£niisd)f Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Ge deedt uw plicht. Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen Sbormementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending 4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a cl. ''ireau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 No. 6737 WOENSDAG 28 JUNI 1939 20e Jaargang 9irtJtrttntieprij?en: Van 1 tot 3 regelsI.171/» Elke regel meer0.221 /a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 12.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan *1 bureao wordt berekend aio -♦ DOORGAANDE VERSCHUIVING De verschuiving van het openlbaar naar het bijzonder onderwijs, gaat nog steeds 'door, zooals uit de laatste jaarcijfers blijikt En het is goed deze zoo nu en dan even ■vast ,te leggen voor de toekomst Er vallen zeer fireel conclusies uit te trekken» Stellen we het openbaar onderwijs tegen over het bdizondere in het algemeen, dan blijkt het volgende: Het leerlingental der openbare sdholen .voor gewoon lager onderwijs daalde van 31.9 pet tot 31.3 pet en verminderde met 7024, .terwijl het bij de bijzondere lagere scholen 6teeg van 68.1 tot 68.7 pet en vermeerderde met 6131. Het aantal scholen voor dit onderwijs ver minderde in het jaar 1938 bij het openbaar polderwijs van 2577 tot 2564 en vermeerderde .voor het bijzonder onderwijs van 4437 tot 4457. We vragen hiervoor eenige aandacht Moest men de voorstanders van openbaar onderwijs gelooven, dan zou men deniken, dat de overheid dagelijks bezig is met de afbraak van openbare schoolgebouwen- Dc Cijfers wijzen het wel anders uit. Er Idwenen slechts 13 openbare scholen, doch het leeringen verlies was 7024, of even 540 per school. Maar zulke scholen worden niet opgeheven en dus is het duidelijk, dat op vele openbare scholen het leerlingenaantal aanmerkelijk ie teruggeloopen zonder dat de school verdween. Bij het bijzonder onderwijs ziet men het omgekeerde. Er kwamen 20 nieuwe scholen bij, doch ruim 6000 leerlingen, dat is dus 300 per school. Echter gebeurt het hoogst zeldzaam, dat een school bij de opening met 300 leerlingen begint, zoodat hieruit [volgt, dat de bezetting op bestaande scho len is toegenomen. Vergelijkenderwijs is dus het openbaar onderwijs weer duurder .worden dan het bijzondere. Nog sterker komt dit laatste uit, wan neer we onderscheid maken tusschen het confessioneelc en het „neutrale" bijzonder onderwijs. Dit laatste kreeg er 4 sdholen bij voor 243 leerlingen, of 60 per school; het eerste 15 scholen voor 5888 leerlingen of S68 per school. Zetten we de onderverdee ling nog verder door, dan blijkt, dat het R.K. onderwijs voor 5112 leerlingen 9 nieu we scholen kreeg of 568 per school en het iProt-Chr. onderwijs voor 766 leerlingen 7 scholen of 109 per school. Het R.K, onder- .wijs wint het dus in elk opzicht. Het is goed om op deze dingen te letten, [want dan kunnen we het 9prookje weerleg gen, dat de dure, kleine bijzondere scholen het onderwijs kostbaar maken. Trouwens, dit blijkt ook uit de schoolbezetting. is bij het openhaar onderwijs 138 leerlin gen per school en bij het bijzonder onderwijs 176 per school. De „verbrokkeling" schijnt 'dus niet in de eerste plaats bij het bijzon der onderwijs gezocht te moeten worden; behalve dan bij het zg. neutrale bijzonder pnderwijs, waar per schooltje slechts 128 leerlingen zijn. Tooh blijft „De Rottcrdamsche Openbare School" ons noemen „de splitsers en ver- snipperaars, de verdeelers en afzonderaars jn onze Nederlandsche schoolwereld". Volkomen in overeenstemming met de Waarheid schijnt deze beschuldiging niet te eijn. Het lijkt er meer op, dat ondanks alle Verweer van die zijde het ideaal werkelijk heid zal worden: de bijzondere school regel, Be openbare aanvulling. Immers: het scheelt niet veel of 70 pet van alle kinderen ge nieten bijzonder en 30 pet openbaar onder wijs en het klinkt dus wel een beetje ana chronistisch als men zegt: „De openbare (school van allen en voor allen; alle kinde ren onverdeeld