Jtieuiue $PÜtscl)i> (£<mrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken DE ZEVENTIGJARIGE Brug over de Oude Maas bij Dordrecht Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten PeT week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfie zendingf 4-50 Bij dagelijksche zending5.5C Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 77» et Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 WOENSDAG 21 JUNI 1939 20e Jaargang aübtrtentieprijjtn: Van I tot 5 regels f 1.177» Elke regel meer(X22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer rw^> 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureat) wordt berekend o.io No. 6731 Nieuwe lezers van ons blad ontvangen de nog tot Juli a.s. verschijnende nummers gratis, alsook de bijlage ONZE -jo-JARIGE MINISTER-PRESIDENT Ons blad met zijn fraai Zondagsblad, Vrouwenbladen enz. is het allergoedkoopste in zijn soort. DE ADMINISTRATIE Morgen zijn er in ons land ongetwijfeld vele zeventigjarige menschen, doch d e zeventigjarige is Dr H. Colijn. minister president. eerste raadsman der Kroon, door allen geëerd burger van Nederland. En niet, omdat hij dit alles is, mag hij de zeventigjarige bij uitnemendheid heeten; maar, omdat God hem talenten gaf en wegen opende, zoodat hij zulks kon wor- In ons Colijn-nummer is zijn figuur van vele zijden bezien; dit artikel, behoeft daarom niets anders en niets meer (of mogen wij zeggen: niets minder?), te zijn, dan een bewijs van beleefdheid, een broe derlijke groet aan het adres van één, met wien wij God danken voor verbeurde zege ningen en voor wien wij Hem bidden, of het ten tijde des avonds licht moge zijn. Och, wanneer wij Dr Colijn met mili taire, veerkrachtige pas op zijn boulevard wandeling willen bijhouden, dan verbazen wij ons over zijn sterk gestel en blijkbaar kerngezonde constitutie; en toch weten wij, dat ook zijn leven ten einde spoedt: hij is afgaande onder de mannen. Doch nu is dit het schoone van de blij moedige Christelijke levensbeschouwing, dat wij God kunnen danken voor wat Hij land en .volk in Dr Colijn gaf; dat wij nog hopen mogen op meer zegen; maar dat wij gelooven: hoe het ook moge gaan, het zal altijd goed zijn. Het leven sterft niet kwij nend af; er is een blij vooruitzicht, dat ons streelt, troost en bemoedigt. Dat is Christelijk realisme: dat is het leven met werkelijkheidszin aanvaarden. Dat is zich richten naar Gods leiding, want Hij heeft voor al zijn knechten een taak apart. Gelijk zijn die taken nooit; im mers, ware het geheele lichaam oog, waar zou het gehoor zijn; en de hand kan niet zeggen tot den voet: ik heb u niet van noode. Er kan geen minister-president zijn, wanneer er geen volk en geen kroon zijn. Is dat staatkundige ambt het voornaam ste? Wij gelooven het niet. In onze klein- menschelijke berekeningen staat het thans wel zóó, dat w ij geen opvolger weten, mocht zich voor 1 Juli een ministercrisis voordoen; wij zien thans geen centrale figuur zooals Colijn. Maar zoo i s het niet. Ook voor die moeilijkheid zal een oplos sing gevonden worden, als het moet. En eenmaal, wie weet hoe spoedig, zal het immers moeten. Een zeventigjarige heeft geen lengte van dagen meer voor zich. Trouwens, de jubilaris is meermalen in zijn leven „geslaagd", maar toch niet in de eerste plaats als minister-president in streng politieke beteekenis van het woord. De tegenwoordige minister-president is veel meer vertrouwensman der Kroon, na tionale figuur bij uitnemendheid, leider des volks als wij in jaren niet gehad hebben. Dit is o.