Ilieuiuc £riïtódj t(üournnt 4de Rotterdammer-Marsch een groot succes lersche terreur brengt Londen in paniek Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/s ct. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 MAANDAG 26 JUNI 1939 20e Jaargang abbertcntieprtj?fn: Van 1 tot 5 regels f471/» Elke regel meer<X22'/a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels f 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureao wordt berekend 0.10 No. 6735 Belangstelling voor Indië Tot de vraagstukken, die in onzen tijd 'de belangstelling gaande maken, behoort zonder eenigen twijfel ook het koloniale. Nu kan men hierbij wellicht het beste twee kwesties onderscheiden. De eerste gaat dan over het bezit van koloniën, gansch in het algemeen, de tweede be treft meer de interne verhouding tusschen wat men pleegt te noemen „moederland eener- en de overzeesche gebiedsdeelen anderzijds. Beide vragen oefenen zeker invloed op elkaar uit. Zoo kunnen staten, die geen koloniën bezitten, een eventueele gelegenheid aangrijpen, om het beheer door staten, die in gelukkiger conditie ver- keeren, over derzelver overzeesche ge biedsdeelen te laken, zoo daartoe grond bestaat. Aan den anderen kant zal een staat, die koloniën bezit, in het toestaan van bepaalde vrijheden op het eene oogen- blik verder kunnen gaan dan op het an dere, en ook hierbij kunnen factoren van internationalen aard een belangrijke rol vervullen. Doch deze motieven, die alle min of meer incidenteel van karakter zijn, zij het dikwijls van groote importantie, mogen het algemeen roepingsbesef zijn waarde niet doen verliezen, het besef van de roeping, die het moederland heeft tegenover de overzeesche gebiedsdeelen. Vergeleken met b.v. nog het grootste deel van de vorige eeuw is er dienaangaande de laat ste tientallen jaren een veelszins verheu gende vooruitgang te bespeuren. Niet lan ger pleegt men te gewagen van „winge west", niet langer of zeker althans niet uitsluitend en niet in de eerste plaats wordt Indië gezien als een terrein van exploitatie, doch langzaamaan gingen andere, verhevener gedachten zich baan breken. Men achte de beteekenis van een dergelijke ombuiging, die ook haar In vloed moet hebben op vragen van dade lijke politiek, in geen geval gering. Men zegge ook niet, dat deze omvorming zich beperkt heeft tot een schrappen van de woorden „koloniën en bezittingen" uit onze Constitutie, zulks bij de Grondwetsherziening van 1922. Doch men zie in dit laatste veeleer een exponent van een groeiende bewustwording, dat verandering, verbetering, in het gevoerde en te voeren staatsbeleid plicht en eere zaak tevens was. Dat men bij de erkenning en doorvoe ring van deze nieuwere beschouwingen, ook in de practijk, vooral waar het gaat om den eigen aard van de Indische vol kerenwereld, wel voor zeer moeilijke pro blemen kon komen te staan, is ons eens te meer duidelijk geworden bij het lezen van het interessante proefschrift, waarmede Mr F. L. Rutgers Maandag 19 Juni j.l. aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is ge promoveerd tot doctor in de rechtsgeleerd heid. Hij doet in zijn studie een helder licht vallen op de verhouding tus-schen de Regeering eenerzijds, met name de figuur van den gouverneur-generaal Idenburg, van wien de jonge doctor een kleinzoon is, "en de snel opkomende, nationalistische be weging van de Sarekat Islam anderzijds. Duidelijk toont hij aan. hoe juist in dien tijd. in de jaren 1912 en 1913, de koloniale ethische politiek, zooals deze zich sedert 1901 had ontwikkeld, waarlijk en princi pieel op de proef werd gesteld. Dat het Idenburg geweest is. die in deze aangelegenheid een belangrijke plaats in nam, is, afgezien uiteraard reeds van het feit, dat hij als gouverneur-generaal daar toe wel spoedig was aangewezen, zeker niet toevallig. Want, zooals Dr Rutgers opmerkt, dat het tot een vernieuwing van de Nederlandsche koloniale politiek is ge- omen, moet geboekt worden in het cre dit van de Anti-Revolutionaire partij. Deze partij was de eerste der politieke partijen in ons land, die het beginsel der zedelijke verplichting tegenover de ko loniën in haar program neerlegde (nJ. reeds in 1878). en Idenburg was