|lifuiur iLriitsrfjc (ttuarant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De dijken van het Albertkanaal bezweken Na de verkiezing Zware werking van de Krakatau RYNBENDE FIRMA D. KATZ abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaafsefi waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 71/» ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 DINSDAG 27 JUNI 1939 20e Jaargang llrtjtrttntitprijgn: Van tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer ..«w*#»* 0.22'/j Ingezonden Mededeeljngeo van 1—5 regels 2.30 .Elke regel meer 0.45 Voor "Set bevragen aan *1 bureao wordt berekend ......x* 0.10 NO. 6736 PRINCIPEEELE ORIëNTATIE GEPREZEN De grootste onwaarheid is, zoo schreven we dezer dagen, dat onze diepste levens overtuiging niet beslissend zou zijn voor j onze keuze op politiek en sociaal gebied. Dat ook de sociaal-democraten deze onware gedachte propageeren is wel zeer in strijd met een beschouwing, welke we onlangs in hun pers vonden. Een artikel, getiteld „Cultuur en geld" wees op de onmogelijkheid om bij de radio uitzendingen „neutraal" te zijn, als men iets meer dan „beschaving", nl. cultuur, wil na streven. „Het Nederlandsche omroepstelsel", aldus schreef de redactie, is gebaseerd op levens beschouwingen, die de bron van alle cul tuur vormen. „De A.V.R.O. is echter „neutraal", de om roep van de menschen zonder levensbe schouwing Cri van die met een uitzonder lijke levensbeschouwing. Dat is, voor het geheel van ons volk, te betreuren, want daardoor mist de A.V.R.O. de drang, de innerlijke drang, tot het verheffen van de cultuur. Deze omroep wordt daardoor van zelf teruggedrongen tot het gebied der be- sohaving-zonder-meer en dat is een nogal armelijk gebied". „Immers, de voorbeschikking, die voor cul tureel werk noodig is, kan men op „neu traal" terrein niet vinden En in deze be schouwing moet dan ook een woord van waardcering gesproken worden voor het streven der principieel-georiënteerde omroe pen, die voortdurend op cultureel terrein werkzaam zijn". Dit oordeel heeft in menig opzicht onze volle instemming. Nieuw is het in de roode pers ook niet. Meermalen :s daarin zelfs be toogd, dat ook het onderwijs niet neutraal ikan zijn. Maar dan vragen wij ons toch af, hoe 'dezelfde partij kan vasthouden aan de fictie, dat de godsdienstige levensbeschouwing niet van invloed behoeft te zijn op maat schappelijk en staatkundig gebied. Waarom moet de radiö-cultuur wel, en bv. de vakbe weging en de staatkunde, beide toch ook van groot belang voor de cultuur, niet op de levensbeschouwing rusten? 1-Ioe inconsekwent kunnen de menschen toch vaak zijnl Modderige watermassa sforl zich uit over het land Vee zwemt rond in de omgeving Ook menschenlevens te betreuren „DE OORSPRONG VAN ZIJN WEZEN" Scherpe critiek wordt in de vrijzinnige en zgn. neutrale persorganen vaak geoefend op maatregelen om de publieke eerbaarheid, welke vooral bij mooi zomerweer in mon daine badplaatsen zoo groot gevaar loopt, te beschermen. De ernst van zulke pogingen wordt niet zelden ontkend en de noodzake lijkheid evenzeer. Hoezeer men echter in sommige kringen afgezakt en gedaald is tot het peil. waa de Apostel zeide, dat men van den buik zijn God maakt, blijkt met droevige duidelijk heid uit een Fransoh mondain blad, waaruit enkele roomsch-katholieke bladen een citaat meedeelen. Het bedoelde blad heet de schoonheid van het menschelijk lichaam te dienen en juicht daarom over het mooie zomerweer. Want het seizoen voor het lichaam is begonnen; men mag zich ge gen als een „mooi dier, dat losgelaten en als men er dan in slaagt om zijn ver stand te vergeten, dan kan men „terug gaan naar den oorsprong van zijn wezen en ont dekken, dat men eeq mooi, gezond en sterk Platter kan het moeilijk gezegd worden, lieidenscher ook niet Wij zijn niet van Gods geslacht, maar staan op één lijn met de beesten des velds. „Het mooiste beest der schepping", zeer zeker, maar een beest. Zie daar