Ilicuiur CciitsrlK (Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken DE GROOTSTE ONWAARHEID Zeevaart-Machinistensclioo! „Willem Barentsz" Abonnementsprijs:: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per weeko.!8 Voor het Buitenland bij wekelijkscfie zending4.50 Bij dagelijksche zending. ƒ550 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 39936 ZATERDAG 24 JUNI 1939 20e Jaargang Abbertentieprijjen: Van I tot 5 regels f f.171/» Elke regel meer0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke reget meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureao wordt berekend0.10 NO. 6734 Een geestig, Engelsch politicus heeft eens gezegd: er zijn gewone leugens, zijn grove leugens, èn er zijn verkiezings redevoeringen en manifesten. De waarheid van deze uitspraak hebben we deze weken weer moeten constateeren. We zouden met de stukken kunnen aantoonen, dat menige bewering in de strooibiljetten, welke als een lawine op ons aan kwamen, in flagrante tegenspraak met de waarheid Wij zullen dat niet doen, want de ver leiding zou te groot zijn om daarvoor al leen manifesten van politieke tegenstan ders te kiezen en het is gewenscht, dat we ook dicht bij huis blijven; misschien heb ben ook wij wel een enkel woord geschre ven, dat althans min of meer op gespan nen voet met de zuivere waarheid stond. Nu de strijd voorbij is, zullen we er goed aan doen ook deze zijde te bezien en ons niet alleen af te vragen of onze propa ganda wel intens en breed genoeg was en onze taktiek wel doelmatig. Dat we dit laatste niet mogen verwaar- loozen, spreekt wel van zelf. Hoewel nog niet statistisch vastgelegd is, wat het sultaat van de raadsverkiezingen is, vc zoover dit het winst- of verlies-cij fer raadszetels betreft, staat het toch wel vast, dat onze eerste indruk „meer dan tevre den", bevestigd wordt. Hier en daar mogt een zetel verloren gegaan zijn; er stond belangrijke winst tegenover; belangrijk vooral door de beteekenis der gemeente in het landsgeheel. Doch ook in ander opzicht en breeder bezien, hebben wij reden tot tevredenheid. We wezen er met een enkel woord op; het is goed er alle aandacht op te vesti gen. De belofteririjke sociaal-democratie heeft heel wat veeren moeten laten. Ge plukt is ze nog niet, maar de kale plekken doen toch pijn. Deze operatie eert volk en bewijst, dat holle leuzen geen overheerschende macht meer oefenen. Nu de sociaal-democratie eenige jaren prak tisch aan het besturen deel nam. blijkt ~e dezelfde of meer fouten te maken dan anderen en wekt ze teleurstelling. Dat is van belang, doch er zit nóg een ként aan. Vroeger hebben wij meermalen gevreesd, en het bleek ook vaak het geval te zijn, dat dergelijke ontgoochelde kiezers een stap verder gingen en tot extremisme oversloegen. Ze kwamen dan terecht bij communisten en nog wilder revolutionai ren. In onze dagen zouden ze gedeeltelijk ook onderdak vinden bij de nationaal-so- cialisten. Doch wat bleek nu? Dat van dit afzak ken geen sprake meer was. De commu nisten en meer soortgelijke revolutionairen konden zich over het geheele land nauwe lijks handhaven; waar ze in de meerder heid waren, werden ze zelfs weer minder heid; en zelfs de thans zoo vruchtbare Amsterdamsche bodem leverde de N.S.B. niet op, wat zij op grond van vroegere percentages kon verwachten. Waar de kiezers, die de S.D.A.P. on trouw werden, terechtgekomen zijn, is moeilijk te zeggen; waarschijnlijk hebben de vrijzinnig-democratische lijsten er van geprofiteerd en dan achten wij het een zegen voor ons staatsbestel, dat zij niet in extremistische richting afzwierven. Evenzoo verheugt het ons, dat de lok roep van valsche spelers, die zich tooien ïn het kleed van „Gemeentebelang" of zoo iets, steeds minder vat krijgt op de kie zers. Zelfs in de liberale pers werd dezer dagen geklaagd over deze vertroebeling, al staat vast, dat het juist de liberalen zijn, die het meeste profiteeren van deze politieke misleiding. Sommigen noemen zich zelfs om beurten liberaal en