het, die met de systematische toepassing van dit beginsel een aanvang maakte. Het is wel merkwaardig, dat de inzet van de ethische politiek in een finantieel zeer zorgvollen tijd viel. Maar Idenburg toonde ook als minister, dat met goed beheer veel te be reiken viel. Een nota van hem uit 1903 klinkt als in dezen tijd geschreven: Voor buitengewone werken mag geld geleend worden; de gewone uitgaven moeten daarentegen geheel uit de gewone midde len bestreden worden. Het „ontwaken" van Indië omstreeks 1912, niet het minst onder den invloed van internationale gebeurtenissen, een ontwaken, dat wijst op een „volheid des tijds" in eigen zin en dat niet het minst van beteekenis was voor wat betreft vra gen van religie, stelde zware problemen. De verhouding Oosten en Westen was ermede gemoeid. En deze problemen wer ken nog immer door. „Een jarenlange ont wikkeling". zoo schrijft Dr Rutgers, „waarbij van oosterling en westerling veel geduld en tact gevraagd worden, zal hr wellicht mogelijk maken om een vol ledig begrip voor elkanders standpunt te kweekn.. waardoor gezamenlijk een op lossing langs geleidelijken weg voor alle wederom Bijna 2300 deelnemers genoten van een prachtig parcours Koude temperatuur, warme stemming Ook de vierde Rotter dammer-Marsch, de bekende wandel- reünie van de lezers der Vijf Samenwerkende Christelijke Dagbladen, is tot een ongedacht succes geworden. Was de verwachting, dat het aantal deelnemers niet veel meer zou bedragen dan bij den eersten marsch, toen er 1558 waren, alle schattingen bleken veel te laag en het record-aantal van den derden marsch, 2302, werd bijna weer bereikt. Ditmaal zijn immers 2285 wandelaars uit Delft vertrokken. Op nieuw is gebleken dat de populariteit van den Rotterdam mer-Mar sch ieder jaar grooter wordt. Wel dreigde den heelen dag een grauwe lucht, en heerschte een lage temperatuur, doch de regen is uitgebleven en de warme stemming onder de deelnemers deed de koude ver geten. In totaal aanvaardden 72 groepen en ook honderden itidi- vidtieelen de wandelingen van 35 en 20 kilometer. In flink tempo ging de onafzienbare stoet langs Delftweg en Vliet- weg op Voorburg aan, vandaar voerde de route langs breede en rustige wegen via het Haagsche Bosch en de Boschjes van Poot naar een schitterend pad door de duinen, dat ein digde bij het Dodge-terrein aan de Thorbeckelaan. Daar werd de groote rust gehouden, waar onder vroolijke muziek lafenis werd verstrekt. Langs Leiweg, Schaapweg en Kleiweg bereikte de massale wandelclub tenslotte weer Delft. Het besluit in den Doele- tuin hoe kon het anders was even grandioos als vorig jaar. ,JExcelsior" heeft zijn reputatie, door dit alles zoo perfect te organiseeren, op kranige wijze hoog gehouden Zaterdagavond ont plofte een geheele serie tijdbommen Negentien slachtoffers, groote materieele schade Een serie bomaanslagen als Londen nog niet heeft meegemaakt is Zaterdag avond laat en in de vroege Zondag- ochtenduren door de aanhangers van het lersche Republikeinsche Leger gepleegd. Op het uur, dat de theaters en bioscopen uitgingen en duizenden zich in de City en het West End op straat bevonden, ontploften in deze beide stadswijken achtereenvolgens een groot aantal tijd bommen, die 19 personen verwondden, groote schade aanrichtten en een onbe schrijfelijke verwarring veroorzaakten. Het bleef niet slechts tot aanslagen op straat beperkt. In het wassenbeelden- kabinet van madame Tussaud ontplofte bom, die weinig schade aanrichtte. doch waarbij een persoon werd gewond. De nachtsafe van een bank in Park Lane werd opgeblazen en kwam twintig meter verder in het park terecht. Geheel Scotland Yard is gemobili seerd om te trachten, de plegers en aan stichters dezer aanslagen te ontdekken. kwesties gevonden zal kunnen worden. Tot het bereiken van dat ideaal heeft Idenburg weleer den koers reeds aange geven; het doelwit lag toen en ligt nu nog in het ver verschiet". Dat deze periode, die voorloopig werd „afgesloten" met het uitzicht, door Iden burg als gouverneur-generaal in 1913 ge opend op verleening van rechtspersoonlijk heid aan plaatselijke afdeelingen der Sa rekat Islam, gekozen werd als onderwerp van een studie, waarmede een