llieuuie Lei forljr (üourmtt Dr Colijn per radio gehuldigd Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Christelijke Aannemers en Bouwvakpatroons mms SIM GsisTT/are-amrs PALACE HOTEL VLIELAND Abonnementsprijs Per kwartaal in Leiden eri in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling y-«S' Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'h et No. 6733 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6.uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 VRIJDAG 23 JUNI 1939 20e Jaargang aötoertrnticprn?en Van I tot 5 regels f tJ7'/i Elke regel meer 0221/» Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 230* Elke regel meer r«w.rM. 0.45 Voor het bevragen aan 'f bureau wordt berekend ƒ0.10 Door Minister van Dijk en Oud-Min. Oud Radio-gelukwensch door Minister van Dijk Dr. J. C. van Dijk, Minister van Defensie, heeft gisteravond voor de N.C.R.V. de vol gende woorden tot Dr. Colijn gesproken; Hooggeachte Colijn. Het was Uw wensch, dat op Uw 70sten verjaardag elk openbaar huldebetoon achterwege zou blij- ven, en nu het U niet mogelijk bleek aan Uw voornemen gevolg te geven om den herdenkingsdag met de Uwen elders door te brengen, hebt ge althans U zooveel mogelijk willen terugtrekken in de beslotenheid van den familiekring. Dat wordt door ieder geëerbiedigd, die weet dat het in Uw leven schaarsche oogenblilc- ken zijn, waarin ge in den huiselijken kring rust en versterking kunt vin den na ingespannen arbeid van al len dag, maar toch, er is een gevoel van onbevredigdheid vooral bij de groote schare van geestverwante mannen en vrouwen, omdat zij het U op dezen dag zoo gaarne zouden hebben gezegd, wat in hun hart voor U leeft, zoo gaarne door woord en blik uiting hadden willen geven aan de warme toegenegen heid, die hen voor U vervult. Dat kan nu eenmaal niet. maar er is een middel om U een kort oogen- blik te bereiken, waarin althans een kort woord tot U kan doordringen. Gaarne voldoe ik dan aan het tot mij gerichte verzoek om namens die groo te schare langs dezen weg een ge lukwensch tot U te richten. Ik heb daartoe geen mandaat, maar ik hoop. dat in dit bijzondere geval een man daat overbodig zal worden geacht. En dan laat ik Uw openbare leven geheel ter zijde, de rijke vruchten die in Gods kracht Uw leven heeft gebracht, zijn in dankbaarheid in woord en geschrift herdacht. Thans, in deze enkele oogenblikken, willen we Uzelf. Uw persoon, alsof we tegenover U stonden. Uw hand geklemd in de onze en ons oog in het Uwe. Wij willen het U zeggen, dat wij met U medeleven op dezen dag, dien God U schonk, wij willen het U zeggen, dat er een stroom van hartelijke sympathie naar U uitgaat om Uw werk, ja, maar nu allereerst om Uw persoon, die in en door Uw werk ons zoo vertrouwd is gewor- Wij willen het U zeggen, dat wij ons met U één gevoelen door den eenvoud des harten die U kenmerkt, door de onbaatzuchtigheid waarmede gij Uw gaven en krachten beschik baar hebt gesteld ten dienste van zoo allerlei belangen, door de liefde voor en de trouw aan het beginsel, dat het richtsnoer voor Uw leven is geweest. Wij gevoelen de waarheid in Uw leven, en om dat alles gevoelen wij ons zoo sterk met U verbonden. God heeft het U geschonken om veel voor anderen te kunnen zijn. Die anderen hebben dat met dankbaar heid ontvangen en gedenken U in liefde en trouw, U toebiddende dat onze God U nog lang moge sparen en Uw leven ook verder met Zijn rijken zegen moge kronen. En dan sluiten wij daarbij aanstonds in Uwe echtgenootedie Uw leven, ook in zoo vele moeilijke tijden, heeft gedeeld en U tot zoo krachtigen steun is geweest, die in stilte U haar zorgen heeft gewijd om het U moge lijk te maken U te geven aan Uw ar beid. U gedenkende, gaan tegelijk met dezelfde gevoelens onze gedach ten naar haar, de stille werkster, uit. Wij brengen U met al de Uwen onze hartelijke gelukwenschen op dezen dag. Rede van Mr. P. J. Oud Gisteravond heeft Mr. P. J. Oud, burge meester van Rotterdam en oud-minister van financiën, voor de A.V.R.O.