onze afkomst en lotsbestemming. De oude Bijbel leert het wel anders; die sluit het scheppingsverhaal niet met de mede- deeling. dat God den mensch formeerde uit het stof der aarde; doch dit boek is ver ouderd; het moderne heidendom weet het beter. Dat adviseert om „dierlijk te leven". De Prediker wees er reeds op, dat „eener lei mensoh en beest wedervaart"; „zij zijn allen uit het stof en zij keeren allen weder tot het stof'"; de algemeene toestand der stervenden doet ons niet verstaan, dat do ziel des menschen onsterfelijk is. I)e schoon- Gisteravond zijn nabij Hasselt (België) de dijken bezweken van het Albertkanaal, het welk bijna voltooid was en op 3 Juli aan staande door koning Leopold van België in gebruik zou worden gesteld. De ramp had plaats boven Hasselt, en wel in de richting van Genk, op circa 150 meter afstand van de brug van Godscheid. Aan beide zijden van't kanaal zijn daar de dijken bezweken, en aan gezien het land hier onder den waterspiegel ligt, zijn de velden overstroomd. De doorbra ken hobben een breedte van 25 tot 40 meter. Tot aan de sluis van Hasselt, over een leng te van drie kilometer, zijn diepe voren van 10 tot 15 meter breed ontstaan. Aan de linkerzijde, in de richting van Luik, is een bres van vijf meter breedte ontstaan; de palen van het electrische net meerpalen voor de schepen zijn weg- _en. Aan de rechterzijde, in de richting van Hasselt, is de dijk over een lengte ongeveer 100 meter weggeslagen on de water massa, welke zich over het land uitstortte, heeft een van de beide sluiswachtershuisies, elke pas voltooid zijn, vernield. Een modde- ge watermassa stroomt in de richting van Hasselt. Ook de Demer is hierdoor buiten de oevers getreden en de wegen worden be dreigd. De gendarmerie en de bevolking stellen alles in het werk om het vee, dat in het water rondzwemt te redden, doch op sommige plaatsen drong het water verwacht 6nel en met zooveel geweld in het land, dat talrijke stuks vee, die zich nabijgelegen weiden bevonden, niet kqnden worden gered en verdronken. De rij wegen langs het kanaal zijn door het water onbruikbaar gemaakt Belangrijke afdeelingen gendarmen en po litie zijn naar de plaatsen van de ramp ge zonden om de orde te handhaven en de vluchtende bevolking behulpzaam te zijn. De gouverneur van Limburg bevindt zich eveneens op de geteisterde plaats. Er wordt ook een beroep gedaan op het leger, om bij de reddingswerken behulpzaam te zijn, maar vooral om te trachten de gaten in den ka naaldijk te stoppen. Ingenieur meegesleept Op de plaats, waar de catastrofe zich openbaarde, stonden kort tevoren drie ingenieurs te praten. Het was nl. gebleken, dat het water hier door den zestig meter breeden dijk sijpelde, en men beraadde zich erover, deze plek wat te versterken. Plotse ling gevoelden de heeren den bodem bewe gen en wegzakken; twee hunner konden zich nog redden, de derde kwam in de bres terecht en werd door het toestroomnnde water weggesleurd. Zijn lijk werd later ii een haag teruggevonden. Met groofce stuk ken werd de dijk weggezogen. In de weide naar Godscheid werd het vee door het water verrast. Men zag het rundvee en de paar den op de uitgestrekte watervlakte zwem men. SleOhts met groote omzichtigheid waagde de bevolking uit de omgeving het, toen de springvloed wat was bedaard, de d'eren te redden. Toch bleek, dat twee koeien en vier paarden in den onverwach- ten vloed waren omgekomen. Van verre konden ooggetuigen ook zien, dat een van twee nieuwgebouwde villa's nabij de sluis in een kolking van water werd verzwolgen. Deze villa's die frs. 3G0.000 hebben gekost, zouden gelukkig pas tegen 1 JuLi worden betrokken. Een reeds bewoond huis in de buurt bleek bedreigd te zijn, maar kon toch nog stand houden. Geheel het gehucht De Kwakkel. de rivier de Emer omheen stroomt, stond blank. De watervlakte, waarop aller lei voorwerpen en gereedschap dreven, bood een troosteloozen aanblik aan de bevolking, die uit Hasselt naar de