 3893C atfoerttntitpnpen: Van 1 tot 3 regelsf.171/» Elke régel meer032''a Ingezonden Mededetlingeo van 1—5 regels 230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 1 tureao wordt berekend 0.10 No. 6741 BANDAG 8 JULI 1939 1 20e Jaargang Omtrent de Knl..ietecrisis valt nip en niets pqeitief3 mee ie cteelen. l>r Cob'n voert b'^prekingen met ver schillende personen. In de eerste plaats heeft hij op rijn temc een bespreking gehad r.iet 111 ^omme. wiehb begrooting blijkbaar i .c'fis.e moeilijkheden beeft opgeleverd Zeer langdurig lieeft Br Colijn Vnj<a -ond ook. gesproken rnet den oud-munsi r. Waterstaat uit 'r vorige kabmet-Cou, zijn DIPLOMAAT EN MAGISTRAAT <n periode erdam en Dordrecht gr e plannen rd is Zocdagmiodói blijf ??n de I waar hij juist d teruggekeerd, p Dr. A. R. Zi D^o'rdr departement v&n.Alg '"u-no bespreking plaats n.< i mister I Tegen den middag pre- id ent d< r Twc b-fzocht Dr Colijn ,n. Hij bij die uit aere omstandigheden, Overigens [past dohte van hetgeer wordt, ten, beste fiadeti, "he u r .oor de deur figg Colijn pleegt te na ritten ah •-eten floet de at men zn-h if« de SM .(komen ongefundeerde beschouwingen. :n fyó ander deelvan de p~rs komen 8! j r.'ei uitingen vt> welke of in r^r>e ge-V jitaseerc- xijn of' wat we niet - il unemen aR o.- dig moeten rijn ven t.'dte birinfTsau^apsproces da,- Snaren» ooi, -et, met al cjn --chiUoie, ij ion i'-iv -to betrok- de -1 walib inoeteö tijn. D- alles is slechts onderi raenS(*1 v van Dr Zir „Tot nog toe waren hiei mr.esters: één np het Siacih 'elnu, Dr Zimmeimio de kwaliteiten om br-er-r te -ijn - I dat geweöst in een looi-.' on stro te op en in invloedrijke p-vsili es; a! int bij in zijn Rotterdamech.? periode, i hij zich in de macht der sociaal-deino- e nèt. ais mr Troelstra, vergiste, een n iwakheid te hebben geh te zeventig jaar jn buitenver - rd te V e 1 p, gen dag was g overleden man, oud' terdam en volkenbonds in werd op- 19 geboren. Na in hebben doorlóo- .eiclsche UniveTV swetenschappett op een disseri irbi trage", ambtelijke loop- provinciale graf- in 1896, dus na id tot gemeente- t, en reeds drie ve burgemeester moest worden, ?jarigen secreta- n voor deze func erman van Jirec erd. Vele groote n ambtsperiode ■beteringen wer- werd uitgebreid, omvang en de rd grondig ge- t verricht werd, aging niet noo- t de gemeente- j was een man ig, die- ook van wijding eischte. eficie lijnt niet Dr Zimmermf beweging ffls het dienen van de r-r-iiüeit c's w in ontr.ch ul digeiK^en n aiobi m usprekc-a en bate vun be pa aid be^rotelteUèA, die •diter geen van allen persoonlijk zijn-aan bevallen. Hoe dit intusschea zij - nopen dat .in nieuwe, tol rev -ue eombi- latic er spe edig jn en dat de vorming er var. met z---\ v- r-ien ben:; oi ijkt door he®, die spreker. Vn s - et bij stuk houden ten aanzieu, van h'.Ts sociale eischen Dat ware een vcrabsoltrt-./ren van part dèsiderai t asrdoor onmogelijk het belang j des lanui v-ordcu ge' n.-ar da wel den indruk zou kunnen maken van: goede vrienden, mita on haan koning kraait, want ge i nt o'w Si niet missen; We vaan on ó-ta dingen thans ntet die- e zeJfv' t de grt lote fig 'aar v w- dat v too lang - ïtnerhan.i komen te voor het pari^bentam- id Jeanocrati" n'.et geheel ongevaa- ,ituatie. Dt -rvarin«i a in jFranknjk en Bclgié en ir. de tiiaas tóteli- talfi staten nvg- n als wa-i chuwend« vooroceldon tillen voor pogen' riann, die door htm openlijk gesproken woord groole en gevocri'jko lereantwooede •'.'