-microfoon een rede uitgesproken over Dr. H. Colijn, naar aanleiding van diens zeventigsten verjaar dag. De moeilijkheid van het geven van een objectief oordeel aldus Mr Oud wordt door één ding vergemakke lijkt. In waardeering voor den persoon van den heer Colijn kunnen voor- en tegenstanders van zijn politieke opvat tingen en zijn politiek beleid het eens zijn. Zijn verdiensten kunnen allen zon der uitzondei'ing erkennen, en ieaer die met hem in aanraking komt, komt on der de bekoring van zijn bijzondere per soonlijkheid. Spr. schetste die persoon lijkheid met behulp van enkele kleine gebeurtenissen. Zoo hem één gevoel volkomen 'vreemd is ging Mr Oud voort dan is het het ge voel van wraak. Rancune kent hij niet. Voor zijn medewerkers, onverschillig of het collega's of ondergeschikten zijn, is het een genot met hem te werken Even voortreffelijk was de omgang met de collega's in het Kabinet Natuurlijk was or wel eens verschil van, meening, ernstig verschil van meening zelfs, doch bij alle moeilijkheden is er toch eigenlijk in de vier jaren, waarover ik meespreken kan, nooit een onaangenaam woord gevallen. Hij was een trouw aanhanger zijner beginselen en had groot respect voor het geen zijn voorgangers hadden bereikt. Maar hij zag tevens, dat thans andere problemen op den voorgrond traden, <lie een ruimere samenwerking vorderden en zag in een re- gecring op breederen grondslag een eerste rangs belang voor het land. In die gedachte waren wij beiden het eens. Gelijk wij beiden ook hetzelfde inzicht had den omtrent het in onzen tijd zoo op den voorgrond tredende financieele probleem. Zoo lang mogelijk hebben wij samen aan den gouden standaard vast gehouden. Eerst toen het volstrekt onmogelijk was gewor den hebben wij den gulden laten gaan. Dit was een zware dag voor Dr. Colijn. Hij vond dit besluit tooh eigenlijk in strijd met onze financieele waardigheid. Hij vroeg zioh telkens weer af, of het loslaten van den gouden standaard wel in overeenstem ming was met de eerlijkheid, die men van een Regeering mag verwachten. Het waren alle overwegingen, die den man, die ze deed gelden, slechts tot eer konden strek- Wil dit alles nu zeggen, dat de heer Co lijn zijn medewerkers nooit moeilijkheden heeft bezorgd? Natuurlijk niet. De groote spontaniteit van zijn karakter heeft hem dikwijls tot uitlatingen gebracht, die deze medewerkers met schriik vervulden. En niet alleen als minister. Ik, herinner mij nog levendig den schrik, die het veroorzaakte in het anti-revolutionaire kamp, toen hij in 1922 als leider der anti-revolutionaire Ka merfractie plotseling geheel nieuwe denk beelden over de organisatie onzer defensie ging verkondigen. Een ander maal gaf hij in de Kamer een „cri de Coeur" tegen de evenredige vertegenwoordiging. Aan dit in stituut had hij een grondigen hekel. Zoo heeft hij zichzelf en het Kabinet, waarvan hij deel uitmaakte, meermalen in moeilijkheden gebracht door uitlatingen te doen over de beraadslagingen in den boe zem van het Kabinet. Zoo een vijftal jaren geleden bij de behandeling der Winkelslui tingswet cp nog onlangs bij de Tariefmach tigingswet. Het is uitsluitend zijn spontani teit, die hem daartoe brengt. Maar hij is zelf ook de eerste, om als men hem zijn fout onder het oog brengt, die eerlijk te erken- Landsfoelang bevorderen is het groo te doel van dit leven geweest. Dr Colijn Dr Colijn en zijn echtgenoote be wonderen de door H.M. de Koningin gezon den bloemen, welke in den tuin van Paleis 't Loo gekweekt „De Emmaüs gangers" een re productie van de Rembrandtets welke namens 'n groep katholie ken aan Dr Co lijn aangeboden Vergadering te Haarlem Rede van den heer Smeenk In het Concertgebouw te Haarlem is gisteren de Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvakpatroonsfcond (N.C.A.B.) in jaarvergadering bijeengekomen. Deze goed bezochte bijeenkomst is door den voorzitter, den heer J. Swarts, van Groningen, op de gebruikelijke wijze ge opend, nadat de voorzitter van de afd. Haar- len, de heer G. J. V e 1 d w ij k, de aanwezi gen had verwelkomd. De voorzitter