plaats van de ramp kwam toegestroomd. De marechaussee en het elfde liniereg ment werden in allerijl de plaats des onheil6 gezonden om den ordedienst te organiseeren. Men vermoedt, dat ook een aantal kmde- :n verdronken is. Het geheele kanaalvak thans leeggestroomd zoodat er verder geen gevaar meer aanwezig is. Het nieuws van de ramp, die zich voor doet slechts enkele weken voor de groot- sche officieele openingsplechtigheid van het kanaal door den koning, heeft bij de bur gerij begrijpelijke verslagenheid gewekt Vol. gende week zouden de parlementsleden en de pers een bezoek brengen aan het kanaal. Een streng onderzoek zal door de regee- ig naar de oorzaak van de dijkbreuken worden ingesteld. Zij zal daarbij de verant woordelijkheid van de aannemen doen vast leggen. heidspropagandisten verheugen zich hier over en zien de gelijkheid van mensch dier als ideaal. En wie poogt de uitwassen van het mo derne heidendom tegen te gaan, die krijgt te hooren: „Den reinen is alles rein". Gewis, de waarheid van dit woord staat vast; dooh evenzeer die andere waarheid, dat zij allen onrein zijn geworden. begint de actie voor versterking en behoud van de verkregen positie. Er moet niet mee gewacht worden tot straks de klok tot den nieuwen strijd inluidt. Neen, nu aan het werk. is er een belangrijker middel tot deze actie, dan het werven van abonné's voor het Christelijk dagblad? Immers neen? Probeer het eens met onze bladen! Ze zijn goed en goedkoop. Er is hoop op succes. Nu gaat onze oproep uit, want nu begint de actie voor het Christelijk dagblad! JAPANSCHE ACTIE TEGEN FOETSJAU EN WENTSJAU Waarschuwing aan buitenlandsche schepen SJANGHAI, 27 Juni. (Reuter). De Japanneezen hebben aan de Britsche, Amerikaansche en andere buitenlandsche autoriteiten medegedeeld, dat Foetsjau en Wentsjau binnenkort zullen worden aan gevallen en dat beide havens van Don derdagmiddag af gesloten zullen zijn. Zij hebben erop aangedrongen, dat alle bui tenlandsche schepen en burgers dan vertrokken zullen zijn uit beide steden. Uit Hongkong wordt gemeld, dat Ja- pansche strijdkrachten reeds bij Foetsjau geland zijn, doch de Britsche vlootauto- riteiten hebben daarvan nog geen beves tiging gekregen van den Engelschen jager „Duchess" die in de nabijheid ligt. De staf besprekingen te Singapore t Admiraal Noble acht succos verzekerd Algeheele overeenstemming is te Singa pore tot stand gekomen over alle aangele genheden betreffende de politiek ter zee bij d-e Engelsch—Franschc defensie-confe rentie aldus een officieel uitgegeven com- mnicpié. Admiraal Noble, de opperbevelhebber der Britsche vlootstrijdkrachten in de Chi- neesche wateren, die de conferentie presi deert. zal, na beëindiging der besprekein- gen vertrekken aan boord van zijn vlagge- schip, den kruiser „Kent". Hij begeeft zich naar de Noordelijke Chincesche wateren, oo voegt het communiciué hier aan toe. Naar verluidt i6 admiraal Noble er thans fan overtuigd, dat de Britsch-Franscne strategie in het nabije Oosten aldus opge steld is. dat iedere bedreiging met succos het hoofd kan wordien geboden. Regelingen voor het vormen van voorraden, oorlogs materiaal en een volledig overzicht over de manschappen en het materiaal, dat ter be schikking staat van de Britsche en Fran- sohe strijdkrachten, zijn, naar verluidt, door de conferentie opgesteld. Begrafenis Dr J. C. Wissing Overweldigende belangstelling met oecumenisch karakter BILTHOVEN, 26 Juni. In allen een voud, maar onder overweldigende be langstelling is Maandagmiddag he>t stof felijk overschot vain Dr. J. C. W i s s i n g em. predikant der Ned. Herv. Kerk en Secretaris van den Oecumemsdhen Raad in Nederland, op de Begraafplaats „Den en Rust" te Bilithoven ter aarde besteld. Zoo ooit, dan toch zeker bij deze droeve plechtigheid kwam de oecumenische ge dachte op treffende wijze tot uitdruk king. Honderden uit allerlei kring en van onderscheiden kerkgroepen hebben Dr. Wissing naar zijn laatste rustplaats