••'heul op zich PX-: r Men mag niet zoggen: wat ante. en over- BE KOk 'JI: TER KERKE e GRAVF.NHAGE, 3 Juli. H.M. de Ko- 1 u. in do Wilhel- minakc. de s.iiisioefeuing bij, ouder cehoor Da P J. Molenaar TERBOANG VAN HET PRINSELIJK PAAR BAARN Zondagochtend heeft hei Prinselijk :ua in o. ;.cd'. Her/. Kerk al hier de gen r.s(oefening bijgewoond onder gehoor van Ds K. H. El -.naraad. PRINS BERNEARD BIJ DE JOHANNITERIk EENNF.KOM 3 Juli. Ter gélt nhcid van den ridderdsg van de1 Cominrnderij Neder land der i >h n iitei de bracht 7. S.H. 'rins Bernhard. ie ecre-recbtsriddér dezer •■•rde iv. Zaten.a-uiddag een nezocc san •et Johimnite! iekenhuu-. Bcnnckom lard in In 'nationaal was zijn .onslnslafeï in 1394 promoveerde hij op een dissertatieove.r „Intérr.ationaie arbitrage", Die 'yooiteudie iou hem later te pos komen, doch "aan vankelijk noe niet' Hij werd ambtenaar aan de Pro inci-ile Griffie u Zuid-Holland Twee sar ja ter was hij reeds serr etar1 s v an Dordi >y- -i>cri d.u- iarer. -vsr. en het burgemee.ter orobt vocsnt kwa p.j werd de 30-jarige i.n die fund;? bea.o-- u j Bewijs dat do hooge overheid /ijn kwal:- teilen en cepa^iteitcn kende cn v aarxieerde. Ais burgen).- sier van Dordt c .v'stte Dr Zimmerman veel roem en veel w.ianteeri,:g- ilat ambt lag hem bijzonder goed. Hij s-- imnur» een geboren heersteier. Zeveu jaar latT was Rotterdam vacnnt Het ':v'' któ tocu *.r van Dordt overgeplanist -■•■erd voren zijn voorgangers; hjj v vrrwa 'iling nie1 beschfflaen. krat ht ieleid. Ia W o: bil tegen de zedelijke ongerechtigheid. T -gen Jiidte Roti. ivraers i-nn n dat) ha. ..II gejv,, ..'rriwias noem-je. Ir: elk opzicht Jcande hij een out' te adin, in dc goede en in de si. ;lit koois van het woord. Orde scheepvaart, handel en nijverheid, stratic en cultureele ontwikkeling bevordor l; doch dal alles soms arbeidski^icht inden bij allen, in een vrucht- schuiven en de ?n te waardee-, aat; ook al g- •ust, welke voor en krachtigen ichamelijk was n jaar geleden iderdom duide- hij nog onver- Naar Rotterdam Met ingang van 1 Mei 1906 werd Dr Zim-, merman benoemd tot burgemeester van Rotterdam, een bericht dat in -Dordrecht met een zekere verslagenheid ontvangen werd: Wel had de burg'emeester zich daar geen groote populariteit verworven hij heeft daar ook nooit naar gestreefd doch wel waardeerde men zijn zeer bijzonderg werkkracht in hooge mate Die groote werkkracht kwam ook in Rotterdam al spoedig tot uiting. Toen de 37-jarige burgemeester hier kwam, zeide hij tot 'n hooggeplaatst ambtenaar: „Tot nog toe waren hier twee hurge- meèsters, één op 't Stadhuis en één aan 't Haringvliet. Voortaan zal Dr Zimmerrr\an er alleen een in zijn laatste levensjaren-op het Stad huis zijn." Het is spoedig gebleken, dat dit geen snoe verij was. Mét zijn onverzettelijke werk- Rotterdam in te werken en een periode groote vooruitstrevendheid in het stadsbe stuur brak aan. Hij stelde zich ten doel, voorakhet hawenbelang van de stad en daarmee annex was, namelijk handel hijVerheid, zooveel mogelijk te bevorderen. Doch hij,had ook oog voor het feit, dat Rot terdam op den duur al te zeer werkstad zou kunnen worden en daarom stelde hij zich mede ten doel Rotterdam beter te maken als woonstad. Dergelijke plannen kostten geld, doch dé' financier Zimmerman wist op andere dingen te bezuinigen, wat er noodig was. Dat zijn plannen niet in vollen om vang uitgevoerd konden worden, vond' zijn 'oorzaak in den wereldoorlog. Desondanks is gedijende zijn ambtsperiode zeer veel tot stand gekomen. De Waalhaven kwam tot stand, Hoek van Holland werd aan het grondgebied van Rotterdam toegevoegd, een nieuw stadhuis werd gebouwd aan den "Coolsingel, die in die jaren werd tot den boulevard die hij