JHmun? £eiitsdjr (tfourant tHtOTELS IM PESTUUR/MTS VLIELAND abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 DONDERDAG 29 JUNI 1939 20e Jaargang attoertentiepripen: Van I tot 5 regels 1.17'/i Elke regel meerf 0.22'I» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 NO. 6738 TEEKENEND In Friesland hebben zich bij de raadsver kiezingen een ,paar dingen voorgedaan, waarop „Friesch Dagblad", waaraan wij onze wetenschap ontleenen, tereoht de aan dacht vestigt. Het eerste verschijnsel zou men aller minst in deze provincie verwachten. Wel weten we, dat hier en daar een enkel anti revolutionair verstrikt is in het net van een kiesvereeniging. welke zich bij uitstek en ten onrechte „Gemeentebelang" noemt; maar het komt o zoo sporadisch voor. Dat slechte voorbeeld hebben enkele Frieeche anti-revolutionairen nagevolgd. Waarschijn lijk op praktische overwegingen. In een an- 'dere gemeente hebben anti-revolutionairen, !die zich niet met de leiding konden ver- eer.igen, blanco gestemd en daardoor is zelfs een anti-revolutionaire zetel in handen gekomen van de communisten. Ziedaar, wat er kan gebeuren, wanneer men een plaatselijk belang dat heusch wel beteekenis kan hebben stelt boven bet beginsel. Dan lijdt het laatste schade, maar in de toekomst ook het werkelijke gemeentebelang. In datzelfde Friesland denken de sociaal democraten er blijkbaar anders over. In Oost-Dongeradeel hebben zij geen eigen lijst ingediend, omdat zulks toch nutteloos zou zijn. Maarzij hebben we] gestemd en natuur lijk niet op den verdienstelijken man uit dc 'Christelijke arbeidersbeweging, maar op den liberalen rentenier. v Natuurlijk, zeggen wij» want ondanks alle nnders luidende betoogen kie6t de sociaal democraat eerder den vrijzinnigen liberaal dan den anti-revolutionairen arbeidersman. Dat hebben ze vroeger altijd gedaan; dat blijven ze doen. Hun leiders houden de Christelijke arbeiders wel voor, dat alleen maatschappelijke en geen godsdienstige overwegingen behooren te gelden; doch zoo dra men de visch in het net heeft, gaat het op de vrijzinnige loskade aan. Misschien vinden sommigen het minder vreemd, dat anti-revolutionairen op een Ge- meentebelanger en sociaal-democraten op een liberaal stemmen, dan dat de Roomsch- Katholieke kiezers in Huizen het doen op den antirevolutionair; maar naar onze (overtuiging hebben de laatsten principieel 'de goede keuze gedaan, En ook in de ge meenteraden beslist ten slotte het beginsel LATE WIJSHEID k Het orgaan van het Verbond voor Natio naal Herstel noemde de raadsverkiezingen ,het groote feest van 't getal". Dat is niet onaardig bedacht, doch het Verbond kan laan dat groote feest niet meedoen, want waar zijn raadsleden niet vrijwillig heen- tingen, werden ze, op enkele uitzonderingen na, weggestemd. In sommige plaatsen reken- Sde men zelfs met deze uitkomst, „omdat de N.S.B. besloten had zich van stemming ta (Onthouden". Wat zal er, volgens „Nat. Herstel", nu ge beuren? De zaak zal op de oude wijze voort gezet worden. Wat wil dat zeggen? Dat de belastingen door allerlei subsidies worden gehoogd, bv. voor muziekverenigingen, schouwburgen, leeszalen enz. Waarom, zoo Vraagt „Nat. Herstel" gaat de cultuuront wikkeling niet buiten ons staatsbestel om? 1 Ja, dat hebben wij ook wel eens gedacht, wanneer de raadsleden van „Nat Herstel' .wel voorliefde toonden voor openbare school en leeszaal en daar subsidie voor over Jiadden. Vervolgens zullen 'de gemeentelijke gas- èn electriciteitsbedrijven hooge prijzen blij ven vragen en zal men, wat „Nat Her stel" jammer vindt deze bedrijven niet aan particulieren overdoen. Wij meenen ons niet te vergissen