naar de openbare school!" Want de verschuiving in de goede rich ting gaat door, en heusch: zonder dwang van dominé's en pastoors. Laat ons hopen On waken: ook zonder verdoezeling van be ginselen. EEN VERLOREN ZAAK Er zit iets tragisch in, te moeten consta- teeren, dat de voorstanders van openbaar onderwijs toch eigenlijk strijden voor een verloren zaak, welke ondanks hun ijver en toewijding een gunstige verandering ver geleken met vroeger niet meer te red den is. Deze overweging mag er ons echter niet Van weerhouden van tijd tot tijd de strijd- methode van vele voorstanders onder het licht der publieke critiek te zetten, Want men durft daar heel veeL In Den Helder werd dezer dagen een MORGEN VERJAART PRINS BERN HARD 1911 29 JUNI 1939 Z.K.H. Prins Bernhard hoopt mor gen zijn verjaardag te vieren. In de jaren, dat wij hem kennen als gemaal van onze Prinses Juliana, heeft hij het hart van ons volk veroverd. De Heere stelle den Prins tot rijken zegen voor Oranje en Nederland. Zeiljacht „Iduna" te water gelaten AALSMEER, 28 Juni. Gistermiddag is op de scheepswerf „de Vlijt" alhier het eroot- ste zeiljacht te water gelaten, dat de laat ste jaren voor Nederlandsche rekening werd gebouwd. De boot is ontworpen door aen heer H. W. de Voogt te Haarlem en be stemd zoowel voor het varen op de Neder landsche binnenwateren als voor reizen buitengaats. Het is eeoi zeiljacht met hulp motor, een z.g. „fiftyfifty" kruiser, d.w.z., dat het schip zoowel een zeiljacht als mo torjacht is, in vrijwel gelijke verhouding. De dochter van den heer De Voogt doopte het jacht „Iduna". Het schip is gebouwd in opdracht van den heer Ph. van O m m e- ren le Wassenaar, directeur van de reederij „De Maas" te Rotterdam. Het zeiloppervlak van de „Iduna" bedraagt 220 M2. De motor geeft het jacht een snelheid yam 15 KM. per uur. pamflet verspreid van het veel voorkomende soort: „de openbare school is de eenige, ware Christelijke en Nationale school voor heel het Nederland sche volk". Want „z^j is de eenige school, die de hooge Christelijke beginselen in prak tijk brengt: leeft in vrede met elkander. Weest verdraagzaam 1 Hebt uw naasten lief als u zelve"* De opstellers van het pamflet hebben dat natuurlijk ook geleerd en daarom gunnen aan de Christelijke ouders geen vrije school volgens eigen overtuiging. Neen, alle kinderen moeten gaan naar hun school, want daarvan geldt het: „Zij dringt niets op en haalt niets neer; zij houdt zich niet aan, ook stelt zij haar onderwijs niet in op een onveranderlijke levensovertuiging". En dus noemt men deze beginsellooze school de eenig, ware Christelijke school 1 Daarom plaatsten de voorstanders van openbaar onderwijs in 't begin dezer maand ook een advertentie in een plaatselijk blad van IJmuiden, welke aldus luidde: „H.M. de Koningin wekt op tot geestelijke en mo- reele herbewapening, dus tot eendracht en samenwerking. Ouders, alle kinderen op één school, de openbare"* Daar wordt men dus blijkbaar geoefend in geestelijke en moreele herbewapening, welke immers gevolg is van een vlottende levensbeschouwing, vruciht van „onderwijs, dat niet ingesteld is op een „onverander lijke levensovertuiging". Het moet toch wel ver gekomen zijn met de eenige. ware nationale school, wanneer de verdedigers van dergelijke middelen ge bruik maken om haar nog zoo lang moge lijk op de been te houden. Maar de Christe lijke en maatschappelijke deugden komen toch wel een beetje in het gedrang. met de gehouden verkiezingen. Ge zijt er op uit geweest; ge hebt gewerkt voor uw candidaat, omdat uw beginsel er u toe riep. Prach tig, maar houdt dat, na het verkregen resultaat, ook vol. Bedenkt dat er geen beter middel is om uw beginsel uit te dragen, dan het Christelijk dagblad te plaatsen in het gezin waaraan ge twijfelt. Ge kunt er zeker van zijn, tien tegen één, ge behoeft er den volgenden keer niet weer naar toe. Dan is het in orde. Probeert het eens met onze goede en goedkoope bladen. Houdt ook nu uw actie vol GEWELDIGE BRAND IN LONDEN