gemeen- Jebelanger. Ook ditmaal zijn er verdedigers geweest van deze grootste der politieke onwaar heden, waarop ten volle toepasselijk is wat de Engelschman zei. iWant gruwelijker leugen is er niet dan 'deze, dat „geen Kerk en geen beginsel het stemmen op een neutrale lijst verbiedt". Dit ïs een volksmisleiding, waartegen al tijd weer ons protest moet uitgaan. Dit kan vervelend schijnen; zoolang men maar steeds weer deze onwaarheid naar voren schuift om daardoor Christelijke politiek onmogelijk te maken, zullen we hiertegen moeten ageeren en protesteeren. Het is een onbegrijpelijke verwarring, welke zich te dezen opzichte bij vrijzinni gen van elke politieke groepeering open baart. Hebben we bemoeienis met de wereld, dan maakt men ons er op attent, dat we ons daarmee niet moeten inlaten, omdat .Christus niets had, zelfs geen steen, waar op Hij Zijn hoofd kon neerleggen. Prediken we de wereld van het hierna maals, dan heet men ons vervreemd van de wereld en herinnert men er ons aan, dat Christus toch uit het hiernamaals kwam naar deze wereld om ze te vormen .en te verbeteren. Deze verwarring leeft niet alleen bij de menschen van gemeentebelang enz., die ven andere linksche partijen moeten hoo- ren zn, terecht! dat zij beginselloos zijn. Eerst bedoelde groepen gaan ia be ginselloosheid even ver. Want het is juist hun streven het allergrootste beginsel uit te schakelen. Een bekend lijsttrekker der sociaal-de mocraten betoogde nog dezer dagen, dat zijn partij veel meer ten goede zou kun nen veranderen, „als de kiezers zich maar sterker naar maatschappelijke plaats, in- stede van naar godsdienstige richting gft>epeerden". Daarom besteedde hij aan dacht aan de tegenstellingen in de gods- eb'enstige partijen en drong aan op het vormen van een maatschappelijke eenheid. En later wekte hij zijn hoorders op, „om het voorbeeld der Scheveningsche vis- schers te volgen; welke godsdienst wij ook aanhangen, anti-kapitalisten hooren bij elkander in de S.D.A.P." We erkennen gaarne, dat het ons pijn doet, wanneer sociaal-democraten met eenig recht zóó kunnen spreken; dat het via de roode arbeidsbeweging naar de S.D.A.P. gaat; hoewel de stembuscijfers in de echt-Scheveningsche visscherswijken nog moedgevend zijn. Er dreigt echter groot gevaar en met des te meer nadruk moet daarom steeds weer de groote leu gen weerstaan worden, dqt wij slechts een Zaligmaker noodic hebben voor onze ziel en dat wij het in dit leven wel kunnen stellen met menschelijke wijsheid en ver stand. Deze groote onwaarheid wordt in onze kerken, in onze pers, in onze organisaties steeds weer bestreden, want wie de zal ving van Christus deelachtig is, die moet overal Zijn Naam belijden en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijden, om hierna maals met Hem over alle schepselen te mogen regeeren, eeuwiglijk. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ/MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT NOORDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN NIEUW LUCHTGEVECHT OP DE GRENS VAN MANDSJOEKWO Twaalf Russische vliegtuigen neergeschoten TOKIO, 24 Juni. Volgens een hier ontvan gen bericht, zijn 60 Sovjet-Russische vlieg tuigen vanmorgen opnieuw over (le grens van Mandsjoekwo gekomen. Japansche toe stellen hebbeu twaali Russische machines neergeschoten. De veertiende brand bij Groesbeek Wederom enkele H.A. bosch vernield GROESBEEK. 24 Juni. Opnieuw heeft gisteren brand gewoed in.de bossdhen van Groesbeek, nu op de Moökerheide onder de gemeente Mook. Het vuu- groep snel om zich heen en verwoestte verscheidene hec taren bosch. Deze brand kwam zeer onge legen in verband met de viering van het zilveren ambtsfeest van den burgemeester van Mook. Toen er alarm werd geblazen werden de feestelijkheden onderbroken en snelden soldaten en burgers naar het ter rein van den brand, om de uitspanning „De Mookerschans" te beschermen. Hierin slaagde men, doch 4 H.A. jong denncbosch en heide gingen verloren. <9u£te en}t1o&erne$)c|)iItaryen&Paaffie$ &«c&enute£4? tel: uw Bespuiten tegen Coloradokever Nalaten is strafbaar Het is voor de verbouwers n aan wie in verband met de bepalingen in de Coloradokeverwet de verplichting tot het bespuiten van het aardaippelenge- met loodarsenaat is opgelegd, wel van belang te weten, dat bij Arrest van den Hoogen Raad is vastgesteld, dat het niet voldoen aan deze verplichting een overtre ding van de Plantenziektenwet 1911 en dus strafbaar is. De onzekerheid, die op sommige plaatsen fer de strafbaarheid van deze overtreding heeft bestaan, is door deze uitspraak dus geheel opgeheven en alle aardappelverbou- wers in het gedeelte van ons land, waar de hespuiting verplichtend is gesteld, zullen goed doen daarmede rekening te houden. Katoen tegen rubber De transactie afgesloten Naar officieel wordt medegedeeld is gister middag de ruiltransactie tusschen de regee ringen van het Vereenigd Koninkrijk en de V. S. afgesloten. Zij betreft den ruil van Amerikaansche katoen tegen rubber, zoodat. geen ruil van tarwe of tin plaats vindt. zoo- Is aanvankelijk werd verwacht De transactie vindt plaats op de volgende isis: 600.000 balen Amerikaansche katoen, d. 1. ongeveer een half jaar normale levering in de Engelsche markt, waarvan de waarde op van den gemiddelden prijs sinds 1 Januari van dit jaar berekend wordt zoodat deze transaotie uitkomt op ongeveer f 6 mil- licen. Hiertegenover zal 't Vereen. Koninkrijk rubber leveren voor een equivalente waar-Je, hetgeen uitkomt op circa 80.000 ton zijnde ongeveer 1/5 van het normale jaarlijksche verbruik van rubber in de Vereen. Staten. De katoen zal binnen zes maanden gele verd worden. Wat rubber betreft is bepaald, dat ten einde een dislocatie van de rubbermarkt te voorkomen, een periode vatn levering later beide regeeringen zal worden vastge- De regeering zal wachten tot de interna tionale rubberreguleeringscommissie gele genheid heeft gehad het verzoek van de Britsche regeering in overweging te nemen deze extra rubber voor bovengenoemde transactie vrij te maken boven de normale marktbeihoefte. De regeerdngen zulen alles in h'et werk stellen om een overdreven stijging van den prijs van rubber als gevolg van deze trans actie te voorkomen. De voorraden zullen aangehouden worden door aanwending alleen in een oorlogsnood toestand. Indien een dergelijke noodtoestand zich niet zou voordoen, zullen de voorraden niet voor 7 jaar geliquideerd worden. Zoowel in de Ver. Staten als in het Ver eenigd Koninkrijk zullen wettelijke maat regelen genomen moeten worden om deze transactie van kracht te doen worden. BELASTINGGEBOUW TE ENSCHEDE Dc Rijksgebouwendienst heeft aanbesteed het bouwen van een belastinggebouw te Enschede. De laagste inschrijving was van de Gebrs. Trebbe te Enschedé voor f133.900. Collecte Centrale voor Werkloozenzorg De halve ton thans binnen! De rijfde collecte voor de Centrale Werkloozenzorg, gesticht op initiatief den Raad van Nederlandsche Kerken practisoh Christendom, is reeds in plaatsen gehouden, waardoor thans kan worden gemeld dat de halve ton 1 Het was niet mogelijk overal gelijk te collecteeren, zoodat tal van comité's thans nog aan het werk zijn, o.a. in verschillende groote steden, terwijl in enkele gemeenten nog moet worden aangevangen. Er wordt nog gewacht op pl.m. 130 o té's. In deze plaatsen wordt met kracht gewerkt, opdat spoedig het gevraagde be drag van f 100.000 bijeen is. Naast het werk der comité's bestaat ge legenheid giften over te sahrijven op post rekening 234919 te Utrecht, waarvan ook regelmatig wordt gebruik gemaakt. Bascule van een brug naar beneden gestort MONNIKENDAM. 