als we b'eweren, dat de raadsleden van dit Ver bond in de afgeloopen jaren geen enkele poging hebben gedaan om deze bedrijven te verkoopen. En we achten dat ook geluk kig, want nu blijft in elk geval de winst aan de gemeente, zoodat het te veel be taalde |(cn de winst is vaak exorbitant boog) toch aan heel de bevolking ten goede komt Een monopolistisch bedrijf behoort in handen der Overtteid te blijven, Ih de derde plaats zou „Nat. Herstel" tram- en grondbedrijven aan particulieren willen overdoen, omdat de tekorten door de belastingbetalers gedekt moeten worden. Onze meening is, dat als er tekorten zijn deze behooren te verdwijnen door doelmatig beheer: fouten kunnen er ook nu voorkomen, gelijk het Amsterdamsche erfpachtsrapport leert Maar de grondspc- culatie in vroeger jaren heeft zeker niet minder kwaad gedaan. Hoe het zij, aan de late wijsheid van dit Verbond hebben wij niets. Zijn vertegen woordigers hebben geen misstanden opge ruimd en geen vertrouwen gewekt bij de burgerij. Is men daardoor misschien zoo bitter gestemd? PRINSES ARMGARD OP SOESTDIJK BAARN, 29 Juni. Naar wij vernemen ver toeft Prinses Armgard thans, in verband met den verjaardag van Prins Bernhard, op het Paleis Soestdijk. RECHTSWEZEN Benoemd is 1rechtftr-plaatsvervanger In de airondiseeffn.'eniUreohtbank te Almelo Mr L. Li. J. Dons, agent den Ned, Bank te Almelo, DE BRITSCH-JAPANSCHE GESCHILLEN De komende besprekingen te Tokio Te Foetsjati heerscht staat van beleg In Japansche regeeringskringen neemt men volgens Domer aan, dat bij de Britsch-Japansche onderhandelingen te Tokio belangrijk meer zal worden be sproken dan de uitlevering van de vier Chineezen door de autoriteiten van de Britsche concessie te Tientsin. Men gelooft, dat de Japansche regee ring zal aandringen op de regeling van de militaire, politieke en economische vraagstukken, die van belang worden geacht voor de veiligheid der Japansche strijdkrachten in China en van de Ja pansche positie daar. De Britsche consul te Tientsin, ma joor Herbert en de Japansche consul Tanaka, zullen per vliegtuig naar Tokio gaan, om daar deel te nemen aan de be sprekingen over Tientsin. De bedreiging van Foctsjau en Wentsjau Naar Havas meldt, wordt in diplomatieke kringen meegedeeld, dat de Japansche waarschuwing inzake Foetsjau en Wentsjau als volgt luidde: Den schepen in de havens van Foetsjau en Wentsjau wordt medegeoeeld, dat mili taire operaties zullen worden gehouden in deze havens en zij moeten derhalve zekere doorgangen en zekere ankerplaatsen mij den. Indien zij zich niet houden aan dezen raad, moeten de Japansche autoriteiten alle verantwoordelijkheid voor de eventueele gevolgen van oe hand wijzen. De Britsche autoriteiten hebben hierop geantwoord, dat de Britsche schepen het recht handhaven vrij in deze havens te ver- keeren en dat de Japansche autoriteiten verantwoordelijk zullen worden gesteld voor eventueele schade. De Britsche schepen „Haiching" c-n „San- kiang". die te Foetsjau liggen, hebben geen gevolg gegeven aan de Japansche waarschu wing om de haven te verlaten, ook liggen hier nog twee Britsche oorlogsschepen. De Noorsche en Italiaansche schepen te Wentsjau hebben gevolg gegeven aan het Japansche verzoek. De Chineesche autoriteiten van Foetsjau hebben de<n staat van beleg afgekondigd en zij maken zich gereed een Japanschen aan val het hoofd te bieden. De gouverneur van de provincie Foeklen, generaal Tsjen Ji, inspecteert op het oogen- blik de verdedigingswerken aan de kust. Gisteren hebben de Chineesche kustbatïo- rijen en hevig gevecht geleverd met acht Japansohe oorlogsbodems in de monding van de Min-rivier. De