nu is, in het Westen van stad vonden uitbreidingen plaats (Bosch polder, Oud-Mathenesse, Spangen, Beukels- dijkkwartier) en reeds in de jaren voor den oorlog werd het initiatief genomen voor betere bestrating en verlichting, langs de Maashaven werden fabrieken, opslagplaat sen en loodsen gébouwd. Zoo zouden we nog meer op kunnen sommen, doch we noemen slechts dit eene: er werd een Handelshooge- school opgericht, waarvan de burgemeester ook curator was. Volkenbondscommissaris In 1921 werd dr Zimmerman afgevaar digd om Nederland te vertegenwoordigen op de financieele conferentie te Brussel. Kort daarop was hjj bemiddelaar tusschen Oostenrijk en Hongarije inzake financieele geschillen ten aanzien van de afscheiding van het burgenland. Aan het einde van 1922 werd dr Zimmer man benoemd tot commissaris-generaal, van den volkenbond te Weenen, waar hij tot taak had de Oostenrijksche financiën te saneeron. In April 1923, toen hij deze func tie definitief aanvaardde, vroeg hij tevens ontslag als burgemeester van Rotterdam. Het redresseeren van de Oostenrijksche financiën was juist iets voor hem. Hier had hij "groote vrijheid van handelen en met krachtige hand bracht hij' zijn' taak hier tot een goed einde. In 1926, toen de Volken- boniisbeVnoeiingeir met Oostenrijk afliepen, verviel ook zijn amht aldaar. In Juli 1927 is' Dr Zimmerman naar Vera- Cruz in Mezico vertrokken, als voorzitter van de Anglo-Mexican Claims 'Commission. Hij presideerde daar de eerste zitting van de -Engelsch-Mexicaansche Schadevergoe- Uingscommissie, welke benoemd-was om de Engelsche aanspfóken in Mexico, dateerend uit 19101920, te -regelen. In deze functie maakté hij tot 1932 nog verschillende andere reizen naar Amerika. Hij schreef over deze reizen een aantal artikelen, welke gebun- 'deld zijn onder den titel „Amerika, Italië en Nederland". Als Nederlandsch afgevaardigde nam dr Zimmerman - daarop zitting in de controle commissie. der garantiestaten voor de Oos- tkïeh voore WNhét kwi aan het licht gebreken financieel veel leed Zaterdagrpidd talrijk" Ain.sc sjnerkiug wen: j! j be .v'ntf daden terug fQStcl'IO Jn' i athletiok ijftig perc •16 Bern bard vergezeld van J. K. H.'dc 1»^ var A m stadion. Dp. Prins, die hesrhernr v«reentging is, werd or. zei. •orzllter, pr..£ dr C A. van Poeh. A. va1'. Thiol, vicc-voorri'S-r, dr •p. reerrferis et. .ion M /esiiI>r>üd va.u de afderlin" Amstei tenrijksche opbouwleening. In 1930 werd hij benoemd tot voorzitter der Fransch-Zweed- sche verzoeningscommissie. Geheel ambteloos burger is Dr Zimmer man alzoo in de laatste jaren van zijn leven niet geweest. Dat zou hij ook niet gekund hebben. Daarvoor had hij een veel'te werk zame natuur,' daarvoor was hij teveel voor uitstrevend. Minister van Dijk op zoek naar nieuwe gezichtspunten tijdens den rondgang op de tentoonstelling „Het Leger welke Zaterdag op Houtrust te Den Haag werd geopend. TWEE DOODEN BIJ AANRIJDING Vader en dochtertje de slachtoffers ARNHEM, 2 Juli. Op den Velperweg alhier is hedenmiddag om zes uur een verkeers ongeluk gebeurd, waarbij een vader met zijn 12-jarig dochtertje het leren hebben verloren. De 50-jarige wielrijder F. J. O ster op, uit Arnhem, die zijn 12-jarig dochtertje acl> ter op de fiets had, werd op het kruispunt Oude Velperweg-Velpervveg bij het overste ken door een autobus van de Geldersche Tramweg-Maatschappij gegrepen en tegen den grond gesmakt. Zoowel de vader als zijn dochter iëpen ernstige varwondingen aan het hoofd op en werden in bewusteloozen toestand per ziekenauto naar het gemeente ziekenhuis te Arnhem overgebracht. Eenige