univ taire opleiding beëindigd werd, verheugt ons. Deze keuze wijst mèt de behandeling op een belangstelling voor een oprechte verhouding tusschen moederland en Indië die weldadig aandoet. In het bekende gebouw aan het Embank ment werden veldbedden opgeslagen de detectives in staat te stellen, althans korte rust te genieten. In de wijken, r de bommen ontploften, zijn alle politieverloven ingetrokken. dilly Circus werd gehoord, bijna onmiddel lijk gevolgd door nog drie ontploffingen op enkele honderden meters afstand. Talrijke ruiten werden ingedrukt en een luid gerin kel verkondigde, dat het glas van vele licht reclames en -bakken het eveneens had moe ten ontgelden. Onder de duizenden voorbijgangers op dit drukke uur ontstond een paniek. In groote verwarring trachtten velen ergens een goed heenkomen te zoeken, waarbij talrijke dames op avondschoeisei in de glasscherven trap ten en de voeten verwondden. Zes personen, die op een autobus wachtten, werden allen gekwetst. Terwijl van alle kanten politie in taxi's en particuliere auto's kwam aanzetten er staande op de treeplanken, haar bevelen gaf en terwijl ambulance- en brandweerauto's onder luid sirenegeloei aanrolden, trachtte de menigte in haar opwinding zich meester te maken van een man, die den indruk haJ gewekt, schuldig te zijn aan een der aaa slager.. Onder het geroep van „Lynch hem! Aan de lantaarn met hem!" zette men den man na, die ten slotte door de politie kon wordien ontzet Na een verhoor op het pol;" tiebureau kwam vast te staan, dat hij niets met de terroristen uitstaande had en slechts zoo hard had geloopen om een goed heen komen te zoeken. In de vele hotels in de straten waar dc aanslagen werden gepleegd zag men dt gasten in nachttoilet voor de ramen ver schijnen. De Central Bank, de Midlands Bank en Lloyds Bank werden aan de - zijde zwaar beschadigd: boven een dezer ge bouwen is een restaurant gevestigd, dat de gasten niet konden verlaten alvorens nachtploeg van Publieke Werken het hoog opgestapelde pum voor den ingang had ver wijderd. Ook in het station der ondergrond- sche in Oxford Street werd een bom ont dekt; deze kwam echter niet tot ontploffing. In het wassenheeldcnkabinet van madame Tussaud werden omstreeks half twaalf drie verdachte pakketten ontdekt; een er ontplofte op het oogenblik. dat men hc het water wilde werpen. De ontstane brand wel direct worden gebluscht Strenge politiemaatregelen Br werden direct rigoureuze politiemaat regelen getroffen. Vrachtauto's met territo rials en bereden .politie patrouilleerden door de straten van het West End. terwijl in den loop van den dag een groot aantal hui kingen werd verricht. Voor zoover bekend zijn 16 personen gearresteerd, van wie enwel eenigen na verhoor weer op vrije voeten heeft gesteld. De autoriteiten zijn van meening.dat een aantal zng. „key-men" de laatste dagen uit Ierland naar Londen zijn gekomen, die spe ciale instructies hebben gekregen. De man- die onafhankelijk van elkaar optreden, werden waarschijnlijk in het West End op wacht door vrouwelijke bondgenooten, die in de ontplofbare stoffen ter hand stelden. Scotland Yard heeft van twee mannen een volledige beschrijving aan de politie van Engeland en Ierland doen toekomen. Alle treinen, die uit Londen vertrekken, orden extra bewaakt en aan alle politie stations in de havens zijn instructies gezon den, om uit te zien naar verdachte perso nen, die het land trachten te verlaten. Het ...gemvoordig gewoonte der lersche terro risten om onmiddellijk nadat zij de opgedra gen taak hebben volbracht, naar Ierland terug te keeren. Do aanslagen van Zaterdagavond waren voorafgegaan door een reeks telefonische mededeelingen aan Scotland Yard omtrent voorgenomen aanslagen, die later onjuist bleken te zijn. Men gelooft thans, dat dit alleen is geschied om de politie om den te leiden. t ministerie van Luchtvaart heeft een waarschuwing gericht tot de ballonversper- ringsafdeelingen. die in verschillende kam- r in de omgeving van Londen oefeningen houden, dat het mogelijk is, dat de lersche .risten pogingen zullen doen om de uit rusting dezer afdeelingen te beschadigen. Dag en nacht worden alle depots door dub bele posten bewaakt Op