Japansche luchtmacht heeft de plaatsen langs de kust gebombai- deerd en eenige honderden Japanners zijn aan land gezet bij Sharp Peak ten Noord oosten van Foetsjau, alsmede op een ander Tusschen Japansche landingstroepen en Chineesche verdedigers op het eiland .Toe Wang -bij den ingang van de haven van Wentsjau wordt op liet oogenblik heftig ge streden. Krachtige houding geëischt in hoogerhuls In het hoogerhuis heeft Viscount Elibank bespelingen gemaakt op -de eischen, die de Japanners het voornemen zouden hebben to stellen aan Groot-Brittannië als voorwaard o tot regeling van de aangelegenheid van Tientsin. Tn de eerste plaats „Britsche sa menwerking" tot. onderdrukking van de anti-Jopansche elementen, hetgeen gelijk zou komen te staan met bij de discussie alles doen, wat de Japanners zullen vragen en vervolgens ondersteuning van de Japan sche valuta in China. Elibank raadde de regeering aan, catc- Churchill ziet zware wolken opkomen „In de zomermaanden zal de spanning zeer ernstig worden" Britsche rijk heeft de grens van zijn geduld bereikt In een te Londen uitgesproken rede heeft Churchill o.a. gezegd, dat in de zomermaanden de spanning in Eoiropa weder zeer ernstig zal worden. „Deze toestand, zeide hij, lijkt veel op dien van het afgeloopen jaar, doch er is een groot verschil: er zijn dit jaar geen wegen open om terug te trekken. Jegens Tsjecho-Slowakije hadden we ?en verplichtingen, bij verdrag vastge legd. doch thans hebben we Polen een absolute garantie gegeven, dat indien 't het voorwerp is van een niet uitgelokten aanval van het nationaal-socialistische Duitschland, wij tezamen met onze Fran- sche bondgenooten genoodzaakt zijn den oorlog te verklaren!" Dit is het feit. dat voor ons staat. Wat zal dan met Du tschland geschieden? De natio- naal-socialisten maken oogenschijnJijk alle voorbereidingen om Polen te dwingen aan hun verlangens toe te geven en indien Polen niet toe zal geven, wordt dag en nacht en ieder uur gewerkt aan de voorbereiding, Polen aan te vallen met een groote macht uit het Westen en het Zuiden. „Ik ben het geheel eens met den Fran- schen m nister-president, dat wij verkeeren in een periode van gevaar, welke meer acuut is en mper geladen met allerlei drei gends, dan wij ooit gekend hebben in on zen bewogen levenstijd. Indien men alleen de Duitsche voorberei dingen zou zien en de ontzaglijke oppen- hooping van menschen, wapens en munitie, alsmede den toon waarneemt van de door de regeering gecontroleerde pers en de redevoeringen van de partijleiders, dan is slechts één conclusie mogelijk en wel: dat het ergste dreigt, wat kart gebeuren en dat dit spoedig zal gebeuren. Churchill zeide verder, dat evenwel alle voorbereidende maatregelen genomen kun nen worden en dat toch het laatste signaal niet behoeft te worden gegeven. Of het ge* geven zal worden, hangt af van de stem ming, het temperament en het besluit van één enkelen man, die zichzelf heeft opge werkt uit een nederig bestaan tot een hoog te, vanwaar hij misschien ik zeg mis schien over het grootste deel der mensch- heid een onmetelijke catastrofe kan uit storten. „Indien mijn woorden hem konden berei ken, zooals wel het geval zal zijn zou ik zeggen tot Hitier: „Wacht en overweeg, vóór ge een duik neemt in het verschrikke lijke onbekende, indien ge uw levenswerk om Duitschland op te heffen uit de vernede ring en verslagenheid tot een punt, waar de geheele wereld met spanning wacht op daden, niet onherstelbaar vern etigd wil zien" Ik zou wenschen, dat ik Hitier kon over tuigen van het feit, dat het Britsche rijk de grens van zijn geduld heeft bereikt. Steeds weer hebben wij