uren na aankomst zijn beiden daar overle- De Miranda en Matthijsen Bedanken voor het Raadslidmaatschap Naar wij vernemen zullen de heeren S. R. de Miranda en J. W. M a 11 h ij s e n, als no. 1 en no. 2 van de sociaal-democratische Candidatenlijst herkozen tot leden van den Amsterdamschen gemeenteraad, deze benoe ming niet aanvaarden. Wij herinneren eraan, dat in het Erfpachts rappprt-Bossevain c.a. o.m. wordt geconclu deerd, dat wethouder de Miranda ernstige beleidsfouten moeten worden aangerekend, en d^heer Matthijsen manipulaties ver richtte, voor een Raadslid ontoelaatbaar. Het rffet aanvaarden der herbenoeming moet worden gezien als een gevolg van deze conclusies.Aangezien het «erste gedeelte van het Erfpachtsrapport, handelende over de gedVagingen der beide heeren, alsook van het soc. dpm. Raadslid Z. D. J. W. Gulden die ^Ich vóór de candidaatstelling terug trok nog niet geheel gereed is, heeft de gemeenteraad van Amsterdam zich nog niet over het rapport uitgesproken. Hoewel men in sociaal-democratischen kring zegfvast te houden aan de mogelijk heid eener rehabilitatie der beide eerstge- noemden, moet het toch hoogst onwaar schijnlijk worden geacht, dat zij in den Raad eventueel zouden terugkeeren. Mr Goseling weer in de Kamer? Naar het r.-k. dagblad De'Tijd verneem: is Mr Goseling voornemens om. wan neer de Koningin het ontslag van 't Kabinet zal hebben aanvaard, wederom als Kamerlid op te treden. Mr. J. H. van Maarscveen, die destijds de plaats van minister Goseting in nam. zou deze weder ter beschikking heb ben gesteld. IN EEN GRACHT GEREDEN EN VERQRONKEN- DEN HF'""" v j Ma«r rij:. aan den gron nlijk verdiend. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Te Velp is op 70-jarigen leeftijd plot- seling overleden Dr A. R. Zimmerman, oud-burgemeester van Rotterdam en oud- Volkenbondscommissaris voor Oostenrijk. Te Cambridge is een Internationale Conferentie van Calvinistische studenten gehouden. De Geref. Jeugdleidersorganisatie hield te Rotterdam de Zomervergadering, Te Arnhem zijn een vader met zijn dochtertje,door een bus overreden en ge dood. Een labour-oproep tot de Deutsche ar beiderswereld. Danzig gaat voort, zich militair te ver sterken. Chamberlain over den nationalen dienst IETS WARMER Weerverwachting: afwisselend bewolkt met plaatselijke eenigen regen. Iets warmer overdag- Zwakke tot matige westelijke tot zuidelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 767.0. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 16.2 C. 4 Juli. Zon on 4.46 üur, onder 9.22 uur. 4 Juli. Maan op n.m. 10.2(6 u., ond. 7.49 uur, FIETSERS LICHT OP 4 Juli. Van 's-av. 932 u. tot 's-«norg. 4.17 u. Wog«m dl* op hun looht* krocht*» rilden, v*rz*k*r«* «rl| niet leder* behoorlijk* »og*n «d I* hel „veteraan™ - echter graag. Daarom ^^^n>nn!PM OPGEBtCHT 1888 KWAUTEITS GIETWERK MASSA GIETWERK WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM - C. LASCHELECTRODEN N.V. CHEMISCHE FABRIEK „VELADA" TECHNISCHE- EN SCHEEPSVERVEN Vloeibaar Aluminium ..PARAPYR" Brandwerende materialen Syth. en CelL Lakken Glanslakken NEW YORK. 3 Juli. Uit Portland wordt gemeld, dat gisteravond in den staat Ore gon een groote meteoorsteen uit dtn hemel is gevallen, die iu de nabijheid van «Ie aarde met zulk een knal uiteen gespat :3, dat het geluid er van over een afstand van zestig kilometer te hooren was. Tege lijkertijd trilde de grond als bij een aard beving. Talrijke gebouwen werden bescha digd. Op de eerste ontploffing volgden ver scheiden kleinere exDlosies. waarbij naar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1