ge bracht en gaven blijk van hun mede leven met dit plotseling verscheiden. Wie er waren Op de begraafplaats zagen wij Prof. Dr. S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel en Prof. Dr. F. Böhl die beiden de Synode der Ned. Herv. Kerk vertegenwoordigden. De Oud Katholieke Kerk in Nederland w vertegenwoordigd door den aartsbisschop Mgr. A. Rinkel, deken E. Lagerwev pastoor Conyn. Namens het Utrecht- sche Convent van Ned. Herv. Predikanten waren aanwezig Dr. J. F. Be er ens, Ds. P. a a s en Dr. G. W. Oberman. Prof. Dr. V. H. Rutgers was aanwezig namens het Protestantsch Hulp Comité voor vluch telingen, mej. M. W. Barger vertegen woordigde de Federatie van Chr. Ver. voor Vrouwen en Meisjes. Verder zagen wij: Ds. K. Terpstra en mej. Mr. F. H. M. Beu namens het Oecumenisch Jeugicomité afd. Nederland, Ds. J. Kwint Ned. Herv. pred. te Rotterdam namens het Hulpcomité voor Duitsche Vluchtelingen, Ds. F. Kooy- m a n seer. N.C.S.V. en Dr. Eykman van Amsterdam lid van het comité voor het Chr. Wereldjeugdcongres. Ds. E. Groen vertegenwoordigde den Centr. Bond Inw. Zending. Voorts hebben wij opgemerkt Ds. J. U b b i n k pred. der Geref. Kerk in H.V.. Dr. J. R. Callenbach em. pred. van Rotterdam, Ds. G. G. J. B 1 e e k e r, Ds. E. Meeuwenberg em. pred. te Zeist, Dr. J Rust em. pred. der Evang. Luthereche kerk, Ds. M. W y h e te Vught. de eerste ge meente van wijlen Dr. Wissing. vele ge meenteleden van de Herv. gemeente te Vugtht en Tiel (de tweede gemeente die Dr. Wissing diende) en een groot aantal ver tegenwoordigers van kerkelijke en ohilan- tropisohe vereeniginfien. Toespraak in de aula In de aula van de begraafplaats werd om half drie een korte dienst gehouden. Nadat het orgel de melodie van den ll&en Psalm had gespeeld richtte Prof. Dr. J. A. Cramer van Bilthoven zich in een toespraak tot de familie en oelangstellenden. „Een ddeoe verslagenheid, aldus prof. Cramer, greep ons aan toen wij hoorden van het plotseling overlijden van onzen vriend Wissing. Temidden van zijn arbeid en zijn gezin werd hij door God opgeroepen. Broeder Wissing leed onder de gedeeldheid van het kerkelijk leven en 'hij gevoelde dat de Kerk nooit haar dure roeping zou kunnen vervul len, zoolang zij zelf onder die groote ver deeldheid leed. Dr. Wissing wilde geen een heid door menschen kunstmatig in elkaar gezet, maar hij wilde bewustwording van de eenheid die er is in Jezus Christus. Spr. herinnerde aan den arbeid van dr. Wissing voor de Oecumenische beweging, zijn bezoek aan de conferenties te Oxford en Edinburgh, aan zijn boek „De Kerk aan het Werk", aan zijn arbeid ten dienste van de Herv. Kerk, en later ails secretaris van den Oecumenischen Raad. Het enthousiasme van dr. fissing was geen leeg optimisme, maar een gevolg van zijn rotsvaste geloof, dat Jezus alle leugen zal overwinnen. Dr. Wissings leven stond geheel in de toekomstverwachting des Heeren. Met een eschatologisch gericht ge- loofsoog zag hij de moeilijkheden en de moei lijke menschen (die hij vaak ontmoette). Hij heeft gewerkt zoolang het da£ was. God riep op Zijn tijd en wij zwijgen onderworpen stil. :ien dit graf in het lacht van de Opstan ding van Jezus Christus en zegden het de Openbaring na: Zalig zijn de dooden die den Heer sterven, hunne werken voleen hen na" Hij is in den Heer gestorven omdat hij voor den Heer werkende gestorven is. Prof. Cramer besloot zijn ontroerende toespraak met een troostwoord voor de diepbedroefde echtgenoote en familie. Prof. Dr. C. Wagenaar. zwager den overledene, heeft hierna een kort dank woord gesproken inzonderheid tot ds. J. C. - a nek, Ned. Herv. Pred. te Bilthoven die het sterfhuis een korten dienst had geleid en tot Prof. Cramer voor diens ontroerende lijkrede. Prof. Wagenaar besloot met het ci- teeren van het schoone lied „Straks roept de Heer zijn welbeminden". Terwijl het orgel de melodie van Gezang 181 ten gehoore bracht, werd het stoffelijic overschot grafwaarts gedragen. Enkele bloem stukken waaronder een van de Oecumenische Studiën Abteiliung te Genève, dekten de baar, welke gevolgd werd door een ontzaglijken stoet vrienden en bekenden van den over ledene. Aan de groeve heeft Ds. J. C. Franck, Ned. Herv. Pred. te Bilthoven, enkele gedeel ten voorgelezen uit de H. Schrift, terwijl de kist werd neergelaten, en vervolgens het Onze Vader gebeden. Hierna bestond gelegenheid bloemen te werpen in het graf, waarmede deze ontroe rende plechtigheid ten einde was. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Krakatau vertoont thans zeer zware werking. De werkloosheidscijfers vertoonen op-s euw een teruggang. Ernstige dijkdoorbraak sche Albertkanaal. Te Swatau hebben de Japanners twee Britsche schepen verhinderd, passagiers en lading aan land te brengen. Britsche opleidingscentra voor de lucht* vaart in overzeesche gewesten. DROOG WEER, WARMER W eerverwachting: helder tot lichtbewolkt, droog weer, wanner, meest matige wind uit zuidelijke richtingen. Diner ter eere van dr Colijn Een tegeltableau aangeboden 's-GRAVENHAGE, 27 Juni. De leden van het kabinet en hunne dames hebben zich, met oud-minister De Wilde, gisteravond vereenigd aan een diner, dat aan dr Colijn ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaar dag door zijn ambtgenooten werd aangebo den. Het diner werd gehouden in het Palace Hotel op Scheveningen en droeg een geheel intiem karakter. Dr Colijn ontving ten geschenke een tegel tableau, uitgevoerd in Delftsch Blauw door de Porseleyne Fles, voorstellende het Binnen hof en daar omheen de ingangen van de acht departementen, welke dr Colijn vast of aó! interim heeft beheerd. De randversiering bestaat uit egelantieren, terwijl boven het Binnenhof het Nederlandsche wapen en in schrift met datur-, zijn aangebracht. Vlaggen op den verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard Het hoofdbestuur van „De Princevlag' wekt de bevolking van Nederland en de over zeesche gebiedsdcelen op, aan den verjaar dag van Z.K.H. Prins Bernhard op 29 Juni a.s. luister bij te zetten door huis aan hui6 de van oranje voorziene driekleur te ont plooien. Aan alle afdeelingen der vereeni- ging is verzocht, hieraan zoo groot moge lijke medewerking te verleenen. NIEUW SCHIP VOOR DE PAKETVAART-MIJ J en K. Smits Scheepswerf N.V. te A 1- blas&erdam heeft van de Kon. Paket vaart-Mij te Amsterdam opdracht gekregen voor den bouw van een motor-passagiers- vrachtsohip. met een laadvermogen van ruim 4000 ton. Het schip zal worden voor zien van een, Werkspoor-dieselmotor, Door de droogte dreigt voedseltekort Door de droogte is de grasgroei veelal sterk weggebleven, zoodat ook het hooiland voor e<m groot deel moest worden afgeweid. De hooioogst van de eerste snede is dan ooi algemeen matig en de kans is groot, dat vele veehouders a.s. herfst een tekort aan wintervoorraad zullen hebben. Het gevolg zal zijn, dat een gedeelte van den veestapel zal moeten worden verkocht Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig, dat de herfstmarkter. overvoerd zullen wor den met vee, waardoor de prijzen zeer sterk zullen dalen. In verhand hiermede zou het van groot belang zijn, dat de Regeering er toe zou kunnen besluiten tijdig tweede en derde kwaliteit vee uit de markt te nemen teneinde een ruïneuze prijsdaling, in zonderheid ook dat van het vette vee, te voorkomen. Het Kon. Ned. Landbouwcomité besloot in verband hiermede de andere centrale land bouworganisaties voor te stellen zich ge zamenlijk te dezer zake tot de Regeering te wenden, EEN ONJUISTHEID HERSTELD In de foto-flitsen bij het verslag van den Rotterdammer-Marsch komt voor het vendel Rotterdam I van de Oranje-Garde. In het onderschrift noemden wij deze groep De Princevlag uit Rotterdam. Dat was een be treurenswaardige vergissing, die wij hier mede gaarne herstellen. >*NtEUW OPGEDRONGEN EILAND' OBSERVATIEPOST INGESTORT IN 1883<?S>. (39501 Voortdurend erupties en knallen Bevolking reeds gewaarschuwd