verwel komde den heer J. V e 1 d w ij k als vertegen woordiger van het C.N.V. en zette vervol gens uitvoerig uiteen om welke principieele redenen ook de patroons zioh Christelijk heb ben te organiseeren. Vooruitgang Aan het jaarverslag van den secretaris, den heer Ja.G van Oord, va» Utrecht, ontleenen wij, dat de Bond op een goed jaar mag terugzien, waarin het principieele op treden van den Bond meer beteekenis ver kreeg. Onder applaus bracht spr. den afge treden secretaris, den heer G o d ij n, hulde voor zijn arbeid. Mr. K. Groen trad op als Bondsfunctionaris in de positie van adjunct- secretaris. De voorzitter werd benoemd in den Bouwraad. Voor de propaganda werd speciaal aangesteld de heer H o m a n. En Mr. Groen èn de heer Homan hebben in het afigeloopen jaar met succes voor den Bond gewerkt. Het ledental steeg van 930 op 1073, ver deeld over 63 Afdeelingen, terwijl de Bond verleden jaar 52 Afdeelingen telde. Uitvoerig zette spr. uiteen, dat de bedrijfs voering niet los kan worden gezien van de Christelijke levens- en wereldbeschouwing Met de andere patroonsorganisaties is de iverhouding goed. alsook die met de arbei dersorganisaties, waarvan spr. bijzonder noemde den Ned. Chr. Bouwarbeidersbond. Niet de Marxistische klassenstrijdleer, doch de Christelijke levensbeschouwing, die pa troon en arbeider doet samenwerken, is in ons land van beteekenis gebleken. De secretaris wees er vervolgens op, dat de Bond moet blijven ijveren voor een goed collectief arbeidscontract en voor be hoorlijke prijzen voor de verrichte werken, terwijl de beunhazerij in het bouwvak dient te worden tegengegaan. Door den te grooten aanwas van kleine patroons, gevolg van de crisis-omstandighe den, is de bedrijfstoestand niet verbeterd. Door gezamenlijk optreden zal de Bond be hoorlijke tarieven .en prijzen dienen te be vorderen. Dat de collectieve arbeidsovereenkomst nog niet verbindend is verklaard, betreurt het hoofdbestuur, maar het hoopt dat met de Regeering spoedig overeenstemming zal wor den verkregen. Tenslotte bepleitte de secretaris eenheid van optreden en getrouwheid aan het be ginsel van den Bond. Na korte bespreking werd het verslag goed gekeurd, waarna de voorzitter de vertegen woordigers van den R. K. Bouwvakpatroons- bond hartelijk verwelkomde. De penningmeester, de heer G. J. V e 1 d- wijk, van Haarlem, rapporteerde dat de Is door en door Nederlander. Zie ik goed, dan is dat ook de verklaring van zijn populariteit bij breede groepen van ons volle, die zijn beginselen niet dce- len. Daarom zal hij ook uit alle deelen van ons volk vandaag blijken van sym pathie ontvangen. In de rijen deigenen, die hecht en sterk overtuigd zijn, dat wij het staats bestel van vrijheid en verdraagzaam heid met al onze krachten moeten handhaven, staat Dr. Colijn vooraan. Nederlanders van allerlei richting zijn hem daarvoor erkentelijk en zij getui gen van dore erkentelijkheid op dezen dag. rekening en verantwoording sluit met een bedrag van f 13,609,16 met een vordeelig saldo van f2.61. Op voorstel van de betreffende commis sie werd de penningmeester, na korte dis cussie over het verslag, gedechargeerd. Als leden van het hoofdbestuur bleken herkozen de heeren Jac. Groenewold, C. J. Smallenbroek en H. Kooiman. Aangenomen werd een voorstel van het hoofdbestuur tot het vaststellen van een regeling van jeugdloonen en getalsverhou- lingen. Een voorstel van de afdeeling A 11 e n a. om den alleen-werkenden ondernemer toe te staan, a/f te wijken van de in de C.A.O vastgestelde werktijdregeling, werd ver worpen. De vergadering aanvaardde het praead- vies van het hoofdbestuur, dat de Bond niet op eigen gezag e C.A.O. kan wijzigen, waar door bovendien de werktijdregeling der ar beiders illusoir zou worden. Hef hoofdbe stuur verklaarde zich echter bereid bij 't af sluiten van een nieuw contract pogingen aan te wenden om voor den alleen-werkenden ondernemer ten aanzien van langeren werk tijd ruimeren armslag te verkrijgen. Oorlogsrisico Op voorstel van het hoofdbestuur besloot (Red.) de