24 Juni. Gistermid dag is, tijdens werkzaamheden aan een oude basculebrug, tengevolge van het bre ken v,an een ijzeren oog, de bascule op het brugdek terecht gekomen. Op dat moment passeerde juist het 11-jarig dochtertje van de familie Kramer uit Monnikendam. Een der beide voeten van het meisje geraakte tusschen het brugdek en de bascule be kneld, waardoor deze geheel verbrijzeld werd. In ernstigen toestand is het meisje naar het Ziekenhuis vervoerd. Urker geneesheer bij het zwemmen verdronken URK. 24 Juni. Gistermiddag omstreeks half vijf is dokter B. de Jong, geneesheer op het eiland Urk, bij het zwemmen in zee verdronken. Het ongeluk gebeurde, toen de heer De Jong bij het strand van de zga. Staart van Urk met eenige kennissen aan zwemmen was. Plotseling verdween dokter De Jong in de diepte. Waarschijn lijk is hij in een kolk geraakt, op de plaat3 waar ook twee jaar geleden een kind ver dronken is. De andere zwemmers stelden dadelijk pogingen in het werk om den drenkeling te redden, doch zij slaagden daarin niet. Ds. Zijlstra, predikant op Urk, die tot het gnzelschan behoorde, snelde on middellijk naar het donp om hulp te halen, waarna enkele mannen er met een vlet op uit trokken. Om half acht heeft tnen het lijk opgehaald. Dokter de Jong was sedert enkele maan den op het eiland als Ziekenfondsarts ge vestigd. Daarvoor was hij in Groningen werkzaam. Hij was ruim dertig jaar oud en laat een vrouw en een kind achter. ERNSTIGE AANRIJDING TE NIJVERDAL NIJVERDAL, 24 Juni. Gistermiddag is de Groote Straat alhier, het twaalfjarig meisje S., dat op do fiets gezeten, tussdhen twee stilstaande auto's door den rijweg wil de oversteken, door een passeerende per sonenauto aangereden. Het kind viel tegen den grond, waarbij het een zware hersen schudding opliep In zorgwekkenden toe stand is het slachtoffer naar het Zieken huis te Almelo overgebracht. DE TURKSCH-FRANSCHE ACCOORDEN GETEEKEND Wederkeerige hulp in de Middellandsche Zee Het Sands jak Alexandrette wordt Turksch Gisteravond is op het Fransche minis terie van buitenlandsche zaken de ver klaring van wederkeerigen bijstand tus schen Frankrijk en Turkije ondertee- kend. Eerst teekende minister Bonnet, vervolgens de Turksche ambassadeur te Parijs, Suad Davaz. In de overeenkomst wordt bepaald, dat de Fransche regeering en de Turksche regeering nauw contact zullen onderhouden. Verder wordt overeengekomen, dat beide mogend heden een verdrag van langen duur zullen sluiten, waarin wederkeerige bepalingen zul len worden opgenomen in het belang van beider veiligheid en in afwachting van dit verdrag zullen beide mogendheden, in geval van een aanval in het Middellandsche Zee gebied, samenwerken en elkaar wederkeerig hulp verleenen. Deze overeenkomst is gericht tegen niemand, doch heeft ten doel, Frank rijk en Turkije wederkeerig hulp te verschaf fen, voor het geval dit noodig mocht zijn. Op het oogenblik worden verschillende vraagstukken, welke nader onderzocht moe ten worden, voor het definitieve verdrag ge- ten zal worden, besproken. Verder wordt bepaald, dat beide landen in het algemeen belang van den vrede, ook verdragen kun nen sluiten met andere landen. Sand jak-kwestie thans geliquideerd Te Ankara had gistermiddag de on- derteekening plaats van het Fransch- Turksche verdrag. De stukken bestaan uit het verdrag, een protocol, twee bijlagen, een proces verbaal en twee brieven. Hierbij wordt het vraagstuk van het Sandjak Alexan drette definitief geregeld. Het Sandjak wordt toegevoegd bij Turkije en de grens wordt geregeld over eenkomstig de verdragen van 1926 en 193C met kleine wijzigingen. Het verdrag zal onmiddellijk in werking treden. De tekst van de overeenkomst is nog niet gepubliceerd, doch wel kan men zeggen, dat Turkije zich verplicht, niets te ondernemen, dat de territoriale integriteit of de binnen- landsche rust van Syrië kan schaden. Hier door wordt Syrië dus bevrijd van een voort durende bedreiging. Na de onderteek©ning van het verdrag hielden beide onderteekenaars toespraken. Saradjogloe herinnerde aan hetgeen Massigli reeds zoo dikwijls heeft gezegd: „Het Sandjak is een vraagstuk van het ver leden, dat het tegenwoordige en de toekomst vergiftigt", en voegde hieraan toe. dat ''eze kwestie nu definitief is geregeld. Hij dankte de Fransche onderhandelaars voor hun wel willendheid en stelde een dronk in op de Tiendschap van Frankrijk en Turkije. Massigli. namens