ons teruggetrok- gorisch te blijven weigeren op dit punt. Ten slotte uitlevering aan de Japanners van de 50 millioen dollars zilver, die gedeponeerd zijn bii de Chineesche banken te Tientsin Ook dozen eisch achtte Elibank onontvanke lijk. Over het geheel was spr. van meening, dat de regeering op al deze punten een krachtige houding moet toonen, wanneer zij haar prestige niet wil verliezen in liet Verre Oosten. DOMBURG Hotel de l'EUROPE TELEFOON 1 doorverb. Het gezellige Familiehotel met gerenomeerde Keuken. Stroomend koud en warm water op alls kamers. Badkamers. Voor- en na seizoen v.af 4.Hoofdseizoen v.af 5. Elg. A. METER. Chef de Cuisine. AMELAND (NES) Hotel Hofker - Telef. No. 2 Eerste en meest bezochte hotel van het eiland. Stroomend water. Schitter, gel. Hotelgasten kunnen gratis gebruik ma ken van autobusdienst hotel—strand v.v. VRAAGT PROSPECTUS LOENEN (Veluwe) BONDS-HOTEL „DE VRIJENBERG" Telefoon 261. In de bosschen b. d. Waterval. Pens.pr. minstens 5 d. 1ste verd. 3.75; 2de verd. 3.25, gelijkvl. m. aparte serre 4.—. Week-end 7,50. (Zaterdag vóór diner tot Maandag nA ontbijt). Str. w. en k. water op alle kamers. Hotel ITT MAN N NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Penslonsprijs Voorseizoen 5.— Hoogseizoen 5.50 en 6.- Grooten Tuin met allweather Tennisbanen Pension te Scheveningen nabij Wittebrug. Zeer ruime, mooi gemeubi leerde suite en comfortabele appartementen. Uitstekend pension, prima ref. Badhuisweg 232. Telef. 555651, inQTFRRFFU Hotel „DREYER00RD" - Telef. 5046 Prettig familie-hotel. Centr. verw. K. en str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken Pension prijs vanaf 4.— t t 5. BRACKS DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamera incl. Holl. Ontbijt vanaf f 4.— Rustige sfeer In het centrum van de stad Ieder 'modern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele ja ai geopend VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. 80 kam., pr. tuin en boomg. - Lift - Tel. 38 Garage vrij Pens. 3.75 Hoogs, v.af 4.- BAD HOTEL D. BRUIN Jr. - TeL Het Hotel op het rustige Noordzee-Eiland. Prima keuken, bill, prijzen. Prosp. op as ken na het breken van plechtige beloften en verdragen. Hitier zou een ernstige fout maken, indien hij zou meenen, dat al dit te rugtrekken alleen het gevolg zou zijn van lafheid en ontaarding. We weten, dat ons lijden hard zal zijn, doch wij zijn besloten, niet schuldig te zijn aan een schok, welks gevolgen niemand kan overzien. Indien de nationaal-socialisten een nieu we daad van geweld zullen plegen, welke zal leiden tot een oorlog, dan zullen we niet in dit land een schuilplaats zoeken. Churchill voegde hieraan toe, dat men in zekere kringen bij de berekeningen de Brit sche macht in de lufcht niet moet onder schatten. Betreffende het incident van Tientsin zei de Churchill, dat het Japansche optreden zeer wel een val kan zijn, om Engeland weg te lokken van de zeeën, waar de beslissen de slag in geval van een conflict zou wor den geleverd. Engeland mag zijn vloot niet naar het Verre Oosten zenden, alvorens het zeker is van zijn positie in de Middcllandsche Ze en vermoedelijk zou het dan niet noodig zijn dat de Britsche vloot werd gezonden. Sprekende over de onderhandelingen le Moskou zeide spreker: „Het schijnt mij, dat het verlangen van do Russen, dat wij allen te zamen ons zullen verzetten tegen etn aanval op de Oostzee-staten, juist en ge rechtvaardigd is en ik vertrouw, dat we vol led g hieraan tegemoet zullen komen. Ik kan niet begrijpen, zoo voegde Chur chill hieraan toe, waarom we al deze weken getreuzeld hebben". Geen „coup" op handen BERLIJN. 