instructie van hei ministerie van Oorlog is ook de bewaking verdubbeld van alle luchtafweerkampen-vaa het territoriale leger. Aan alle postkanto ren is de waarschuwing gericht om bij het ledigen der brievenbussen uiterst voorzichtig te zijn. De Ieren demonstreeren Ondanks de uitgebreide maatregelen heb ben Zondagmiddag omstreeks 200 Ieren, na óp Trafalgar Square te hebben gedemon streerd, een optocht gehouden door de Lon- densche straten en met name voor de ge bouwen, die door de bomaanslagen van den vorigen avond waren beschadigd. Zij droe- banieren met opschriften als „Liever dood dan dienstplicht" en „Ierland zal nooit vrede kennen zonder vrijheid". Door het uitgebreide politie-escorte had de betoo ging, die door duizenden wandelaars werd gadegeslagen, een kalm verloop. Een aantal personen, die het Engelsohe volkslied hoon den, werd door de politie weggeleid- Gevechten te Dublin Ook te Dublin kwam het Zondag tot ongeregeldheden toen honderden leden het Iersch-republikeinsche leger, gedeeltelijk met extra-treinen uit Belfast aangevoerd, het verbod der autoriteiten trotseerden en opmarcheerden naar Bodenstown, om een herdenkingsplechtigheid te houden aan het graf van den Iersohen nationalist Wolfetone. Zes en twintig personen -werden gewond bij de charges, welke de politie, die nog ver sterkt was met troepen in volledige veld- uitrusting, uitvoerde. Daar de autoriteiten te Dublin verwacht ten, dat getracht zou worden het verbod der parade naar he graf van don Ierschen vrij heidsheld Wolfetone te overtreden, was in den loop van den nacht een groote troepen macht met vrachtauto's naar de lersche hoofdstad vervoerd. Inderdaad arriveerden in den ochtend treinen met betoogers. In de straten Dublin kwam het vervolgens tot een hand gemeen tusschen tweehonderd Ieren vaandels en politie, die deze vaandels in be slag wilde nemen. De politie slaagde hierin niet, waarop de betoogers trachtten het don te verbreken, dat op alle wegen, die naar de begraafplaats leidden, was getrok ken. Hierbij werden 26 personen gewond. De menigte trachtte vervolgens een Union Jack in brand te steken, doch toen het doek niet wilde branden, werd de vlag in stuk ken gesneden. lersche jeugdformaties mar cheerden dc-or de stad en hielden een open luchtmeeting voor het postkantoor, doch tot verdere ongeregeldheden kwam het nie den avond vertrokken de betoogers weei BAARN, 26 Juni Zaterdagmiddag heeft Prinses Juliana met Prinses Beatrix de op de „Piet Hein" beëindigd. Zij zijn te uur ten paleize Soestdijk teruggekeerd. Prins Bernhard volgde epkele uren later. Dr Colijn spreekt de kerkgangers toe Onze minister-president, Dr H. Colijn, pleegt eiken Zondag de godsdienst oefeningen bij te wonen in de Geref. Noorderkerk te 's-Gravenhage, de wijkkerk van de Geref. Kerk van 's-Gravenhage-Oost waaronder hij ressorteert. Ook gistermorgen waren Dr en Mevr. Colijn in de Noorderkerk waarin voorging de wijkpredikant Ds A. G. Barkey Wolf, die in zijn gebed bij den aanvang van den dienst den door dezen staatsman in de af geloopen week gevierden 70 sten verjaardag memoreerde en Gods zegen over zijn verder leven afsmeekte. Ds Barkey Wolf bediende het Woord naar aanleiding van Deut. 33 27a, deze woorden: .De eeuwige God zij U een woning, en van onder eeuwige armen." Aan het einde van den dienst deed de voorganger de gemeente zingen Gez. 28 2 „Ik weet aan wien ik mij betrouwe, Al wisselen ook dag en Onmiddellijk nadat Ds Barkey Wolf den zegen had uitgesproken zong de gemeente Dr Colijn staande toe de zegenbede uit Ps. 121 „De Heer zal U steeds gadeslaan, Opdat Hij in gevaar Uw ziel voor ramp bewaar" enz. Dr Colijn verliet daarop zijn zitplaats en trad vooi het voorlezersbord om een woord van dank te spreken. Hij sprak de aanwezigen aan met broe ders en rasters", er aan toevoegend, dat hij zoo de gemeente mocht toe spreken omdat men in deze hoedanig heid hier samen was. Hij dankte zeer bewogen voor de hem toegezongen zegenbede en verzocht de gemeente met hem te willen aanheffen Gez. 29 „Halleluja, eeuwig dank en eere", waaraan zij voldeed, waarmede de godsdienstoefening, die een indruk wekkend karakter droeg, werd be sloten. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De vierde Rotterdammer-marsch werd Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Tweede Kamer inzake de wijziging van de tariefwet. Het prinselijk gezin is weer te Soestdijk teruggekeerd. Het m.s. Prinses Beatrix van de maat schappij „Zeeland" heeft zijn officieele proefvaart gehouden. Londen is Zaterdagavond verontrust door een serie bomaanslagen van lersche terroristen. Ernstige Russisch-Japansche gevechten nabij Mandsjoekwo. Proeftocht van het motormailschip „Prinses Beatrix" Prins Bernhard onder de gasten Het motorschip „Prinses Beatrix", ge bouwd door de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" in opdracht van de Stoom vaart Maatschappij „Zeeland" heeft Zater dag met goed gevolg zijn proeftocht ge maakt. Tusschen elf uur en kwart over el: scheepten de genoodigden, die den tocht zouden meemaken, zich in op het schip, dat aan de Parkkade te R Om tien minuten over elf kwam Prins Bernhard per auto op de Parkkade Met Z.K.H. kwamen mede de Commi: der Koningin in de provincie Zeeland, Jhr Mr J. W. Quarles van Ufford en 's Prinsen particuliere secretaris Jhr Mr C. Dedel. De Prins, die gekleed was in een donkerblauw pak en een zeilpet in de hand droeg, werd aan de loopplank van het schip verwel komd door de heeren Th. de Meester, pre- Mr de „Schelde". Nadat eenige heeren aan den Prins w ren voorgesteld begaf Z.K.H. zich naar brug, waar hij tot kort voor den lunch gebleven. Kort na aankomst van den Prins begon de „Prinses Beatrix" zijn officieele Ter eere van den Prins stonden bij het vertrek de bemanning en equipage van he Zuid-Slavische opleidingsschip, dat aan dt Parkkade ligt, op het dek aangetreden ei brachten de eerbewijzen. Vlak voor de lunch is het schip buiten gaats overgedragen, bij welke gelegenheid Ir H. C. W e s s e 1 i n g, van de directie „De Schelde", een korte toespraak hield, die de heer D „Zeeland" beantwoordde. Het was Prins Bernhard, die de symbolische handeling verrichtte van het laten zakken van de vlag van de „De Schelde" en het hijschen vlag van de „Zeeland". Prinses Beatrix terug van de vacantie- reis. Aankomst te Gorkum. Rechts burgemeester G. Kootstra. DROOG WEER, IETS WARMEP Weerverwachting: gend droog, gedeeltelijk bewolkt, koude nacht, overdag iets warmer, meest zwakke wind uit noordelijke tot weste lijke richtingen. WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM -0. Brand b I u sch apparaten Dr Colijn's 70ste verjaardag De leden van het kabinet bieden den mi nister-president dr Colijn hedenavond ter ge legenheid van het feit, dat hij Donderdag j.L 70 jaar is geworden, een diner aan. Ook de afgetreden minister van financiën, mr de Wilde zal aan dezen maaltijd deel- 1 geschenk worden De benoeming van dr J. M. Romein Een protest tegen zijn aanvallers AMSTERAM, 26 Juni. Op initiatief van prof. dr. J. J. Duy vendak, prof. dr. P. G e y 1. prof. dr. G. W. Kernkamp dr. D. Loene n, dr. J. F. Niermever en dT. J. Presser is, mede namens vele onderteeke naars. allen werkzaam op het gebied der geesteswetenschappen, het volgende adres aan den Minister van Onderwijs gezonden: „Ondengeteekenden. allen werkzaam op het gebied der geesteswetenschappen, pro testeeren tegen de onwaardige aanvallen, welke in eenige persorganen en zelfs in een adres van oud-hoogleeraren aan de Amster- da msche Universiteit zijn gedaan op den per soon van dr. J. M. Romein naar aanleiding van zijn benoeming tot hoogleeraar in de vaderlandsche geschiedenis. Verklaren overtuigd te zijn van de we"en- schappelijke integritedt en onverdachte va derlandsliefde van den betrokken geleerde en richten mitsdoen tot uwe excellentie hef drin gende verzoek te bevorderen, dat aan deze benoeming de Koninklijke goedkeuring niet worde onthouden." MILICIEN BIJ HET ZWEMMEN IN DE MAAS VERDRONKEN BLITTERSWIJK, 26 Juni. Zaterdagavond, toen enkele, miliciens in de Maas aan het baden waren, trachtte een zekera K„ uit Eindhoven, de rivier over te zwemmen. Hij beschikte evenwel niet over genoom uithou dingsvermogen. met het noodlottig gevolg, dat hij halverwege in de diepte verdween en verdronk. Pijp TaUk Taconis - Leeuwarden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1