Frankrijk sprekende, gaf eveneens zijn vreugde te kennen over de definitieve regeling van het vraagstuk er. hij herinnerde aan de woorden van Ismei Inonu, dat na de regeling van het vraagstuk Alexandrette geen enkel geschil meer be staat tusschen Frankrijk en Turkije. Ook Massigli stelde een dronk in op de vriend schap tussdhen beide landen. Syrië's belangen opgeofferd? De overdracht van het Sandjak Alexan drette door Frankrijk aan Turkije wordt door de Italiaansche namiddagbladen ge laakt als een aperte schending door Frank- van het mandaat over Syrië, door de andere mogendheden, waaronder Italië, aan Frankrijk toevertrouwd. De fraude bij de Boerenleenbank te Roswinkel Vonnis: een jaar gevangenisstraf ASSEN, 24 Juni. De Rechtbank te As sen deed gisteren uitspraak in de zaak tegen den kassier van de Boerenleenbank le Roswinkel, die er van verdacht werd in het tijdvak van 1927 tot 1938, gelden van de bank te hebben verduisterd, tot een ge zamenlijk bedrag van 246.000 gulden. Voorts was hem ten laste gelegd valsch- heid in geschrifte. De Officier van Justitie eischte 26 Mei j.l. e*n gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden, terwijl de Offi cier bij de voortgezette behandeling op 15 Juni persisteerde bij zijn eisch. De recht bank verklaarde gisteren de verduistering niet bewezen. Het tweede ten laste gelegde, v.alschheid in geschrifte, achtte de rechtbank wel be wezen en het vonnis daarvoor luidde een jaar gevangenisstraf met aftrek van voor arrest Jaarvergadering op 20 September. De jaarvergadering van het Verband van A.R.-Propagandaclubs zal gehouden worden op 20 September a.s. In de namiddagver- gadering zal de heer W. Wagenaar. lid der Tweede Kamer, spreken over „De finan ciën des Rijks. UTRECHT, 23 Juni. De directie der Ne derlandsche Spoorwegen heeft in overleg met den personeelraad een interne com missie van advies in het leven geroepen, belast met het geven van advies aan de directie, indien een op wachtgeld te stellen personeellid meent tegen zijn op wachtgeld stelling bezwaar te moeten maken. Betrok kene kan zich eerst tot deze commissie wenden, na zijn zaak op de gebruikelijke wijze (eventueel via zijn organisatie) tot in hoogste dienstinstantie behandeld te hebben. De commissie heeft de bevoegdheid de noodipe inlichtingen in te winnen, waaron der mede verstaan wordt het hooren van betrokkene en zijn onmiddellijke supe- GOEDKOOPE GESPREKKEN MET INDIë Op de tentoonstelling Rotterdam—Bata via, welke binnenkort te Rotterdam in het pebouw Schiedamschesingel 155 wordt ge houden zal van 3 tot en met 15 Juli a.s. op werkdagen van 9.2015.50 uur gelegenheid worden gegeven tot het voeren van radio- telefoongesprek leen met Nederlandsch-In- dië tegen sterk verlaagd tarief. Voor dit doel is op de tentoonstelling een spreekcel ingericht, waarin meerdere personen aan een gesprek kunnen deelnemen. Het tarief voor deze gesprekken, die niet langer dan drie minuten mogen duren, bedraagt f 7,50 voor Java. Madoera en Bali en f 9 voor Su matra en Makassar. Aanvragen voor deze gesprekken kunnen, behalve in het tentoon stellingsgebouw, op alle P T.T.-kan toren v/orden ingediend. SCHIPPER DOODELIJK VERONGELUKT De 49-jarige C. Speksnijder uit Krimpen a.d. IJssel, was met zijn schip aan het los sen te Haarlem. Terwijl hij even alleen be zig was is hij vermoedelijk ergens mee in aanraking gekomen of heeft hij 'n leelijken val gedaan. Zijn vrouw vond hem met een gebroken arm en gewond gelaat. Hij werd onmiddellijk naar een ziekenhuis overge bracht en is daar kort na aankomst over leden. Gouden tientjes voor een rijksdaalder verkocht Het was heusch waar ook! AMSTERDAM, 24 Juni. Gistermiddag wekte op het Damrak een man, die met een reclamebord liep, groote sensatie. Op dat i-tord stond namelijk te lezen; „Ik verkoop gouden tientjes voor f 2,50". De man werkte met dit fenomenale aan bod als een rattenvanger van Hameln. elcn liepen achter hem aan en van die velen waagden het eenigen zelfs op de transactie, die door een sprookjesprins of door een aartsbedrieger moest worden Ge lanceerd, in te gaan, en zoo waarai kregen voor hun rijksdaalder een gouden tientje. De meesten echter vertrouwden het zaakje niet en het minst de politie, die den f™, naar ^et bureau Warmoesstraat ge leidde om dezen vreemden koopman eens fcven te ontmaskeren. In dezen tijd is een bedrieger beter te vertrouwen dan een 'elaoener der menschheid. Op het bureau ontpopte hij zich als oer. ..