28 Juni. (Un. Press.) Van de zijde van hooggeplaatste Duitsche functio narissen werd hedenavond tegenover „Uni ted Press" voorzichtig toegegeven, dat Dan zig zijn strijdkrachten versterkt, doch dat „duizenden Duitschers" het gebied binnen dringen en zich bij de vrijcorpsen voegen, sprak men daarbij tevens tegen. Van welingelichte neutrale zijde te Dan- zig) zeide men ons, dat een belangrijk aan tal jeugdige rijks-Duitschers in do laatste dagen in Danzig :s binnengekomen. De. berichten uit Parijs, dat Duitschland een „coup" tegen Zaterdag in den zin heeft, verwierp men in Duitsche kringen met stel ligheid Men spreekt echter het geloof uit, dat Danzig binnenkort „terug zal keeren". FEEST VANDAAG Vandaag viert Nederland de vlag Om onzen Prins te eeren Die 't hart van heel ons vrije volk Zóó wist te annexeeren. Vandaag gaat naar 't paleis Soestdijk Een stroom van zegenwenschen Een golf van zuivre sympathie Van gróóte en kleine menschen. Vandaag buigt zich eerbiedig 't hoofd En vouwen zich de handen: Een volk gaat tot zijn Koning voor Den Prins der Nederlanden. Vandaag stijgt blij het feestlied op Om onzen God te prijzen Die Neerland en 't Oranjehuis Zijn gunst nog wil bewijzen. Vandaag wordt vroolijk feest gevierd: Er wordt gedankt, gebeden, ja in de binnenkamer wordt Een stille strijd gestreden: Een stille strijd voor het geluk. De zegen en de vrede Van onzen Prins en zijn Gezin. God hoore onze bede! (Nadruk verboden). LEO LEN Pantserwagens van Ned. fabrikaat voor het leger Voorts een nieuwe mitrailleurwagen EINDHOVEN, 29 Juni. Dezer dagen heeft de N.V. Van Doorne's aanhanwagenfabriek (D.A.F.) te Eindhoven een demonstratie ge geven van een door haar vervaardigden vier- persoons mitrailleurwagcn, welke dient ter vervanging van motor met zijspan. In het midden van den wagen bevinot zich de mo to.-. Aan de beide zijden is op de drijfas een kruiskoppeling geplaatst, van welke koppe ling drijfassen naar de differentieelen loopen voor het voor- en achterwiel. Op het kroon- wiel van het differentieel loopt een as met pignon, waaraan een kleine scheepsschroef in een oogwenk bevestigd kan worden, want de wagen kan ook te water rijden en zich caar zoowel als te land voor- en achter waarts voortbewegen. Deze mitrailleurwagen heeft de fabriek op eigen initiatief en in samenwerking met den eersten luitenant der artillerie, Ir van der Trappen, ontworpen, evenals verschillen de andere constructies voor wielaandrijving, waardoor het mogelijk zal zijn zelfs zwaar veldgeschut door zand en moeras te sleepcn. Reeds echter heeft de fabriek ook in op dracht van het Nederlandscho leger belang rijke oraers uitgevoerd. Zij heeft namelijk de eerste Nederlandsche pantserwagens, ge heel van Nederlandsch fabrikaat, in op dracht van het leger vervaardigd. Totnogtoe waren deze gevechtswapens uitsluitend var buitenlandsch fabrikaaL De indrukwekkende zes ton wegende pant serwagen gewicht compleet met beman ning en bewapening van een anti-tankkanon en drie machinageweren biedt plaats aan vijf man en heeft een srvlheio van 75 K M vooruit en 50 K.M. achteruit. Het is een chassislooze constructie, waarbij dc pantse ring tevens draagraam is. Tal van vernuf tige vindingen zijn in het interieur toege past. Vreeselijk ongeluk bij Heiligerlee Auto in. het Winschoterdiep gereden De drie inzittenden verdronken SCHEEMDA, 29 Juni. Gistermiddag on ongeveer vier uur is te Scheemda een ont zettend auto-ongeluk gebeurd, waarbij drie personen om het leven zijn gekomen. Een auto met vier personen is na een botsing in het Winschoterdiep gereden. De auto verdween een flink stuk van den wal geheel onder water. Drie der