ï. thans het mooie in dit rijk- gezegende leven, dat niemand aan Colijns Christelijke, zoo ge wilt, Calvinistisch- anti-revolutionaire levensovertuiging twij felt en dat toch de felste tegenstander hier door niet gehinderd wordt om onbevoor oordeeld te luisteren, wanneer Colijn als regeeringsleider het volk toe- en moed in spreekt; of wanneer hij namens het Ne derlandsche volk de nationale gedachte .vertolkt. Het is teekenend, ook voor de volks verbondenheid van onze dagen, dat b.v. de roode pers zich ergert aan een Engel- sche radio-uitzending over den zeventig jarige, wanneer de blijkbaar Neder landsche redenaar geen kans ziet Colijn als nationale figuur, als representant der Nederlandsche gedachte, te teekenen, doch slechts enkele onbeduidende gemeen plaatsen zegt. Dr de Visser is gedurende eenige jaren onze eerste volksredenaar geweest; d.w.z. bij wist ons volk zóó toe te spreken, dat het „amen" zei op zijn woorden. Dr Colijn echter is uit het volk uitgegroeid; de re sultaten van de Christelijk-Nederlandsche gedachte hebben in hem gestalte gekregen. 'Als Colijn zijn meening zegt over natio- hale vraagstukken in internationaal ver- bc d, dan kan men gerust zeggen, dat hij namens het Nederlandsche volk spreekt. Dat is cc., leiderschap jure suo. Het komt wel het beste tot zijn recht, als het gekoppeld is aan het ambt van minister president, doch met het ambt komt dit ta lent niet; het moet in den persoon tegen woordig zijn. Natuurlijk, de jaardag trekt de meeste belangstelling in de kringen der naaste bloed- en geest-verwanten; maar in schier het gansche Nederlandsche volk leeft de gedachte: heden is iemand van ons groote gezin zeventig jaar geworden; heil zij de zen jubilaris!" Wonderlijk heeft God dit leven geleid om tot deze hoogte te komen en om toch klein te blijven voor Hem! Verrassende momenten waren er in dit rijke leven en pas nu wij er achter staan, zien we de vaste lijn, die zig-zag leek, maar die God in de gewenschte en zeer bepaalde rich ting trok. Wie zou Israëls toekonlstigen Koning in het veld achter de schapen zoeken; wie verwacht, dat de soldaat in de rimboe verordineerd is om leider van het Nederlandsche volk te worden? Zonder God zou Colijn een avonturier lijken; met en door God wordt men een volgzaam kind en gewillig dienaar om te gaan, waar God roept. Naar ons gevoelen wacht ook na 1 Juli den zeventig jarige nog een taak in ons volksleven; doch waarom zullen wij ons in mensche- lijke speculaties verdiepen? Laat ons dan ken, voor wat God in Colijn het anti revolutionaire en daardoor het geheele Nederlandsche volk gaf en laat ons God bidden, dat Hij hem ook verder wil zege nen en ten zegen stellen. Wij meenen, dat wij hem nog niet mis sen kunnen; het zou menschenvergoding zijn als we beweerden, dat hij onmis baar is. Gode zij dank: Colijn mag, gelijk wij allen, die thans een taak hebben, weg genomen worden; men zal ons moeten, maar ook kunnen missen; doch God, zon der Wien wij geen oogenblik kunnen leven of arbeiden, blijft. In dat geloof was Colijn sterk en krach tig; als hij daarin voor velen een voor beeld is geweest, dan was zijn leven niet tevergeefsch. God versterke hem voortdu rend in dat vertrouwen, totdat het zij het spade overgaat in aanschouwen. Want schooner dan de meest geslaagde aardsche loopbaan, vol strijd en zegen beide, is de rust. welke er overblijft voor het volk van God. Ook voor Colijn. God zegene hem! Japansche landing bij Swatau Opmarsch