vergadering hetzelve machtiging te ver- leenen zoo noodig maatregelen te nemen om den aannemer in geval van oorlog, oor- jevaar en mobilisatie door den aanbe- stedr te doen vergoeden de schade, die de aannemer lijdt tengevolge van belangrijke stijging van kosten of door bijzondere moei lijkheden. Deze bepaling zal niet gelden wanneer de aannemer deze schade redelijkerwijze had kunnen voorkomen. Vooraf zal het hoofdbe stuur in het bedoelde geval overleg plegen met afgevaardigden der afdeelingen. Rede C. Smeenk Hierna trad als spreker op de heer C. Sme enk, lid van de Tweede Kamer, met rede over het onderwerp „Christelijke Werkgevers-vakorganisaties eisch van be ginsel en praktijk". Spreker wees er op hoe onder den invloed an de vakorganisaties der arbeiders, van de bemoeiingen der Overheid, van de Collec tieve arbeidsovereenkomst al meer is ver worpen de liberale opvatting eener eenzijdig opgevatte vrijheid op sociaal-economisch gebied Thans leven wij ook te dezen aanzien in een anti-liberale wereld, die is teruggeko men op de dwalingen van het liberalisme, welke spreker omstandig uiteenzette. Het liberalisme heeft veroorzaakt het so cialisme met zijn klassenstrijdleer, dat in tegenstelling met der liberalen opvatting de gemeenschapsgedadhte eenzijdig op den voorgrond schuift. In Christelijke kringen zijn velen voorheen onder den indruk gekomen van de indivi dualistische liberale opvattingen, mede door zondig conversatisme en door gemis van voldoend Christelijk-sociaal besef. Releveerend de oprichting van Patrimo nium, het opkomen eener eigen Christelijke vakbeweging, de voorlichting op sociaal ge bied van Kuyper, Talma e.a., vroeg spr. zich af: waarom zou er te dezen aanzien verschil zijn tusschen Christelijke arbeiders en Christelijke werkgevers? Wij moeten gaan tot de Schrift, die ook den werkgever voorlicht op sociaal gebied. Ook ons arbeids leven voelen we, zei spreker, ingeschakeld in het groote verlossing6plan Gods. Met voor beelden uit Oud- en Nieuw Testament lichtte spr. zijn betoog op dit punt toe. Wie in de Schriftuurlijke sfeer leerde ademen, wordt niet bekoord door de liberale en socialisti sche opvattingen, maar komt onder den in druk van het organische, van de samenwer king der onderscheiden sociale groe>pen on- dat hierdoor de persoonlijke taak te beter worde betracht. Neutraal kan niemand tegenover de groo te levensvragen 6taan, ook niet ten opzichte van bepaalde principieele sociale vragen als bijv. Zondagsrust, geestelijke vrijheid, orga nisatie op principieelp basis, aaneensluiting en samenwerking in de bedrijven en in heel de maatschappij. Onze eigen Christelijke HET LOO Hotel „de Keizerskroon" („Röge").Rustig familiehoteL Modern comlort. Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Palels „Het Loo". DOMBURG Hotel de l'EUROPE TELEFOON 1 doorverb. Het gezellige Familiehotel met gerenomeerde Keuken. Stroomend koud en warm water op alls kamers. Badkamers. Yoór- en na seizoen v.af 4.Hoofdseizoen v.af 5. Eig. A. METER, Chef de Cuisine. Trompenberg's Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. SO kam., pr. tuin en boomg. - Lift Tel. 38 Garage vrij Pens. f 3.75 - Hoogs, v.af 4.- NOORDWIJK AAN ZEE Hotel-Pension „Noordzee" Familie-Hotel Noord-Boulevard Telefoon 27 Voor kortere bezoeken Hotel-(afé-Reslaurant „Seinpost' Het geheele jaar geopend Noord-Boulevard richting vuurtorei Hotel ITTM AN N NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Pensionsprijs Voorseizoen 5.— Hoogseizoen f 5.50 en 6.- Grooten Tuin met allweather Tennisbanen inQTFRRFFK Hotel „DREYER00RD" - Telef. 5046 Prettig familie-hotel. Centr. verw. K. e_ str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken. Pensionprijs vanaf 4.t t 5.—. AMELAND (NES) Hotel Hofker - Telef. No. 2 Eerste en meest bezochte hotel van het eiland. Stroomend water. Schitter, gel. Hotelgasten kunnen gratis gebruik ma ken van autobusdienst hotelstrand v.v. VRAAGT PROSPECTUS LOENEN (Veluwe) Bonds-Hotel „De Vrijenberg",Tel. 261 Ideale ligging, in de Bosschen, bij Beek en Waterval. Pensionprijs minstens 5 d. 1ste verd. 3,50, 2e verd. 3,—, gelijkvl. met ap. serre 4,Weekend 7.50, str. w. en k. w. or> alle kamers. Pension te Scheveningen nabij Wittebrug. Zeer ruime, mooi gemeubi leerde suite en comfortabele appartementen. Uitstekend pension, prima ref. Badhuisweg 232. Telef. 