inzittenden konden zich met geen mogelijkheid bevrij den. Alhoewel van alle kanten onmiddellijk hulp kwam opdagen, mocht het niet geluk ken hen te redden. De bestuurder van de auto, de heer Wiersma uit Wittewierum (gem. Ten Boer) kon worden gered. De namen der slachtoffers zijn: de 32-Ja- rige mevrouw A. G. Wiersma-Harding, haar 5-jarig zoontje en haar ongeveer 60-jarige moeder, mevr. A. Harding-Schuring. Omstreeks drie uur was het echtpaar Wiersma uit Wittewierum (gemeente Ten Boer) per auto op weg naar Sellingen (ge meente Vlagtwedde), waar de ongeveer 60- jarige schoonmoeder van den heer Wierema woont, die zich met het vijfjarig zoontje van het echtpaar eveneens in den wagen be vond. Ter hoogte van de strookartonfabriek „De Toekomst" te Heiligerlee is de auto door nog onbekende oorzaak in botsing ge komen met een open personenauto, welke uit Groningen kwam. Na de aanrijding kwa men beide wagens in het Winschoterdiep terecht In de auto uit Groningen zaten drie personen, die zich konden redden en behou den aan wal wisten te komen. De andere auto, een gesloten wagen, kwam een flink stuk van den wal in het water terecht en verdween geheel onder water. Van alle kanten kwam hulp opdagen, doch het mocht slechts gelukken den heer Wier sma te redden. Zijn 32-jarige vrouw, het zoontje en de moeder van mevrouw Wier sma konden niet meer worden bevrijd en kwamen om het leven. Kort na het ge beurde zijn de lijken opgehaald. Een onmiddellijk ontboden geneesheer, kon slechts den dood constateeren. Het stof felijk overschot van de drie slachtoffers werd voorloopig naar het gemeentehuis te Scheemda overgebracht. De open auto werd bestuurd door den heer A K. Poll uit Grijpskerk terwijl zich in den wagen zijn echtgenoote en het 12-jarig zoontje van de familie Mellema uit Win schoten bevond, die bij het echtpaar Poll gelogeerd had en naar huis werd gebracht. Bij het passeeren raakte de auto van den heer Poli den wagen van den 53-jarigen landbouwer Wiersma. Behalve het vijfjarig zoontje van de fa milie Wiersma dat bij het ongeluk het le ven verloor, had het echtpaar nog twee jongens van vier en twee jaar. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De conclusies van het Rapport-Oss worden door Tweede Kamer aangenomen. Het Christelijk Nationaal Vakverbond viert zijn dertigjarig bestaan. De Bond van Chr. Bakkerspatroons vergaderde te Arnhem. Een ernstig auto-ongeluk bij Heiliger lee vraagt drie slachtoffers. Engelsch memorandum aan Berlijn in-r zake het opgezegde vlootverdrag. Churchill acht de komende zomermaan den vol dreigend oorlogsgevaar. De a.s. Britsch-Japansche besprekingen te Tokio. De doelstellingen van de Iersche ter roristen in Engeland. Ernstig verkeersongeluk te Nijkerk Motorrijder gedood, kind gewond NIJKERK, 29 Juni. Gisteravond omstreeks zes uur is op den Amersfoortschen straat weg onder Nijkerk een ernstig verkeerson geluk gebeurd, waarbij een motorrijdci het leven kwam en een zevenjarig meisje gewond werd. Twee motorrijders uit Hilver sum. de heeren L C de Frenne en A. Huigen waren op weg naar de T.T.-races te Assen. Ter hoogte van den Laakw moest de heer Frenne plotseling uitwijken voor het oochtertje van de familie Van der Bunt te Nijkerk, dat daar fietste. Nog juist raakte de motorfiets het rijwiel van meisje, tengevolge waarvan de motorrijder de macht over het stuur verloor en aan den linkerkant van den weg tegen een boom reed. Hij werd zwaar aan het hoofd gewond en overleed enkele oogenblikken na het on geluk. Het meisje sloeg tegen don grond en brak een been. Na verbonden te zijn werd het kind naar de ouderlijke woning ver- Door het rijksbureau