naar het binnenland HONGKONG, 20 Juni. (Reuter). Volgens een officieel Japansah communiqué rukken Japansohe afdeelingen, die op twee plaat- in de nabijheid van Swatau aan land zijn gegaan, naar het binnenland op, den hardnekkigen tegenstand der Chineezen ten spijt. Er zijn op het oogenblik te Swatau onge veer 150 vreemdelingen gevestigd, onder wie 80 Engelschen en 40 Amerikanen; verder wonen er Franschen, Duitscihers en Portugeezen. De Britsche torpedobootjager „Thanet" en de Amerikaansche torpedobootjager „Pillsbury" bevinden zich ter plaatse, ten einde aan Britten en Amerikanen bescher ming te verleenen. A.R. Gemeentebestuurders Zomerconferentie op Woudschoten Het Verband van Anti-Rev. Gemeentebe stuurders zal op Donderdag en Vrijdag 6 en 7 Juli op Woudschoten een Zomerconferen tie houden. Als sprekers zullen optreden Dr F. L. van Muiswinkel, directeur van het Economisch Instituut voor den Midden stand en de heer J. S c h o u t e n, lid van de Tweede Kamer. De eerste zal spreken over „Gemeente en Middenstand"; de tweede over „Vraagstukken van geestelijken en zedelij ken aard op het terrein van de gemeente-» politiek". CAFE-RESTAURANT DEN HOUT Predikant en Raadslid Ds. Ekering en de N.S.B. AMSTERDAM, 21 Juni. Klaarblijkelijk met het oog op het feit, dat als no. 2 op de lijst van de N.S.B. voor (le Amsterdam- sohe Raadsverkiezing voorkomt de naam van Ds. Mr. L. C. W. E k e r i n g, predi kant bij de Ned. Herv. Gemeente te Am sterdam, heeft de kei'keraad dezer ge meente hieromtrent een uitspraak gedaan. Bij deze uitspraak heeft de kerkera&d zich niet door overwegingen tegen een politieke partij laten leiden, doch alleen verklaard het ongewenscht te achten, dat een predikant zijn ambt verbindt met het lidmaatschap van den gemeenteraad. De uitspraak is gedaan met 52 tegen 21 stemmen (41 ouderlingen en 11 predikan ten tegen 16 ouderlingen en 5 predikanten). Het is niet onwaarschijnlijk, dat D6. Ekering vandaag gekozen is tot lid van den Amsterdamsehen gemeenteraad NOODLANDING VAN DUITSCH VLIEGTUIG TE MIDDELSTUM MIDDELSTUM, 21 Juni. Nadat een Duitsch legervliegtuig de vorige week Don derdag onder Warffum een noodlanding had gemaakt, waarbij het toestel zwaar be schadigd werd, maakte gisteravond tegen zeven uur wederom een Duitsch vliegtuig een noodlanding op een weiland van den heer Nanninga te Middelstum. In het toestel dat onbeschadigd bleef, bevond zich alleen de vlieger, die mededeelde, verdwaald te zijn. De piloot, die in het bezit was van verschillende kaarten, wilde een kwartier later opstijgen, doch dit werd hem belet door de inmiddels gearriveerde politie van Middelstum. Het toestel werd op last van den burgemeester onder bewaking gesteld. BOERDERIJBRAND TE MEPPEL MF.PPEL, 21 Juni. Gistermiddag om streeks half vier is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de boeraerij, bewoond door den landbouwer T. Rijkeboer, gelegen nabij het gebouw der gemeentereiniging al hier. Het vuur greep snel om zich heen, zoo dat in een oogwenk het achterhuis, waar het vuur was ontstaan, in lichter laaie stond. Hoewel de brandweer spoedig ter plaatse was, kon zij niet verhinderen, dat het per ceel bijna geheel een prooi der vlammen werd. Wordt Zaterdag feestelijk in gebruik genomen Samen met de viaducten 1260 meter lang Een beweegbare over spanning van 48 meter DORDDRECHT, 21 Juni. De groote over brugging van de Oude Maas bij Dordrecht, naar welike door het snelverkeer met zoo veel ongeduld is uitgezien, zal Zaterdag a.s. in