A cht pakhuizen vormen een vlammenzee Alle beschikbare brandweermateriaal van de Lcxndensche Country Council is gisteravond uitgerukt tot bestrijding van een geweldigen brand, die in het hart van de city was uitgebroken in een uit vijf ver diepingen bestaand pakhuis op den hoek van de Barbican en de New Zealand Ave nue, op een steenworp afstano van het Metro-station van Aldersgate. Geweldige watermassa's werden in het vuur geslin gerd, dat reeds spoedig acht groote pak huizen had aangetast, waarvan er vier al spoedig uitbrandden. In korten tijd stond 't water een voet hoog in de Aldersgatestreet Groote vlammen sloegen van gebouw aaar gebouw over, terwijl een zware rook massa tot hoog boven de city opsteeg. Het post kantoor in Barbican wera zelfs bedreigd door het voortvretende vuur. Tot negen uur gieteravond was niet bekend, of ook men- schenlevens verloren, zijn gegaan. Toen het vuur uitbrak, bevonden zich ongeveer 100 mannen en vrouwen in de verschillende ge bouwen. Velen slaagden er in over de daken te vluchten. Men vilest, dat deze brand' een 6chade zal aanrichten, die tot een millioen pond ster ling zal stijgen. Een honderdtal brandspui ten van allerlei soort, met in het geheel 400 brandweerlieden, waren ter bestrijding van de vuurzee naar de brandende gebou wen gedirigeerd, het grootste aantal, dat ooit in Londen voor de bestrijding van één brand gebruikt is. Voorts zijn brandweren buiten de Country Council gewaarschuwd, zich gereed te houden, wanneer het noodig mocht zijn elders in het district een brand te blusschen, aangezien de brandweer van de Country Council alle materiaal in dienst gesteld had van den strijd tegen dezen brand. BELASTINGWEZEN Eervol ontslag ls verleend uit "s Rüks dienst -------- - ->--t by den RUks- H. J, CAFE-RESTAURANT DEN HOUT De partij verlaten De heer Renderink geen communist mee* Het communistische raadslid, de heer W. H. Reuderink te Rotterdam, deelt ons mee, dat hij uit de communistische partij getreden is. De reden hiervan is, dat hij niet homo; geen kon gaan. met de wijze van candidaat- stelling bij de jongste gemeenteraadsverkie zingen. Het geval is bekend. De heer Reuderink, die door zijn communistische beginselen zijn betrekking verloor, heeft oeze partij eenige jaren lang trouw als raadslid gediend. Blijk baar vond de leiding hem niet opposant genoeg; hij werd thans gedwongen zich te- :rug te trekken; een partijbestuurder heeft zich in Rotterdam gevestigd en moest raads lid worden. Reuderink viel af. 't Gevolg is geweest, cat zijn mederaadslid ook niet herkozen werd; de fractie komt slechts met één man terug. Aanvankelijk is gemeld, dat de heer Reuderink v rij willig voor een candidatuur heeft bedankt; thans blijkt duidelijk hbe het gegaan is. Intusschen bleef hij gentleman; hij wachtte met uittre den tot na de verkiezingen NEDERLAND EN HET PROTECTORAAT De Regeeringspersdienst meldt, dat ten aanzien van het goederen- en betalings verkeer tusschen Nederland en het protec toraat Bohemen en Moravië van 1 Juli a.s. af de volgende regeling zal gelden: De uitvoer van Nederlandsche en Neder landsche overzeesohe goederen naar het protectoraat zal op dezelfde wijze geschie den als voorheen naar Tsjecho-Slowakije. Er zijn derhalve, behoudens de vroeger gebruikelijke, geen bijzondere documenten of vergunningen van een Nederlandsche instantie noodig. Voor nadere inlichtingen wende men zich% tot het crisis-uitvoerbureau te Den Has UIT HOOIBERG GEVALLEN EN GEDOOD HOOGLANDERVEEN, 28 Juni. Het tien jarig zoontje van den heer J. Ossendrijver te Hooglanderveen is bij het hooien uit een hooiberg gevallen. Het kind kwam zoo on gelukkig terecht, dat het vrijwel onmiddel lijk overleed. AJgemeene Vergadering te Rotterdam Doeltreffende Arbeidsbemiddeling ROTTERDAM, 28 Juni. In café-Restau rant „Tivoli" aan den Coolsingel is gis teravond aangevangen het congres van de Vereeniging van Nederlandsche Ar beidsbeurzen in Nederland. De avondvergadering van gister, die geleid werd door den