555651. HOTEL HOF VAN HOLLAND Hilversum Tel. 6113 NIEUW RESTAURANT NIEUW INGERICHT CAFé GROOTE ZALEN JAVA-HOTEL „Cramers Java Dependance" SOESTDTJK. Aan hoofdweg A'dam-Amersfoort, tfn. 2038. Modern comfort - Indische sfeer - bungalows Langer verblijf spec. red. Week-end tariev. RESTAURANT BAD HOTEL D. BRUIN Jr. - TeL 1 Het Hotel op het rustige Noordzee-Eiland. Prima keuken, bill, prijzen. Prosp. op aanvr* \fffN o HDZ-veilovlngs- oi trouw- ,vTO'rin9 glanst rUlm 100 ,aaf goudsmeedkunst. Naadloos^ gesmeed edelg_oudl D Wk ringen VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen In de Tweede Kamer is het rapport over de zaak-Oss in behandeling genomen Dr H. Colijn gehuldigd op zijn zeven-* tigsten verjaardag. De groote verkeersbrug bij Dordrecht, die morgen in gebruik zal genomen wor den. t- Te Haarlem heeft de Ned. Chr. Aan nemers- en Bouwvakpatroonsbond de jaarvergadering gehouden. Prof. Dr K. Schilder herdacht onder groote belangstelling zijn vijf-en-twintig- jarig predikantsjubileum. Op verschillende plaatsen zijn weer boschbranden uitgebroken. Een Engelsche en een Amerikaansche oorlogsbodem zijn de haven van Swatau binnengeloopen. Vernederende behandeling van Engel-s schen te Tientsin. Engelsche koningspaar uit Canada te Londen teruggekeerd. Een Duitsche handelsdelegatie naar Mosko'u. REGEN MET KANS OP ONWEER Weerverwachting: half tot zwaar bewolkt of betrokken, regen met kans op onweer. Koeler. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk veranderlijk, later uit noordelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 757.2. 24 Juni. Zon op 4.40 uur, onder 9.24 uur 24 Juni. Maan op nin. 1,40 u. ond. nm. 12,55 H Eerste kwartier voorm. 5.55 uur FIETSERS LICHT OP 24 Junk Van 's av. 9.54 u. tot 's morg. 4,10 u KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kie zen daarom steeds W.L.D. SCHOENEN (Reel) vakorganisaties van arbeiders en werkge vers zijn naar spr.'s overtiuging te zien als middelen om den Christclijken invloed op heel ons volksleven te versterken. De klas senstrijdgedachte is in ons goede land te ruggedrongen, ai meer wordt verstaan do eisch der Schrift ten aanzien van samen werking van arbeiders en werkgevers. Be drijfsorganisatie wordt nagestreefd in de grootere, ontwikkeling der bedrijfsgemeen- schappen. Zaken van loon en arbeidstijd, van prijsregelingen e.d.g. vallen hier ook on der, in welk verband spr echter waarschuw de tegen gevaren van groepsegoïane. De vakorganisaties van Christelijke werk gevers moeten beter geoutilleerd worden en op grond van hun beginsel hebben zij to strijden tegen dat groepsegoïsme, opdat niet in gewijzigden vorm het ontaarde gildewe- zen terugkeere. Spr. waarschuwde verder tegen het streven dat ons geestelijk, politiek en sociaal wil óntwapenen, dat het Christen dom machteloos wil maken door de Christe lijke actie haar basis te ontnemen en los te maken van de geopenbaarde waarheid. Met een opwekking om getrouw te blijven aan Ge H. Sohrift, die ook in sociaal-economisch opzicht eon lamp voor den voet is, eindigde spr zijn betoog. Na eenigc gcdachtenwisselirg werd de jaarvergadering op de gebruikelijke wijze gesloten. Vooraf was onder applaus besloten een huldetelegram te zenden naar den 70-jarigen Dr. H. Colijn. DE TIJDEN WORDEN BETER HET VERTROUWEN KEERT TERUG! „DE GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT BJ0RNDAL" hi^bljzonder «war* rlnoalederen band. omvang Deze Jubileum-uitgave der Cultuuraerle la btt den uitgever reeds -oheel uitverkocht, evenwel bU Uw boekhandelaar nog verkrijgbaar In prectea deielfde uitvoering ala Gulhranaaen ontving na beëindiging van de feestelijke openlngsvlucht der nieuwe K-L.M.-UiohtltJn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1