gebruik worden genomen. Om elf uur 's morgens zal Z.Exc. Minister J. A. M. van Buuren in aanwezigheid van een 5 600 tal genoodigden de groote Noordelijke brug- klep neerlaten, waarmee de brug in ge bruik zal zijn gesteld. Het Zwijndreohtsohe veer heeft dan zijn diensten gedaan en zal niet langer opont houd veroorzaken voor het moderne weg verkeer. Het zal voortaan slechts locale diensten verrichten, wat voor de gemeente Dordrecht een belangrijke schadepost betee- kent, want het bracht heel wat geld in het laatje. Met den eigenlijken bouw van de brug ving men aan in Maart 1936, nadat reeds vanaf het najaar van 1935 de noodige voor bereidende werkzaamheden waren verricht, zooals het plaatsen van zinkstukken enz. De brug zelf met de toegangswegen en toegangsviaducten is een knap stuk werk, dat de Nederlandsche bruggenbouwers alle eer aan doet. Ten Noorden en ten Zuiden geven betonviaducten toegang tot de eigen lijke brug. Naar den weg sluiten ze aan op verhoogde aarden banen, met een wegver harding van klinkerkeien. Het Noordelijk betonviaduct loopt naar de brug in een stalen viaduct. De Zuidelijke sluit aan de geweldige beweegbare brug aan. Tusschen de stalen viaducten en de beweegbare brug en vakwerkbrug, een vaste overspan ning. De betonviaducten staan op op betonnen banen gefundeerde kolomrijen, die vlak- plaatliggers dragen van gewapend beton, met overspanningen van 13 tot 22i/2 meter. De plaatselijke situatie maakte het" noodig een paar leggers te construeeren van 40 meter, de grootste overspanning met vlak- plaatsleggers in Europa. Het Noordelijk viaduct is 536, het Zuide lijke 438 meter lang. De totale lengte van viaducten en brug, die als een aaneenslui tende overbrugging kunnen worden be schouwd, bedraagt 1260 meter. De vakwerk- brug heeft overspanningen van 89 en 77 meter. Het rijvlak ligt 13.80 M. boven N. A.P. en plm. 4 meter boven de naastgelegen spoorbrug. De verkeersbaan tusschen de trottoirs, die verdeeld is in vier verkeers- strooken, is elf meter breed. De paden voor fietsen en voetgangers aan weerszijden heb ben een breedte van 2y2 meter. De gewel dige klapbrug overspant met twee beweeg bare deelen een afstand van 48 meter. Zij heeft een breedte van 22 meter. Alleen reeds het tegenwicht, dat in de geweldige pijler, waarin het bewegingsmechanisme i ondergebracht, zich beweegt, heeft een ge wicht van 600.000 kg. De doorsnee van dt as, waarom het gevaarte draait, is een halve meter. Twee electrische motoren .elk van 40 p.k., zorgen voor de oeweging Openen en sluiten kan in een minuut geschieden. Terstond na de opening op Zaterdag zal het Gemeentebestuur van Dordrecht het stadhuis recipieeren. Verder staan voor dien dag op het programma een ster- rit van auto's en motoren en een tocht van vaartuigen, alsmede internationale brug- marschen, georganiseerd Joor dj Dordtsohe R.K. Wandelsportvereen. „Spirit", 's Avonds zijn er zwemdemonstraties, waar interna tionale figuren aan meewerken. Heel de ko mende week zijn er feestelijkheden, waar van het hoogtepunt vormt een groote rij dende historische revue op 1 Juli. De rechtsche fracties in den Gemeente raad hebben principieel tegen het feest programma geprotesteerd, wijl de Zondag is ingeschakeld en omdat het staat in teeken van kermisviering. De Christelijke vereenigingen hebben zich van elke deel- ,name onthouden. Dr A. F. Philips Philips Gloeilampen fabrieken Dr A. F. Philips treedt af als President-Directeur Ir P. F. S. Otten zijn opvolger In het heden verschenen