ïeaewerker van een weekblad, die in den komkommertijd, welke blijkens dit bericht, zoo langzamerhand schijnt aan te breken op jacht was naar kopij voor een artikel in zijn blad, waarin de reacties van he* pu bliek bij een dergelijk aanbod moesten 'Orden verwerkt. Zijn eerste ervaring waseen proces verbaal wegens venten zonder vergunning. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit VIER bladen en het ZONDAGSBLAD In de Tweede Kamer wordt de behan deling van het rapport over de zaak-Oss voortgezet. De groote verkeersbrug te Dordrecht is heden door minister van Buuren geopend. Het Landelijk werkcomité dr O. Scha- bert hield zijn jaarvergadering. Tragisch verdrinkingsgeval bij Urk. Een bezoek aan de werkverschaffingen in Limburg. Amerika en Engeland sloten een ruil-< transactie af van katoen tegen rubber. De Turksch-Fransche overeenkomsten te Parijs en Ankara geteekend. Fransch-Britsche eenheid van bevel voering in het Verre Oosten. Voedselgebrek in de Britsche concessie te Tientsin neemt toe. WEINIG REGEN We er verwachting voor het geheele land: geen regen van beteekenis, betrok ken tot zwaar of halfbewolkt, koel weer, matige tot zwakke meest noordelijke wind. AARDAPPELZIEKTE- WAARSCHUWINGSDIENST In het etmaal van 's avonds 22 Juni tot 's avonds 23 Juni is op de Zuid-Hollandsche eilanden en waarschijnlijk ook in Zeeland de weersgesteldheid kritiek geweest voor het optreden van aardappeflzdekte, in Groningen kritiek behoudens het ontbreken van regen, in Noord-Holland benoorden Alkmaar critiek behoudens iets te geringe bewolking. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 750.8 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 13.2 C. 25 Juni. Zon op 4.40 uur, onder 9.24 uur 25 Juni. Maan op nm. 2,55 u. ond. vm. 1.00 u 26 Juni. Zon op 4.40 uur, onder 9.24 uur 26 Juni. Maan op nm. 4,07 u. ond. vm. 1,22 u FIETSERS LICHT OP 25 Juni. Van 'sav. 9,54 u. tot 'smorg. 4,10 u 26 Juni. Van 'sav. 9,54 u. tot 'smorg. 4,10 u Terschelling - Internaat Opleiding van gezagvoerders, stuurlieden en Scheepswerktuigkundigen ter koopvaardij. De aanmelding voor de volgende cursussen is opengesteld tot 1 JULI a.s. a. Tweejarige cnrsus voor stuurmansleer lingen (getuigschrift A.S.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Mulo-diploma A (met Wiskunde); b. het bewijs, bevorderd te zijn tot de 3e klasse eener H.B.S. Toelatingsexamen mogelijk. b. Tweejarige cursus voor machinistleer- Ungen (getuigschrift A.M.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Eindgetuigschrift eener Ambachts inlichtingen en prospectus aan te vragen bij den Directeur. J. DE GROOT. (ReclJ CAFÉ GAft MMÏRSW7 0NTBOT>f 3-N6T ANNO 1721 Generaal Agent ANDRE KERSTEN! Tilburg t tiecl.) KUNST EN LETTEREN MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE In de te Leiden gehouden jaarvergadering an de Maatschappij der Nederl. Letter kunde. zijn in het bestuur der Maatschappij verkozen de heeren dr J. van Ham en J. C. Mollema. In de commissie voor taal- en let terkunde zijn benoemd dr F. Kossmann en dr K. H Heeroma: in die voor geschied- en oudheidkunde dr J. N. Bakhuizen van den Brink, dr A. W. Biivanck en dr P. J. M. van Gils; in die voor het folkloristisch archief de heer P. J. Meertens; in de commissie voor Schoone Letteren dr K. H. Heeroma in die voor het jaarboek dr J. van Ham dr K H. Heeroma. Tot lid van de Maar schappij zijn alsnog benoemd dr B. H. Erne en dr H. W. van Tricht. Tot voorzitter werd by acclamatie benoemd mr M. Nijhoff.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1