BANDOENG, 27 JunL De Krakatau vertoont thans uiterst zware werking. Er hebben ontelbare erupties plaats, waarbij het geknal wordt gehoord van ontladin gen in de eruptiemassa. Te Pasaoeran. Anjer en Laboehan zijn gedurende den geheelen nacht aschregens gevallen. (Deze plaatsen liggen aan de Westkust van Java, tegenover de Krakatau). De resident van Bantam heeft zich naar Pasaoeran begeven, teneinde van daaruit de Krakatau waar te nemen. Men hoort van daaruit steeds gerommel, men ziet bliksemschichten. Het uitzicht is, tengevolge van de windrichting, niet gunstig. Het eiland is in aschwolken ge huld. De erupties gaan tot 1000 Meter hoog De bevolking is rustig. Er is reeds aan de bevolking opdracht gegeven om karbouwen en andere trekdieren gereed te houden met het noodige transportmateriaal, zoodat men op een eventueel alarm onmiddellijk kan uitwijken. Hierbij valt echter op te merken dat in deze streek meermalen gelijke in structies zijn gegeven. De verdere ontwikke ling Client te worden afgewacht. De mantri van den vulcanologischen dienst is gisteren van zijn waarnemingspost te ruggekeerd. Van Rangkasbetocng uit. een plaats wel ke vanaf de kust circa 60 K.m. het binnen land in is gelegen, tusschen die kust en Batavia, van welke plaats het circa 80 K ligt, zijn gisterenmorgen van negen uur den ochtend af erupties geeien tot 1000 me ter hoogte. Van 10 tot 12 uur in den middag zijn 191 maal knallen gehoord en 427 maal bliksem schichten waargenomen. Behalve dat aan de kust op verschillende plaatsen aschregen is gevallen, is hier ook nog zwa velreuk waargenomen. De waarnemingen zijn heden bemoeilijkt door een zeer donker uitzicht in verband met den westenwind, bij het België IK SNAK ER NAAR Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. I Dagelijks geopend van 96 uur. De „Oranje" voor het eerst naar zee Nederlands snelste mailschip voor driedaagsche proeftocht vertrokken AMSTERDAM, 27 Juni. Onder commando an den commodore van de Stoomvaart Maatschappij „Nederland" kapitein B A. Pot j er, is het nieuwste mailschip van deze Maatschap; ij, de „Oranje", vanmorgen voor een driedaagsche technische proeftocht naar de Noordzee vertrokken. Langzaam en statig voer het machtige 20.000 tan metende bouwwerk van Neder landsche scheepsbouwi-ndustrie, geëscorteerd door een aantal sleepbooten, over het IJ. Aan beide oevers staarden duizenden Amster dammers „hun" 6chip na, het in gedachten een goede reis wenschend, niet alleen voor dezen proeftocht, doch ook voor de vele rei zen, welke het na den eersten overtocht naar I-ndië, welke op 6 September a.s. zal aanvan gen, zal maken. De 31-jarige P. van L., arbeidscontractant bij het P.T.T.-kantoor alhier, is wegens het vervalschen van officieele poststukken (girobiljetten etc.) door de Haagsche recht bank veroordeeld tot één jaar gevangenis straf. Het Gerechtshof te Den Haag bevestigde deze straf, doch legde zes maanden van deze straf voorwaardelijk op. WILLIBRORD-COMITE TE GRONINGEN Op initiatief van de vereeniging „Geloof en Wetenschap" te Groningen is daar een plaatselijk Willibrord-Comité opgericht om het 12e eeuwfeest van het Christendom in ons Nederland, ook in Groningen, plechtig te herdenken. Het Groninger Willibord- Comité is samengesteld uit vertegenwoordi gers v.an de Katholieken en Protestanten, die gezamenlijk in een groote bijeenkomst aan den vooravond van de nationale herden king op 7 November a.s. de figuur van Willl- 1 rord en zijn nationale beteekenis voor het Nederlandsche volk. zullen belichten. HAARLEM, 27 Juni. De 75-jarige H. G. P. wildo op het zeer drukke verkeerspunt bij het Proveniershuis zonder op te letten den rijweg oversteken. Hij liep tegen een pns- secrend motorrijwiel op en sloeg met het achterhoofd tegen oc straat. Met een zward hersenschudding en in bewusteloozen toe stand is de man naar het Sint Elisabeth- gasthuis overgebracht, waar hij is over-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1