voorbereiding voed selvoorziening in oorlogstijd, ressorteerenife onder den Minister van Economische Zaken is een commissie gevormd, welke tot taak heeft van advies te dienen inzake de be scherming van levensmiddelen tegen oor- logsgasscn. Als resultaat van den arbeid dezer com missie. waarin o.a. vertegenwoordigers van oen dienst van volksgezondheid en de in spectie voor de bescherming van de bevol king tegen luchtaanvallen zitting hebben, is thans een algemeene circulaire gereed ge komen, betrekking hebbende op voorberei dende maatregelen ter bescherming van le vensmiddelen tegen besmetting met strijd gassen, welke zonder veel bezwaar reeds vredestijd kunnen worden getroffen. Deze circulaire wordt door het rijksbu reau voorbereiolng voedselvoorziening in oorlogstijd onder een groot aantal onderne mingen op het gebied der voedselvoorzie ning verspreid, waarbij zooveel mogelijk in aanmerking zijn genomen bedrijven, wel ke naar mag worden verondersteld re gelmatig over voorraden van eenigen om vang beschikken. De belanghebbenden, die meeneji tot deze categorie te kunnen worden gerekeno en de circulaire op 10 Juli a.s. nog niet hebben ontvangen, kunnen alsdan een of meer exemplaren bij voornoemd rijksbureau (Lange Voorhout 3 s Gravenhage) aan vragen. ZWAAR BEWOLKT W eerverwachting: zwaar be wolkt met opklaringen, enkele plaatse lijke regenbuien, weinig verandering in temperatuur, meest matige zuidwestelijke tot westelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 760.9. Voorwaar het getuigt WIJS BELEID wanneer men FISK SAFTI-FLIGHT BANDEN RIJDT. TIJDELIJK 15% korting! op de prijzen voor CHEMISCH REINIGEN van JAPONNEN en MANTELS P A L T H E IReclJ Dr. H. NANKING'S Zetpillen tegen Aambeien werken pijnstillend en genezen in korten tijd de ontstoken slijmvliezen. Verkrijgbaar bij alle Apotheker k II. 1.50 per dooaje »ao Dr. H NAWINC'a Pkara. Cfc.it Het drama te Koedijk Verdachte ook in hooger beroei vrijgesproken De melkrijder uit Bergen, die verdacht werd op 2 Januari 1938 met een auto op zettelijk in het water te zijn gereden om zich van zijn vrouw en kinderen te ont doen is ook door het Amsterdamsche ge rechtshof vrijgesproken. De Alkmaarsche rechtbank had eveneens verdachte vrijgesproken. Voor de Kon. Paketv.-Mij AMSTERDAM, 29 Juni. De Koninklijke Paketvaartmaatschappij zal eerlang haar vloot uitbreiden met twee motor-, vracht- en passagiersschepen, bestemd voor haa«- lijn diensten in Nederlandsch-Indië. Een van deze schepen die t.z t. de namen „Van Riems dijk" en ..Reyniersz' zullen krijgen, wordt, zooals reeds gemeld, gebouwd door J. en K. Smits Scheepswerven te Kinderdijk en zal op 1 Novemher 1910 moeten worden opge leverd Het tweede schip wordt gcunu-vd op de werf van de N'ed. Dokmaatschappij te Amsterdani en moet op 1 Maart 1941 worden opgeleverd ZOMERCONGRES A.-R. GEMEENTEBESTUURDERS Het bestuur van het Verband van nti revolutionaire Gemeentebestuurders herin nert de leden en begunstigers dezer organi satie aan de ontvangen uitnoodiging voor het bijwonen van het Zomermngres te Woud schoten op 6 en 7 Juli a.s. Wie nnc net op deze vitnoodiging geantwoord heelt, wordt dringend verzocht dit spoedig, liefst nog deze week, te doen. Voor een goede voorbe reiding van liet rongree moet het aantal deelnemers uiterlijk begin volgende week bekend zijn. JONGETJE VERDRONKEN TE VIANEN VIANEV 29 Juni. In de nabijheid van het hoofd van de voormalige schipbrug is evu jongetje van den heer B. de Boer bij liet spelen m de Lek verdronken. F.cn uur later is het lijkje upgevischt. Het kindje was 11 jaar oud.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1