voorzitter, den heer W. Drees, was belegd voor het afdoen van een aantal huishoude lijke zaken, terwijl vanmorgen in behan deling kwam een drietal, te voren uit gebrachte prae-adviezen, Is reorganisatie van de arbeids bemiddeling noodig? In de vergadering van hedenmorgen, die bijgewoond werd door den burgemeester Rotterdam Mr P. J. O u d, kwam aan de orde het vraagpunt: „Is het, ten einde de arbeidsbemiddeling zoo doeltreffend mogelijk te doen zijn, wen- schelijk in haar organisatie wijziging te brengen? Zoo ja, welke maatregelen moeten dan daartoe gewenscht worden geacht?" Hierover is een drietal prae-adviezen ver schenen. Het eerste was van den heer J. R a 11 wethouder voor de Algemeene Personeelszaken te Rotterdam. Prae-advies-Ratté De Rotterdamsche wethouder rangschikt de gerechte klachten over de arbeidsbemid deling in een vijftal groepen: onvoldoende outillage, te veel administratieve bemoeie nissen, onvoldoende landelijke organisatie, onvoldoende bedrijfsorganisatie en onvol doende vertrouwen bij arbeiders en werk- Noodig zijn daarom: betere outillage; af schaffing van onnutte administratie; uit breiding der arbeidsbemiddeling op het plat teland en voor kleinere gemeenten; beter begrip omtrent personeelsaanneming en se lectie in het bedrijfsleven; bedrijfsgewijze landelijke samenwerking; terwijl de advisee- rende taak van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven moet worden omgezet in een bestuurlijke taak. Prae-advies-Van der Maesen Praeadvies van Jhr P, E. vanderMae- en de Sombreff, directeur der ge meentelijke en districtsarbeidsbeurs te Nij megen. Deze prae-adviseur deelde zijn betoog al9 olgt in: 1. Het is mogelijk enkele doeltreffende ver beteringen aan te brengen binnen het kader der arbeidsbemiddelingswet 1930. Deze ver beteringen kunnen ook bij een ander stelsel van kracht blijven. 2. Het is gewenscht op het bestaande stel sel eenige afwijkingen toe te passen, waar toe de wet op de arbeidsbemiddeling zal moeten worden gewijzigd. Spr. acht het noodig, dat de werkgever op strenge sanctie gedwongen wordt, uitslui tend hen in dienst te mogen nemen, die op het tijdstip van aanneming bij een der orga nen van openbare arbeidsbemiddeling staan ingeschreven blijkens een te toonen bewijs van inschrijving, dat zijn geldigheidsduur nog niet verloren heeft, tenzij betrokkenen met werkloos zijn, maar van den eenen werkgever overgaan naar een anderen. De inleider meent, dpt 't vraagstuk van al of niet verplichten arbeidsdienst voor jeug dige werkloozen, hierdoor tot oplossing kan worden gebracht Hij acht verder doorvoering der central! sat ie zeer gewenscht en hij pleit voor ophef fing van art. 10 der Arbeidsbemiddelingswet 1930. volgens welk voorschrift elke gemeente verplicht is een orgaan der openbare ar beidsbemiddeling op te richten en in stand te houden. Het is beter één agent voor ver schillende gemeenten aan te stellen. Prae-advies-Folmer Praeadvies van Anth, Folmer, oud- directeur Werkloosheids- en Arbeidsbemid- delingsdienst Den Haag. Deze prae-adviseur geeft allereerst een uitvoerig overzicht van verschillende opvat tingen en komt tot de conclusie, dat de di recteur van een bureau zich in 't algemeen uitsluitend met de arbeidsbemiddeling moet bezig houden. Het zou daarom overweging kunnen ver dienen, in de Arbeidsbemiddelingswet 1930 op te nemen (bijv. in art. 14), dat den direc teur werkzaamheden, die verband houden met do uitvoering der Armenwet, slechts mogen worden opgedragen na machtiging van den Minister van Sociale Zaken. Hierdoor zouden dan verdere onjuiste combinatiën met Maatschappelijk Hulpbe toon voorkomen kunnen worden Omdat in kleine gemeenten een agent der arbeidsbemiddeling geen behoorlijke dag taak heeft, oordeelt ook deze spreker, dat sneller dan is geschied, de weg moet worden ingeslagen, dien de Arbeidsbemiddelingswet 1930, art. 10, vierde lid, en art. 16, vierde lid, reeds heeft aangeduid (gemeenschappelijke oprichting door twee of meer gemeenten van een arbeidsbeurs