jaarverslag van Philips Gloeilampenfabrieken E in d h o v e n zie elders in dit blad deelen Commissarissen mede, dat de Pre sident-Directeur dr A. F. Philips het oogenblik gekomen acht zijn functie neder te leggen. Het is Commissarissen, naar zij mede- deelen, een groote voldoening, dat dr A. F. Philips, die gedurende bijna 45 jaren, waar van de eerste 27 jaren gezamen lijk met dr G. L. F. P h i 1 i p s en sedert eind 1936 bijgestaan door ir P. F. S. Otten, de directie van de vennootschap heeft gevoerd, zich beschikbaar heeft gesteld tot het college van commissarissen toe te treden. Het het voor nemen van com missarissen, om, zijn benoe ming door de al- gemeene vergadering tot commissaris, hem het voorzitterschap van het college op te dragen en hem tevens te benoemen tot ge delegeerd commissaris- Dr A. F. Philips werd 14 Maart 1874 ge boren. Hij ontving een commercieele oplei ding en was aanvankelijk te Amsterdam en Londen in den effectenhandel werkzaam. In 1S95 werd hij door zijn vader en broeder naar Eindhoven geroepen om zich daar met de commercieele leiding van de toenmalige firma Philips en Co. te belasten, een bedrijf, dat nog in de opbouwperiode verkeerde. In 1912 werd de oude firma omgezet in de N.V. Philips gloeilampenfabrieken en werd de heer Philips mede-directeur. In 1928 erkende de Ned'. Handelshooge- school te Rotterdam zijn verdiensten door hem honoris causa tot doctor in de handels wetenschappen te benoemen. In 1934 mocht de heer Philips onder vele blijken van be langstelling zijn 60-sten verjaardag vieren. Hem is toen te Eindhoven een grootsche huldiging bereid. De nieuwe President-Directeur In verband met het aftreden van dr A. F. Philips wordt aan de aandeelhou dersvergadering voorgesteld in zijn plaats te benoemen ir P, F. S. Otten. Ir Otten werd 31 Dec. 1895 geboren te Berlijn. Na do H.B.S.-opleiding ging hij van 1913 tot 1917 in dienst. Na zijn diensttijd studeerde hij in Delft, waar hij ii Januari 1923 het diploma van elec- tro-technisch jenieur verwierf. In 1924 trad Otten in dienst bij de N.V. Phi- ips gloeilampen fabrieken. In 1927 werd hij benoemd tot onder-Direc teur. Sedert 1933 was hij voorzitter van het College van onder-Directeuren en Secreta rissen der N.V. Zijn promotie tot President- Directeur zet de kroon op een schitterendo carrière. Nog meer mutaties Blijkens het verslag van Commissarissen vinden in het bestuur van het Concern nog meer mutaties plaats. Zoowel de heeren dr ir G. L. F. P hi 1 i p s en mr Aug. P h i- 1 i p s, als de heer G. van Mesdag treden af als Commissaris. Aan de aandeelhouders vergadering wordt voorgesteld te benoemen tot commissarissen der vennootschap de heeren mr D. Crena de Jongh. presi dent van de Ned. Handel Mij., mr L. A. N. N y p e 1 s. raadsheer in den Hoopen Raad der Nederlanden en mr H. L. Wolter- som, directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging. Voorts wordt voorgesteld tot Directeuren te benoemen de heeren mr H. F. v an W a 1- s u m, O. M. E. L o u p a r t en ir F. J. Philips. Directie en commissarissen hebben mot ingang van 1 November jl. ir H. He link tot onder-directeur benoemd. Gezien de uitbreiding, welke de werkings sfeer van ons concern de laatste jaren heeft ondergaan, hebben directie en commissaris sen het wenschelijk geacht het collego van onderdirecteuren en secretarissen uit te breicien. Daarom hebben zij in hun verga dering van 19 Juni met ingang van 6 Juli a.s. benoemd: mr A J. G u p i n tot secre taris der vennootschap