of een agentschap). Voor eenige groepen van gemeenten (in Zeeuwsch Vlaanderen, Noord-Brabant en elders) zijn in de laatste jaren reeds gemeenschappelijke of centrale arbeidsbeurzen opgericht, waar door de zuiver plaatselijke agentschappen konden vervallen: zij werken goed. doch zijn nog weinig talrijk. Wordt de arbeidsbemiddeling opgedragen m een aantal regionale arbe dsbeurzen. dan kan aan elk harer een afdeeling voor sociaal-economische documentatie worden verbonden, en zullen èn de gemeenten én het Rijk de vruchten daarvan kunnen pluk ken. Wat een kwart eeuw geleden geschiedde... De vorstenmoord te Serajewo Vandaag is het precies een kwart eeuw geleden, dat in de Bosnische hoofdstad Serajewo de revolver schoten knalden, die een einde zouden maken aan de levens van den Oostenrijksch-Hongaarschen troonopvolger, aartshertog Franz Ferdinand, en van zijn gemalin, gravin Sophie Chotek. De regeering te Weenen stelde Servië voor dezen dubbelen moord aansprakelijk, en eischte van Belgrado voldoening in een ulti matum, hetwelk slechts gedeelte lijk door de Serven kon worden aanvaard. Zoo ontstond tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië een wapenconflict, waarin weldra de voornaamste staten ter wereld werden meegesleept, en dat een vierjarig bloedtijdperk heeft inge luid. De moord te Losser Voor de rechtbank Vier Jaar gevangenisstraf geëischt ALMELO, 2S Juni. Voor de Almelo :che Rechtbank stond gisteren terecht de arbei der VV. W., wonende te V os w i n k e 1 in de gemeente Losser, die sedert 21 Januari 1.1. in voorarrest heeft doorgebracht als ver dacht van moord op zijn pleegmoeder mei. G. de BoerBergsma en zware mishande ling van zijn pleegvader J. de Bo?r. Tus schen verdachte en zijn pleegouders was een veete ontstaan doordat de verdachte bij de familie De. Boer verbleef en niet be reid bleek naar zijn vader terug te keeren Bij het verhoor wil verdachte het telkens laten voorkomen, dat hij niets meer van het geval weet, doch bij het getuigenver hoor blijkt wel, dat verd. zijn pleegmoeder met een broodmes zoodanig heeft verwond, dat zij spoedig aan de gevolgen is over leden, terwijl de pleegvader in levensge vaarlijken toestand naar het Ziekenhuis to Enschede moest worden vervoerd, doch ln zooverre is hersteld, dat hij nu als getuige kon optreden. De. Officier van Justitie Mr. S. J. v d Hoeven zegt, dat hij kan aannemen, dat verd. zich niet veel meer van het misdrijf herinnert; hij heeft dolweg in het rond ge stoken en wist niet wat hij deed. De sta ken zijn in dolle drift toegebracht, doch al weet verd. zich niets te herinneren, hij zal toch gestraft moeten worden; een mensch is gedood en een ander daaraan ternauwer nood ontsnapt. Spr. eischt ten slotte 4 ja ren gevangenisstraf en daarna ter beschik kingstelling der Regeering. Mr H. J. L. Vrind verzoekt een lichte straf zonder ter beschikking-stelling. De uitspraak werd bepaald op 4 Juli a.a Zwaarmoedige vrouw sneed zich in de polsen AMSTERDAM, 28 Juni. In een beneden huis aan het Barentszplein heeft zich gis termiddag omstreeks vijf uur een drama af- gespeelc, een ongeveer 40-jarige vrouw, die in behoeftige financieele omstandigheden verkeerde en daardoor den laatsten tijd aan zwaarmoedigheid leed heeft zich in tegen woordigheid van haar bejaarde moeder in de polsen gesneden. De oude vrouw schrok zoodanig dat zij dood bleef. De dochter werd na verbonden te zijn naar het Wilhelmina- gasthuis vervoerd. Rookwolken boven de artillerie-inrichtingen AMSTERDAM, 28 Juni. Zware rookwolken stegen gistermiddag op boven de artillerie- inrichtingen aan de Hembrugheden ten dage heeft de mensch niet veel noodig om direct het ergste te denken. Wilde geruchten deden dan ook de ronde: er zou een ont ploffing zijn, men had den hevigen slag van een ontploffing zelfs gehoord. Verslaggevers snelden in paniek weg. de telefoon rinkelde bij alle aiensten, welke bij een dergelijke ge legenheid gealarmeerd plegen te worden: politie, brandweer, geneeskundige dienst Bij informatie ter plaatse bleek slechts een oude lattenloods, gelegen aan het einde van het terrein der artillerie-inrichtingen, in brand te staan. Onmiddellijk was de eigen brandweer te plaatse om het vuur te blusschen. In de loods lag afval, dat door olie nogal vet was, zoodat zich een dichte, zware rook kon ontwikkelen. De oorzaak van den brand is niet bekend. VLISSINGEN, 28 Juni. In den afgeloo- pen nacht is het Engelsche stoomschip ..Rallus", van de British and Continental Steamship Cy Ltd. te Liverpool, metende bruto 1871 en netto 920 rgt. tijdens hoog wa ter in het Middelgat, nabij Hoodekens- kerke, omhoog gevaren. Het schip ver zocht om sleepboothulp waarop de .Mars" en een sleepboot uit Terneuzen ter assis tentie zijn uitgevaren. Daar de „Ral lus" bij hoog water omhoog voer, zal het niet ge makkelijk zijn het schip spoedig weer vlot te krijgen* A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT "Het befere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladert Minister Goseling verdedigt in de Tweede Kamer zijn beleid omtrent de zaak Oss. Een wetsontwerp tot verhooging der defensie-begrooting met ruim 33 millioen gulden is ingediend. De vereeniging van Ned. Arbeidsbeurs zen vergadert te Rotterdam. Congres van den Bond van Bedrijfs-* autohouders in Nederland. Geweldige brand in het centrum van Londen De toestand in Tientsin ontspannen; Ja-* pan tot besprekingen bereid. De Fransche Kamer aanvaardt de even-* redige vertegenwoordiging. IETS KOELER Weerve rwachting: zwaar be wolkt tot betrokken met eenigen regen* Iets koeler. Matige tot krachtige zuide lijke tot zuidwestelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.0. FIETSERS LICHT OP 29 Juni. Van 's av. 9,54 u. tot 's morg. 4,12 U VERITEX VOLKSCASMASKERS RUkjkeu» 1)1* ComplM f. 3.5O VERITEX N.V. HSSSi Jongen sinds tien dagen vermist Zijn opsporing verzocht AMSTERDAM, 28 Juni. Sinds Zondag 15? Juni jl. wordt een 18-jarige jongen. Jan Wortel genaamd, vermist. Hij had eenige dagen in een tentenkamp le Hollandsche Rading doorgebracht en was Zondag-avond om elf uur met een aanlal andere jongens in Amsterdam teruggekeerd. Hij is echter niet naar huis gegaan en sindsdien heeft men niets meer van hem gehoord. De jon gen had er zich wel eens over uitgelaten, dat hij graag eens er op uit zou willen trekken en men vermoedt, daarom dat hii de wijde wereld is ingegaan. In oit verband verzoekt de commissaris van politie, chef van het bureau kinderpoli tie te Amsterdam, namens de oudere do opsporing. Signalement: Lang pl.m. 1.73 m; flink postuur, breede schouders, rechte houding, donkerblond krullend haar (scheiding in het midden) bol gezicht, bruine gelaats kleur, blauwe oogen; draagt kampeerklee- ding, blauw-roor, geruite blouse, donker blauw klettervest, licht khaki-korte panta lon, blauw geblokte kousen, bruine moliè res, heeft bij zich grijze trui met roode pad vinderedas, voorzien van riempje.. Is in be zit van zwart rijwiel merk „Benzo" voor zien van kettingkast, torpedonaaf en elec- trische verlichting „Simplex"; een handvat ontbreekt. SCHIPPER VERDRONKEN TE GOUDA GOUDA.28 Juni. De 40-jar ge J. v. Reenen, uit de Heerentraat alhier, tewerk gesteld als schipper bij de werkverschaffing aan den aanleg nieuwe begraafplaats, is Dins dagavond nabij de Waaiersluia, alwaar hij bezig was enkele kleischuiten tc verleg gen, te water geraakt en verdronken. Het slachtoffer was tijdens dit ongeval geheel alleen. Een andere sch pper. die het onge val vanuit de verte zag gebeuren p nog toegesneld en heeft nog getracht hulp te verleenen Na 20 minuten dreggen heeft men het lichaam opgehaald. Een nnthodea geneesheer kon slechts den dood constatee- ren, alhoewel men nog geruimen tijd kunst matige ademhaling heeft toegepast RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf f 1.73 LUNCH f L25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 oor: Speciale Plats du Jour vanaf 0.50 Koffie 1 0.15. (ReclJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1