en tot onder-direc teuren de heeren; N. Ammeraal (voor fiscale zaken); P. van den Berg (voor radio-ontvangapparaten-verkoop); P R. Dijksterhuis (voor radio-ontvang-np- paratenfabricage); A. Noordzij (voor in koop; ir P. J. Schoonenberp (voor glasfabrieken); J. C de Vries nancieele zaken). Ir P. F. S. Otten KORTE EERSTE KAMERVERGADERING Gisteravond heeft de Eerste Kamer onder leiding van Mr. W. L, Baron de Vos van Steenwijk een korte vergadering gehouden De afdeelingen werden opnieuw vastge steld. waarna deze haar voorzitters en on der-voorzitters kozen. Vervolgens tring de Kamer in de afdeelingen. Hedenmorr ,>n het opnieuw openbare vergadering. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTI ËN ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Tweede Kamer heeft de behandeling van het wetsontwerp inzake wettelijke regeling kinderbij slag verzekering. Behandeling van de oplichtingszaak vau een bejaarde dame voor de rechtbank te Arnhem. Dr A. F. Philips treedt af als President Directeur van Philips Gloeilampenfa brieken te Eindhoven. Jaarverslag van Philips Gloeilampen. Bevredigende resultaten over 1938-39. Onderhandelingen te Moskou reeds vier dagen op het doode punt. Vandaag begint te Singapore een Britsch-Fransche militaire conferentie. De Amerikaansche industrie gereed voor oorlogsproductie. Wie CRITAS Kroonpen koopt doet wfls; Ontvangt iets goeds; spaart op den prijs. Reel OVERWEGEND DROOG Weerverwachting: iets war mer, gedeeltelijk bewolkt, overwegend droog, zwakke tot matige wind uit ooste lijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 762.4. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 20.4 C. VERITEX VOLKSGASMASKERS VERITEX N.V. lï, RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaff 1.75 LUNCH L25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: Speciale Plats du Jour vanaf 0.50 Koffie 0.15. ReclJ FELLE UITSLAANDE BRAND OP DEN OUDEN RIJN MOEDER EN KINDEREN OVER DE DAKEN GERED LEIDEN, 21 Jun:. Gistermiddag heeft een felle brand gewoed op de bovenverdieping van het perceel Oude Rijn 84, bewoond door de familie van O Het benedenhuis wordt be woond door de costumière van der L Op do bovenverdieping speelden de twee jongste kinderen, twee jongetjes van dr e en vijf jaar, van wie de oudste zijn broertje eens even zou laten zien, hoe je een lucifer aan moet steken. Dit lukte wonderwel. En wel zoo goed, dat in minder dan geen tijd de voorkamer in vlammen stond. Gillend vlogen de k nderen naar hun moeder in de keuken, maar door de trek van de nu geopende deur wakkerden de vlammen nog aan, zoodat er niet alleen aan zelf blusschen niet te denken viel. maar ook de vlucht langs de beneden trap naar buiten door de vlammen werd verhinderd. Er bleef hen niets anders over dan door het keukenraam te vluchten en achtereenvol gens klommen de moeder, de beide k nde- ren van 3 en 5 jaar en hun 12-jarige zusje naar buiten om over platjes en daken de woningen aan de achterzijde van de Haar lemmerstraat te bereiken, waar zij Ikfderijk werden opgenomen. Inmiddels waren de vlammen nog meer aangewakkerd en sloegen uit het dak D« brandweer was In een m nimum van tijd aanwezig en tastte het vuur mei drie stralen aan Toen was het vmir spoedig bedwongen, maar het bovenhuis was reeds geheel uitge brand, terwijl de benedenwoning belangrijk# waterschade had bekomen Verzekering dekt echter de 9chade De commissars van politie was bij de.: brand aanwezig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1